Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12[3]4567Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Gazety > XVIII wiek
41 (Gazeta Warszawska) 1786
27/5 Warsz. Podsędk. ziemskie latyczowskie (po śp. Józefie Niezabitowskim -Feliks Gawroński, pis. ziemski latycz.; Grodno, 15 maja. Tryb. Gł. W. W. X. L. wym.: Chomiński star. piń. -tryb. marsz.; Bułharym, star. bukano. z pow. Wołko. -pisarzem, Kuszelewski dep. wiłkom. -podskarbi. 15 maja zagaił Roczki pow. grodzień. Karol Littawor Chreptowicz, kaw. ord. s. Stan., star. sąd., który kredensował na podst. grodz. Eyzymonta, wojskiego, na sęstwo Sadłuckiego, moztown. grodz., Andrzejkowicza przeszł. pisarza pińsk. i Szumkowskiego, krajczego grodz., na pisarstwo Boręckiego, strażn. brzes. lit. 13 maj. Krzemieniec. Dnia 2 maja zm. w dobrach swoich Wyszgrudka Wojc. Rzyszczewski, kaszt. lubocz., kaw. ord. s. Stan., lat. 75 dni 12, po 5 tyg. chor. (nr. 42) Łęczyca 18 maja. Egzam. Wymien. ks. Bogdanowicz wiz. gen. szkół Wlkp., Tomasz Dzierżawski, IV. kl. sr. med.; Józ. Lubreiewski, z III, sr. med. Józefat Stokowski podkomorzyc łęcz., I, złoty "Di ligentiae", Jan Stokowski, podkom. łęcz., Błociszewski, gen. Wojsk. Kor. (s. nr. 42)

42 (Gazeta Warszawska) 1786
31 maja Warsz. Kasztelnia lubaczewska (po śp. Wojc. Rzyszcz. -Adam Rzyszczewski; Sęstwo ziemsk. zawskrzyńskie (po przejściu Edw. Szydłowskiego na chor. sierpskie) -Bartł. Mazowiecki, cześn. sierpski; (nr. 43) ur. Benedykt Godlewski z ziemi i paraf. nurskiej ożenił się w roku 1771 z ur. Marianna Tymińską. Porzucił ją w 1773 (s. nr. 43) Imieniny 20 maja (oktawa) Branickiej z Engelhardow hetm., W. K. w Lublinie. Podhorski dep. czerniechowski; Obozieństwo Wiłosławscy; Grabianczyna, starościna liwska; generalstwo Błędowscy; Działynski, wojewodzic kal.; Chryniewiecki lubelski; Bożęcki podstar. Kor.; gluski, star. łuk.; generał Dzierżek, Wessel, star. liwartowski; Borejko stolnik; Karczewski szamb.; Kołątaj, star. trześniowski. Kraków 28 maja Marcjanna z Młodzianowskich Bystrzonowska kaszt. małogowska. Zm. 22/5. Ur. 1749. Rodz. jej: Konstancja z Ostrowskich i Stan. Kostka z Suchych Łazów Młodzianowski, star. różański i makowski. Po babce z Czyżowskich Młodzianowskiej, kaszt. lubaczewskiej należała do krwi sławnego Czyżowskiego, który za Ludwika, kr. P. i Węg. ożenił się z Peżeżowną kanclerzanką węgierską i był sprawcą królestwa. Żona Kajetana Bystrzonowskiego (na kilka tyg. przed jej śmiercią przeszedł z kaszt. buskiej na małogowską). Chorowała od 3 lat. Miała lat 37. Wzmianka o pozost. dzieciach.

43 (Gazeta Warszawska) 1786
3 czerw. Warsz. Z rekogn. od pow. rzeczyckiego Kiełczewski sędzia ziemski rzeczycki; Wołłowicz, szamb. 25 maja Wilno. Rozdaw. med. w szkołach w różn. miejsc., które wręczali m. i. Olizar podcz. W. X. L.; Scypion, podst. W. X. L.; Grabowski star. sąd. wołkow.; Puryna, przeszły ciwun Małych Dyrwian. (nr. 44)

44 (Gazeta Warszawska) 1786
Warsz. 7 czerw. z rekogn. od woj. kijow. Jan Nepom. Rybiński, podkomorzyc kij., szamb. JKM.; Mianowski, łowczy grabowiecki. Winnica. 1786. 21/5. ślub w Pietniczanach Salomei Grocholskiej, kasztelanki bracłwaskiej z Potockim ex podcz. litew., kaw. ord. Orła Biał. (nr. 45) Ze Zbuczyna 5 czerw. Wymien. Ignacy Cieszkowski były kaszt. liwski i star. zbuczyński. Przed rezygn. ze star. fundował z niedawno zmarłą żona Misje (s. nr. 45)

45 (Gazeta Warszawska) 1786
14 czerw. Warsz. W przeszły piątek z rekogn. z pow. lidzkiego Józef sw Campo Scypion, podstolic W. X. L.; Wojc. Narbutt podkomorzyc lidzki, a z pow. wołkowyskiego Paweł Grabowski star. wołkow. z Janem Suchodolskim, szamb. (nr. 47) 27 maja Kalisz. Łubieński star. nakielski wręczył med. "Diligentiae". Aleks. Ordęga -złoty, franc. Taczanowski srebrny (s. nr. 47)

46 (Gazeta Warszawska) 1786
17 czerw. Warsz. Podstol. ziemi warsz. (po dobrow. złoż. przez Józ. Łoskiego) -Nikodem Łoski Wschowa 5/6 Józef Kurowski -uczeń 2 kl. -śrebrny med. (s. nr. 48)

47 (Gazeta Warszawska) 1786
Wzmianka z 1 czerw. o Kwileckim star. wschowskim, kaw. ord. s. Stan.; o Leszczyńskim chor. sandom., vice-star. grodzkim, kaw. ord. s. Stan. (s. nr. 50)

48 (Gazeta Warszawska) 1786
W Warsz. 16 czerw. zmarł Józef Łoski, podstoli warsz. Syn Adama podstol. warsz., wnuk Franciszka Alojz., podkom. warsz. i regenta kor. Mając 17 lat, został wojskim starsz., toż łowczym, po tym cześnik., naostatek podstolim. W wieku lat 46, mies. 3 pochow. w gr. fam. w Czerniak. w kośc. bern. (s. nr. 52)

49 (Gazeta Warszawska) 1786
30 czerw. Lublin. Wymien. Rustocki, deputat., cześn. krak. 10/6 w Lubl. pogrzeb Jacka Trembińskiego, sędz. ziem. lub., kaw. ord. s. Stan. (nr. 53)

50 (Gazeta Warszawska) 1786
Mińsk 15 czerw. W zeszł. m-cu 20 zm. Michał Świętorzecki, podstar. sąd. i pułk. wojew. mińskiego. Lat 49. Na urzędzie sędziego był dwadzieścia kilka lat. Wymieniony jest drugi Świętorzecki, strażnik miński (s. nr. 53)

51 (Gazeta Warszawska) 1786
5 lipca w Warsz. chrzest u kapuc. córki Antoniego Ostrowskiego, pułk. w wojsku W. X. L. Chrzestni: hr. de Stachelberg, poseł W. Ros. z Izabelą z ks. Poniat. Branicką, kaszt. krakowską, Hatmanową W. Kor. i Potocki woj. ruski, z panią z ks. Poniat. Tyszkiewiczową, hetm. polną lit. (s. nr. 55) Pułtusk, 24 czerw. Wizyt. szkolna. Wyróznieni uczniowie kl. I: Otto Rakowski; Daniel Miecznikowski, Wojszczyc; Jan Kobyliński; Zyg. Krzyżanowski; Maciej Hoynacki; Józef Hoynacki; Jan Pniewski; Mar. Olkowski; Józef Ogonowski, Ant. Komorowski; Aleks. Chotkowski; Ludwik Zieliński, Wojszczyc; Winc. Przedziecki; Michał Głozewski; Zg. Czarnowski; Walenty Załęski, Ant. Kozłowski, Leonard Lasocki, podsędkowicz; kl. II: A. Jaroszewski; Tom. Gościcki; An. Godlewski; Fr. Rzewnicki, regentowicz; Alojzy Krajewski; Jan Stryjewski; Jakub Stępczyński; Flor. Skotnicki; Jan Surdykowski; Ant. Biedrzycki; Kaz. Ostaszewski; Ig. Jurski; Ludwik Küński; Zyg. Mosakowski; Paweł Gadomski; Fort. Młodzianowski; Jan Biedzycki; Adam Zabielski, Jan Glinowiecki; Ant. Dobrowolski; Kaz. Liberadzki. kl. III: Rafał Łempicki, cześnikowicz. Wojc. Mieszkowski, Onuf. Przeciszewski, Józef Dramiński; Wal. Rusciński; Bar. Chełchowski; Franc. Krakowiecki; Wal. Ostaszewski; Wal. Pniewski; Hip. Buczyński, sędzic; Jan Ratyński, Ant. Staniszewski. kl. IV: Czarnowski Jzf., podczaszyc nurski; Syl. Obrębski; Teodor Krajewski, podczaszyc zawskrzyński; Stan. Bączkowski; Jan Bagiński; Jan Roztkowski; Józ. Bobowski, Józ. De Tylli; Tad. De Tylli, cześnikowicze; Melchior Przeradowski, miecznikowicz; Wal. Zgliczyński; Kaz. Kisielnicki; Mich. Kisielnicki, starościcowie; kl. V. Jan Ciemniewski, lędzic z R.; Józ. Czaplicki; Tad. Czeżuchowicz; And. Twiderski, miecznikowicz; Ig. Dziewczopolski; Mac. Ulatowski; Wojc. Krasnodębski; Franc. Zaleski; Stan. Świderski, Stan. Zembrzuski; Hier. Troczkiewicz; Kl. VI: Ig. Urbanowski; Tom. Załuski; Wojc. Ropelewski; Ant. Łojewski; Franc. Tyszka; Sew. Obrębski; Krakowiecki; Kaz. Boynowski. Zołuki 12 czerw. Uczniowie: Jerzy Wąsowicz, syn rotm. pow. wołkow. w kl. I; Grzegorz Illasiewicz, w kl. II

52 (Gazeta Warszawska) 1786
Warsz. Na sejmiku 15 lipca pod prezydencją Małach. woj. mazow. obrani na deput. do Tryb. Kor.: z ziemi łomż. (Łomzieńska) Klicki wojski łomż., z ziemi rożańskiej Jabłoński, pisarzewicz rożański (nr. 57) Chor. ziemi łukowskiej (po dobrow. złoż. przez. Ant. Rzewuskiego) -Ant. Łaski, sędzia ziemi łuk.; wojstwo mn. płockie (po dobrow. złoż. Marcelego Zielińskiego) -Ign. Oborski (s. nr. 57)

53 (Gazeta Warszawska) 1786
Lublin. W dn. 13 lipca sejmiki deput. pod zagaj. Dłuskiego, podkom. lub., a laską ks. Sapiechy, gener. artyl. lit. obranny: Wojc. Suchodolski szamb. (nr. 58)

54 (Gazeta Warszawska) 1786
26 lipca Warsz. Chorągiew Kawal. Nar. w Bryg. Petyhorskiej W Ks. L., po śp. Ogińskim star. mereckim -Chmara, woj. miński, przeszły marsz. tryb. (nr. 59) 21 lipca Włocławek. Mich. Leńczowski, kanon. katedr. kujawski obrany z kapit. kuj. deput. na Trub. Kor. 15 lipca na sejmiku pod laską Swirskiego, stoln. chełm. obr. dep. Kajetan Łopuski, szamb. (s. nr. 59)

55 (Gazeta Warszawska) 1786
29 lica Warsz. Podsędk. ziemi gniezn. ( po śp. Piotrze Korytowskim) -Ant. Białobłocki; Pisarstwo ziem. gniezn. (po śp. Piotrze Radolińskim) -Ant. Rożnowski, pisarz grodzki gniezń. (s. nr. 60) Kraków. W dn. 1786. 18/7. ślub w Czarkowie dobrach Morstynów, star. skotnic. Stan. hr. z Tenczyna Ossolińskiego, starościca sulej. z panna Józefą Morstyn, starościanką skotnicką. W obec. m. i. Dąbska, starościca wolbromskiego, Przebędowski star. soleck., Ossolińskich, star. drohick. Rozdano wiersze jednego z naszych poetów z uczonymi przypiskami opisuj. Familię Ossilińskich, Morstynow, Wielopolskich, Butlerów.

56 (Gazeta Warszawska) 1786
2/8 Warsz. Krajcz. Kor. (po dobrow. złoż. Stan. Szaniowskiego) -Jan Nep. Grodzicki; pisarstwo ziem. latycz. (po przejściu Fel. Gawrońskiego na podsędk. ziemi latycz.) -Józef Morawski, kom. gran. latycz. (s. nr. 61)

57 (Gazeta Warszawska) 1786
9/8 Warsz. Deputaci na przyszły Tryb. Kor.: z wojew. krak. -Małachowski, star. opocz. Z pozn. -Niegolewski, star. powicki; z sandom. -Mikułowski pis. ziem radomski; z kal. -Wilkonski kasztelanic; z gnieźn. -Zakrzewski -pisarz gr. kościański; z sieradz. -Tymowski; z łęczyck. -Trzciński; z brzesk. kuj. -Słubicki, namiestn. Kawal. Nar.; z kij. -Popiel; z ziemi dobrz. -Paprocki; z chełm. -Łopuski; z woj. wołyń. -Rohoziński; z podolsk. -Swiejkowski, kasztelanic kamien.; z lub. -Suchodolski, szamb., z płock. -Racat, z mazow. -Jabłoński, Pisarzewicz łomż.; Klicki, cześn. rożań.; z podolsk. -Zalewski, sędzia ziemski drohicki; z rawsk. -Łączyński, por. Gwardii P. K.; z bracł. -Janczyński, sędzia gr. lubelski; z czerniech. -Skąpski (nr. 63) Sęstwo ziem lubelskie (po śp. Jacku Trembińskim) -Andrz. Koźmian, podsęd. ziem. lub. (s. nr. 63)

58 (Gazeta Warszawska) 1786
12/8 Warsz. Sęstwo ziem. siaradzkie (po śp. Janie Nep. Kobielskim) -Stan Kajet. Stawicki, podsęd. ziem. sier. (nr. 64) Dn. 8/8 w Gora ślub Hłaski star. chorobowskiego z p-ną Józ. Staniszewską. sędzianką ziem. Warsz. (s. nr. 64)

59 (Gazeta Warszawska) 1786
4/8 z Białej Radziwiłłowa, podkom. W. X. L. powiła syna Diminik, Hieronim, Karol. (s. nr. 65) 21 lipca wjazd na wojew. sieradzkie Michała Kolumny Walewskiego (dod. po s. nr. 65)

60 (Gazeta Warszawska) 1786
19/8 Warsz. Podczas. woj. sandom. (po śp. Marc. Bystrzonowski) -Jan Kanty Sołtyk, cześn. sandom.; cześn. po nim -Kaz. Karski łowczy; łowiectwo -Andrz. Szczepański wojski większy; wojstwo większe -Ant. Karski miecznik; mieczn. -Gabr. Popiel, wojski mn.; wojstwo mn. -Karol Kochanowski, skarbnik; skarbn. -Ant. Niemierycz, star. prejesławski. (nr. 66)Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12[3]4567Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników