Znaleziono 270694 pozycje w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona3693369436953696[3697]3698369937003701Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Zap. Tryb. Piotrk.
1417 (Nr. 52) 1748
Sędziwój Bonin z Sławianowa Sławianowski, brat rodz. Andrzeja S. podczaszego inflanc. (f. 422)

Gazety > XVIII wiek
631 (Kuryer Polski) 1747
Z Warsz. 4 st. Kaszt. konarska -- Mierzeiewskiemu ..., cześn. halickiemu (nr 526)

632 (Kuryer Polski) 1747
Z Opatowa W dzień s. Szczepana za przybyciem do Maleszowy na zeszłe swięta (1746 r.) wojewody sandom. odbył się jego ślub w zamku tamacznym u Krasińskiego ..., star. nowomiejsk. z jego siostrą Zofją Krasińską, kasztelanką wiślicką. Nowożeńcy odjechali w czwartek do siebie do Turska (nr 526)

633 (Kuryer Polski) 1747
Z Drezdna 25 gr. Przed Wyjazdem króla z Polski graf de Brühl, minister gabinetu, mianowany pierwszym ministrem (nr 427)

634 (Kuryer Polski) 1747
Z Pozn. W kośc. lędzkim 1 st. circa inchoa tionem pięćdziesiąt pierwszego roku kapłańskich funkcji powtórne prymicje Łukomskiego Mikołaja, opata lędzkiego, cystersów (nr 527)

635 (Kuryer Polski) 1747
Z Lublina 15 st. Wyżycka ..., kaszt. konarska powiła w dobrach w Jaszczowie syna (nr 528)

636 (Kuryer Polski) 1747
Z Krak. 15 st. Ogłoszony zgon Ankwicza, kaszt. zawichow. Zmarł w swoich dobrach w sandom. woj. (nr 528)

637 (Kuryer Polski) 1747
Z Wilna. W Koniuchach 1 st. chrzest syna Paców ..., star. borciańskich. Chrz.: łowczy WXL. ... z ks. woj. nowogrodzką ..., wdową, matkę star. borciańskich i star. rzeczycki ... z łowczyną WXL. (nr. 530)

638 (Kuryer Polski) 1747
W przyszły czwartek 11 lut. Kanoniczka Szembekówna starościanka budźszewska zaręcz. się z Orsettem łowczycem podl. Ma brata rodz. Szembeka, kan. kat. kuj. i łow. (nr 532) Z Krak. 23 st. Zawarte małż. Trzebińskiego ..., star. haczowskiego z p-ną Szembekówną ..., starościanką lelowską. Wymien. ojciec p-ny mł. (nr 532) Z Pozn. W przeszłą niedzielę akt wes. p-ny Ropalińskiej ..., sędzianki ziem. wschowsk., starościanki obornickiej z Twardowskim ... (nr 532)

639 (Kuryer Polski) 1747
W Węgrowie 16 lut. zm. generał Eperyeszy (nr 533) [brak nr 534, 537, 538]

640 (Kuryer Polski) 1747
Z Gniezna 12 maja. Z kapit. na przyszły Tryb. Kor. obrani prezyd. Aleksander Gembarth a viceprezyd. Kułudzki ..., kanonicy (nr 545) Z Krak. 10 maja. Wczoraj wjazd bisk. krak. (nr 545) Wymienieni: rodzeni Załuski ... sufragan krak. i sekr. i referend. kor.; synowcowie Załuski Ignacy, star. zawichowski i Marcin Zał., kuchmistrzewicz lit. rodzeni bracia; (nr 546)

641 (Kuryer Polski) 1747
Z Warsz. 31 maja W przeszły czwartek zmarła ordynatowa zamojska, Antonina z Zahorowskich (nr 547) 7 czerw. eksport. do Lublina (nr 548). Z racji egzekwi wymien. z Zachorowskich Pociejowa, strażnikowa W. XL. i Lubomirscy podstol. koronni (nr. 568) z Wilna 12 maja. Ciechanowiecki ..., star. mścisław. zmarł w dobrach Boczeykowie (nr 547) z Lubl. 11 czerw. W przeszły piątek zmarł star. grabowiecki (nr 549) Potocki. W/g wiad. z 18 czerw. ciało w przeszłą środę eksport. do Krasnego Stawu. Wymieniony syn zmarłego (nr 550) patrz Lp. 648

642 (Kuryer Polski) 1747
Z Kalisza. W dzień Boż. Ciała odb. się prymicje ks. Stan. Królikiewicza kuszt. tut. kolegiaty (nr 549)

643 (Kuryer Polski) 1747
Z Gdańska. Opatem pelplińskim obrany 30 maja ks. Ign. Czapski opat wistycki (nr 549)

644 (Kuryer Polski) 1747
Z Wilna 18 maja. Stan. z Kozielska Puzyna, star. wisztyniecki za cesję swego ojca przysięgał na star. sąd. upickie (nr 549)

645 (Kuryer Polski) 1747
Z Wilna 17 czerw. -- Instalacja na kanonię wieleńską księdza Sliźnia ... (w przeszły czwart.) Wzmianka o ojcu nowego kanonika (nr 551)

646 (Kuryer Polski) 1747
Wjazd Potockiego ..., na star., grabowiec, odprawiony w Grabowcu w przeszły poniedz. (w odnies. do wiad. z 14 lipca nr 553) W Poniewieżu wjazd 4 lip. Stan. z Kozielska Puzyny na star. sądowe upickie (nr 554)

647 (Kuryer Polski) 1747
Z Chęcin 1 sierp. W dzień s. Anny premicje Szembeka ..., kan. kuj. i łow. i tut. prob. Rozpocz. się pridie 25 lipca (nr 557)

648 (Kuryer Polski) 1747
Z Lublina. Chrzciny w dzień Wniebowz. N. M. P. córki Józ. Biernackiego, viceregenta gr. łukow. i Antoniny z Brzoszkowskich. Chrz.: marsz. tryb. kor. Skrzetuski ... z starościną lub. Zamojską; podkom. kor. ... z Kossakowską z Potockich ..., kasztelanicową podl.; Bartochowski, łow. sier. z Zbrozkowa ..., chorążyną dzwinogr. bełzką młodszą; Pisarz ziem. lub. ... z Łubieńską, pisarzową ziem. sieradz. (nr 559)

649 (Kuryer Polski) 1747
Z Mścisławia 31 lip. Ant. Ciechanowiecki, star. chosław. były sędzia gr. mściaław. po śm. starosty brata swego, vacante castro, mając nadaną sobie suragatorię gr., instalował urzędników (nr 560)Znaleziono 270694 pozycje w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona3693369436953696[3697]3698369937003701Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników