Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Gazety > XVIII wiek
1 (Gazeta Warszawska) 1786
7 stycznia. Wojstwo Mniejsze Kaliskie po postąpieniu Stanisława Trąmpczyńskiego na miecznik. tegoż wojew. Ign. Mierzewskiemu. Chorąż. pow. wiślickiego po śmierci Konst. Skotnickiego Stefanowi Gołuchowskiemu stoln. wiślick. Stolnik. po nim Mich. Siemińskiemu, podczaszemu. Podstolstwo wiślickie po przejściu Kaspra Popiela na podczas. wiśl. Celectyn. Gołuchowskiemu, cześnik tegoż pow. Mich. Lipnowski, wojski Większy Wiśl. cześnikiem wiśl. Stan. Bystrzonowski, miecznik wiśl. -wojstwo większe j. w. Józef Skotnicki, wojski mniejszy wiśl. -miecznik wiśl. po j. w. Wojstwo Mniejsze po nim otrzym. Sabba Mikułowski skarbnik wiślicki. Skarbnik. po nim -Jerzy Borzyłowski podwojewodze sand. (gaz. nr. 2)

2 (Gazeta Warszawska) 1786
11 stycznia August Siełkowski, ks. bielski i Imper. wojewoda pozn., Rady Nieustaj. Konsyljarz, Kom. Eduk. i Kwaterniczej Komisarz, Prezydyj. Depart. Wojsk., generał lejt. wojsk. Kor. szef regim. Ordynackiego Rydzyńskiego JKM i Rzecz., rotmistrz kawal., har., Ces. minister, Ballej. Wielkiego Krzyża Malt., kawal. Orderów Orła Biał., s. Stan. i zagr. s. Jędrzeja, s. Aleks. Newskiego. Zmarł. 1786. 7/1. w wieku 57 lat. Ur. 1729. 15/11. Rodz: Saska baronowa de Stein i Aleks. Józefa Sułka, ks. bielski i Imperii, minister Augusta III Kr. P. i Elekt. S., gen. infanterii. Łowczy Nadw. W. Ks. Lit., kawal. ord. Orła Biał. Polsk., s. Andrz. Ros. i s. Henr. Saskiego, star. odałanowski, nowodworski, sokolnicki, piasecz. etc. pan i dziedzic na Zdunach, Kobylinie, Miejsk. Górce Rydzynie, Zaborowie, Krajence etc. August żonaty z Ludw. Mniszchówną, podkom., siostrą pierwszego ministra marszał. W. Kor. Urzędy piastowane: poselskie na sejmy Konwok. i Koronacyjny, pierwszy Komisarz po ustan. Kom. Skarbowej. Przy założ. Korp. Kad. gen. i tej Szkoły Ryc. Wicekom. Pisarz W. Kor. Pierwszy Wojew. ustanowionego swieżo Krzesła Gniezn., a po złoż. tego urzędu najpierwszy marszałek nowo uform. Rady Nieustaj. Wojew. Kaliski, a ostatnio pozn. Fundował Ordyn. Rydzyńską. Erygował dla niej regim. w służbie JKM. i Rzpl. Fundował w Rydzynie Collegium i Szkoły Pijarów i Konwikt dla ubogiej wielkop. młodzieży (z przyłoż się Kom. Eduk.) Ciało przewież. 18 st. do Rydzyna (nr. 6) (nr. 3)

3 (Gazeta Warszawska) 1786
11 stycznia Mieczn. orłowskie otrzym. Bonawentura Łazninski po śmierci Jana Łaźninskiego (nr. 3 suplement)

4 (Gazeta Warszawska) 1786
14 stycznia Łopuski podkom. drochicki, i Zaleski sędzia ziemski droh. (nr. 4)

5 (Gazeta Warszawska) 1786
14 I. Walenty Sobolewski kasztelanic warsz. wjazd. na Star. Warsz. po dobrowolnej rezyg. hr. Brükchl gen. art. Kor. (Brühl) (s. nr. 4)

6 (Gazeta Warszawska) 1786
1785. 22/XII. zmarł Jan de Vitte, gen. lejt. Wojsk. Kor., pułk. artyl., Kaw. orderu Ś. Stan. pochow. w kośc. kat. w Kamieńcu 1785. 24/12. Był komendantem kamienieckim. Syn Zmarłego Józef, szef reg. grenadierów, kawal. ord. S. Stan. (specjal. dod. do nr. 4) (s. nr. 5)

7 (Gazeta Warszawska) 1786
18 I. Fel. Gorski chor. ziemi potwierdz. na podstar. (warsz.), a Stef. Zambrzyski, cześnik ziemi liwskiej na sędziego. Filip Mikułowski -mieczn. pow. pilśnińskiego po śmierci Dobrańskiego. Franc. Prażmowski podczaszy czerniech. -chorąż pow. nowogrodzk. w wojew. czernich. po śmierci Stan. Orańskiego Ksaw. Biesiekierski wojski Większy woj. czerniech. -podczastwo czerniech. po j. w. Po nim Wojstwo Większe czerniech. -Ludwik Cieszkowski (s. nr. 5)

8 (Gazeta Warszawska) 1786
Tulczyn 1785. 27/12. W dobrach Horoszkowce ks. Janusza Tom. Swatopełka Czetwertyńskiego, kaszt. czerniech. chrzest syna Ludw. Stan. Jana. Chrz.: Potocki woj. ruski z ks. Swatopełk. Czetwert. chorążyną bracł.; Potocki ex -podcz. lit. z Pot. woj. ruską; Pot. star. olsztyński, ord. s. Stan. Kaw. z Mokrzycką wojską winnicką. Wymien. ks. Lubomirski star. ramanowski i oboje ks. chorąstwo bracł. (s. nr. 7)

9 (Gazeta Warszawska) 1786
28 I. Mich. Staniszewski cześnik ziemi łomż. -podst. ziemi łomż. po śmierci Daniela Mieczkowskiego. Cześnikowstwo ziemi łomż. -Tom. Staniszewski wojski większy. Wojstwo większe łomż. -Wiktor Wiszowaty, miecznik po nim mieczn. -Tom. Klicki wojski mniejszy. Wojstwo mn. łomż. -Radziszewski (nr. 8)

10 (Gazeta Warszawska) 1786
Pozn. 25 I. przyjęcie Kęszyckiego, wojew. gniezn. Wymien. marsz. W. Lit. Gurowski; Moszczeński, kaszt. lendzki; Kwilecki kaszt. przemęski; Gliszczyński, kaszt. biechowski; Sokolnicki podstoli pozn. (s. nr. 9)

11 (Gazeta Warszawska) 1786
4 II. Cześnikowstwo (sprost. w nr. 11 supl.) pow. opocz. -po rezygn. Błażeja Dunina Brzezinskiego -Ignacy Pomianowski, łowczy opoczyński. Łowiectwo opocz. -Wąsowicz (s. nr. 10)

12 (Gazeta Warszawska) 1786
8 II. Kasz. rypińska -po śmierci Szymona Zielinskiego -Ludwik Zieliński łowczy płocki. Cześnik pow. rypin. w ziemi dobrzyń. - po dobrow. złoż. przez Wojc. Ośniałowskiego - Bonawentura Paprocki podczaszyc dobrzyński (s. nr. 11)

13 (Gazeta Warszawska) 1786
11 lut. Woj. pozn. -wakuj. po Aug. Sułkowskim -Józef Mielżyński woj. kaliski. Woj. gniezn. -po postąp. Ant. Sułkowskiego na wojew. kaliskie -Franc. Ksaw. Kęszycki (patrz l. p. 10) kaszt. kal. Kasztel. gniezń. -po postąp. Rafała Gurowskiego na kasztel. kaliską -Franc. Salezy Miaskowski, konsyljarz Rady Nieustaj. przy boku J. K. M. (nr. 12)

14 (Gazeta Warszawska) 1786
11 lut. (doniesienie) ur. Maciej Bogdański w woj. krak. przed 20 l. przybył do ziemi gost., służąc za ekon.; Zabłocki sędzia ziemski gostyn.; Łączyński, star. gostyn; Łączynski, chor. gąbiń.; Brutaszewski, pisarz ziemski gostyń.; Słubicki, wojski kowalsk.; Zabłocki, skarbn. gostyn. (s. nr. 12)

15 (Gazeta Warszawska) 1786
15 luty Lipski rotmistrz wojsk kor. ma wieś dziedz. Białe Jankowe w wojew. rawskim w pow. bielskim. (s. nr. 13)

16 (Gazeta Warszawska) 1786
22 lut. Stefan Gawroński (poszuk., zaginął w okr. zamieszek 1768-1771 w Kr. P.), syn niegdy Franc. i Teresy z Walińskich, stolnik. łomżyńskich s. nr. 15)

17 (Gazeta Warszawska) 1786
4 marca (wiadom. z przeszłej niedzieli) Iwon Rogowski oficjał chełmiński, brat rodz. Wojskiego Większ. ziemi warsz., konsekrowany na bisk. (in partibus) kumaceńskie i sufrag. chełmińską. Sobolewski kasztelan warsz.; Szydłowski, kaszt. zarnowski; Radzicki podkom. zakrocz.; Górski, chorąży warsz.; Zambrzycki, podstoli nurski (s. nr. 18)

18 (Gazeta Warszawska) 1786
8 marca, Warsz. Marianna Ciesiarowska pisarzówna W. Kor. zmarła onegdaj, tutaj. Lat 13 niepełna. Ojciec jej nie żyje. (nr. 19)

19 (Gazeta Warszawska) 1786
4 marca Piotrków. Adam Lasocki, kaszt. sochacz. marsz. Tryb. Kor. (s. nr. 19)

20 (Gazeta Warszawska) 1786
28 luty w Pozn. Stan. Bninski, szambelan JKM. (s. nr. 19)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników