Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona485486487488[489]490491492493Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Małachowscy - Miaskowscy
Mąkowscy h. Ogończyk
Marianna, w r. 1661 żona Wojciecha Karśnickiego. Regina przed 18 II 1693 r. wyszła za ur. Adama Orlikowskiego, zamieszkałego w Pyzdrach. Wojciech, chrzestny 1 I 1697 r. syna Andrzeja Chwałkowskiego, rządcy folwarku sołackiego (LB Św. Wojciech, Pozn.). Stanisław, dzierżawca Tworzymierek w r. 1721 (LB Kunowo). Anna, chrzestna 17 XII 1736 r. (LB Iłowiec). Elzbieta i jej mąz Marcin Pawłowski, oboje juz nie żyjący w r. 1745. Samuel i Franciszka z Ryszewskich, małżonkowie, dziedzice Sobiesierni, rodzice Ignacego Ksawerego, ur. tamże 22 VII 1749 r. (LB Św. Wawrzyniec, Gniezno). Marianna, chrzestna 20 III 1760 r. (LB Konojad). Katarzyna wyszła przed 2 II 1768 r. za Mateusza Wawrzyńca Będorskiego. Marcjanna wyszła 14 VII 1771 r. w Staniewie koło Koźmina za Franciszka Borczyńskiego. Antoni zmarł 7 VII 1775 r. (LM Św. Maria Magdal., Pozn.). Panna Anna, z Chełkowa w p. kośc., chrzestna 18 XI 1776 r. (LB Gryżyna). Może ta sama panna Anna świadkowała 16 II 1789 r. (LC Śrem). Kazimierz, ze dworu w Goździchowie, świadkował 22 IX 1777 r. (LC Łeki Wielkie). Oczywiście ten sam Kazimierz, ekonom w Goździchowie, umarł tam 14 III 1778 r. (LM Łęki Wielkie). Józef, chrzestny 6 II 1782 r. syna Antoniego M-go, komornika wschowskiego. Chrzcił zaś to dziecko ks. Maciej M., paulin z Wieruszowa (LB Wilkowo Pol.). Było wyżej o Adamie M-im pod imieniem Macieja paulinie jasnogórskim. Czy to nie on? Nepomucen, chrzestny 30 VIII 1785 r. (LB Św. Marcin, Pozn.). Ks. Walerian, w Pyzdrach, zmarł 12 VIII 1789 r. (Nekr. Franciszkanów Śrem.). Michal, syn zmarłego M-go i Elzanowskiej, spisywał

Mąkowscy h. Ogończyk 1
@tablica

Mąkowscy h. Ogończyk 2
@tablica

Mąkowscy h. Ogończyk 3
@tablica

1792 r. dożywocie z żoną Józefatą Lubomęską, córką Jakuba i Elżanowskiej (G. 117 k. 148). Jan zawierał 1792 r. kontrakt z Wojciechem z Brzezia Okszą Brzeskim (G. 117 k. 165). Wiktoria wyszła 10 II 1793 r. za Franciszka Łukowskiego. Barbara M-a z synem Józefem, dzierżawcy dóbr Romianki w r. 1796 (LB Tulce). Katarzyna zaślubiła przed 14 VII 1799 r. szl. Andrzeja Kapuścińskiego z Gostoni (LB Giewartów). Marianna była w drugiej połowie XVIII wieku żona Kazimierza Arciszewskiego.

Pani Zofia z Łąckich M-a, chrzestna 7 IV 1801 r. (LB Tulce). N., posesor Czerlina, świadkował 3 V 1807 r. (LC Czeszewo). Szl. Maciej, ekonom w Niewierzu (czasem "dominus", czasem wręcz "honestus") i żona jego Kunegunda Supczyńska (Stafczyńska?), rodzice Wincentego, ochrzcz. 20 II 1808 r., i Karola, ur. w Niewierzu, ochrzcz. 20 X 1811 r. (LB Brody). Szl. Stanisław, z województwa poznańskiego, umarł w Ostrowie 12 XII 1808 r., mając 17 lat i 9 miesięcy (LM Św. Małg., Pozn.). Ur. Cecylia, z Wrześni, chrzestna 18 V 1816 r. (LB Września). Ambroży, posesor Nowej Mysli w p. obornickim, mający lat 36, zaślubił 29 V 1828 r. pannę Joannę Koppe, liczącą lat 29, córkę ur. Franciszka Bernarda i Elżbiety, z dworu w Psarskiem. Świadkiem był m. inn. Antoni Koppe, posesor Kurzej Góry, chyba identyczny z Antonim Koppe, mężem Teodozji M-ej, o której było wyżej (LC Wonieśc). Tekla, posesorka Murzynówka w parafii nietrzanowskiej, chrzestna 6 VI 1830 r. (LB Jarocin). Leopold, posesor Goleńczewa w r. 1842 (LC Żydowo), i żona jego Emilia z Koczorowskich, rodzice Stanisława Wincentego, ur. tamże 7 IV 1842 r. (LB Sobota), zmarłego 14 I 1844 r. (LM Sobota). Chrzestną matką tego dziecka była panna Prakseda M-a. Michał, sekretarz sądu powiatowego w Ostrowie, umarł tam 2 VI 1864 r., pozostawiając wdowę, Michalinę z Klemczyńskich (Dz. P.). Leon "de M.", tłumacz sądu król. w Rogoxnie, i żona jego Konstancja z Gabrielskich, rodzice Wiktora Ignacego, ur. tamże 30 VII 1875 r. (LB Rogoźno). Stefan, literat, i Helena Szraetter, rodzice Leona, ur. w Poznaniu 7 IV 1878 r. (LB Katedra, Pozn.). Anna, córka oficera wojsk polskich, przez lat 60 "opiekunka" czterech pokoleń Morawskich z Oporowa, umarła tam w 80-ym roku życia, 21 XI 1918 r. (Dz. P.). Józef Ogończyk M. umarł w Poznaniu 10 X 1922 r., pozostawiając żonę, syna i corkę (Dz. P.).

Mchowscy h. Nowina
Mchowscy h. Nowina z Mchów w p. kośc., odgałęzienie Sepieńskich z Sepna. Mikołaj z Sepna Sepieński, sędzia ziemski poznański w latach 1426-1430, sekretarz i zaufany doradcy w ks. Witolda (Gąsior.), mąz Anny, ojciec trzech synów piszących się z Mchów. Z nich, Jan, zrazu z Mchów, potem Sepieński z Łegu, był wojskim poznańskim w latach 1473-1483, sędzią kaliskim w latach 1483-1494, w końcu kasztelanem biechowskim (ib.). Bracia, Jan i Jakub z Mchów, mieli w r. 1448 termin ze strony Mikołaja Pasikonika z Włościejewic (Kośc. 18 s. 343). Od jana M-go w r. 1450 żądali uiszczenia się Bartłomiej, Stanisław, Władysław i Krzon z Budzisławia (G. 6 k. 156). Jan i bracia niedzielni Jakub i Mikołaj, dziedzice w Mchach, Łegu i Miechninie, zapisali w r. 1457 na tych wsiach czynsz matce ich Annie, wdowie po Mikołaju Sepieńskim, sędzim poznańskim (P. 1382 s. 66), a jednocześnie przeprowadzili podział dóbr. Janowi dostały się wsie: Łęg, Bargowo w p. kośc. oraz połowa z ośmiu łanów w Kleszczewie w p. pyzdr. Jakub wziął dwie części w Mchach, połowę Miedźwiadów, Ługi w p. kośc., i sześć łanów w Kleszczewie. Mikołajowi dostały się części w Miechninie i Pleszewie w p. pyzdr. (ib. s. 69, 70). Najmłodszy z tych braci, Mikołaj Sepieński, był w latach 1473-1478 burgrabią poznańskim (Gąsior.). Nas tutaj interesuje przede wszystkim średni z nich Jakub Mchowski, któremu dostały się części w Mchach. Nie żył już 1469 r. (P. 18 k. 207). Jego żoną była Helena z Wysoczki, córka Bernarda z Wysoczki (też z Kowalewa), której na Mchach oprawił posag 300 (400?) grz. (P. 859 k. 23v, 24, 1392 k. 55v), też nie zyjąca 1469 r., matka: Andrzeja, Jakuba i Jadwigi. Tej Jadwidze dziadek jej Bernard z Wysoczki 1467 r. zapisał 50 grz. posagu (P. 1383 k. 251v). Andrzej i jakub, dziedzice w Mchach, bracia niedzielni, pozostawali w r. 1469 pod opieką rodzonego stryja Jana Sepieńskiego z Wielkiego Łęgu (Py. 14 k. 116v). On też był jednym z arbitrów godzących ich w sprawie o spadek po macierzystym dziadzie Bernardzie z Wysoczki toczonej z Małgorzatą, żoną Przybka z Grodziszczka (P. 20 k. 11) Andrzejowi i Jakubowi przydano 1472 r. lat w sprawie z Wojciechem Przylepskim (Kośc. 20 s. 665). O Jakubie, wciąż jeszcze bracie niedzielnym Andrzeja, ostatnia znana mi wzmianka z r. 1475 (P. 20 k. 1). Chyba już nie żył w r. 1477, bowiem wtedy juz tylko Andrzej i Jadwiga, niedzielni dziedzice w Mchach, w asyście stryjów, Jana i Mikołaja Sepieńskich, połowę Wysoczki p. pozn., odziedziczoną po Bernardzie z Wysoczki, sprzedali za 200 grz. Wojciechowi Bielawskiemu, męzowi siostry ich matki (P. 1386 k. 81v). Andrzej, dziedzic w Mchach i Miedźwiadach, w latach 1489-1491 był plebanem w Królikowie (P. 1387 k. 103, 144). Jadwiga, zona Kaspra Kąkolewskiego cz. Zaborowskiego, wniesiony przez matkę na Mchy zapis długu 200 grz. cedowała w r. 1499 swemu stryjeczno-rodzonemu bratu Janowi Sepieńskiemu z Podlesia Kościelnego (P. 859 k. 23v), chyba synowi Mikołaja. Starszy ze stryjów, Jan Sepieński umarł bezdzietnie, skoro Jadwiga z M-ch Kąkolewska swoją po nim "bliższość" dała w r. 1499 temu "bratu" (P. 1389 k. 24v). Temuż bratu stryjecznemu dała również t.r. dożywocie swych części w Mchach i Miedźwiadach (ib. k. 40v), on zaś dał jej zapis 8 grz. rocznego czynszu (ib.). Jej mąż żył jeszcze w r. 1505, kiedy to między nią a Maciejem M-im (zob. niżej) założone zostało vadium (Kośc. 24 k. 8). Będąc już wdową całe części w Mchach i Miedźwiadach zrezygnowała w r. 1510 stryjecznemu bratu Janowi Sepieńskiemu (P. 786 s. 190), a 1515 r. dała mu tez sumę 300 grz., którą jej matka była wniosła w posagu na Mchy (P. 1392 k. 55v). Wspomniany wyżej Jan Sepieński ożenił się z Małgorzatą Kąkolewską, wdową 1-o v. po Macieju M-im, i od niej nabył inne jeszcze części w Mchach i Miedźwiadach. Synowie jego i Małgorzaty dziedziczyli w Mchach, ale pisano ich juz stale Sepieńskimi.

Agnieszka z Mchów w r. 1593 wdowa po Macieju Kąkolewskim, i Anna z Mchow, w r. 1612 wdowa po Łukaszu Iłowieckim, to chyba Sepieńskie wiodące się od powyższego Jana.

Mchowscy h. Oksza
Mchowscy h. Oksza, z Mchowa Wielkiego w p. przedeckim, jednego pochodzenia z Nasięgniewskimi. Hektor M. w r. 1470 kwitował Macieja i Jana, braci z Myśliborza, ze 100 grz. wyderkafu (Kon. 2 k. 131). Mikołaj M. z p. przedeckiego nie żył już w r. 1568, kiedy wdowa po nim, Agnieszka Wilczynska, kwitowała swego brata Jana Wilczyńskiego z 400 złp długu zapisanego w grodzie radziejowskim (G. 49 k. 167v). Maciej M. cz. Nasięgniewski zobowiązał się 1589 r. wobec Mikołaja Maszyńskiego, iż swej żonie, Annie Maszyńskiej, oprawi 700 zł posagu na połowie dóbr Koziejaty i Czemany Wielkie w p. brzeskim (I. R. Kon. 23 k. 287). Andrzej syn zmarłego Jana, intromitowany w r. 1592 do części Wierzchocina p. kon., zastawionej mu za 800 zł przez Wojciecha Kiełczewskiego Niemierzę (ib. 25 k. 146). Ewa M-a z Mchowa, w latach 1605-1639 zona Marcina Bronisza, wdowa 1645 r. Stefan, syn zmarłego Jana, z województwa brzeskiego, zapisał w r. 1614 sumę 50 zł Marcinowi Zagórskiemu (I. Kon. 38 k. 246). Jan z Wielkiego Mchowa, ojciec Katarzyny, zony w r. 1617 Bartłomieja Bieganowskiego (P. 1410 k. 597v), wdowy 1626 r., nie żyjącej juz w r. 1643. Jakub, syn zmarłego Tomasza, w grodzie kruszwickim w r. 1617 od Wawrzyńca Mirosławskiego kupił za 10.000 złp jego dobra w Ostrowąsie w p. gnieźn. wraz z częścią pustki Święta i z częścią boru zwanego Czarny (G. 337 k. 410v). Jan, nie żyjący już w r. 1648, ojciec córki Anny, 1626 r. żony Marcina Kopydłowskiego, oraz synów Jana i Krzysztofa, którzy w r. 1648 skwitowali szwagra Kopydłowskiego z 1.600 złp na poczet zwrotu posagu zmarłej bezpotomnie ich siostry a jego zony (I. Kon. 53 k. 41v). Teofila (Bogumiła) z Mchowa, córka Jana, nie żyjącego już w r. 1629 (G. 337 k. 539), wtedy żona Adama Jerzykowskiego, w r. 1631 wdowa, 2-o v. 1633 r. żona Melchiora Tokarskiego. Zofia, norbertanka w Strzelnie 1645 r. (Py. 150 s. 71). Katarzyna, nie żyjąca już w r. 1636, była żoną 1-o v. Stanisława Bieganowskiego, 2-o v. Jana Wiśniewskiego. Adam (Maciej?), nie żyjący już w r. 1649, kiedy wdowa po nim, Jadwiga Pomorzańska, córka Macieja, 2-o v. żona Marcina Przedzynskiego, dostała od tego drugiego męża oprawę 2.000 złp posagu (P. 1424 k. 305). T.r. bedąc wraz z siostrami spadkobierczynią ojca i brata jezuity, ks. Grzegorza, swe części w Pomorzanach Kościelnych i Parczewie oraz w pustkach Bledniewki sprzedała za 2.600 złp Jakubowi Koszutskiemu (P. 1424 k. 310). Krzysztof w grodzie brzeskim zapisał w r. 1653 na wsi Wierzynino p. przedeckiego sumę 8.000 złp Annie z Wydzierzewic, zonie Jakuba Kiełczewskiego. Nie żył już w r. 1670 (I. Kon. 60 k. 39). Jan, dziedzic w Wielkich Mchach(!), zapisał 1665 r. dług 2.000 zł Wojciechowi Szadokierskiemu (ib. k. 601v). Jan, w r. 1692 mąż Wiktorii Orzelskiej, córki Mikołaja (I. Kal. 149 s. 115). Remian (Remigian), chrzestny 27 I 1693 r. (LB Gniewków). Szl. Michał i Anna, małżonkowie, przebywając przejazdem w Wielowsi, chrzcili tam 11 VI 1692 r. córkę swą Mariannę Teresę (ib.). Świętosław i Jadwiga z Czamańskich, oboje już nie żyjący w r. 1701, rodzice Hieronima Jana, dziedzica dóbr, Miełuchowo, Głuszynko, Opielanka w p. brzeskim, męża Anny Zbijewskiej, córki Jana Władysława i Marianny z Rogalińskich. Dostała ona t.r. 3.000 zł posagu, który to posag mąż zaraz jej oprawił (P. 1140 I k. 138v, 139, 1141 XII k. 82). Stanisław z żony Teresy Garwaskiej, już nie żyjącej w r. 1718, miał synów Jana i Antoniego oraz córki Wiktorię i Zofię. Antoni był t.r. plenipotentem ojca, brata i tych sióstr, niezamęznych, celem podniesienia odziedziczonej po matce sumy 3.000 zł z zapisu zmarłego Jakuba Kożuchowskiego, dziedzica Witaszyc (I. Kon. 75 k. 86v). Zofia była potem żoną Walentego Ogorzelskiego, zaś 2-o v. w r. 1730, krótko po 11 II wyszła za Walentego Chrząnowskiego. Katarzyna (Konstancja Marianna), w r. 1718 wdowa po dwóch mężach, Kasprze Kiełczewskim i Janie Rudnickim, żyła jeszcze 1727 r., a zapewne i 1735, nie żyła w r. 1756. Jej syn i córka, Rudniccy występowali t.r. w charakterze spadkobierców zmarłego bezpotomnie rodzonego brata matki, Antoniego M-go (ib. 78 s. 968). Niewątpliwie ten sam Antoni występował w r. 1735 jako plenipotent Jana Brzezińskiego, rodzącego się z Konstancji z Rudnickich (ib. 76 k. 521v). Szymon i Zofia z Pścińskich, córka Walentego i Doroty z Modliszewskich, oboje juz nie zyjący w r. 1743, rodzice Katarzyny, żony Szymona Pogonowskiego, i Franciszki, żony Michała Wardęskiego, komisarza grodu przedeckiego, które to siostry w latach 1743-1744 występowały jako spadkobierczynie matki i babki (ib. 77 k. 315, 356v). Krzysztof i Antoni, bracia rodzeni, w r. 1746 dziedzice Wiecienina w p. przedeckim (Rel. Kal. 131 s. 363). Joanna, 1749 r. wdowa po Michale Kozłowskim. Walenty, dziedzic Połajewa i Połajewka w p. radziejowskim, kwitował się w r. 1755 z Obielawskim (ib. 78 s. 955). Kunegunda przed r. 1781 wyszła za Jakuba Górskiego, komornika granicznego inowrocławskiego. Chrzestnym jej córki był 13 III 1781 r. Prokop M., chorąży w wojsku koronnym (LB Chełmce).

Mchowscy z Mchów
Mchowscy z Mchów w p. kośc., odgałęzienie Furmanów z Niezamyśla. Jan, Janusz Furman z Niezamyśla, kasztelan rogoziński 1392 r., międzyrzecki 1400 r., zmarły w r. 1418 (Gąsior.), ojciec Adama, Jana, Wincentego, Filipa i Piotra, występujących w r. 1418, dziedziczących w Mchach (Kośc. II k. 99, 99v, 135v). Z nich, Wincenty, Jan i Adam w latach 1424-1428 procesowani byli przez braci z Cielczy, Mikołaja, Jana, Marcina i Macieja, jak też przez Jana ze Skórzewa (P. 7 k. 196v, 197, 10 k. 143v). Wincenty Furman z Mchów, jeden z powyższych braci, pozwany w r. 1440 przez Małgorzatę Doninową, dziedziczkę w Zakrzewie (Kośc. 17 s. 176). Dwaj inni bracia Furmanowie z Mchów, ks. Jan, kustosz gnieźnieński, i Adam, mieli w r. 1477 termin ze strony Mikołaja z Pleszewa, chorążego kaliskiego (P. 17 k. 97).

Wincenty M., jawiący się w r. 1469, to być może syn Wincentego czy Adama, bowiem zbyt wielka rozpiętość czasu nie pozwala przypuszczać, iż mógłby być identyczny z Wincentym, kasztelanicem międzyrzeckim. Jednak samo imię jako jedyny argument za więzią z Furmanami ma wartośc problematyczną. Wincenty M. z Mchów i Miedźwiadu miał w r. 1469 placić wine osiem skojców, bo nie stanął z pozwu jadwigi, wdowy po Jakubie Kadzeńskim (Kośc. 20 s. 386) i znów to samo w r. 1470 (ib. k. 464). Przypozywał w r. 1477 nieletniego Przesprawa, syna zmarłego Macieja z Paruszewa (Py. 167 k. 54v). Nie żył już w r. 1502. Miał za żonę Jadwigę z Pogorzeli, która od swego brata Jakuba, dziedzica w Pogorzeli, otrzymała w r. 1473 r. zobowiązanie uiszczenia jej posagu w wysokości 40 grz. (Py. 14 k. 259). Jadwiga, będąc już wdową, w r. 1502 kwitowała swego syna Macieja ze swej oprawy na połowach Mchów i Miedźwiadów (P. 859 k. 311v).

Maciej M., syn Wincentego i Jadwigi z Pogorzeli, chciał w r. 1501 wobec Doroty i katarzyny z Chwałkowa umorzyć zapis wienny swej zmarłej ciotki (ciotki po ojcu czy po matce?) Jadwigi, żony Mikołaja Chwałkowskiego. Katarzyna Chwałkowska, żona Marcina Magnuskiego, uiściła mu wtedy trzy grzywny (Kośc. 231 k. 98). Na połowie swoich części w Mchach i Miedźwiadach oprawił w r. 1502 żonie Małgorzacie Kąkolewskiej 200 zł węg. posagu (P. 1389 k. 223v). Od jej braci, Andrzeja i Macieja, t.r. trzymał osiem łanów w Luniewie (Sulewie?) w p. kośc. w sumie 100 grz. i 60 zł węg. (P. 859 k. 288). Nie żył już 1511 r., kiedy Małgorzata z Kąkolewa, już 2-o v. żona Jana Sepieńskiego, połowy swych części w Mchach i Miedźwiadach, oprawione jej przez pierwszego męża, sprzedała za 250 zł węg. temu drugiemu małżonkowi (Kośc. 233 k. 19, 345 k. 18v). Córki Macieja i Małgorzaty, Anna i Beata kupiły w r. 1512 od Barbary z Karszowskich Rosznieckiej(!) za 24 grz. dwa łany osiadłe we wsi Zdzary (Wzdary) p. kon. (I. R. Z. Kon. 6 k. 3; I. R. Kon. 1 k. 427). Jeszcze niezamężne 1525 r. (Kośc. 26 k. 458v), ale juz t.r. Anna wyszła za Andrzeja Czeczerada Chwałkowskiego, wnosząc mu swe części w Mchach i Miedźwiadach oraz w Kąkolewie (P. 1391 k. 66v). Będąc już wdową dokonała w r. 1528 podziału części w tych dobrach z siostrą Beatą (P. 871 k. 145v). Drugim jej mężem był w latach 1555-1560, nie żyła już w r. 1564. Beata, w latach 1528-1529 żona Jana Dobrzyckiego Grzymka. kwitowała 1528 r. swego ojczyma Jana Sepieńskiego z połowy sumy 76 i pół grzywny, zapisanego przez niego jej i siostrze jej Annie (P. 871 k. 144v).

Mdzewscy h. Dołega
Mdzewscy h. Dołega, z Mdzewa w wojew. płockim, z okolicy Mławy. Tomasz (Miedzewski?), z wojew. płockiego, zabił w r. 1592 Marcina Sulikowskiego, a wizje ciała przeprowadzono w kościele paraf. w Lądku p. kon. (I. R. Kon. 25 k. 136v). Tomasz, syn zmarłego Tomasza, mąz Anny Skrzetuskiej, córki Marcina, która w r. 1605 kwitowała z majątku po rodzicach swych braci Andrzeja i Melchiora Skrzetuskich (G. 68 k. 238). Ks. Stefan Antoni na Mdzewach (!) M., sufragan i kustosz łucki, w r. 1691 dostał od swej ciotecznej siostry Ludwiki Łosiówny, córki Władysława, wojewody pomorskiego, i Barbary Marianny Guldenstern, wdowy po Janie Działyńskim, wojewodzicu kaliskim, zobowiązanie wypłacenia mu 60.000 zł (N. 189 k. 129). Będąc juz sufraganem gnieźnieńskim, w r. 1714 jako plenipotent Konstancji z Łosiów Potockiej, kasztelanowej krakowskiej, uczestniczył w zawieranej wtedy w Runowie komplanacji z Fryderykiem Wilhelmem ks. Schleswig-Holstein (N. 197 k. 22v). Kazimierz, komornik ziemski zawkrzeński, i jego żona Anna z Wiesiołowskich, 1-o v. wdowa po Mikołaju Olszowskim, otrzymali w r. 1714 zapis 10.000 złp na wsi Barczkowice p. radomskowskiego od Jana Warszyckiego, kasztelana łęczyckiego (N. 197 k. 31v). Piotr, podstoli płocki, dziedzic Mdzewa, Strzegowa i innych wsi w wojew. płockim, mąz Anny z Bakowskich, oboje nie żyli już 1749 r. (P. 1294 k. 141).

Mecherzyńscy
Mecherzyńscy, których szlacheckość wysoce wątpliwa. Hieronim i Emilia ze Skoronowskich(!), rodzice Franciszka Karola "de M-go", ur. w Krakowie ok. r. 1835, dziedzica Jaroszewic w p. kon., który 9 VI 1867 r. zaślubił Marię Jaraczewską, córkę Juliana i Antoniny, dziedziców Głuchowa, ur. ok. 1837 r. Ich synowie to, Julian Gabriel Archanioł Józef Marian, ur. w Głuchowie 18 III 1868 r., podawany do chrztu przez wdowę Emilię M-a z Krakowa, Tadeusz Hieronim Antoni, ur. w Głuchowie 6 IX 1869 r. (LC, LB Głuchów).

Mediger h. Własnego
Mediger h. Własnego. Jan Krzysztof, w r. 1648 mąż Barbary Krakwiczówny, córki Henryka (Ws. 51 k. 160v), w imieniu własnym i tej żony kwitował 1654 r. Jana Kowalskiego, sędziego grodzkiego wschowskiego, z 2.000 zł (Ws. 56 k. 536v). Będąc już wdowcem i spadkobiercą tej żony, w r. 1675 należną jej sumę 3.000 zł, zapisaną jej i jej zmarłej bezpotomnie siostrze Helenie w r. 1641 przy okazji kontraktu zawieranego przez Krzysztofa Krakwicza z Janem Jerzym Szlichtinkiem, sędzią ziemskim wschowskim, cedował Samuelowi z Bukowca Szlichtinkowi (Ws. 68 k. 891).

Medyńscy
Medyńscy byli h. Sas z Medyni w p. halickim, nie wiem jednak, czy tu wymienieni pochodzili właśnie z tych. Antoni i Anna z Karskich, rodzice Jana, ur. w Jankowie, ochrzcz. 30 V 1706 r. (LB Kuczków), i niewątpliwie Marianny, zmarłej w Jankowie 9 VIII 1709 r. w wieku ok. 8 lat (LM Kuczków). Wdowa Katarzyna M-a, chrzestna 12 IV 1708 r. (LB Kuczków). Jerzy, w r. 1711 mąż Barbary Kotarbskiej, córki Chryzostoma i teresy z Pacynowskich (I. Kal. 157 s. 162). Oboje żyli jeszcze w r. 1721 (ib. 163 s. 247). Rozalia, żona Łukasza Sobockiego, oboje nie żyli juz w r. 1749.

Mehlingowie h. Własnego
Mehlingowie h. Własnego. Samuel Fryderyk "liber baro M.", kapitan J. Kr. Mci, w r. 1727 mąż Anny Elżbiety Wechmanner (W. 91 k. 33v). Oboje (ona nazwana tu Anną Elżbietą de Melingi) kwitowali w r. 1744 księcia Aleksandra Jana Sułkowskiego, łowczego nadwornego W. Ks. Lit., dziedzica Krajenki i Zalesia, z 20.000 tynfów, zapisanych w r. 1741 na wsi Węgierce (N. 209 k. 84v). Karolina (Małgorzata Karolina) wyszła w Lesznie 3 X 1740 r. za Ernesta Krystiana de Zastrow, kapitana tamtejszej załogi. Zyli oboje w r. 1750. Fryderyk (Fryderyk Wilhelm) pułkownik wojsk koronnych 1771 r. (N. 142 k. 43), zaślubił w r. 1745 lub 1746 Ernestynę (Ernestynę Bernardynę) Bojanowską, córkę Ernesta Wilhelma, szambelana królewskiego, i Joanny Katarzyny von Selchau (Ws. 89 k. 168, 179 k. 169). Oboje byli posesorami w r. 1749 części w Starych Drzewcach (Ws. 180 k. 270). On w r. 1751 scedował prawa do tej wsi Janowi Stanisławowi Mojaczewskiemu, który ze swej strony zapisał obojgu małżonkom M-om sumy 30.500 zł i 2.000 zł (Ws. 91 k. 34v, 37). Ernestyna w r. 1763 uczestniczyła w spadkobraniu po wuju Aleksandrze von Selchau, dziedzicu dóbr w Brandenburgii (Ws. 93 k. 135). Oboje swe pretensje związane z dzierżawcą klucza krajeńskiego cedowali w r. 1771 swemu synowi Franciszkowi, chorążemu wojsk pruskich (N. 142 k. 43). Oboje, dziedzice dóbr Schonwalde w Pomeranii, mianowali w r. 1782 plenipotentów (Ws. 194 k. 165). Fryderyka i jej mąz, Franciszek Joachim Golcz, nie żyli już w r. 1765.

Nie wiem, czy należy tu umieścić panią Karolinę Elżbietę (Melling) dziedziczkę Łagiewnik, chrzestną 9 V 1839 r. (LB Chojnice).

Mejerowie h. Lewald
Mejerowie h. Lewald, pochodzili z Inflant, a pisali się niemal stale "Lewald Mejer", zapewne dla odróznienia od wielkiej rzeczy Mejerów reprezentujących inne warstwy społeczne. Braćmi, nie wiem, czy rodzonymi, byli Jerzy i Piotr.

1. Jerzy, nie żyjący już w r. 1683 (N. 186 k. 144), był ojcem Zygmunta.Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona485486487488[489]490491492493Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników