Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona11121314[15]16171819Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Morawscy - Myśniewscy
Mościccy (h. Grzymała?)
@tablica

Mościccy h. Ostoja
Mościccy h. Ostoja, używali przydomku Ścibor. Maurycy (Antoni Maurycy), cześnik latyczowski, chrzestny 1754.5/V. r. (LB Połajewo), zaślubił w Gnieźnie 1761.30/XI. r. Annę z Logów (LC Św. Mik., Gniezno). Był ów Maurycy synem Kazimierza i Katarzyny, nie żyjących już w r. 1764. On sam, wtedy wiceregens grodzki brański i cześnik latyczowski, żonie swej na połowie dóbr oprawił 15.000 złp. Posagu (P. 1338 k. 299v, omyłkowo nazwany Ścibor Marchockim a matka Mościcka?). Posesor Boruszyna w latach 17622-1772, w r. 1772 jako były dzierżawca tej wsi kwitował Antoniego Miączyńskiego, wojewodę podlaskiego, i Dorotę z ks. Woronieckich, dziedziców klucza połajewskiego (P. 1349 k. 143). Był w r. 1777 posesorem Biezdrowa (P. 1354 k. 696), a w latach 1778-1787 posesorem Bielaw (LB Łopienno). Od Andrzeja Żurocha Piechowskiego, chorążego kawalerii narodowej, za kontraktem z 1783.25/VI. r. kupił za 43.000 złp. Giewartowo w p. gnieźn. (G. 110 k. 73), ale mu te dobra odprzedał z powrotem 9/X. t. r. (ib. k. 156). Synowie Maurycego i Anny: Iucundus Teodor, ur. w Boruszynie 1764.9/I. r., Wincenty Ferariusz Filip Nereusz, ur. tamże 1765.22/IV. r., Józef Dominik, ur. tamże, ochrzcz. 1769.6/VIII. r., Ignacy Feliks, ur. tamże, ochrzcz. 1772.1/II. r. (LB Boruszyn), Jakub Aleksander, ur. w Bielawach, ochrzcz. 1778.16/I. r., Aleksander Antoni i Stanisław Kajetan, bliźniaki, urodzeni w Bielawach, ochrzczeni 1782.10/V. r. (LB Lopienno). Nie wiem który z powyższych, lub może jeszcze inny syn zmarł w Bielawach 1787.15/I. r. (LB Łopienno). Córki, Franciszka Salomea, ur. w Boruszynie 1762.4/XI. r. (LB Boruszyno), i Marianna Aleksandra, bliźniaczka Jakuba Jana, ochrzcz. 1778.16/I. r. (LB Łopienno).

Mościccy z Mościsk
Mościccy z Mościsk w p. nakielskim, odgałęzienie Pomorzańskich (Pomorzeńskich) z Pomorzan w p. gnieźnieńskim. Błażej Pomorzeński zw. Nowakiem, mąż Mościckiej, córki Jarosława (zob. wyżej), która wspólnie ze swym siostrzeńcem Piotrem Zberkowskim (Dzberkowskim) uzyskała w r. 1486 zapis 20 grz. od Wojciecha Przesieckiego (G. 22 k. 70v). Błażej Pomorzeński Nowak żył jeszcze w r. 1491 (G. 22 k. 163), nie żył już w r. 1499 (G. 24 k. 48v). Drugim mężem Anny był Jan Małachowski, chyba już nie żyjący w r. 1520 (N. 213 k. 90b). Anna Mościcka w r. 1508 zapisała dług dwanaście i pół grzywien siostrzeńcowi Piotrowi Zberkowskiemu (N. 146 s. 467). W r. 1527 sprzedała wyderkafem za 100 zł. sześć łanów osiadłych w Mościskach Michałowi Nieżychowskiemu (N. 213 k. 78v). Synom swoim, Janowi, Adamowi, Marcinowi i Stanisławowi, "z miłości macierzyńskiej", dała w r. 1533 połowę Mościsk i Kostrzynka, a jednocześnie od synów Jana i Andrzeja uzyskała zapis 4 zł. rocznego dożywotniego czynszu na ich częściach w powyższych wsiach (N. 213 k. 30). Już nie żyła w r. 1545 (ib. k. 103v). Spośród jej synów, Jan i Andrzej spłodzeni byli przez Bartłomieja Pomorzeńskiego. Marcin i Stanisław to zapewne synowie Anny i Jana Małchowskiego. Nie umiem jednak pogodzić z tym zapisu z r. 1545, mocą którego Marcin Mościcki, syn zmarłej Anny M-ej, wdowy po Janie Małachowskim, części w Mościskach i Kostrzynku, odziedziczone po tej matce jak również nabyte od swych rodzonych braci, Jana, Andrzeja i Stanisława, a także części odziedziczone po bracie przyrodnim(!) Stanisławie M-im, w r. 1545 sprzedał za 300 zł. Bartłomiejowi Dembińskiemu (N. 213 k. 103v). Stanisława M-go, nie żyjacego już w r. 1553, spadkobierczyniami w Mościskach i Kostrzynku były wtedy rodzone jego bratanice a córki Jana, więc Barbara zamężna Podolska, Jadwiga i Agnieszka M-e (ib. k. 170). Stanisława Małchowskiego cz. M-go, "brata" Mikołaja Małachowskiego Kępy, współspadkobiercę we wsi Sobiesiernie w p. gnieźn. stryja Macieja Małachowskiego, spotykamy w r. 1550 (P. 889 k. 24v, 1395 k. 521). A więc było istotnie dwóch Stanisławów M-ch wśród synów Anny!

1. Jan M., syn Błażeja Pomorzeńskiego i Anny M-ej, nieletni jeszcze w r. 1499, kiedy w imieniu jego brata Andrzeja i jego rodzony ich stryj i opiekun Jan Nowak Pomorzeński zobowiązał się półtora pustego łana w Pomorzanach sprzedać wyderkafem za 17 grz. Mikołajowi, Maciejowi, Jakubowi i Janowi braciom z Pomorzan (G. 24 k. 48v), powtórzył zaś tę transakcję w r. 1500 za 16 grz. (ib. k. 83). Jan M., dziedzic w Mościskach, od Piotra Zberkowskiego, swego brata ciotecznego, w r. 1617 nabył połowę części w Mościskach i Kostrzynku, które ów Piotr otrzymał był od króla po skonfiskowaniu ich Elżbiecie M-ej (ciotce) za niedopełnienie obowiązaku wyprawy wojennej do Mołdawii (N. 213 k. 28). Od Marcina M-go, brata swego prazyrodniego (więc syna Jana Małachowskiego), w r. 1520 kupił wyderkafem za 40 zł. części w Mościskach i Kostrzynku, które miałyby mu przypaść po śmierci ich matki Anny "Małachowskiej" (ib. k. 51v). Od Mikołaja z Bnina Kamieńskiego, dziedzica w Złotowie, w r. 1527 kupił za 400 grz. połowę wsi Skic w p. nakiel. (ib. k. 79v) i t. r. od brata Marcina kupił za 70 zł. jego części w Mościskach (ib. k. 80v). Swoją część Skica sprzedał wyderkafem w r. 1528 za 100 grz. Sebastianowi Jaktorowskiemu (ib. k. 87), zaś w r. 1529 połowę owej wsi wyderkafem za 400 grz. sprzedał Walentemu Pomorzeńskiemu, swemu stryjecznemu bratu (ib. k. 92v). Dodaję nawiasem, iż ów Walenty w r. 1532 nazwany jest jego bratem stryjeczno-rodzonym, synem zaś Jana Małachowskiego (N. 213 k. 11v). Jan od brata Andrzeja w r. 1530 nabył wyderkafem za 40 zł. części Mościsk i Kostrzynka, które miałyby na tego brata spaść po śmierci matki Anny M-ej (N. 213 k. 99v). Od brata Stanisława M-go w r. 1533 nabył wyderkafem za 32 zł. także i jego części w Mościskach, należne po matce (N. 213 k. 27v). T. r. połowę Skica sprzedał za 200 zł. Trojanowi Dembińskiemu (ib. k. 29), powtórzył też ów wyderkafowy zapis, ale już za 300 zł. (ib. k. 42). Ożenił sie w r. 1534 z Anną Sypniewską, córką Jakuba, od którego tuż przed ślubem (może w dzień ślubu?), 21/IX., w posagowej sumie 600 zł. uzyskał wyderkaf trzeciej części Sypniewa w p. nakiel. (N. 213 k. 48) i zaraz oprawił Annie, już żonie swej, posag 700 zł. na połowie Skica i tamtejszego młyna (ib. k. 48v). Posiadany wyderkaf trzeciej części Sypniewa w r. 1535 dał z kolei wyderkafem za 450 zł. Andrzjowi Krotoskiemu, kasztelanowi kowalskiemu (N. 213 k. 57v). Całą swoją czwartą część w Mościskach i Kostrzynku w r. 1541 sprzedał wyderkafem za 800 zł. Trojanowi Dembińskiemu (N. 213 k. 82), a połowę Skica t. r. wyderkafem za 500 zł. sprzedał Mikołajowi Chodzieskiemu (Potulickiemu), wojewodzie inowrocławskiemu (G. 335a k. 259). T. r. jako opiekun dzieci rodzonego brata Andrzeja został skwitowany ze 100 zł. i z 15 zł. czynszu rocznego za dwa lata przez Helenę Chełmicką (Kc. 10 k. 167v). Jak się zdaje, żył jeszcze w r. 1543 (N. 144 s. 5), nie żył już w r. 1549, kiedy Trojan Dembiński posiadane przez siebie wciąż jeszcze wyderkafowe części Mościsk i pustej wsi Kostrzynek dawał w działach, obok innych dóbr, swoim synom (N. 213 k. 137). Żona Jana, Anna, wzywana była w r. 1543 przez Annę, wdowę po Marcinie z Grabiony, o przedłożenie listu wiennego na wsi Kostrzyno(!) (N. 144 s. 5). Benedyktowi Podolskiemu, mężowi Barbary M-ej, "z miłości pokrewnej", dała w r. 1566 swoją oprawę na Skicu (N. 215 k. 59v). Spośrod córek Jana, Barbara, w latach 1553-1569 żona Benedykta Podolskiego, wdowa w latach 1596-1597, nie żyła już w r. 1610. Jadwiga, niezamężna w latach 1553-1554 (P. 894 k. 770v, 1396 k. 722), w latach 1562-1569 żona Macieja Słaboszewskiego (Sławoszewskiego), wdowa w r. 1597. Agnieszka, niezanężna w latach 1553-1554 (ib.), w latach 1562-1569 żona Adama Retkowskiego, wdowa w latach 1579-1583. Barbara Podolska części swoje oraz sióstr Jadwigi i Agnieszki, spadłe w Mościcach i Kostrzynku po ojcu i po rodzonym stryju Stanisławie, sprzedały wyderkafem w r. 1553 za 300 zł. Bartłomiejowi Dembińskiemu (N. 213 k. 170). Jadwiga Słaboszewska i Agnieszka Retkowska ojczyste ich części we wsi Skic w r. 1562 sprzedały szwagrowi Podolskiemu, każda biorąc 1.000 zł. (N. 215 k. 11v, 12). Agnieszka Retkowska swe części Mościc i Kostrzynka oraz Skica dała w r. 1569 szwagrowi Podolskiemu (ib. k. 103v). T. r. zrobiła to samo ze swymi częściami w tych wsiach Jadwiga Słaboszewska (ib. k. 109). Te trzy siostry w r. 1553 pozywały swego stryjecznego brata Jana M-go, syna Andrzeja, a wspomniana przy tej okazji Helena Chełmicka, wdowa po Janie M-im (P. 894 k. 770v). Chyba nie mogła to być ich matka, bo wszystko wskazuje na to, że były córkami Jana, męża Sypniewskiej, wtedy jeszcze żyjącej. Tak więc tego, kim była Helena względnie jej mąż, wyjaśnić nie umiem.

2. Andrzej M., syn Błażeja Pomorzeńskiego i Anny M-ej, nieletni w latach 1499-1500, pozostawał wtedy pod opieką rodzonego stryja Jana Pomorzeńskiego Nowaka (G. 24 k. 48v, 83, 85). Dziedzic części w Mościskach, wspólnie z tym stryjem, dziedzicem w Powodowicach, części ich dziedziczne w Pomorzanach w r. 1505 sprzedali za 50 grz. Wojciechowi Pomorzeńskiemu (G. 335a k. 3v). Całe części Mościsk i pustek Kostrzynka, które miałyby mu przypaść po matce, sprzedał w r. 1530 wyderkafem za 40 zł. bratu Janowi (N. 213 k. 99v). Na swoich częściach owych wsi oprawił w r. 1534 posag 300 zł. żonie Zofii Błogowskiej z Debrzna, córce Macieja (N. 213 k. 47). Nie żył już w r. 1541, kiedy to opiekę nad jego dziećmi sprawował brat jego Jan (Kc. 10 k. 167v). Z owych dzieci znam jedynie syna, Jana.

Jan, syn Andrzeja i zapewne Błogowskiej, dokonał w r. 1554 z Januszem Kościeleckim, wojewodą inowrocławskim i starostą generalnym wielkopolskim, zamiany dając mu czwarte części Mościsk i Kostrzynka w zamian za części Kaszkowa i Mirucina w p. nakiel. i dopłatę 150 zł. (P. 895 k. 950v, 1396 k. 221v). Był pozywany w r. 1554 przez swe stryjeczne siostry, córki Jana M-go, o sumę 117 zł. (P. 895 k. 303v). Nie żył już w r. 1580, kiedy owdowiała Dorota Prusicka zapisywała dług 70 zł. Janowi Korytowskiemu (N. 158 k. 99), skwitowana przezeń t. r. z owej sumy (ib. k. 223v). Skwitowana w r. 1582 ze 100 zł. przez Annę, żonę Macieja Prusieckiego (N. 159 k. 285v). T. r. ona, dziedziczka Mirucina, została oskarżona o kradzież chłopa z Wąwelna, wsi Jana Czucharskiego (N. 56 k. 53v). Skwitowała w r. 1594 Jana Korytowskiego z Wąwelna ze 160 zł. (N. 162 k. 11). W r. 1596 kwitowała syna Jana i wnuków po zmarłym synu Macieju, Macieja i Kaspra, z sumy 1.600 zł., którą miała zapisaną przez synów (N. 162 k. 635). W r. 1599 w imieniu własnym i córek, Ewy, Doroty i Katarzyny, kwitowała syna Jana z pewnych rocznych pensji (N. 164 k. 136). Synowie Maciej i Jan. Z córek, Dorota, jeszcze niezamężna w r. 1599 (N. 164 k. 136), w r. 1602 żona Tomasza Domasławskiego. Katarzyna, występująca w latach 1596-1593 (N. 162 k. 635, 164 k. 136), może identyczna z Katarzyną, w latach 1617-1620 żoną Adama Kuczkowskiego (Koszkowskiego).

1) Maciej, syn Jana i Prusieckiej, wspólnie z bratem Janem kwitowany w r. 1580 ze spraw przez Jana Korytowskiego (N. 158 k. 101v). W imieniu własnym i tego brata skwitował w r. 1582 ze 150 zł. Jerzego Osieckiego (N. 159 k. 285). Obaj w r. 1584 sprzedali części wsi Tuszkowy Janowi Spławskiemu, wojewodzie inowrocławskiemu, biorąc w zamian od niego dwa łany puste w Jaszkowie i trzeci w Mierucinie. Za nieobecnego przy tej transakcji Macieja (czy nieobecnego w kraju?) działał plenipotent Krzysztof Królikowski (N. 156 k. 171v, 161 k. 203v). Maciej żeniąc się w r. 1585 z Anną Radwanowską córką Stanisława, jeszcze przed ślubem od jej brata dostał zapis długu 600 zł. jako jej posag (Kc. 119 k. 8), a w r. 1586 skwitował tego szwagra z 500 zł. na poczet owego posagu (ib. k. 349v) i t. r. na połowie swej części w Mierucinie oprawił żonie 700 zł. posagu (N. 215 k. 393v). Wspólnie z bratem Janem dwa puste łany w Jaszkowie sprzedali t. r. za 200 zł. Janowi Krusińskiemu (ib.), a trzecią część w Mierucinie za 300 zł. Janowi Korytowskiemu (N. 219 k. 5v, 70v). Maciej od Jana Radwanowskiego nabył wyderkafem w r. 1593 za 1.000 złp. na trzy lata Piotrmanki w p. kcyń. (P. 1400 k. 1058v). Jego drugą żoną była Barbara Żabicka, córka Bartłomieja, który t. r. zapisał zięciowi za córką 400 zł. (Kc. 121 k. 118). Od męża uzyskała t. r. oprawę posagu 500 złp. (P. 1401 k. 99v). Obu braciom M-im, Maciejowi i Janowi, Andrzej Kaczkowski zapisał w r. 1594 dług 500 zł. (Kc. 121 k. 565). Maciej zaś t. r. swej matce, Dorocie Prusieckiej, zapisał dług 300 zł. (N. 162 k. 82, 99v). Nie żył już w r. 1596, kiedy owdowiała Dorota dostała od swego ojca zapis 600 zł. długu (Kc. 122 k. 55). Wyszła 2-o v. za Stanisława Rożnowskiego, po którym wdową była 1618 r. (P. 1000 k. 560v). Spadkobierczyni brata Bogusza Żabickiego, spadłe po nim części w Żabiczynie i Nowejwsi w p. kcyń. sprzedała w r. 1619 za 2.330 zł. Wojciechowi Będkowskiemu (Kc. 127 k. 59). Z pierwszego małżeństwa byli syn Maciej i córka Agnieszka, z drugiego syn Kasper. Opiekunem całej tej trójki był stryj Jan, który w r. 1596 zawierał ugodę z owdowiałą bratową Barbarą (Kc. 122 k. 52). O synu Macieju innych wiadomości nie posiadam. Agnieszka była w latach 1608-1609 żoną Andrzeja Dobieszewskiego.

Kasper, syn Macieja i Żabickiej, dawał w r. 1618 zobowiązanie Kasprowi Rożnowskiemu, iż stawi swą matkę, owdowiałą 2-o v. Rożnowską, celem skwitowania z 50 zł. zapisanych jej przez Tomasza Rożnowskiego (P. 1000 k. 560v). Od Małgorzaty Chwaliszewskiej, wdowy po Macieju Chociszewskim, nabył w r. 1620 wyderkafem za 1.200 złp. części Chociszewa w p. gnieźn. (P. 1412 k. 113v). Żonie swej, Małgorzacie Soszyńskiej, oprawił w r. 1622 posag 1.000 złp. (P. 1413 k. 76v) i t. r. oboje sapisywali wzajemne dożywocie (N. 222 k. 417v), zaś w r. 1623 Kasper dokonał ponownej oprawy posagu, tym razem w wysokości 1.200 złp. (P. 1414 k. 570v).

2) Jan, syn Jana i Prusieckiej, występował w transakcjach obok brata Macieja w latach 1580-1594 (N. 56 k. 53v, 158 k. 101v, 161 k. 203v, 215 k. 393v, 219 k. 70v, 147; Kc. 121 k. 565). Od Janusza Witosławskiego w r. 1594 wydzierżawił na trzy lata za 1.200 zł. wieś Głowa i pustkę Radońsk w p. nakiel. (N. 162 k. 125v). Skwitował w r. 1596 z długu 50 zł owdowiałą bratową Barbarę z Żabickich M-ą (ib. k. 615) i. t. r., jako opiekun Macieja i Kaspra, synów zmarłego brata Macieja, skwitował Piotra Bzowskiego z danego im przezeń zapisu dłużnego (ib. k. 634). T. r. w imieniu własnym i owych bratanków zpisał siostom swym Dorocie i Katarzynie po 20 zł. każdej (ib. k. 637). Od Jana Gliszczyńskiego w r. 1597 kupił za 3.750 (3.730?) zł. całe części wsi Glisno i pustki Dąbrówka w p. nakiel. (N. 219 k. 267v), zaś w r. 1599 dał te dobra wieczyście Ludwikowi z Wrzący Sokołowskiemu, wojewidzie pomorskiemu (N. 219 k. 363). Od Elżbiety Siedleckiej, żony Jerzego Pawłowskiego, kupił w r. 1598 za 400 zł. jej części macierzyste we wsiach Soszno i Obodowo p. nakiel. (N. 219 k. 345v), a sprzedał jej w r. 1600 za 4.000 zł. Mikołajowi Siedleckiemu (ib. k. 420v). Na połowie swych dóbr oprawił w r. 1599 posag 1.100 złp. żonie Katarzynie Arciszewskiej (N. 219 k. 401), która t. r. skasowała była poprzednią oprawę daną na Gliśnie i Dąbrówce (N. 164 k. 203). Od Wojciecha z Tuszków Dembińskiego, starosty orleńskiego, w r. 1602 nabył wyderkafem na jeden rok z 4.000 zł. połowę miasta Wysoka w p. nakiel. (N. 165 k. 41v). Od Piotra Potulickiego wojewody kaliskiego, w r. 1604 nabył wyderkafem za 2.000 zł. na rok Klukowo w p. nakiel. (N. 165 k. 206). Od Wojciecha Kościeleckiego w r. 1613 kupił za 5.050 złp. części wsi Mościska i Rudna oraz pustki Kostrzynek (P. 1408 k. 595v), zaś w r. 1616 wspólnie z synem Wojciechem te dobra sprzedał wyderkafem za 2.500 zł. Krzysztofowi Nietaszkowskiemu (N. 222 k. 49). Nie żył już 1620 r. (P. 1412 k. 267v). Synem jego był Wojciech.

Wojciech, syn Jana i zapewne Arciszewskiej, wspomniany w r. 1616 (N. 222 k. 49), całe części wsi Rudna sprzedał w r. 1620 za 5.000 złp. Zofii z Zabrzydowskich Niemojewskiej, kasztelanowej chełmińskiej (P. 1412 k. 267v). Części we wsiach Mościska i w pustkach Kostrzynek i Gacki, stosownie do zobowiązania z r. 1627, sprzedał w r. 1628 za 9.000 zł. Franciszkowi Golczowi seniorowi (W. 34 k. 483; N. 223 k. 806). Oskarżony w r. 1632 przez Wiktora Raczyńskiego z ziemi wieluńskiej o zadanie ran (N. 66 k. 505v). Żona Wojciecha, Zofia Kleistówna, kasowała w r. 1637 swoje dożywocie (W. 36 k. 234v). Była ona córką Filipa i Anny Wedelskiej. W r. 1639 odebrała z rąk małżeństwa Puttkamerów posag 3.500 zł. zapisany jej przez ojca z dóbr jej rodzicielskich: Szyszkowa, Batorowa, Nowejwsi i Huty w p. nakiel. (Kc. 128 k. 220). Nie żyła już w r. 1650 (N. 225 k. 324). Wojciech nabyte od Sebastiana Kleista w r. 1638 części Obodowa, t. r. sprzedał za 6.000 złp. Janowi Debrzyńskiemu (N. 219 k. 493v). Żył jeszcze w r. 1650 (N. 225 k. 324) Jego córka Barbara, w r. 1650 żona Andrzeja z Grochowisk Strzeleckiego, nie żyła już w r. 1676. Zob. tablicę.

Małgorzata, w r. 1516 żona Mikołaja Zebrzydowskiego. Małgorzata, w latach 1522-1527 żona Mikołaja Komierowskiego. Kszysztof swoją część Mościsk w p. nakiel. w r. 1540 sprzedał wyderkafem za 100 zł. Jakubowi Gliszczyńskiemu (N. 213 k. 79). Teresa, w latah 1648-1686 żona Aleksandra Karłowskiego, nie żyła już w r. 1688.

Mościccy
Mościccy różni. Wacław, w r. 1535 sługa Łukasza z Górki, kasztelana poznańskiego (P. 875 k. 280). Prokop, dziedzic w Mościskach, marszałek (dworu) Janusza z Kościelca, wojewody sieradzkiego i starosty generalnego wielkopolskiego oraz nakielskiego, w r. 1558 uwolnił poddanego z Mościsk (Py. 176 k. 341v). Marcin w r. 1621 żonie swej Katarzynie Spławskiej oprawił 500 zł. posagu (P. 1412 k. 1135). Katarzy-

@tablica

na, w latach 1648-1663 wdowa po Stanisławie z Bobolczyna Bzowskim, nie żyła już w r.1683.

Wojciech i Jadwiga z Dąbrowskich, córka ks. Marcina (Marcjana?), proboszcza w Poniecu kościoła Św. Barbary, i Agnieszki Prusinowskiej, w imieniu której to Jadwigi ojciec jej w r. 1652 kwitował z 500 złp. Jadwigę Kaczkowską (P. 1064 k. 433v). Wojciech i Jadwiga żyli jeszcze oboje w r. 1680 (I. Kal. 140 k. 92), nie zyli w r. 1697 (G. 90 k. 167v). Byli rodzicami, Jana Chryzostoma, ochrzcz. 1652.14/I. r. (LB Poniec), i Stefana, ur. w Gałązkach Wielkich, ochrzcz. 1654.28/XII. r. (LB Droszew), oraz występujących w r. 1697: Stanisława, Franciszka, Jana (może identycznego z powyższym Janem Chryzostomem?) Wojciech, Katarzyny, żony Stanisława Rybińskiego, i Marianny, wydanej przed 1686.17/XI. r. za Stanisława Kraszewskiego. Jako spadkobiercy panny Barbary Dąbrowskiej, siostry swej matki, kwitowali oni wtedy Franciszka Bagińskiego, dziedzica wsi Kąpiel, z 1.000 złp. zapisanych przez Stanisława Tarnowskiego, poprzedniego dziedzica tej wsi (G. 90 k. 167v). "Szl." Stanisław i Jadwiga, rodzice: Michała Franciszka, ochrzcz. 1661.11/IX. r., Wojciecha, ochrzcz. 1664.26/IV. r., Katarzyny, ur. w Suchorzewku, ochrzcz. 1667.1/V. r. (LB Rusko). Stanisław zaślubił 1684.16/II. r. Małgorzatę Chełkowską z Ocieszyna (LC Objezierze). Panna Katarzyna Mościska (czy szl.?) wyszła w Witkowie 1689.3/VII. r. za "szl." Michała Rysińskiego (Risińskiego). Zofia, z Koconowa, zmarła 1693.30/III. r. (LM Pobiedziska). Anna M-a z Koczonowa (Goczanowa) w p. gnieźn. zaślubiła w parafii pobiedziskiej 1697.19/II. r. Wojciecha Jelińskiego. Stanisław, ojciec Marianny, ochrzcz. 1697.17/VII. r. (LB Pobiedziska). Mikołaj i Katarzyna, rodzice Konstancji, ur. w Strzyżewie, ochrzcz. 1700.16/I. r. (LB Witkowo). Stanisław, mieszkający w Gąsiorowie, żonaty, umarł 1700.21/I. r. (LM Targowa Górka). Jan, ekonom Jana Sapiehy, starosty bobrujskiego, umarł 1706.5/I. r. (LM Koźmin). Barbara, w r. 1720 żona N. Chlebowskiego. Stanisław, sługa Macieja Grabskiego z Polskiej Wsi, chrzestny w lipcu 1729 r. (LB Kłecko). "Szl." Stanisław zaślubił 1736.10/VI. r. "szl." pannę Annę majewską (LC Żabno), córkę Sebastiana i Teresy Karlińskiej, żyjacą jeszcze w r. 1751 (P. 1303 k. 24). Był ów Stanisław dzierżawcą (ekonomem?) Międzychodu, a w r. 1755 dostał plenipotencję od Magdaleny z Majewskich Romanowej (P. 1314 k. 98v). Anna z Majewskich była w r. 1775 wdową (Kośc. 332 k. 103). Dzieci ich: Michał Mateusz, ur. w Międzychodzie, ochrzcz. 1738.17/IX. r., Józef, ur. tamże, ochrzcz. 1741.16/III. r. (LB Dolsk), Dorota Apolonia, ur. w Wielkim Włostowie 1743.6/II. r., Konstancja Julianna, ur. tamże 1745.7/III. r. (LB Chwałków). Może ci sami małżonkowie, Stanisław i Anna, zmieszkający w Nielęgowie, byli rodzicami porodzonych tam dzieci, Karola, ochrzcz. 1750.2/IV. r., i Anny, ochrzcz. 1754.26/IV. r. (LB Gryżyna). Temu Stanisławowi, posesorowi Nielęgowa, Antoni Ciświcki, starościc stawiszyński, cedował w r. 1753 sumę będącą u Ludwika Jaskólskiego, starościca stulińskiego, posrsora brzostowni (Kośc. 326 k. 55).

Stanisław, syn Stanisława i zmarłej Anny Winiarskiej, siostrzeniec rodzony i spadkobierca Katarzyny(?) z Winiarskich (Winarskich) Woszczyńskiej, sumę 800 zł. z sumy 1.600 zł., zapisanej matce i tej ciotce przez ks. Jana Ciświckiego, cedował w r. 1745 Aleksandrowi Kożuchowskiemu, cześnikowi wieluńskiemu (I. Kon. 77 k. 376v). Stanisław wydzierżawił 1748.3/I. r. wieś Brzostownią od Ludwika Jaskólskiego, starościca stulińskiego (Kośc. 324 k. 82). Pani Anna, posesorka Potrzebowa, chrzestna 1748.19/V. r. (LB Gołaszyn). Kasper ożenił się w r. 1777 z Agnieszką Dobrowolską, córką "opatrz." Antoniego, mieszczanina kaliskiego, i Katarzyny Walewiczówny, wdową 1-o v. po "opatrz." Ludwiku Kłonickim i 2-o v. po Wojciechu Bugnerze, też mieszczaninie kaliskim, która mu 22/IV., krótko przed ślubem, zapisała 2.000 zł. na swym domu przy ulicy Toruńskiej (I. Kal. 217/218 k. 7). Oboje występowali w r. 1786 (ib. 226 k 66). Magdalena zaślubiła w Poznaniu u Św. Marcina 1788.30/IV. r. "szl." Ignacego Wyganowskiego. Teodor w imieniu brata Wincentego w r. 1789 kwitował Żydów synagogi gnieźnieńskiej (G. 115 k. 111v). "Ur." panna Anna, licząca lat 37, wyszła w Gostyniu 1796.1/IX. r. za "szl." Franciszka Lewandowskiego, ekonoma z Lgowa, 36-letniego wdowca (LC Gostyń). Antoni, posesor Łekna, zmarły 1794.25/VIII. r. (LM Łekno).

Panna Honorata, z Kołdrabia, liczaca 30 lat, zaślubiła 1818.25/I. r. Wincentego Radzikowskiego, też z Kołdrąbia, posesora, 43-letniego. Świadkiem ich ślubu był. "ur." Jakub M. (LC Kołdrąb). Adam, posesor, chrzestny 1843.25/II. r. (LB Lwówek).

Witold Jan, były właściciel Majdanu Skierbieszowskiego, umarł 1937.23/IV. r., licząc lat 80, w Szemborowie w p. wrzesińskim (Dz. P.).

Mościejewscy z Mościejewa
Mościejewscy z Mościejewa w p. pozn. Niemierza z Mościejewa w latach 1435 i 1436 (P. 13 k. 93 k. 204v), zapewne identyczny z Niemierzą z Lubosza, tenutariuszem międzyrzeckim, już nie żyjącym w r. 1470 (o nim szerzej pod Luboskimi). Miał on syna Piotra i córki, Katarzynę, żonę Stanisława Gryżyńskiego, i Małgorzatę, żoną Mikołaja Drzeczkowskiego, obie już nie żyjące w r. 1470 (P. 20 k. 72). Piotr z Mościejewa, pozwany przez swe siostrzenice Gryżyńskie, w r. 1469 nie stanął (P. 18 k. 222v). Chodziło wtedy o wypłatę 400 zł. węg., którą to sumę Niemierza dał był córce Drzeczkowskiej a zobowiązał się dać także i Gryżyńskiej. Piotr M. młyn wodny zw. Nadolnym w Mościejewie w r. 1483 sprzedał wyderkafem za 20 zł. węg. Jakubowi Białeckiemu (P. 1386 k. 176).

Jan M., może syn Piotra, a z pewnością syn Barbary Wrzesińskiej 2-o v. żony Mikołaja Missopada (G. 259 k. 172), brat zaś rodzony Wojciecha M-go, zmarłego bezpotomnie, po którym dziedziczył (G. 259 k. 172). Jan całe Mościejewo w r. 1497 sprzedał wyderkafem za 200 zł. węg. Mikołajowi z Konina, wojskiemu sandomierskiemu i kuchmistrzowi królowej (P. 1383 k. 158), zaś w r. 1502 dał owemu Konińskiemu całe Mościejewo, biorąc od niego w zamian połowę Psar, połowę Polskiego i dwa łany we wsi Plebania koło miasta Wrześni oraz dopłatę 300 zł. węg. (P. 1389 k. 210). Dziedzic we Wrześni, w r. 1504 spadkobierca Elżbiety Miłosławskiej, żony Jana (Jerzego?) Wrzesieńskiego, rodzonej ciotki swej matki (G. 25 k. 558v, 259 k. 172). Pozywany wspólnie z Wincentym Słomowskim przez Jana Naskowskiego w r. 1507 o zabicie syna tego Noskowskiego, Jana, a poranienie innego syna, Jerzego, (G. 25 k. 158), t. r. w skutku zawartej ugody skwitowany przez Noskowskiego ze 100 grz. pierwszej raty (ib. k. 161), ale t. r. obu wzywał Noskowski do uiszczenia 7 zł. węg. (ib. k. 300). Wawrzyńca, Wojciecha i Jana, braci M-ch, dziedziców we Wrześni, kwitował w r. 1511 Jan Chłapowski ze 166 i pół grzywien, to jest z trzeciej części sumy 500 grz., którą otrzymał od swej zmarłej żony Elżbiety (czyżby ich matki?) zabezpieczoną na jej oprawie na części miasta Wrześni z przyległościami (Py. 170 k. 7v). Jan M. w r. 1513 skwitował Wawrzyńca Wrzesieńskiego z 500 grz. posagu Elżbiety Wrzesieńskiej, ciotki swej matki (P. 865 k. 326). Nie żył już Jan w r. 1519 (P. 867 k. 123v). Jego żoną była Małgorzata Jezierska, córka Tomasza, chorążego poznańskiego, w r. 1520 już 2-o v. małżonka Wojciecha Kucharskiego, która wtedy oprawę 250 zł. węg. swego posagu uzyskaną od pierwszego mężą na częściach miasta Wrześni, wsi Zawada i Psary oraz na części młyna wodnego we Wrześni dała w dożywocie drugiemu mężowi (P. 1392 k. 364v). Córką Jana, Katarzyną, opiekowali się Tomasz i Dobrogost Jezierscy. Wawrzyniec Wrzesieński wydzierżawił jej w r. 1519 części miasta Wrześni oraz całą wieś Chocicza Wielka (P. 867 k. 123v). W latach 1526-1527 była już żoną Piotra Rozdrażewskiego.Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona11121314[15]16171819Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników