Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1234[5]6789Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Morawscy - Myśniewscy
Morawscy "Ruskowie" 2 "Ładysz"
Maciej _Ładysz_ z Morawek w r. 1482 uzyskał termin przeciwko Małgorzacie, córce zmarłego Marcina Ninoty z Gosławic (ib. k. 94v).

Morawscy "Ruskowie" 2
Elżbieta, żona Bartosza ze Zdzynic i Morawek, wspólnie ze swymi rodzonymi siostrzeńcami, braćmi Pawłem i Grzegorzem, dziedzicami z Morawek, w r. 1485 zapisała dług pięć grzywien Stanisławowi i Michałowi, z Morawek, o których była już mowa wyżej (ib. k. 247b). Ci siostrzeńcy pozywali w r. 1487 tę ciotkę o połowę części w Morawkach (ib. k. 371v). Obu im, braciom niedzielnym z Morawek, jako swym stryjom(!) Bartosz Kuszyński, syn zmarłego Marcina Kuszyńskiego, w r. 1499 zastawił za 10 grz. swoją część "Tomkowską" w Morawkach (ib. 5 k. 141). Jeszcze w r. 1505 winni byli Bartłomiejowi 7 grz. za tę jego część (ib. 6 k. 15). Grzegorz w r. 1495 uwolnił Annę, żonę Jana Lutosławskiego, z zobowiązania rezygnacji części Morawek, do której "bliższość" ma Agnieszka, córka Stanisława Chutkowskiego, już zmarłego (ib 4 k. 319) Chyba ten sam Grzegorz na połowie części w Morawkach w r. 1491 oprawił 30 grz. posagu żonie swej Annie, córce Macieja Korzeniewskiego (P. 1387 k. 162v). Grzegorz M. od Anny, wdowy po Marcinie z Morawek, i od jej syna Bartosza w r. 1495 wziął w zastaw za 5 grz. trzy działy w tej wsi (I. Kal. 4 k. 377v). Nie uiścił w r. 1499 pogłówek z Morawek (ib. 5 k. 137). I znów zapewne ten sam Grzegorz M. występował w r. 1513 w charakterze stryja "opatrzn." Wawrzyńca Wszołka, mieszczanina wieleńskiego, i jego siostry Doroty (P. 786 s. 463). Mowa była wyżej o Agnieszce, córce Stanisława Chutkowskiego, mającej w r. 1495 prawo bliższości do Morawek. Oczywiście należy ją identyfikować z Agnieszką, córką Stanisława Zaczyńskiego z Chutek, która w r. 1485 pozyskała Annę "Dominikową" z Morawek (I. Kal. 3 k. 293v).

Wojciech i Stanisław, bracia rodzeni niedzielni z Morawek w r. 1489 zobowiązali się uiścić 5 grz. Rafałowi z Waliszewic w zamian za ustąpienie im bliższości w Waliszewicach po ich wuju Mikołaju zw. Kiczka (ib. k. 538v). Obaj t. r. skwitowani przez Katarzynę, żonę Dobiesława Goruchowskiego (?) z 28 grz. posagu zmarłej ciotki jej Anny żony Mikołaja z Tądowa i Morawek zwanego Ryczka(?) (ib. k. 547v). Może to siostra tych braci? Nie wiem, czy ten sam Wojciech w r. 1489 nabył za 30 grz. od Anny, żony Jana Lutosławskiego część w Morawkach (ib. k. 540), jak również czy ten sam, czy inny, Wojciech z Morawek w r. 1499 nie uiścił pogłówek z tej wsi (ib. 5 k. 137).

Morawscy "Ruskowie" 2 "Sobiepan"
Stanisław _Sobiepan_ z Morawek, mąż Anny, która w r. 1491 nabyła za 12 grz. w Morawkach łan osiadły i t. r. za 40 grz. dwa puste łany od Jana z Głosek (Głoskowskiego) i jego sióstr, Małgorzaty, żony Stanisława z Wielkich Gałązek, Agnieszki, żony Macieja z Wielkich Gałązek, i Elżbiety, żony "opatrzn." Piotra Piórko, burmistrza w Pleszewie (P. 1387 k. 164; I. Kal. 4 k. 106v). Stanisław z Morawek, chyba ten sam, w r. 1494 kupił za 40 grz. od Piotra z Mniejszego Sulimowa jego części w Morawkach nabyte przezeń od Piotra Głaniszewskiego (P. 1383 k. 8). Stanisław M. Sobiepan od wymienionych wyżej Jana Głoskowskiego i jego sióstr w r. 1495 ponownie za 100 grz. nabył ich części Morawek, odziedziczone po wuju Stanisławie (ib. k. 67v). Stanisław z Morawek w r. 1499 zawierał ugodę o łąkę w Morawkach z Agnieszką, wdową po Wojciechu Rusku, i z jej synem Jakubem, dziedzicami z Morawkach (ib. 5 k. 127). Stanisław Sobiepan w r. 1499 nie uiścił się z pogłównego (ib. k. 137). Od Mikołaja Skarba Waliszewskiego w r. 1500 wziął w zastaw jego część w Morawkach (ib. k. 215). Od panny Małgorzaty M-ej w r. 1503 kupił za 60 grz. jej część Morawek (P. 1389 k. 260), zaś jednocześnie od Anny i Katarzyny, córek Stanisława Modlskiego, dziedzica w Morawkach, nabył ich części w tej wsi, dając im w zamian część Waliszewic (ib. k. 261). Marcinowi Naczesławskiemu w r. 1504 zobowiązał się dać część "Korabiowską" w Morawkach oraz dopłacić 60 grz., biorąc w zamian część "Gatkowską" (?) w tejże wsi (I. Kal. 6, niepag., między k. 6 i 7v). Stanisława M-go w r. 1505 skwitował Stanisław Kostrzewski z ziemi sieradzkiej z długów i przezysków będących skutkiem zabicia przezeń Mikołaja Kostrzewskiego (ib. k. 64). Stanisław M. na dwóch łanach roli w części Morawek w r. 1509 oprawił posag 10 grz. żonie swej Annie (P. 786 s. 80). Przypominam, iż wyżej już pod r. 1491 widzieliśmy Annę, żonę Stanisława M-go Sobiepana. Żył chyba jeszcze ów "Sobiepan" w r. 1519 (I. R. Z. Kal. 3 k. 638), nie żył zaś w r. 1532 (ib. 4 k. 249). Córka jego Helena między r. 1519 a 1529 kwitowała z 10 grz. swego posagu z Morawek rodzonego brata Jakuba M-go (ib. 3 k. 638). Ten Jakub wraz z bratem rodzonym Maciejem (więc też syn Stanisława) w r. 1534 od Katarzyny, żony Wojciecha Trzebińskiego, nabyli za 100 grz. części jej w Morawkach (ib. 4 k. 568; I. i D. Z. Kal. 2 k. 224v). Innym synem Stanisława Sobiepana był Wawrzyniec, który w r. 1532 owej Katarzynie Trzebińskiej sprzedał za 100 grz. tę część Morawek (I. i D. Z. Kal. 2 k. 200v). A była i jeszcze jedna córka "Sobiepana", Agnieszka, której bracia, Jakub i Maciej, w r. 1534 zapisali jako posag z Morawek sumę ośmiu grzywien (I. R. Z. Kal. 4 k. 605). Był też jeszcze jeden syn Stanisława Sobiepana, Jan Sobiepan, o którym będzie mowa niżej. Bracia Maciej i Jakub, o których już mówiłem, występowali niekiedy z imioniskami "Rogala" lub "Rogalka", co mogłoby nasuwać przypuszczenie, iż w Morawkach dziedziczyli też i Rogalici. Możliwe jednak, iż to tylko imioniska nie mające związku z ich herbową przynależnością. Z nich, Maciej M. na połowie części w Morawach, należnej mu w dziale z braćmi Jakubem i Wawrzyńcem oraz bratankiem Bartłomiejem (zob. niżej), w r. 1531 oprawił 20 grz. posagu swej żonie Annie M-ej, córce Jakuba M-go Ruska (I. i D. Z. Kal. 2 k. 178v). Chyba ten sam Maciej M. w r. 1544 kwitowany był przez Baltazara Rayskiego z 7 grz. (I. Kal. 7 k. 61). Wspólnie z bratem Jakubem w r. 1546 nabył za 200 złp. od ich bratanicy Małgorzaty Waldonowej z Koźminka jej część Morawek (ib. 6 k. 404). Żył jeszcze Maciej "Rogala" w r. 1550 (I. Kal. 12 II s. 84), a chyba i w r. 1555 (I. i D. Z. Kal. 7 k. 729, 730). Jakub "Rogala", "Rogalka" na połowie swej dziedzicznej części w Morawkach, uzyskanej z działu z bratem Maciejem, oprawił w r. 1534 posag 20 grz. swej żonie Elżbiecie, córce Jana Junczewskiego (ib. 2 k. 225). Wspólnie z bratem Maciejem i bratanicą Małgorzatą Woldanową w r. 1547 wezwany był przez Wojciecha Waliszewskiego Skarba do podniesienia sumy z części Morawek zwanej Wolą, którą to część rodzice tego Wojciecha, Mikołaj Waliszewski i Katarzyna z Chwalęckich, sprzedali niegdyś wyderkafem Stanisławowi M-mu Sobiepanowi, ojcu tych M-ch, zaś dziadowi Woldanowej (ib. 7 k. 279). Janowi M-mu cz. Gawłowskiemu Jakub w r. 1552 wyderkafem sprzedał za 20 grz. połowę pustego Lana w Morawkach (I. Kal. 15 k. 89; I. i D. Z. Kal. 6 k. 458). Jakub "Rogala" w r. 1557 połowę łanu pustego w tejże wsi sprzedał za 10 grz. Mikołajowi Kramkowskiemu(?) (I. Kal. 22 k. 256). Warto dodać, iż Jakub i Maciej M-cy w r. 1555(?) występowali jako opiekunowie Jakuba i Wojciecha, synow zmarłego Walentego Naczesławskiego "Sobiepana" (I. i D. Z. Kal. 7 k. 730), wdową zaś po owym Walentym była Jadwiga Laskowska, którą ci opiekuni wtedy pozywali (ib. k. 732).

Morawscy "Ruskowie" 2
Synem Stanisława _Sobiepana_, i to chyba starszym od wymienionych wyżej, był także Jan M. "Sobiepan", "Sobiepanek", "Panek", mąż Anny, która w r. 1513 nabyła wyderkafem za 20 grz. od Jana i Wojciecha braci Rayskich półtora łana w Rajsku p. kal. (P. 786 s. 464), zaś w r. 1514, też wyderkafem, od Apolonii, wdowy po Macieju Aaronie z Dąbrowy, nabyła za 10 grz. łan osiadły w Kożuchach p. kal. (I. i D. Z. Kal. 2 k. 29v). Jan nie żył już w r. 1550 (I. Kal. 12 II s. 84), ale umarł chyba już przed r. 1531. Synem jego był Bartłomiej, córką Małgorzata. O Bartłomieju wiem tyle tylko, że nie żył już w r. 1546, kiedy siostra Małgorzata, żona "opatrzn." Walentego Woldana, mieszczanina z Koźminka, odziedziczone po bracie części Morawek sprzedała za 200 złp. stryjom swym, Maciejowi i Jakubowi M-im (I. i D. Z. Kal. 6 k. 404). Jej drugim mężem w r. 1553 był "opatrzny" Marcin z Dembska, także mieszczanin z Koźminka (I. Kal. 17 s. 166).

Zapewne w bliskim pokrewieństwie z powyższymi pozostawali M-cy, o których teraz powiem. Michał M., niekiedy zwany Naczesławskim, "Sobiepan", nie żyjący już w r. 1535, ojciec Zofii, w r. 1530 żony Wojciecha M-go zwanego "Jaźwiec", która w r. 1535 kwitowała tego męża z oprawy na części "Kuczkowskiej" w Morawkach. Asystowali przy tym akcie, jej stryj Wojciech M. i wuj(!) Jakub M. "Rogala" (I. i D. Z. Kal. 2 k. 168; I. R. Z. Kal. 4 k. 649).

Wymienię tu także i innych _Rogalów_ M-ch. Stanisława w r. 1558 pozywał instygator o zabójstwo Jana Wilkszyckiego (I. Kal. 23 s. 1191). Jakub, już nie żyjący w r. 1598 (P. 1402 k. 830), był ojcem: Stanisława, Kaspra i Katarzyny, żony Mikołaja Naczesławskiego, wtedy też nie żyjącej. Z synow Jakuba, Stanisław M. Rogala w r. 1576 lub przed tą datą dał był zapis 225 zł. Janowi Kobelnickiemu z p. ciechanowskiego (I. Kal. 44 s. 1244). Część swą w Morawkach "Rogalińską" w grodzie sieradzkim sprzedał Piotrowi i Zofii małżonkom Kowalskim, ci zaś w r. 1586 odsprzedali za 700 zł. Janowi Korzenickiemu (R. Kal. 5 k. 520v). Stanisław był w r. 1584 banitą, co chyba pozostawało w związku z procesem toczonym przeciwko niemu przez Kobelnickich (I. Kal. 50 s. 1557). Żył jeszcze w r. 1586 (R. Kal. 5 k. 520v), nie żył już w r. 1594 (ib. 6 k. 859). Kasper M. "Rogala", syn Jakuba zamieszkałego w pow. sieradzkim, mąż Katarzyny Miłaczewskiej, która w r. 1562 okazywała rany zadane przez Jerzego Zarembę z Kalinowy i jego sługi (I. Kal. 27 s. 1030). Nie żył już w r. 1584, kiedy owdowiała Katarzyna, już 2-o v. żona Piotra Brodzińskiego, kwitowała z 40 grz. Jana Korzenickiego (ib. 50 s. 14). Synowie tego Kaspra, Mikołaj i Kasper. Z nich, Mikołaj, jako wspólnie z bratem spadkobierca stryja Stanisława, w imieniu własnym i tego brata części Morawek spadłe po stryju sprzedał w r. 1594 za 150 zł. Janowi Korzenickiemu. Korzenicki już te dobra miał w swych rękach, nabywszy je od Jana Kobelińskiego (R. Kal. 6 k. 859). Mikołaj wraz z bratem w r. 1598 skwitował Jakuba Naczesławskiego, pasierba ich bezpotomnie zmarłej ciotki Katarzyny z M-ch Naczesławskiej, z 17 grz., które miała zapisane sobie przez męża (P. 968 k. 275). Obaj bracia pół łana w Morawkach po stryju Stanisławie, którą to połowę dziad ich Jakub sprzedał był wyderkafem swemu zięciowi Mikołajowi Naczesławskiemu, sprzedali w r. 1598 za 54 grz. Jakubowi Naczesławskiemu, synowi tego Mikołaja (P. 1402 k. 830). Może to ten sam Mikołaj M. był mężem Zofii Naropińskiej, z którą w r. 1592 spisywał wzajemne dożywocie (R. Kal. 6 k. 656v). Drugi z braci, Kasper umarł między r. 1611 a 1633 (N. 165 k. 523, 223 k. 958v). Jego syn Walenty, córka zaś Katarzyna, która w r. 1609, krótko po 14/IV., wyszła za Mikołaja Kęsowskiego z pow. tucholskiego. Bezpotomna nie żyła już w r. 1645. Walenty w r. 1633 oprawił posag 2.000 zł. żonie Annie Bogurskiej, córce Andrzeja (N. 223 k. 958v). Żyła ona jeszcze w r. 1637 (Kc. 128 k. 82). Walenty, spadkobierca siostry Kęsowskiej, jej posag 1.800 zł. i 200 zł. wyprawy, zabezpieczone na Kęsowie, w r. 1645 cedował Michałowi Zaleskiemu (N. 226 k. 129). Zob. tablicę.

Morawscy "Rogale"
@tablica

Bartłomiej M., mąż Jadwigi, która wraz ze swą matką Anną, siostrą Swiętosława M-go a żoną Jana Lutosławskiego, część w Morawkach sprzedała w r. 1494 za 30 grz. Janowi z Małego Sulimowa (P. 1383 k. 52v) Wojciech M., dziedzic w Waliszewicach, wraz z Wojciechem z Mańkowa ręczył w r. 1502 pannie Małgorzacie z Morawek za panny Annę i Katarzynę, córki zmarłego Stanisława M-go, iż te zrezygnują jej ich części w Morawkach w zamian za jej część Waliszewic (I. Kal. 5 k. 277). Ta panna Małgorzata z Morawek to córka Mikołaja Gawłowskiego (ib. k. 251). T. r. działając w asyście stryja Wojciecha M-go, brata Bartłomieja M-go i rodzonego wuja Tomasza z Wielkiego Sulimowa, swoją część "Kuczyńską" w Nowych Waliszewicach wymieniła z Wojciechem z Morawek na część w Morawkach, dopłacając mu 7 grz. (P. 1389 k. 205). Jerzy (Grzegorz?) M., jeden z poręczycieli Mikołaja Skarżyńskiego z Morawek, zwanego Byk, wobec Macieja Chwalęckiego, iż mu sprzeda za 20 grz. część w Morawkach (I. Kal. 6 k. 19). Miachał M. w r. 1512 kupił od Mikołaja Wilczkowskiego za 9 grz. część Naczesławic, odziedziczoną po Annie, żonie Marcina Naczesławskiego (P. 786 s. 343).

Grzegorz _Szerwański_ z Morawek, nie żyjący już w r. 1529, mąż Anny Korzenickiej, wtedy również nie żyjącej, miał syna Macieja M-go cz. Szerwańskiego, który był faktorem Elżbiety Chwalibogowskiej, a zabity został w r. 1552 w łaźni miasta Staw przez Jana z Iwanowic Koźmińskiego. Wizji ciała dokonano w tejże łaźni 21/XII. (I. Kal. 17 s. 108, 23 s. 1191). Maciej był bezdzietny i sukcesja po nim dostała się siostrom i siostrzeńcom. Te siostry to: Agnieszka, w latach 1529-1553 żona "sław." Bartłomieja Smętka, sukiennika w Stawie, dziedziczka części rodzicielskich w Morawkach (I. R. Z. Kal. 3 k. 339), Dorota, w r. 1553 niezamężna, Zofia, urodzona z Anny Krzeniewskiej, wdowa po Świętosławie (Janie?) Gawłowskim, 2 -o v. żona Błażeja Jankowskiego, dziedziczka części w Morawkach (I. i D. Z. Kal. 2 k. 168). Synem Zofii, a siostrzeńcem Macieja nazwany w r. 1553 Wawrzyniec Gliniec z Warty (I. Kal. 17 s. 425), co zdawałoby się wskazywać na istnienie jeszcze i trzeciego męża Zofii. Siostrzeńcami i współspadkobiercami Macieja nazwani również w r. 1553 nieletni synowie Jana Kozickiego z Kozanek w pow. sieradzkim (ib. s. 423), co mogłoby świadczyć o istnieniu jeszcze jednej córki Grzegorza a siostry Macieja. Agnieszka i Dorota wespół z siostrzeńcami spowodowały obwołanie głowy zamordowanego brata i wuja (I. Kal. 17 s. 423, 425). One dwie części w Morawkach, odziedziczone po bracie, w r. 1553 sprzedały za 200 zł. Walentemu M-mu. Ich wujem rodzonym nazwany przy tej okazji Michał Naczesławski (P. 1396 k. 167). Miał więc chyba Grzegorz, prócz Korzenickiej, jeszcze jedną żonę, Naczesławską? Agnieszka, już wdowa po Smętku, kwitowała w r. 1559 z 40 grz. Piotra Wilkszyckiego Gajka (I. Kal. 24 k. 346).

Wojciech M. _Jaźwiec_ na połowie swej części w Morawkach w r. 1530 oprawił 8 grz. posagu żonie Zofii, córce Michała M-go cz. Naczesławskiego "Sobiepana" (I. i D. Z. Kal. 2 k. 168). Sprzedał Ow Wojciech w r. 1534 swoją część w Morawkach zwaną "Kuczkowską" za 30 grz. Wojciechowi Skarbowi Waliszewskiemu (ib. k. 227v). Skwitowany w r. 1535 przez żonę z oprawy na części "Kuczkowskiej" (I. R. Z. Kal. 4 k. 649). Jadwiga, w r. 1542 żona Macieja Zdzenickiego Siekiela, wdowa w latach 1564-1573. Małgorzata, w latach 1547-1555 żona Stanisława Komorskiego. Walenty, dziedzic w Morawkach 1550 r. (I. Kal. 12 II s. 84). Andrzejowi M-mu cz. Kociełkowskiemu, synowi Bartłomieja Kociełkowskiego, Wojciech Naczesławski w r. 1552 w sumie 10 grz. długu zastawił łąkę "Pogorzel" w p. kal. (I. Kal. 15 k. 364)

Maciej M., zw. _Lis_, skwitowany w r. 1553 przez Małgorzatę, córkę Jana M-go "Sobiepanka", o której była mowa wyżej (ib. 17 s. 166). Nie żył już w r. 1579 (ib. 46 k. 122). Jego synowie: Stefan, Krzysztof i Walenty, pozwani byli t. r. przez Biernackich o dług 50 grz. (ib.). Była i córka Dorota, w r. 1600 niezamężna (R. Kal. 7 k. 335v). Z synów, Stefan "Lis" część "Ruchocińską" z części "Rogalińskiej" w Morawkach sprzedał w r. 1571 za 300 zł. Mikołajowi Giżyckiemu (R. Kal. 3 k. 306v). Chyba ten sam Stefan, już nie żyjący w r. 1582, był mężem Agnieszki Rozdzałowskiej (I. Kal. 48 s. 1013). Krzysztof M. "Lis", działając wspólnie z Ewą, wdową po Wojciechu Naczesławskim "Sobiepanku", poranił w r. 1581 "uczc." Reginę, sługę Stanisława Naczesławskiego "Raczka", z Naczesławic (ib. 46 k. 760). Krzysztof i Walenty, synowie Macieja, w r. 1584 (lub przed tą datą) dali zapis 30 zł. wraz z posesją części w Morawkach Maciejowi i Łukaszowi braciom Biernackim (ib. 50 s. 6). Walenty "Lis" dał zapis na 200 grz. Feliksowi Wojsławskiemu, zaś w r. 1584, po śmierci Feliksa, jego brat Marcin cedował ów zapis Janowi Korzenickiemu. Wdowie po tym Korzenickim, Zofii Korycińskiej, Walenty w r. 1600 dał wiecznościA część Morawek (R. Kal. 7 k. 335v). Owdowiałą Zofię z Korycińskich wzywał w r. 1602 do uiszczenia 100 zł. (Rel. Kal. 1 k. 372). Umarł t. r. pozostawiając syna Walentego i córkę Dorotę M-ą "Lisównę", w latach 1602-1612 żonę Stanisława Stawskiego, nie żyjącą już w r. 1615. Walenty M. "Lis" był w r. 1602 kwitowany przez tę siostrę z dóbr rodzicielskich (I. Kal. 68 s. 770, 771, 1085). Miał zastawioną sobie przez Wojciecha Gawłowskiego w sumie 100 grz. część Morawek, który to zastaw przed r. 1604 scedował Stanisławowi Tomisławskiemu (ib. 70 k. 334v). Nie żył już w r. 1612, kiedy jako jego jedyna spadkobierczyni występowala siostra Stawska (ib. 78 s. 22, 384).

Elżbieta, w r. 1555 żona Jana Desczyńskiego. Janowi M-mu ręczyli w r. 1558 Jerzy ojciec i Piotr syn Rożyccy za Jana Rożyckiego, ich syna i brata (ib. 23 s. 627). Adam, mąż Jadwigi, która w r. 1559 okazywała rany zadane jej przez Walentego Korzenickiego cz. Ochelskiego (ib. 24 k. 306). Andrzej M. z Czachór, ojciec Anny, w r. 1562 żony Grzegorza Kurowskiego "Gąsiorka" (ib. 27 s. 276). Nie żył już ów Andrzej w r. 1584 (ib. 50 s. 966). Prócz Anny miał i inne córki. Ta Anna Kurowska i jej siostry, Agnieszka (nazwana w r. 1584 Czachórską), żona Baltazara Gniazdowskiego, Dorota, żona Macieja Czechowskiego, oraz panna Zofia występowały w r. 1581 przeciwko Stanisławowi Kwiatkowskiemu, dziedzicowi części Kwiatkowa (ib. 46 k. 678). Agnieszkę spotykamy jeszcze raz w r. 1602, kiedy była wdową po Baltazarze Gniazdowskim zw. Szowal. Zofia, wspomniana wyżej jako niezamężna w r. 1581, była potem żoną "uczc." Macieja, młynarza w Gaci i w r. 1602 części Czachór w p. kal. sprzedała za 40 grz. Marcinowi Gniazdowskiemu (R. Kal. 7 k. 455).

Andrzej, w r. 1580 mąż Agnieszki Mieszkowskiej (I. Kal. 46 k. 356v) wspólnie z nią w r. 1596 zapisał dług 100 zł. Stanisławowi Kowalewskiemu "Móżdżkowi" (ib. 63 k. 539). Barbara, w r. 1600 żona Macieja Bogwiedzkiego. Anna, żona Macieja Naczesławskiego zwanego Koska, nie żyła już w r. 1602 (umarła t. r. ?). Anna, chrzestna 1615.12/VII, r. (LB Wysocko). Andrzej, nie żyjący już w r. 1636, mąż Urszuli Jedleckiej, swe części w Morawkach w r. 1624 sprzedał za 1.500 zł. swojej córce Annie, teraz 2-o v. zamężnej Mąkowskiej (R. Kal. 10 k. 200v). Miał córki, tę właśnie Annę a zapewne też: Dorotę, Barbarę, Elżbietę, Katarzynę i Zofię. Z nich, Anna była w latach 1615-1619 żoną Macieja Stępczyńskiego, wdowa w r. 1622, 20o v. w r. 1624 żona Mikołaja Mąkowskiego. Wszystkie one były w r. 1622 oskarżone o zabójstwo Jerzego M-go, po którym brały spadek (I. Kal. 88a s. 87) Czyżby to był ich brat? Annie zamężnej Mąkowskiej asystowali przy transakcji bracia jej stryjeczni, Stanisław i Jan M-cy (ib. 90b s. 1696). Z powyższych sióstr(?), Dorota była w r. 1644 żoną Sebastiana Krzuckiego. Może ta sama Dorota była wcześniej za Stanisławem Stępczyńskim, po którym wdową była w r. 1631? Elżbieta, w latach 1641-1654 żona Walentego Molskiego. Panna Zofia w r. 1636 kwitowała Jana M-go, syna zmarłego Melchiora (ib. 102 s. 1640). Kwitowała też w r. 1641 wraz z siostrą Molską Korzenickich, synów zmarłego Jana, z wydania poddanych z Morawek (ib. 107 a s. 301), zaś w r. 1647 kwitowała swego stryjecznego brata Jana M-go z 6o złp. prowaizji od sumy posagowej 200 złp. (ib. 113 s. 879) i znów to samo w r. 1649 (ib. 115 s. 612) i w r. 1652 (ib. 118 s. 145), a wreszcie w r. 1655 (ib. 121 s. 114).

Jerzy, syn zmarłego Andrzeja, kwitował w r. 1618 z ran Jana Krajewskiego (I. Kon. 40 s. 626). Marianna w r. 1622 żona Wojciecha Gromadzkiego. Jan, chrzestny 1630.8/VII. r. (LB Wysocko). Marcin nie żył już w r. 1636, kiedy wdowa po nim Helena Wilczycka zapisała dług 40 zł. Stanisławowi M-mu, synowi zmarłego Melchiora, o którym była mowa pod "Ruskami" (I. Kal. 102 s. 1643). Żyła jeszcze w r. 1638 (ib. 104b s. 1015). Jan, chrzestny w maju a potem 1639.16/VIII. r. (LB Wysocko). Stanisław, mąż Marianny Starzyńskiej, która w r. 1641 kwitowała synów zmarłego Wawrzyńca Korzenickiego, dziedzica w Korzenicy i Morawkach. Kwitowała ich wtedy również córka Stanisława, Dorota M-a (I. Kal. 107a s. 317, 318). Jan, w r. 1641 jeden z opiekunów dzieci zmarłego Aleksandra Gajewskiego (ib. s. 172). Julianna M-a, ochrzczona 1644.15/III. r. (LB Sulmierzyce, brak imion rodziców). Panna Barbara, z Gałązek, chrzestna 1645.29/XII. r. (LB Droszew). Tomasz, mąż Reginy Ściborówny, mając w r. 1632 scedowane im obojgu przez Łukasza Opalińskiego, marszałka wielkiego koronnego, prawa dożywotnie na wójtostwo wsi Gąsiorowo w starostwie kolskim, dożywocie to wspólnie ze swą drugą żoną Reginą Barankówną scedował w r. 1650 Adamowi i Katarzynie małżonkom Kowalskim (I. Kon. 53 k. 287v). Barbara, w latach 1659-1662 żona Mateusza Wardęskiego, nie żyła już w r. 1699. Anna, wdowa 1-o v. po Janie Porowskim, 2-o v. w latach 1661-1666 żona Adama Bogusławskiego, nie żyła już w r. 1690. Marcin nie żył już w r. 1666, kiedy wdowa po nim, Ewa Czachórska role w Czachórach zastawiła za 8 grz. Wojciechowi Kumackiemu (I. Kal. 126 s. 796). Wojciech od Jakuba Racięskiego (Racięckiego), podstolego czerniechowskiego, oraz braci jego Franciszka i Michała, w r. 1701 wydzierżawił na trzy lata pod zakładem 430 złp. część wsi Myśliborz (I. Kon. 72 k. 73), z którego to kontraktu kwitował się z nimi w r. 1703 (ib. k. 160). Jakub, mąż Agnieszki Łyszkowskiej, nie żyjącej już w r. 1720, ojciec Andrzeja i Jana. Z nich, Andrzej w r. 1720 zawierał komplanację ze swymi rodzono-ciotecznymi siostrami Katarzyną, żoną Stanisława Reszkowskiego(?), i Jadwigą, żoną Stanisława Gawłowskiego, córkami zaś zmarłych Kazimierza Krzyżanowskiego i Marianny z Łyszkowskich (I. Kal. 161 s. 127, 128). Andrzej w r. 1730 otrzymał pełnomocnictwo od wdowy Barbary z Sokolnickich Borzewskiej (ib. 167 s. 691). Tomasz, syn zmarłego Stanisława, żeniąc się w r. 1734 z Marcjanną Głuchowską, córką Franciszka i Barbary z Bardskich, a wdową 1-o v. po Kazimierzu Godlewskim, otrzymał od niej 13/XI., na krótko przed ślubem, zapis 400 zł. na jej sumie posagowej na wsi Perłowo (Pąchowo?) w p. kon. (I. Kon. 76 k. 517). Andrzej, nie żyjący już w r. 1738, mąż Ludwiki Borzewskiej, córki Wojciecha i Barbary z Sokolnickich, która to Ludwika idąc 2-o v. za Mikołaja Minostowskiego, krótko przed ślubem, 5/II. t. r., na swych sumach posagowych zapisała mu 1.500 zł. (ib. 77 k. 94). Żyła jeszcze w r. 1752 (ib. 78 s. 603). Jakub i żona jego, Konstancja z Dobrzyckich, 1-o v. Kraszkowska, oboje nie żyli już w r. 1739, kiedy bracia Jakuba, Jan i Roch (czy innego imienia?) byli procesowani przez jej siostrzeńca i spadkobiercę Franciszka Dobrzyckiego o wieś Budzisław Górny, która to wieś za jej posag była zrezygnowana Jakubowi M-mu (Rel. Kal. 112/113 s. 706). Józef w latach 1739-1744 czwarty mąż Jadwigi Chudzyńskiej, żony 1-o v. Giżyckiego, 2-o v. Jana Golińskiego, za którego to Golińskiego wyszła w r. 1726, a była wdową po nim w r. 1730 (I. Kon. 77 k. 146, 349), 3-o v. Chudzyńskiego. Andrzej, w r. 1752 plenipotent panny Rozalii Przybysławskiej dla windykowania jej spadku z dóbr Gorczyce w wojew. sandomierskim i sumy z dóbr zadąbrowskich w tymże województwie (ib. 78 s. 617). Ks. Piotr, kanonik regularny lateraneński, proboszcz i dziekan koźmiński, 1753 r. brat rodzony Marianny, wdowy 1-o v. po Bartłomieju Bogdańskim, 2-o v. po Franciszku Koszutskim (I. Kal. 196/198 k. 189).

Morawscy
Morawscy różni z Morawska w p. pozn. Bieniak z Morawska nie żył już w r. 1404, kiedy znajdujemy wzmiankę o jego dzieciach (P. 2 k. 231; Ks. Z. Pozn. 1990). Wawrzyniec Jeż z Morawska wraz z braćmi w r. 1407 (P. 3 k. 33). Wspólnie z bratem Januszem toczył w r. 1408 sprawę ze Świętosławem z Tulc (P. 3 k. 71, 75). Jeszcze w r. 1420, kiedy miał termin z Chwalętą z Lubicza, pisany był " z Morawska" (P. 6 k. 100), ale w r. 1422 mowa o nim jako o "niegdy z Morawska" (P. 7 k. 15v). Jego żoną była Frona, Fronka (Eufronia) w r. 1421 (P. 7 k. 6v). Jej list oprawny w r. 1423 winien był być zwrócony ks. Janowi, kanonikowi z Głuszyny i brau jego Wojciechowi z Glinna. Ów list winni byli im zwrócić Wojciech z Ludomia, Dobrogost z Dąbrówki i Jan z Gorzewa (P. 7 k. 56). O tym ostatnim, Janie vel Januszu z Gorzewa, potem z Nowego Dworu, wiemy, iż był rodzonym bratem Wawrzyńca Jeża. Występował w latach 1407-1423. Wspomniani wyżej bracia, ks. Jan, kanonik. z Głuszyny, Wojciech z Glinna, dziedzice z Morawska, składali w r. 1421 list rezygnacyjny na dziedzictwo Morawska (P. 7 k. 3). Obaj toczyli w r. 1422 sprawę przeciwko Wojciechowi z Ludomia, Dobrogostowi z Dąbrówki i Januszowi z Nowego Dworu (ib. k. 16v, 29). Ks. Jan, pisany w r. 1427 "z Chojnicy" (P. 9 k. 110), kanonik poznański 1433 r. (P. 12 k. 80v, 85v), umarł między r. 1434 (ib. k. 252) a 1436 (P. 13 k. 135v). Jan i Wojciech mieli też, jak się zdaje, brata Abrahama, nie żyjącego już w r. 1436. Pozostałe po ks. Janie dobra: Bielawy, Tworkowo, Skotniki, Biezdrowsko, Nożyczyno winny były przypaść po jego śmierci Wincentemu Czurzydle (ib.) czy raczej Czuryle, z Bielaw (P. 15 k. 155v).

Mikołaj M. w r. 1437 (Kośc. 17 s. 12). Jan i Mikołaj, bracia z Morawska, mieli w r. 1444 termin przeciwko Dziersławowi z Glinna (P. 15 k. 8). Trzeci z braci, Stanisław (Gliniecki) nie żył już w r. 1445, kiedy Jan i Mikołaj byli pozywani przez Jana Sobockiego o poręczenie które zmarły dał był za Jakuba i Jana, braci niegdy z Knyszyna (ib. k. 69v). Temu Jakubowi Sobockiemu w r. 1447 winni byli w związku ze sprawą o Knyszyno płacić winę (P. 17 k. 14v). Z tych braci, Jan M. swe części w Morawsku w r. 1448 sprzedał wyderkafem za 50 grz. Mikołajowi Chełmskiemu (P. 1380 k. 8v). Obaj bracia wraz z bratankiem Mikołajem, synem Stanisława Glinieckiego, pozywani byli w r. 1448 przez Wincentego z Bielaw, o którym było wyżej, i przez Piotra z Chojnicy (P. 17 k. 121, 156v). Jan M. dwa łany w Morawsku w r. 1451 sprzedał wyderkafem Mirosławowi Nowowiejskiemu (P. 1381 k. 43v). Nie żył już w r. 1452 (P. 18 k. 9), a na jego części w Morawsku, która spadła po nim na brata Mikołaja, pozostała suma zapisana Dziersławowi Lulińskiemu (ib. k. 32). Mikołaj, drugi z braci, swoją część w Morawsku w r. 1450 sprzedał Bartoszowi Chomęckiemu, biorąc w zamian za to jego czwartą część w Jarosławcu i dopłatę 600 grz. (P. 1381 k. 96). Od samego bratanka Mikołaja, syna Stanisława Glinieckiego, w r. 1450 w działach dostał wieś Złotkowo za 100 grz. (P. 1381 k. 96). Ów bratanek Mikołaj w r. 1452 miał płacić winę, bo nie stanął z pozwu Mikołaja Chełmskiego (P. 18 k. 32, 40v, 56). Mikołaj, jego stryj, z części odziedziczonej po zmarłym bracie Janie t. r. winien był płacić 3 grz. winy Mroczkowi z Rokitnicy, bo mu nie uiścił 100 grz. (P. 18 k. 9). Nie stanął też wtedy z pozwu Katarzyny, córki Dziersława Lulińskiego, a żony Dobrogosta Ludomskiego i także winien był płacić winę (ib. k. 25). Przypozywał go jako spadkobiercę Jana M-go Jakub niegdy Drogocki (ib. k. 151v) Jego żoną była w r. 1459 Elżbieta, córka zmarłego już Dziersława Lulińskiego (ib. k. 189, 203, 231v). Mikołaj z Morawska i ze Złotkowa zeznał t. r. innym córkom Dziersława Lulińskiego, Annie i Małgorzacie, 95 zł. węg. (ib. k. 200). Mikołaj występował w r. 1462 jako rodzony wuj Katarzyny, córki zmarłego Andrzeja z Uścic (P. 1134 k. 121). Prawa swe na Złotkowie przed r. 1464 sprzedał Bartoszowi niegdy Pakosckiemu (P. 1383 k. 193v). Umarł między r. 1465 a 1469 (P. 18 k. 103v, 205v). Żona jego Elżbieta w r. 1464 procesowała się z nabywcą Morawska Bartoszem Chomęckim (ib. k. 21v). T. r. wspólnie ze swymi niedzielnymi siostrami, Małgorzatą i Anną, miała sprawę z Jakubem Gunickim (ib. k. 13), z którego pozwu nie stanęły (ib. k. 56v). Dziećmi Mikołaja i Elżbiety żyjącymi w r. 1465 byli synowie, Jan, Wojciech i Stanisław, zmarły w wieku lat siedmiu, oraz córki: Dorota mająca wtedy lat cztery, Barbara dwuletnia, Katarzyna mająca półtora roku (ib. k. 104). Jan i Wojciech, niedzielni, pozywani byli w r. 1469 przez Stanisława Wargowskiego (ib. k. 205v) i t. r. zapisali 50 grz. długu Mikołajowi, dziedzicowi w Chełmie (P. 20 k. 10). Z braćmi z Wargowa, synami powyższego Stanisława, już zmarłego, procesowali się w r. 1470 (ib. k. 46v). Jana M-go w r. 1472 skwitowały ze swych dóbr rodzicielskich w Morawsku jego ciotki, Anna i Małgorzata, córki Dziersława Lulińskiego z Morawska (P. 854 k. 141v) Panna Małgorzata M-a po śmierci brata Jana M-go odebrała z rąk Andrzeja Borkowskiego sumę 2.048 zł. i w r. 1493 skwitowała go z bliższości do wsi Borek (P. 856 k. 20v). Może z tym Janem identyczny był Jan M., którego żona Małgorzata Borkowska była w r. 1501 intromitowana do łana w Borku w p. kośc. należącego do Andrzeja Borkowskiego, a to z tytułu 20 zł. węg. winy (Kośc. 231 k. 71). W r. 1523 Małgorzata była już 2-o v. żoną Wojciecha Węgierskiego (P. 1392 k. 510v).

Morawscy różni. Nieletni Andrzej, syn zmarłego Bartłomieja i Florencji Jadwigi Bratuskiej, pozostawał w r. 1557 pod opieką swych wujów, Jakuba i Mikołaja braci Rolów Bratuskich (P. 898 k. 240; Py. 108 k. 389). Skwitował w r. 1574 wuja Mikołaja Bratuskiego z opieki nad swymi dobrami w mieście Brześciu i za miastem (P. 923 k. 361). W r. 1571 Andrzej M., nie wiem czy ten sam, zapisał sumę dziesięć i pół grzywien Małgorzacie Grzybowskiej, żonie Kaspra Grzybowskiego Flaka (G. 51 k. 416).

Sebastian żeniąc się w r. 1576 z Anną Staruchowską, córką Stanisława, krótko przed ślubem 26/XI. dał jej użytkowanie sołectwa we wsi Mątwy w p. inowrocł. i na swych częściach koło miasta Pakości w p. gnieźn. oprawił jej 400 zł. posagu (P. 1398 k. 688). Dostała ona w r. 1586 od Marcina SzczycieNskiego zapis 100 złp. długu (G. 62 k. 253). Wojciecha Wronczyńskiego w r. 1595 skwitowala ze 100 zł. (P. 964 k. 767). Oboje w r. 1596 skwitowani przez opiekunów nieletnich synów zmarłego Sebastiana Czarnotulskiego z 500 zł. z dzierżawy wsi Czarnotul i Kunowo p. gnieźn. (Kc. 122 k. 174), a w r. 1597 przez Piotra Czeszewskiego z 500 zł. (ib. k. 510v). Nie żył już Sebastian w r. 1602 (P. 1404 k. 782). Jego synem był Wojciech. Z córek, Dorota, żona 1-o v. Melchiora Podleskiego, 2-o v. w latach 1606-1626 Stanisława Sokolnickiego, nie żyła już w r. 1630. Katarzyna, 1-o v. za Piotrem Janiszewskim, 2-o v. w latach 1610-1611 za Hieronimem Jaskóleckim, wdowa w r. 1626, 3-o v. żona Wawrzyńca Tworzyjańskiego, 4-o v. w latach 1628-1638 za Wojciechem Sienińskim, umarła w r. 1641 lub 1642. Wojciech otrzymał w r. 1595 od ojca a za konsesem królewskim cesję dożywocia sołectwa we wsi Mątwy starostwa inowrocławskiego (P. 964 k. 769). Kwitował w r. 1609 szwagra Sokolnickiego (G. 70 k. 15).

Bartłomiej, starosta radoszycki, wytoczył był sprawę sądową spadkobiercom Bartłomieja, młynarza z miasta Klwów, i w związku z tA sprawą uzyskał w r. 1590 plenipotencję od swego szwagra Jana Bara (Kc. 27 k. 28).Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1234[5]6789Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników