Przeglądanie 775 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVIII wiek.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVIII wiek
1 (Relat. C. Posnan. T. 643) 1792
Gen. Marceli Żółtowski oblatuje przywilej królewski z daty: Warszawa dn. 1792. 9/V, a r. 20 go panowania JKM króla Stanisława Augusta, mianujący go łowczym poznańskim, po wstąpieniu gen. Józefa Krzyżanowskiego na godność cześnika pozn. wakującym (k. 277)

2 (Relat. C. Posnan. T. 641) 1792
Przywilej królewski dan w Warszawie 1792. 1/V mianujący ze względu na jego zasługi gen. Józefa Zabłockiego podstolego poznańskiego na podczaszstwo poznańskie, wakujące po wstąpieniu gen. Pawła Skórzewskiego na godność stolnika kaliskiego (k. 746)

3 (Rel. C. Posn. T. 637) 1791
Gen. Jakub Piotrowski oblatuje przywilej królewski z daty Warszawa, dn. 1790. 23/XII, mianujący gen. Szymona Komorowskiego, sędziego deputata województwa gnieźnieńskiego na trybunat królewski, ze względu na jego zasługi na godność skarbnika województwa poznańskiego wakującego po wstąpieniu gen. Józefa Krzyżanowskiego na godność łowczego (k. 3)

4 (Rel. C. Posnan. T. 643) 1790
Nobilitacja osób poniżej wyrażonych: Za przedłożeniem postór ziemskich w nagrodę przemusłu i "że otwarciem swych banków handel znaczny ułatwiają" nadaje się szlachectwo: Janowi Klugowi, Fryderykowi Segebarth'owi, Franciszkowi Marcinowi Fribes'owi, Wincentemu Łaszkiewiczowi, Andrzejowi Kapostas'owi, Franciszkowi, Marcinowi, Jakubowi Lengerom (k. 576)

5 (Rel. C. Pos. T. 637) 1791
Mgncus. Józef Wilkoński, poseł na sejm przynosi do zapisania w aktach przywilej na cześnikowstwo (pincernatum) wojew. poznańskiego jemu miłościwie nadanej. W przywileju stwierdzono że JKról. M. nadaje gen. Józefowi Wilkońskiemu, kasztelanicowi krzywińskiemu i posłowi na sejm z wojew. kaliskiego godność cześnika poznańskigo po wstąpieniu gen. Jana Zabłockiego na podstolego tegoż województwa. Data, Warszawa, dn. 1791. 5/I (k. 214)

6 (Rel. C. Pos. T. 634) 1790
Akt w grodzie Poznań, dn. 1790. 24/X wniesiony do zarejestrowania. Przywilej J. Król. Mości dla prześwietnej rodziny Tyszkiewiczów nadany, którym król Stanisław August przywileje nadane przez jego poprzednika Zygmunta Augusta Bazylemu Moniwidowiczowi Tyszkiewiczowi hrabiemu na Łohojsku i Berdyczowie wojew. smoleńskiemu, marszałkowi JKM wodzowi wojsk. staroście pińskiemu i mińskiemu, potwierdza na rzecz Celsissimi et potentissimi pana Stanisława Antoniego Moniwidowicza, hr. na Łohojsku i Berdyczowie Tyszkiewicz Kalnickiego, hr. na Łowioku, Upicie, Poniemuniu, Kretyndze, Abeli, Różanystoku, Balbierzyszkach, Średniku, Brzyszczowie, i Chodorowie Księstwa Żmujdzkiego kasztelana, wojsk W. Ks. Litewskiego generała porucznika (locum tenentis) orderów Orła Białego i św. Stanisława kawalera. W przywileju Z. Augusta po wyliczeniu zasług w czasie wojny i pokoju Bazylego Tyszkiewicza za panowania Zygmunta Starego i jego następcy, tenże Zyg. August potwierdza przywileje domu Tyszkiewiczów nadane przez Władysława Jagiełłę, dziadowi Bazylego Tyszkiewicza Illustr. Moniwidowi Giedyminowiczowi, Panu (Duci) na Kiernowie i Stonimie, a w szczególności prawo do wzywania herbu Leliwa, a tym samym przyjmującego go (associavit) do większego grona i związku swoich antenatów (maiorum suorum). Wyżej wym. Bazyli Moniwidowicz, hrabia na Łohojsku i Berdyczowie Tyszkiewicz, syn Tymoteusza wojsk kalnickich Księstwa Kijowskiego, starosty erejasławskiego w (supremi ducis) wojsk kalnickich i mitrowieckich W. Ks. Lit. putywlskiego i zwinogrodzkiego starosty, a Miciona Moniwidowicza, wojewodzica wileńskiego prawnuk może korzystać z wszelkich przywilejów, prerogatyw, tytułów, znaków i zaszczytów, których używają inni pochodzący od książąt litewskich i ruskich. Przywilej powyższy Zygmunta Augusta dany w Wilnie dn. we wtorek po Wszystkich Świętych r. p. 1551 zatwierdził Stanisław August dla Stanisława Tyszkiewicza i jego potomstwa ze wszystkimi prerogatywami i tytułami jako pochodzącymu od książąt litewskich w Warszawie dn. 1790. 11/X (k. 358)

7 (Rel. C. Pos. T. 632) 1790
Przywilej JKM rejestrowany w gr. Pozn. oryginał nadający gen. Augustynowi Gorzeńskiemu chorążemu poznańskiemu, posłowi z tegoż województwa na sejm, godność podkomorzego, wakującą po śmierci Michała Skorzewskiego. W akcie zaznaczono że Augustyn Gorzeński wybranym został spośród czterech przedstawionych kandydatów. Dan w Warszawie 1790. 20/XI (k. 679v i 680)

8 (Rel. C. Pos. T. 1126) 1789
Witalis Siemiątkowski rejestruje przywilej J. Kr. M. w którym wyżej wymieniony zostaje zwolniony na własną prośbę ze stanowiska namiestnika kawalerii narodowej brygady wielkopolskiej i za zasługi wykazane w czasie ośmioletniej służby na tym stanowisku podniesiony do godności chorążego. Dane w Warszawie dn. 1788. 22/III (k. 224)

9 (Rel. C. Pos. T. 1125) 1789
Hieronim Zawadzki przedstawia do zarejestrowania przywilej J. Kr. Mości z dn. 1789. 18/II podnoszący go do godności stolnika przemyskiego (k. 268)

10 (Rel. C. Pos. T. 1124) 1789
Urodz. Józef Spława Neyman syn gen. Mateusza Spława Neymana, rejestruje przywilej królewski podnoszący ojca jego Mateusza do godności szlachectwa i pozwalający mu używać herbu Spława, a to na podstawie uchwały senatu i sejmu 1775. Dan w Warszawie dn. 1776. 16/III. Przywilej ten dotyczy też wszystkich potomków męskich i żeńskich (k. 389)

11 (Rel. C. Pos. T. 1118) 1787
Nepomucen Pruski przedstawia do rejestracji w aktach przywiej królewski mianujący ojca stajnego Adama Pruskiego cześnikiem chełmskim, ze względu na jego zasługi. Równoczeście przywilej zapewnia wyż. wym. Pruskiemu korzystanie ze wszystkich praw jakie przywiązane są do tej godności. Dan w Warszawie dn. 1786. 25/XII (k. 169)

12 (Rel. C. Posnan T. 1116) 1787
Rejestracja przywileju JKM w którym Stnisław August podnosi Nepomucena Dobrzyckiego do godności chorążego chełmskiego, ze względu na zasługi wyżej wymienionego. W Warszawie dn. 1787. 17/VIII (k. 654v)

13 (Rel. C. Pos. T. 1113) 1786
Kaźmierz z Radonia Radoński, generał major wojsk koronnych, starosta powidzki zawiera umowę z Józefem Anastazym dwojga imion Łochockim, synem generała wojsk kor. w której ustępuje mu starostwo powidzkie za sumę 102. 000 złp. Wśród sum, jakie Łochocki winien zapłacić znajduje się również suma należna od Michała Hieronima ks. Radziwiłła kaszt. wileńskiego z tytułu długu zaciągniętego u Jana Łochockigo starosty osieckiego stryja Józefa Anastazego Łochockiego (k. 326)

14 (Rel. C. Pos. T. 1113) 1786
W akcie spisanym na gruncie wsi Łagiewniki dn. 1786. 25/IX znajduje się zdanie treści następującej: "Na mocy rezolucji przewielebnej Komisji Rzeczpospolitej Skarbu Koronnego,... niżej podpisaniego rewizora generalnego Prowincji Wielkop. i dworzanina Skarbu koronnego... opis stanu dzierżawy Łagiewniki, w wojew. i pow. poznańskim leżącej; prawem emfiteutycznym Józefowi Drzewieckiemu szamb. JKM determinowanej, a po urzędowej cesji uczynionej na osobę Adama Zbijewskiego,... po śmierci zaś Wojciecha Zbijewskiego, zawakowanej, Adamowi Zbijewskiemu i jego sukcesorom... na lat 50, na podstawie konstytucji Seymu w r. 1775 zakończonego, przyznanej mającemu, przywilejem dyplomatycznym Najaśn. Króla Stanisława Augusta z 1796. 5/VIII łaskawie podpisanym... " itd. (k. 615)

15 (Rel. C. Pos. T. 1113) 1786
Rezolucja Stanisława Augusta i Rady Nieustającej wydana nob. Józefowi Klugowi, bankierowi poznańskiemu, w której Rada Nieustająca stwierdza, że konstytucja, r. 1611 Vol. 3 folio 14 nadała mieszczanom krakowskim prawo do nabywania dóbr ziemskich, z tym zastrzeżeniem, że dobra te nie będą należały do gminy miejskiej, Z tego wynika że nabywanie takich dóbr na całym terenie Rzeczypospolitej jest dozwolone obywatelom miasta Krakowa. Wyżej wymieniony Jozef Klug rejestruje równocześnie z tym przywilejem dowód posiadania obywatelstwa miasta Krakowa, oraz metrykę chrztu wystawioną przez kościół P. Marii w Krakowie (k. 703)

16 (Rel. C. Pos. T. 1112) 1786
Przywilej JKM Stanisława Augusta z dn. 1786. 6/II dan w Warszawie, nadający godność wojewody poznańskiego, Józefowi Mielżyńskiemu, wojewodzie kaliskiemu, a to ze względu na zgon księcia Augusta Sutkowskiego, dotychczasowego wojewody pozn. (k. 117)

17 (Rel. C. Pos. T. 1112) 1786
Przywilej JKM Stanisława Augusta z dn. 1784. 5/IX nadający dobra skasowanego zakonu jezuitów Dembina, Krzeszkowice i Koźle w wojew. poznańskim z wszelkimi przyległościami prawem wiecznego dziedzictwa Maciejowi Mielżyńskiemu, staroście wałeckiemu (k. 266)

18 (Rel. C. Pos. T. 1112) 1786
Rejestracja przywileju JKM na urząd podkomorzego JKM dla Dzierzbinskiego. Stanisław August nadaje Ignacemu Dzierzbinskiemu tytułem nagrody za jego wierność i usługi godność "camerarii" swojego ze wszelkimi prawami jakie z tej godności płyną "et usu antiquo gaudent". Dan w Warszawie dn. 1786. 25/XI (k. 460)

19 (Rel. C. Pos. T. 1111) 1785
Rejestracja przywileju JKM z dn. 1785. 28/IV dla Jana Krzysztofa Unruga nadający mu prawo odbywania we wsi jego dziedzicznej Piaskowa cześciu dni tergowych w roku, a to aby "wszelkimi sposobami i środkami pomnażać dobro i majątek poddanych naszych" (k. 716)

20 (Rel. C. Pos. T. 1110) 1785
Ogłoszenie przywileju dyplomatycznego JKM mocą którego dobra odłogujące ("deserta") Sytków, w wojew. poznańskim leżące, dawniej do krzesła (sic!) wojew. tegoż należące, po ostatnim prawnym uprzywilj. possesorze wakująca nadaje się Franciszkowi Gądkowskiemu pisarzowi komory Babimost, na mocy prawa z r. 1775 pod tytułem starostwa i królewszczyzny, jako najwięcej czynszu ofiarującemu, prawem emfiteutycznym na lat 50 (k. 284)Przeglądanie 775 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVIII wiek.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników