Przeglądanie 6421 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1
1 (Nr. 1) 1495
X. Wojciech Gorski schol. włocł., kancl. pozn., starosta wschowski. - N. Paweł Wylkowski podsędek wschowski wobec GD. Michała W. burgrabiego wschow. zeznaje, iż MD. Rafał z Leszna marszałek dworu król., sta łęczycki i brzeski zastaw wsi Tarchalino p. kość., który ma od G. Kaspra z L. podkomorzego kaliskiego, wobec uiszczenia sobie sumy zastawnej temuż zwraca i anihiluje (f. 1)

2 (Nr. 1) 1495
G. Jan Gołanicki sędzia wschowski zap. 5 grz. cz. rocz. na 66 grz. i 1/2 na wsi Niechłód w p. wschow. X. Piotrowi Niemierzyckiemu plebanowi w Opalenicy i altar. ołt. w Kość. paraf. w Osiecznie na ów ołt. i ten czynsz GD. Piotr z Opalenicy sędzia pozn. ze wsi swej dziedz. Brenno przeniósł (f. 1v)

3 (Nr. 1) 1495
N. Frycz Jandrzychowski wobec Michała Wilkowskiego burgr., Jana Krzyckiego sędziego, Jakuba Dzierżanowskiego podsędka, kwituje Jana Gołanickiego sędziego wschow. z 300 zł. węg. i 50 zł., w której to sumie 1/2 wsi Niechłód wyderkował (f. 2)

4 (Nr. 1) 1495
N. Eufemja ż. GD. Piotra Irzykowskiego oprawę na wsi Łysina w p. wschow. daną przez N. Jerzego Ulogk, tj. 66 grz. i 16 skotów kasuje (f. 2v). To jej + 1-y mąż Taż Eufemja obecnemu mężowi swemu na oprawę 200 grz. zap. dług 133 grz. i 17 groszy (f. 3) GD. Piotr Gyrzykowski prawo nabyte od Eufemii ż. swej, z jej oprawy, tj 3-ą część 200 grz., którą mu dała z miłości ojcz., a miała opr. od 1-go męża ND Kasprowi Hermanowi na powyższej sumie 200 zł zabezp. (f. 4)

5 (Nr. 1) 1496
D. Jan Thader kwit. GD. Piotra Opaleńskiego sędziego pon. z 1-ej raty posagu GD. Małgorzaty siostry swej, a ż. zezn. tj. z 240 zł. węg. (f. 4v) a z 250 zł. węg. kwit. innego jej brata GD. Mikoł. Opaleń. (f. 4v)

6 (Nr. 1) 1496
N. Krzysztof Olbrachcicki na swej cz. w. Dębowejłęce p. wschow. i na inw. w Olbrachcicach i Dębowejłęce zap. pos. 200 grz. i t. w. ż. swej Zofii (f. 4v)

7 (Nr. 1) 1496
ND. Anna Ossowska bliższość swą po + ol. ND. Henryku de Yegyen brata swego rodz. w dobrach Ossowasień, rezygnuje Bernanardowi Magnuszewskiemu z Magnuszewic synowi swemu (f. 5) Anna Hecclowa dziedzic w Ossowejsieni, część we wsi Ossowasień w p. wsch. wraz z pr. bliż. po ol. Hińczy dziedzicu we wsi Lgin bracie rodz. zez. temuż synowi (f. 5v)

8 (Nr. 1) 1496
N. Eufemia wd. po ol. N. Jerzym Ulok z Wygnańczyc. obec. ż. GD. Piotra Gyrzykowskiego kwit. męża z pos. i wiana opraw. na wsi Łysina (f. 5v)

9 (Nr. 1) 1496
NN. Mikołaj i Piotr Tasse, w im. N. Piotra Spławskiego dziedzica Wygnańczyc, Łysiny i Tylewic, całą wś. Łysina w p. wschow. za 450 zł. w. G. Kasprowi Krakwiczowi Drzeweckiemu wyd. (f. 6)

10 (Nr. 1) 1496
N. Hanus Nechlewski, Nikel i Piotr Tasse dziedzice w Wygnańczycach, swoją 1/2 dziedz. Wygnańczyc i Tylewic p. wschow. ze spadku po ol. N. Janie Ulok bracie ich za 300 zł. w. na wyd. Kasprowi Krakwiczowi Drzeweckiemu (f. 6)

11 (Nr. 1) 1496
Grzywna 20 grz. na N. Mikołaja Czomno dziedzica w Lesznie bo nie stanął z powodu N. Jana Cz. dziedzica w Trzebini (f. 6v). Jan i Mikołaj bracia rodzeni, dziedzice Trzebini i Leszna, niedzielni, działy utwierdz. (f. 6v). N. Mikołaj C. część dziedz. wsi Leszno, w p. wsch. ze spadku po Michale Czomnow ojcu daje w dziale bratu rodz. Janowi (f. 7) a Jan Mikołajowi cz. wsi Trzebinia w p. wsch. (f. 7)

12 (Nr. 1) 1496
N. Katarzyna, ż. N. Pawła Wilkowskiego z Niem. Wilkowa pozywana przez Annę ż. Michała Wilk. z Niem. Wilkowa (f. 8)

13 (Nr. 1) 1496
N. Wincenty Schedlnyczski na 2 połowach części w Schidniczy w p. wschow. zap. pos. 300 grz. ż. N. D. Agnieszce Albert Brytwycz wyst. jako brat tej Agnieszki (f. 8v)

14 (Nr. 1) 1496
N. Dorota Chraplewska, kwit. z pos. i wiana N. Mikołaja Ossowosieńskiego, oprawionego je przez Marcina Chwalantha +-ego, ojca Mikołaja ol. męża Doroty, na 1/2 części, którą ów Chw. miał w Ossowejsieni, 100 kop pos. i t. w. (f. 9)

15 (Nr. 1) 1496
N. Stefan Wilkowski na 1/2 części należ. z działów z bratem we wsi Wilkowo w p. wschow. zap. pos. ż. Dorocie, 100 grz. pos. i t. w. (f. 9) asyst. Piotr z Opalenicy sędzia pozn. jako jej wuj

16 (Nr. 1) 1496
N. Anna Hecclewa za zezwol. GD. Jadwigi Gorskiej ściny wschow., synowi Bernardowi Magnuszewskiemu daje zobow. (f. 9v)

17 (Nr. 1) 1497
N. Mikołaj Czomno dziedzic w Trzebini winien 14 zł w. siostrze swej rodz. Ludmile (f. 10) Ludmiła, ż. N. Piotra Czechoczkiego braci swych rodz. Jana i Mikołaja Czomnów kwit. z zaspokoj. z dóbr Trzebinia i Leszno z ojc. i mac. (f. 10)

18 (Nr. 1) 1497
MD. Jadwiga Gorska wd. po Wojc. G. klanie lędzkim i ście wschow. (f. 10v)

19 (Nr. 1) 1497
G. Jan Gołaniecki sędzia wschow., 1/2 wsi Niechłód i 1/2 allod. w 100 grz. GD. Piotrowi z Opalenicy sędziemu poznań. (f. 11)

20 (Nr. 1) 1497
G. Jan Krzycki na 1/2 cz-i wsi: Zbarzewo, M. Krzycko, i Nowa wieś p. wschow. (na W. Krzycku oprawa macochy ND. Elżbiety K.), zap. pos. 500 zł. w. i t. w. ż. ND. Katarzynie (f. 11v)Przeglądanie 6421 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników