Przeglądanie 1041 pozycji zakresu Bronowscy - Bzowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona39404142[43]44454647Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bronowscy - Bzowscy
Buszkowscy, Boszkowscy
Mikołaj B. zw. "Swiącki" dostał w r. 1514 od Jakuba B. "Nerki" zapis długu 2 grz. i jednego wiardunku na trzech stajach roli w Buszkowie (G.25 k.485). Nie żył już w r. 1535, kiedy występował jego syn Jan (I. Kon.2 k.364).

Jakub B., (raz mylnie nazwany Mikołajem), w r. 1514 mąż Zofii Gulczewskiej, córki Jakuba Gulczewskiego "Czuprachta" (G.25 k.522; 259 k.294). Ta Zofia wspólnie ze swą siostrą panną Barbarą sprzedały w r. 1516 za 50 grz. Stanisławowi Sobiesierskiemu części macierzyste w Sobiesierni (G.335a k.36). Jakub, ten sam czy inny, w r. 1516 lub nieco przed tą datą sprzedał części w Boszkowie Annie Szyszyńskiej, żonie Jakuba Gradlińskiego (P.866 k.367). Może ten Jakub B. identyczny z wspomnianym wyżej Jakubam B. "Nerką"?

Jan od Bartłomieja Jutroskiego nabył sposobem wyderkafu w r. 1525 za 30 grz. dwa łany we wsi Bestwin i część młyna wodnego w tejże wsi zwanego "Klimek" w p. pyzdr. (P.1393 k.51). Jan na połowie części w Buszkowie oprawił w r. 1527 30 grz. posagu żonie Małgorzacie Budzisławskiej, córce Bartłomieja (P.1393 k.159). Piotr na połowie swych części w Boszkowie oprawił w r. 1528 posag 20 grz. żonie swej Zofii Krzywickiej, córce Jana z ziemi rawskiej (Z. Kon.6 k.38). Oboje małżonkowie zabezpieczyli w r. 1534 na Boszkowie i Siedlcu 22 grz. długu Marcinowi Goryńskiemu (I. Kon.2 k.333). Jakub części w Boszkowie sprzedał w r. 1531 za 50 grz. żonie swej Małgorzacie Redeckiej, córce Jana (P.1393 k.390v).

Jan i Walenty, synowie Piotra, już nie żyjącego w r. 1549. Z nich Jan był w r. 1543 plebanem w Polanowicach (I. Kon.4 k.10). W r. 1549 obaj bracia, jako niedzielni, pożyczywszy 12 grz. od Macieja Wiśniewskiego, zastawili mu swą część w Siedlcu (I. Kon.5 k.164). Walenty, chyba ten sam, na połowie części w Boszkowie i Siedlcu oprawił w r. 1557 posag 30 grz. żonie Annie, córce zmarłego Jana B. (Z. Kon.6 k.197v). Części w pustce Siedlec sprzedał w r. 1559 za 300 grz. Marcinowi B. (P.1396 k.718). Nie żył już w r. 1572. Siostrami jego były, Barbara, wtedy żona sławetnego Jana Kijkowskiego, mieszczanina z Strzelna, a zapewne i nie żyjąca już Małgorzata, żona Sebastiana Kijanowskiemu (I. Kon.16 k.265).

Adam, w r. 1569 sługa Stefana Grudzińskiego, posesor trzech łanów we wsi Gruszka (N.155 k.16).

Nie żyjącego już w r. 1579 Stanisław miał synów Stanisława i Jana. Z nich Stanisław wydzierżawił w r. 1579 miasto Miłosław w p. pyzdr. Michałowi Drozdowskiemu (Py.116 k.418v). Żona tego Stanisława, Zofia Lucławska cz. Kaczanowska, córka Andrzeja, dostała w r. 1584 zobowiązanie od mężowskiego brata Jana B. rezygnowania sobie jego części w Miłosławiu (P.943 k.203). Stanisław spisał z żoną wzajemne dożywocie w r. 1585 (Py.122 k.127v). Nie żył już w r. 1593, kiedy występowała jego córka Anna, zrodzona z Kaczanowskiej (P.960 k.407). W r. 1605 Anna ta była żoną Marcina Garlińskiego. Jan, brat Stanisława, żył jeszcze 1590 r. (Py.125 k.446v).

Jakub, brat Petronelli, która w r. 1581, krótko po 11/I, wyszła za Jana Pomorzańskiego (G.59 k.33v). Brat i siostra występowali też i w r. 1599 (G.66 k.154v). Może ten sam Jakub był w l. 1587-1602 mężem Anny Wyszławskiej, córki Kaspra (G.62 k.605v; 67 k.329v). W r. 1599 wspomniana córka Jakuba i Anny - Jadwiga (Kc.123 k.326). Jakuba (czy tego?) siostrą była Dorota, która w r. 1588, krótko po 23/II, wyszła za Jakuba Kunowskiego (G.63 k.13v). Dorota żyła jeszcze w r. 1592.

Maciej był w r. 1585 mężem Barbary Zasułtowskiej, córki Wojciecha (Py.122 k.137v), spisał z nią wzajemne dożywocie w r. 1600 (P.1403 k.586). Bracia rodzeni Wojciech i Piotr 1585 r. (I. Kon.21 k.343). Anna, wdowa po Stanisławie B., zapisała 1590 r. dług swej matce sław. Zofii, żonie sław. Marcina Cielucha, obywatela poznańskiego (Kc.27 k.220v). Stanisław ożenił się w r. 1593 z Anną Wyszławską, córką Józefa, zapisując jej przed ślubem t. r. sumę 220 zł. (P.960 k.10v). Jak powiedziałem już przedtym, w tym samym czasie żył Jakuba B. mąż Anny Wyszławskiej. Czy w jednym lub drugim wypadku nie zaszła pomyłka co do imienia?

Wojciech, syn zmarłego Marcina, kupił w r. 1594 od Wawrzyńca Bunińskiego za 200 zł. piątą część roli zwanej "Dzialik" w Buninie w p. kal. i za 1.000 część w tejże wsi (R. Kal.6 k.830v, 838v). Te części sprzedał t. r. Jakubowi Bunińskiemu i jego żonie (ib. k.879). Ten to Wojciech był w l. 1595-1602 mężem Ewy Bunińskiej (I. Kal.62 s.1375; 68 s.1293).

Panna Anna, córka zmarłego Andrzeja, kwitowała w r. 1603 Dorotę ze Spławia Kościelecką, kasztelanową międzyrzecką (P.974 k.453). Mikołaj, syn Michała, okazywał 1604 r. rany zadane sobie przez mieszczan kcyńskich (Kc.124 k.547v). Jan B. z żoną Małgorzatą Gądkowską kwitował 1604 r. z zapisu Annę Ulatowską, wdowę po Bartłomieju Smuszewskim, z zapisu (I. Kal.70 k.492v). i t. r. zawierał kontrakt z Anną z Noskowa, wdową po Jakubie Gądkowskim (ib. k.295). Bartłomiej z p. konińskiego, nie żyjący już w r. 1605, ojciec Krzysztofa (I. Kon.32 k.126v), w l. 1605-11 mąż Anny Łątkowskiej cz. Gołkowskiej (ib. k.284v; G.71 k.273). Anna, żona Tomasza Wolskiego 1605 r. Sebastian, mąż Agnieszki Witkowskiej, córki Jana, która w r. 1610 skarżyła Annę z Kościelskich Dembińską o wyrzucenie jej z dzierżawy wsi Wysoka (N.60 k.420).

Paweł, w r. 1614 mąż Jadwigi Modliszewskiej, córki Wojciecha (P.992 k.60), spisał z nią w r. 1616 wzajemne dożywocie (P.1410 k.305). Umarł w r. 1617 lub 1618 (P.988 k.709; 100 k.337v). Wdowa żyła jeszcze w r. 1623 (G.76 k.356).

Jan w r. 1615 oprawił posag 500 zł. żonie Elżbiecie Kamienieckiej, córce Jana (P.1840 k.30).

Piotr, syn zmarłego Bartłomieja, zapisał 1612 r. dług 180 zł. Feliksowi Wardęskiemu (I. Kal.78 s.1256). T. r. żoną jego była Barbara Przybysławska, córka Wojciecha (P.988 k.201), wraz z którą wydzierżawili w r. 1615 części miasta Ciechel od małżonków Grzymisławskich (I. Kal.81 k.170). Skwitowała go w r. 1617 z 100 zł. Regina Swinarska, wdowa po Jerzym Przybysławskim (I. i D. Z. Kal.28 k.274). Piotr ten spisał w r. 1618 wzajemne dożywocie z żoną (R. Kal.9 k.123). T. r. on i jego żona zostali skwitowani przez Grzymisławskich z dzierżawy Ciechla (I. Kal.84 s.733). Barbara, jako współspadkobierczyni swego stryja Jana Przybysławskiego, sprzedała w r. 1618 za 300 zł. części po nim we wsi Karski Podleśne Reginie Swinarskiej, wdowie po stryju (R. Kal.9 k.379v). Piotr i Barbara 1624 r. wydzierżawili od Jakuba Baszkowskiego części Gałązek (I. Kal.90v s.2419).

Marcin, syn Andrzeja z województwa łęczyckiego, dał w r. 1620 zapis Krzysztofowi Mycielskiemu (I. Kal.86 s.1991). Nie wiem czy mamy tu do czynienia z kimś kto tylko przelotnie, np jednym pokoleniem zahaczył o wojewódzywo łęczyckie, czy też pochodził z rodziny wiodącej się z tamtej ziemi.

Jakub, nie żyjący już w r. 1620, ojciec Świętosława (G.75 k.464v). Ten sam może Świętosław, nie żyjący już w r. 1646, ojciec Wojciecha, Jana i Macieja (Kc.129 k.128v, 144). Z nich, Wojciech zaślubił 1651.19/II r. Annę Gorzeńską, córkę Stanisława (LC Dakowy Mokre). Był w r. 1654 tenutariuszem starostwa kcyńskiego (LB Kcynia). Z żoną w r. 1660 spisał wzajemne dożywocie i oprawił jej 3.000 zł. posagu (N.225 k.490v, 492). Tenutariusz Tarnowa koło Łękna 1663 r. Dzieci: Maciej, ochrzcz. 1654.20/II r. (LB Kcynia), i Krystyna, ochrzcz. 1663.10/VI r. (LB Tarnowo k. Łękna). Jan, syn Świętosława, kwitował w r. 1648 Wojciecha Jarochowskiego (P.1058 k.11v).

Wojciech, syn Wojciecha, 1622 r. (I. Kon.42 k.91v). Walenty był w r. 1626 mężem Anny Rychalskiej(!) z Karsznicy (ib.44 k.603). Wojciech, po którym wdową była Łucja Rycharska, w r. 1629 współspadkobierczyni brata Wojciecha Rycharskiego (P.143 k.201).

N., ożeniony z Anną Głębocką, córką Jana, 1625 r. (Kc.19 k.491). Wojciech, franciszkanin konwentualny, w imieniu własnym i nieletniego brata Jana dał w r. 1627 plenipotencję rodzonemu stryjowi Piotrowi (I. Kal.93 s.1425). Sebastian i Paweł, bezpotomni, nie żyjący już obaj w r. 1631, bracia rodzeni Anny, żony sławetnego Michała Szczerbińskiego i zmarłej już Reginy, żony Bartłomieja Kulińskiego (P.1024 k.450v). Stanisław, Władysław i Andrzej, bracia zmarłego bezpotomnie Łukasza, toczyli w 1637 proces z Piotrem Lipskim, stolnikiem kaliskim (P.761 k.334v). Maurycy, syn zmarłego Piotra, 1638 r. (G.80 k.427). Ks. Jan, pleban u Św. Małgorzaty w Poznaniu, fundował w r. 1651 ołtarz św. Jana Chrzciciela (P.1860 k.41v). Anna, żona Wojciecha Żelskiego 1655 r.

Marcin, pochowany 1662.4/I r. u Bernardynów w Kole (Arch. Bern. W. 48). Franciszek, z Buszków, chrzczony 1672.16/II r. (LB Góra k. Żnina). Konstancja, w l. 1685-88 żona Aleksandra Ubysza. Mikołaj, brat Teresy Bogumiły, żony 1-o v. Aleksandra Kowalskiego (G.89 s.52), 2-o v. w r. 1690 Jana Arcemberskiego. Ks. Jakub, proboszcz w Kołdrąbiu w r. 1690 (P.1431 k.554).

Jan zaślubił 1691.19/II r. Annę Wężykównę Miedzianowską z Michalczy (LC Kłecko), córkę Andrzeja i Joanny Janecjuszówny (P.1139 IX k.30v; 1338 k.165). Żyli jeszcze oboje w r. 1724 (Kc.135 k.30v; G.94 k.356). Ich córki: Marianna, ur. w Chociszewie, ochrzcz. 1692.11/VII r. (LB Popowo Kośc.), w r. 1755 wdowa po Wawrzyńcu Guzickim, Anna, w l. 1737-71 wdowa po Szymonie Konarskim. Synowie: Walenty Franciszek, ochrzcz. 1699.18/II r. (LB Kcynia), Jakub, ochrzcz. z wody 1701.15/VII r. (LB Św. Marcin, Pozn.), i Kasper Konstanty, ochrzcz. 1704.13/I r. (LB Fara, Pozn.), żyjący jeszcze w r. 1755 (I. Kon.78 s.916; P.135 k.119), bezpotomny, nie żyjący już w r. 1764 (P.1338 k.165).

Anna, córka zmarłego Andrzeja, w r. 1692 żona Wawrzyńca Radolińskiego (ZTP 35 s.835). Ks. Krzyszytof Wojciech, wikary szubiński, syn zmarłego Wojciecha, rodzony stryj Jana, 1693 r. (Kc.132 k.670v). Remigian, ojciec Wojciecha, 1701 r. (P.1140 II k.46v). Andrzej nie żyjący już w r. 1713, mąż Heleny Kurzeskiej, skarbnikówny rawskiej, też wtedy już zmarłej (Kc.134 k.131v). Ich córka Zofia, niezamężna w r. 1711, w r. 1713 była żoną Michała z Drzewicy Głuskiego i żyła z nim jeszcze w r. 1727. W l. 1741-43 była już wdową i po drugim mężu Kazimierzu Swierczyńskim. Michał, po którym wdową była w r. 1715 Franciszka z Chraplewa Łącka (Py.156 s.18). Konstancja i jej mąż Stanisław Slepowroński, nie żyli oboje w r. 1721. Anna umarła w Pyszczynie koło Gniezna 1726.4/IX r., przybywszy tam do siostry (Rosińskiej?), pochowana u Św. Michała w Gnieźnie (LM Św. Michał, Gniezno). Jan z żoną Małgorzatą Piotrowską, rodziece Ignacego, ur. w Goconowie 1780.9/II r. (LB Chełmce). Bartłomiej, mąż Agnieszki Chociszewskiej, nie żyjącej już w r. 1783, ojciec Wojciecha, który t. r. spisał wzajemne dożywocie z żoną Elżbietą Baranowską, wdową 1-o v. po Andrzeju Szczytnickim (I. Kon.82 k.402). Żyli jeszcze oboje w r. 1784 (G.111 k.66).Przeglądanie 1041 pozycji zakresu Bronowscy - Bzowscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona39404142[43]44454647Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników