Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona370371372373[374]375376377378Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Łabęccy - Łobescy
Łąccy
Wojciech Ł. nabył w r. 1524 r. od swego wuja Teofila Tarnowskiego, burgrabiego ziemskiego pyzdrskiego, za 9 grz. trzy połowy łanów w Nowejwsi p. pyzdr. (Py. 23 k. 52v). Nie żył już w r. 1552, kiedy jego synowie, Piotr i Maciej, kwitowali Macieja Tarnowskiego, syna zmarłego już Teofila, z 14 grz., które ów Teofil zapisał był ich ojcu na Nowejwsi (Py. 174 k. 57v).

Maciej Ł., stryj Doroty Cienińskiej, żony jana Młodziejewskiego, 1530 r. (P. 1393 k. 346). Mikołaj Ł., pełnomocnik braci Opalińskich z Włoszakowic do sprawy przeciwko Małgorzacie, wdowie po Henryku Hińczy Lgińskim i 2-o v. po Macieju Osieckim, 1531 r. (Ws. 2 k. 99). Mikołaj Ł. w r. 1532 nabył wyderkafem za 42 grz. od nieletniego Erazma Gruczy Przystanowskiego folwark, tj. dwa łany w Ratajach i dwa w Zegrzu koło Poznania (P. 1393 k. 500). Folwark w Ratajach i dwa łany w Zegrzu sprzedał wyderkafem w r. 1533 za takąż sumę Janowi Piekarskiemu cz. Buszewskiemu (P. 1391 k. 91v). Mikołaj, nie wiem czy ten sam, w latach 1533 i 1534 pozywał Zofię i Katarzynę, siostry rodzone Korczbokówny z Rybna, i ich rodzoną siostrzenicę, Reginę Graczewską, dziedziczki w Kowalewie (Kośc. 27 k. 165, 234 k. 276v). Ks. Marek Ł., altarysta w Pyzdrach, w r. 1536 kupił za 100 grz. od Tomasza Czechowskiego roczny czynsz wyderkafowy 6 grz. na Piotrowie w p. gnieźn. i na młynie wodnym Ławickim (P. 1394 k. 46v).

Maciej, mąż Zofii Rychwalskiej, córki Wojciecha, wdowy 1-o v. po Stanisławie Tomickim, która w r. 1547 swe części dziedziczne w mieście Rychwał i we wsiach przyległych dała Stanisławowi Dziaduskiemu, staroście konińskiemu (Z. Kon. 6 k. 162; I. Kon. 5 k. 145). Tę Zofię i siostrę jej Małgorzatę, żonę Tomasza Dziaduskiego, dziedziczki w Rychwale, pozywał w r. 1553 Wacław Rozdrażewski, mąz ich siostry Barbary Rychwalskiej, o dług 133 zł (P. 894 k. 263; I. Kal. 16 k. 376).

Bracia, Stanisław, Piotr i Andrzej, skwitowani 1550 r. przez Andrzeja z Górki, kasztelana poznańskiego, z długu 500 zł (P. 890 k. 1v). Z nich, Stanisław nie żył juz w r. 1553, kiedy dwaj pozostali bracia kwitowali wykonawców testamentu jego, ks. Jana Rebieskiego, plebana nieproszewskiego, i Jerzego Naramowskiego (P. 894 k. 1093).

Adrian, mąż Agnieszki Sośnickiej 1551 r. (I. Kal. 13 s. 639). Ks. Kasper, pleban w Grabienicach, wystepował 1 r. 1553 przeciwko Jakubowi Bratuskiemu zw. "Kola" o 48 zł z dzierżawy plebanii grabienickiej (P. 894 k. 882). Jan skwitowany w r. 1574 przez Jana Szyszkowskiego i jego braci z 50 złp (P. 923 k. 1v). Jan, jeden z opiekunow dzieci Jana Gozdowskiego z pow. sieradzkiego 1582 r. (I. Kal. 48 s. 612). Jadwiga, córka Jana, wdowa po Stanisławie Smuszewskim czyli Czyżewskim, 2-o v. żona Macieja Kurowskiego, żyła 1593 r. (Py. 151 s. 25). Stanisław, pisarz w kancelarii królewskiej, dostał 13 II 1593 r. konsens na wykupienie sołectwa we wsi Lubianka starostwa ujskiego (M. K. 138 k. 34, 34v). Zofia, wdowa po Kasprze Wolskim 1597 r.

Mikołaj z pow. kaliskiego na połowie swych dóbr w r. 1600 oprawil 450 zł posagu żonie swej Annie Lubińskiej, córce Marcina, i spisał z nią wzajemne dożywocie (P. 1403 k. 555v, 557). Córce ich nieletniej, Agnieszce Ł-ej, jako krewnej swej, Stanisław Goliński Dzierżek, dziedzic części w Golinie Wielkiej, legował 200 zł na Golinie (Kośc. 288 k. 92).

Krzysztof wydzierżawił był sołectwo średzkie Stanisławowi Głębockiemu i Katarzynie z Kamieńca, małżonkom, i w r. 1610 zawierał z nimi układ o tę dzierżawę i o rumację (P. 984 k. 242).

Paweł wydzierżawił w r. 1618 wsie Sośnice i Nowąwieś, pod zakładem 2.700 zł Piotrowi Lisieckiemu i żonie jego Barbarze Pruszakównie (I. Kal. 84 s. 913). Temu Pawłowi i żonie jego, Katarzynie Karśnickiej, Małgorzata z Konar, wdowa po Piotrze Osieckim, cedowała w r. 1622 sumę 2.500 zł zastawną na Kaczyńcu, wsi Pawła (ib. 88a s. 785). Z kontraktu o dzierżawę Kaczyńca kwitował się z małzonkami Wielżyńskimi (ib. 90b s. 1574). karśnicka była jego drugą żoną, z pierwszej, Zofii Wilczyńskiej (Wyleżyńskiej?), która była 1-o v. za Jakubem Dobrzyckim, miał syna Aleksandra. Jako opiekun tego syna, macierzystą jego trzecią część we wsiach Sośnica, Kaczyniec, Nowawieś cz. Jarmuzewo sprzedał w r. 1625 za 10.000 zł Pawłowi Dobrzyckiemu (R. Kal. 10 k. 375). Procesował go w r. 1633 syn tego Pawła, Jan Dobrzycki (I. Kal. 99b s. 1980; R. Kal. 11 k. 795v).

Aleksander i Katarzyna, rodzice Franciszka, ochrzcz. w r. 1632, i Anny, ochrzcz. 1643 r., obojga urodzonych w Łącku (LB Tuczno), wsi należącej do biskupów kujawskich, a więc, zdawałoby się, nie gniazdowej owych Ł-ch. Niemniej jednak w r. 1650 "ur." Jan Ł. z Łącka i marianna Wilkostowska byli rodzicami Ann6y, urodzonej w Łącku, a ochrzczonej wlasnie wtedy (ib.).

Katarzyna, w r. 1636 żona Stanisława Pawłowskiego. Władysław, syn zmarłego Łukasza, w r. 1650 zawierał pod zakładem 6.000 zł kontrakt z Dorotą Cielecką, wdową po Wojciechu Krusińskim (G. 82 k. 162). Bracia Krzysztof i Stanisław skwitowani 1651 r. przez Adama Woxnickiego (Z. T. P. 30 s. 634). Andrzej, chrzestny 31 III 1665 r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.). Jadwiga, w latach 1668-1669 żona Jana Godlewskiego, oboje nie żyli już w r. 1699. "Szl." Aleksander, z dworu Konstantego Tomickiego w Baranowie, chrzestny 27 I 1674 r. (LB Barabów). Andrzej, ojciec Anny, ochrzcz. 9 V 1674 r. (LM Mosina). Anna, w latach 1675-1688 zona Franciszka Tomickiego. Krzysztof nie żył już w r. 1684, kiedy wdowa po nim, Katarzyna Bądkowska, żona 1-o v. Wawrzyńca Kłobukowskiego, otrzymała zapis 1.700 złp od Marianny Broniewskiej, wdowy po Aleksandrze Debickim (G. 88 k. 25v). Żzyła jeszcze w r. 1695 (P. 1130 XI k. 65).

Wojciech i jego syn Stanisław, obaj nie żyli juz w r. 1685. Żoną Stanisława była Joanna Gąsiorowska, córka Macieja i Marianny Łyszkowskiej, wdowa 1-o v. po Janie Linieckim, 3-o v. żona Stanisława Biernackiego, który w r. 1685 procesował Stanisława Wysockiego, sędzica ziemskiego brzeskiego-kuj., o sumę 1.500 złp, zapisaną Stanisławowi Ł-mu, po jego smierci przypadła wdowie, przez nią zas scedowaną jemu (I. Kon. 66 k. 142). Joanna żyła jeszcze w r. 1695 (ib. 69 k. 578). Syn Stanisława Ł-go i tej Joanny, Jan, skwitowany w r. 1694 ze sprawy przez Helenę Kaniewską, żonę Jana Iwanowskiego (ib. k. 349).

Stanisław, kleryk, oskarżony w r. 1684 przez Jakuba Cieleckiego, miecznika poznańskiego, o to, iż wspomagał ks. Franciszka Papieskiego w poranieniu go we dworze w Gębicach (Ws. 149 k. 178v). Zofia z Łęk Ł-a, nieżyjąca w r. 1687 (a może już 1685?), żona Sebastiana Grodzieńskiego. Elżbieta przed 23 I 1686 r. wyszła za Wojciecha z Zaborowa Bąkowskiego. Ich córkę trzymała wtedy do chrztu jej matka, Katarzyna Ł-a (LB Ostrzeszów). Krzysztof, po którym wdową była w r. 1691 Katarzyna Bądkowska, 1-o v. żona Wawrzyńca Kłubuchowskiego (Ws. 152 k. 412v). Krystyna zmarła w Gniexnie 10 II 1695 r. (Nekr. Franciszkanów Śrem.). Katarzyna i mąż jej Jan Orzelski, nie żyli juz oboje w r. 1695. Jan (Bez cech szlachectwa) umarł 26 X 1700 r., pochowany w kościele w Gostyniu (LM Gostyń). "Szl." Andrzej z żony Anny miał córke Franciszkę, ochrzcz. 6 III 1705 r. (LB Św. Trójca, Gniezno). Chyba identyczni z ta para małżeńską, Andrzej, juz nie żyjący w r. 1711, i żona z Wiszowatych, która wtedy, będąc juz wdową, mianowała plenipotentów celem windykowania pozostałości "rycerskich" po zmarłym mężu (G. 93 k. 85). jej drugim mężem był w r. 1712 Jan Żabiński (ib. k. 88v). Chyba bliska krewną tego Andrzeja Ł-go była Teofila Ł-a, wystepująca w czerwcu 1705 r. jako chrzestna (LB Św. Trójca, Gniezno).

Siostra Teresa, dominikanka poznańska, zmarła w Łobżenicy(?) 11 VI 1709 r. (Nekr. Dominik. Pozn.). N. Łącki, pochowany w r. 1707 (Nekr. Ref. Pozn.). Dorota, żona Wojciecha Kleparskiego, nie żyjącego już w r. 1713. Maciej i Marianna z Gąsiorowskich, juz nie żyjący 1714 r., rodzice Kazimierza i Jakuba, z których Kazimierz, celem windykowania sum należnych od spadkobierców Jana Kretkowskiego, mianował wtedy obok innych także i brata plenipotentem (I. Kon. 73 k. 246v). Helena, żona Andrzeja Rogozińskiego, oboje nie żyli juz w r. 1719. Jan, posesor Szlachcina, chrzestny 21 V 1721 r. (LB Mączniki). "Ur." Konstanty, w r. 1726 sługa Macieja Radomickiego, wojewody poznańskiego, dziedzica Lenartowic (Ws. 81 k. 23v). Anna przed 5 VII 1730 r. wyszła za Szymona Sroczyńskiego (Sroczeńskiego) z Rzetki w pow. ostrzesz. Zofia i jej mąż Franciszek Ostrowski nie żyli juz oboje w r. 1743. Teresa, żona Karola Pągowskiego, nie żyli juz 1744. Józef i Marianna z Korzebskich(?), rodzice Justyny, ur. w Maciejowie, ochrzcz. 26 IX 1746 r. (LB Rozdrażewo). Bonawentura, bernardyn bydgoski, ale bez święceń kapłańskich, zmarł 3 V 1750 r. (Kantak). Anna z Lesniewskich Ł-a, chrzestna 14 VI 1752 r. (LB Łekno). "Ur." Michał, z probostwa w Rąbiniu, i Katarzyna, rodzice Reginy Anny, ur. w Rabiniu, ochrzcz. 8 XI 1754 r. (LB Rąbiń). Wiktoria, dziecko trzyletnie, pochowana w r. 1755 (A. B. Gołańcz, W. 42). Anna, chrzestna 11 VII 1756 r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.). Panna Barbara "z Działyńskich Ł-a", chrzestna 20 V 1756 r. (LB Witkowo). Marianna, chrzestna dziecka Krzyżanowskich z wojew. kaliskiego 12 IX 1768 r. (LB Św. Wojc., Pozn.). <agdalena, zona Jakuba Łaszewskiego z Sulęcina 1769 r. Marianna, licząca lat 63, zmarła we dworze w Nietrzanowie w kwietniu 1771 r. (LM Nietrzanowo). Jakub, był dziedzic Goczałkowa, w r. 1773 uwolnił z poddaństwa "sław." Barbarę, wdowę po "szl." kasprze Laskowskim, oraz córkę jej a swoją wychowanicę Zofię, żonę "sław." Samuela Szulca, mieszczanina grodziskiego (Ws. 96 k. 53). Panny Elżbieta i Weronika Ł-e ze Staniszewa, chrzestne w r. 1775 (LB Bagrowo). "Szl." Michał, ekonom w Rogaczewie Mniejszym, zmarł 25 III 1778 r. (LM Wyskoć). "Ur." Jan Ł. i Franciszka z Ł-ch Gostyńska, chrzestni 23 VII 1786 r. (LB Czeszewo). "Ur." Szymon ożenił się 22 IX 1796 r. z panna Anną Rynarzewską, córka Józefa z Żórawia (LC Kcynia). Marianna, ok. r. 1796 żona Alojzego Brzechffy, żyjącego jeszcze 30 VI 1804 r. (LB Św. Marcin, Pozn.). Umarła 27 XII 1843 r. w wieku ok. 70 lat (LM Św. Marcin, Pozn.). Zofia przed 7 IV 1801 r. wyszła za Mąkowskiego. Jan, syn Stanisława i Marianny, oraz Róża z Tomaszewskich, córka Szymona i Ewy, rodzice Ignacego, ur. 31 VII 1806 r. (LB Gostyczyna). Matka umarła w Sobocinie po połogu tego syna i została pochowana 10 VIII. Miała lat 43 (LM Gostyczyna). Jak i N. Golumbówna(?), rodzice Jana Bogumiła Andrzeja, zmarłego 10 XI 1817 r., mającego rok (LM Kępno). Brygida (Ł-a, Łęcka?), zamężna Arciechowska, żyła jeszcze 26 VI 1821 r. (LB Margonin). "Ur." Anastazy, egzekutor landratury szamotulskiej, z żony Doroty Schnell (Schetel?), katoliczki, miał syna Edwarda Hieronima, ur. 17 XII 1835 r. (LB szamotuły). Umarł na febrę 24 I 1836 r., mając lat 36 (LM Szamotuły). Magdalena, w r. 1843 żona Andrzeja Kurnatowskiego, dziedzica Zdzychowic. Magdalena przed 12 IX 1851 r. wyszła za Józefa Andrzejewskiego, dziedzica Kowalewa.

Łączkowscy h. Zadora
Łączkowscy h. Zadora, z Łączkowic w p. piotrkowskim. Bartłomiej, Bartosz, zabity na Chwaliszewie, przedmieściu Poznania, 7 IX 1593 r. przez Melchiora Wydzierzewskiego (P. 959 k. 1108v). Wdowa po nim Anna Wysławska wyszła 2-o v. w r. 1603 za Mikołaja Wysławskiego, który jako cały majątek posiadał tylko 450 zł u ludzi. Kontrakt małżeński spisany był 5 V 1603 r. (P. 973 k. 260). Barbara, w latach 1616-1621 żona Michała Golińskiego z pow. brzezińskiego. Dorota i jej mąż, Grzegorz Świecki, nie żyli już w r. 1647.

Władysław, mąż 1-o v. Anny Szlichtynkówny, ożenił się 2-o v. z Teresą Żółtowską, wdową 1-o v. po Stanisławie Kokalewskim, którą w r. 1673 kwitował Franciszek Kokalewski za 2.000 złp (G. 85 k. 380v). Od Zofii Kokalewskiej, żony Jana Różyckiego, uzyskała w r. 1676 cesję sumy 250 zł (P. 1094 k. 420v). Była po pierwszym mężu dożywotniczką dóbr, które spadły dziedzictwem na Stanisława Kokalewskiego. Ten kwitował ja t.r. z sumy 2.000 zł (Kosc. 305 k. 820). Chrzestna 2 XI 1682 r. i 13 VIII 1684 r. (LB Duszniki). Żyła ona jeszcze w r. 1688 (P. 1115 IV k. 78). Władysław w r. 1676 otrzymał od Katarzyny Bnińskiej, córki Stanisława i Anny Szlichtynkówny (czy nie pasierbicy swej?) roborację skryptu (P. 1094 k. 658v). Mieszkał w r. 1693 w Lęgniszewie w p. kcyń. Jego trzecia żona, Konstancja Lubińska, córka Łukasza i Zofii Ślesińskiej, wdowa 1-o v. po Franciszku Ulatowskim, aprobowała t.r. pokwitowanie dane przez męża Marcinowi Szczodrowskiemu (Kc. 132 k. 692). Żył jeszcze w r. 1694 (P. 1128 X k. 245), nie żył w r. 1700, kiedy owdowiała Konstancja, jako współspadkobierczyni swej babki, Anny Katarzyny Pudwelsówny, żony Tomasza Ślesińskiego, swoją część z 9.000 zł jej posagu, oprawionego na Tłukomiu, cedowała bratu Kazimierzowi Lubińskiemu (N. 191 k. 86). Żyła jeszcze w r. 1701 (P. 1140 V k. 48v), nie żyła 1722 r. (P. 1187 k. 140). Z Szlichtynkówny byli synowie, Mikołaj i Jan, o których będzie niżej. Z Żółtowskiej synowie: Paweł, ochrzcz. 15 I 1681 r. (LB Duszniki), zabity w Przemęcie 29 VIII 1698 r. podczas najazdu na tamtejszy dwór, miał lat 18, pochowany w Iłówcu (Ws. 153 k. 56; Łukaszewicz), Jakub Ignacy, ochrzcz. 25 VII 1683 r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.), Michał, ochrzcz. 26 VIII 1689 r. (LB Duszniki), a więc w kilka lat po śmierci matki, jeśli data zanotowana bezbłędnie. Z trzeciego małżeństwa syn Antoni, o którym niżej, i córka Agnieszka, ochrzcz. 20 I 1693 r. (LB Panigródz), w r. 1723 żona Adama Krupockiego, nie żyła juz w r. 1754. Chyba z pierwszej żony rodziła się córka Elżbieta, zona 1-o v. Stanisława Korzeniowskiego, 2-o v. w r. 1713 wyszła za Stanisława Giżyckiego, który umarł między r. 1715 a 1724, była 3-o v. w r. 1724 żoną Jana Wolińskiego i żyła jeszcze w r. 1725.

1. Mikołaj, syn Władysława i Szlichtynkówny, ożenił się 17 II 1688 r. z córką swej macochy, Katarzyną Kokalewską (LC Św. Trójca, Gniezno), z którą t.r. spisywał akt wzajemnego dożywocia (P. 1115 IV k. 78). Towarzysz chorągwi pancernej Gniazdowskiego, starosty nowomiejskiego, dał w r. 1724 bratu Janowi plenipotencję celem podniesienia sumy 1000 zł, zapisanej ich ojcu przez zmarłego Jana Potockiego, posesora Daleszyna (I. Kon. 76 k. 35). Dzieci Mikołaja i Kokalewskiej, żyjących jeszcze w r. 1727 (Z. T. P. 47 k. 58): Ludwik, o którym niżej, Teresa, ochrzcz. 15 X 1700 r., i Antonina, ochrzcz. 18 IV 1702 r. (LB Iłowiec). Antonina żyła jeszcze w r. 1752 będąc wdową po Józefie Marszyckim.

Ludwik, syn Mikołaja i Kokalewskiej, ochrzcz. 26 IX 1699 r. (LB Duszniki), żył w r. 1727, a chyba jeszcze i w r. 1752 (Z. T. P. 47 k. 58; I. Kal. 196/198 k. 142v), nie żył w 1753 r., kiedy jego córka Ludwika, urodzona z Jadwigi Domańskiej, owdowiała juz po Karolu z Białej Szypowskim, mianowała plenipotentem Franciszka Ł-go (I. Kal. 196/198 k. 12; w zapisie tym stosunki rodzinne pobałamucone).

2. Jan, syn Władysława i Szlichtynkówny, ożenił sie z Katarzyną Kozierowską, córka jana i Krystyny Moraczewskiej, wspólnie z którą w r. 1700 kupił za 3.000 zł od Jana Rutkowskiego części w Myślatkowie pow. gnieźn. (P. 1139 IX k. 51). Katarzyna t.r. skwitowała swą owdowiałą matke i braci z dóbr ojczystych i macierzystych (ib. k. 51v), Jan zaś oprawił jej 3.000 zł posagu (ib. k. 74v). Plenipotent szwagra Giżyckiego 1718 r. (I. Kon. 75 k. 78). Od siostry Elżbiety, 1-o v. Korzeniewskiej 2-o v. Giżyckiej, 3-o v. Wolińskiej uzyskał w r. 1724 cesję sumy 1.000 zł, którą ich ojcu zapisał był Jan Potocki, posesor Daleszyna (I. Kon. 76 k. 22v). dziedzic części Myślątkowa, kwitował 1726 r. Władysława Rokossowskiego (G. 94 k. 435). Katzryna Ł-a z Myślątkowa umarła 8 IV 1737 r. (LM Gebice). Nie żył juz Jan w r. 1752, kiedy syn jego i Katarzyny, Jakub, współspadkobierca matki, dziedziczki części Myślątkowa cedował owe części Antoniemu z Głogowy Kossowskiemu, podskarbiemu wielkiemu koronnemu (Kośc. 324 k. 128v). Panna Elżbieta Ł-a, chrzestna 25 III 1725 r. (LB Gębice), to zapewne siostra Jakuba, a córka Jana. Nie wiem czy z powyższymi, Janem i Katarzyną, można identyfikować tychże imion rodziców bliźniaczek, Barbary i Elżbiety, urodzonych we wsi Dziewa p. inowrocł., ochrzczonych 20 XI 1720 (LB Pieranie).

3. Antoni, syn Władysława i Lubińskiej, plenipotent w r. 1722 Józefa Ulatowskiego, wnuka Konstancji z Lubińskich, dla windykowania sumy 3.000 złp na mieście Mielżynie, spadkowej po niej (P. 1187 k. 140). Był w r. 1723 plenipotentem, swej siostry Agnieszki zamęznej Krupockiej, tegoż Józefa Ulatowskiego, oraz jego siostry Marianny z Ulatowskich Rynarzewskiej, celem podniesienia od Trąmpczyńskiego sum z Mielżyna, i od Remigiana Łakińskiego sum od niego należnych (P. 1191 k. 51v). Pierwszą jego żoną była Konstancja Skrzetuska, córka Macieja i Anny Sąpolskiej, wdowa po Łąckim. Odebrawszy od Michała Łaszczyńskiego, posesora Żernik i Wyganek, sumę 833 zł, zapisaną w r. 1721 swej żonie przez Macieja Radońskiego, posesora Zagórzyna i Żernik, przysądzoną potem tejże żonie, oprawił ją teraz w r. 1738 na połowie swych dóbr (I. Kal. 174/176 s. 302). Był dzierżawcą wsi Zawory, kiedy ta żona umarła 8 XII 1744 r. i została pochowana w Osiecznej (LM Leszno). Była ona współdziedziczką Brylewa w p. kośc. W r. 1740 żyło dwóch zrodzonych z niej synów (Kośc. 175 s. 699), z których, o Franciszku niżej, a Ignacy kwitował w r. 1751 ze swej części spadkowej po Antonim Skrzetuskim, surogatorze kaliskim (Ws. 91 k. 57v), nie żył juz w r. 1773 (Ws. 189 k. 33)(. W r. 1746 Antoni, wtedy juz skarbnik halicki, ożenił się z Ludwiką Bronikowską, córką Władysława i Ludwiki Anny Kurnatowskiej, której 5 III, na krótko przed ślubem, zapisał sumę 3.000 złp (P. 1283 k. 18). Ludwika z Bronikowskich skwitowała w r. 1747 swego stryja Aleksandra z 500 złp (P. 1289 k. 76). Antoni żył jeszcze w r. 1763 (Kc. 146 k. 79v), nie żył juz 1767 r. (G. 100 k. 292v). Ludwika żyła jeszcze 1763 r. Z niej syn Jan Marcin.

1. Franciszek, syn Antoniego i Skrzetuskiej, pisał się z Lanckorony (de Lanckorona), uzyskał w r. 1747 od swej ciotki Franciszki Skrzetuskiej, wdowy po Władysławie Zdzienickim, zapis sumy 6.000 zł na Brylewie (Kośc. 323 k. 288). Występowała obok brata w r. 1749 jako po matce jeden ze współspadkobierców tego Brylewa (Ws. 180 k. 242). Plenipotent ojca 1752 r. dla windykowania sumy 100 zł, zapisanej przez Jana Boruckiego (I. Kon. 78 s. 546), uzyskał t.r. od swej stryjecznej siostry Antoniny, zamężnej Marszyckiej, cesję sumy 1.500 zł, należnej jej z zapisu Macieja i Michała Kokalewskich, synów Stanisława i Teresy Żółtowskiej, a więc przyrodnich braci jej ojca Mikołaja Ł-go, danego jej zmarłej matce, Katarzynie z Kokalewskich Ł-ej (I. Kal. 196/198 k. 142v). Współspadkobierca rodzonego wuja Antoniego Skrzetuskiego, sędziego surogatora grodu kaliskiego, 1755 r. (Ws. 92 k. 95, 95v). Mąż w r. 1759 Joanny Zaidlicówny, córki Adama i Anny Ludwiki z Hazów (P. 1327 k. 116v), dziedziczki połowy Mniszewa w pow. kal. (Rel. Kal. 172/173 s. 995). Posesor Miniszewa 1762 r. (ib. 178 k. 254) nazwany dziedzicem tej wsi w r. 1764, kiedy poddanych ze wsi Bielawy, należącej do Woli Łaszczowej, rezygnował kamedułom bieniszewskim (I. Kon. 79 k. 384v). Od brata swej żony, Jana Zaidlica, pułkownika wojsk koronnych, i od jej szwagra, Józefa Władysława Zakrzewskiego oraz córek jego, Marianny i Anastazji Zakrzewskich, urodzonych ze zmarłej siostry jej, Sabiny Zaidlicowny, w r. 1772 nabyli wespół z żoną wieś Żzzzygówki koło Miniszewa (Py. 158 k. 188). Manifestował się Franciszek w r. 1773 przeciwko pokwitowaniom, jakie zmarły brat Ignacy dał, a ktore dotyczyły spadku po wuju surogatorze Skrzetuskim (Ws. 189 k. 33). Joanna z Zaidliców, żona Franciszka Ł-go, "małzonka uciązliwego", kwitowała 2 X 1781 r. swego syna Jana Nepomucena z 18.000 zł z tytułu kontraktu sprzedaży Miniszewa, spisanego w Kaliszu 1 II t.r. (I. Kal. 221 k. 71). Ów kontrakt sprzedaży połowy Miniszewa synowi roborowała t.r. pod zakładem 18.000 złp (ib. k. 352). Franciszek nie zył juz w r. 1783 (Py. 163 k. 250), zaś wdowa, dziedziczka połowy Miniszewa, kwitowała w r. 1784 syna z 18.000 złp z kontraktu sprzedażnego (I. Kal. 224 k. 22), żyła zas chyba jeszcze w r. 1788 (P. 1365 k. 281v).Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona370371372373[374]375376377378Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników