Przeglądanie 589 pozycji zakresu Łabęccy - Łobescy.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Łabęccy - Łobescy
Łabęccy
Łabęccy Duninowie h. Łabędź, wyszli z Zalesia Łabędzkiego w ziemi bielskiej. Synowie Jana, nie żyjącego już w r.1681, Stanisław i Stefan z Łabędzi w imieniu własnym i rodzeństwa, Pawła, Władysława, Andrzeja i Konstancji, mianowali t.r.plenipotentami Zbigniewa i Bogusława Morsztynów oraz Jana Lubienieckiego (P.213 I k.27V). Jerzy, w r.1698 mąż Ludwiki Górskiej, córki Włądysława i Teresy Czeskiej, wdowy 1-0 v.po Stanisławie Szczypierskim (P.196 k.126v), nie żył już w r.1729. Jego syn z tej żony, Franciszek był w r.1725 mężem Teresy Poklękowskiej, corki Stefana i Anny Jedleckiej (I.Kal.161 s.76) i spisywał z nią w r.1729 wzajemne dożywocie (ib.167 s.147). Niewątpliwie ich to synem był Franciszek, którego w r.1750 Fabian Szamarzewski, rodzący się z POklękowskiej, dziedzic części Liśca w p.kon., mianował jako siostrzeńca jednym ze swych plenipotentów (ib.190/195 k. 184). Ks. Stefan, dziekan koniński, proboszcz kolski, dziedzic Łubienka w wojew.brzeskim-kuj.1723 r.(I.Kon.73 k.369v). Franciszka Petronella, żona 1-0 v.Antoniego Waniewskiego, 2-o v.Felicjana Zdanowicza nie żyła już w r.1762. Stanisław, skarbnik żydaczowski w r.1768 (I.Kal.206/208 k.33), był mężem nie żyjącej już wtedy Kunegundy Czachórskiej, córki Jakuba, ojcem zaś zrodzonych z niej dzieci: Andrzeja, Marianny, wówczas żony Antoniego Jaszowskiego, Elżbiety, Tekli, Dimicelli i Ludwiki, panien (Kc.147 k. 222v), współdziedziców t.r. w Czachórach w p.kal. (I.Kal.206/208 k.72).

Łabęccy różni, przeważnie z Łabędzi w pow. sieradzkim, koło Warty. Według Bonieckiego siedzieli tam Korabici, lecz była to typowa wieś drobnoszlachecka, stąd trudno mieć pewność, czy wszyscy współdziedziczący w Łabędziach i biorący stąd nazwisko należeli do jednej i tej samej rodziny. Stąd wśród niżej przezemnie wymienionych mogli się znależc i Duninowie, jeśli w aktach występowali bez tej części swego nazwiska.

Wojciech dostał w r.1553 od Stanisława i Jana Wilszyckich zobowiązanie sprzedania mu wyderkafem za 12 grz. dwóch składów roli w Wilkszycach, w pobliżu Korzenicy, w p. kal. (I.Kal.17 s. 403). Panna Róża Ł-a, córka zmarłego Szymona Parczewskiego(!), skwitowała w r. 1562 z 14 grz. Jakuba Dobrzyckiego (ib. 27 s. 30). Krzysztof w r. 1564 od Jana Niewieskiego kupił dwa puste łany we wsi czyli przedmieściu Krotoszyn Stary (ib. 29 s. 268). Wojciech Ł. "Śliz", mąż Anny Wilkszyckiej, którą w r. 1564 kwitował z 10 grz. Piotr Wilkszycki "Gajek" (ib. s. 732). Była ta Anna 1-o v. żoną Jerzego Wilkszyckiego "Bajaka". Skwitował ją w r. 1568 z 12 grz. Mikołaj Krąkowski (ib. 34 s. 479). Ten sam zapewne Wojciech Ł. zapisywał w r. 1568 dług 14 grz. pannie Małgorzacie Rajskiej (ib. 479). Łukasz, w r. 1568 mąż Doroty Wilkszyckiej (ib. s. 1131). Dorota, w latach 1582-1588 żona Wacława Zdzienickiego "Mydlaka". W imieniu Jana i Marcina, synow zmarłego Wojciecha Ł-go z pow. sieradz., wuj ich Jan Parczewski zapis na 20 grz. dany w grodzie sieradzkim ojcu ich przez Sebastiana Gawłowskiego, cedował w r. 1584 wraz z przezyskami z procesu i z posesją części jego wsi Morawki Janowi Korzenickiemu (ib. 50 s. 150). Bartłomiej Ł. "Śliz" mąż Elżbiety Wojsławskiej, córki Stanisława, 1586 r. (R. Kal. 5 k. 581). Jan Ł. "pilch", dziedzic części Łabędzi, już nie żyjący w r. 1595, z żony Anny Piotrowskiej miał córkę Elżbierę, żonę "sław." Jana Dembińskiego, mieszczanina z przedmieścia poznańskiego Śródki, ktora t.r. odziedziczone po ojcu części sprzedawała za 1.000 zł Janowi Piotrowskiemu (P. 1410, k. 360).

Bartłomiej Ł. cz. Drozdowski, syn Jana, nie żyjącego już w r. 1615 (R. Kal. 8 k. 413), dziedzic cząstki w Wojsławicach, może identyczny z powyższym Bartłomiejem Ł-im "Ślizem", wziął w r. 1696 w zastaw od Wojciecha Wojsławskiego "Szyjaka" za 600 zł dwie części roli w tejże wsi, przylegające do swoich ról (I. Kal. 63 k. 630). Z Walentym Wojsławskim "Pilchem" w r. 1601 dokonał wymiany gruntów w tej wsi (R. Kal. 7 k. 392 v). Jego pierwszą żoną była w r. 1603 Małgorzata Kowalska, wdowa 1-o v. po Janie Nieradzkim (Nierackim) "Graczu", która wtedy uzyskała intromisję do części wsi Modła w p. kal., z tytułu długu 300 zł zapisanego jej przez Walentego Molskiego (R. Kal. 1 k. 547). Nie żyła już w r. 1611 (I. Kal. 77a s. 466). Drugą żoną była Anna Molska, która w r. 1637 skwitowała ze 150 zł Stanisława Borzewickiego (I. Kon. 48 k. 328). Bartłomiej nie żył już w r. 1638, kiedy to jego synowie, Jan, Bobrogost i Wawrzyniec otrzymali od Macieja Mantyckiego zobowiązanie sprzedania im za 400 zł części w Bogusławicach Górnych i Nadolnych wraz z siedliskiem nabytym od Samuela Czyżewskiego (i. Kal. 104b s. 1874). Prócz powyższych synów był jeszcze syn Stanisława i córka Marianna, w r. 1631 żona Macieja Mantyckiego. Owdowiała Anna z Molskich w r. 1644 oprawę i dożywocie na dobrach mężowskich w częściach Wojsławic i Małych Mroczek cedowała synowi Janowi (ib. 110a s. 357). Żyła ona jeszcze w r. 1647 (ib. 113 s. 1785). O Wawrzyńcu nie wiem nic więcej.

1. Jan, syn Bartłomieja i Molskiej, spisywał w r. 1659 wzajemne dożywocie z żoną Zofią Zorzewską, córką Macieja (R. Kal. 14 k. 476). Ta Zofia, już będąc wdową, kwitowała w r. 1669 z 450 zł Wojciecha Siewierskiego (I. Kal. 129 s. 1332). W r. 1680 roborowała skrypt na 300 zł dany jej przez małżonków Gosławskich (I. Kon. 63 k. 183v).

2. Dobrogost, syn Bartłomieja i Molskiej, w r. 1639 od Jana Mantyckiego kupił za 200 zł części w Bogusławicach Górnych i Nadolnych (R. Kal. 12 k. 92v). Spisywał t. r. wraz z matką w Kurowie kontrakt ze Stanisławem Kurowskim "Nyczkiem" (I. Kon. 48 k. 633v). Chodziło tu niewątpliwie o małżeństwo jego z Jadwigą Kurowską, córką tego Stanisława, której r. t. oprawił 300 zł posagu na połowach swych części w Bogusławicach Górnych i Nadolnych (R. Kal. 12 k. 94). Drugą jego żoną, zaślubioną w r. 1644, krótko po 9 V (I. Kal. 110a s. 463), była Jadwiga Czachórska, córka Gabriela, która t. r., po ślubie już, części swe rodzicielskie w Gorzycach w p. kal. sprzedała za 500 zł Stanisławowi Franciszkowi Dobrosielskiemu, zas mąż na połowie swych części w Bogusławicach Górnych i Nadolnych oprawił jej 500 zł posagu (R. Kal. 13 k. 122, 123v). Małżonkowie spisali w r. 1645 wzajemne dożywocie (ib. k. 224v). Bartłomiej dobra swe w Bogusławicach Górnych i Nadolnych w r. 1647 zastawił za 500 zł Piotrowi Wardęskiemu i żonie jego, Zofii Wolińskiej (I. Kal. 113 s. 1780). Żzył jeszcze w r. 1648 (I. Kon. 53 k. 24), nie żył zaś w r. 1650, kiedy Marcin Orlewski i owdowiała Jadwiga z Czachórskich kwitowali się wzajem z ran (ib. k. 322). Miał Dobrogost syna Jana oraz córkę Zofię, w latach 1674-1681 żonę Ludwika Głoskowskiego.

Jan, syn Dobrogosta i Czachórskiej, kwitował w r. 1668 Stefana Złotnickiego ze 100 zł na poczet sumy 300 zł (ib. 58 k. 497v). Siostrze swej Głoskowskiej w r. 1674 zapisywał dług 150 zł (ib. 60 k. 657).

3. Stanisław, syn Bartłomieja, kwitował w r. 1644 z 640 zł Mikołaja Korzenickiego (I. Kal. 110a s. 1155) i t.r. zapisywał dług 400 zł swemu bratu Dobrogostowi (ib. s. 1338). Nie żył już w r. 1652, kiedy wdowa po nim, Anna Grudzielska zapisywała 100 zł długu Janowi Korzenickiemu (ib. 118 s. 217). Anna ta nie żyła już w r. 1669. Synem Stanisława był Maciej. Z corek, Anna w r. 1652 cedowała Andrzejowi Mańkowskiemu 500 zł z prowizji zapisanej sobie w grodzie wschowskim przez Barbarę z Krzyckich Goszczewską (P. 1064 k. 367v). Katarzyna była w r. 1669 żoną Andrzeja Chlewskiego. Marianna, t.r. żona Wierzbickiego. Może też Stanisława córką była Barbara, w latach 1659-1660 żona Jana Dąbrowskiego. Zdaje się wskazywać na to zapis 400 zł, jaki w r. 1659 uzyskała od Marcjana Grudzielskiego i jego żony (Kośc. 304 k. 984v). Nie żyła już w r. 1674.

Maciej, syn Stanisława i Grudzielskiej, mąż Anny Kołdowskiej, córki Stanisława, podstarościego sieradzkiego, dziedzica Wójcic Wielkich w pow. sier., i Marianny z Przytocznicy Gosławskiej (I. Kal. 152 s. 322, 159 s. 109), która w r. 1665 kwitowała swego brata Jana Kołdowskiego z 300 zł, na poczet jej dziedzictwa po rodzicach (ib. 126 s. 799). Maciej w r. 1669 w imieniu własnym i siostr, Chlewskiej i Wierzbickiej, skwitował Mikołaja Złotnickiego, podniósłszy odeń sumę 1.200 zl pożyczoną niegdyś matce tego Złotnickiego przez ojca ich Stanisława (ib. 129 s. 1028). Części w Wojsławicach w r. 1677 sprzedał Adamowi Szumskiemu (ib. 140 k. 71). Anna z Kołdowskich żyła jeszcze w r. 1695, kiedy to kwotowała z sum Marka Aleksandra Psarskiego, obecnego dziedzica Wojcic (ib. 152 s. 322). Owdowiały Maciej swój zapis dożywotni z r. 1665, spisany w Grodzie sieradzkim, oraz posesje części wsi Trzebinie Stare czyli Ciepielewo Lipszczyzna cedował w r. 1714 Franciszkowi Raciborskiemu, dziedziców tej wsi (ib. 159 s. 109). Zob. tablicę.

Łabęccy (h. Korab?)
@tablica

Jakub, syn Piotra, na połowie swej części we wsi Łabędzie w p. sieradzkim oprawił w r. 1597 posag 150 zł żonie Annie Mieszkowskiej, córce Jakuba (R. Kal. 7 k. 85v). Wojciech, mąż Doroty Słodzińskiej, wdowy 1-o v. po Macieju Abrahamowiczu, która w r. 1609 mianowała plenipotentami synów swych z pierwszego małżeństwa, Rafała i Jana Abrahamowiczów (I. Kal. 75 s. 317). Aleksander w r. 1612 przy współudziale Andrzeja Chorzewskiego zabił Wojciecha Komorowskiego, sługę Piotra Chełkowskiego, a i sam stracił wtedy życie (P. 146 k. 380v). Walenty, syn zmarłego Piotra, okazywał w r. 1615 rany zadane mu przez Piotra Zdzienickiego (I. Kon. 38 k. 462v). Może ten sam Walenty wspólnie z żoną Praksedą w r. 1622 brał zastawem od Jana Dzierzbińskiego i żony jego, Katarzyny Szadkowskiej, części Bogusławic Górnych (ib. 42 k. 199). Wojciech z żoną Anna Miedzianowską w r. 1616 wzięli w zastaw od Jadwgi Sienieńskiej, wdowy po Adrianie Mycielskim, wojskim sieradzkim, za 200 zł węg. Balice w p. sier. (I. Kal. 82 s. 624). Małżonkowie ci uzyskali t.r. zapis 200 zł długu od Agnieszki Wszołowskiej, wdowy po Piotrze Miedzianowskim (ib. s. 835), niewątpliwie matki Anny. Piotr dostał w r. 1616 zapis 170 zł długu od Joachima Wierusz Stoleckiego (ib. s. 1379). Jadwiga, w r. 1617 żona Jana Wojsławskiego. Ewa była w r. 1618 wdową po Wacławie Przedzyńskim, nie żyła już w r. 1636. Stanisław i żona jego Małgorzata Buszewska uzyskali w r. 1626 od Zofii z Brodnicy, wdowy po Marcinie Kunińskim, zapis 660 zł długu (Py. 143 k. 145). Oboje ci małżonkowie zawierali w r. 1630 ze Stanisławem Bonińskim, pod zakładem 600 zł, kontrakt dotyczący Mikołajewic Górnych w p. gnieźn. (G. 79 k. 153). Inny Stanisław był w r. 1631 mężem Zofii Krzesińskiej, córki Piotra i Anny Grzybowskiej (G. 79 k. 484v). Stanisław i Zofia, z pewnością ci sami, rodzice Doroty, ochrzcz. w styczniu r. 1642 (LB Witkowo). Małgorzata, w latach 1637-1652 żona Pawła Mantyckiego. Ewa, w r. 1653 żona Marcina Bukowskiego. Bogumiła, w r. 1654 wdowa po Hieronimie Kwiatkowskim. Barbara, w r. 1663 wdowa po Władysławie Mieleckim (Mielęckim?). Barbara, wdowa po Jerzym Zaleskim, zastrzelonym w Konówcu 16 II 1665 r. przez "uczc." Wojciechowskiego. Tomasz wraz ze swym synem Kazimierzem, sługą Jana Molskiego, roborowali w r. 1669 temu Molskiemu skrypt (I. Kal, 129 s. 69).

Aleksander, już nie żyjący w r. 1669, był mężem Zofii Wiktoryny Bojanowskiej, wdowy 1-o v po Andrzeju Bielczewskim, która t.r. już będąc 3-o v. żoną Jana Wolskiego, cywilnie zmarłego, wraz z synami z pierwszego męża, Marcinem, Janem i Florianem Bielczewskimi, zawierała z Sebastianem Gałęskim kontrakt o wieś Bielczewo i części w Karskach p. kal. (ib. s. 975). Zofia z Bojanowskich już nie żyła w r. 1686 (G. 88 k. 111). Córka Aleksandra i jej, Marianna, w latach 1685-1688 żona Benedykta Szyszeckiego (Szysieckiego), wystepowała jako wdowa w r. 1696. Syn Wojciech był w r. 1686 mężem Zofii Tomickiej, córki Stanisława i Ewy Radolińskiej, wdowy 1-o v. po Wojciechu Paprockim (Kc. 132 k. 403v; N. 186 k. 329), zamordowanym. W r. 1688 i szwagier jej Szyszecki zawierali kontrakt z jej bratem, Andrzejem Tomickim, dziedzicem części w Mierzewie p. gnieźn. (G. 88 k. 234v). Wojciech spisywał w r. 1689 z żoną wzajemne dożywocie (N. 225 k. 847v). Żyła ona jeszcze w r. 1700 (P. 1139 XI. k. 40). Wojciech w r. 1713 występował jako mianowany w r. 1712 przez króla opiekun nieletnich Wojciechowskich, dzieci Jana Wojciechowskiego i swej pasierbicy Ewy Paprockiej, przeciwko tejże Ewie i jej wspólnikowi Stanisławowi Opackiemu o zamordowanie męża a ich ojca (P. 288 k. 228, 229). Nie żył już w r. 1726. Córka jego i Tomickiej, Eleonora, wtedy też już nie żyjąca, była żoną Józefa Jurkiewicza, który t.r. w imieniu swych dzieci kwitował z 583 zł Stanisława Gembarta, dziedzica Mierzewa (Z. T. P. 46 k. 1401).

Barbara, w latach 1672-1677 żona Franciszka Glinickiego. Jan, z Małachowa Złych Mięsic, mą Marianny, był ojcem urodzonych z niej synów, Stanisława, ochrzcz. 16 V 1677 r., i Jana, ochrzcz. 20 I 1679 r. (LB Witkowo). Marianna, matka chrzestna syna Jana Strachockiego 21 II 1682 r. (LB Droszew). Jan, nie żyjący w r. 1683, miał syna Andrzeja męża Anny Molskiej, córki Wojciecha i Marianny Wojsławskiej, która t.r. sprzedała części w Mroczkach Małych p. kal. za 700 zł Maciejowi Molskiemu, mąż zaś oprawił jej wtedy 700 zł posagu (I. Kal. 142 k. 117, 118). Agnieszka, z Gmiewkowa, matka chrzestna 28 V 1698 r. (LB Gniewków). Jan Franciszek i Elżbieta Aleksandra ze Skorkowskich, oboje juz nie żyjący w r. 1698, rodzice Jerzego Wojciecha, który t.r., jako jedyny spadkobierca zarówno matki jak i rodzonej ciotki, panny Krystyny Skorkowskiej, zawierał kontrakt z Andrzejem Otto Trąmpczyńskim (Py. 156, s. 91). Marianna, w r. 1702 żona Jana Tadejewskiego. Jerzy, ojciec Magdaleny, ochrzczonej 30 V 1704 r. (LB Kotłów). Władysław, mąż Anny Trzebuchowskiej, córki Jana, która w r. 1712 sprzedała w grodzie przedeckim Adamowi Chwałkowskiemu wsie Kiełczew Smużny i Lipiny (puste) w p. kon., odziedziczone po bezdzietnie zmarłym bracie Adamie (I. Kon. 73 k. 148). Adam, posesor części w Łabędzicach (?), roborował w r. 1719 kontrakt z Wojciechem Tomickim (Z. T. P. 40 k. 524). Posesorem owych dóbr był jeszcze w r. 1730 (I. Kal. 167 s. 11).

Kazimierz i Ewa z Kolczkowskich (?), oboje już nie żyjący w r. 1719, rodzice Wojciecha, który t.r. spisywał wzajemne dożywocie z żoną swą Katarzyną Glińską, córkę Franciszka i marianny Napruszewskiej (P. 1163 k. 49). Wydzierżawił w r. 1722 na trzy lata od Władysława Sławińskiego jego dobra zastawne Międzybórz w p. kośc. (P. 1187 k. 134v). Wspólnie z żoną cedowali w r. 1726 Józefowi Prząnowskiemu uzyskane w r. 1720 mocą cesji od Wojciecha Glińskiego, jej brata, dobra rodzicielski w częściach Łubowic Małych zw. Wierzejewszczyzna w p. gnieźn. (P. 1206 k.9). Z drugą żoną, Marianną Naramowską, wdową 1-o v. po Wojciechu Żłobnickim, zaślubioną 4 I 1739 r. (LC Św. Marcin, Pozn.), spisywał Wojciech Ł. t.r. wzajemne dożywocie (P. 1257 k. 37). Marianna zapisała całe swe posagowe sumy, to jest 6.000 złp i 3.000 złp obecnemu mężowi, przeciwko czemu protestował w r. 1740 Ignacy Naramowicki (Ws. 177 k. 22). Oboje małżonkowie w r. 1741 wydzierżawili od Wojciecha Nieborskiego i żony jego, Anny z Łukomskich, na trzy lata, pod zakładem 350 zł, część Sokolnik w p. gnieźn. (G. 97 k. 506). Kwitowali w r. 1742 Wojciecha Żłobnickiego z wydania pewnych rzeczy (ib. k. 571). Nie żyła już Marianna w r. 1754, kiedy Wojciech odstąpił od pokwitowania z inwentarza, które wspólnie z żoną otrzymał w r. 1753 (Kośc. 326 k. 76v). Jego trzecią żoną była Urszula z Jarek Wolińska, córka Jana i Katarzyny Lisieckiej. Od swego szwagra, Jana Wolińskiego, w r. 1754 uzyskał cesję posesji w Liścu Wielkim i Małym, która to posesja stanowiła spadek po Mikołaju Lisieckim, rodzonym wuju żony (P. 1131 k. 149v). Wzajemne dożywocie z tą żoną spisywał w r. 1755 (P. 1315 k. 115v i znów w r. 1763 (P. 1337 k. 74). Celem podniesienia sum z Wólki i Liśca Wielkiego oraz z kamienicy "sław." Królickich w Kaliszu, ustanowił t.r. plenipotenta (I. Kon. 79 k. 320). Wspólnie z żoną zawierał 20 Ii 1768 r. w Liścu Małym ugodę z Tomaszem i Janem Lisieckimi, dziedzicami w tej wsi (I. Kon. 80 k. 159, 159v). Był w r. 1773 posesorem części w Cieninie Zabornym p. kon. (ib. k. 257v). Z pierwszej żony miał synów, Józefa Aleksandra, ur. w Grodnicy, ochrzcz. 15 III 1724 r. (LB Strzelce), i Stanisława, który był w r. 1739 świadkiem przy zawieraniu przez ojca drugiego małżeństwa. Był ów Stanisław w r. 1747 współspadkobiercą rodzonej ciotki, Katarzyny Golińskiej (G.98 k. 140).

Dorota i jej mąż, Stanisław Mierzejewski, nie żyli już oboke w r. 1736. Józef, pochowany 10 XI 1736 r. (A.B.Koło, W. 48). "Szl." Katarzyna, pochowana 28 XI 1736 r. (LB Św. Marcin, Pozn.). Wiktoria, chrzestna 16 V 1745 r. (LB Św. Michał, Gniezno). Stanisław, sługa dworski w Borzęcicach, chrzestny 27 II 1757 r. (LB Mokronos), administrator w r. 1762 w Borzęciczkach (LB Rozdrażewo). Elżbieta (Łabiecka?), żona Stanisława Pomorskiego, nie żyjącego już w r. 1776.

Jan, z Gębic, syn zmarłego Tomasza i Marianny (czy szlachty?)., zaślubił 8 VI 1840 r. Konstancję Rychlińską, z Pożarowa, córkę Jana i Konstancji, liczącą lat 23 (LC Biezdrowo). Kordula, być może jego córka, wyszła przed r. 1860 za Juliana Tomaszewskiego, ekonoma w Skrzynkach (LM Biezdrowo).

Panna Leokadia, z Wiórka koło Poznania, bratanica ks. Ł-go z Tulec, zaślubiła w kościele w Głuszynie 18 XI 1884 r. Adolfa Zielińskiego z Rogalinka. Konstancja, zamężna Zarembina, zmarła w Środzie 24 VII 1889 r. Maksymilian, registrator konsystorski, umarł w czerwcu 1892 r., w 75-ym roku życia. Był ojcem ks. Mieczysława, proboszcza we Wrześni, registratora dyrekcji Towarzystwa Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego (Dz. P.).

Łabiscy h. Leszczyc
Łabiscy h. Leszczyc, z Łabiszyna w pow. kcyń. Wojciech z Kościelca i Pakości, wojewoda kujawski w r. 1356, z działu przeprowadzonego ze stryjecznym bratem, Hektorem z Pakości, wziął obie części Kościoła cz. Kościelca, Łabiszyn, Krzywosądze, Cieślin, Wielowieś, Mamlicze i Mochel. Z jego synow, Mikołaj, sędzia ziemski brzeski-kuj. w latach 1386-1399, pisał sie z Kościoła vel z Kościelca (zob. Kościeleccy), Maciej z Łabiszyna (Bon.).

Maciej Ł., wojewoda inowrocławski, gniewkowski w r. 1410, brzeski-kuj. w r. 1413, starosta inowrocławski 1411 r. (ib.). Sprzedał w r. 1396 Wielkie Sławoszewo za 330 grz. Lutoborowi, dziedzicowi w tejże wsi (KDW III, nr 1969). Występował w r. 1403 (P. 2. k. 154). Umarł między r. 1427 a 1430 (G. 3 k. 96; Bon.). Jego żona była w r. 1408 Małgorzata cz. Majka z Szubina, córka Sędziwoja wojewody kaliskiego (P. 3 k. 66v, 70v, 86, 97; G.2 k. 29). Synowie wojewody Macieja: Wojciech, Aleksander, Jan, Maciej i Mikołaj, córki: Elżbieta i Małgorzata. Zbylut z Jabłowa jako plenipotent owdowiałej wojewodziny Małgorzaty i jej synów, Wojciecha i Aleksandra, zapisał w r. 1432 dług 50 grz. Spytkowi z Królikowa (G. 4 k. 76v). Wojciech i Aleksander, bracia niedzielni, dziedzice w Łabiszynie, dali w r. 1434 swej matce Małgorzacie w dożywocie wieś Lubianki w p. kcyń, należącą do klucza łabiszyńskiego (P. 1378 k. 58), ona zaś ze swej strony dała pięciu swym synom zamek, miasto i wieś Szubin oraz połowy we wsiach: Folwark, Pińsko, Wielkie Samoklęski, Powodowice p. kcyń. Jednocześnie panny Elżbieta i Małgorzata skwitowały braci swych Wojciecha i Aleksandra z dóbr rodzicielskich (P. 1378 k. 58v). Wszyscy bracia w r. 1435 zamek szubiński wraz z trzema częściami miasta i trzema częściami młyna pod zamkiem, folwarku i wójtostwa w Szubinie, wsie Folwark i Pińsko, połowy wsi Latkowo i Samoklęski Wielkie, całą wieś Małe Samoklęski, wreszcie młyn Tur, wszystko w p. kcyń., sprzedali Janowi z Czarnkowa, dzierżawcy kleczewskiemu, biorąc w zamian połowę wsi Wyszyna w p. pozn. oraz dopłatę 3.600 grz. (P. 1378 k. 93). O Janie wiem jeszcze tylko tyle, że w r. 1440 wraz z bratem Aleksandrem zawodził w poręczycielstwo Świąszka Obielawskiego wobec Zbiluta z Jabłowa (N. 143 k. 13v).

1. Wojciech, syn Macieja, wojewody brzeskiego-kuj., kanonin kruszwicki, student Uniwersytetu Krakowskiego w r. 1423 (Alb. Stud. I s. 54), pisarz królewski w r. 1428 (Bon.). Współdziedzic Wyszyny w r. 1435 (P. 12 k. 64v, 74).Przeglądanie 589 pozycji zakresu Łabęccy - Łobescy.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników