Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona360361362363[364]365366367368Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Łabęccy - Łobescy
Łaszczowie h. Prawdzic
Maryna, żona Macieja Leśniewskiego, kasztelana bełskiego, oboje nie żyli już 1641 r., Pani Anna Ł-wa, dobrodziejka Bernardynek poznańskich, umarła 24 XI 1660 r. (Nekr. Bern. Pozn.). Ks. Józef, kanclerz gnieźnieński, delegowany w r. 1730 z kapituły na prezydenta przyszłego Trybunału Koronnego (K. P. nr 19, wiad. z Pozn. 28 IV).

Ludwik, posesor Staniszewic w gub. warszawskiej, ojciec Edmunda, posesora Karczewszczyzny w gub. warsz., który mając lat 28, zaślubił w Poznaniu 19 V 1886 r. Karolinę Stefanie Studniarską, córke Maksymiliana, profesora szkoły realnej w Poznaniu, mająca lat 22 (LC Św. Marcin, Poz.).

Łaszczynowski
Łaszczynowski Szymon, mąż Małgorzaty Paruszewskiej, córki Przesprawa, wdowy 1-o v. po Wincentym Mieszkowskim, która w r. 1525 oprawę 100 zł węg. swego posagu, daną jej przez pierwszego męża na połowie jego części w Mieszkowie i Wolicy p. pyzdr., sprzedała za 200 zł Maciejowi Stęgoskiemu (P. 1393 k. 74).

Łaszczyńscy h. Wierzbna
Łaszczyńscy h. Wierzbna z Łaszczyna w p. kośc. Jan Czerniński z Czerniny, ziemianin wielkopolski 1387 r., posiadał w r. 1403 Rydzynę a w r. 1404 Łaszczyn, w r. 1410 obok Rydzyny dzierżył też Dąbiecz, Robczysko, Kłodę i Pawłowice. Po nim poszli niewątpliwie Wierzbnowie: Rydzyńscy, Pawłowscy i Łaszczyńscy. Ponieważ jednak poprzez wiek XV i początek XVI dziedziczących w Łaszczynie nie mogę powiązać w zwarte całości genealogiczne, a dziedziczyli tam przedstawiciele kilku (co najmniej dwóch) rodzin, wyliczę ich w artykule poświęconym Ł-im różnym.

Michał i Łukasz, bracia rodzeni z Łaszczyna, otrzymali w r. 1493 od Piotra Iłowieckiego, chorążego poznańskiego, zapis długu 25 zł węg. (P. 22 k. 103v). Żoną tego Michała była Małgorzata Barklińska cz. Kotowiecka, córka Andrzeja Barklińskiego, która w r. 1495 czwartą część wsi Żegrowo p. kośc. dała swej siostrze Annie, żonie Tomasza Rąckiego w zamian za czwartą część Barklina w p. kośc. i za dopłatę 60 grz., obie zaś te siostry, między sobą niedzielne, połowę Barklina sprzedały jednocześnie Marcinowi Kotowieckiemu "Szwabowi" w zamian za połowę wsi Kotusz w p. kosc. i dopłaciły mu 108 grz. (P. 1383 k. 76, 76v; Kośc. 230 k. 79v). Potem w latach 1499-1505 Jan Kokorzyński składał wobec Kotowieckiego poręczenie za te siostry, iż sprzedaną połowę Barklina uwolnią od zobowiązań (Kośc. 231 k. 3; 232 k. 15). Ręczył tez w r. 1505 wobec Rąckiego za Małgorzatę, iz ona uwolni czwartą część Żegrowa (Kośc. 232 k. 13v). Michał Ł. występował w r. 1507 jako stryj Doroty, wdowy po Jakubie Zgirzy ze Zgirzyc, a żonie Wojciecha Grabionowskiego z Puczołowa (P. 1390 k. 132). Żona Michała, Małgorzata nie żyła już w r. 1510 (P. 786 s. 201, 863, k. 308v). Michał był w r. 1522 burgrabią grodzkim wschowskim (Ws. 1 l. 142). Synowie jego, Maciej, Marcin i Mikołaj, córki: Anna, Katarzyna, Jadwiga i Zofia. Spośród nich, Maciej, dziedzic w Kotuszu, zobowiązał sie w r. 1505 braciom swym, Marcinowi i Mikołajowi zrezygnować należną im z działów część w tej wsi (Kośc. 24 k. 9). W r. 1510 wraz z bratem Mikołajem (Marcin juz chyba nie żył) i siostrami połowę Kotusza, spadłą po zmarłej matce Małgorzacie, sprzedał za 300 grz. Mikołajowi Szczytnickiemu (P. 786 s. 201, 863 k. 308v). Od Krzysztofa Kokorzyńskiego w r. 1524 uzyskał zapis 10 grz. długu (Kośc. 26 k. 396v). Od Macieja Gorzyńskiego, dziedzica w Białym Jeziorze, nabył w r. 1527 wyderkafem za 20 grz. dwa łany osiadłe w Skoraczewie w p. kośc. (Kośc. 354 k. 128v). Odziedziczone po bezdzietnie zmarłym bracie Mikołaju części we wsiach Żabno, Krajkowo i Przewóz w p. kośc. sprzedał w r. 1534 za 300 grz. swej owdowiałej bratowej (P. 1393 k. 654). Sumę 40 grz. wraz z rocznym czynszem 2 grz., zapisaną sobie wyderkafem na częściach Grabianowa w p. kośc. przez Mikołaja Grabianowskiego, dał w r. 1540 swemu bratankowi (wnukowi?) Wojciechowi Trzcieńskiemu (P. 1394 k. 377v). Pozywał w r. 1547 Katarzyne, żone Jana Czesławskiego (P. 886 k. 235). Małgorzata Grabionowska, córka Mikołaja a żona tego Macieja Ł-go, skwitowała w r. 1549 męża z 50 grz. swego posagu, oprawionego na sołectwie w Pełczynie p. kośc. (P. 888 k. 243v). Dostała w r. 1550 zapis długu od Krzysztofa Kokorzyńskiego (Kośc. 235 k. 373). Maciej żył jeszcze w r. 1551 (Kośc. 235 k. 397v). Małgorzata w r. 1558, będąc już wdową, kwitowała tego Kokorzyńskiego z 30 grz. (Kośc. 238 k. 1). Widocznie osiadła już wtedy w mieście i jęła się handlu czy rzemiosła, bowiem w r. 1575 widzimy "szl. i sław." Małgorzatę Ł-ą cz. Grabionowską, wdowę po Macieju Ł-im, kwitującą z zapisu "sława". Annę Kołowczewą, wdowę po "sław." Andrzeju Kemblanie, mieszczaninie śmigielskim (Kośc. 255 k. 122). Nie znam prócz powyższego Macieja Ł-go innego tegoż imienia żyjącego w XVI wieku. A tu Jan Ł., syn Stanisława, notoryczny członek rodu Wierzbnów, o którym będę mówił niżej, zwał sie w r. 1591 bratankiem (nepos) i spadkobiercą zmarłego Macieja (P. 955 k. 1001v). Mówiłem już o Mikołaju, synu Michała, a bracie Macieja. Od Anny, corki zmarłego Macieja Krajkowskiego, a żony Piotra Mrowińskiego, w r. 1531 kupił za 300 grz. jej część po rodzicach w Żabnie, Krajkowie i Przewozie (P. 1393 k. 438). Nie żył już 13 VII 1534, kiedy jego żona, Małgorzata Żabieńska, od swego przyszłego męża, Wojciecha Raczkowskiego, uzyskała oprawę 350 grz. posagu (P. 1393 k. 662). Jednocześnie wszystkie części w Żabnie, Krajkowie i Przewozie, które należały do jej pierwszego męża, a które ona nabyła od szwagra, Macieja Ł-go, sprzedała za 1.000 grz. temu Raczkowskiemu (ib.).

Jan Ł., mąż Doroty Szczurskiej, córki Stanisława, wdowy 1-o v. po Wojciechu Miłaczewskim cz. Chwalęckim, która w r. 1538 swe dziedziczne części w Szczurach dała jemu (I. i D. Z. Kal. 6 k. 327). Od Agnieszki z Bartoszewskich Szczurskiej w r. 1542 nabył wyderkafem za 60 grz. połowę jej części w Szczurach oraz załą część we wsi Szyjakowo p. kal. (ib. k. 361), jak również za 16 grz. od Wacława Szczurskiego dwa łany w Szczurach (ib. k. 361v). Żonie dał w r. 1546 dożywocie na swych wszystkich dobrach (ib. k. 408). Tę żonę pozywała w r. 1547 Zofia z Szczurskich Będzieska o zagarnięcie jej ról w Szczurach (ib. 6 k. 318). Jan winien był w r. 1551 płacic winę, bo nie stanął z pozwu siostry swej żony, Róży Szczurskiej, żony "sław." Jana Trzpiołka z miasta Strykowa, która żądała wydzielenia jej części w Szczurach, kupionych od ich rodzonego stryja zmarłego Mikołaja Szczurskiego "Plebanka" (I. Kal. 13 s. 714, 802). Dorota wtedy może juz nie żyła, a z całą pewnością była bezdzietna, bowiem ta jej siostra Trzpiołkowa, której mąż był juz teraz mieszczaninem w Uniejowie, występowała w r. 1555 jako jej współspadkobierczyni (I. i D. Z. Kal. 6 l. 461). Drugą żoną Jana Ł-go była Synocha Gorecka, córka Stanisława, która w r. 1554 łan pusty we wsi Żabie Górki w p. kośc. sprzedała za 30 grz. Janowi i Annie rodzeństwu Siekierzeckim (P. 1396 k. 242v). Od Zofii Szczurskiej, żony Jana Będzieskiego, współspadkobierczyni swej zmarłej pierwszej żony, i od jej synów, Wacława i Sebastiana Będzieskich, w r. 1556 kupił za 800 zł części w Szczurach, ktore Dorota kupiła była od swego pierwszego męża, oraz te części, które Wacław i Sebastian Będziescy nabyli od swej ciotki Trzpiołkowej, jak wreszcie i te, które spadły dziedzictwem po Piotrze Szczurskim, bracie rodzonym powyższych sióstr (P. 1396 k. 407). Ze swą druga żona w r. 1557 spisywal wzajemne dożywocie (I. i D. Z. kal. 6 k. 479v). T.r. od Dobrogosta Potworowskiego, podsędka ziemskiego kaliskiego, kupił za 200 grz. częsci w Szczurach (ib. k. 488). Od Jana, Stanisława, Piotra, Macieja, Andrzeja i Marcina, braci Miłaczewskich, w r. 1561 kupił za 200 grz. łan "południewski" w Szczurach wraz z siedliskiem, łąką oraz częścia trawnika, odziedziczony przez ich zmarłego ojca Jakuba po Wojciechu Miłaczewskim, pierwszym mężu pierwszej żony Jana Ł-go (ib. k. 542, 562; I. Kal. 27 s. 303). Żył jeszcze w r. 1565 (I. i D. Z. Kal. 6 k. 562). Synocha wystepowała juz jako wdowa w r. 1570 (I. Kal. 36 s. 86), a nie żyła juz 1580 r. (P. 934 k. 206v). Synowie Jana: Jan, o którym niżej, Marcin i Stanisław. Marcin i Stanisław ugodzili się ze starszym bratem i w r. 1574 dali mu zobowiązanie, iz swoje części w Szczurach, wsi dotąd nie podzielonej, sprzedadzą mu za łączną sumę 1.400 zł, Jan zaś zapisze każdemu z nich po 700 zł długu (I. Kal. 42 s. 468). O Marcinie nic więcej już nie wiem. Stanisław od brata Jana dostał w r. 1581 trzy części niwy w Szczurach w miejscu zw. Bialina, koło granic Młynowa (R. Kal. 5 k. 184v). Udział swój w zapisach danych rodzicom scedował w r. 1582 bratu Janowi (I. Kal. 48 s. 629), zapewne realizując dopiero teraz, przynajmniej pod względem formalnym, zobowiązanie z r. 1574. Nie żył już w r. 1591 (P. 955 k. 1001v).

Jan, syn Jana i Goreckiej, dziedzic w Szczurach, na połowie swoich tam części oprawił w r. 1574 posag 650 zł żonie swej Katarzynie Turskiej, córce Macieja (R. Kal. 4 k. 153v). Widzieliśmy już, że części w tej wsi poskupował od swych braci. Występował w r. 1591 jako spadkobierca stryja Macieja (P. 955 k. 1001v). Umarł między r. 1596 a 1600 (I. Kal. 63 k. 271; R. Kal. 7 k. 281). Owdowiała Katarzyna Turska w r. 1602 skasowała swa oprawę i dożywocie, zas od syna Stanisława uzyskała zapis 40 zł pensji rocznej (I. Kal. 68 s. 1698). Oprócz tego syna były córki, Anna, w r. 1601 żona Baltazara Kobelińskiego, zmarłego między r. 1618 a 1624, sama zmarła w Kotarbach 24 XII 1645 r., i Małgorzata, która w r. 1609 wyszła za Jana Jedleckiego.

Stanisław, syn Jana i Turskiej, oskarżony w r. 1601 o zadanie ran przez Piotra Kęszyckiego (Rel. Kal. 1 k. 237v). Żeniąc się z Zofią Cielecką, córką Jana, dziedzica Bachorzewa, jeszcze przed ślubem, 16 XII 1602 r., zobowiązał się oprawić jej 1.800 zł posagu (I. Kal. 68 s. 1700). Janowi Jedleckiemu, mającemu poślubić siostrę Małgorzatę, zapisał w r. 1609 w posagu za nią sumę 700 zł (I. Kal. 75 s. 154). Z żoną spisał wzajemne dożywocie i dał oprawę wspomnianego posagu w r. 1603 (R. Kal. 7 k. 551v). Od Marcina Szczypierskiego w r. 1611 kupił za 5.100 zł części w Boczkowie i Szczypiernie p. kal. (R. Kal. 8 k. 37) i zaraz potem na połowie owych części oprawił żonie 2.300 zł posagu (ib. k. 38v). Swe części w Szczurach t.r. sprzedał za 2.700 zł Janowi Pacynowskiemu (ib. k. 477v). Części Szczypierna i Boczkowa odprzedał w r. 1614 za 2.300 zł z powrotem Marcinowi Szczypierskiemu i ponowił żonie oprawę posagu 2.300 zł (R. Kal. 8 k. 372v), na tych bowiem dobrach musiał tę oprawę skasować. Od Stanisława Pruszaka Bieniewskiego trzymał wespół z żoną zastawem w r. 1616 za sumę 7.000 zł wsie Siedmidrogowo i Półkpie w p. kośc. (P. 996 k. 644v; I. Kal. 82 s. 1395). Po jego śmierci Zofia poszła 2-o v. za Macieja Kowalskiego, a w r. 1629 będąc już wdową i po tym drugim mężu wraz ze swym synem Andrzejem Ł-im zawierała we wsi Chotunia w p. pyzdr. kontrakt z Wojciechem Łojewskim (Py. 143 k. 245v). Żyłą jeszcze w r. 1639, kiedy kwitowała Jerzego Chełkowskiego z 1.000 zł (Py. 148 s. 260). Syn Stanisława i Cieleckiej, Andrzej. Z córek, Jadwiga, ur. w Boczkowie, ochrzcz. 6 I 1612 r., była w latach 1631-1648 żoną Mikołaja Chełkowskiego, wdowa 1653 r., umarła po r. 1662. Anna, w latach 1643-1650 żona Łukasza Gablińskiego.

Andrzej, syn Stanisława i Cieleckiej, mąż Zofii z Radomicka Daleszyńskiej, otrzymał w r. 1630 od jej brata Jana Daleszyńskiego zapis długu 3.000 zł, stanowiącego jej posag i wyprawę (P. 1023 k. 692). Oboje wwiązani w r. 1634 do wsi Stęgosze p. pyzdr., zastawionej im przez Stanisława i Jana braci Grabskich (Py. 146 s. 169). W r. 1635 nabyli wyderkafem za 6.000 zł od Andrzeja Rozdrażewskiego wieś Chociczę w p. kośc. (P. 1418 k. 356). Druga żoną Andrzeja, zaślubioną w r. 1641, była Marianna Zadorska, corka Wacława, której przed ślubem oprawił sume posagową 2.000 zł (Ws. 207 k. 147). Od Łukasza Kęszyckiego i żony jego Katarzyny Droszewskiej w r. 1643 kupił za 10.200 zł części Będzieszyna i Szczur oraz pustki Jarymie w p. kal. (P. 1421 k. 157). Kwitowali go w r. 1652 z 1.400 zł małżonkowie Czelusińscy (I. Kal. 118 s. 829). Nie żył juz w r. 1661, a owdowiała Marianna t.r. swoje oprawne części w Będzieszynie zastawiła za 1.000 zł małżonkom Karskim (ib. 125 s. 26). W r. 1665 była już 2-o v. żoną Wacława Molińskiego (ib. 126 s. 607), a żyła jeszcze w r. 1669 (ib. 129 s. 1192) i mieszkała, jak się zdaje, w Więckowicach. Byc może, że żyła i w r. 1670 (P. 1869 k. 46v). Miał Andrzej z pierwszego małżeństwa synów, Jana i Wojciecha oraz córkę Dorotę, w r. 1674 żonę Stanisława z Graboszewa Tomickiego, wdowę w r. 1686, 2-o v. żonę Jana Jaworskiego, wdowę znów w r. 1714, zmarła po r. 1715. Z Zadorskiej rodzili się synowie: Stanisław, Krzysztof i Wacław, oraz córka Zofia. Tej Zofii ciotka jej matki, Zofia z Laskownickich Szołdrska, cześnikowa kaliska, testamentem spisywanym w r. 1662 legowała sumę 3.000 zł (P. 188 k. 505). Zaślubiła 29 IV 1669 r. w Niepruszewie Jana Przybyszewskiego z Kurnatowic. Mieszkała wtedy w Więckowicach. Jeszcze t.r. Przybyszewski umarł, a Zofia w r. 1670, 12 V była narzeczoną Stanisława Śrzemskiego. Do tego małżeństwa jednak nie doszło i poślubiła 2-o v. tegoż jeszcze roku Stanisława Boboleckiego. Oboje żyli jeszcze w r. 1868, ona juz nie żyła 1699 r.

I. Jan, syn Andrzeja i Daleszyńskiej, ochrzcz. 20 IV 1639 r. (LB Stary Gostyń), ożenił się 20 II 1667 r. z Anną Kowalską, córką Wawrzyńca (LC Chojnica; P. 1109 III k. 7). Oboje małżonkowie już nie żyli w r. 1684 (P. 1107 I k. 7). Z córek ich, Anna, ur. w Kruszynie, ochrzcz. 14 VI 1668 r. (LB Chojnica). Ludwika cz. Ludwina, w r. 1684 żona Krzysztofa Skarszewskiego, umarła po r. 1718.

II. Wojciech, syn Andrzeja i Daleszyńskiej, w r. 1661 zapisał dług 178 zł Andrzejowi Mierzewskiemu (I. Kal. 125 s. 1295). Spisywał w r. 1662 wzajemne dożywocie z żoną Katarzyną Baranowską, wdową 1-o v. po Mikołaju ze Skoków Roznowskim (P. 1072 V k. 851v; Py. 153 s. 167). Wespół z braćmi swymi młodszymi i Ludwiną, córką zmarłego brata Jana a żoną Krzysztofa Skarszewskiego, odziedziczone po ojcu, połowę Będzieszyna i części Szczur sprzedali w r. 1686 za 10.000 zł Zygmuntowi z Zaborowa Bąkowskiemu (I. Kal 143 s. 259). Wojciech umarł w r. 1698 i pochowany był u Reformatów w Miejskiej Górce (Nekr. Reform. w M. Górce, wymieniony tu bez imienia, ale tylko do niego z żyjących współcześnie notatka ta może się odnosić). Jego syn Krzysztof.

Krzysztof, syn Wojciecha i Baranowskiej, kupił w r. 1699 od Michała z Łagowca Sczanieckiego za 37.000 zł Witkowice w p. pozn. Był już wtedy mężem Anny Damęckiej, córki Łukasza i Anny Granowskiej (P. 1136 II k. 34, 34v, 1210 II k. 37). Jako dziedzic Witkowic zawierał w r. 1709 kompromis z sąsiadem Wojciechem Gronowskim, cześnikiem dobrzyńskim, dziedzicem Bytynia (P. 1144 k. 367v), z którym zatargi mimo to trwały nadal i w r. 1712 (P. 284 k. 158v). Sprzedał w r. 1714 Witkowice za sumę 45.000 zł Michałowi Turobojskiemu (P. 1148 III k. 45) i dopiero potem, w r. 1715 został wraz z synem Michałem skwitowany przez Gronowskiego (P. 1149 I k. 9). Anna Damęcka, już będąc wdową, w r. 1727 skwitowała Bogusława Dziembowskiego (P. 1210 II k. 37). Żyła jeszcze w r. 1728 (P. 1219 k. 39v). Syn Michał, córka Zofia, w latach 1729-1769 żona Adama Koczorowskiego, umarła w Masłowie koło Śremu 4 X 1779 r. Michał, w r. 1712 towarzysz chorągwi pancernej kasztelana krakowskiego i hetmana wielkiego koronnego (P. 284 k. 158v). Żył jeszcze w r. 1715 (P. 1149 I. k. 9).

III. Stanisław, syn Andrzeja i Zadorskiej, z testamentu ciotki swej matki, Szołdrskiej, cześnikowej kaliskiej, z r. 1662 otrzymał legat 200 zł (P. 188 k. 505). Skwitowany w r. 1674 przez siostrę Tomicką z 2.000 zł posagu z dóbr rodzicielskich (G. 85 k. 116v). W r. 1681 mąż Anny Węgierskiej (I. Kal. 140 k. 222), wspólnie z nią robował w r. 1690 skrypt Annie z Węgierskich Molskiej (ib. 146 s. 233). Wydzierżawił w r. 1697 od Stanisława Skrzyńskiego, kasztelanica brzezińskiego, wieś Osiek, a skwitował się z nim z tego kontraktu w r. 1700 (ib. 154 s. 188). Od Michała z Dzwonowa Rogalińskiego, wedle zobowiązania z r. 1703, kupił w r. 1709 za 35.000 zł wsie Kęszyce i Latowice oraz pustki Kęszyczki p. kal. (ib. 157 s. 30). Chyba ten sam Stanisław miał w r. 1713 za żonę (a więc drugą?) Mariannę Konopnicką, córkę Stanisława i Anny Rososkiej (Z. T. P. 39 k. 1984), która w r. 1715 mianowała plenipotenta (I. Kal. 159 s. 13). Jej mąż żył jeszcze wtedy, a Stanisław, dziedzic Kęszyc i Latowic, bezdzietny, nie żył już w r. 1715. Jeśli więc Stanisław mąż Węgierskiej i Stanisław mąż Konopnickiej, to jedna i ta sama osoba, umarł w r. 1715.

IV. Krzysztof, syn Andrzeja i Zadorskiej, roborował w r. 1682 skrypt Stanisławowi Boboleckiemu (P. 1105 VII k. 12). Jego pierwszą żoną była Aleksandra Szczurska (Kośc. 310 s. 266), drugą w r. 1686 Anna Gliszczyńska, córka Szymona i Zofii Drzewieckiej (P. 1112 XII k. 38), która w r. 1688 kwitowała matkę swa i braci, Jana i Stanisława Gliszczyńskich, z 5.000 złp z dóbr macierzystych i ojczystych (P. 1115 VI k. 9v), a mąż oprawił jej t.r. sumę tę jako posag (P. 1116 IX k. 12). Trzeciej swej żonie, Zofii Sczanieckiej, córce Andrzeja i Anny Chełmskiej, w r. 1698 zabezpieczył na poczet posagu 6.000 zł (P. 1134 II k. 99). Skwitowany w r. 1709 z 1.000 zł przez Stanisława Glińskiego, męża swej córki Konstancji, urodzonej z pierwszej żony (Kośc. 310 s. 266). Mieszkał w latach 1718-1724 w Kruszewie koło Czarnkowa (LB Czarnków). Zięć Tarnowski w r. 1719 skwitował go z sumy 2.000 zł na poczet posagu swej żony Aleksandry (P. 1166 k. 54). Współspadkobierca brata Stanisława, swoją część w odziedziczonych po nim Kęszycach i Latowicach dał w r. 1723 swemu synowi z pierwszej żony, Michałowi (P. 1191 k. 71v). T.r. skwitowany z sumy 1.000 zł przez zięcia Mieszkowskiego, którą to sumę zapisał mu był w r. 1721 (P. 1194 k. 4v). Umarł w Kruszewie w r. 1724, będąc już chorym spisywał 24 III testament, a 29 VI, już po jego śmierci, testament ów został oblatowany. Pochowany w Szamotułach u Reformatów (Kośc. 159 k. 113v). Zofia z Sczanieckich nie żyła już w r. 1730 (P. 122 k. 111). Z pierwszej żony był syn Michał, o którym niżej, i córka Konstancja, wydana przed r. 1710 za Stanisława Glińskiego. Z drugiego małżeństwa pochodziła córka Aleksandra, która w r. 1701 występowała obok ojca jako chrzestna (LB Ceradz), wyszła 1-o v. przed r. 1720 za Aleksandra Targowskiego, 2-o v. w r. 1721 zaślubiła Franciszka Mieszkowskiego, umarła w r. 1753, pochowana 22 V w Poznaniu u Reformatów. Z trzeciego małżeństwa był syn Jan i córki. Z nich, Barbara, chrzestna w r. 1703 (LB Ceradz), wyszła w Mórce 13 IX 1728 r. za Jakuba Białoskórskiego, umarła między r. 1762 a 1776. Anna, niezamęzna w latach 1710-1724 (LB Ceradz), wyszła przed r. 1730 za Franciszka Czyżewskiego, była wdową w latach 1750-17675. Córka Krzysztofa, nie wiem tylko z której żony, była też z pewnościa panna Zofia "z Kruszewa", występująca jako chrzestna 3 VIII 1723 r. (LB Czarnków). Jan w r. 1708 otrzymał wespół z siostrami, Barbarą i Anną, zapis od ciotki Anny Chełmskiej, wdowy po Andrzeju Sczanieckim. Bezpotomny, nie żył już w r. 1730 (P. 122 k. 111).

Michał (Michał Andrzej), syn Krzysztofa i Szczurskiej, od stryja Wacława w r. 1715 kupił za 3.000 zł części spadkowe po jego bracie a swoim stryju Stanisławie w Kęszycach i Latowicach (I. Kal. 159 k. 264). Podwojewodzi inowrocławski, na połowie Kęszyc i Latowic w r. 1717 oprawił żonie swej Eleonorze Sabinie Bojanowskiej, córce Wacława Achacego i Anny Marii Posadowskiej, posag 20.000 zł i spisał z nią wzajemne dożywocie (I. Kal. 160 k. 203, 203v). Od Agnieszki Karnkowskiej, wdowy 1-o v. po Władysławie Skarbku, kasztelanie konarsko-łęczyckim, kupił w r. 1721 za 36.000 zł połowę Chwaliszewa w p. kal. (I. Kal. 163 s. 336). Jedyny spadkobierca stryja Stanisława (Jak już wiemy, dobra po nim w części nabył od ojca, w części kupił od stryja Wacława), Kęszyce i Latowice oraz pustki: Kęszyczki, Mikorzyn, Siedliska, Lulik, Dzięgietka w p. kal. w r. 1723 sprzedał za 49.400 zł Maciejowi Radońskiemu, starościcowi inowłodzkiemu (ib. s. 297). Dziedzic Chwaliszewa, drugiej swej żonie Konstancji Koszutskiej, córce Adama, pisarza ziemskiego poznańskiego, i Teresy z Koszutskich, oprawił w r. 1728 posag 15.000 (P. 121 k. 43v). Skwitowany w r. 1729 z 900 zł przez szwagra Czyżewskiego (I. Kal. 165 s. 285). Chwaliszewo sprzedał w r. 1733 za 60.000 zł bratu swej żony, Pawłowi Koszutskiemu (ib. k. 299), zas t.r. od tego Pawła i innych braci żony, Piotra, Franciszka, Stanisława, Ludwika i nieletniego Ambrożego, kupił za 150.000 zł wsie: Pigłowice, Wyszaków, Biernatki, pustki Sulęcino i Borowo oraz grunt położony już za Wartą na terenie Gogolewa, zwany Wieczerza w p. pyzdr. (P. 1238 k. 301). W r. 1735 był zastawnym posesorem Żernik, Wyganek i Wymysłowa w p. kal., niekiedy nazywany dziedzicem owych dóbr (ib. 171/173 s. 126, 329). Żenił się trzeci raz 3 II 1738 r. z Katarzyną Nossowiczówną, córka Aleksandra i Ludwiki Duninówny, wdową 1-o v. po Franciszku Drzewieckim (LC Mądre; P. 1292 k. 132). Wespół z synami w r. 1746 oblatował rejestr ruchomości po swej trzeciej żonie, niewątpliwie wtedy właśnie zmarłej (P. 1297 k. 8). Sam umarł w Pigłowicach 24 IX t.r., pochowany w Poznaniu u Reformatów (LM Mądre). Z Nossowiczówną potomstwa nie miał. Z pierwszego małżeństwa z Nojanowską byli synowie, Wacław i Karol oraz córki, Eleonora i Konstancja Karolina. Eleonora, ur. ok. r. 1720, wychowana wśród luteran, a więc w rodzinie matki, przyjęła katolicyzm w r. 1746 (LB Mądre). Wyszła przed r. 1751 za Kazimierza Świerczewskiego, była wdową w r. 1762, umarła między r. 1776 a 1789. Konstancja Karolina, niezamężna, miała w r. 1772 posag 5.000 zł zabezpieczony na Żernikach (I. Kal. 209/213 k. 40). Mianowała w r. 1773 plenipotentem Joachima Aleksandra Bojanowskiego, starościca gnieźnieńskiego (Ws. 96 k. 14). Z drugiego małżeństwa pochodził syn Ignacy i córka Elżbieta, ur. ok. r. 1729, wydana w Mądrem 25 VII 1746 r. za Ignacego Wierusz Walknowskiego, zmarłego po r. 1772. Poszła 2-a v. w Marzeninie 8 XI 1777 r. za Konstantego Bronikowskiego, umarła w Krzyżankach 10 VII 1792 r., w wieku lat 63, pochowamna 11 VII u Reformatów w Górce (Nekr. Reform. w M. Górce). Z drugiego małżeństwa rodziła się też córeczka, nienazwana z imienia, zmarła 15 III 1736 r. (LM Nowemiasto). Czy nie był synem Michała także i Kazimierz, zmarły 7 XII 1745 r. w Środzie, pochowany w Poznaniu u reformatów? (LM Mądre; Nekr. Reform. Pozn.).

1. Wacław, syn Michała i Bojanowskiej, ożenił się z Anielą Walknowską, córka Jana Józefa, kasztelanica wieluńskiego, i Krystyny Molskiej, i oprawił jej w r. 1745 posag 13.581 zł (I. Kal. 181/184 k. 37v). Aniela i jej bracia, Antoni, Aleksy i Ignacy sprzedali w r. 1745 kardynałowie Lipskiemu za 100.000 zł odziedziczone po matce wsie Rychnów i Bogucicie w p. kal. (ib. k. 377v). Wacław, skwitowany przez Ignacego Walknowskiego, brata swej żony i męża swej siostry (P. 1293 k. 168v). Współdziedzic obok braci, Karola i Ignacego, Pigłowic, Wyszakowa, Sulęcina, Borowa i Biernatek, wespół z tymi braćmi w r. 1748 sprzedał te dobra za 160.000 zł Michałowi Skorzewskiemu, pułkownikowi J. Kr. Mci (P. 1293 k. 165, 165v), zas żona jego skasowała tam swe zapisy, oprawny i dożywotni (ib. k. 166v). Ponowne wzajemne dożywocie spisywał z nią w r. 1749 (I. Kal. 190/195 k. 130), a w r. 1753 oprawił jej posag (ib. 196/198 k. 181v-182v). Posesorem tychże wsi był i w r. 1765 (Rel. Kal. 185/186 s. 1463), a te posesje przejął oczywiście po ojcu. Umarł w Grabianowie 28 V (8 IV?) 1771 r. (Nekr. Franciszk. Śrem.). Zastawną posesję Żernik i Wyganek trzymała potem owdowiała Anna z Walknowskich i w r. 1772 na sumach posiadanych na owych wsiach zapisała 1.000 zł Franciszkanom Konwentualnym kaliskim (I. Kal. 209/213 k. 40). Wraz ze swymi dziecmi w r. 1776 kwitowała sie wzajemnie z dziedzicem tych wsi, Kajetanem Radolińskim, wojskim poznańskim (ib. 214/216 k. 85). Umarła 11 V 1779 r. (Nekr. Franciszkanek Śrem.). Z dzieci Wacława i Walknowskiej, syn Feliks, nieletni, wymieniony w r. 1776 (ib. 214/216 k. 85; Py. 158 k. 541), niewątpliwie zmarły młodo. Córki, Katarzyna i Elżbieta. Pierwsza była w latach 1775-1791 żoną Jana Sieroszewskiego, szambelana królewskiego, druga w r. 1776 jeszcze niezamęzna (ib.), była w latach 1781-1791 żona Waleriana Kąsinowskiego, wicesgerensa kaliskiego.

2. Karol, syn Michała i Bojanowskiej, chorąży wojsk brandenburskich w r. 1745 (Nekr. Reform. Pozn.), zaspokoił w r. 1748 jedynego spadkobiercę swej macochy, brata jej Józefa Nossowicza, z sumy jej 2.000 zł, która miała na Pigłowicach i Sulęcinie (P. 1292 k. 132). W r. 1749 Nossowicz skwitował Karola i jego braci z pozostałych po śmierci ich macochy ruchomości (P. 1297 k. 8). Od Michała Skórzewskiego, pułkownika J. Kr. Mci, Karol sposobem wyderkafu nabył w r. 1748 za 41.000 zł Chociczę Wielką i Chociczkę Małą w p. pyzdr. (ib. k. 216v) i trzymał jeszcze owe dobra w r. 1791 (LB Września). Żona jego Wiktoria Mieszkowska, corka Stanisława i Franciszki Chłapowskiej, kwitowała rodziców w r. 1748 z sumy 20.000 zł, zapisanej sobie w r. 1747 (P. 1293 k. 141). Dziedzic Sulęcina w r. 1748 (LB Mądre). Wiktoria wraz ze swymi siostrami, Ewą, żoną Eustachego Kowalskiego, i Katarzyną, żoną Macieja Kowalskiego, swe dziedziczne Sokolniki Mniejsze w p. pozn. sprzedała w r. 1756 za 50.900 zł Łukaszowi Jarochowskiemu (P. 1319 k. 105v). Karol od Michała Trzcińskiego za kontraktem z 16 VI 1757 r. kupił za 36.000 zł Smoszewo w p. kcyń. (G. 99 k. 15). Pułkownik wojsk saskich 1765 r., posesor Opatówka (LM Opatówko), był w r. 1771 pułkownikiem wojsk koronnych. Wiktoria z Mieszkowskich, która ostatni raz spotykamy 5 X 1765 r. (LB Opatówko), już wtedy nie żyła (Py. 158 k. 153v). Drugą żoną Karola była poślubiona przed 26 I 1772 r. Marianna (nazwiska nie znam), żyjąca jeszcze 20 III 1782 r. (LB Września). Skwitowany w r. 1777 przez córke Antoninę, zamężną Bronikowską, z 10.000 zł z dóbr rodzicielskich (Py. 158 k. 697v). Ożenił się w r. 1784 trzeci raz z Martyną (Marciną) Czachórską, córka Franciszka i Barbary Skórzewskiej, ur. ok. r. 1746, której przed ślubem, 15 V, zapisał sumę 12.000 zł (Py 164 k. 53). Został przez nią z tego zapisu skwitowany w r. 1790 i oboje spisali wtedy wzajemne dożywocie (Py. 166 k. 154; I. Kon. 84 k. 242, 242v). Od Józefa Krzyżanowskiego, cześnika poznańskiego, Karol kupił w r. 1792, wedle kontraktu z 19 IV, za 210.000 dobra Rusibórz, Rusiborek i Kopaszyce w p. sier. (P. 1869 k. 968v). Umarł w Rusiborzu, pochowany 12 XI 1800 r. (Nekr. Reform. Pozn.). Wdowa licząca sobie juz 62 lata wyszła 2-o v. 1 XII 1808 r. za 65-letniego wdowca, Józefa Drzewieckiego, dziedzica Bednar (LC Giecz). Miał Karol z pierwszej żony syna Michała i córkę Antoninę. Były jeszcze córki, Katarzyna, zmarła 19 IV 1752 r. w Chociczy w wieku lat pięciu, pochowana we Wrześni (LM Września), i Weronika Antonina, ur. w Chociczy i ochrzcz. z wody 4 VI 1753 r. (LB Września). Możliwe, iż ta Weronika Antonina to właśnie wspomniana wyżej Antonina, ale przypuszczalna data urodzin owej Antoniny przypada na ok. r. 1749, co zmniejsza prawdopodobieństwo tej identyczności. Antonina ta, jeszcze niezamężna 21 XII 1767 r. (LB Września), była już 6 II 1776 r. żoną Ignacego Bronikowskiego, zmarłego przed 10 V 1783 r., zaś 2-o v. w latach 1787-1792 żoną Augustyna Rogali Zaborowskiego, regenta ziemskiego, potem burgrabiego ziemskiego wschowskiego, umarła w Niegolewie 27 IV 1829 r., w wieku lat 79, pochowana w Buku. Z drugiego małżeństwa miał Karol córkę Józefinę Ernestę Ksawerę Karolnę, ur. w Chociczy, ochrzcz. z cerem 31 VII 1774 r. (LB Wrzesnia).

Michał (Michał Antoni), syn Karola i Mieszkowskiej, ur. w Chociczy, ochrzcz. 9 IX 1750 r. (LB Września), otrzymał w r. 1771 od Katarzyny Chłapowskiej, wdowy po Wojciechu Kotarbskim, cesję pewne sumy (Py. 158 k. 153v). Porucznik kawalerii narodowej, uzyskał w r. 1788 od Teodora Cieleckiego, podkomorzego J. Kr. Mci, i jego brata Macieja cesję prowizji od sum spadkowych po zmarłym Franciszku Morawskim (P. 1365 k. 409) i t.r. dostał od Józefa Miaskowskiego cesje sum na Budzisławiu Kościelnym, połowie Budzisławia Górnego i Zberzyna w p. gnieźn. (G. 115 k. 6v). Nazwany w r. 1789 pułkownikiem kawalerii narodowej (LB Rogoźno), w rzeczywistości był w r. 1790 tylko majorem brygady 1-ej kawalerii narodowej (Kośc. 335 k. 292). Od Mogilnickiego, starosty nieszawskiego, nabył w r. 1793 część Dębiny. Pułkownik wojsk polskich, umarł w r. 1823 (Bon.).

3. Ignacy, syn Michała i Koszutskiej, ożenił sie 9 VI 1758 r. z Konstancją Starzeńską, córką Józefa, kasztelanica gniexnieńskiego, i Eufemii Glinczanki (LC Mądre; Py. 158 k. 49). Był w latach 1760-1766 posesorem Jaszkowa i Winnej w p. pyzdr. (LB Śnieciska). Skarbnik wschowski w r. 1761 (Bon.; Wsch. 93 k. 136). zastawem od mieszczan średzkich trzyma Zielniki (Bon.). Dopełniał w r. 1767 formalności związanych z rezygnacją na rzecz Michała Skórzewskiego, podkomorzego poznańskiego. Pigłowic i innych wsi, które jego starsi bracia także i w jego imieniu sprzedali w r. 1748 Skórzewskiemu (I. Kal. 206/208 k. 130). W latach 1768-1772 był posesorem Jezior Wielkich koło Zaniemyśla, dóbr pojezuickich, w ziemi wschowskiej (Wsch. 96 k. 60v). Pani Konstancja umarła w r. 1775, pochowana 7 V (Nekr. Reform. Pozn.). Żeniąc się powtórnie z Józefa Kosicką, córką Andrzeja i Heleny Bartochowskiej, Ignacy przed ślubem zapisał jej w r. 1776 sumę 10.000 zł (P. 1353 k. 282v). Sprzedał w r. 1791 trzymane prawem emfiteutycznym Gzowice Jabłkowskiemu i t.r. od Piotra Borzęckiego wziął w zastaw dobra mińskie, a sume na Zielnikach cedował córkom brata Wacława. Synowi Józefa cedował w r. 1792 sume po zmarłym bezdzietnie małżonkach Grabianowskich (Bon.). Z pierwszej żony synowie: Józef, Jan i Ksawery, o których niżej. Byli jeszcze, Mikołaj Ambroży, zmarły w Jeziorach Wielkich 4 I 1768 r. po miesiącu życia, i Seweryn, zmarły 4 IX 1772 r. tamże, mając 7 miesięcy (LM Zaniemyśl). Córki z tego małżenstwa: Teodozja Eufemia, ur. w Winnej, ochrzcz. 19 IV 1760 r. (LB Śnieciska), zmarła po trzech miesiącach 29 VI 1760 r. (LM Śnieciska), Wiktoria (Łucja Wiktoria), ur. w Winnej, ochrzcz. 15 XII 1763 r. (LB Śnieciska), w r. 1781 żona Wawrzyńca Bukowieckiego (Bon.), Teresa, może identyczna z Eufemią Brygidą Teresą, ur. w Winnej, ochrzcz. 21 IX 1766 r., otrzymała w r. 1769 od wuja Krzysztofa Starzeńskiego zapis 3.000 zł (Py. 158 k. 49), była w r. 1787 żoną Ignacego Jaźwińskiego, Anastazja, 1787 r. żona Piotra Olszewskiego (Bon.). Z drugiej żony syn Kazimierz, o którym niżej.

1) Józef (Józef Maciej), syn Ignacego i Starzeńskiej, ur. w Winnej, ochrzcz. 22 II 1761 r. (LB Śnieciska), dostał w r. 1769 od wuja Krzysztofa Starzeńskiego zapis 7.000 zł (Py. 158 k. 49), zaś w r. 1779 scedował te sumę ojcu (P. 1356 k. 68v). Ożenił sie z Antoniną Zambrowską, córką Wojciecha, podpiska grodzkiego poznańskiego, i Marianny Goszczyńskiej, która w r. 1791 skwitowała swych rodziców z 18.000 zł swego majątku rodzicielskiego (P. 1368 k. 39). Był Józef posesorem Uzarzewa i Święcina w p. pozn. w r. 1796 (LC Uzarzewo). W latach 1806-1812 wierzyciel Mińska, dziedzic Powązek, Bliznego i Grotów koło Warszawy w r. 1809, umarł 1815 r. Jego synowie: Jakub, Stanisław, Ignacy i Feliks. Corka Elżbieta Anna, ochrzcz. z wody 13 VII 1793 r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.), żona Leona Bojarskiego z Młocin (Bon.).Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona360361362363[364]365366367368Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników