Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona358359360361[362]363364365366Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników





Łabęccy - Łobescy
Łaskawscy h. Nieczuja
3) Andrzej, syn Mikołaja i Zadorskiej, towarzyszył w r. 1589 przy czynności prawnej siostrze Chłapowskiej (P. 952 k. 517v), Żoną jego była Agnieszka Spławska, córka Benedykta i Anny Gorzyckiej, w r. 1598 współspadkobierczyni Jadwigi ze Spławskich Rybińskiej (P. 968 k. 31, 1415 k. 94). Andrzej t.r. skwitował ojca z oprawy swej matki (P. 968 k. 33). Oboje z żoną w r. 1599 dokonali z Janem Szczytowskim i jego żoną Barbarą Spławską podziału Wyskoci w p. kośc., wsi spadłej na te siostry Spławskie po ojcu ich Benedykcie (Kośc. 279 k. 230v). Andrzej żonie zapisał w r. 1600 sumę 2.500 zł wiana (P. 1403 k. 485v). Oboje małżonkowie w r. 1602 zobowiązali się części w Wyskoci sprzedać Janowi Kroczyńskiemu ze Skoroszewic (Py. 131 k. 65v), czego dopełnili za 3.200 zł. w r. 1608 (P. 1406 k. 352v). Pewne cząstki roli w Wyskoci Agnieszka w r. 1602 sprzedała za 100 zł Łukaszowi Gułtowskiemu z Racatu (P. 1404 k. 414). Od Stanisława Prusimskiego Andrzej kupił t.r. za 5.000 zł całą wieś Baranowo w p. kośc. (P. 1404 k. 614v). Dla swych dzieci zrodzonych ze Spławskiej w r. 1611 mianował opiekunów (Ws. 28 k. 52v). Od Wawrzyńca Tworzyjańskiego kupił w r. 1613 za 9. 000 zł części Tworzyjanic i Tworzyjanek Małych w p. kośc. (P. 1408 k. 436), ale już w r. 1618 sprzedał te dobra za 8.000 zł szwagrowi Janowi Pijanowskiemu (P. 1411 k. 293). Żonie w r. 1619 oprawił posag 3.000 zł (P. 1411 k. 561). Wydając w r. 1621 córkę Zofię za Jana Gogolewskiego z Gogoli w pow. ciechanowskim, zapisał temu przyszłemu zięciowi w posagu za nią 1.000 zł gotowizną i 300 zł w wyprawie (Kc. 127 k. 508v). Od Jana Rogalińskiego w r. 1624 kupił w r. 1624 za 550 złdom i grunt w Poznaniu przy ul. Psiej (P. 1414 k. 1112v). Od drugiego przyszłego zięcia, Krzysztofa Brodzkiego, w r. 1625 uzyskał zobowiązanié, iż po odebraniu posagu za Dorotą Ł-ą da jej oprawę (Kc. 19 k. 398). Agnieszka z Spławskich, współspadkobierczyni wuja Stanisława Gorzyckiego, części w Gorzycku Starym i Gorzeniu p. pozn. wespół ze swą cioteczną siostrą, Agnieszką z Kurnatowskich Kosicką, sprzedała w r. 1625 za 10.666 zł Jakubowi z Rakoniewic Ossowskiemu (P. 1415 k. 94). Andrzej wspólnie z żoną w r. 1626 od Seweryna Buszewskiego nabył wyderkafem za 8.000 zł części Mrowina i Przebrodna p. pozn. (P. 1415 k. 640v). Nie żył już w r. 1631, kiedy Stanisław Chłapowski, skarbnik poznański, zrzekał się opieki nad jego dziećmi (Kośc. 296 k. 80v). Owdowiała Agnieszka "z Wyskoci" dom drewniany z placem przy ulicy Podgórcze(!) w Poznaniu(?) w r. 1632 sprzedała za 330 zł Stanisławowi Szołdrskiemu (P. 1417 k. 573). Zrobił w r. 1651 zapis na rzecz konwentu dominikanów poznańskich (P. 1094 k. 370v). Nie żył już w r. 1652 (P. 1064 k. 573). Syn Świętosław. Z córek, Zofia, jak widzieliśmy, wydana w r. 1621 lub 1622 za Jana Gogolewskiego, nie żyła już 1658 r. Dorota poszła w r. 1625 za Krzysztofa Brodzkiego. Marianna wreszcie była w r. 1653 żoną Marcina Trąmpczyńskiego, nie żyła już w r. 1665.

Świętosław, syn Andrzeja i Spławskiej, dominikanin poznański, w r. 1652 kwitował Wojciecha Karszeckiego z prowizji od sumy 3.000 zł, zapisanych zmarłej matce (P. 1064 k. 573). Procesowany był w r. 1655 przez siostrzeńców Gogolewskich (P. 180 k. 157). Nie żył już 1661 r., a jako spadkobiercy występowali wtedy owi Goglewscy (P. 186 k. 385v).

3. Jan, zwany niekiedy "Młodszym", syn Jana i Cieleckiej, objęty ojcowską donacją dóbr z r. 1543 (P.1395 k. 64v) oraz zapisem długu 300 grz. danym synom w r. 1.547 (Py. 172 k. 344). Jeszcze nieletni w r. 1555 (P. 787 k. 30v). Cz ęści po rodzicach w Łaskawach dał w r. 1561 bratu Mikołajowi (Kośc. 346 k. 44) i uzyskał od tego brata zapis 200 zł długu, zaś skwitował go 500 zł (Kośc. 240 k. 397, 400v). Jego pierwszą żoną była Anna Szypłowska, córka Piotra i zapewne Zofii Zorzewskiej (P. 911 k. 63), która to Anna w r. 1563 wespół ze swymi niezamężnymi siostrami, Reginą, Zofią i Katarzyną, procesowała Wawrzyńca_ Kębłowskiego, dziedzica części w pustce Usłodzino (Py. 179 k. 427v). Jan w r. 1567 od ks. Jerzego Szypłowskiego, plebana w Nowymmieście, stryja swej zmarłej żony, dostał "z miłości krewniackiej" części w Szypłowie i w pustce Usłodzino p. pyzdr. (P. 1397 k. 551). T.r. na połowie swych części w tych dobrach oprawił 530 zł posagu drugiej żonie, Dorocie Bieczyńskiej, córce Stanisława (P. 1397 k. 613v). Wraz ze swą nieletnią córką Anną, urodzoną z Szypłowskiej, i z siostrami tej zmarłej żony dalej w r. 1567 procesował się z Kębłowskim o podział pustki Usłodzino (Py. 106 k. 381). Od Reginy z Szypłowskich Kijewskiej, siostry tej żony, otrzymał w r. 1568 "z miłości powinowatej" donację jej części w obydwu tych wsiach (P. 1397 k. 686v), zaś Jan "Gocz" Wardęski zobowiązał się w r. 1572, pod zakładem 300 zł, stawić przed aktami swą żonę Katarzynę Szypłowską, aby dokonała na rzecz Ł-go rezygnacji swoich tam części (P. 110 k. 126), czego ta Katarzyna dokonała w r. 1577 (Py. 31 k. 113v). Po raz trzeci żenił się Jan z Urszulą Staręską, córką Benedykta, i jeszcze przed ślubem, 23 I 1577 r. na połowie części w Szypłowie i w pustce Usłodzino, podległych kiedyś_oprawie pierwszej żony, zapisał 1.400 zł stanowiących posag tej Urszuli (P. 929 k. 196, 1398 k. 705). Wkrótce potem Urszula zmarła, a już w r. 1579 Jan żenił się czwarty raz, biorąc Jadwigę Zieleńską, córkę Macieja. Jeszcze przed ślubem zobowiązał się oprawić jej posag 500 zł na połowie części w Szypłowie i Usłodzinie (Py. 116 k. 126v). T.r. dał zobowiazanie, iż wsie Dąbrowa i Kotowo oraz pustkę Brudzewko w p. pyzdr. sceduje w połowie Katarzynie z Gajewskich Koszutskiej oraz jej synom, w połowie Annie z Szypłowskich Koszutskiej i jej córkom (P. 932 k. 170). Od siostry pierwszej swej żony, Zofii z Szypłowskich Jezierskiej, w r. 1579 dostał jej części w Szypłowie (N. 215 k. 248v). W r. 1580 ta Zofia skwitowała go z sum z tytułu dzierżawy Szypłowa i Usłodzina oraz ze spadku po jej stryju ks. Jerzym Szypłowskim (N.158 k. 8v). Zofia Jezierska w r. 1581 ponowiła tę donację (N. 215 k. 277v). Żona Jana, Jadwiga Zieleńska oprawę swą na Szypłowie i pustce Usłodzino w r. 1582 cedowała Wojciechowi Mieszkowskiemu (Py. 119 k. 29). Wojciech Staręski, brat rodzony zmarłej Urszuli, trzeciej żony Jana, skwitował go w r. 1584 z ruchomości i z wyprawy po siostrze (P. 943 k. 713). To samo uczynił inny jej brat, Stefan Staręski, ęotmistrz, występujący w r. 1585 jako jej współspadkobierca (P. 944 k. 627v.). Dla swych dzieci zrodzonych z czwartej żony, tj. dla Zofii, Jadwigi i Jerzego, mianował Jan w r. 1588 opiekunką tę żonę (P. 949 k. 42v). Od Jarosza Rozdrażewskiego z Nowegomiasta uzyskał w r. 1588 zobowiązanie, iż swej żonie a córce Jana, Annie Ł-ej, oprawi 500 zł posagu (P. 950 k. 361v). T.r. za inną swą córką, Katarzyną, za pisał w posagu jej przyszłemu mężowi, Wojciechowi Kłobukowskiemu sumę 400 zł (Kc. 120 k. 184v). Szypłowo i pustkę Usłodzino rezygnował Wojciechowi Mieszkowskiemu, co w r. 1589 aprobowała córka Anna zamężna, Rozdrażewska (P. 951 k. 98v). Od bratanka Mikołaja Ł-go kupił t.r. za 3.700 zł części w Kratkowie i Żernikach (P. 1400 k. 282v) i na połowie tych dóbr oprawił 700 zł posagu żonie Jadwidze Zieleńkiej (ib. k. 317). Od Jakuba i Stanisława braci Zieleżskich kupił w r. 1593 za 3.000 zł części we wsiach: Zieleniec, Tarnowo Nowawieś, Spławie i na przedmieściu Pyzdr Rybitwy (P. 1400 k. 1018). Swe części w Kretkowie i Żernikach oraz w młynie żernickim na rzece Prośnie sprzedał t.r. za 6.000 zł. Jakubowi Skrzypińskiemu (P. 1401k. 108v J Temu Skrzypińskiemu w r. 1594 dał prawo patronatu kościoła w Kratkowie (ib. k. 261v). Swe dobra we wsiach: Zieleniec, Tarnowo, Spławie, Nowawieś oraz rybaków na przedmieściu Pyzdr w r. 1596 sprzedał za 2.700 zł Dorocie Mielżyńskiej, wdowie po Tomaszu Zieleńskim (P. 1402 k. 824). Swej żonie t.r. oprawił 100 zł posagu na sumie 2.000 zł otrzymanej t.r. od Jana z Górki Roszkowskiego, kasztelana przemęckiego (ib. k. 155). Spisywał z nią wzajemne dożywocie w r. 1600 (R. Kal.7 k. 383v), a nie żył już w r. 1603, kiedy to "nieosiadłą" wdowę pozywał syn zmarłego, Stanisław Ł., o to, iż była winna w sześć tygodni po śmierci męża wydzielić temu pasierbowi, zrodzonemu z Bieczyńskiej, jego część dóbr, dokonując w ten sposób działów pomiędzy nim a jego braćmi z niej zrodzonymi (Py. 131 k. 275). Jadwiga Zieleńska w r. 1617 połowę Podlesia w p. pyzdr. sprzedała za 4.000 zł synowi Andrzejowi (P. 1410 k. 384). Nie żyła już w r. 1623 (P. 152 k. 650v). Chyba to ta sama Jadwiga. Ł-a była w r. 1602 dzierżawczynią miasta Jarocina? (Rel. Kal. 1 k. 365, 439v). Z Bieczyńskiej był syn Stanisław, z Zieleńskiej: Jerzy, Jarosław cz. Hieronim i Andrzej. Spośród córek, Anna rodziła się z Szypłowskiej, Katarzyna zapewne z Bieczyńskiej, Zofia i Jadwiga z Zieleńskiej. Anna występowała w r. 1580 jako współspadkobierczyni ks. Jerzego Szypłowskiego, plebana w Nowymmieście (P. 934 k. 343v). Przed r. 1589 wyszła za Hieronima (Jarosza) Rozdrażewskiego z Nowegomiasta, zmarłego między r. 1589 a 1590. Była już w r. 1590 2-o v. żoną Jana Jastrzębskiego, zmarłego między r. 1604 a 1606. Trzecim jej mężem był poślubiony w r. 1607 Mikołaj Pawłowski. Oboje żyli jeszcze w r. 1624. Katarzyna wyszła w r. 1588 za Wojciecha Kłobukowskiego, żyli jeszcze oboje 1605 r. Zofia poślubiła 1-o v. przed r. 1598 Stanisława Markowskiego, zaś 2-o v. między r. 1614 a 1616 Michała Gogolewskiego (Gogolińskiego?) i umarła między r. 1620 a 1624. Jadwiga była w r. 1606 żoną Jana Mieszkowskiego, zmarłego w r. 1624 lub 1625. Ona żyła jeszcze 14 VII 1631 r.

1) Stanisław, syn Jana i Bieczyńskiej, wespół z żoną Małgorzatą Gorzycką zawierał w r. 1601 z Krzysztofém Czeszewskim kontrakt dzierżawy wsi Gorynia(?) w p. kośc. (Kośc. 281 k. 246v). Tej swej żonie córce Macieja Gorzyckiego, oprawił w r. 1601 na połowie dóbr 900 zł posagu (P. 1404 k. 64). Wespół. z młodszymi braćmi w r. 1603 skwitowany przez siostrę Markowską z dóbr po rodzicach (Py.131 k. 289), dostał t.r. od jej męża, Stánisława Markowskiego, zobowiązanie sprzedaży za 2.000 zł części wsi Podlesie p. pyzdr. Żerniki p. kal. (Py. 131 k. 348v). Oboje z żoną w r. 1613 kwitowali się z Maciejem Grąblewskim z kontraktu dzierżáwy części Grąblewa w p. kośc. ( Kośc. 290 k. 324v). Po jej śmierci Stanisław ożenił się z Anną Bojanowską, córką Macieja, wdową 1-o v. po Łukaszu Jaraczewskim, której w r. 1619, krótko przed ślubem, oprawił posag 250 zł (P. 1411 k. 510). Nie żył juz w r. 1631 (Kośc. 296 k. 80v). Wdowa w r. 1645 kwitowała ze swego posagu i wiana pasierbów, Jana, Stanisława i Mikołaja Ł-ch (W. 38 k. 702v). Z Gorzyckiej były tez i córki. Z nich, Dorota, której ciotka Anna Pawłowska w r. 1610 zapisała dług 400 zł (P. 984 k. 177). Potem przed r. 1626 wyszła ona za Andrzeja Łojewskiego, a żyli jeszcze oboje w r. 1638. Anna przed r. 1631 poślubiła Wojciecha Kamieńskiego. Regina przed r. 1638 wyszła za Mikolaja Lutoborskiego. Wreszcie Marianna, niezamężna, nie żyła już w r. 1638 (P. 1419 k. 355v). Córki Małgorzaty Gorzyckiej dziedziczyły, obok innych spadkobierców, po swym rodzonym wujy Stanisławie Gorzyckim części w Gorzycku Starym i Gorzeniu w p. pozn. Najpierw Dorota Łojewska w r. 1625 swoją część spadku sprzedała za 666 zł Jakubowi Ossowskiemu (P. 1415 k. 94)., potem zrobiły to samo, Anna Kamienska w r. 1631 za taką sumę (P. 1417 k. 136v), Regina Lutoborska w r. 1637 za 634 zł (P. 1419 k. 175v)., i znów Dorota wespół z braćmi, Janem i Stanisławem, ich część po zmarłej siostrze Mariannie w r. 1638 za 285 zł (P. 1419 k. 355v). Z Gorzyckiej pochodziła również córka Katarzyna, żona Pawła Świejkowskiego, bezdzietna, juz nie żyjąca w r. 1679. Z Bojanowskiej była córka Jadwiga, ochrzcz. 20 IV 1620 r. (LB Szamotuły), której dalszych losów nie znam.

(1) Jan, syn Stanisława i Gorzyckiej, asystował w r. 1625 przy transakcji siostry Doroty Łojewskiej (P. 1415 k. 94), a w r. 1631 przy transakcji siostry Kamieńskiej (P. 1417 k. 136v). Uczestniczył, jak widzieliśmy, w sprzedaży części w Gorzycku Starym i Gorzeniu, dobrach odziedziczonych po siostrze, pannie Mariannie, oraz, jak to rownież widzieliśmy, skwitowany był w r. 1645 przez macochę. Niewątpliwie to ten sam Jan w r. 1658 spisywał wzajemne dożywocie żoną Eufrozyną Radzewską (P. 1070 k. 218v). Umarł między r. 1677 a 1679 (G. 86 k. 30; P. 1429 k. 68), pozostawiając synow, Kazimierza, Andrzeja i Eremiana, którzy, obok innych współspadkobierców ciotki Katarzyny Świejkowskiej, części ze spadku po Stanisławie Gorzyckim we wsiach Gorzycko Stare i Gorzeń sprzedali w r. 1679 za 1.500 zł Barbarze Annie Golczównie, wdowie po Abrahamie Unrugu, oraz synowi jej, Baltazarowi Unrugowi (P. 1429 k. 68). O Kazimierzu i Eremianie innych wiadomości nie posiadam.

Andrzej, syn Jana i zapewne Radzewskiej, jak juz wiemy, działał w r. 1679. Nie mam pewności, czy był z nim identyczny Andrzej L., który zaślubił 26 V 1676 r. Mariannę Karszecką, córkę Kazimierza (LC Witkowo; P. 1094 k. 1477). Ten Andrzej umarł między r. 1680 a 1690, kiedy Marianna szła 2-o v. za Jana Dzierżanowskiego (Kośc. 306 k. 86; I. Kal. 146 s. 71). W r. 1700 była juz 3-o v. żoną Jakuba Lubowidzkiego (P. 1139 XIII k. 100v). Watpię, czy tego Andrzeja możnaby identyfikować z Andrzejem, już nie żyjącym w r. 1681, ojcem Jana, który t.r. oprawiał posag 4.000 zł żonie Jadwidze Zakrzewskiej, córce Macieja (P. 213 III k. 73). Chronologia zapisów małżeńskich byłaby poprzez te trzy pokolenia nieco naciągnięta.

(2) Stanislaw, syn Stanisława i Gorzyckiej, współspadkobierca siostry panny Marianny Ł-ej 1638 r. (P. 1419 k. 355v), skwitowany w r. 1645 przez macochę (W. 38 k. 702v), zapewne bezdzietny.

(3) Mikołaj, syn Stanisława i Gorzyckiej, asystował siostrze Lutoborskiej przy transakcji 1637 r. (P. 1419 k. 177), swoją część spadkową po wuju Stanisławie Gorzyckim w Gorzycku Starym i Gorzeniu sprzedał w r. 1640 za 968 zł Stanisławowi i Janowi z Rakoniewic Ossowskim (P. 1420 k. 288). Żonie swej, Elżbiecie Sępowskiej, córce Jana, zapisał w r. 1649 dług 800 zł (Py. 150 s. 154). Nie żył juz w r. 1677 (I. Kal. 138 s. 956), zas Elżbieta umarła 23 IX 1693 r., w wieku ok. 80 lat (LM Św. Trójca, Gniezno). Pozostali trzej synowie, Maciej, Wojciech i Kazimierz. Córka Barbara, ochrzcz. 10 IX 1649 r. (LB Nowemiasto).

a. Maciej, syn Mikołaja i Sępowskiej, nie żył już w r. 1679, kiedy to synowie jego, Józef i Tomasz pozostawali pod opieka stryjów, Wojciecha i Kazimierza (P. 1429 k. 68). Matka owych synów była Ewa Konstancja Gorecka, córka Jana i Anny Urbańskiej, która sumę 2.000 zł, zabezpieczoną jej przez ojca na Goreczkach w p. pyzdr., cedowała w r. 1694 tym swoim synom (Kośc. 307 k. 558v). Jak się zdaje, córką Macieja była Konstancja, w r. 1694 żona Wojciecha Franciszka Chełkowskiego, a w r. 1713, krótko po 9 I, poszła 2-o v. za Walentego Chraplewskiego. Ów Chraplewski z zapisu na 3.000 zł, danego sobie przed ślubem przez żonę, skwitował w r. 1728 Tomasza Ł-go, niewatpliwie brata owej żony (G. 96 k. 88).

a) Józef, syn Macieja i Goreckiej, jako nieletni wraz z bratem Tomaszem pozostawał w latach 1679-1686 pod opieką stryja Wojciecha Ł-go (P. 1111 III k. 11; 1429 k. 68). W r. 1695 obja bracia wystawili skrypt stryjowi Kazimierzowi (I. Kal. 152 s. 353), musieli więc mieć już co najmniej lata sprawne. Józef wespół z bratem Tomaszem, jako nabywcy od matki praw do spadku po jej bracie, Stefranie Goreckim, części w Goreczkach w r. 1699 sprzedali za 11.500 zł Jakubowi Bojanowskiemu (P. 1137 IX k. 18). Józef był bezdzietny, nie żył już w r. 1745 (N. 210 k. 76).

b) Tomasz, syn Macieja i Goreckiej, w latach 1679-1686 pod opieką stryja Wojciecha, ożenił się przed 7 X 1699 r. z Konstancją Wielowiejską (Py. 156 s. 115; P. 1149 I k. 287v). Umarł między r. 1740 a 1745 (N. 206 s. 191, 193, 210 k. 76). Konstancja zmarła między r. 1734 a 1740 (N. 205 k. 53, 206 s. 191). Syn ich Stefan.

Stefan, syn Tomasza i Wielowiejskiej, występował w imieniu ojca w r. 1724 (Z.T.P.42 k. 1077), sędzia kapturowy nakielski w r. 1733, mąż Ludwiki Wedelskiej, córki Joachima i Julianny Blanckenburg, wdowy 1-o v. po Henryku Golczu, kapitanie J. Kr. Mci, która t.r. zapisała Józefowi Gołuchowskiemu 650 tal. (N. 205 k. 206). Oboje spisywali w r. 1734 wzajemne dożywocie (N. 205 k. 53). Wydzierżawili t.r. od jej ojca na trzy lata wieś Dąbki w pow. nakiel. (N. 205 k. 220). Stefan od Franciszka Golczy, syna pierwszego męża swej żony, w r. 1740 kupił za sumę 30.500 t. połowę Dąbek (N. 206 s. 193) i zaraz potem na połowie owej. połowy oprawił żonie sumę 7. 500 t., odebraną z rąk tego Golcza ( ib. s. 191). Jako spadkobierca rodziców i bezdzietnego stryja Józefa, dla podniesienia sumy zapisanej ojcu i stryjowi przez zmarłego Cerekwickiego,. starostę średzkiego, mianował w r. 1745 plenipotenta (N. 210 k. 76). Od Andrzeja, Stanisława, Kazimierza i ks. Wacława, proboszcza gryżyńskiego, braci Mąkowskich, i od ich bratanków, Kazimierza i Tomasza Mąkowskich kupił w r. 1747 za 71.000 zł wieś Gaj w p. kośc.(P. 1288 k. 116). Stefan umarł, 5 III 1777 r., pochowany u Bernardynöw w Górce.7 III (A. B. Górka, W.43). Ludwika z Wedelskich zmarła między 3 XII. 1752 r. a 1759.(LB Nakło; N. 211 k. 351). Ich synowie, Adam i Ignacy, córki, Eleonora i Teresa. Wszystkim czworgu Ludwik Żychliński, dziedzic Wiatrowa, cedował w r. 1759 sumę 6.000 zł, którą mu zapisał w r. 1750 na wsi Gaj ich ojciec (N. 211 k. 351). Eleonora we dworze w Gaju zaślubiła 26 X 1761 r. Kaspra Cerekwickiego, podczaszyca wschowskiego. Zarówno ona jak i jej siostra panna Teresa żyły w r. 1763 (N. 212 k. 94). Z synów, Ignacy w r. 1763 chyba już nie żył; bo w transakcjach mowa tylko o Adamie i dwóch siostrách.

Adam, syn Stefana i Wedelskiej, kwitował w r. 1763 Konstantego Bnińskiego, starostę murzynowskiego, dziedzica połowy Dąbek, z 1166 zł, z sumy większej, 3.500 zł, zabezpieczonej na owej połowie, należnej zaś jemu porówni z jego siostrami (N. 212 k. 94). Działał w r. 1766 jako plenipotent ojca (Kośc. 330 k. 81): Bezdzietny, nie żył już w r. 1780. Jako spadkobierca jego fortuny, głównie zapisów na Dąbkach występował wtedy Jan Korytowski, syn Anny z Ł-ch, stryjecznej siostry dziada Adama ( P. 1357 k. 138v).

b. Wojciech, syn Mikołaja i Sępowskiej, w r. 1675 mąż Doroty Kobylnickiej, córki Andrzeja i Anny Cieleckiej (Kośc. 305 k. 708; P. 1106 IV k. 80), dzierżawca Szypłowa w latach 1675-1677 (LB Nowemiasto). W r. 1679 w imieniu własnym, brata Kazimierza, bratanków po bracie Macieju oraz swych braci stryjecznych, synów Jana, z tytułu spadku po ciotce Katarzynie Ł-ej zamężnej Świejkowskiej, części po niej we wsiach Gorzycko Stare i Gorzeń w p. pozn. sprzedał za 1.500 zł Barbarze Annie Golczównie, wdowie po Abrahamie Unrugu, i jej synowi Baltazarowi Unrugowi (P.1429 k. 68). Żonie swej w r. 1683 zapisał jako posag sumę 1.750 zł (P. 1106 IV k. 80). Żyli jeszcze oboje w r. 1687 (G. 88 k. 196), nie żyli zaś w r. 1717 (P. 1154 k. 1). Synowie. ich, wszyscy trzej urodzeni w Szypłowie, Tomasz, ochrzcz. 11 XII 1677 r., Jacek, o którym niżej, Mikołaj, ochrzcz. 8 XII 1677 r. LB Nowemiasto). 0 Tomaszu i Mikołaju nie wiem nic więcej.

Jacek (Jacek Franciszek), syn Wojciecha i Kobylnickiej, ochrzcz. 18 VIII 1675 r. (ib.), spisywał w r. 1717 wzajemne dożywocie z żoną Konstancją Wierzbińską, córką Jana (P. 1154 k. 1), a mężem jej był już około r. 1706. Nie żył w r. 1724, kiedy ta Konstancja wydzierżawiła na jeden rok od Franciszka Kaliszkowskiego wieś Drachówko w p. gnieżn. (G. 94 k. 342). Idąc 2-o v. w r. 1727 za Wojciecha Jabłonowskiego, zapisała mu krótko przed ślubem, 12 II, sumę 500 zł (G. 94 k. 501v). Kwitowała się w r. 1729 z Kaliszkowskim z kontraktu dzierżawy Drachówka z r. 1724 (G. 96 k. 157v). W r. 1740 była już wdową także o po tym drugim mężu (G. 97 k. 604v). Córce swej Rozalii Ł-ej, żonie Andrzeja Lisowskiego, zapisała w r. 1743 sumę 500 zł (G. 97 k. 604v). Ta Rozalia, ur. ok. r. 1706, bowiem w r. 1766 miała mieć lat 60 (LM Palędzie Kośc.), straciła męża 21 VI 1763, sama żyła jeszcze w r. 1789.

c. Kazimierz, syn Mikołaja i Sępowskiej, w imieniu którego działał w r. 1679 brat Wojciech (P. 1429 k. 68). Był w r. 1690 mężem Marianny Kęsowskiej. W imie swoim i tej żony, jako dzierżawca wsi Brzezie zobowiązał się w r. 1704 dziedzicom tej wsi, małżonkom Rudnickim, dotrzymać kompromisu (I. Kal. 157 s. 203). Od Mikołaja Antoniego Walknowskiego w r. 1704 wziął w zastaw za 2.000 zł Węglewice i Plesy w ziemi wieluńskiej (I. Kal. 157 s. 222). Oboje byli w r. 1713 posesorami Padniewa w p. gnieźn. (P. 290 k. 171). Kazimierz w r. 1714 nazwany byłym posesorem miasta Żnina (G. 93 k. 184v), a w r. 1721 dziedzicem Palędzia Dolnego w p. gnieźń. (G, 94 k. 162v). Mowa o nim w r. 1743 jako o starcu i byłym dziedzicu_Padniewa, obecnie właśności jego wnuka, Kazimierza Korytowskiego (G. 97 k. 631v). Marianna z Kęsowskich, dziedziczka Padniewa występowała ostatni raz 22 II 1715 r. (LB Wylatowo). Ich syn Anzelm Bernard; ochrzcz. 16 III 1693 r. (LB Sarnowo), zapewne umarł młodo. Córka Anna, ochrzcz. 31 V 1691 r. ( ib.), była już w r. 1709 żoną Antoniego Korytowskiego, zmarłego przed r. 1740. Ona żyła jeszcze w r. 1755, a w r. 1780 mowa o niej jako o zmarłej. Być może, iż synem Kazimierza był także Walenty, ktory z żony Marianny miał dzieci urodzone w Padniewie, Scholastykę, ochrzcz. 7 II 1735 r., i Benedykta, ochrzcz. 30 III 1736 r. (LB Mogilno). Jeśli to był istotnie syn Kazimierza, to zapewne i on i te jego dzieci nie żyli juz w r. 1743, kiedy mowa o Korytkowskim jako o dziedzicu Padniewa.

2) Jerzy, syn Jana i Zieleńskiej, nieletni w r. 1588 (P. 949 k. 42v) w r. 1610 jeden ze współspadkobierców ciotki Anny Ł-ej, zamężnej Stęgoskiej (Kc. 126 k. 69), kwitował w r. 1611 Wojciecha Kłobukowskiego ze 130 zł (Kc. 126 k. 275). Bratu Andrzejowi przed r. 1623 sprzedał swe części po ojcu w Podlesiu i w pustce Czępiń w p. pyzdr. (Py. 47 k. 299v). Jako współspadkobierca siostry Anny, zamężnej Pawłowskiej, skwitował w r. 1628 szwagra Mikołaja Pawłowskiego z ruchomości i zapisów po niej (Ws. 41 k. 217v).

3) Jarosław cz. Hieronim, syn Jana i Zieleńskiej, w r. 1603 obok innych braci skwitowany przez siostrę Zofię, zamęzną Markowską, z dóbr po rodzicach (Py. 131 k. 289). Występował w r. 1610 jako współspadkobierca ciotki Stęgoskiej (Kc. 126 k. 69). Swych części w Podlesiu i Czępiniu wyzbył sie przed r. 1623 na rzecz brata Andrzeja (Py. 47 k. 299v). Zaginął bez wieści i w r. 1628 nie wiedziano czy jeszcze żyje (Ws. 41 k. 217v).

4) Andrzej, syn Jana i Zieleńskiej, skwitowany w r. 1603 obok braci przez siostrę Markowską (Py. 131 k. 289), od matki kupił w r. 1617 za 4.000 zł połowę Podlesia p. pyzdr. (P. 1410 k. 384) i tegoż dnia na połowie tej połowy oprawił posag 1.500 zł żonie Katarzynie Świejkowskiej, córce Adama (ib. k. 384v; Ws. 206 k. 100). Części w Podlesiu i w pustce Czępiń w p. pyzdr., zarówno te odziedziczone po ojcu, nabyte od brata Jerzego, a i tę, która miałaby przypaść bratu Hieronimowi, w r. 1622 sprzedał za 4.000 zł siostrzeńcowi Michałowi Gogolińskiemu. Katarzyna ze Świejkowskich skasowała tam swoją oprawę wiana, uzyskując nowy zapis oprawny na 2.000 zł, na połowie dóbr mężowskich (Py. 47 k. 299v, 301). Od Jana Wyszkowskiego Andrzej w r. 1624 kupił za 7.000 zł części Twardowa p. kal. (R. Kal 10 k. 166) i w r. 1625 na połowie owych części oprawił 2.000 zł posagu żonie (Ws. 206 k. 100). Pozywany w r. 1627 przez Jana Wierzchowskiego z ziemi halickiej, ktorego w r. ub. miał napaść nocą koło cmentarza w Twardowie i poranić (Py. 143 k. 29). Części Twardowa w r. 1628 sprzedał za 12.000 zł Adamowi Olbrachtowi Przyjemskiemu, oboźnemu koronnemu (R. Kal. 11 k. 1), ale już w r. 1629 odkupił je od niego z powrotem (Kośc. 386 k. 46), by je jeszcze t.r. sprzedać za 8.000 zł Andrzejowi Twardowskiemu (R. Kal. 11 k. 75). Oboje małżonkowie w r. 1638 nabyli wyderkafem za 4.000 od Samuela Gnińskiego wieś Łęki Wielkie w p. kośc. (P. 1419 k. 584), a w r. 1642 wydzierżawili od Marcjana Łochyńskiego, podwojewodziego kaliskiego, i jego żony Jadwigi Głoskowskiej, pod zakładem 3.000 zł, wieś Siedlec w p. pyzdr. (G. 80 k. 1006). Z tego kontraktu obie strony kwitowały się w r. 1645 (Kc. 129 k. 58). Andrzej w r. 1650 zapisał 500 zł długu swemu zięciowi, Maciejowi Skrzetuskiemu (Z. T. P. 30 s. 573). Oboje małzonkowie kwitowali syna Jana z 3.000 zł długu, który zapisał im był w r. 1650 (G. 82 k. 265, 796). Oprócz Jana był jeszcze inny syn, Mikołaj, o którym wiem tylko tyle, że przez brata Jana był w r. 1650 mianowany jednym z opiekunów jego dzieci (G. 82 k. 266v). Córka Jadwiga wspomniana w r. 1647 (P. 172 k. 671v, 673), występowała w r. 1648 przeciwko Teresie z Niemojewskich 1-o v. Smoguleckiej, 2-o v. Czerskiej, kasztelanowej chełmińskiej (P. 173 k. 222). W r. 1650 była już żoną Macieja Skrzetuskiego, a nie żyła w r. 1683. Inna córka, Teresa, poślubiła 1-o v. Stanisława Radeckiego, zmarłego między r. 1672 a 1674, była 2-o v. w r. 1675 żoną Kazimierza Pomianowskiego, umarła między r. 1687 a 1694.

Jan, syn Andrzeja i Świejkowskiej, ochrzcz. 24 VI 1621 r. (LB Witkowo), spisywał w r. 1644 wzajemne dożywocie z żoną Ewą Swinarską (P. 1421 k. 558). Druga jego żoną była w r. 1652 Marianna Padniewska, wdowa 1-o v. po Stanisławie Głębockim (P. 180 k. 187, 1064 k. 639v). Mając od Andrzeja, Jakuba i Władysława, braci Rogalińskich, sprzedaną sobie wyderkafem za 7.000 zł wies Oleksino w p. gnieźn., cedował w r. 1653 ów wyderkaf Barbarze Sokołowskiej, żonie Andrzeja Rogalińskiego (G. 82 k. 733v). Wspólnie z żoną w r. 1653 zapisał swym rodzicom 1.000 zł długu (ib. k. 796). Mariannę z Padniewskich ostatni raz spotykamy w r. 1655 (P. 180 k. 187). Jan był w r. 1655 posesorem wsi Skorki w p. gnieźn. (Kc. 130 k. 179v). Umarł między r. 1660 a 1664 (N. 227 k. 758v; G. 84 k. 141), potomstwa nie pozostawił. Zob. tablice 1-3.



Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona358359360361[362]363364365366Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników