Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona716717718719[720]721722723724Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Obałkowscy - Orzelscy
Objezierscy h.Nałęcz
I) Jan, syn Stanisława i Nieparckiej, wspomniany w r. 1500 (P.859 k.70), niedzielny z braćmi w Objezierzu 1501 r. (P.24 k.8), był t. r. kwitowany przez Michała Prusimskiego z pozwów o sumę 300 grz., które zmarły ojciec wziął był od tego Prusimskiego jako posag Małgorzaty Prusimskiej, żony stryjecznego swego brata, Jana Kiszewskiego (ib.k.16v). Wspólnie z braćmi nie dopuścił w r. 1503 Dobrogosta Sobockiego do intromisji do Objezierza z tytułu 100 grz. (P.861 k.20), ale Sobocki uzyskał dekret sądowy i w r. 1504 intromitował się w owej sumie, a Jan i bracia na poczet tego długu uiścili ssię z 50 grz. (P.861 k.160v). W sporze ich o Kowalewo z Tomasze, Kiszewskim i jego matką zapadł w r. 1503 dekret (ib.k.26), ale sprawa ciągnęła się dalej (ib.k.80v). Żył jeszcze Jan w r. 1509 (P.863 k.155), nie żył już w r. 1514 (P.866 k.163v).

II) Wawrzyniec, syn Stanisława i Nieparckiej, wspominany w latach 1500-1502 (P.24 k.8,16v, 859k. 211, 230, 248, 267v, 271v, 273v), niedzielny z braćmi, współdziedzic w Objezierzu, Kowalewie, połowie Ryczowołu (P.24 k.19), nie żył już w r. 1503 (P.861 k.95).

III) Andrzej Imbir, Imbierek, O., syn Stanisława i Nieparckiej, stolnik poznański w r. 1531 (P.1393 k.404), wspominany w latach 1500-1501 obok braci jako niedzielny współdziedzic w Objezierzu, Kowalewie i połowie Ryczwołu (P.24 k.19 859 k.70). Z bratem niedzielnym Stanisławem mieli obaj w r. 1514 płacić winę, bowiem nie stanęli z pozwu ciotki Katarzyny, zamężnej Wielżyńskiej, skarżącej o wygnanie jej z części rodzicielskiej w Objezierzu, przypadłej jej z działówz ich zmarłymi braćmi, Janem i Wawrzyńcem (P.866 k.163v). Pozywała ich ponownie w r. 1515 (ib.k.165). Obaj oni połowę miasta Ryczywołu i wsi Krążoły sprzedali wyderkafem w r. 1516 za 200 grz. Jakubowi Rosnowskiemu, stolnikowi poznańskiemu (P.1392 k.80v) Do tej sumy w r. 1517 dodali dalsze 40 grz., zapisane na owych dobrach wyderkafem temuż Rosnowskiemu (P.866 k.404, 1391 k.42v). Obaj bracia w r. 1516 byli kwitowani z 30 grz. przez Jana Skrzetuskiego, za którą to sumę sprzedali mu byli wyderkafem cztery osiadłe łany w Krążołach (P.866 k.333v). Andrzej wspólnie z bratem Stanisławem części w Nieparcie, Gogolewie, Ciołkowie i Małym Przyborówku p. kośc. sprzedali t. r. za 580 zł bratu przyrodniemu, Feliksowi Górskiemu (P.1392 k.117). Asystował Andrzej t. r. prz transakcji siostry Dłuskiej (Ws.1 k.111). Wraz z bratem ks. Stanisławem w r. 1519 zapisywał na Objezierzu i Kowalewie 4 grz. rocznego czynszu wyderkafowego od sumy 48 grz. mansjonarzom kolegiaty szamotulskiej (P.1392 k.287). Ich przyszły szwagier, Andzrej Sobocki, dał im w r. 1520 zobowiązanie za swą narzeczoną, Zofię O-ą, iż ona tych swoich braci skwituje z dóbr ojczystych w Objezierzu, Kowalewie oraz w połowach Ryczywołu i Krążoł (P.867 k.27v, 1392 k.337v). Połowę miasta Ryczywołu i wsi Krążoły sprzedali bracia w r. 1522 wyderkafem za 340 grz. szwagrowi Rosnowskiemu stolnikowi poznańskiemu, (P.1392 k.441), z której to sumy zostali 1524 r. przez Rosnowskiego skwitowani (P.869 k.94). Połowę Ryczywołu i Krężoł Andrzej t. r. znów sprzedał wyderkafem Rosnowskiemu, teraz za 390 grz. (P.1393 k.2v). Na połowach Objezierza i Kowalewka w r. 1525 oprawił 600 zł posagu żonie Katarzynie Janowskiej, córce Wojciecha (P.1393 k.95). Obaj z bratem byli w r. 1528 kwitowani przez Benedykta Rosnowskiego, syna zmarłego tymczasem stolnika, z części sumy 400 grz., zapisanej ojcu wyderkafem na częściach Ryczywołu i Krążoł (P.871 k.234v). T. r. sprzedali wyderkafem części tychże dóbr za 390 zł Mikołajowi Gorzewskiemu (P.1393 k.244). Andrzej od brata, ks. Stanisława dostał w r. 1531 połowę domu z przyległościami w Objezierzu (ib.k.404). Obaj bracia części w Wielkim Skrzetuszu w r. 1536 sprzedali za 50 grz. Mikołajowi Skrzetuskiemu (P.1394 k.71v). Andrzej z przeprowadzonych w r. 1547 działów z bratem Stanisławem, wziął połowę Objezierza, te od strony Obornik, połowę miasta Ryczywołu i połowę wsi Krążoły (P.1395 k.384v,385). Bratu temu sprzedał w r. 1556 za 1.000 zł połowę Objezierza (P.897 k.57). Połowę folwarku Siedliska w Skrzetuszu Wielkim w r. 1556 sprzedał wyderkafem za 100 zł Maciejowi i Michałowi braciom Skrzetuskim (P.897 k.306, 1396 k.344). Połowę miasta Ryczywołu i wsi Krążoły oraz całą część Wielkiego Skrzetusza sprzedał w r. 1556 wyderkafem za 2.000 zł Andrzejowi Milińskiemu (P.1396 k.307v). Swoje części miasta Ryczywołu oraz wsi Krążoły i Wielki Skrzetusz w r. 1560 sprzedał za 700 złp.Piotrowi Czarnkowskiemu, kasztelanowi poznańskiemu (P.1396 k.854). Nie żył już w r. 1561 (P.1397 k.6). Synowie, Andrzej i Mikołaj. Z córek, Ludmiła w r. 1560 wyszła w r. 1560 za Jakuba Gwiazdowskiego, żyli oboje w r. 1562. Barbara była w r. 1554 wdową po Wojciechu Trąmpczyńskim nie żyła już w r. 1608.

(I) Mikołaj, syn Andrzeja i Janowskiej, uzyskał w r. 1570 intromisję do miasta Mrocza oraz przyległych wsi a to z tytułu zapisu 2.000 zł uzyskanego od Janusza Latalskiego (N.156 k.12). Bratu Andrzejowi w r. 1574 sprzedał wyderkafem na trzy lata za 6.400 złp połowę Objezierza (P.1398 k.481), jednocześnie zaś od Jadwigi Serprskiej (Sierpskiej?) z Gulczewa, żony Wojciecha Sędziwoja Czarnkowskiego, starosty gen. wielkopolskiego, nabył wyderkafem za 5.400 złp na rok wsie: Ośnicę, Tokary, Bylino, Ostrów, Borownicę(?) w wojew. płockim i rawskim (P.1398 k.481v). Od Stanisława Złotkowskiego, kasztelanica krzywińskiego, w r. 1575 kupił wieczyście za 3.000 zł części wsi Bylino w p. pozn. (R.Kal.4 k.248v), zaś w r. 1576 od Petronelli Palędzkiej, wdowy po Mikołaju Bylińskim, nabył wyderkafem za 1.000 złp oprawę 1.100 złp jej posagu na połowie Bylina (P.1398 k.621). Część Bylina i całe Komorniki w r. 1575 sprzedał wyderkafem za 1.250 zł na rok Krzysztofowi Jabłonowskiemu (P.1399 k.655). Potem te dobra sprzedał wyderkafem za 1.600 złp Annie Sobockiej, wdowie po Stanisławie Włościejewskim, zaś w r. 1581 wydzierżawił je od niej. Przez tę Annę, już 2-o v. żonę Abrahama Niesułowskiego, został w r. 1582 z tego wyderkafu skwitowany (P.936 k.74, 938 k.114). W r. 1589, lub przed tą datą, Komorniki sprzedał wyderkafem za 250 złp Krzysztofowi Jabłonowskiemu (P.951 k.515). Pustkę Bylinki, położoną między Komornikami a Bylinem, w r. 1591 sprzedał za 3.000 zł Jerzemu Trąmpczyńskiemu (P.1400 k.815). Części wsi Bylino, które sprzedał w r. 1589 bratu Andrzejowi, odkupił odeń w r. 1593 (ib.k.1023). Komorniki i części Bylina wyderkafem na trzy lata sprzedał za 3.200 zł Maciejowi Bronikowskiemu, który do tych dóbr intromisję uzyskał w r. 1595 (P.964 k.1396, 1401 k.630). Od Jerzego Trąmpczyńskiego w r. 1596 kupił za 3.000 złp Bylinko (P.1401 k.735v). Komorniki i części w Bylinie sprzedał w r. 1599 za 9.000 złp Krzysztofowi Cieleckiemu (P.1403 k.263v). Swoje części w Objezierzu w r. 1603 sprzedał za 2.025 złp bratankowi Stanisławowi, synowi Andrzeja O-go (P.1404 k.843v). Skwitowany t. r. przez tegoż bratanka z winy trzech grzywien (P.973 k.286), żył chyba jeszcze w r. 1605. (P.1405 k.470v).

(II) Andrzej, syn Andrzeja i Janowskiej, uzyskał w r. 1560 od Andrzeja Gwiazdowskiego, ojca Jakuba przyszłego męża siostry Ludmiły O-ej, zapewnienie dania jej oprawy 500 złp posagu (G.39 k.386), a w 1562 był przez tę siostrę kwitowany z dóbr rodzicielskich (P.904 k.121). Od Jerzego i Mikołaja Latalskich, kasztelaniców lędzkich, nabył w r. 1568 wyderkafem za 550 zł ich części w Pawłowie p. gnieźn. (P.1397 k.661v). Dziedzic części miasta Pakości, przedmieści i wsi przyległej Pustka Świątkowska, których to dóbr posesję nabytą od niego trzymał w r. 1569 Stanisław Latalski, starosta człuchowski (Kc.117 k.22). Był chory, kiedy w r. 1572 dawał dożywocie swych dóbr nżonie Annie Jaruchowskiej i wyznaczał opiekunów dla dzieci (N.215 k.170v). Wsie Urzazowo i Święcino w p. pozn. w r. 1574 sprzedał za 10.000 złp Krzysztofowi z Tomic Iwieńskiemu (P.1398 k.480). Od Jana Kiszewskiego kupił wsie Ocieszyno i Gołębowo oraz połowę Wargowa. W związku z tą transakcją braciom Skrzetuskim w r. 1579 uiścił sumę 1.000 złp (P.932 k.425). Kowalewko o połowę Wargowa sprzedał wyderkafem Stanisławowi Kierskiemu i w r. 1580 wydzierżawił od niego na rok owe dobra (P.941 k.78). Mikołajowi Orzelskiemu, podczaszemu kaliskiemu, przyszłemu mężowi swej córki Anny, zapisał 24 IX 1582 r. w posagu za nią 3.000 zł gotowizną i 500 zł w wyprawie (N.160 k.262v). Całe Kowalewko i połowę Wargowa w r. 1583 sprzedał ponownie wyderkafem na rok za 2.000 zł Stanisławowi Kierskiemu (P.1399 k.93), zaś w r. 1586 Kowalewko i trzech kmieci w Objezierzu również wyderkafem sprzedał na lat trzy za 3.000 zł Bartłomiejowi Skrzetuskiemu (ib.k.722). Od Jana Turkowskiego cz. Wargowskiego w r. 1586 kupił za 6.000 złp części Wargowa i tamtejszego sołectwa (P.1399 k.756). Całe Wargowo w r. 1589 wydzierżawił Jerzemu Trąmpczyńskiemu (P.1399 k.756). Od brata Mikołaja w r. 1589 kupił części Bylina za 4.000 zł (P.1400 k.407v) i te części sprzedał w r. 1593 z powrotem temu brat (ib.k.1023). T. r. całe Wargowo sprzedał wyderkafem za 6.000 zł Bartłomiejowi Skrzetuskiemu (P.1401 k.21v). Umarł 2 II 1594 r., pochowany w kościele w Objezierzu, gdzie ma nagrobek (Łukasz.). Synowie: Stanisław, Andrzej, Jerzy i Jan. Z córek, Anna wyszła w r. 1582, krótko po 24 IX, za Mikołaja Orzelskiego, podczaszego kaliskiego, zmarła w r. 1592. Katarzyna była w latach 1608-1609 żoną Jerzego Racieskiego, wdowa w latach 1620-1626.

1. Stanisław, syn Andrzeja i Jaruchowskiej, nieletni w r. 1572, kiedy to ojciec jemu i jego rodzeństwu wyznaczał na opiekunów, Stanisława Latalskiego, starostę inowrocławskiego i człuchowskiego, swego krewnego i "protektora", Stanisława Skórę z Gaju Obornickiego, stolnika poznańskiego, i Dobrogosta Sobockiego. Miała ta opieka trwać aż do ukończenia przez Stanisława 24 lat (N.215 k.170v). Stanisław Gołębowo z folwarkiem i trzech kmieci w Ocieszynie, należących do folwarku gołębowskiego, w r. 1595 sprzedał wyderkafem na trzy lata za 1.400 złp Zofii Krzyszkowskiej, żonie Piotra Rzegnowskiego (P.964 k.670, 1401 k.441v). Pierwszej swej żonie Zofii Korzbokównie Zawadzkiej, córce Jana, oprawił w r. 1596 na całym Ocieszynie posag 4.000 złp (P.1402 k.198). Gołębowo i trzech kmieci w Ocieszynie w r. 1597 sprzedał wyderkafem za 1.200 złp Piotrowi Bzowskiemu (P.1402 k.458v). Z tytułu kontraktu o dzierżawę Ocieszyna skwitował w r. 1598 małżonków Jana Rzepeckiego i Annę Zaleską z 1.300 złp na poczet należnych sobie 2.500 złp (P.968 k.388). Gołębowo i trzech kmieci osiadłych w Ocieszynie sprzedał w . 1599 wyderkafem na jeden rok wdowie Annie z Belęckich Gorajskiej (P.1403 k.187). Drugiej swej żonie, Jadwidze ze Skoków Rożnowskiej, córce Jana, pisarza ziemskiego poznańskiego, na swej części w Ocieszynie i na połowie innych swych dóbr zapisałw r. 1600 wiano 3.000 złp (ib.k.502), zaś Gołębowo i trzech kmieciów Ocieszynie, wolne od tego zapisu a nabyte wyderkafem od Piotra Bzowskiego, teraz sprzedał wyderkafem za 2.200 złp na jeden rok teściowi (ib.k.503v). Ów teść Gołębowo i sześciu kmieci w Ocieszynie w r. 1602 sprzedał wyderkafem na jeden rok za 3.240 zł Januszowi Łubowskiemu (P.1404 k.693). Od stryja Mikołaja w r. 1603 kupił za 2.025 zł jego części w Objezierzu (ib.k.843v). Gołębowo i trzech kmieci w Ocieszynie w r. 1604 za 2.500 zł sprzedał wyderkafem Maciejowi Szczytowskiemu (P.1405 k.191). Części w Objezierzu, nabyte od stryja, sprzedał w r. 1605 za 1.015 złp bratu Andrzejowi (P.1405 k.470v). Pozwany w r. 1608 przez siostrę Katarzynę, zamężną Racięską, o przeprowadzenie eksdywizji (P.143 k.374). Gołębowo i trzech kmieci w Ocieszynie sprzedał był wyderkafem za 1.000 złp Annie Belęckiej, wdowie po Joachimie Gorajskim, żonie Stanisława Włościejewskiego. Pozywała go ona w r. 1609 z racji tego wyderkafu (P.143 k.633). Podpisał w r. 1609 w Poznaniu protest szlachty ewangelickiej przeciwko biskupowi poznańskiemu zakazującemu zboru w Międzyrzeczu (P.143 k.744). Od Zygmunta Grudzińskiego z Grudnej w r. 1610 nabył wyderkafem za 2.000 złp części Kijewa w p. pozn. oraz trzech kmieci z folwarkiem i folwarcznymi polami tamże (P.1407 k.272). Oboje małżonkowie uzyskali w r. 1612 od Stanisława Trąmpczyńskiego odroczenie terminu spłaty 1.000 złp (P.988 k.8). Jadwiga Rożnowska żyła jeszcze 7 IV 1616 r. (LB Objezierze), a Stanisław chyba i w r. 1633 (P.1417 k.700), nie żył zaś w r. 1636 (P.1033 k.706). Kolejność starszeństwa synów trudna do określenia. Byli to: Zygmunt, Samuel, Marcin, Mikołaj i Władysław. Z córek, Teofila (Bogumiła) wyszła w r. 1624 za Jana Nowowiejskiego, była wdową w r. 1652, umarła między r. 1658 a 1673. Zofia, żona Dawida Rumiejewskiego, nie żyła już w r. 1646. Spośród synów, Zygmunt, ochrzczony 25 VIII 1602 r. (LB Objezierze), zapewne zmarł dzieckiem. Samuel, ochrzcz. 28 III 1611 r. (ib.), asystował w r. 1628 siostrze Teofili, kiedy cedowała mężowi swą oprawę na Morawsku (Ws.206 k.258). Potem jezuita kolegium poznańskiego w r. 1640, części ojczyste w Ocieszynie i Gołębowie sprzedał przed tą datą braciom Mikołajowi i Władysławowi (P.1420 k.13,322). Mikołaj, wspomniany w r. 1628 (Ws. 206k.258), mąż Heleny z Ruszczy Branickiej, zawierał wraz z nią w r. 1639 kontrakt z Franciszkiem Sędziwojem Czarnkowskim, starostą pyzdrskim i międzyrzeckim (Py.148 s.249). Części w Ocieszynie i Gołębowie odziedziczone po ojcu, jak również kupione od brata Samuela, sprzedał w r. 1640 za 12.000 zł bratu Marcinowi (P.1420 k.322). Żył jeszcze w r. 1643 (Py.150 k.71). Może identyczny z Mikołajem O-im, który z żony Heleny miał syna Stanisława Andrzeja, ur. 8 IX 1650 r. (LB Szemborowo). Władysław, wspomniany obok braci w r. 1636 (P.1033 k.764v), mąż Doroty Sędzińskiej, z którą spisywał w r. 1638 wzajemne dożywocie (P.1419 k.573v). Części Ocieszyna i Gołębowa, zarówno te po ojcu, jak i te, które kupił był od brata Samuela, w r. 1640 sprzedał za 12.000 zł bratu Marcinowi (P.1420 k.13).

Marcin, syn Stanisława i Rożnowskiej, spisywał w r. 1633 wzajemne dożywocie z żoną Katarzyną Nowowiejską (P.1417 k.700). Dziedzic Ocieszyna i Gołębowa, żeniąc się w r. 1638 2-o v. z Zofią Skaławską, córką Stanisława, krótko przed ślubem na Ocieszynie oprawił jej posag 5.500 złp i wyprawę 1.500 złp (P.1419 k.1079). Umarła ona krótko po 13 I 1638 r. (LB Św. Wojciech, Pozn.). Marcin od brata Władysława w r. 1640 kupił za 12.000 złp jego części w Ocieszynie i Gołębowie (P.1420 k.13) i za tyle samo części w tejże wsi od brata Mikołaja (ib. k.322). Od Melchiora Bieganowskiego w r. 1641 kupił wyderkafem za 3.880 złp Łosiniec w p. gnieźn. (P.1420 k.665v). W imieniu własnym i dzieci zmarłej żony jejprawa i zapisy na Nowejwsi cedował w r. 1641 Stanisławowi Proskiemu, komornikowi ziemskiemu poznańskiemu(P.1043 k.551). Obok innych mianowany w r. 1646 przez Dawida Rumiejewskiego (Romiejewskiego) jednym z opiekunów jego dzieci, zrodzonych ze zmarłej Zofii z O-ch, swej stryjecznej siostry (W.38 k.56). Od Jakuba Śniegockiego w r. 1653 nabył wyderkafem za 23.000 zł Zielątkowo (P.1066 k.335). Nie żył już w r. 1663 (P.1073 k.838). Owdowiała Zofia Skaławska była 2-o v. w r. 1665 żoną Wacława za Smogorzewa Krzyżanowskiego (P.1076 k.268v), nie żyła już w r. 1686 (Py.1111 I k.74). Z pierwszej żony syn Rafał oraz córka Jadwiga, ochrzcz. 19 II 1633 r. (LB Objezierze), żyjąca jeszcze w r. 1641, i inna córka Barbara, ochrzcz. 13 I 1638 r. (LB Św.Wojc.,Pozn.), w r. 1641 już z pewnością nie żyjąca (P.1043 k.551). Z drugiej żony córka Małgorzata, ochrzcz. 6 V 1640 r. (LB Objezierze), niezamężna, żyjąca jeszcze 28 VIII 1672 r. (ib.).

Rafał, syn Marcina i Nowowiejskiej, żupnik bydgoski (P.1094 k.171v). Nieletni w r. 1641 (P.1043 k.551), dziedzic Ocieszyna, wydzierżawił tę wieś w r. 1663 Kazimierzowi Romiejewskiemu pod zakładem 5.400 zł (P.1073 k.840). Poddaną z Ocieszyna dał w r. 1665 Wojciechowi Mraszewskiemu (P.1076 k.269). Był również dziedzicem Zielątkowa (P.1135 XII k.170). Na wyprawę wojenną 1672 r. stawał pod chorągwią Piotra Opalińskiego, podkomorzego poznańskiego (P.199 k.1090). Umarł między 30 I 1674 r. (LB Chojnica), a r. 1676, kiedy żona jego, Joanna ze Skrzypny Twardowska występowała już jako wdowa (P.Lo94 k.171v). Była córką Zygmunta, cześnika i sędziego surogatora grodzkiego poznańskiego (P.1107 I k.45). W imieniu własnym i synów, Stanisława, Zygmunta i Antoniego, dziedziców Ocieszyna, kwitowała w r. 1786 Macieja Tomickiego, starostę obornickiego, ze sprawy o gwałty popełnione w Ocieszynie (P.1111 I k.46v). T. r. wraz z synem Stanisławem była kwitowana przez Mariannę z Goraja, wdowę po Wacławie Twardowskim, z 1.800 złp rocznego czynszu od sumy 18.000 złp, zapisanej sposobem zastawnym na Ocieszynie synom swym, zmarłemu tymczasem Maciejowi i pogrobowemu Wacławowi Twardowskiemu (P.1112 XII k.41). W imieniu własnym oraz synów, Zygmunta i Antoniego Ocieszyno o Gołębowo w r. 1687 sprzedała za 40.000 złp Janowi Olbrachtowi Cieleckiemu (P.1113 IV k.42). Chyba żyła jeszcze w r. 1693 (P.1432 k.9), nie żyła już w r. 1695 (P.1130 k.57). Synowie, jak było wyżej: Stanisław, Zygmunt i Antoni. Córka Teresa, chrzestna 30 V 1680 r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.), wyszła 1-o v. w r. 1683 za Mikołaja Koczorowskiego, który żył jeszcze 1688 r. Drugim jej mężem, poślubionym w r. 1691 między 3 a 19 XI, był Stanisław z Chomęcic Morawski, zmarły w r. 1718 lub 1719. Po raz trzeci wyszła w r. 1721 lub 1722 za Tomasza Wyganowskiego, umarła w r. 1747 lub 1748. Być może, iż córką Rafała była też Marianna, żona 1-o v. Jana Brodeckiego, 2-o v. w latach r. 1702 Stefana Rzeszotarskiego. Kwitowała ona w r. 1710 małżonków Stanisława Morawskiego i Teresę O-ą (P.1145 k.13v). Zmarła między r. 1726 a 1739.

1) Stanisław (Stanisław Wojciech), syn Rafała i Twardowskiej, pisarzem grodzkim wałeckim mianowany przed 30 VIII 1685 r. (LB Ceradz) wspomniany w r. 1683, kiedy obok matki zawierał z Mikołajem Koczorowskim kontrakt o rękę siostry Teresy (P.1106 III k.1). Na rzecz Stanisława i jego braci owa Teresa otrzymawszy 12.000 złp posagu zrzekła się w r. 1684 pretencji do majątku rodzicielskiego (P.1107 I k.45). Obok braci dziedzic Ocieszyna w r. 1686 (P.1111 I k.46v, 1112 XII k.41), niewątpliwie już nie żył w r. 1687 (P.1113 IV k.42).

2) Zygmunt Imbir O., syn Rafała i Twardowskiej, wspomniany w r. 1684 (P.1107 I k.45). Obok braci współdziedzic Ocieszyna w r. 1686 (P.1111 I k.46v). Zaślubił w Poznaniu 15 VIII 1691 r. Zofię Kędzierzyńską (LC Św.Wojc., Pozn.), z którą w r. 1693 spisywał wzajemne dożywocie (P.1432 k.9). Od Jana Olbrachta Cieleckiego wspólnie z bratem Antonim, mocą zawartego kompromisu, kupił w r. 1693 za 40.500 złp części w Ocieszynie i Gołębowie sprzedane mu w r. 1687 w ich imieniu przez matkę (P.1432 k.396,482) i t. r. swoją połowę w tych nabytych dobrach, wedle zobowiązania danego przez brata, sprzedał za 21.000 złp Adamowi Kwileckiemu (ib.k.464v). Ożenił się 2-o v. z Apolinarą (Apolonią) Łoś Golińską, córką Jana, burgrabiego konińskiego z Anny Bojanowskiej i żonie tej w r. 1695 oprawił w posagu 7.000 złp, odebranych od jej brata Pawła Łoś Golińskiego (P.1130 VII k.57), jak też sumę 3.611 zł odebraną od jej brata przyrodniego Władysława Otto Trąmpczyńskiego (P.1130 X k.52), zaś w r. 1698 sumę 3.611 złp wypłaconą przez innego przyrodniego brata Jana Otto Trąmpczyńskiego (P.1135 X k.214). Wedle sporządzonego z bratem Antonim zobowiązania działowego z r. 1694 nabył od niego w r. 1698 za 16.000 złp Zielątkowo p. pozn. (P.1135 XII k.170). Od Macieja Tomickiego kupił w r. 1701 za 100.000 złp Objezierze i połowę młyna Kowalewskiego (P.1141 IV k.98v). Skwitowany t. r. przez Władysława Otto Trąmpczyńskiego, przyrodniego brata żony, z 20.000 złp (P.1144 k.193v). Dziedzic Objezierza, Zielątkoa i Wilkowa, pozywał w r. 1711 szwagra Stanisława Morawskiego i swą siostrę Teresę z O-ch Morawską (P.282 II k.141). Żona jego, Apolinara w r. 1725 pozywała Teresę z Golińskich Prusimską o spadek po zmarłym Pawle Golińskim (Z.T.P.43 k.723). Zygmunt sprzedał Objezierze w r. 1725 Piotrowi Węgorzewskiemu, zachowując dla siebie prawo wolnego wyrębu w borach Kiszewskich należących do Ocieszyna, który to wyrąb w r. 1723 od dziedzica Ocieszyna (I.Kal.232 k.321). Umarł w r. 1728 i pochowany został 11 VI w Poznaniu u Dominikanów (LM Św.Maria Magdal., Pozn.). Apolonia Golińska żyła chyba jeszcze w r. 1746 (P.1283 k.35), już nie żyła w r. 1754 (P.1312 k.93). Synowie: Klemens, ksiądz, wspomniany w r. 1731 (Z.T.P.47 k.335), Rafał, o którym niżej, Ludwik również, Wincenty Sebastian, ochrzcz. 25 I 1712 r. (LB Objezierze), zapewne młodo zmarły, wreszcie Antoni, o którym także niżej. Z córek, Anna, ochrzcz. 30 VII 1702 r. (ib.), jeszcze niezamężna 2 I 1729 r. (ib), w latach 1733-1755 żona Andrzeja Łochyńskiego, poślubiła 2-o v. Jakuba Karłowskiego, była wdową w r. 1760, umarła między r. 1764. Konstancja Agnieszka, ochrzcz. 29 I 1704 r. jeszcze w świecie 6 IX 1722 r. (ib.), potem pod imieniem Joanny dominikanka w Poznaniu (LB Oporowo), umarła 3 VIII 1755 r. (Nekr.Dominikanek, Pozn.). Wiktoria Teresa, ur. w Objezierzu, ochrzcz. 3 III 1709 r. (LB Objezierze). Rozalia, ur. w Oporowie 6 X 1710 r., pod imieniem Zuzanny dominikanka w Poznaniu (LB Oporowo), zmarła 13 X 1782 r. (Nekr. Dominikanek, Pozn.). Joanna, ur. w r. 1742, umarła w czerwcu t. r. (LM Oporowo). Zuzanna Antonina, ur. w Objezierzu ochrzcz. 4 VIII 1720 r. (LB Objezierze).

(1) Rafał Imbier O., syn Zygmunta i Golińskiej, ur. ok. r. 1699, przeprowadzał w r. 1736 działy z braćmi. Dziedzic Zielątkowa, mąż Marianny (Marcjanny) Zajączkówny, córki Józefa i Jadwigi z Nieżychowskich (I,Kal.220 k.414), kwitował w r. 1746 ojca swej żony z 20.000 złp posagu (P.1283 k.35). Marianna z Zajączków zmarła w r. 1755 (A.B.Pozn., W.58). Rafał w latach 1764-1767 był posesorem Małego Buszewka (LB Otorowo). Umarł we dworze w Zajączkowie 2 IV 1782 r., mając lat 83 (LM Sobótka). Córka Rozalia, dziedziczka Zielątkowa (I.Kal.232 k.321), w latach 1768-1792 żona Kajetana z Wrzący Zajączka.

(2) Ludwik, syn Zygmunta i Golińskiej, w r. 1722 plenipotent matki, spadkobierczyni bezpotomnie zmarłego brata Pawła Golińskiego (Z.T.41 k.209). Spisywał w r. 1743 wzajemne dożywocie z żoną Elżbietą Krzyżanowską, córką Łukasza ziemskiego, pisarza poznańskiego, Barbary Śniegockiej (P.1274 k.134). Z działów braterskich przeprowadzonych w r. 1736 dostało mu się Wilkowo i tam zmarł 2 VI 1750 r., pochowany u Bernardynów w Poznaniu (LM Buk; A.M.B., Pozn. W.58). Wdowa już t. r. wyszła 2-o v. za Franciszka Moraczewskiego, komornika ziemskiego wschowskiego (P.1298 k.102v) i spisała z nim wzajemne dożywocie w r. 1751 (P.1302 k.45). Oboje Moraczewscy żyli jeszcze w r. 1780 (P.1357 k.1). Synowie Ludwika i Elżbiety, Franciszek Ksawery, ur. w Wilkowie, ochrzcz. 21 II 1746 r. i zmarły t. r. (LB,LM Buk), Ignacy Walenty, ochrzcz. 14 II 1747 r. (LB Św.Maria Magdal.,Pozn), zapewne zmarły dzieckiem. Z córek, Katarzyna Barbara, ur. w Wilkowie, ochrzcz. 27 IV 1748 r. (LB Buk), zapewne wczśnie zmarła. Salomea, ur. w Wilkowie, ochrzcz. 11 XI 1749 r. (ib.), wyszła najpierw za Rafała Kowalskiego, 2-o v. w latach 1770-1803 była żoną Wojciecha Lipskiego, łowczego kaliskiego, starosty szemborowskiego. Wilkowo, odziedziczone po ojcu, sprzedała w r. 1770 za 60.000 złp mężowi (G.100 k.407). Zmarła po 6 III 1815 r.

(3) Antoni Imbir o., syn Zygmunta i Golińskiej, komornik graniczny kaliski w r. 1746 (LB Szamotuły), zaślubił 25 XII 1726 r. Zofię z Pierzchna Koszutską, córkę Adama, pisarza ziemskiego poznańskiego (LC Mądre). Wedle ustaleń wynikających z działów braterskich z r. 1736. skwitował w r. 1746 brata Rafała z 7.000 zł (P.1283 k.36). Żona Zofia nie żyła już w r. 1754, zaś Antoni, dziedzic Bieganowa, zapisał wtedy trzem urodzonym z niej córkom, Urszuli, Apolonii i Konstancji, każdej po 10.000 złp posagu, a gdyby iść miały do klasztoru po 3.000 złp (P.1312 k.93). Był w sumie 33.000 złp zastawnym posesorem miasta Mielżyna, dziedzicznego Józefa Otta Trąmpczyńskiego. Nie żył już w r. 1758 (I.Kon.79 k.94). Synowie: Józef, o którym niżej, Jan Nepomucen i Zygmunt. Wszyscy trzej kwitowali t. r. Józefa Trąmpczyńskiego z sumy 18.832 złp na poczet sumy udzielonej mu przez ojca pod zastaw Mielżyna (ib.). Jan Nepomucen, skwitowany w r. 1758 wraz bratem Zygmuntem przez siostrę Urszulę zamężną Sławińską z 12.000 złp posagu (I.Kon. 79 k.95). Był w latach 1760-1761 dzierżawcą Kamieńca (LB Kamieniec; LC Łęki W.). Po śmierci brata Józefa opiekował się w r. 1784 jego nieletnimi dziećmi (Kośc.334 k.319). Umarł w r. 1790, pochowany 28 VI w Poznaniu w kościele Św. Stanisława (LM Św.Maria Magdal.,Pozn.). Zygmunt, proboszcz w Cieminie, mianował w r. 1777 braci swych, Józefa i Jana Nepomucena plenipotentami (I.Kon.81 k.131). Spośród wymienionych wyżej córek, Urszula zaślubiła w Mielżynie 4 VII 1757 r. Wojciecha Sławińskiego, umarła w Zielątkowie 11 X 1760 r., pochowana w Szamotułach u Reformatów. Apolonia, jeszcze niezamężna 23 XI 1760 r. (LB Kamieniec), zapewne identyczna z Apolonią, żoną w latach 1787-1788 Bonawentury (Dobrogosta) Bronikowskiego, już nie żyjącego w r. 1790. Konstancja wreszcie, która w parafii Mielżyn 31 I 1758 r. zaślubiła Andrzeja Jaraczewskiego.

Józef Imbier O., syn Antoniego i Koszutskiej, wspomniany w r. 1758 jako współspadkobierca rodziców (I.Kon.79 k.95). Posesor Zielątkowa w r. 1759 (LB Kamieniec), posesor Skórzewka w r. 1761 (ib.). Zaślubił w Cykówku 17 XI 1760 r. Agnieszkę Watta Kosicką, córkę Jakuba i Franciszki Moszczeńskiej (LC Kamieniec; Kośc. k.61). Od Macieja Mielżyńskiego, starosty wałeckiego, brał 27 III 1775 r. w zastaw Włoszanowo p. kcyń. za sumy 1.916 zł węg. i 72 złp, zaś w r. 1784 zastaw ten scedował Maciejowi Dobrogojskiemu (G.111 k.46). Dawał w r. 1779 plenipotencję bratu Janowi Nepomucenowi O-mu (Ws.100 k.16). Zielątkowo i Wymysłowo cz. Imbierowo, wedle kontraktu z 27 VI 1781 r., sprzedał t. r. za 112.000 złp Benedyktowi Skrzetuskiemu. Miała tam jego żona oprawę 30.500 złp posagu (P.1358 k.221v; 1368 k.93,94). Umarł t. r. (Kośc.334 k.319), zaś owdowiała w latach 1786-1791 była 2-o v. żoną Piotra Jordan Krąkowskiego, chorążego, potem porucznika regimentu pieszego wojsk. kor. (P.1363 k.449, 1364 k.95,445v, 1367 k.382, 1368 k.107). Synowie: Leon Ignacy Klemens Ksawery, ur. w Skorzewku, ochrzcz. 16 IV 1764 r. (LB Skorzewo), Ignacy i Rafał, o których niżej. Spośród córek, Franciszka (Franciszka Barbara Urszula Ewa), ur. w Cykówku, ochrzcz. 29 XII 1761 r., zmarła tam 30 VI 1770 r., pochowana w Woźnikach u Reformatów (LB,LM Kamieniec). Teresa (Teresa Gertruda Teofila), ur. w Skórzewku, ochrzcz. z wody 17 III 1763 r. (LB Skórzewo), z ceremonii 23 VI 1770 r. (LB Kamieniec), zaślubiła 16 VI 1789 r. Jakuba Stupnickiego, żyli jeszcze oboje w r. 1796. Magdalena, nieletnia w r. 1784 (Kośc.334 k.319), niezamężna, żyła jeszcze 6 VIII 1793 r. (LB Jabłkowo).

a. Ignacy, syn Józefa i Kosickiej, zapewne identyczny z Ignacym Antonim, ochrzcz. z ceremonii 15 VI 1788 r. (LB Św.Marcin,Pozn.), corąży regimentu pieszego wojsk kor. w latach 1790-1791. Pozostawał w r. 1784 wraz z rodzeństwem pod opieką stryja Jana Nepomucena (Kośc.334 k.319). Plenipotent brata Rafała w r. 1786 (P.1363 k.449), w imieniu własnym i tego brata sumy 1.000 zł i 500 tynfów, które od ich dziada Antoniego pożyczył był w r. 1730 brat Rafał, cedował w r.1789 stryjowi Nepomucenowi (P.1366 k.509). W imieniu swoim i tegoż brata a obok siostry Stupnickiej i jej męża zawierał w r. 1790 kompromis z tym stryjem jako opiekunem ich siostry panny Magdaleny (P.1367 k.282). Obaj bracia wraz z tym stryjem jako opiekunem młodszego z nich, Rafała, sprzedali wtedy, 14 VI 1790 r. Cykowo, Cykówko i część Sepna Janowi Piotrowi Brzeskiemu, chorążemu radziejowskiemu, pisarzowi grodzkiemu gnieźnieńskiemu (ib.k.282v,382). Ignacy umarł 24 III 1801 r., mając lat 46, pochowany w Poznaniu w kościele Św. Stanisława (LM Św.Maria Magdal.,Pozn.).

b. Rafał, syn Józefa i Kosickiej, ur. ok.r. 1764, zaślubił w Rusku 5 IX 1807 r. Apolonię Zarembiankę, ur. ok. r. 1784 (LB Rusko). Był w latach 1809-1818 posesorem Koszkowa (LB W.Strzelce; LB Cerekwica; LB Pępowo). Za żoną wziął Rusko, gdzie go spotykamy w r. 1826 (LB Rusko). Umarł tam 30 XII 1839 r., mając lat 75 (LM Rusko). Apolonia umarła w Koźminie 17 VIII 1871 r., mając lat 95 (LM Koźmin). Syn Józef, o którym niżej. Z córek, Paulina (Paulina Felicjana Augustyna), ur. w Koszkowie 26 VI 1809 r. (LB W. Strzelce), żona N. Richthoffena, zaślubionego jeszcze za życia ojca, umarła w Ostrowieczku 29 VIII 1870 r., pochowana w Dolsku (Dz.P.). Franciszka (Eleonora Franciszka Hieronima) ur. w Koszkowie 16 IX 1812 r. (LB W.Strzelce), ochrzcz. z ceremonii 6 III 1826 r. (LB Rusko), wyszła przed 30 XII 1839 r. za Antoniego Topińskiego, zaś 2-o v. przed 4 IV 1855 za Konstantego Miłkowskiego, dziedzica Rusocic, umarła po r. 1870. Elżbieta, Eliza (Marianna Elżbieta) ur. w Koszkowie 5 IV 1818 r. (LB W.Strzelce), ochrzcz. z ceremonii 6 III 1826 r. (LB Rusko), zaślubiła w Rusku 5 III 1838 r. Aleksandra hr. Szembeka z Siemianic, umarła w Poznaniu 8 VI 1839 r., pochowana w Siemianicach.

Józef (Józef Tymoteusz), syn Rafała i Zarembianki, ur. w Koszkowie 24 I 1811 r. (LB W.Strzelce), właściciel Drzeczkowa w r. 1848 (LC Rusko) w p. wschow., które to dobra wraz ze wsią i folwarkiem Wielkie oraz folwarkami Kopaniny i Kowale cz. Piotrowice z wiatrakiem i cegielnią (3.638 m.mm.), oszacowane na 133.066 tal., zostały 21 XI 1861 r. wystawione na sprzedaż przymusową (Dz.P.). Był też Józef po matce dziedzicem Ruska w pow. pleszew. (ok. 5.000 m.m.), dóbr sprzedanych w r. 1870 za 250.000 tal. hr. Czarneckiemu (Dz.P., wiad. z 6 VII). Żoną jego, zaślubioną przed r. 1861 była Józefina (Józefina Emilia Aniela) Mielęcka, zmarła w Charlottenburgu 18 III 1901 r., w wieku lat 90, tam pochowana.

3) Antoni Imbier O., syn Rafała i Twardowskiej, wspomniany w r. 1684 (P.1107 I k.45), współdziedzic obok braci Ocieszyna i Gołębowa w latach 1686-1687 (P.1111 I k.46v, 1113 IV k.42), które to dobra, jak już wiemy, matka ich w r. 1687 sprzedała Janowi Albrechtowi Cieleckiemu. Zawierał z tym Cieleckim w r. 1693 kompromis i obaj z bratem Zygmuntem t. r. za sumę 40.500 złp odkupili od niego te dobra (P.1432 k.482). Od Stanisława z Chomęcic Morawskiego kupił w r. 1695 za 12.800 złp Bednary w p. gnieźn. (P.1129 II k.108v). Nazwany w r. 1700 byłym dziedzicem Wilkowa (P.1139 XIII k.142v). Posesor Pawłowic, był w r. 1712 pozywany przez dziedziczkę tych dóbr wdowę Eufrozynę z Pawłowskich Albinowską (P.285 k.242). Uzyskane w r. 1693 z działów braterskich dobra Ocieszyno i Gołębowo wraz z wolnym wyrębem w Kiszewie w p. pozn. sprzedał w r. 1714 za 21.000 złp Łukaszowi Kwileckiemu (P.1148 I k.223). Umarł 16 V 1719 r. (LM Lubasz). Miał za żonę Barbarę Pruszakównę, zaślubioną przed 4 IX 1701 r., już nie żyjącą w r. 1739 (P.1255 k.17). Z niej syn Stanisław i córka Anna Rozalia, ochrzcz. 4 IX 1701 r. (LB Września), o której niczego więcej nie wiem.

Stanisław, syn Antoniego i Pruszakówny, ur. ok. r. 1709, zaślubił w Poznaniu 24 IX 1736 r. Apolinarę Karśnicką, wdowę 1-o v. po Antonim Cieślińskim (LC Św. Maria Magdal., Pozn.; P.1255 k.17). Posesor Gałowa w p. pozn. w latach 1741-1746 (LB Szamotuły), Gołunia w p. gnieźn. w r. 1742 (LB Chojnica), zastawny posesor Nowca i Malinia, dóbr dziedzicznych Franciszka Koszutskiego (P.1310 k.232). Umarł w Nowcu 22 VI 1749 r., mając 40 lat, pochowany u Bernardynów w Poznaniu (LM Dolsk). Wdowa żyła jeszcze 21 III 1773 r. (LB Włościejewki). Syn Józef.

Józef, syn Stanisława i Karśnickiej, zawierał w r. 1756 kontrakt z Janem Chłapowskim, dziedzicem Zador, zaś od swej matki w związku z tym kontraktem uzyskał w r. 1759 cesję połowy z sumy złp (Kośc.328 k.52). Od Franciszka Koszutskiego w r. 1760 kupił za 91.000 złp dobra Nowiec i Malinie w pow. kośc. (ib.k.163v). Za żonę miał MariannęZbijewską, która zmarła 14 XII 1771 r. (A. B. Kościan, W.49). Nowiec i Malinie w r. 1775 sprzedał za 100.000 zł zięciowi Józefowi Wielowieyskiemu (P.1352 k.315; Kośc.332 k.131). Chyba ten sam Józef O. w r. 1786 spisywał wzajemne dożywocie z żoną Katarzyną Dramińską (P.1363 k.311). Byłaby to więc druga jego żona. Jedyną córką Józefa i Zbijewskiej była Franciszka, ur. ok. r. 1756, zaślubiona w Nowcu 16 VI 1773 r. Józefowi z Bużenina Wielowieyskiemu. Umarła 18 V 1796 r., mając ok. 40 lat. Wielowieyski, potem major legionów polskich, zmarł w Poznaniu 10 II 1818 r., licząc lat 68.Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona716717718719[720]721722723724Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników