Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona875876877878[879]

Piotrkowscy - Podlescy
Podlaszewski
Podlaszewski Józef z Parchania zaślubił w Grabiu na Kujawach 1893.13/VI. r. pannę Józefę Romocką (Czarnecką?) z Opoki (Dz. P.).

Podleccy
Podleccy, czasem pisani Podleskimi. Jan (Podleski), mąż Agnieszki Lutomierskiej, zawierał w r. 1674 kontrakt z Danielem Broniszem (Py. 154 s. 352). Ta Agnieszka Lutomierska, córka Jana i Ewy Borowskiej, była t. r. siostrą i spadkobierczynią Jana Lutomierskiego (I. Kal. 152 s. 256). Żyli oboje w r. 1693 r. (I. Kal. 149 s. 177). Ów Jan (Podlecki), nie żyjący już w r. 1701, był ojcem Stefana (Franciszka Stefana), Jakuba i Stanisława. Ten Stefan od Wojciecha Gozdowskiego w r. 1692 kupił za 4.000 zł. części wsi Wilczyce zw. "Chlewszczyzną" i na połowie tych dóbr oprawił posag 2.000 zł. żonie Annie Pągowskiej, córce Stanisława, podpiska i regenta grodzkiego kaliskiego, odebrawszy tę sumę od jej brata Wojciecha (I. Kal. 149 s. 52). Swoją część Wilczyc w pow. kal. w r. 1593 sprzedał za 5.000 zł. Jadwidze Miaskowskiej, żonie Stanisława Skrzypińskiego (I. Kal. 149 s. 177). Agnieszka wraz z synami, Jakubem i Stanisławem, sumy po bracie Janie Lutomierskim w r. 1696 cedowała wdowie po nim, Jadwidze z Wysockich (I. Kal. 152 s. 256). Wspólnie z bratem Jakubem kwitowała w r. 1701 z 1.000 zł. brata Stanisława Lutomierskiego i żonę jego Ewę Źródłowską (I. Kal. 154 s. 138). Stanisław P., mając dany sobie przez zmarłego Wojciecha Pągowskiego zapis 1.200 zł. na wsi Mojaczowice w pow. sier., ustanowił w r. 1701 plenipotentów dla windykowania owej sumy (ib.). Najstarszy syn Jana, Stefan P. i Anna Pągowska byli rodzicami Konstancji, ur. w Czachórach, ochrzcz, 1697.30/XII. r., podawanej do chrztu przez Aleksandra Pąkowskiego i panią Agnieszkę Podleską (!) (LB Droszew). Jakub, mąż Katarzyny z Drzewców Mikołajewskiej, córki Franciszka i Jadwigi Debickiej (I. Kal. 159 s. 297). Ta Katarzyna obok brata Jana Kazimierza Mikołajewskiego, współdziedziczka Słuszkowa w pow. kal., w r. 1709 sprzedała tę wieś wraz z nim za 40.000 zł. Stefanowi Smardzewskiemu (I. Kal. 157 s. 26). Oboje z mężem od Kazimierza Mikołajewskiego w r. 1713 kupili za 5.000 zł. połowę Ciszkowa w pow. łęczyc., zaś Jakub na połowie tych dóbr oprawił żonie 1.500 zł. posagu (P. 1147 I k. 161v). Może siostrą powyższych braci a córką Jana była Marianna, w r. 1720 wdowa po Franciszku Pągowskim (I. Kal. 161 s. 145). Zob. tablicę.

Stanisław, syn zmarłego Wawrzyńca, uzyskał w r. 1713 zapis 6.000 zł. od Barbary Śliwnickiej, wdowy po Kazimierzu Kiełczewskim (Kośc. 311 s. 150). Wawrzyniec, ur. ok. 1784, pisarz aktowy w Ostrzeszowie, chrzestny 1809.20/V. r. (LB Ostrzeszów).

@tablica

Podlescy h. Grzymała
Podlescy h. Grzymała (Doliwa, Topór?) z Podlesia w pow. pyzdr. Jan z Podlesie część z tej wsi w r. 1437 sprzedał za 50 grz. Januszowi z Podlesia (P. 1378 k. 132v). Jan z Podlesia, nazwany raz P-i, raz Rogaskim (P. 1894 k. 295), na połowie swych dóbr we wsiach: Podlesie, Głowczyno, Czempina (Cząpin) i na połowie młyna na rzece Lutynia oprawił w r. 1503 posag 30 grz. żonie swej Annie Kretkowskiej (P. 1389 k. 285v), którą w r. 1506 skwitował Jan Łukomski z 4 grz. długu przezysków jej matki Katarzyny Kretkowskiej (I. Kal. 6 k. 105v). Jan z tą żoną na całej wsi Podlesie z płynem w pow. pyzdr. oraz na połowie Kretkowa i Żarnik w pow. kal. w r. 1525 zapisali wikariuszom katedry poznańskiej wyderkafem za 100 grz. czynsz roczny 8 grz. Towarzyszyli przy tym Annie Maciej Złotkowski stryj i Mikołaj Zieleński wuj (P. 1393 k. 102v). Jan połowę Podlesia osiadłego z połową dworu, folwarku i młyna wodnego na Lutyni, jak również połowy części we wsiach Główczyno i Cząpiń obciążył w r. 1541 zapisem 200 grz. wyderkafu na rzecz córki Anny, żony Stanisława Jedleckiego (P. 23 k. 141). Wspólnie z synami Stanisławem i Mikołajem całe części Żernik w pow. kal. w r. 1543 sprzedał za 214 grz. Mikołajowi Jarockiemu (P. 1395 k. 53v). Żył jeszcze w r. 1545 (Py. 23 k. 176v) nie żył zaś w r. 1553 (P. 894 k. 295). Anna Kretkowską nie żyła już w r. 1554 (P. 1396 k. 240v). Synowie: Stanisław, Jan i Mikołaj. O Stanisławie i Mikołaju zob. niżej. Jan, wspomniany w r. 1545 (Py. 23 k. 176), mąż Katarzyny N., nie żył już w r. 1553, kiedy wdowa wraz z synami Jakubem i Bartłomiejem kwitowała ze 100 zł., zapisanych przez zmarłego męża ich dziecim, braci jego, Stanisława i Mikołaja (Py. 174 k. 284). Spośród córek Katarzyna, w latach 1538-1556 żona Bartłomieja Dzierznickiego i Dzierznicy w pow. pyzdr., wdowa w latach 1556-1558, 2-o v. w latach 1563-1570 żona Marcina Zawadzkiego. Anna, w latach 1539-1564 żona Stanisława Jedleckiego "Turka", Kardasza", wdowa w latach 1567-1569.

1. Stanisław, syn Jana i Kretkowskiej, występował w r. 1543 obok ojca i brata (P. 1295 k. 53v). Mąż Barbary Przyjemskiej, wdowy 1-o v. po Wojciechu Dzierznickim, zapisał jej w r. 1549 dług 200 grz. (Py. 172 k. 511). Kwitowała ona w r. 1552 z 14 grz. Katarzynę Dzierznicką, a z 40 grz. Mikołaja P-go (P. 893 k. 49). Dzieci jej z pierwszego męża, Jan i Małgorzata Dzierzniccy, uzyskali w r. 1552 intromisję do łana roli folwarcznej oraz połowy łana pustego w Dzierznicy, które matce sprzedał był wyderkafem Bartłomiej Dzierznicki (Py. 174 k. 120v). Stanisław zastrzelony w Nowym Mieście przez Hieronima Pogorzelskiego "Pasikonia", a obwołania głowy dokonano przy pogrzebie 1554.15/III. r. w Żerkowie, na wezwanie Mikołaja, brata zabitego, oraz dzieci: Jana, Małgorzaty i Katarzyny (Py. 174 k. 628v). Wdowa t. r. zawierała układ ze szwagrem Mikołajem, opiekunem swych dzieci, dotyczący Podlesia, Żernik i Kretkowa (ib. k. 613v). Żyła jeszcze w r. 1556, kiedy od tego Mikołaja uzyskała zapis długu 228 grz. (P. 1897 k. 249). Z córek, Małgorzata, żyjąca w r. 1554, Katarzyna, może identyczna z Katarzyną P-ą, w latach 1580-1582 żoną Wojciecha Ciosnowskiego z Powiercia.

Jan, syn Stanisława i Przyjemskiej, pozywał w r. 1566 Pogorzelskiego, zabójcę ojca (Kośc. 245 k. 231v). Swe siostry stryjeczne, Jadwigę zamężną Żegrowską i pannę Barbarę P-ą kwitował w r. 1567 z pewnych żywych inwentarzy, które ich ojciec Mikołaj, jego opiekun, miał u siebie (Py. 106 k. 136). Zapewne identyczny z Janem P-im, nie żyjącym w r. 1582, kiedy wdowa po nim Katarzyna Zieleńska (z Zieleńca), już wtedy 2-o v. żona Izaaka Giżyckiego, pozywała Stanisława Ciosnowskiego o sumę 400 zł., oprawioną jej przez pierwszego męża (Py. 149 k. 8v). Dała w r. 1592 zobowiązanie Janowi Żernickiemu z Żernic Podleśnych w pow. sieradzkim, mężowi córki swej Ewy P-ej, iż stawi syna Jana P-go, by ten skwitował Żerońskiego z zobowiązania danego Ewie przez brata względem posagu (I. Kal. 59 s. 1139). Pobrali się Żerońscy t. r., krótko po 2/IV. r. (I. R. Kon. 25 k. 92). Będąc już wdową i po Giżyckim, dostała w r. 1504 od syna Jana P-go w dożywocie wsie Żerniki Podleśne i Kretkowo (R. Kal. 2 k. 459). Od Stanisława Radzewskiego kupiła w r. 1598 wyderkafem za 3.600 zł. na jeden rok wieś Dusinę (Duszynę) i część wsi Podrzecze w pow. kośc. (P. 968 k. 43; 1402 k. 672v). Nabywczyni praw od Jana Żerońskiego, kwitowała w r. 1603 Jana P-go, syna zmarłego Jana (P. 973 k. 563v), swego zaś syna czy pasierba. Ten Jan, żeniąc się w r. 1604 z Anną Wielżyńską, córką Stanisława, na krótko przed ślubem oprawił jej posag 3.500 zł. na Podlesiu i na pustce Czempino pow. pyzdr., wyłączając od tej oprawy Kretkowo w pow. kal. (P. 1405 k. 1). Oboje małżonkowie w r. 1610 dostali zapis długu 330 zł. od Anny z Wielżyna, wdowy po Bartłomieju Tłockim (P. 984 k. 942). Jan w imieniu własnym i żony w r. 1616 kwitował z 200 zł. Stanisława Czarlińskiego (P. 996 k. 587). Oboje z żoną uzyskali w r. 1626 zapis 600 zł. od Zofii Wielżyńskiej, wdowy po Stanisławie Belęckim (P. 1017 k. 895v). Z pięciu dymów w Podlesiu miał Jan w r. 1629 płacić podymnego 2 zł. i 15 grz. (Py. 143 s. 59). Od Stefana Miedzianowskiego w r. 1629 kupił za 5.000 zł. części w Podlesiu i w pustce Czempino (P. 1416 k. 637v). Podlesie sprzedał w r. 1635 wyderkafem za 4.000 zł. małżonkom Mikołajowi Bieganowskiemu i Zuzannie Grzymisławskiej (P. 1418 k. 370; Py 146 s. 451). Od syna Andrzeja w r. 1638 dostał zapis 8.250 zł. długu (I. Kal. 104b s. 1191). Z Jakubem Skrzypińskim zawarł w r. 1639 kontrakt o dzierżawę części Kretkowa i Żernik (Py. 148 s. 262). Skwitowany w r. 1639 z 2.000 zł. na poczet 7.500 zł. przez Giżyckich, synów zmarłego Jakuba, swoich zaś pupilów (Py. 148 s. 314). Swoje dobra w Podlesiu w r. 1645 zobowiązał się zastawić za 10.700 zł. synowi Andrzejowi (Py. 150 s. 230). Podlesie oraz części Kretkowa, Żernik i Czempina w r. 1647 sprzedał za 19.500 zł. Jakubowi Skrzypińskiemu (P. 1423 k. 280). Nie żył już w r. 1650 (Py. 151 s. 34). Synowie, Andrzej i Walerian. Z córek, Regina, jeszcze niezamężna w r. 1630, kiedy uzyskała zapis 1.000 zł. długu od Zofii Wielżyńskiej, wdowy po Stanisławie Belęckim (P. 1023 k. 256v), wyszła t. r. za Floriana Wilczyńskiego, żyjącego jeszcze w r. 1651. Była wdową w latach 1653-1655, nie żyła już w r. 1656. Jadwiga, w latach 1645-1665 żona Stanisława Zagórskiego z Pątnowa, a czasem burgrabiego ziemskiego kcyńskiego i skarbnika wschowskiego. Elżbieta zaślubiła w r. 1645, krótko po 24/VII., Stefana Zaleskiego cz. Psarskiego z Psar Kościelnych w pow. sieradzkim. Żyli jeszcze oboje w r. 1654.

1) Andrzej, syn Jana i Wielżyńskiej, mąż Anny z Mielrzyna Przybysławskiej, wdowy 1-o v. po Stanisławie Chwalibogowskim, która w r. 1638 uzyskała od swego teścia, Jana Przybysławskiego, zapis 8.250 zł. długu (I. Kal. 104b s. 1085, 1533). T. r. kwitowała małżonków, Jana Tomickiego i Dorotę z Kuchar, z 12.000 zł. zapisanych zastawem na połowie miasta Wieruszowa i wsi przyległych, Chrobanin i Mirków (ib. s. 1183). Z Aleksandrem Madalińskim, sekretarzem królewskim, zawierał w r. 1641 kontrakt dzierżawy wsi: Bobrowniki, Kołybki (Kolebki) i Miełoszewko w pow. ostrzeszow. (ib. 107a s. 654). Kwitowł w r. 1645 swego ojca z 7.000 zł. (Py. 150 s. 250). Towarzysz chorągwi Piotra Tomickiego w r. 1649 (ib. s. 259). Zapisał w r. 1650 bratu Walerianowi dług 4.000 zł. (py. 151 s. 34). Od Piotra Przyjemskiego w r. 1652 wydzierżawił miasto Borek z przyległymi wsiami w pow. pyzdr. (ib. s. 230). Dla zrodzonego z Przybysławskiej syna mianował t. r. opiekunów, a wśród z nich brata Waleriana (ib. s. 226). Żył jeszcze 1658.6/VIII r. (LB Fara, Pozn.). Ten sam Andrzej miał żonę, Mariannę Strzelecką ze Strzelec, z którą wzajemne dożywocie spisywał w r. 1661 (P. 1072 IV k. 264). Była to wdowa po dwóch mężach, Mikołaju Bojanowskim i Wojciechu Grzymułtowskim. Pasierbowi swemu, Hiacyntowi P-mu cedowała w r. 1661 sumę 30.000 zł. (I. Kal. 125 s. 192). Andrzej zawierał w r. 1663 ze Zbijewskimi kontrakt o wieś Wroniawy (P. 1073 k. 33v). Oboje z żoną spisywali w r. 1663 wzajemne dożywocie (P. 1425 k. 78v). Od Łukasza Gorajskiego, podstolego poznańskiego, t. r. Andrzej brał zastawem za 8.500 zł. Próchnowo, Dziewoklucz, Zbyszewice, Żuń, Sypniewo, Sułaszewo, Kowalewo i Oporzyno (P. 1079 k. 1168). Bratu Walerianowi t. r. zobowiązał się sprzedać za 24.500 zł. wieś Żórawia z folw. Kowalewko w pow. kcyń., dobra kupione od Krzysztofa Grzymułtowskiego, kasztelana poznańskiego, a jednocześnie od tegoż brata uzyskał zobowiązanie względem sprzedaży kamienicy nowowybudowanej w Rynku Poznania (Kc. 130 k. 434). Od Piotra Przyjemskiego, kasztelana śremskiego, uzyskał w r. 1664 zobowiązanie sprzedania za 70.000 zł. dóbr Mchy i Brzostownia w pow. kośc. oraz stawu we Włościejewkach, koło drogi do Poznania, między Brzostownią i Włościejewkami (Ws. 63 k. 787v). Dopełnił tego zobowiązania w r. 1665 (P. 1425 k. 1037v). Od Jana Markowskiego w r. 1665 nabył zastawem za 10.000 zł. na jeden rok Markowice w pow. pozn. (P. 1076 k. 812v). Nie żył już w r. 1669, kiedy o Mariannie ze Strzelców mowa jako o wdowie (P. 1867 k. 111v). Nabyła ona od Jana Opalińskiego, wojewody kaliskiego, w r. 1670 wyderkafem za 50.000 zł. wsie: Radlin z murowaną kamienicą, Kąty, Wilkowuja, Łuszczonowo i Tarce w pow. pyzdr. (P. 1868 k. 306). Od Łukasza Krzyżanowskiego dzierżawiła wieś Lipówkę i tam umarła 1671.9/III. r. jako "ostatnia z krwi panów Rąbińskich" (LM Rąbiń; Kośc. 199 k. 26v). Egzekwie odprawiono w Poznaniu u Franciszkanów, gdzie 27/IV została pochowana. Była bezpotomna (Kośc. 133 k. 77v). Synem Andrzeja i Przybysławskiej był Hiacynt.

Hiacynt, syn Andrzeja i Przybysławskiej, mąż Anny Powodowskiej, wdowy 1-o v. po Janie Żychlińskim, z którą w r. 1661 spisywał wzajemne dożywocie (I. Kal. 125 s. 1389; P. 1072 k. 264). Postrzelony ongiś przez Szwedów pod Lesznem, z 10.000 zł., pochodzących z sumy oryginalnej 30.000 zł. scedowanej sobie przez macochę na wypadek jej bezpotomnej śmierci, dał do dyspozycji ojcu na cele pobożne (P. 188 k. 362v). Umarł t. r., a owdowiała Anna Powodowska pozywała Piotra Żychlińskiego o wygnanie jej z Dobrzycy (P. 188 k. 384). Była w r. 1665 3-o v. Żoną Łukasza Gorajskiego, podstolego poznańskiego (P. 1076 k. 402). Wdowa i po tym trzecim mężu w latach 1676-1682 (P. 1094 k. 1448v; I. Kon. 63 k. 783v)

2) Walerian, syn Jana i Wielżyńskiej, w r. 1650 porucznik pospolitego ruszenia w chorągwi rotmistrza Andrzeja Skórzewskiego (P. 1061 k. 52, 86). Komendant (Praefectus) załogi kaliskiej a w latach 1659-1660, poznańskiej (P. 183 k. 124; N. 227 k. 440), wojski kruszwicki 1662 r. (Kc. 130 k. 303v). Od brata Andrzeja w r. 1663 kupił za 24.500 zł. wieś Żórawia z folw. Kowalewo w pow. kcyń. (P. 1073 k. 267v), dając mu w zamian kamienicę nowowybudowaną w Rynku Poznania (Kc. 130 k. 434). Mąż Marianny Zdrowskiej, wdowy 1-o v. po Jerzym Konradzkim, podstolim ciechanowskim, z którą wzajemne dożywocie spisywał w r. 1664 (P. 1425 k. 483v; 1862 k. 282). Od Joanny Katarzyny Radziwiłłówny, żony Leszczyńskiego, podkanclerzego kor., nabył w r. 1666(?) za 12.000 zł. dla siebie i żony dożywocie starosta borzechowskiego (Kc. 130 k. 421). Od Władysława i Jana Węgorzewskich, rodzonych stryjów i opiekunów synów zmarłego Dobrogosta Węgorzewskiego, sędziego grodzkiego bydgoskiego, w r. 1669 kupił za 48.000 zł. dobra Podlesie Kościelne, Zbitka i część Budziejewa w pow. gnieźn. (P. 1867 k. 230). Na elekcję 1669 r. jako rotmistrz wiódł chorągiew (P. 196 k. 434). Bezpotomny, nie żył już w r. 1671 (P. 1870 k. 347v). Żona jego umarła między r. 1672 a 1684 (Kc. 131 k. 341, 132 k. 286v).

2. Mikołaj, syn Jana i Kretkowskiej, wspomniany obok ojca i brata w r. 1543 (P. 1395 k. 53v), mąż Emerencji Łabiskiej, wdowy 1-o v. po Przecławie Orzeszkowskim, dał w r. 1544 żonie części wsi Podlesie,

Podlescy h. Grzymała (Doliwa, Topór?)
@tablica

Głowczyno i Czępino w pow. pyzdr., Kretkowo i Żerniki w pow. kaliskim (G. 335a k. 305v; P. 893 k. 63v). Jako syn i spadkobierca Jana P-go cz. Rogaskiego, dziedzic części w Podlesiu, pozwany był w r. 1553 przez Andrzeja Roszkowskiego, kasztelana śremskiego, dziedzica w Żerkowie (P. 894 k. 259). Od swej siostry Anny, żony Stanisława Jedleckiego "Turka", kupił w r. 1554 za 500 grz. części w Kretkowie i Żernikach (P. 1396 k. 240v) i zaraz sprzedał to jej wyderkafem za 120 grz. (ib. k. 242v). Krzyżanowice, wieś pustą w pow. pyzdr., sprzedał w r. 1554 Pawłowi Rogaskiemu (Kośc. 346 k. 359). Z owdowiałą bratową Barbarą z Przyjemskich układał się w r. 1554 względem dóbr w Podlesiu, Żernikach i Kretkowie (Py 174 k. 613v). Jako opiekun nieletnich dzieci brata Stanisława, na wypadek swej śmierci wyznaczył w r. 1554 opiekunami owych bratanków Krzysztofa Iwieńskiego i Piotra Bachorzewskiego cz. Stęgowskiego (Py. 174 k. 711). Bratowej, ich matce, w r. 1556 zapisał dług 228 grz. (P. 897 k. 249). Uzyskał w r. 1557 intromisję do części Kretkowa i Żernik, dóbr macierzystych, kupionych od siostry Katarzyny owdowiałej Dzierznickiej (Py. 176 k. 23v). Wawrzyńcowi Tomickiemu dał w r.1558 zobowiązanie sprzedania wyderkafem za 30 grz. części w Żernikach i Tomicach (G. 37 k. 143). Ustanowił t. r. opiekunami swych dzieci: żonę Emerencję Łabiską, Wojciecha Marszewskiego i Stanisława Łaskawskiego (ib. k. 143). Umarł między r. 1559 a 1563 (P. 1396 k. 711; Py. 179 k. 225). Córki, Jadwiga, żona Kaspra Żegrowskiego, i panna Barbara, dziedziczki Podlesia, pozywane były w r. 1563 przez Marcina Pruskiego (ib.). Jadwiga w r. 1563 sprzedała za 12.000 zł. Janowi Spławskiemu, "Sędzicowi" części Podlesia, Kretkowa i Żernik (P. 1397 k. 230v), zaś odkupiła odeń dobra w r. 1570 za 14.000 zł. (P. 1398 k. 91v). Kasper Żegrowski żył jeszcze w r. 1568, nie żył już w r. 1569. Jadwiga umarła między r. 1572 a 1575. Barbara, jeszcze niezamężna w r. 1568, była w r. 1569 żoną Piotra Boturzyńskiego, zaś 2-o v. w latach 1579-1580 żoną Stanisława z Głogowy Ciosnowskiego. Swoje części Podlesia i Żernik oraz pustki Czempino sprzedała w r. 1579 Marcinowi Grzymisławskiemu (P. 933 k. 413). Zob. tablicę.

Podlescy
Podlescy (h. Nałęcz?). Bernard (Kruchowski), młynarz młyna konnego na zamku gnieźnieńskim, mąż [w tym miejscu kończy się tekst monografii]Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona875876877878[879]