Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona871872873874[875]876877878879Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Piotrkowscy - Podlescy
Podbielscy
Marcjan, syn Piotra i Jaroszewskiej, wraz z bratem Stefanem w r. 1666 pozywał małżonków Pełczyńskich (ib. k. 395), ci zaś małżonkowie t. r. protestowali przeciwko owym braciom (ib. k. 409). Marcjan zawierał w Pobielu 1679.17/VII. r. pod zakładem 1.100 zł. kontrakt ze stryjem Marcinem (Py. 154 s. 45). Mąż Marcjanny Chociszewskiej, w r. 1679 sprzedał części w Podbielu za 1.100 zł. stryjowi Marcinowi (R. Kal. 2 k. 82v). Łąkę w Szetlewie W. w r. 1689 zastawił za 110 zł. siostrze Dorocie zamężnej Stawskiej (Py. 155 s. 51). Drugiej żonie, Zofii Malczewskiej, córce Kazimierza i Zofii Solikowskiej (Sulikowskiej), w r. 1690, jeszcze przed ślubem, zapisał dług 300 zł. (Py. 156 s. 75). Ta Zofia, wraz z siotrą Katarzyną zamężną Waliszewską, części Świnic, odziedziczone po Władysławie Bernackim, sprzedały w r. 1693 za 375 zł. Wojciechowi "Wierzbięcie" Biskupskiemu (I. Kal. 149 s. 153). Marcjan nie żył już w r. 1697, kiedy owdowiała Zofia Malczewska, idąc 2-o v. za Jana Goszczyńskiego, 3/IV. przed ślubem utwierdziła pod zakładem 300 zł. dany mu skrypt (I. Kon. 70 k. 179). Marcjan był bezpotomny a części po nim w Setlewie W. dziedziczyły siostry Karchowska i Stawska (I. Kal. 154 s. 303; I. Kon. 76 k. 20).

b. Marcin, syn Tomasza i Biernackiej, mąż Anny Kuczkowskiej, córki Stanisława (P. 155 s. 162), zaślubionej przed r. 1674, od brata Jana w r. 1675 dostał jego części w Podbielu (R. Kal. 15 k. 417), zaś od bratanka Marcjana, za kontraktem z 17/VII., kupił za 1.100 zł. jego tamtejsze części (Py. 154 s. 45; R. Kal. 2 k. 82v). Żona w r. 1680 okazała rany zadane jej przez Pawła Koszutskiego, posesora części w Podbielu (I. Kon. 63 k. 106v). Żonie tej zapisał Marcin w r. 1681 dług 300 zł. (Py. 155 s. 162). Anna Kuczkowska owdowiawszy wyszła 2-o v. za Kazimierza Domaradzkiego, a w r. 1692 będąc już wdową i po tym drugim mężu, wraz z synem Janem P-im zastawiała część wsi Podbiele małżonkom Pawłowi Stawskiemu i Annie Błaszkowskiej (P. 156 s. 30). Żyła chyba jeszcze w r. 1698 (I. Kal. 153 s. 318). Jedyny syn Jan.

Jan, syn Marcina i Kuczkowskiej, ochrzcz. 1674.3/VI. r. (LB Pleszew). Całe części w Podbielu po rodzicach sprzedał w r. 1698 za 1.800 zł. Władysławowi Stawskiemu, synowi swej stryjecznej siostry, Doroty P-ej (I. Kal. 153 k. 162 153, 162v). Podstarości w Rzgowie, dziedzic części w Podbielu, wraz z matką t. r. pozywany był przez małżonków Piechockich (I. Kon. 70 k. 316v). Od Aleksandra Zaremby uzyskał w r. 1699 zapis 600 zł. (ib. k. 492).

2) Jan, syn Sebastiana i Czyżewskiej, żeniąc się w r. 1582 z Dorotą Bunińską, córką Feliksa, na krótko przed ślubem, 10/II., uzyskał od przyszłego teścia w posagu zapis długu 300 zł. (I. Kal. 48 s. 398). Na połowie części w Podbielu t. r. oprawił żonie posag 250 zł. (R. Kal. 5 k. 247v). Dorota t. r. skwitowała swego ojca, zaś mąż jej swą część w Podbielu, nie objętą jej oprawą, zastawił jej za 50 zł. (I. Kal. 48 s. 583). Jan został w r. 1582 skwitowany przez brata Tomasza z sumy scedowanej im przez macochę Zofię z Bogusławskich (I. Kal. 48 s. 513). Od stryja Bartłomieja w r. 1590 kupił za 10 zł. plac pusty "Iwanowski" w Szetlewie (R. Kal. s. 322), który to plac potem, w r. 1594 sprzedał za 10 zł. bratankowi Tomaszowi P-mu (I. R. D. Z. Kon. 18 k. 42v). Od brata żony Wojciecha Bogusławskiego, uzyskał w r. 1592 zapis długu 116 zł. (I. Kal. 59 s. 1016). Sumę 10 grz. za którą brat stryjeczny Stanisław z żoną Zofią Bogusławską zastawili mu na rok cztery bruzdy ogrodu we wsi Podbiele, cedował w r. 1597 jego bratu Jakubowi (Py. 128 k. 245). Od Macieja i Walentego braci Szetlewskich "Żaków" trzymał zastawem połowę ich ról w W. Szetlewie i w r. 1598 skwitował Macieja z 60 zł. z sumy zastawnej (I. R. Kon. 28 k. 513v). Pozywał w r. 1602 Andrzeja Biskupskiego (ib. 30 k. 309v), zaś w r. 1609 skwitowany przez Heleną P-ą (córkę swą?), żonę Jana Waliszewskiego (Kal. 75 s. 93). T. r. skwitował z 44 grz. Andrzeja, Walentego i Jana P-ch synów Jana (Kal. 75 s. 227). Nie żył już w r. 1623, a nie żył wtedy i jego syn Piotra, po którym współspadkobierczynią była siostra Anna, żona Bartłomieja, krawca (szewca?), mieszczanina poznańskiego, która t. r. części po rodzicach i bracie w Podbielu i Szetlewie dała wieczyście małżonkom Janowi Waliszewskiemu i Helenie P-ej (Py. 27 k. 304), może swej siostrze? Owi małżonkowie, sław. Bartłomiej, szewc(!), mieszczanin pyzdrski, i Anna P-a, kwitowali w r. 1626 za 100 zł. wspomnianych małżonków Waliszewskich (Py. 143 k. 124v). Waliszewscy żyli jeszcze w r. 1627. Zob. tablicę.

@tablica

Anna, w r. 1631 żona Jana Zdzenickiego "Mydlaka". Andrzej, syn Jana, uzyskał w r. 1576 od Szymona Szetlewskiego "Karasia" zobowiązanie sprzedania za 20 grz. trzeciej części placu "Żakowskiego", od rzeczki Wargoła do granic Podbiela (P. 113 k. 118), kupił zaś owe części w r. 1577 (I. R. Kon. 6 k. 254v). Katarzyna, żona uczc. Mikołaja z Bnina. Sebastian(?), mąż Agnieszki Pioruskiej, która w r. 1602 okazywała rany zadane przez Dorotę Zduńską, żonę Jana Jaroszewskiego "Kurpika" (I. R. Kon. 30 k. 444). Jan P. zw. "Bojanek", mąż Agnieszki Pioruskiej, wdowy 1-o v. po Wojciechu Waliszewskim, 2-o v. po Tomaszu Jaroszewskim "Małym Maćku", spisywał z nią w r. 1602 wzajemne dożywocie (R. Kal. 7 k. 460). Agnieszce tej małżonkowie Piotr Jaroszewski i Anna Libeltówna t. r. zapisali dług 20 zł. (I. Kal. 68 s. 1319). Agnieszka z Pioruskich była w r. 1603 intromitowana do części w Jaroszewicach Mokrych cz. Wielkich w pow. kon. (Py. 131 k. 188). Zawierała w r. 1610 układ z Janem Zasułtowskim z pow. pyzdr. pod zakładem 100 grz. (Kon. 35 s. 15), zaś w r. 1610 była kwitowana ze 100 zł. długu przez Sebastiana Jaroszewskiego (G. 70 k. 513). Była już wdową w r. 1622, kiedy swą oprawną łąkę w Podbielu zw. "Wilga" zastawiła za 11 grz. Janowi Szetlewskiemu (Kon. 42 k. 90; Py. 143 k. 46). Role mężowskie w Szetlewie i łąkę w Podbielu w r. 1625 zastawiła za 12 zł. Piotrowi Łoniewskiemu (I. Kon. 44 k. 185v). Uzyskała w r. 1626 od Stefana Modlibowskiego zapis 90 zł. długu (I. Kon. 44 k. 564). Jakub P. nie żył już w r. 1605, kiedy wdowa po nim Anna Bogusławska kwitowała Annę Dzierzbińską, wdowę po Bartłomieju "Budku" Bogusławskim (I. Kon. 32 k. 147). Jan, syn zmarłego Jana zw. "Słodzina"(!), zapisał w r. 1608 dług 32 zł. Janowi Zdzenickiemu (Py. 134 k. 247v). Jan w r. 1611 zapisał dług 700 zł. swej żonie Annie Kotowieckiej, córce Rocha i Katarzyny Gutowskiej cz. Wyleżyńskiej (I. Kal. 77a s. 679, 680). Oboje spisywali w r. 1612 wzajemne dożywocie (R. Kal. 8 78) i t. r. wydzierżawili od małżonków Piotra Nieniewskiego i Katarzyny Gutowskiej cz. Wyleżyńskiej części wsi Piątek M. (I. Kal. 78 s. 1106). Od Wojciecha Żychlińskiego w r. 1618 wzięli w dzierżawę Tykadłów (ib. 84 s. 165). Jan, syn zmarłego Jana, w r. 1612 kwitował ze 100 zł. małżonków Jaroszewskich (ib. 78 s. 453). Janowi, synowi zmarłego Jana, zapisał w r. 1627 dług Jan Waliszewski, mąż Heleny P-ej (Py. 143 k. 115v). Jan P. "Chodzony", skwitowany w r. 1614 przez Jana Zdzenickiego "Siekiela" z 32 zł. (Kon. 38 k. 105). Marianna, córka Jana, żyjącego w r. 1618, żona w latach 1615-1630 Stanisława Zbierskiego "Spytka" (R. Kal. 9 k. 177). Dorota, w r. 1615 żona Stanisława Jaroszewskiego "Chwalika", wdowa w latach 1618-1644. Siostra jej Zofia, żona 1-o v. Zygmunta Jaroszewskiego "Karasia", 2-o v. w r. 1619 Wojcieha Węgierskiego, wdowa w latach 1622-1659 (Kon. 48 k. 3). Jan w r. 1625 wydzierżawił część Szetlewa W. małżonkom Ujejskim cz. Wilczyńskim (Kon. 44 k. 272). Anna, córka zmarłego Jana, wdowa po Jarosławie Twardzińskim (Twardzewskim?), 2-o v. w r. 1628 żona Seweryna Zdzenickiego (Py. 143 k. 79v), znów wdowa w r. 1631, żona 3-o v. w r. 1633 uczc. Andrzeja Ramsza, mieszczanina pyzdrskiego (I. Kal. 99b s. 2077, 2085). Małgorzata, żona Jana Osińskiego "Ptaka", nie żyjącego już w r. 1631. Ta Małgorzata, ciotka i spadkobierczyni Jana P-go zmarłego bezpotomnie, obok wyżej wspomnianych sióstr rodzonych, Doroty zamężnej Jaroszewskiej i Zofii wdowy Węgierskiej (Kon. 48 k. 3), żyła jeszcze w r. 1636. Stanisław P., w r. 1631 brat wujeczno-rodzony zmarłego Jana Bogusławskiego "Budka", opiekun córki tego Jana, Agnieszki (I. Kon. 46 k. 329v). Jadwiga P-a, żona uczc. kowala (fabri), mieszczanina z Opola, oboje już nie żyjący w r. 1633. Ich córka uczc. Małgorzata była wtedy spadkobierczynią Jana P-go (I. Kal. 99 b s. 2034). Franciszek, syn zmarłego Wojciecha, zaślubił w r. 1641 Jadwigę Siąską, córkę Krzysztofa i Zofii z Przetocznicy Niesołowskiej. T. r., na krótko przed ślubem, uzyskała ona od swej matki dopisanie długu 300 zł. do sumy posagowej 1.000 zł. (I. Kal. 107a s. 144). Ich córka Zofia, ochrzcz. 1655.6/VI. r. (LB Św. Trójca, Gniezno). Jan, mąż Anny Bogusławskiej, córki Wojciecha i Anny Jaroszewskiej, która w r. 1664 okazywała rany zadane przez panią Wojsłowską (Kon. 58 k. 280). Ta Anna, jedyna spadkobierczyni ojca, kwitowała w r. 1675 Macieja Otto Trąmpczyńskiego ze 120 zł. (Py. 154 s. 393). Oboje małżonkowie t. r. okazywali jej rany (I. Kon. 60 k. 770v). Andrzej Podbielski, syn zmarłego Błażeja, kwitował w r. 1665 z długu 300 zł. Annę, wdowę po Bartłomieju Korytowskim, i jej córkę pannę Teresę Korytowską (N. 184 k. 30v). Jan miał w r. 1685 ogród w Szetlewie W. (I. Kal. 143 s. 483).

Adam, sługa Kazimierza Rogalińskiego, poległ 1704.26/X. r. pod Stęszewem w bitwie ze Szwedami (LM Golejewko). Jan w r. 1722 kwitował ze sprawy Wojciecha Śliwnickiego, dziedzica Trębinka (Kośc. 313 s. 236). Jan nie żył już w r. 1729, kiedy żona jego Monika Skąpska, wdowa 1-o v. po Wojciechu Skąpskim(!), celem podniesienia sumy 260 t. zapisanych jej przez małżonków Franciszka i Teresę Szawrońskich, dała plenipotencję synowi Józefowi Skąpskiemu (Kośc. 316 s. 123). Jan P. z żoną Marcjanną Jabłońską w r. 1739 zawierali z Łukaszem Jarnowskim, stolnikowiczem brzeskim-kuj., i jego żoną Salomeą kontrakt z racji sumy 600 zł. (I. Kon. 77 k. 157). Tym małżonkom P-im cedował w r. 1744 Franciszek Lisowski posesję części wsi Kaliska, dziedzicznej Stefana Kraśnickiego (I. Kon. 77 k. 351), oni t. r. sumę 409 zł. cedowali Janowi Sokołowskiemu (ib. k. 401). Skwitował Jan tę żonę w r. 1748 z inwentarza (ib. 78 s. 150). Katarzyna zaślubiła przez r. 1746 Stanisława Prasnyskiego, dworzanina Macieja Trąmpczyńskiego. Kazimierz, chrzestny 1751.6/II. r. (LB Jarząbkowo) i 1753.9/VII. r. (LB Grzybowo). Józef, mąż Apolonii Bojanowskiej, córki Wojciecha i Katarzyny Zbijewskiej, która w r. 1754 wraz z siostrą Jadwigą, owdowiałą Sikorską, mianowała plenipotenta celem windykowania dóbr ruchomych i nieruchomych po rodzicach z części wsi Bardo w pow. pyzdr. (I. Kon. 78 k. 818, 825). Józef żył jeszcze w r. 1758 (ib. 79 k. 98), zaś w r. 1768 Apolonia występowała już jako wdowa (Py. 158 k. 25v). Urodz. Michał, liczący ok. 70 lat, jałmużnik Bractwa Św. Aniołów w Gnieżnie, zmarł 1760.17/VIII. r. i pochowany w kościele Św. Michała (LM Św. Michał, Gniezno). Agnieszka, w latach 1773-1784 wdowa po Wojciechu Markiewiczu. Urodz. Józef, ekonom z Wyciążkowa, chrzestny 1809.31/V. r., "skryba" z Żakowa, chrzestny 1811.21/IV. r. (LB Goniębice).

Podchoccy
Podchoccy(?), Sebastian, syn zmarłego Jana, ze wsi Bugwidze, i Anny Smardowskiej, ochrzcz. 1663.10/I. r. (LB Sowina).

Podczascy h. Rola
Podczascy h. Rola (Rawicz?) z Podczach W. w pow. gostynińskim. Klemens, ojciec Jana, zabitego, rządcy w Kokoszczynie, wsi kapituły poznańskiej, w imieniu własnym i swych córek: Doroty, Agnieszki, Ewy i Anny, spadkobierczyń tego brata, kwitował w r. 1600 ze sprawy o to zabójstwo ks. Stanisława Kluczewskiego, kanonika poznańskiego, posesora Kokoszczyna, oraz kalitułę katedralną poznańską (P. 970 k. 161). Grzegorz, nie żyjący już w r. 1652, ojciec Jana, męża Zofii Starzechowskiej, który to Jan kwitował się z żoną z inwentarza (P. 1064 k. 307v). Małżonkom tym Anna Czerwińska, wdowa po Mikołaju Chylińskim, zapisała w r. 1658 dług 100 zł. (Py. 152 s. 3), oni zaś w r. 1659 tę Annę, wtedy już 2-o v. żonę Benedykta Postupalskiego, kwitowali z 200 zł. (ib. s. 13). Cedował im w r. 1665 jej bratanek rodzony, Stanisław Starzechowski, zapisy uzyskane od Jana Wilkowskiego (P. 1076 k. 1012v). Żyli oboje w r. 1671 (P. 1870 k. 344). Ich córka Bogumiła była w latach 1671-1686 żoną Jana Soszyńskiego.

Jan, syn zmarłego Macieja, żeniąc się w r. 1662 z Anną Lisowską, wdową 1-o v. po Smarzewskim, zapisał jej przed ślubem dług 1.000 zł. (Py. 153 s. 226). Oboje od Adama Golińskiego, burgrabiego ziemskiego konińskiego, wzięli w dzierżawę w r. 1675 pod zakładem 2.200 zł. część miasta Golina i wsi Spławie (I. Kon. 60 k. 802v). Anna, w r. 1663 wdowa po Janie Czarnowskim (P. 1073 k. 199). Ks. Marcin Jan, kanonik kamieński, na wsi Konopnica w pow. rawskim, zapisał w r. 1664 dług 1.000 zł. bratu stryjecznemu, Janowi P-mu (N. 184 k. 25v), oraz inny dług 300 zł. siostrzeńcom swym, Katarzynie i Barbarze Czarnowskim, córkom zmarłego Jana i Katarzyny P-ej (ib. k. 26). Wojciech i Jadwiga, rodzice Pawła, ochrzcz. 1665.18/I. r. (LB Św. Trójca, Gniezno). Jan, mąż Anny Ziemięckiej, uzyskał 1666.13/II. r. prawo wspólnoty na puste wójtostwo w Borzykowie pow. pyzdr., co oblatywał w r. 1667 (Py. 153 s. 171). Jan, mąż Zofii Malczewskiej, córki Piotra i Marianny Ułanowskiej, spisał w r. 1677 w Ostrowie pod zakładem 2.400 zł. kontrakt z jej bratem Antonim, który siostrze zapisał 200 zł. (G. 86 k. 71). Żył jeszcze w r. 1685 (I. Kon. 66 k. 6), nie żył zaś w r. 1690, kiedy to Zofia idąc 2-o v. za Eustachego Ossowskiego zapisała mu przed ślubem, 17/VII., sumę 800 zł. (G. 89 s. 72). Agnieszka, żona Bartłomieja Gumińskiego, oboje nie żyli już w r. 1685 (Py. 1109 IV k. 50). Adam, nie żyjący w r. 1690, mąż Anny Grabskiej, ojciec: Jana, Stanisława i Teresy, która 1697.27/I. r. poślubiła Świętosława Pławińskiego. Spośród nich, Jan zawierał t. r. w Kcyni pod zakładem 6.000 zł. kontrakt z małżonkami Aleksandrem Kleparskim i Eufrozyną Zaleską (Kc. 132 k. 551v) o rękę córki ich Ewy Kleparskiej, której t. r. oprawił posag 7.000 zł. i spisał z nią wzajemne dożywocie (P. 1122 X k. 116). Nie żył już w r. 1696, kiedy owdowiała Ewa skwitowała siostrę męża, pannę Teresę P-ą, ze 100 zł. (Kc. 133 k. 57). Wyszła ta Ewa 2-o v. za Kazimierza Gowarzewskiego, któremu w r. 1699 na Laskownicy zapisała sumę 4.000 zł. (Kc. 142 k. 63v), zaś w r. 1726, już jako żona 3-o v. Tyburcego Waleriana Bzowskiego, działała w asyście Stanisława P-go, brata swego pierwszego męża (Kc. 135 k. 164). Zarówno ona jak i trzeci jej mąż nie żyli już w r. 1737 (G. 97 k. 194). Stanisław, syn Adama, działał w r. 1696 wraz z siostrą, panną Teresą, jako "rodzeni z jednego ojca" bezpotomnie zmarłego Jana (Kc. 133 k. 57). Może więc Adam prócz Grabskiej miał jeszcze inną żonę? Stanisław sumę 2.000 zł., którą bratu Janowi na mieście Margoninie i wsiach przyległych zapisał był w r. 1689 zmarły Stefan Gembicki, kasztelan płocki, cedował w r. 1732 Rafałowi z Wrzący Brzechffie (G. 96 k. 440). Żył jeszcze w r. 1733 (Kc. 137 k. 91). Franciszek, syn zmarłego Wojciecha, w r. 1695 kwitował Zofię Cielmowską, wdowę po Janie Wierzbińskim i jej dzieci z dwóch wołów i jednego konia (G. 90 k. 53). Maciej ożenił się 1710.2/III. r. z Zofią Zbijewską (LC Dubin). Oboje zawierali w r. 1713 kontrakt pod zakładem 1.300 zł. z Franciszkiem Bartochowskim, posesorem Marszewa (Kal. 159 s. 205). Był Maciej w r. 1715 administratorem Wikonic. Oboje z żoną nie żyli już w r. 1754 (P. 131 k. 158). Ich córka Dorota, ur. w Wilkonicach, ochrzcz. 1715.15/IX. r. (LB Pempowo). Inna ich córka, Rozalia, w latach 1754-1780 żona Stanisława Słomowskiego, nie żyła już w r. 1790.

Wojciech i Zofia, rodzice Szymona, ochrzcz. 1712.10/IX. r., Joachima, ochrzcz. 1717.15/III. r., Franciszka, ochrz. 1721.2/IV. r., Piotra Filipa, ochrz. 1724.1/V. r., Jakuba Stanisława, ochrzcz. 1724.1/V. r., Władysława Piotra Pawła, ochrzcz. 1729.10/VI. r. i Róży Limany, ochrzcz. 1712.10/IX. r. (LB Winnogóra). Pani Zofia P-a z Osieka zmarła po połogu 1717.17/IV. r. (LB Dubin). Antoni, mąż Barbary zmarłej 1735.25/XI. r. (LB Gniewków). Maciej P. ze Zdziarowitego, liczący ponad 60 lat zmarł 1736.16/III. r. (LM Kiszkowo). Jadwiga z Potarzyckich P-a z Trzcielna zmarła w r. 1745, między 19/IV a 9/VII (LM Stęszew). Maciej i jego żona Zofia Siąska, oboje nie żyjący już w r. 1746, kiedy spadkobierczyni Zofii, siostra jej Katarzyna Siąska, wdowa po Wojciechu Wojsławskim, kamienicę z ogrodem na przedmieściu Poznania, zwanym Gąski cz. Piaski, koło Bernardynów a w kierunku Karmelitów Bożego Ciała, zastawiła za 500 zł. ks. Janowi Wypiewskiemu, proboszczowi kiszkowskiemu (G. 98 k. 40). Urodz. Józef, sołtys w Wierzbocicach, i Franciszka Juszkowska, rodzice Róży, ochrzcz. 1749.31/VIII. r. (LB Graboszewo), i Zofii, w r. 1771 żony Ludwika Gałczyńskiego (I. Kon. 80 k. 222). Marianna chrzestna 1750/10.IV. r. (LB Pieranie).

Kazimierz "Zieykowicz"(!) O. i Konstancja Modlibowska, oboje już nie żyjący w r. 1766, rodzice Brygidy, żony 1-o v. Jana Obrębskiego, 2-o v. w r. 1766 Dominika Zieleniewskiego (I. Kal. 206/208 k. 11). Jan, major wojsk pruskich, chrzestny 1771.26/VI. r. (LB Pobiedziska). Wojciech i Agata Dąbrowska, oboje już nie żyjący w r. 1775, rodzice Wojciecha, męża Zofii Byszewskiej, córki Kaspra i Jadwigi Radolińskiej, który w imieniu własnym i żony kwitował wtedy Jakuba Dobrogojskiego, dziedzica Stanisławowa w pow. gnieźn. (Py. 156 k. 397). Pani Joanna P-a, podstolina kruszwicka z Ośniszczewa, chrzestna 1777.7/VI. r. (LB Chlewiska). Katarzyna P-a, podstolanka kruszwicka, chrzestna 1779.11/I. r. (LB Branno). Karol, w r. 1780 wiodący się od zmarłej Katarzyny Błeszyńskiej (P. 1357 k. 12). Wincenty, kapitan wojsk kor. regimencie ks. Sułkowskiego, zaślubił 1782.15/VI. r. Joannę Cachertównę (Suchertównę), która przyjęła katolicyzm (LC Ostrów). Ich córka, nie nazwana z imienia, licząca 4 lata, umarła 1786.13/II. r. (LM Kościan). Syn ich Damazy Józef, ur. w Kościanie, ochrzcz. 1788.14/XII. r. (LB Kościan). Franciszka, żona Aleksandra Modlińskiego, nie żyjącego już w r. 1787. Jan, nie żyjący już w r. 1791, i Zofia z Piwów(?), rodzice Antoniego, po którym z Konstancji Radlickiej, córka Teresa, w latach 1787-1791 żona Michała Morawskiego (I. Kal. 227 k. 602, 231 k. 347). Józef kwitował z 10 zł. węg. w r. 1788 Kunegundę Gałczyńską, wdowę po Ignacym Gliszczyńskim, staroście pasierbowskim (I. Kon. 84 k. 78). Wojciech, celnik w Rawiczu, w Rydzynie, potem poborca celny w Lesznie, miał z żony Katarzyny syna Michała, ochrzcz. 1788.27/IX. r., i córkę Teresę, ochrzcz. 1793.24/X. r., oboje urodzonych w Rawiczu (LB Rawicz), syna Wojciecha Józefa Gabriela, ochrzcz. 1792.31/III. r. i córkę Joannę Józefę, ochrzcz. 1801.21/VI. r., porodzonych w Rydzynie (LB Rydzyna), wreszcie syna Kazimierza Józefa ur. w Lesznie 1796.22/II. r., podawanego do chrztu przez babkę Agnieszkę Ułaszewicową (LB Leszno). Barbara, kapitanowa wojsk koronnych, chrezstna 1791.18/IX. r. (ib.).

Stanisław, regent ziemski gostyniński (gostyński), mąż Eleonory Biernackiej, córki Antoniego, dziedzica Piwonic i Zagórzynka w pow. kal., trzymał od teścia te dobra zastawem w sumie 130.000 zł. przed r. 1791, kiedy miał je w zastawnym posiadaniu Kazimierz Biernacki, stolnik piotrkowski (I. Kal. 231 k. 356). Synem Stanisława regenta był Władysław Ludwik, ur. w r. 1791, żołnierz napoleoński, walczył pod Raszynem, w r. 1812 w 1 pułku piechoty, potem był oficerem w 5 pułku piechoty w latach 1813 i 1814. Major 26 pułku piechoty w r. 1831, złożył broń wraz z korpusem Ramorina. Na emigrację udał się ze stopniem pułkownika. Do kraju wrócił w r. 1848. Utracił wzrok i zmarł w domu przyjaciół w Śliwnikach 1865.27/VIII. r., pochowany w Ociążu.

Michał, świadkował 1793.27/I. r. (LC Szczury-GOrzno). Jan, rewizor królewski w Jutrosinie, i Teresa, rodzice Jana, ur. tamże 1794.28/XII. r., i Albina, ur. tamże 1796.1/III. r. Tego drugiego podawał do chrztu 1796.2/III. r. Ignacy P., "młodzieniec" bawiący w Jutrosinie u brata (LB Jutrosin). Konstancja zaślubiła przed 1795.13/XII. r. Ignacego Goczałkowskiego (LB Gostyń), żyła jeszcze 1806.15/III. r. Teodor, posesor Klęski, chrzestny 18/I i w lutym 1797 r. (LB Nowe Miasto) Józefa P-a, wdowa po Piotrze Rządkowskim, sędzim ziemskim gostynińskim, zmarłym w Poznaniu i pochowanym 1799.22/XI. r.

Ignacy, posesor Poledowa w r. 1810, mąż Barbary Kurowskiej, zmarłej w Mościskach w pow. kośc., dobrach narodowych, które dzierżawiła, 1815.1/V. r., w wieku 43/47 (LM Lubiń; LM Sw. Maria Magdal., Pozn.). Sam Ignacy był w r. 1814 dzierżawcą Mórki. Córka jego i Barbary, Aniela umarła w Koszanowie 1800.19/II. r., mając 6 lat i 10 miesięcy (LM Śmigiel). Chyba ten sam Ignacy, nazwany majorem wojsk polskich i dziedzicem Mościsk, był chrzestnym 1805.17/VII. r. (LB Św. Krzyż, dyss.). Józef, chrzestny 1810.26/IX. r. (LB Kępno). Eleonora, z klasztoru ołobockiego podawała do chrztu Żydówkę 1819.7/III. r. (LB Ołobok). Chyba identyczna z nią szlach. Eleonora Biernacka, córka Antoniego i Marianny, wdowa po Stanisławie P-im, zmarła w klasztorze ołobockim 1831.30/VIII. r., w wieku lat 72 (LM Ołobok). Józefa Antonina Karnkowska, córka Stefana zamężna P-a w r. 1824 (H. Przysieka). Władysław P. z Ociąża, pułkownik, świadek 1850.22/VII. r. (LC Ociąż), chyba identyczny z Władysławem P-im rezydującym w Ociążu, chrzestny 1864.21/VI. r. (LB Ociąż). Stanisław, dziedzic Nowejwsi koło Częstochowy, syn Jakuba i Emilii Martin, zaślubił 1854.16/XI. r. Kornelię (Kornelię Annę Magdalenę) Morawską, zmarłą 1868.18/VIII. r. Synowie ich, Antoni Jakub, zmarły w Ociążu na cholerę 1867.1/IX. r., w wieku lat 6, Władysław, ur. w Nowejwsi 1866.7/III. r. Z córek, Jadwiga, ur. w Nowejwsi w latach pięćdziesiątych, Marianna Stanisław Kornelia, ur. tamże 1863.6/I. r. (LB Ociąż). Stanisław, chrzestny 1855.27/XII. r. (LB Sobótka). Apolonia z Łączyńskich P-a, już nie żyjąca w r. 1871, matka Ireny z P-ch wdowy Byszewskiej. Marcin, z Król. Polskiego, były "sybirak", ożenił się 1876.22/II. r. z panną Sowińską, córką pułkownika (Dz. P.). Kazimierz, właściciel Łagiewnik w dawnym wojew. krakowskim, zaślubił w r. 1889 w Żydowie Marię Chełmicką, córkę Bolesława z Gurowa (Dz. P., wiad. z 26/VI.) Domicella P-a, córka Franciszka, dziedzica Niedźwiadu, i Domicelli Podpełskiej, zamężna Grochowska, zmarła w Koźminie 1903.15/VII. r., pochowana w Miłosławiu (LM Koźmin; Dz. P.). Wanda wyszła przed 1908.25/X. r. za Stanisława Modlibowskiego z Czachorowa. Romuald, właściciel Łukomia, zmarł tam 1928.22/V. r., mając lat 57, pochowany w Zagórowie, zaś donosiły o zgonie żona i siostry (Dz. P.)

Podczeski
Podczeski Stanisław, mąż Jadwigi, od której w r. 1489 nabył wyderkafem za 50 grz. połowę dóbr jej w Mikołajewicach z placem zw. "Stane Siedlisko" i połowę części w Drachowie pow. gnieźn. (P. 1387 k. 107v). Stanisław ten od Katarzyny, żony Jana z Płaczek, w r. 1491 nabył za 20 grz. część w Mikołajewicach z folwarkiem Drachowo (G. 22 k. 179; P. 1387 k. 158). Część w Mikołajewicach sprzedał w r. 1494 Mikołajowi Mikołajewskiemu "Goździkowi" (G. 25 k. 58v). Jadwiga, żona Stanisława P-go, wraz z Małgorzatą, córką Tomasza Żołeckiego (siostrę?), część w Czeluścinie, ojczystą, sprzedały w r. 1510 za 12 grz. Bartłomiejowi Korzkwińskiemu (G. 19 k. 156).

Poddębscy z W. Poddębic
Poddębscy z W. Poddębic w pow. brzeskim-kuj. Anna, w r. 1522 żona Zygmunta Grudzińskiego z Gołańczy. Jan P. "Lesień" z pow. brzeskiego, mający lat 17, w asyście stryja Jakuba Wolskiego i wuja Jana Szetlewskiego, dał w r. 1550 Andrzejowi Gosławskiemu część W. Poddębic w zamian za 4 puste łany w Bielewie pow. kon. (I. R. Z. Kon. 6 k. 170v). Kwitował w r. 1551 Jakuba i Wacława P-ch "Kokoszków", synów zmarłego Jana P-go "Kokoszki" z zaległego od czterech lat czynszu (Kal. 13 s. 277). Elżbieta P-a, w r. 1551 żona Andrzeja Gowarzewskiego z Gowarzewa w pow. pozn. Regina P-a z W. Poddębic, żona Łukasza Skibickiego, całe swe części po rodzicach w W. Poddębicach w r. 1554 sprzedała Andrzejowi Gosławskiemu (I. R. G. Kon. 6 k. 265v).

Marcin, kanonik kruszwicki, proboszcz kościański, instalowany 1667.14/IV. r. na kanonii doktoralnej poznańskiej fundi Studzieniec (Install., s. 112). Umarł w Poznaniu, pochowany 1669.14/III. r. w Kościanie (LM Kościan).

Teofil "de P.", sekretarz sądowy w Czarnkowie, i Apolonia Gostomska, rodzice Marii Walerii Felicji, ur. w Czarnkowie 1880.17/V. r. (LB Czarnków).

Podębek
Podębek (Podembek) Marcin z pow. kamieniec., w r. 1606 plenipotent Anny Baranowskiej, wdowy po Piotrze Chomęcki (Kośc. 286 k. 91).Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona871872873874[875]876877878879Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników