Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona873874875876[877]878879Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Piotrkowscy - Podlescy
Podkamerowie h. Własnego, Brodacice
dzicom żony w r. 1698 dał zobowiązanie, iż na swej wsi Preten w Nowej Marchii i na połowie innych swych dóbr oprawi jej 1.750 zł. prus. z sumy głównej 3.750 zł., pochodzącej z Batorowa, dóbr obecnie Ekkarda Golcza, majora J.Kr.Mci (N. 189 k. 330). Dorocie Elżbiecie Piotr Kiełpiński w r. 1699 zapisał 1.750 zł. prys. z sumy 3.750 zł. prus. należnej z Batorowa (N. 191 k. 13). Katarzyna Elżbieta, zamężna za Borną już nie żyjącym w r. 1719, sama jeszcze wtedy żyła, a być może żyła i w r. 1730. Jerzy, mąż Marii Elżbiety Pudwels, już nie żyjącej w r. 1695, ojciec Andrzeja, wtedy spadkobiercy wuja Kazimierza Ottona Pudwelsa (N. 189 k. 148).

Ernest z żoną Reginą z Weiherów, zawierali w r. 1721 pod zakładem 2.400 zł. kontrakt z Marcinem Bębnowskim, posesorem części wsi Guncerzewy, trzyletniej dzierżawy części owej wsi (N. 201 k. 12). Jerzy Ekkard, porucznik J.Kr.Mci, dziedzic Bruczna, był w r. 1751 kwitowany przez Annę Elżbietę Ostenównę, wdowę po Baltazarze Blankenburgu z 1.500 tal., reszty z sumy 3.000 tal., zapisanych jej w r. 1743 (W. 9s 93 k. 63).

Bogusław, nie żyjący w r. 1752, mąż Małgorzaty Szarlotty Unrug, która wtedy część w Grochowie pow. pozn., kupioną w r. 1728 od brata Krzysztofa Zygmunta Unruga, sprzedała za 12.000 zł. Bogusławowi Zygmuntowi Unrugowi (P. 1305 k. 69v). Bezpotomna, nie żyła już w r. 1761 (W. 94 k. 46v). Katarzyna, żona Łukasza Kastella, pułkownika wojsk kor. oboje nie żyli już w r. 1763.

Podkoccy z Podkoców
Podkoccy z Podkoców w pow. kaliskim, drobna szlachta zróżnicowana imioniskami. Siech z Podkoców, w r. 1432 stryj Klemensa i Mikołaja, synów Jadwigi, żony Wojciecha z Kaliszkowic (Gr. Kal. 1 k. 9). Jeden z arbitrów w r. 1445 dzielących Stanisława z Kęszyc, Wincentego z Czekanowa, Mikołaja i Klemensa z Podkoców, braci rodzonych. Mikołajowi dostała się część w Podkocach, trzymana od tegoż Siecha i łan w Czekanowie, Klemensowi łan w Czekanowie (Py. 11 k. 263v). Córką Siecha była Małgorzata, żona Mikołaja Stawskiego(?), która w r. 1461 kwitowała z dóbr rodzicielskich w Podkocach Stanisława z Kęszyc (I. Kal. 1 k. 19).

Podkoccy z Podkoców "Sikacze"
_Sikacze_. Andrzej z Podkoców żył w r. 1432 (G. Kal. 1 k. 34v), chyba identyczny z Andrzejem "Sikaczem" z Podkoców, synem Małgorzaty żyjącej w r. 1444, któremu Świąszek z Lewkowa w r. 1438 sprzedał za 10 grz. swoją połowę dziedzictwa w Podkocach (G. Kal. 2 k. 80). W skutku uczynionej przez arbitrów ugody uzyskał w r. 1439 od Dzichny, córki Mirosława z Podkoców i Doroty, zrzeczenia się siedliska "Dzienkowskiego"(?) w Podkocach (ib. k. 128v). Godzony w r. 1440 przez arbitrów w zatargach z synami Marcina Rogaskiego z Węgrów i ich domownikami (ic. k. 186v). Od Agnieszki, żony Piotra z Latowic, uzyskał w r. 1443 cesję jej części posagowej i wiennej w Latowicach i Poświątnej pow. kalis. (G. Kal. 6 k. 3). Od Piotra z Iwanek oraz jego nieletnich bratanic, Małgorzaty i Mikołajki, sióstr rodzonych z Chełstowa, uzyskał w r. 1444 zobowiązanie uiszczenia 10 grz., zabezpieczonych na łanie w Chełstowie, gdzie mieszka teraz matka Andrzeja, Małgorzata (I. Kal. 3 k. 38). Od Anny, wdowy po Januszu z Rzekt, i od jej córek, Małgorzaty, Katarzyny, Ubysławy i Anny, oraz od syna Jana, nabył w r. 1444 za 40 grz. części w Rzektach pow. kal. (P. 1379 k. 24v). Od Katarzyny z Jelitowa, córki Jakusza, kupił w r. 1445 za 70 grz. jej część ojczystą w Podkocach (I. Kal. 3 k. 134v). Nabył też wtedy od Katarzyny Jelitowskiej prawa do części w Czachlu zwanej "Mirosławska" (ib. k. 145). Jadwidze i Dzichnie, córkom zmarłego Mikołaja z Podkoców zw. "Orzech", t. r. zobowiązał się uiścić 23 grz. (Py. 11 k. 260v), a uzyskał od nich intromisję w r. 1446 do Podkoców mocą nabytych praw (I. Kal. 3 k. 244v). Od Piotra Latowskiego z Mikorzyna w r. 1446 wziął w zastaw na sześć lat za 10 grz. część w Mikorzynie w pow. kal. (I. Kal. 4 k. 31v). Od Stachny, wdowy po Mikołaju Kotojeckim, 2-o v. żony Jana z Chełstowa, w r. 1446 nabył zastawem za 10 grz. łan osiadły w W. Wysocku (I. Kal. 4 k. 64). Jednocześnie od Piotra Latowskiego z Zaborowa wsiął w zastaw część w Mikorzynie (ib. k. 64v). Pozywał w r. 1448 Jadwigę i Dzichnę, siostry rodzone, niedzielne z Poklękowa (ib. k. 208). Synom zmarłego Mikołaja z Górek (de Gorzki?) zobowiązał się w r. 1449 uiścić 2 grz. rocznego czynszu z ich dóbr dziedzicznych w Przetocznicy (P. 11 k. 176). Nazwany t. r. stryjem braci: Marcina, Andrzeja i Stanisława niedzielnych z Przetocznicy (P. 1380 k. 108v). Na połowie części w Podkocach w r. 1451 oprawił posag 40 grz. żonie Elżbiecie (P. 1381 k. 21). Nie żył już w r. 1463 (P. 1384 k. 201). Synowie: Wacław, Stanisław i Wojcieh. Córka Barbara, w r. 1469 żona Mikołaja z Wierzchosławia.

Podkoccy z Podkoców
1. Wacław "Sikacz", syn Andrzeja, niedzielny z braćmi Stanisławem i Wojciechem oraz ze stryjem Janem z Podkoców, podwojewodzim kaliskim, w r. 1463 zobowiązali się dziedzinę w Rzektach "Stachynowską" sprzedać za 20 grz. Annie, wdowie po Marcinie z Mącznik (I. Kal. 1 k. 190). Wraz z bratem Wojciechem i żonami ich obu, Katarzyną żoną Wacława (tu nazwanego Wincentym!) i Anną żoną Wojciecha oraz z bratankami po Stanisławie, zobowiązali się w r. 1469 wszystkie części w Lewkowie pow. kal. sprzedać Małgorzacie, żonie Wincentego z M. Sobótki, w zamian za część w Kowalewie i dopłatę 150 grz. (I. Kal. 2 k. 73; P. 1385 k. 51v, tu mowa o dopłacie 30 grz.). T. r. obaj umorzyli na rzecz Wincentego swe prawa na części Lewkowa (P. 1385 k. 93v). Wacław, piszący się teraz z M. Kowalewa, w r. 1469 zobowiązał się swe części w Podkocach zrezygnować bratu Wojciechowi, czego dokonał za 100 grz. (I. Kal. 2 k. 75v; P. 1395 k. 51v). Wraz z braćmi i bratankami skwitowany t. r. przez siostrę Barbarę, żonę Mikołaja z Wierzchosławia (I. Kal. 2 k. 99). Wacław "Sikacz" z Podkoców i Lewkowa w r. 1475 ręczył za Mikołaja z Lewkowa, iż będzie żył w pokoju z Anna, żoną Andrzeja z Bielczewa (I. Kal. 2 k. 346). Wacław nie żył już w r. 1477, kiedy córce jego Annie Mojżesz z Śliwnik zapisał dług 15 grz. (ib. k. 442v). Mojek ze Śliwnik tej Annie winien był uiścić 15 grz., czego w r. 1483 nie dopełnił i miał płacić winę (I. Kal. 3 k. 151).

2. Stanisław "Sikacz", syn Andrzeja, mąż Małgorzaty z Czechla, której ks. Dziersław z Czechla, kanonik kaliski, wspólnie z bratankami, Janem i Mikołajem z Chechla, winni byli uiścić 130 grz. posagu i w r. 1455 stawili poręczycieli (Kal. 24 k. 9). Stanisław skwitował w r. 1459 Jana z Czechla z posagu i uzyskał odeń zapis 30 grz. (G. Kal. 7 k. 220v, 221). Jako "stryj" asystował w r. 1462 przy transakcji Małgorzacie, córce zmarłego Jana Łaszewskiego, żonie Mikołaja Małkowskiego (P. 1384 k. 103). Jeszcze w r. 1463 był niedzielny z braćmi (I. Kal. 1 k. 190). Już nie żył w r. 1469, kiedy działali wraz ze stryjami synowie jego: Andrzej, Mikołaj i Grzegorz, zobowiązując się rezygnować wieczyście części w Lewkowie pow. kal. Małgorzacie, żonie Wincentego z M. Sobótki, w zamian za część w Kowalewie i dopłatę 150 grz. (I. Kal. 2 k. 73v). Owdowiała Małgorzata wraz z synem Andrzejem część swą w Podkocach w r. 1470 zastawiła za 6 grz. Janowi Ordzińskiemu z Podkoców (ib. k. 118v). Ale już w r. 1477 mowa o "Dzichnie", wdowie po Stanisławie Kowalewskim, i synu jej, Mikołaju z Podkoców, którym siostry niedzielne z Podkoców: Elżbieta, Świątochna i Dorota winne były wieczyście zrezygnować za 60 grz. swe części w Podkocach (ib. k. 478). W r. 1481 mowa jednak o Małgorzacie z Pawłowa, matce Andrzeja "Sikacza" Pawłowskiego (I. Kal. 3 k. 63). Synowie Stanisława: Andrzej, Mikołaj i Grzegorz, o których pod r. 1469 czytaliśmy wyżej. O Grzegorzu nie wiem nic więcej.

1) Andrzej "Sikacz" z Podkoców i Pawłowa, syn Stanisława i Małgorzaty z Czechla, wspomniany w latach 1469 i 1470, zaspokoił w r. 1481 Małgorzatę Ordzińską, żonę opatrz. Marcina, mieszczanina odolanowskiego, z połowy części w Podkocach zastawionych przez siebie jej ojcu (ib. k. 61). Jako jeden z arbitrów godził w r. 1487 Dorotę, wdowę po Janie "Worypacie" z Sowiny Bogwiedz, z Zofią, żoną Andrzeja z Podkoców, o dwa łany i 3 bruzdy w Gniazdowie (ib. k. 366v). Andrzej "Sikacz" z W. Pawłowa swoją część w Podkocach, pochodzącą z działów braterskich, sprzedał w r. 1495 za 17 grz. Marcinowi, synowi zmarłego Andrzeja z Podkoców (P. 1388 k. 72). Żoną tego Andrzeja była Zofia, a dziecim jego: Marcinowi, Annie, Małgorzacie i Barbarze zapisał w r. 1495 dług 12 grz. Mikołaj Węgierski (I. Kal. 4 k. 302).

Marcin, syn Andrzeja, sprzedał w r. 1522 część w Podkocach za 30 grz. stryjowi Danielowi (P. 1392 k. 428v).

2) Mikołaj z Podkoców, zwany też Kowalewskim, syn Stanisława (i Małgorzaty z Czechla), wspomniany w r. 1469 (I. Kal. 2 k. 73v, 99), pozywał w r. 1476 Mikołaja cz. Krzywosąda i jego córki z Mącznik o uiszczenie 10 grz. (ib. k. 430v). Chyba to on w r. 1487 uzyskał od synów i córek Wojciecha zobowiązanie wydzierżawienia 40 zagonów w Podkocach (I. Kal. 3 k. 370v). Może ten sam Mikołaj P. na części w Podkocach oprawił w r. 1493 posag 30 grz. żonie Katarzynie (P. 1387 k. 186v).

3. Wojciech "Sikacz", syn Andrzeja, niedzielny z braćmi w r. 1463 (I. Kal. 1 k. 190). Od Jana Jedleckiego t. r. nabył wyderkafem za 25 grz. dwa łany osiadłe w Jedlcu w pow. kal. (P. 1385 k. 201). Na połowie wsi Podkoce i Lewkowa oprawił t. r. 25 grz. posagu żonie swej Annie (P. 1384 k. 201v). Skwitował w r. 1464 Jana, dziedzica Jedlca, z 25 grz. tego posagu zapisanego zastawem na dwóch łanach w Jedlcu (I. Kal. 1 k. 267v). Od brata Wacława uzyskał w r. 1469 zobowiązanie zrezygnowania części w Podkocach, pochodzącej z działów braterskich (ib. 2 k. 75v). Na połowie dóbr swych w Podkocach żonie Annie oprawił t. r. posag 25 grz. (P. 1385 k. 51v). Żył jeszcze w r. 1477 (I. Kal. 2 k. 487v), nie żył już w r. 1487, kiedy dzieci jego: Andrzej, Jan, Daniel, Jadwiga i Katarzyna, zobowiązały się wydzielić 40 zagonów w Podkocach Mikołajowi z Podkoców zapewne ich bratu stryjecznemu (ib. 3 k. 370v). Z tych dzieci, o Danielu niżej. Jan żył jeszcze w r. 1495, kiedy wraz z Danielem kwitował się z synami Mikołaja "Palucha" z Podkoców z 47 grz. za głowę tego Mikołaja (ib. 4. k. 302). Spośród córek, Jadwiga była w r. 1514 żoną Jana "Wężyka" z Jaskółek.

Daniel, syn Wojciecha, od Marcina P-go, bratanka po stryjecznym bracie, w r. 1522 kupił za 30 grz. jego część w Podkocach i na tej części, jak również na roli ojczystej tamże oprawił 26 grz. posagu żonie swej Annie Karchowskiej, córce Jana (P. 1392 k. 428v). Pozwany przez Macieja i Augusta braci Radłowskich o zabicie w polu wsi Jaskółki brata ich Grzegorza, o co w r. 1532 zastąpiła apelacja (I. R. Z. Kal. 4 k. 273). Nie żył już w r. 1547, kiedy córki jego, Anna, zamężna Proślińska, i Katarzyna, zamężna Głoskowska, pozywały szwagra Jana Skałowskiego o bazprawne zagarnięcie ich części ojczystych w Podkocach (I. D. Z. Kal. 7 k. 259, 306). Anna, Agnieszka i Barbara, zamężna Chełstowska, pozywały w r. 1550 Skałowskiego i wydzielenie ich części rodzicielskiej w Podkocach. Nie stanął i miał płacić winę (Kal. 12 II s. 169). Matka ich, Anna, t. r. już nie żyła i wtedy Regina, zamężna Skaławska, pozywała swe siostry: Annę, zamężną Pruślińską, Katarzynę, zamężną Głoskowską, Agnieszkę, zamężną P-ą, Barbarę, zamężną Chełstowską, Zofię, pannę, Małgorzatę, zamężną Zającową, i Dorotę, wdowę Drozdalową (ib. s. 470). Siostry: Barbara, Katarzyna i Agnieszka pozywały w r. 1555(?) szwagra Skałowskiego o zagarnięcie po śmierci ich matki Anny jej szat (I. D. Z. Kal. 7 k. 573). Siostry, Zofia i Regina, swe części wsi Podkoce sprzedały w r. 1555 za 40 grz. Pawłowi P-mu "Mnichowi" (I. i D. Z. Kal. 6 k. 469). Syn Daniela i Anny, Jan, był w r. 1551 kwitowany przez siostrę Agnieszkę z posagu i wyprawy z dóbr ojczystych w Podkocach (Kal. 13 s. 580). Spośród córek, Anna, żona 1-o v. uczc. Jana Kosmala, mieszczanina kaliskiego (I. D. Z. Kal. 7 k. 584), 2-o v. w latach 1528-1555 Łukasza Proślińskiego. Agnieszka, w latach 1531-1555 za Pawłem P-im "Mnichem". Katarzyna, w latach 1537-1555 żona Adama Głoskowskiego. Barbara, w latach 1550-1555 żona Bernarda Chełstowskiego. Zofia, jeszcze niezamężna w r. 1550, w latach 1555-1556 za Krzysztofem Piątkowskim. Regina, w latach 1550-1555 żona Jana Skałowskiego, wdowa w latach 1592-1617, Małgorzata, w latach 1550-1552 za opatrz. Szymonem Zającem, mieszczaninem pleszewskim. Dorota, za opatrz. Mikołajem Dozdalem (Dozdalkiem), też mieszczaninem pleszewskim, wdowa w latach 1550-1552. Te dwie ostatnie w r. 1552 sprzedały swe części rodzicielskie w Podkocach za 100 grz. Janowi Skałowskiemu (I. D. Z. Kal. 6 k. 452). Zob. tablicę 1.

Podkoccy ("Sikacze") 1
@tablica

Momot z Podkoców, po którym wdową była Małgorzata, działająca w r. 1433, pozywana wtedy przez Przedbora, syna Momota, i jego niedzielną siostrę Świąchnę (G. Kal. 1 k. 81, 83, 84, 84v). Wawrzyniec, syn Momota, był w r. 1446 godzony z Wincentym ze Szczypierna o granice Szczypierna i Podkoców (I. Kal. 3 k. 211). Dorota, córka zmarłego Momota, swe części w Podkocach zastawiła w r. 1466 na trzy lata za 2 grz. Marcinowi "Koczorkowi" Kaliszkowskiemu (I. Kal. 1 k. 358).

Jan z Podkoców był w r. 1434 r. pozywany przez Małgorzatę, wdowę po Mojku ze Śliwnik (G. Kal. 1 k. 169). Mikołaj "B r ó d k a" z Podkoców miał w r. 1439 termin z Andrzejem "Laską" z Jastrzębnik (G. Kal. 2 k. 118). Andrzej z Podkoców, sędzia grodzki kaliski w r. 1444 (P. 1379 k. 25) i w r. 1447 (ib. k. 187v). Mikołaj "O r z e c h" z Podkoców, nie żyjący już w r. 1446, ojciec Jadwigi i Dzichny, którym Andrzej "Sikacz" z Podkoców w r. 1445 zobowiązał się uiścić 23 grz. (Py. 11 k. 260v). Były one t. r. godzone ze szlach. Dzichną, żoną opatrz. Pawła, rzeźnika kaliskiego, o część "Szolkowską" w Podkocach, stanowiącą ich macierzyznę, wujowiznę i babiznę. Siostry zobowiązały się pod zakładem 60 grz. spłacić Dzichnę "Paszkowską" (Py 11 k. 267). Obie one swe prawa do Podkoców w r. 1446 dały Andrzejowi "Sikaczowi" z Podkoców (I. Kal. 3 k. 244v). Jan, dziedzic w Podkocach, na połowie tej wsi w r. 1449 oprawił 30 grz. posagu żonie Katarzynie (P. 1380 k. 114v).

Podkoccy ("Sikacze") 1 "Paluchy"
_Paluchy_. Stanisława "Deszczka" z Podkoców, ojciec Mikołaja, za którego to Stanisława poręczono w r. 1456, iż będzie żyć w pokoju z Rafałem Rogaskim z Węgrów (G. Kal. 5 k. 84). Nie żył już w r. 1469 (I. Kal. 2 k. 71). Mikołaj od Jadwigi, wdowy po Klemensie z Podkoców, wydzierżawił w r. 1466 na trzy lata jej oprawę posagu i wiana na Podkocach (G. Kal. 6 k. 4), co zostało powtórzone w r. 1469 (I. Kal. 2 k. 70). Pozywany był w r. 1468 przez Mikołaja i jego córki, Annę i Barbarę, dziedziców Mącznik (I. Kal. 1 k. 464). Mąż Anastazji z Grudzielca dawał za nią w r. 1469 zobowiązanie Wojciechowi z Bobrów, iż nie będzie go ona niepokoić o oprawę na Ociążu po siostrze Annie (I. Kal. k. 71). Tego Mikołaja poczęto zwać "Paluchem", co było już potem stałym imioniskiem zarówno jego jak i jego potomków. Mikołaj z Podkoców "Paluch" w r. 1487 kupił wyderkafem od Macieja Pogrzybowskiego za 15 grz. łan w Grudzielcu (P. 1387 k. 72). Został zabity przez Jana i Daniela, dziedziców z Podkoców, a synowie jego, Jan i Maciej, kwitowali się w r. 1495 z zabójcami z 47 grz. za jego głowę (I. Kal. 4 k. 302). Z nich, Jan żył jeszcze w r. 1505 (P. 1390 s. 39). O Macieju niżej.

Podkoccy ("Sikacze") 1
Maciej "Paluch", syn Mikołaja, wraz z bratem Janem w r. 1495 intromitowany był do łanu osiadłego w Buninie, dziedzictwa Mikołaja Bunińskiego, w czym natrafił na pewne opory (I. Kal. 4 k. 346, 384). Intromitowany ostatecznie do części w Buninie w r. 1499 (Kal. 5 k. 129). Od brata Jana kupił w r. 1505 za 30 grz. jego części ojczyste i macierzyste w Podkocach (P. 1390 s. 39). Od Wojciecha P-go w r. 1513 kupił wyderkafem za 6 grz. w Podkocach cztery stajania roli wraz z łąką, koło ról Jana "Mniszka" (I. i D. Z. Kal. 2 k. 22). Zapewne żył jeszcze w r. 1524 (ib.k. 93). Nie żył już w r. 1532, kiedy owdowiała Małgorzata Mańkowska swoją ojczystą i macierzystą część w Mańkowie i Koszyczkach pow. kal. dała córce Annie i jej mężowi Jakubowi Jaskólskiemu (ib. k. 203ac). Inna córka, Jadwiga była w r. 1524 żoną Wojciecha Gałęskiego. Ta żona Gałęskiego nazwana Anną zarówno w r. 1534, jak i w r. 1546, kiedy była już wdową po Wojciechu Gałęskim "Piotryszce". Czy więc były to dwie córki, jedna Jadwiga Wojciechowa Gałęska, druga Anna, 1-o v. Jaskólska, 2-o v. Wojciechowa Gałęska? A mamy jeszcze ponadto Annę P-ą wdowę po Jakubie Mańkowskim zw. "Rabieja", która w r. 1547 pozywała brata(!) Jana P-go "Palucha" o 9 grz., które dała mu była do wiernych rąk po śmierci męża (I. D. Z. Kal. 7 k. 1, 216), ów zaś Jan P. pozywał ją w r. 1555(?) o 9 grz. (ib. k. 739). Synowie Macieja, Jan, o którym niżej, i Mateusz (Maciej), który bratu Janowi sprzedał w r. 1533 za 40 grz. części ojczyste i macierzyste należne mu obok braci(!) w Podkocach i Grudzielcu (I. i D. Z. Kal. 2 k. 215). Może żył jeszcze w r. 1582? (I. Kal. 48 s. 431).

Jan "Paluch", syn Macieja, część w Grudzielcu w r. 1534 za 8 grz. sprzedał wyderkafem Dorocie i Andrzejowi, matce z synem Grudzielskim (I. R. Z. Kal. 4 k. 595). Od Piotra i Macieja braci Rzekieckich w r. 1534 kupił za 80 grz. część w Rzektach pow. kal. (ib. k. 599). Stanisławowi Jelitowskiemu sprzedał w r. 1535 za 40 grz. połowę swych części w Rzektach (ib. k. 676; I. D. Z. Kal. 2 k. 243v). Zobowiązał się w r. 1546, iż sprzeda wyderkafem dwa łany "Paluchowskie" w Grudzielcu za 20 grz. Andrzejowi, Janowi, Mikołajowi i Marcinowi braciom Grudzielskim (Kal. 9 k. 10). Od małżonków Andrzeja Gajewskiego i Heleny Jedleckiej, uzyskał w r. 1562 zapis długu 30 grz. (I. Kal. 27 s. 202). Od małżonków, Wojciecha Radłowskiego i Zofii Sadowskiej, w r. 1568 kupił za 800 zł. części Boczkowa w pow. kal. (R. Kal. 3 k. 57v). Nie żył już w r. 1576 (I. Kal. 44 s. 983). Synowie: Wojciech, Tomasz i Maciej. Z córek, Anna wyszła w r. 1557 za Jana Pikarskiego z Pikartu, a żyli jeszcze oboje w r. 1592. Agnieszka była w r. 1564 żoną Macieja Gałęskiego "Ślązaka". Magdalena, w latach 1576-1582 żona Walentego Gałęskiego cz. Kaczkowskiego (Kuczkowskiego?). Jadwiga, w r. 1576 jeszcze niezamężna, pozostawała pod opieką Marcina Szczypierskiego (I. Kal. 44 s. 983), w r. 1582 była żoną sław. Wojciecha, słodownika w Kaliszu (ib. 48 s. 431). Małgorzata, w latach 1589-1596 żona Jakuba Głoskowskiego, wdowa w latach 1604-1618. Spośród synów, Tomasz "Paluch" swe części niedzielne we wsiach Podkoce i Boczkowo w r. 1575 dał bratu Maciejowi (R. Kal. 4 k. 227v). Bezpotomny, nie żył już w r. 1582 (I. Kal. 48 s. 1023).

1. Wojciech "Paluch", syn Jana, mąż Petronelli Gałęskiej, która dała mu w r. 1570 pole ojczyste w Gałąskach "Na Nowinach", od strony wsi Gutowo (R. Kal. 3 k. 262). Nie żył już w r. 1582. Petronella z Gałęskich nie żyła w r. 1612 (R. Kal. 8 k. 84v). Byli oni rodzicami: Jana, Marcina i Stanisława (I. Kal. 48 s. 1023). O Janie zob. niżej. Marcin, mąż Urszuli Bułakowskiej, wraz z nią trzymał zastawem za sumę 150 zł. od małżonków Macieja Wolińskiego i Barbary Bułakowskiej część Żakowic. Urszula już nie żyła w r. 1602 (I. Kal. 68 s. 946). Chyba tego samego Marcina P-go z M. Gałązek żoną (więc drugą) była Małgorzata, chrzestna 1623.7/II. r. (LB Droszew), żyjąca jeszcze w r. 1624 (I. Kal. 90b s. 2202), a zapewne i w r. 1626 (R. Kal. 10 k. 407). Stanisław P. "Paluch" w r. 1596 zapisał dług 8 grz. ciotce Magdalenie, owdowiałej Gałęskiej, i wydzierżawił od niej części M. Gałązek oraz pewne role w Gutowie (I. Kal. 63 k. 448, 448v). Części w Boczkowie zastawił był Wojciechowi Szczypierskiemu, zaś w r. 1606 sprzedał mu owe części za 350 zł. (R. Kal. 1 k. 125). Od Stanisława Gałęskiego "Piotruszki" w r. 1616 wziął w zastaw za 100 zł. części w M. Gałązkach (I. Kal. 82 s. 1632).

Jan "Paluch", syn Wojciecha i Gałęskiej, jeszcze zapewne nieletni w r. 1582, kiedy to w imieniu jego i jego braci, jako spadkobierców bezpotomnego stryja Tomasza, działał stryj Maciej (ib. 48 s. 1023). Od Macieja Droszewskiego cz. Gniazdowskiego, podwojewodziego kaliskiego, kupił w r. 1591 za 340 zł. części w Gałązkach M. (R. Kal. 6 s. 396), zaś w r. 1592 nabył od tegoż Droszewskiego domek z placem i ogrodem tamże (ib. k. 708). Części swoje we wsiach Podkoce i Boczkowo w pow. kal. w r. 1591 sprzedał za 240 zł. stryjowi Maciejowi P-mu (ib. s. 382). Żeniąc się z Katarzyną Pamiętowską, córką Krzysztofa, na połowie części Gałązek, przypadłych z podziału z braćmi po zmarłej matce Petronelli Gałęskiej, przed ślubem w r. 1612 żonie oprawił posag 90 zł. (R. Kal. 8 k. 84v). Od teścia Pamiętowskiego uzyskał t. r. zapis 20 grz. długu (I. Kal. 78 s. 183). Brat i spadkobierca zmarłego Stanisława, kwitował w r. 1624 Andrzeja Szczypierskiego, syna zmarłego Wojciecha, z 50 zł., które ów Wojciech zapisał był Stanisławowi P-mu (I. Kal. 90b s. 2202). Część placu w Gałązkach, uzyskaną z przeprowadzonoego z braćmi działu dóbr macierzystych, sprzedał w r. 1626 za 50 zł. małżonkowm Adamowi Gałęskiemu i Annie Chlewskiej (R. Kal. 10 k. 407). Nie żył już w r. 1636 (I. Kal. 102 s. 295). Synowie, Adam i Marcin.Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona873874875876[877]878879Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników