Przeglądanie 544 pozycji zakresu Piotrkowscy - Podlescy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona123[4]5678Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Piotrkowscy - Podlescy
Piotrowscy
Szl. Andrzej P., mieszczanin poznański, mąż uczc. Barbary, która plac w Poznaniu, odziedziczony po bracie opatrz. Erazmie, a Erazmowi dany za jego służby przez króla Kazimierza, sprzedała w r. 1489 za 10 grz. opatrz. Wojciechowi Białkowi, mieszczaninowi poznańskiemu (P. 1387 k. 118v). Jakub, w r. 1498 mąż Katarzyny Chojnickiej (P. 856 k. 317). Może synem tej pary był Adam Chojnicki, zwany też P-im, o którym będzie niżej. Klemens z Piotrowic, kanonik gnieźnienski, w r. 1499 dzierżawca wsi Wójcinko (I. Kal. 5 k. 91). Małgorzata P-a, w r. 1500 żona szl. Stanisława Stopuli(?) z ziemi sochaczewskiej (P. 859 k. 168). Stanisław P., w r. 1503 stryj córek Mikołaja Młyńskiego (P. 1389 k. 280). Jan P. od Jadwigi, żony Jakuba Słopanowskiego kupił był wyderkafem połowę wsi Krzestkowice pow. pozn. i w r. 1514 skwitował z 50 grz. na poczet sumy wyderkafowej 100 grz. Barbarę, żonę Piotra Bitkowskiego(?) i Annę, żonę Jana Izdbińskiego (P. 866 k. 61). Mikołaj P., mąż Małgorzaty, która w r. 1521 w asyście stryja Stanisława Grzymułtowskiego, chorążego kaliskiego, i wuja Jana Chojnickiego, wieś Roszczynno w pow. gnieźn. sprzedała za 70 grz. stryjowi Stanisławowi Roszczyńskiemu (P. 1392 k. 393v). Mikołaj P., dziedzic w Piotrowicach, syn Jana P-go i Barbary Skąpskiej, brat przyrodni Zofii, córki Jana Małachowskiego, drugiego męża swej matki, swoją część macierzystą w Skąpem pow. pyzdr. w r. 1525 wspólnie z tą siostrą sprzedał za 80 grz. Maciejowi, Janowi, Marcinowi, Stanisławowi i Andrzejowi, braciom między sobą rodzonym, dziedzicom w Skąpem (G. 335a k. 95). Wedle innego zapisu z t. r. swoją część w tej wsi braciom Skąpskim sprzedał wyderkafem za 60 grz. (G. 28 k. 241v).

Wojciech P. cz. Węgierski, ojciec Elżbiety, która od swej rodzonej ciotki Barbaryy Wąsockiej, wdowy po Stanisławie Wyszakowskim, uzyskała w r. 1538 użytkowanie części wsi Wąsosze, Kępa i Dzierżysław w pow. kon. (P. 1394 k. 195), a intromitowała się tam w r. 1540 (I. R. Kon. 3 k. 196). Synów zmarłego Wojciecha Węgierskiego cz. P-go, Macieja i Andrzeja P-ch, pozywali w r. 1552 synowie zmarłego Andrzeja Balińskiego (Babińskiego?) zw. "Książek" (Py. 174 k. 48). T. r. pozywał Andrzeja Węgierskiego cz. P-go Tomasz Szyszyński o zamordowanie Jakuba Gostomskiego (ib. k. 201v). Maciej Węgierski cz. P. "Kuropatwa" wraz ze swą żoną Zofią Goryńską dopisali w r. 1554 Wojciechowi Gniazdowskiemu do długu 108 grz. dodatkowe 22 grz. (Py. 174 k. 650v). Jan, w r. 1553 siostrzeniec Anny Wolickiej, żony Tyburcego Lubieńskiego (P. 787 k. 23). Adam Chojnicki cz. P., po którym wdowa Jadwiga Goryńska była w r. 1554 pozywana przez Andrzeja Chojnickiego o wydzielenie części w Chojnicy (P. 895 k. 732). Może córką Andrzeja i Jadwigi była Otylia Chojnacka cz. P-a, już nie żyjąca w r. 1561, żona Stanisława Otuskiego "Nogcia" (P. 903 k. 834). Janowi P-mu cedował w r. 1551 Jan Szołdrski swą należność u Żydów poznańskich (P. 891 k. 70). Jan w r. 1552 kwitował swego brata Stanisława, a ich rodzonym bratem był Jerzy. Pochodzili z Piotrowic w ziemi sieradzkiej (P. 892 k. 200). Jan t. r. kwitował obydwu swych braci (P. 893 k. 223). Jan i Stanisław, bracia niedzielni, swe części w Piotrowicach w r. 1553 dali bratu Jerzemu (P. 1396 k. 129v). Chyba temu samemu Janowi P-mu jego brat stryjeczny Stanisław Witkowski cz. Rębieski winien był w r. 1553 sumę 40 zł. wyderkafowych na częściach pustki Klekotki w pow. szadkowskim (P. 894 k. 14). Jadwiga P-a, żona Mikołaja Krzesińskiego, części Wąwelna i Jaszkowa w pow. nakiel. sprzedała w r. 1554 za 2.000 zł. Janowi Łękawskiemu. Stryjem jej nazwany wtedy Jan Rzeszkowski (P. 1396 k. 736). Jakub P. nie żył już w r. 1555, kiedy córka jego(!) Anna Zdzienicka zw. "Gizanka" swoją część w Zdzienicach w pow. kon. sprzedała za 10 grz. Krzysztofowi Zdzienickiemu zw. "Bassak" (I. R. Kon. Z. 6 k. 191v). Jan, podpisek grodzki poznański, dostał 1556.17/X. r. plac w Poznaniu (MRPS V 7616). Może temu samemu Janowi siostry Orzelskie, Katarzyna zamężna Ciświcka i Barbara zamężna Białośliwska, rodzące się z Anny Grodzieńskiej, w r. 1562 zobowiązały się sprzedać swe macierzyste części domu zw. "Grodzieński" wraz z przyległymi gruntem za murami Poznania, koło Bernardynów (P. 904 k. 81). Jan P. w r. 1557 przydatny był przez Jana Szołdrskiego "Puzika" żonie Agnieszce Chałwskiej na współopiekuna dzieci (P. 1396 k. 484v). W tym charakterze działał również w latach 1560 i 1561 (P. 902 k. 486, 903 k. 10). Jan, ustanowiony w r. 1559 przez Elżbietę Kadzyńską, wdowę po Janie Kadzyńskim, jednym z opiekunów jej córek (P. 1396 k. 734v). Ks. Maciej P., pleban w Święciechowie, kwitował w r. 1560 Jana Thosta (Ws. 5 k. 83). Ks. Kasper, kanonik warszawski, w r. 1560 uzyskał pewne zobowiązanie od braci Izdbieńskich z Ruśca (G. 39 k. 206). Jan P. miał od Jana Rębieskiego, kanonika szamotulskiego i plebana w Niepruszewie, w depozycie 100 grz. które w myśl testamentu kanonika w r. 1562 wypłacił jego bratu i siostrze (P. 904 k. 180v). Jan skwitował w r. 1562 wypłacił jego bratu i siostrze (P. 904 k. 180v). Jan skwitował w r. 1562 ze 100 zł. Piotra Myjomskiego (ib. k. 1544). Elżbieta P-a cz. Wąsowska, już nie żyjąca w r. 1562, żona Łukasza Golczewskiego. Mikołaj P., w r. 1564 dziad Jadwigi Łosińskiej, córki Jana Łosińskiego, idącej wtedy za Kaspra Kaliskiego ze wsi Kaliska w pow. kon. (Py. 179 k. 840).

Jan i Stanisław, bracia rodzeni z pow. sieradz. Może ich bratem był też Jerzy P. z wojew. sieradzkiego, który w r. 1569 bratu Stanisławowi zapisał dług 60 zł. (P. 915 k. 531v). Ci sami rodzeni bracia, Jan i Stanisław P-cy swe części w Piotrowicach pow. kalis.(!) oraz prawa na tych dobrach nabyte drogą kolejnych cesji, a zapisane pierwotnie przez wdowę Zofia Pioruska, cedowali w r. 1570 Piotrowi Lubieńskiemu (P. 917 k. 759). Stanisław był t. r. kwitowany ze 100 zł. przez Piotra Pruskiego (I. Kal. 36 s. 944). Brat Jana i Stanisława P-ch to ks. Tomasz P., konanik kolegiaty Najśw. Marii Panny na Górce w Poznaniu, który w r. 1566 od Andrzeja Witkowskiego uzyskał zapis wyderkafowy 12 zł. węg. rocznego czynszu od sumy 150 zł. węg. na połowach Witkowic, Roszczek i Rościegniewic cz. Gorgoszewa (P. 1397 k. 483v), zaś bratu Wojciechowi dał w r. 1567 część ojczystą w Piotrowie(!) w pow. sieradzkim (ib. k. 629), a brata Stanisława skwitował w r. 1570 z 50 zł. (P. 917 k. 760). Kantor i oficjał generalny poznański w r. 1571 (Install., s. 50), kanonik katedralny poznański fundi Zegrze, pleban w Konarzewie, nie żył już 1572.23/XII. r. (ib., s. 52). W r. 1578 jego brat i spadkobierca Jan, pisarz ziemski poznański, skwitował Piotra Chomęckiego ze zboża wysianego przez zmarłego kanonika na roli plebańskiej, tak też ze sprawy o to zboże (P. 931 k. 291). Ów brat ks. Tomasza, Jan, mianowany był pisarzem ziemskim poznańskim 1576.8/X. r. (M. K. 114 k. 210v). Uzyskał t. r. od Piotra Potulickiego, wojewody płockiego, zapis 5.000 zł. długu (M. K. 113 k. 426-428). Kwitował w r. 1578 ze 100 zł. długu Jana i Wawrzyńca braci Glińskich (P. 931 k. 886), zaś w r. 1579 Andrzeja Dąbrowskiego z 1.100 zł. wyderkafu na Konarzewku pow. pozn. (P. 933 k. 67). Dziedzic Szczepankowa, Kobylopola, Pokrzywnicy i inn. dóbr, uzyskał w r. 1580 od Gabriela Spławskiego cesję praw na powyższych dobrach (P. 934 k. 501), zaś jednocześnie od Barbary Rosnowskiej, wdowy po Mikołaju Spławskim, stolniku poznańskim, cesję jej oprawy na Szczepankowie i części Kobylopola (ib.). Ze swą owdowiałą bratową Stanisławą i z jej synami, w imieniu opieki nad nimi, w r. 1580 wydzierżawił od Jana Rozdrażewskiego, podkomorzego poznańskiego, Kobierno z przyległościami (P. 935 k. 170). On jako stryj tych synów Stanisława, zaś Anna Pioruska jako ich matka, t. r. kwitowali Annę Czacką, wdowę po Wawrzyńcu Chociszewskim (P. 935 k. 218). Pozywał w r. 1581 Jakuba Spławskiego, stolnikowicza poznańskiego, o ewikcję sprzedaży Szczepankowa i części Kobylopola, dokonanej przez tego Jakuba i jego braci Benedykta i Gabriela (Kośc. 261 k. 342). Jako nabywca prawa i spadkobierca zmarłego ks. Tomasza, kanonika kolegiaty Najśw. Marii Panny w Poznaniu, pozywał Jana, Michała i Krzysztofa braci Sokołowskich, dziedziców Jaworowa w pow. gnieźn. (P. 941 k. 638). Od Heleny Nowowieyskiej, wdowy po Janie Bułakowskim, uzyskał w r. 1588 odroczenie terminu płatności (P. 950 k. 274). Dziedzic części Kobylopola w r. 1590 (P. 954 k. 173). Skwitowany w r. 1591 przez córkę Skaławską z dóbr rodzicielskich (P. 956 k. 997). Nie żył już 1592.9/III. r., kiedy mianowany był następca na urzędzie pisarza ziemskiego poznańskiego (M. K. 137 k. 47v, 48). Owdowiała Elżbieta (Anna?) z Dąbrowskich zawierała w r. 1595 kontrakt o dzierżawę Szczepankowa i Kobylopola z Dobieszewem Przeborowskim (P. 964 k. 293). Syn Jan występował w r. 1583 (P. 941 k. 401), bezpotomny, nie żył już w r. 1595 (P. 964 k. 293). Z córek, Ewa, w latach 1582-1591 żona Dobiesława Przeborowskiego, pisarza grodzkiego poznańskiego, potem sędziego ziemskiego poznańskiego, nie żyła już w r. 1596. Anna, w latach 1587-1598 żona Stanisława Skaławskiego, nie żyła już w r. 1600. Bratem stryjecznym Ewy, zamężnej Przeborowskiej, nazwany w r. 1582 Maciej P. (P. 941 k. 401).

Stanisław P. z pow. sieradz., brat Jana, pisarza ziemskiego poznańskiego, na sumach swych w r. 1565 oprawił 300 zł. posagu żonie Annie Pioruskiej, córce Marcina (P. 1397 k. 435v). Skwitowany w r. 1570 z 50 zł. przez brata, ks. Tomasza (P. 917 k. 760). Nie żył już w r. 1580, kiedy owdowiała Anna, wraz ze swym szwagrem Janem P-im, pisarzem ziemskim poznańskim, w imieniu opieki nad synami Janem i Jakubem wydzierżawiła od Jana Rozdrażewskiego, podkomorzego poznańskiego, Kobierno z przyległościami (P. 935 k. 170). Owdowiała Anna w r. 1588 zapisała 400 zł. długu swej córce Barbarze (P. 950 k. 307). Wyszła 2-o v. za Marcina Sławińskiego, a nie żyła już w r. 1590, zaś Mikołaj Pioruski kwitował w r. 1591 jej synów, Jana i Jakuba, ze 100 zł. (P. 953 k. 142, 956 k. 111). Z nich, Jan żył jeszcze zapewne w r. 1611 (P. 1407 k. 426v), a chyba i w r. 1612 (P. 988 k. 1011). Jakub kwitował w r. 1600 z 50 zł. Stanisława Skaławskiego (P. 970 k. 686). Wspomniany w r. 1590 jeszcze jeden syn Stanisława i Pioruskiej, Stanisław (P. 953 k. 142), który w r. 1612 już nie żył (P. 988 k. 1011). Córka Barbara, małoletnia w r. 1590 (P. 953 k. 142), była w latach 1611-1612 żona Jana Krochowskiego.

Szl. i urodz. Jan P., mieszczanin poznański, w r. 1569 kwitował Jakuba Roswarowskiego (Rostworowskiego) (P. 915 k. 36). Jadwiga, w r. 1572 wdowa po Michale Krzesińskim. Jan P. z Piotrowic od Piotra, Sebastiana i Andrzeja, synów Mikołaja Dąbrowskiego "Szłapa", w r. 1574 nabył wyderkafem za 1.500 zł. wieś Sobiesiernie i części Skorzewa M. w pow. pozn. (P. 1398 k. 460v). Janowi P-mu w r. 1575 dopuścił posesję pustego dworu w M. Skorzewie, bez domu i budynków, po zmarłym Janie Dąbrowskim, bracia jego Sebastian i Andrzej Dąbrowscy (P. 926 k. 243). Ten sam Jan P. z Piotrowic od Andrzeja dąbrowskiego "Szłapa" w r. 1576 nabył wyderkafem za 1.100 zł. Konarzewko w pow. pozn. (P. 1398 k. 661). Jan P., "brat" Jana Gajewskiego, ustanowiony w r. 1576 współopiekunem jego dzieci (R. Kal. 4 k. 352v). Stanisław P. z Piotrowic, skwitowany w r. 1577 przez Annę Czacką, wdowę po Wojciechu Chociszewskim, z 60 zł. (P. 929 k. 389). Stanisławowi P-mu z Piotrowic zapisał w r. 1579 dług 360 zł. Wawrzyniec Chcoszewski (P. 933 k. 382). Anna, panna, chrzestna w r. 1578 (L. B. Św. Maria Magdal., Pozn.). JanP. pozwany w r. 1578 przez braci Golińskich z M. Goliński (Ws. 9 k. 84). Jan P., syn zmarłego Jana, kwitował w r. 1580 Jana Spławskiego z Targowej Górki z 217 zł. (G. 58 k. 53). Marcin P. kupił w r. 1583 od Jakuba Łowickiego części w Czestkowie i Szypłowie pow. gniezn. za 1.200 zł. (R. Kal. 5 k. 373v). Intromitowany w r. 1584 do Czestkowa i do całych części spadłych na tego Łowickiego po matce (I. R. Kon. 21 k. 113). Zofia z Piotrowic, w r. 1584 wdowa po Piotrze Kosickim.

Jan P. z pow. grodzieńskiego, mąż uczc. Reginy, córki sław. Macieja Świętka, mieszczanina poznańskiego, która w r. 1585 skwitowała z wydania swych rzeczy Remigiana Dzięczyńskiego (Ws. 10 k. 68). Stanisław, syn zmarłego Wawrzyńca P-go zwanego Chrossel(?) z pow. sochaczewskiego, przez swego syna Bartłomieja P-go dał w r. 1585 zobowiązanie ks. Wawrzyńcowi Modliszewskiemu, kanonikowi gnieźnieńskiemu (G. 62 k. 27v). Stanisław, syn zmarłego Macieja z pow. sochaczewskiego, mąż Teodozji Chróściewskiej, córki Stanisława "Nigra" Chrościewskiego, dra filozofii i medycyny, która w r. 1588 skwitowała męża z 1.200 zł. (P. 449 k. 41). Maciej P., brat Szymona i zmarłej Anny, żony szl. i sław. Wojciecha Słupskiego, kwitował w r. 1590 Krzysztofa Mielżyńskiego z 60 zł., które był winien tej zmarłej ich siostrze (G. 64 k. 5). marcin, córce swej Dorocie, klarysce gnieźnieńskiej, w r. 1590 zapisał roczną pensję 4 zł. (G. 64 k. 19). Wojciech, Jan i Piotr P-cy, "nepoci" i spadkobiercy Krzysztofa Trzebińskiego, skwwitowani w r. 1591 przez Annę Przybińską i Walentyna Grodzickiego (P. 955 k. 526).

Ambrożemu P-mu w r. 1592 zapisali 160 zł. małżonkowie Kasper Wyganowski i Regina Gorecka (G. 64 k. 512). Adam, mąż Zofii Skrzetuskiej, córki Łukasza "Mikusa", która w r. 1593 kwitowała z 50 grz. Andrzeja Skórę z Gaju Obornickiego (P. 959 k. 1205). Żyli oboje i w r. 1594 (P. 962 k. 502). Anna, żona Jana Łabęckiego "Pilcha", nie żyjącego już w r. 1595. Od jej córki Elżbiety, żony sław. Marcina Dembińskiego, mieszczanina ze Śródki koło Poznania, Jan P., syn zmarłego Stanisława z pow. sieradzkiego, kupił wtedy za 1.000 zł. jej część we wsi Łabęcie w pow. sier. (P. 1401 k. 350). Eufemia, w r. 1595 żona Erazma Wierzeyskiego z ziemi Podolskiej (P. 963 k. 480). Małżonkowie Jerzy P. i Ewa Puczniowska oboje nie żyli już w r. 1595, kiedy ich córki, Anna, żona Jana Gorazdowskiego, i Elżbieta, cysterka w Trzebnicy, współspadkobierczynie zmarłej bezpotomnie Urszuli z Puczniowskich Potrykowskiej, aprobowały cesję dokonaną przez Jana Gorzadowskiego na rzecz Kaspra Karnickiego, burgrabiego ziem. radomskiego (P. 963 k. 580). Oboje Gorazdowscy yli jeszcze w r. 1620. Stryjecznym bratem Anny Gorazdowskiej nazwany w r. 1598 Jakub P. (P. 968 k. 298).

Stanisław P. nabył wyderkafem w r. 1596 za 4.500 zł. od ks. Stanisława Kiszewskiego, opata lubińskiego, wieś Górkę w pow. pozn., należącą do dóbr Kiszewo (P. 1402 k. 16). Jan, syn zmarłego Wojciecha, spisywał w r. 1598 wzajemne dożywocie z żoną Anną Zbrożkówną, córką Krzysztofa ze Skubików w ziemi łęczyckiej (P. 968 k. 852, 1402 k. 755). Wojciech, mąż Anny z Nojewa Gorzyckiej, córki Jana i Zofii Kamieńskiej, zapis 1.500 zł., dany przez owdowiałą teściową w posagu i wyprawie, cedował w r. 1598 Piotrowi Przetockiemu i Janowi Gorzyńskiemu (P. 968 k. 419). Wojciech nie żył już w r. 1611, kiedy owdowiała Anna w imieniu własnym i syna Stanisława P-go skarżyła Macieja Grąblewskiego o zabicie 19/VI. w polu koło Grodziska jej męża, kiedy tamtędy jadąc do kościoła (P. 145 k. 756v). Skwitowana w r. 1614 ze 110 zł. przez Macieja Trzcińskiego (P. 992 k. 831). Od syna Stanisława dostała w r. 1625 dożywotnią posesję jego dóbr (Ws. 206 k. 107). Bracia rodzeni: Jan, Szymon i Łukasz, z których Jan jako pierwszy wierzyciel i spadkobierca zmarłego brata Tomasza, należność swą z zapisu zmarłego Eremiana Lubieńskiego z pow. przedeckiego, cedował w r. 1599 bratu Szymonowi (G. 66 k. 212). Agnieszka z Piotrowic, w r. 1599 wdowa po Ambrożym Drogoszewskim. Stanisław Ż. nie żył już w r. 1600, kiedy żona jego Anna Kargolska była już 2-o v. żoną Macieja Miecznikowskiego, i występowała wtedy w imieniu opieki nad dziećmi swymi: Andrzejem, Janem, Stanisławem, Anną i Agnieszką, kwitując kapitułę metropolitarną gnieźnieńską z 500 zł., za którą to sumę zastawione było sołectwo we wsi kapitulnej Biskupice (G. 66 k. 380v). Piotr, syn zmarłego Wojciecha, od Mikołaja Pudliszkowskiego w r. 1601 nabył wyderkafem na trzy lata za 3.300 zł. Pudliszki z pustką Krajenka w pow. kośc. (P. 1404 k. 210v). Posesor Pudliszek i Kuczyny, żył jeszcze w r. 1604 (Kośc. 284 k. 48v). Paweł P., syn zmarłego Mikołaja z Podlesia, mąż Jadwigi Pomorzańskiej, ojciec zrodzonej z niej córki Katarzyny, jej części w Karczewie w pow. gnieźn. sprzedał w r. 1602 Agnieszce Przecławskiej, wdowie po Wojciechu Koszutskim (P. 1404 k. 422).

Jan, w r. 1604 mąż Doroty Goniębickiej cz. Gorzyńskiej (I. Kal. 70 k. 925), która będąc spadkobierczynią Małgorzaty Czackiej, żony Macieja Goniebickiego cz. Gorzyńskiego, odziedziczone po nim dobra sprzedała w r. 1611 za 10.000 zł. Łukaszowi Gajewskiemu (P. 1407 k. 322). Oboje małżonkowie od Jadwigi Jaskóleckiej, wdowy po Marcinie Sulejewskim, w r. 1611 nabyli wyderkafem za 420 zł. płosę w Sulejewie zwaną "Łysego" (Ws. 204 k. 409). Wydając w r. 1612 córkę Ewę, zapisali jej przyszłemu mężowi, Stanisławowi Rdutłowskiemu, w posagu za nią 300 zł. (Kośc. 290 k. 15, 15v). Nie żył już Jan w r. 1614, a owdowiała Dorota spisała t. r. dług 250 zł. Wawrzyńcowi Glińskiemu cz. Czackiemu (Kośc. 290 k. 583v). Jej części Sulewa (Sulejewa) miał od niej nabyte Wawrzyniec Gliński cz. Czacki, który t. r. wydzierżawił je małżonkom Kosińskim (Kośc. 290 k. 601v). Była 2-o v. żoną Jana Nortowskiego, zaś w r. 1621 wraz z Andrzejem P-im, synem zmarłego Jana (i jej?), sumę 400 zł., za którą małżonkowie Marcin Sulejewski i Jadwiga Jaskólecka sprzedali wyderkafem dwa puste łany w Sulejewie Marcinowi Głuchowskiemu, zaś Głuchowski scedował to zmarłemu Janowi P-mu i jego żonie, cedowali teraz Mikołajowi Kołaczkowskiemu, staroście ujskiemu i pilskiemu (P. 1007 k. 207). Jan, syn zmarłego Adama z Piotrowic, uzyskał w r. 1605 od Jakuba Muchnińskiego zapis długu 400 zł. (G. 68 k. 518). Jan, syn Macieja z pow. sochaczewskiego, nie żyjącego już w r. 1609, maż Jadwigi z Parzniewic, wdowy 1-o v. po Henryku Golczu, która w r. 1607 pozywała Golczów, braci swego pierwszego męża (W. 24 k. 350). Jadwiga Parzniewska nie żyła już w r. 1612 i wtedy Jan zrodzonej z niej córce Annie zapisał w posagu 4.000 zł. (I. Kal. 78 s. 109). Drugą żoną tego Jana była Ewa z Żytniewa Kowalska, wtedy także już nie żyjąca. Opiekunem dzieci z niej zrodzonych był wówczas Jan Wierusz Kowalski, z ziemi wieluńskiej (N. 171 k. 58). Z pierwszej żony córka Anna, z drugiej Marianna i Jadwiga. Krzysztof Parzeniewski, starosta brodnicki i golubowski, rodzony wuj Anny, w jej imieniu część z sumy 1.000 zł., zapisanej zmarłemu Janowi P-mu przez małżonków Łukasza Opalińskiego i Annę z Pilcy cedował w r. 1618 Mariannie i Jadwidze (N. 171 k. 81), zaś Jan Kowalski, opiekun tych dwóch siostrzenic, ich część z sumy 4.000 zł. zapisanych ich ojcu przez Mikołaja Siedleckiego, cedował jednocześnie Annie P-ej (ib. k. 82). T. r. w charakterze opiekuna wszyskich trzech córek Jana a bratanic zmarłego Sebastiana P-go występował Jan Niemierzyckich brat cioteczny z linii ojcowskiej (N. 62 k. 112). Jadwiga w r. 1630 była już jedyną spadkobierczynią ojca i ustanowiła wtedy plenipotentów (I. Kon. 46 k. 44).

Małgorzata, w r. 1608 żona Jana Kotowieckiego. Jan spisywał w r. 1609 wzajemne dożywocie z żoną Jadwigą Parzniewską (P. 1406 k. 639). Paweł, syn Macieja, nie żyjącego już w r. 1609, mąż Anny Sławęckiej, córki Sebastiana i Reginy Strzałkowskiej, która to Anna w r. 1608 pozywała Annę z Białężyc 1-o v. Gwiazdowską, 2-o v. Zasułtowską i jej synów Gwiazdowskich, o rograniczenie wsi Dominowo, posagowej Sławęckiej (P. 143 k. 461; G. 76 k. 86v; Py. 134 k. 400v). Siostra rodzina zmarłego Wojciecha Sławęckiego, kwitował w r. 1609 tę matkę i synów Gwiazdowskich (G. 70 k. 38), zaś jej mąż t. r. zoboaiwązał się iż po podjęciu od jej braci sumy 350 zł. oprawi to jej na połowie swych dóbr (ib. k. 79). Kwitowała w r. 1612 Jana Gwiazdowskiego ze 150 zł. (G. 71 k. 406). Obojgu małżonkom P-im Ulisses Obodziński wraz z żoną Anną Strzałkowską zapisali w r. 1622 dług 100 zł. (G. 76 k. 86). Skwitowali w r. 1623 ze 100 zł. Wojciecha Strzałkowskiego, dziedzica w Grzybowie Starym (G. 76 k. 332, 341). Ks. Krzysztof P., kanonik kościoła Św. Jerzego na zamku gnieźnieńskim, uzyskał w r. 1609 zobowiązanie od Małgorzaty z Gwiazdowskich Boruckiej (G. 70 k. 67). Wacław P., nie żyjący już w r. 1609, kiedy nie żyła też i żona jego, Agnieszka Wilczyńska, 2-o v. żona uczc. Grzegorza, mieszczanina obornickiego (P. 143 k. 848v). Spadkobiercami jej byli w r. 1610 szlach. Łukasz i Zofia, żona sław. Adama, mieszczanina poznańskiego (G. 984 k. 68), czy więc zrodzeni z Grzegorzem P-im? Jan z pow. kowalskiego, syn zmarłego Wojciecha i Katarzyny Smolskiej, współspadkobierca rodzonego wuja, Jana Smolskiego, cedował w r. 1609 bratu Szymonowi 55 ipół zł. z sumy 500 zł. po wujy (G. 70 k. 6). Jan z wojew. brzeskiego-kuj., żeniąc się w r. 1610 z Anną Wierzchaczewską, córką Jerzego, oprawił jej 6/IX., na krótko przed ślubem, na połowie dóbr posag 600 zł. (P. 788 k. 125) Wzajemne dożywocie spisali w r. 1611 (P. 1407 k. 398). Jan od Reginy Odolikowskiej, żony Wojciecha Lubomęskiego, w r. 1611 nabył wyderkafem za 3.000 zł. Biezdrowo z pustką Śniaty w pow. pozn. (P. 1407 k. 417). Do tej sumy wyderkafowej Regina w r. 1612 dopisała mu jeszcze 660 zł. (P. 988 k. 699). Jan, syn zmarłego Wojciecha, uzyskał w r. 1611 od Stanisława Wierzchaczewskiego zapis 150 zł. długu (G. 71 k. 204v).

Wojciech P. nie żył już w r. 1611, kiedy wdowa, Katarzyna Gulczewska, córka Jana zw. "Dusza", wraz z siostrami zobowiązał się sprzedać części w Gulczewie Dominikowym w pow. gnieźn. za 112 zł. bratu ks. Andrzejowi Gulczewskiemu, kanonikowi poznańskiemu (G. 71 k. 256). Żyła jeszcze Katarzyna Gulczewska w r. 1619 (Py. 140 k. 299).

Wojciech P. z pow. sieradz. kwitował w r. 1613 Annę Kościelecką, wdowę po Janie Sadowskim (Kośc. 290 k. 352v). Wojciech, nie żyjący już w r. 1614 (P. 992 k. 829), ojciec Jana, Łukasza i Szymona. Spośród nich Jan, bezpotomny, mąż Anny Wierzchaczewskiej, córki Jerzego, a oboje nie żyli już w r. 1613, kiedy spadkobiercy jej, Wierzchaczewscy, pozywali braci i spadkobierców Jana P-go (P. 146 k. 1073). Owi bracia, Szymon i Łukasz w r. 1614 kwitowali Jana Jarochowskiego ze 100 zł., które zapisał był ich ojcu (P. 929 k. 829). Stanisław był w r. 1613 mężem Katarzyny Goczałkowskiej (G. 72 k. 247v).

Łukasz, syn zmarłego Marcina, na połowie dóbr oprawił w r. 1617 posag 320 zł. żonie Zofii Brzączewskiej (G. 337 k. 406v). Oboje małżonkowie wydzierżawili t. r. pod zakładem 300 zł. część wsi Paksino (Paxino) od jej matki Lukrecji Skrzetuskiej, wdowy po Macieju Brzączewskim (G. 74 k. 82v). Łukasz w r. 1623 zapisał dług 300 zł. Stefanowi Brzączewskiemu (G. 76 k. 476).

Dobrogost P., mąż Jadwigi Czopowskiej, córki Stanisława, wdowy 1-o v. po Stanisławie "Siekielu" Zdzenickim, która w r. 1619 kwitowała swgo brata Wojciecha z Nadolnego Czopowa w ziemi sieradz. z 200 zł. na poczet posagu (I. Kon. 40 s. 58). Katarzyna, żona Wojciecha Zberkowskiego, oboje nie żyli już w r. 1619. Łukasz w r. 1620 uzyskał zapis 180 zł. długu od Stefana Brzączewskiego (G. 75 k. 565). Szl. Jakub P. z Piotrowa, sługa Macieja Ułanowskiego, zaślubił 1621.23/II. r. tamtejszą służącą Annę (LC Marzenin). Stanisław, w r. 1622 mąż Małgorzaty Gaszyńskiej, wdowy 1-o v. po Stanisławie Trzebińskim (I. Kal. 88a s. 1052, 1057). Jan, w r. 1622 plenipotent wyznaczony przez małżonków Głogowiskich do sprawy z małżonkami Gałowańskimi (Ws. 33 k. 2). Jan zaślubił w czerwcu 1623 r. pannę Tokarską z Trzcinicy (LC Skalmierzyce). Jan, mąż Anny Pawłowskiej, dawał w r. 1624 zobowiązanie Zygmuntowi Szadokierskiemu, iż oboje z żoną skwitują go ze 100 zł. (I. Kal. 90b. s. 1555). Jan P., nie żyjący już w r. 1624, kiedy wdowę po nim Dorotę Goniębicką kwitował Jan Nartowski (Kośc. 292 k. 327). Marianna, w r. 1628 żona Wojciecha Chełkowskiego. Walenty w r. 1631 działał w imieniu Jana Droszewskiego cz. Gniazdowskiego (I. Kal. 97a s. 469), w r. 1633 w imieniu Anny z Zapolic, żony Jana Kowalskiego (ib. 99b s. 1721), zaś w r. 1633 w imieniu Stefana Żernickiego wypłacił 50 zł. Dobrogostowi Mężyńskiemu (ib. 104b s. 2152). Katarzyna P-a, żona Jana Dameckiego, umarła 1633.26/XII. r. i została pochowama w Wonieściu (LM Krzywiń). Jadwiga P-a, w r. 1638 przeorysza benedyktynek poznańskich (P. 1419 k. 1062). Jan wraz ze swą żoną Jadwigą Tądowską w r. 1638 skwitował z 200 zł. Jakuba Naczewsławskiego (I. Kal. 104b s. 1114), zaś od Piotra P-go uzyskali t. r. oboje zapis 100 zł. długu (ib. s. 1377). Małżonkowie ci sumy zastawne na częściach wsi Pikart, więc 400 i 200 zł. cedowali w r. 1641 Mariannie Wolskiej, żonie Jana Zakrzewskiego (ib. 107b s. 902). Jan, syn zmarłego Wojciecha, kwitował w r. 1641 z 200 zł. Zofię Rożnowską, żonę Jana Kaczkowskiego (ib. 107a s. 52). Piotrowi P-mu cedował w r. 1644 Aleksander Grudzielski sumę 100 zł. (ib. 110a s. 897). Piotr, syn zmarłego Jana, zapisał w r. 1649 dług 200 zł. pannie Agnieszce Orłowskiej (ib. 115 s. 1596). Stanisław w r. 1651 uzyskał zapis długu 150 zł. od małżonkow Dobrogosta Waliszewskiego i Katarzyny Szetlewskiej (Py. 151 s. 103). Piotr ze swej części we wsi Pilart, z jednego dymu w r. 1652 płacić miał 1 zł. podwójnego podymnego (Rel. Kal. 31a k. 257, 263). Wincenty z żoną swą Barbarą Strzelecką kwitowali w r. 1652 Stefana Korzeniewskiego, komornika ziem. poznańskiego, ze 100 zł. na poczet sumy oryginalnej 500 zł. (P. 1064 k. 187). Andrzej uzyskał w r. 1653 od Stanisława Ostrowskiego z ziemi wieluńskiej cesji 1.000 zł. z sumy 2.000 zł. zapisanej przez brata Mikołaja Ostrowskiego (N. 227 k. 92). N., ojciec Andrzeja, ochrzczonego 1657.18/XII. r. (LB Nowe Miasto).

Jan, syn Wawrzyńca, nie żyjącego już w r. 1670, mąż Anny Skrzetuskiej, córki Stanisława i Anny z Bukowca Śrzemskiej, na połowie swych dóbr w r. 1661 oprawił jej posag 2.000 zł., a kontrakt między nim a bratem żony, Wojciechem Skrzetuskim stanął pod zakładem 2.000 zł. już w r. 1660 (Ws. 59 k. 901v; P. 1072 IX k. 458). Od panny Marianny Skórzewskiej wydzierżawił w r. 1663 części Młodawska w pow. pozn. (P. 1073 k. 82v), a kwitował się z nią z tego kontraktu w r. 1665 (P. 1076 k. 471). Kupił Młodawsko w r. 1670 za 22.500 zł. od szwagra Wojciecha Skrzetuskiego (P. 1868 XI k. 262). Drugą jego żoną była w r. 1676 Konstancja Grzymska córka Sebastiana i Teresy-Anny Boguckiej, wdowa 1-o v. po Janie Przysieckim (P. 1094 k. 734v). Jan nie żył już w r. 1683 (P. 1106 IV k. 76v), zaś Konstancja była 3-o v. żoną Jana Święcickiego, wtedy także już nie żyjącego (P. 1114 X k. 87). Nie żyła w r. 1687 (ib.). Ze Skrzetuskiej syn Stanisław. Z córek, Katarzyna, w r. 1683 żona Bogusława Kąsinowskiego, wdowa w latach 1699-1701, nie żyła w r. 1710. Zofia, w latach 1683-1706 żona Tomasza Moszczyńskiego (w Latach 1692-1701 mowa o niej jako o obłąkanej), nie żyjąca już w r. 1736. Anna i Urszula wspomniane w r. 1683 (P. 1106 IV k. 76v). Anna żyła jeszcze w r. 1687 (P. 114 X k. 87).

Stanisław, syn Jana i Skrzetuskiej, wraz z siostrami kwitowany był w r. 1683 przez Samuela Orzelskiego z 2.500 zł. (P. 1106 k. 76v), sam zaś w towarzystwie wuja i opiekuna Stanisława Skrzetuskiego kwitował t. r. z 1.000 zł. Ambrożego Trąmpczyńskiego (P. 1106 V k. 13). Innym jego opiekunem był w r. 1684 wuj Tomasz Skrzetuski (P. 1107 V kj. 51v). Młodawsko w r. 1690 sprzedał za 24.000 zł. Stanisłwowi Miłaczewskiemu (P. 1431 k. 549v). Mąż Zofii Kęmpowskiej, córki Eustachego i Zofii Koszonowskiej (P. 1139 X k. 105v), wspólnie z nią w r. 1694 od Rafała Leszczyńskiego, wojewody łęczyckiego i generała wielkopolskiego, nabył wyderkafem na trzy lata za 18.000 zł. Zalesie Kobylińskie w pow. pyzdr. (P. 1127 II k. 26). Żonie w r. 1700 zapisał 375 zł. (P. 1139 X k. 105v), a w r. 1705 w imieniu własnym i żony kwitował z 4.000 zł. Krzysztofa Skórzewskiego (I. Kal. 157 s. 93). Od swego siostrzeńca Antoniego Moszczyńskiego, reformata w Osiecznie (pod imieniem Franciszka), uzyskał w r. 1706 cesję dóbr rodzicicielskich (Kośc. 309 s. 315). Nie żył już w r. 1715 (Py. 157 s. 14). Wdowa wspólnie z synami, Wacławem, Antonim i Janem, celem podniesienia od Aleksandra Skrzetuskiego sumy 5.000 zł., wyznaczyła w r. 1728 plenipotentów (Ws. 83 k. 15v). Będąc już od dawna obłożnie chorą, spisywała 1731.3/III. r. w mieście Grodzisku testament. Wymieniła w nim syna Wacława, a z córek Jadwigę zamężną Bąkowską i pannę Krystynę. Synowi poleciła, aby tym siostrom wypłacił tyle posagu, ile wzięła starsza ich siostra (Anna zamężna Chwaliszewska?). nie żyła już 11/XII. t. r. (Kośc. 166 k. 548). Synowie: Józef, o którym niżej, Franciszek (Franciszek Jakub), ur. w r. 1696, żył jeszcze w r. 1718 (P. 157 k. 7), Wacław i Antoni, o których niżej, oraz Jan, wspomniany w latach 1728-1736 (Ws. 83 k. 15v; Kośc. 318 s. 350, 357). Z córek, Anna (Anna Rozalia), ochrzcz. 1697.(1698?).1/IX., była w r. 1718 żoną Hieronima Chwaliszewskiego, żyła jeszcze w r. 1743. Jadwiga, w latach 1729-1743 żona Piotra z Zborowa Bąkowskiego, nie żyła już w r. 1766. Krystyna, niezamężna w latach 1729-1743, nie żyła już w r. 1783 (LB Kamieniec; Kośc. 342 k. 57; G. 110 k. 28).

1. Józef (Józef Ignacy), syn Stanisława i Kęmpowskiej, ur. w r. 1694, oblatywał w r. 1717 kaduk dany 1716.3/IX. r. ojcu (który wtedy przecie już nie żył?) i Aleksandrowi Kęmpowskiemu, stolnikowi brzeskiemu, na ruchomości i sumy pozostałe po bezpotomnej śmierci Stanisława Spławskiego (P. 157, 2. 80-86).

2. Wacław, syn Stanisława i Kęmpowskiej, wspomniany obok matki w r. 1728 (Ws. 83 k. 153v). Przeciwko Wacławowi manifestowała wię w r. 1732 ciotka Anna z Kęmpowskich 1-o v. Kamińska, 2-o v. Byłhakowa, pani oprawna z Cykowie i Cykówku (Kośc. 167 k. 221), zaś w r. 1735 Wacław wydzierżawił od niej te dobra na trzy lata (P. 1240 k. 26). Od braci Jana i Antoniego uzyskał w r. 1736 cesję sumy (Kośc. s. 557). Zastawny posesor Siekówka, nie żył już w r. 1743 (Kośc. 322 k. 34).

3. Antoni, syn Stanisława i Kęmpowskiej, ur. w Zalesiu Ochelskim(!) ochrzcz. 1708.19/VI. r. (LB Pempowo), zawierał w r. 1743 komplanację z zastawnymi współposesorami Siekówka, wsi dziedzicznej Szołdrskiego, wojewody inowrocławskiego i generała wielkopolskiego (Kośc. 322 k. 34). Mąż w r. 1743 Marianny Kurcewskiej, córki Franciszka, burgrabiego ziemskiego poznańskiego, i Agnieszki Młodziejewskiej (Kośc. 322 k. 55, 323 k. 300v). Chyba to ten sam Antoni P. ze wsi Skurczewo zmarł (pochowany?) 1749.18/I. r. (A. B. Koźmin, W. 50) Wdowa wyszła 2-o v. za Kazimierza Czyżewskiego i już jako ponownie wdowa w r. 1765 dawała plenipotencję synom swym Józefowi i Wojciechowi P-im (Kc. 147 k. 72v). Jako wdowa po Czyżewskim, dziedzicu Jemielinka w pow. gnieźn., spisywała w r. 1771 z Adamem Goliszewskim, komornikiem granicznym poznańskim, kontrakt cesji sumy 15.647 zł. zabezpieczonej na tych dobrach (G. 100 k. 444). Od Felicjanny Charzewskiej, wdowy po Karolu Ulatowskim, posesorki części Michalczy, wydzierżawiła owe dobra w r. 1771 na trzy lata za 3.000 zł. (G. 100 k. 451). Od siostry, panny Ludwiki Kurcewskiej, uzyskała w r. 1777 cesję 1.000 zł. z sumy 9.000 zł. zapisanej jej przez Karola Koszutskiego (G. 104 k. 46). Umarła w Padarzewie 1787.18/X. r., mając kat 75, pochowana u Dominikanów w Poznaniu (LM Węglewo). Synowie, Józef i Wojciech.

1) Józef, syn Antoniego i Kurcewskiej, uzyskał w r. 1766 od rodzonej ciotki, panny Ludwiki Kurcewskiej, cesję sumy 1.000 zł., którą pożyczyła była Hieronimowi Czyżewskiemu, ojczymowi Józefa (G. 100 k. 151v). Skwitowany w r. 1768 przez Antoniego Bąkowskiego, brata ciotecznego, z sumy danej na skrypt ręczny (G. 100 k. 319). Swoją część spadkową z sumy 3.000 zł., zapisanej w r. 1743 przez Ludwika Szołdrskiego, wojewodę inowrocławskiego i generała wielkopolskiego, dziedzica Siekowa, zmarłej ciotce, pannie Krystynie P-ej, cedował w r. 1783 bratu Wojciechowi (G. 110 k. 28). Chyba ten sam Józef (nazwany tu "Treporuch P.") zaślubił 1764.3/III. r. Agnieszkę Łęską, córkę Jana, posesora Koninka (LC Łekno). Oboje małżonkowie w r. 1765 kwitowali się wzajemnie z inwentarza (Kc. 147 k. 19). Żył jeszcze Józef w r. 1786 i była wtedy ekonomem we wsi Rudnicze w pow. kcyń. Z ich córek, Ludwika Magdalena Joanna, ur. w Królewicach, ochrzcz. 1765.10/X. r. (LB Jarząbkowo), Antonina Helena, ur. we wsi Rudnicze, ochrzcz. 1780.5/VII. r. (LB Komorniki), Justyna Salomea, ur. w Latalicach, ochrzcz. 1783.10/VI. r. (ib.). Syn Honoriusz Wincenty Bonifacy, ur. w Padarzewie, ochrzcz. 1786.8/II. r. (LB Pobiedziska).Przeglądanie 544 pozycji zakresu Piotrkowscy - Podlescy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona123[4]5678Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników