Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona22232425[26]27282930Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Gazety > XVIII wiek
498 (Kuryer Polski) 1760
Z Soch. 26 sierpn. o dokon. wjeździe Walickiego ...., kaszt. soch. (nr. 35)

499 (Kuryer Polski) 1760
Ze Lwowa 3 wrz. Przywiez. tu do reform. śp. Stan. Rozwadowskiego, stoln. ziemi halick., zm. na kuracji w Brzezinach. Pogrzeb wyznacz. na 2 paźdz. (nr. 37)

500 (Kuryer Polski) 1760
6 wrz. doręcz. w Warsz. przez króla ordery ros.: marsz. de Bieberstein. ...., konsyljarz król. i generał Poczt. Kor. i W. X. L. -ś. Jędrzeja, Rexen ...., gen. lient. w. kor. pułk. gwardii pieszej, star. malborski -s. Aleks. Newsk. (nr. 38)

501 (Kuryer Polski) 1760
Z Warsz. 8 paźdz. Z ks. Lubomirskich Ponińska star. babimojska i Przebendowska ...., star. mirachow. odebrały w przeszłym tyg. order Krzyża Gwiazd. (nr. 41)

502 (Kuryer Polski) 1760
Z Warsz. 15 paźdz. Nadane: pis. ziem. sochacz. (po przejściu Zaborowskiego .... na podsędk. woj. rawskiego) -Sławiński ...., skarbn. tej ziemi Skarbn. po nim -Magnuszewski (nr. 42) Z Warsz. 29 paźdz. woj. pozn. (po śm. Florj. Łubieńskiego) -ks. Ant. Jabłonowski, star. buski, marsz. Tryb. Kor. (nr. 44) Wojstwo pow. bieckiego (Stan. Traczewski złożył dobrow.) -Kacper Traczewski Gen. maj. w. w. kor. -Jan Mir, kasztelanic słoński, star. wilkoski. Maj. en second w regim. piesz. art. kor. -Aleks. Mycielski, kap. tego reg. Szamb. -Miaskowski ...., star. gnieźn. (nr. 44) Z Warsz. 5 list. Zaliczony do dworzan Józef Gruja szamb. -Józ. hr. na Tęczynie Ossoliński, chorążyc mielnicki Podkom. ziemi sochacz. (po śm. Walent. Łuszczewskiego) -Stan. Gadomski, gen. maj. w w. kor. (nr. 45) z Warsz. 12 list. gen. lejt. w w. kor. -Starzyński ...., pis.generalny wojsk. w w. kor. ordynans hetm. W. K. wydany 8 list. Star. kotelnickie -Gruja ...., dworzanin (nr. 46)

503 (Kuryer Polski) 1760
Z Krak. (koniec paźdz.) Instalacja Teodora Granowskiego na kan. kat. krak., wakuj. po postąp. Gorzeńskiego Józefa na kanclerstwo w tej katedrze (nr. 46)

504 (Kuryer Polski) 1760
Z Warsz. 15 paźdz. W przeszłą sobotę zmarł Michał hr. na Sapiżynie, Drui, Zasławiu, Dombrownie, Czerei, Bychowie etc. Sapiecha. Naprzód łowczy w. w r. 1743, marsz. W. Tryb. Ziem. W. X. L., potym woj. podlaski. Naostatek od r. 1752 podkancl. W. X. L. kaw. ord. Orła B. od r. 1744 zmarł w Słonimie. .... młodszym Aleks. Pawła Sap. marsz. W. X. L. ministra i Marii Katarz. markizówny de Bethune, hrabiabki de Selles etc., siostrzenicy rodz. Marii Kaz., która po śm. pierwsz. męża Kazim. ks. na Klecku Radziwiłła, marsz. W. W. X. L. wyszła za Aleks. Sap. j. w. w r. 1692. Był wnukiem Kaz. Pawła Sap., naprzód podsk. nadw. W. X. L., potym woj. połock., na ostatek star. żmudzk., woj. wil. i hetm. W. W. X. L., pod 4 królami powagą oraz pierwszej jego żony Krystyny Montwidowny Hlebowiczowny, wojewodzianki wil. Był trzy razy żonaty: z Ludwiką Sapieżanką, starościanką bobrujską; z Teklą ks. z/d. Radziwiłł. Wiśniowiecką, wdową, woj. wil.; z Aleksandrą ks. Czartoryską, kanclerzanką W. W. X. L., z których żadnego nie zostawił potomstwa (nr. 42)

505 (Kuryer Polski) 1760
Ze Snowia w woj. nowogr. 15 września. Akt wes. panny Franc. Rdułtowskiej, podwojewodzianki nowogr. z Jerzym Galińskim, wojskim orszańskim. Wymien. ojciec. Rd. (nr. 42)

506 (Kuryer Polski) 1760
Z Warsz. 19 list. Pułk. w art. lit. (po wolnej rez. Massalskiego ...., podcz. lit. -Zabiełło ...., surog. ziem. kowieńsk., oberstlejtn. w tej art. Podkom. brzeskie kuj. -Łącki ...., kasztelanic kruświcki, deput. pozn. (nr. 47) Z Warsz. 26 list. Stoln. stężyckie (po śm. Rudzińskiego -Mich. Czarnocki Oberstlejt. w reg. konn. królewicza Fryd. -de Magiet Maj. w tym reg. - Białochowski Oberstlejt. w reg. łanowym -Józef Odrowąż Kietliński maj. tego reg. (nr. 48) z Warsz. 10 gr. Chor. sieradz. (po dobrow. ustąp. Turskiego dostał Bleszyński ...., stoln. sieradz. Stoln. po nim -Kolumna Walewski, starościc wartski Oberstlejt. w w. kor. -Ernest Gottfried de Sehrr Thofs (nr. 50) z Warsz. 17 gr. Chor. panc. w w. kor. (po wolnym złoż. przez Stan. Sługowskiego) -Jędrzej Sługocki podcz. chełmski Chor. panc. (po śm. Stan. Lanckorońskiego) -Maciej Starzeński, star. brański. Chor. panc. (po śm. Mich. Grocholskiego, sędz. ziem. bracław.) -Adam Myszka Chołoniewski, podkom. bełzki Podcz. ziemi buskiej (ustąp. przez Stan. Lipskiego) -Marc. Olszyński, cześn. czerniechow. Gen. maj. w w. kor. -Jerzy Hondorff, pułk. Wojc. Sarnecki, kap. w wojsku saskim, otrzymał patent w wojsku JKM. i Rzeczpl. na pułk. (nr. 51) z Warsz. 24 gr. Podkom. ziemi halick. -Dziedoszycki chor. halicki Karczewski ...., star. liwski scedował prawnie star. budziszewskie na Wąsowicza ...., podst. radom. (nr. 52)

507 (Kuryer Polski) 1760
W dzień s. Stan. Kostki wypada anniwersarz ślubu ks. Jabłonowskiego woj. bracławskiego (nr. 47) Z Skiern. 26 list. Dnia dzis. akt weselny z Szembeków Łubieńskiej ...., szamb. z Potockim ...., wojewodzicem bełzkim, star. gurowskim (nr. 49)

508 (Kuryer Polski) 1760
Z Krak. 23 list. Obłóczyny w kośc. franciszkanek s. Jerzego panny Marianny Sierakowskiej, chorążanki krak. wymien. rodzice (nr. 49)

509 (Kuryer Polski) 1760
Z Grodna. Napad z 12 na 13 paźdz. i zamordowanie Ponikwickiego ...., krajcz. czerniech. i księdza Turczynowicza, plebana cerkwi hołowackiej (nr. 50) Zmarła w dobr. Smiełowicze 28 list. (w woj. mińsk.) z/d. Ogińska .... wileńska, marsz. nadw. W. X. L. (nr. 51) Siostry młodsze rodzone: Sołłohubowa ...., woj. brzeska, wdowa; Helena Ogińska, marsz. wielka lit.; Marianna Ogińska, naprzód trockiego .... kaw. ord. Orła B. zm. w r. 1733 i Eleonory Woyno. wojewodzianki mścisław., wnuczką zaś Jana z Kozielska Ogińskiego, naprzód mścisł. a potym połockiego wojew. i hetm. lit. (zm. w Krak. 1684.24/1.) i Joanny Naruszewicz, podkanclerzanki lit. W/w. Jan był także ojcem Hrehorego Og. star. żmudzk. i hetm. W. Lit. (nr. 51)

195 (Kuryer Polski) 1760
1756.02 wym. Pac pis. W. X. L. k-wa wieluń. Siemianowska

197 (Kuryer Polski) 1760
1756 Granowska st-ka gostyń. Miącz. w-c. czernich. i star. kamieniopolski

204 (Kuryer Polski) 1760
1756 + woj. kal. ....

208 (Kuryer Polski) 1760
1756 stna bohusł. Lubomirska

217 (Kuryer Polski) 1760
1756 woj. lub. ks. Lubomirski woj. ruski .... czartor.

218 (Kuryer Polski) 1760
1756 + knic ryp. Mełdzyński

221 (Kuryer Polski) 1760
Potulicka st. borzechow. powiła

224 (Kuryer Polski) 1760
1756.VIII + Ksaw. Ciechanowiecki st-c. mścisł.Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona22232425[26]27282930Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników