Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona63646566[67]68697071Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Bielawscy h. Zaremba 1.
@tablica

Bielawscy h. Zaremba 2.
@tablica

Jan B. nabył sposobem wyderkafu w r. 1462 za 20 grz. czynszu rocznego na dwóch łanach we wsi Bogdałowo p. kon. od Stanisława z Woli łowczego gnieźnieńskiego (P.1384 k.99). Piotr, cześnik inowrocławski 1466 r. (I.Kon.2 k.93). Stanisław miał w r. 1467 sprawę z Martą, wdową po Stanisławie z Bratuszyna i Woli (ib. k.105), a w r. 1470 skwitowany został z 2 grz. przez Piotra i Marcina, dziedziców z Biskupic (ib. k.133v). Maciej, sługa Fryderyka biskupa lubuskiego, miał w r. 1470 termin z Wojciechem z Gosławic (ib. k.141).

Wojciech w r. 1534 część po rodzicach w Bielawach sprzedał za 50 grz. Małgorzacie Kraśnickiej (P.1393 k.664v).

Bielawscy z Bielaw
Bielawscy z Bielaw w p. koniń. Jan Błożyński, brat Macieja Błożyńskiego (I.Kon.2 k.274v), mąż Małgorzaty z Bielaw (I.Kon.1 502v), wraz z którą miał 1514 r. termin sądowy z Janem dziedzicem w Bielawach o wygnanie tego ostatniego z dworu w tej wsi (P.866 k.116v, 134). Zapewne za nią dostał części w tej wsi i przezwał się Bielawskim. Żona jego Małgorzata, dziedziczka w Bielawach wraz z dziećmi Wojciechem, Maciejem i Agnieszką miała sprawę z braćmi z Błożyna. W r. 1521 między stronami założone zostało vadium (I.Kon.2 k.6). Jan był też wraz z żoną dziedzicem wsi Rudzicza w p. kon. Nie żył już 1533 r. Synowie Jana zwali się już stale B-mi. Wojciech i Maciej dwa półłanki roli osiadłej we wsi Rudzicza sprzedali w r. 1534 za 40 grz. Andrzejowi Kurowskiemu (I.Kon.6 k.80). Obaj w r. 1534 skwitowali stryja Macieja Błożyńskiego z opieki i z dzierżawy dóbr Rudzicza, trzymanej przez stryja po śmierci ich ojca (I.Kon.2 k.329v) i t. r. wzięli w zastaw od Andrzeja Kurowskiego trzecią część Małego Kurowa za 30 grz. (ib. k.336v), zaś Wojciech t. r. część swoją w Bielawach sprzedał za 50 grz. Małgorzacie Karśnickiej (ib. k.341). Maciej wraz ze swą siostrą Agnieszką działając w asyscie stryja Macieja Błożyńskiego i wuja Macieja Suleńskiego sprzedali całą część macierzystą w Bielawach w r. 1533 za 100 grz. Łukaszowi Broniszowi Cienińskiemu (Z.Kon.6 k.74; I.Kon.2 k.269v). Maciej t. r. od Andrzeja Trąmpczyńskiego nabył sposobem wyderkafu za 20 grz. cvzęści wsi Trąmpczyno i Osiny (Z.Kon.6 k.88v). Stryjowi Maciejowi Błożyńskiemu zastawił t. r. części swe wsi Rudzicza za 8 grz. długu (I.Kon.2 k.274v), a w r. 1534 ponowił wyderkafowe kupno od Trąmpczyńskiego części Trąmpczyna i Osin za 30 grz. (ib. k.336).

Bielawscy z Bielaw w p. koniń. Łukasz Bronisz Cieniński kupił w r. 1533 za 100 grz. od Macieja Bielawskiego cz. Błożyńskiego i jego siostry Agnieszki, dzieci Jana Błożyńskiego i Małgorzaty Bielawskiej, ich części macierzyste w Bielawach (I.Kon.2 k.269v) i t. r. za 300 grz. części w tej wsi od Jana Bielawskiego (P.1393 k.553v). Ożeniony 1-o v. z Barbarą Ludzicką, po jej śmierci 2-o v. zaślubił Jadwigę Wiatrowską, córkę Włodka, i w r. 1533, już jako Bielawski, oprawił jej 100 zł posagu na połowie swych części w Bielawach. Drugą połowę, wolną od tego zapisu, rezygnował na wyderkaf dzieciom z pierwszej żony: Andrzejowi, Annie i Dorocie (Z.Kon.6 k.75v). Od Katarzyny Szyszłowskiej, wdowy po sław. Janie młynarzu w Gorzeszewie, kupil w r. 1539 za 80 grz. część wsi Szyszłowo w p. gnieźn. (ib. k.101). Od Małgorzaty Kraśnickiej kupił 1541 r. szóstą część w Bielawach (I.Kon.3 k.262v). Pięć łanów pustych i połowę łana osiadłego w Szyszłowie sprzedał 1541 r. za 200 grz. Łukaszowi Irzykowskiemu (P.1394 k.487v). Na 4 łanach roli osiadłej i dwóch łanach pustej w Bielawach oprawił w r. 1548 posag 500 zł synowej Janowej (P.1395 k.418). Żona jego Wiatrowska żyła jeszcze w 1553 r. (I.Kon.6 k.166v). Łukasz trzecią część w Bielawach wyderkował 1557 r. za 120 grz. swym córkom: Katarzynie, Małgorzacie i Barbarze, jako ich posag (Z.Kon.6 k.199). Zapewne nie żył już w r. 1561 (G.263 k.429v), napewno nie żył 1567 r. Z pierwszej żony miał córki Annę i Dorotę, o których prócz wzmianki z r. 1533, nie wiem nic więcej. Z drugiej żony były córki: Katarzyna, w r. 1557 żona Piotra Jurkowskiego, Małgorzata, w l. 1557-78 żona Marcina Jurkowskiego, Barbara, w l. 1567-79 żona Ambrożego Brodzkiego. Synowie Łukasza: Piotr, już zmarły, Andrzej (z pierwszej żony), Jan, Maciej i Wojciech (z drugiej), spadkobiercy ojca, pozywani byli w r. 1561 (?) o ewikcję Szyszłowa przez Mielżyńskich (G.263 k.429v). Andrzeja, Jana, Macieja i Wojciecha kwitował w r. 1567 Rafał Przyjemski z sumy zastawnej 100 zł (I.Kon.13 k.269v).

1. Andrzej, syn Łukasza i Ludzickiej, występował 1566 r. (ib. k.51). Skwitowany został w r. 1579 przez siostrę Brodzką z dóbr po rodzicach. Nie żył już w r. 1584 (I.Kon.18 k.270v), a ponieważ był bezpotomny, spadek po nim brali siostrzeńcy Jurkowscy, synowie Piotra (I.Kon.21 k.47). Żoną Andrzeja była Zofia Chlebowska. W r. 1567 kwitował z 100 zł jej posagu szwagra Jana Chlebowskiego, podstarościego brzeskiego (I.Kon.13 k.170).

2. Jan, syn Łukasza i Wiatrowskiej, występujący w r. 1547 (P.886 k.566v), mąż Barbary Sierpowskiej, córki Piotra, której w r. 1548 teść Łukasz oprawił 500 zł posagu na 4 łanach osiadłych i dwóch pustych w Bielawach. Oma jednocześnie wraz ze swymi siostrami całe wsie Sierpowo i Woliszewo p. kośc. sprzedała za 5000 zł Stefanowi Wilkowskiemu (P.1395 k.417v, 418). Żonie tej w r. 1571 oprawił ponownie posag w sumie 400 zł na połowie swych części w Bielawach (Z.Kon.6 k.243v). Wraz z nią części w Bielawach sprzedał w r. 1574 za 1300 zł Wojciechowi Kobelnickiemu (P.1398 k.479). Nie żył w r. 1582, kiedy wdowa kwitowała z 350 zł Przyjemskich (P.939 k.492v). Żyła jeszcze ta wdowa w r. 1590 (G.64 k.46).

3. Maciej, syn Łukasza i Wiatrowskiej, żeniąc się w r. 1566 z Petronellą Golińską, dostał przed ślubem, 29 X, zapis na 300 zł od jej braci, Rafała i Jana (I.Kon.13 k.87v, 88v). Kwitowała tych braci 1567 r. z dóbr po rodzicach (ib. k.215v). Była już wdową w r. 1568, kiedy zapisała dług 10 zł bratu Janowi (ib. k.617v). W r. 1570 była 2-o v. żoną Jana Zbierskiego "Rachwalika" (I.Kal.36 s.374).

4. Wojciech, syn Łukasza i Wiatrowskiej, dostał w r. 1579 zapis 168 zł od Piotra Borzewickiego (I.Kon.18 k.427). Niewątpliwie nie żył już w r. 1584, kiedy po bracie jego Andrzeju brali spadek siostrzeńcy Jurkowscy. Zob. tablicę.

Bielawscy
@tablica

Bielawscy z Bielaw
Bielawscy z Bielaw w p. pozn. koło Obornik. Jura z Bielaw występował w l. 1403-7 (P.2 k.171v; 3 k.23). Już nie żył w 1434 r. Żoną jego była Anna, córka Piotra Suczki (P.12 k.196). Synowie: Sędziwój, nieżyjący już w r. 1432, zabity przez Gotarda z Przyborowa (ib. k.116v), Wincenty, o którym niżej, i Abraham, występujący 1428 r. (P.10 k.136v, 137). Czema z Bielaw z Tomaszem z Nosalewa 1428 r. (ib. k.75v). Wincenty z Bielaw zw. "Czuryło", "Czurzydło" czasem "Szczurzyło", "Szczurzydło", występował od r. 1419 (P.6 k.29, 48), oprawił w r. 1434 żonie swej Zofii (Ofce) 50 grz. posagu na wsiach: Bielawy, Tworkowo, Złotniki i Biezdrowsko (P.1378 k.3). W r. 1449 na Bielawach i Biezdrowsku oraz na młynie zw. Kosilino oprawił tej żonie 300 grz. posagu (p.1380 k.93v). Na Złotnikach zapisał 1462 r. czynsz roczny 16 grz. Janowi Roszczyńskiemu, a ten Jan na wsi Roszczyno w p. gnieźn. oprawił 100 kop gr. posagu żonie swej Katarzynie (P.1384 k.147v, 148). Może to była córka Wincentego ? Córką Wincentego była Beata, żona Macieja z Nieczajny, której ojciec zapisał w 1462 r. wyprawę, w tym materie i klejnoty (P.18 k.304). Ofka w r. 1464 miała termin z Dorotą z Chojnicy, żoną Piotra Dembińskiego (P.18 k.45, 77). Wincenty z synem Wojciechem oprawił w r. 1464 na Złotnikach i Tworkowie posag 500 grz. Jadwidze, żonie tego syna (P.1383 k.274).

Wojciech "Czuryło" (!) B., syn Wincentego. W r. 1459 stawał za ojca na terminie z Wojciechem Gardziną z Chojnicy (P.18 k.214v). Ożeniony był z Jadwigą, córką Bernarda, dziedzica Wysoczki (P.18 k.207). Dostał w r. 1467 od teścia zapis 100 grz. (P.1383 k.251). Jako dziedzic w Bielawach, Biezdrowsku i Tworkowie zapisał w r. 1477 22 grz. Andrzejowi Chybskiemu w poręczeniu za Andrzeja z Gaju i żonę jego Barbarę (P.20 k.48v). Od Andrzeja i Jadwigi, dzieci zmarłego Jakuba Mchowskiego, kupił w r. 1477 za 200 grz. całe części w Wysoczce, spadłe na nich po ich dziadzie Bernardzie z Wysoczki (P.1386 k.51v). Żył jeszcze w r. 1481 (P.20 k.115v). Jadwiga, już jako wdowa, w r. 1484, w asyście swego starszego syna Jana dziedzica w Bielawach, zapisała na Tworkowie 3 grz. czynszu rocznego wyderkafowego od sumy 30 grz. ks. Wojciechowi, altaryście w Obornikach (P.1387 k.7). Żyła jeszcze w 1485 r., kiedy występowała ze swymi czterema synami (P.855 k.184). Ci synowie Jan, Bernard, Andrzej i Wincenty, bracia niedzielni z Bielaw, Tworkowa, Biezdrowska i Złotnik, pozywali w r. 1485 braci z Przecławia (P.21 k.10), a t. r. zapisali 50 grz. posagu mężowi swej siostry Stefanowi z Gołaszyna (ib. k.16, 19). Bernard i Wincenty, bezdzietni, nie żyli już w r. 1487. Andrzej w r. 1493 na Bielawach i Złotnikach zapisał czynsz wyderkafowy 4 grz. od sumy 48 grz. ks. Mikołajowi z Szamotuł, altaryście w Szamotułach (P.1383 k.4v), a w r. 1494 całą wieś Wysoczkę wyderkował za 100 grz. Grzegorzowi Jankowskiemu (ib. k.36v; 1388 k.55v). Nie żył w r. 1496 (P.856 k.187), kiedy właścicielem Wysoczki był już Jan B.

Jan "Czuryło", syn Wojciecha i Jadwigi z Wysoczki, pisał się czasem z Biezdrowska. Na Bielawach, Biezdrowsku i Złotnikach zapisał w r. 1487 10 zł czynszu wyderkafowego od sumy 124 zł w. na ołtarz w kaplicy Św. Trójcy w kolegiacie w Szamotułach (P.1387 k.80). T. r. po śmierci braci Bernarda i Wincentego, został wraz z bratem Andrzejem przypozwany jako współspadkobierca zmarłych przez szwagra Stefana Gołaskiego (P.21 k.121). Był zrazu niedzielny z bratem Andrzejem (P.855 k.163), ale w r. 1494 już tylko on nazwany dziedzicem Biezdrowska (P.856 k.318v). Połowę trzeciej części w Biezdrowsku, wolną od oprawy żony swej Anny Czeszewskiej, wyderkował w r. 1493 Annie Wargowskiej (P.1387 k.182). Tworkowo sprzedał w r. 1494 za 800 zł w. Stefanowi Gołaskiemu (P.1383 k.20; 1388 k.30). Skwitowany 1498 r. z głowy Jakuba Wargowskiego przez jego braci (P.856 k.318v). Pozywał w r. 1500 brata swej żony Wojciecha Czeszewskiego o to, iż ojciec jej Wincenty obiecał dać w posagu za nią 200 grz., a dał tylko 135 grz. (P.23 k.7v). W Bielawach, Wysoczce, Biezdrowsku, i Złotnikach widzimy go w l. 1503-6 (P.861 k.91; 862 k.175v, 176v). Bielawy wyderkował w r. 1507 za 50 grz. Leonardowi Heltowi, obywatelowi poznańskiemu (P.1390 k.138v), a w r. 1508 za 76 grz. Maciejowi Bodzaporowskiemu (P.786 s.37). Żona Jana, wspomniana już Anna Czeszewska, współdziedziczka w Czeszewie w p. kcyń. (P.862 k.4), sprzedała w r. 1508 za 100 grz. swe części w tej wsi swym siostrom (P.786 s.14). Jan dwa łany roli w Pacholewie, które wyprocesował od ks. Macieja Czeszewskiego za 20 grz. reszty posagu swej żony a siostry księdza, sprzedał w r. 1510 za 20 grz. Abrahamowi Wojnowskiemu (P.786 s.238) i ponowił tę rezygnację w r. 1511 (P.865 k.1v). Wraz z żoną wieś Złotniki sprzedali w r. 1513 za 310 zł Dersławowi Wielickiemu (P.786 s.47; 865 k.416, 417v). Anna w r. 1518 nabyła za 115 grz. od Macieja Mieszkowskiego połowę wsi Mieszowo (P.1392 k.223). Jan Biezdrowsko, Nosilno, Wyganowo i młyn Nosilski sprzedał 1518 r. za 800 grz. konwentowi owińskiemu (ib. k.213). T. r. kupił za 500 grz. od Jana Rosnowskiego i jego żony Jadwigi części wsi W. Granowo w p. kośc. (ib. k.258v) i począł pisać się niekiedy "Bielawskim alias Granowskim". Anna z Czeszewa kupiła w r. 1521 za 14 zł w. od Krzysztofa Karczewskiego trzy części pola w M. Granowie (Kośc.233 k.76v), a w r. 1522 od Mikołaja Rogalińskiego za 500 grz. wieś Wronowo w p. kośc. (P.1392 k.454). Jan w r. 1522 całe swe części w W. i M. Granowie sprzedał za 354 grz. Janowi Ujejskiemu (ib.). Anna w r. 1523 sprzedała Wronowo za 500 grz. Tomaszowi Otuskiemu (ib. k.495) i t. r. trzy łany roli osiadłej w Morawsku, kupione przez siebie sposobem wyderkafu od Jana Morawskiego, sprzedała tymże sposobem za 26 grz. mężowi (ib. k.495v), ten zaś w r. 1527 owe trzy łany osiadłe i jeden pusty w tejże wsi wyderkował za tęż sumę zięciowi Otuskiemu, odkupując od niego jednocześnie za 500 grz. Wronowo i przenosząc na połowę tej wsi oprawę posagu 150 grz. swej żony (P.1393 k.165v). Jeszcze t. r. Wronowo sprzedał za 600 grz. synom Jana Krajkowskiego, a ci półtora łana w tej wsi wyderkowali za 26 grz. Annie, żonie Jana (ib. k.174). Ta Anna t. r. trzy łany osiadłe we wsi Żabno w p. kośc., nabyte od Jadwigi Krajkowskiej, sprzedała sposobem wyderkafu za 40 grz. Małgorzacie, wdowie po Macieju Krajkowskim (ib. k.188v). Oboje małżonkowie żyli jeszcze w r. 1528 (P.1393 k.206). Ich córki: Dorota, w r. 1518 żona Tomasza Otuskiego zw. "Nogeć", i Zofia, małoletnia 1523 r. (P.1392 k.495), żona 1-o v. w l. 1528-32 Mateusza "Czeczerada" Chwałkowskiego, 2-o v. w l. 1549-68 Marcina Pigłowskiego. Zob. tablicę.

Bielawscy
@tablica

Bielawscy różni. Pietrasz i Mikołaj 1412 r. (Kośc.3 k.99). Piotr i Czewlej 1415 r. (ib.III k.58). Ks. Wojciech, altarysta w Lwówku 1481 r. (P.1386 f.138v). Dorota, wdowa w r. 1504 po Janie Przebędowskim. Katarzyna (?), żona Marcina Grzymały, dziedzica w Chwalibogowie, 1513 r. Michał, burgrabia w Zbąszyniu, dostał w r. 1520 od Abrahama Zbąskiego, kasztelana bydgoskiego, sołectwo we wsi Rogoziniec w p. pozn. (P.1392 k.337), a w r. 1528 otrzymał od Łukasza, Stanisława i Piotra, braci Zbąskich, starostów babimojskich, zapis 212 gra. na wójtostwie wsi Podmokle W. należąceju do miasta Babimostu (MRPS V nr 4950). Sołectwo w Rogozińcu sprzedał w r. 1531 za 300 zł sposobem wyderkafu żonie swej Barbarze Czackiej, córce Jana (P.1393 k.449), a żonie w r. 1533 oprawił 50 zł posagu na sołectwie we wsi król. Podmokle w p. kośc. (ib. k.548v). Nie żył w r. 1534. Wdowa w l. 1538-40 była posesorką tego sołectwa (Kośc.234 k.362, 436). Żyła jeszcze w r. 1553 (P.894 k.54v). Opiekunowie małoletniej córki Michała, Anny, Piotr Zbąski i Piotr Ossowski w r. 1534 wydzierżawili w jej imieniu ks. Janowi Zbąskiemu, kanonikowi poznańskiemu wieś Pyrzyny, nabytą od tego kanonika sposobem wyderkafu za 240 grz. (kośc.27 k.211v; 45 k.162). Ta Anna była w l. 1547-1550 żoną Jana Potockiego.

Piotr w r. 1491 nabył sposobem wyderkafu od Wawrzyńca Przybińskiego z Białego Jeziora za 12 grz. części w tej wsi i w folwarku Sułocinie p. kośc. (P.1387 k.144v). Helena, żona Bartłomieja Krzyżanowskiego 1528 r. Jan kwitował w r. 1530 Krajkowskich, matkę i synów, z przezysków na Wronowie (P.871 k.586v). Jan nie żyjący w r. 1535, miał syna i córki: Małgorzatę, Annę i Katarzynę, które kwitowały wtedy brata z dóbr po rodzicach, działając w asyście stryja Macieja Noskowskiego i wuja Macieja Mokronoskiego (P.875 k.139v). Piotr z Bielaw, plenipotent córek szl. i sł. Jana Rgilewskiego, obywatela poznańskiego, w ich sprawie z szl. Klemensem Rgilewskim (P.875 k.206v). Jan plac swój za murami Poznania na przedmieściu Gąski koło muru cmentarza przy szpitalu Sw. Walentego sprzedał 1537 r. za 30 grz. Sebastianowi Noskowskiemu, burgrabiemu poznańskiemu (P.1394 k.147v). Świętosław, mąż Barbary Kaniewskiej, córki Wojciecha, która w r. 1539 kwitowała Wawrzyńca Pasikonia Pogorzelskiego z opieki nad dobrami Kakawa, Raduchowo i Ozarnysad w p. pyzdr. (P.878 k.253v). Stanisław występowal w r. 1543 jako stryj Anny z Tomickich Wszołowskiej (I. i D.Z.Kal.6 k.367). Stanisław występował 1544 r. jako stryj Małgorzaty Jedleckiej z p. kaliskiego (P.1395 s.104). Wojciech skwitowany w r. 1555 z 143 grz. przez Annę z Brzezieńskich Padarzewską (P.896 k.457). Zacheusz i Świętosław, stryjowie z linii ojcowskiej Łucji z Chwalikowskich Noskowskiej 1557 r. (I. i D.Z.Kal.6 k.487). Anna, w l. 1558-64 żona Mikołaja Kłodzińskiego. Mikołaj w r. 1585 kupił za 60 grz. od sław. Jarosza Gotartowicza, obywatela poznańskiego, domek z placami położony koło zamku (P.1399 k.464), który sprzedał 1586 r. za tę samą sumę sław. Aleksemu Litwinowi, sukiennikowi poznańskiemu (ib. k.673v). Łukasz, syn Jana, za swe zasługi otrzymał od króla 14 IV 1586 r. w Grodnie zezwolenie na wykup wsi królewskiej Łagiewniki w wojew. kaliskim z rąk spadkobierców zmarłego Jana Jaskóleckiego. Dla dokonania owego wykupu dał 16 IV plenipotencję swemu ojcu (M.K.132 k.102, 103). Ks. Wojciech, wikary w Cielmicach 1595 r. (P.1401 k.402). Spadkobiercami bezdzietnej Barbary Rożniatowskiej, żony Jakuba Budzisławskiego, byli w r. 1599: Dorota Rożniatowska 1-o v. Feliksowa Chroślicka, 2-o v. Bielawska, Helena Bielawska, żona Jana Bielawskiego i Roch Bielawski, syn Rocha (G.66 k.296v). Stanisław, w r. 1616 mąż Barbary Wyganowskiej, wdowy 1-o v. po Walentym Ostrowskim (I.Kal.83 s.30, 38). Stanisław z tą żoną zawierali w r. 1620 kontrakt z Dobrogostem Węgierskim (I.Kal.86 s.1053). Barbara, żona Jana Kuklinowskiego w r. 1627. Ks. Maciej proboszcz gosławski 1631 r. (I.Kon.46 k.353). Feliks, mąż Marianny Wilczkowskiej, córki Marcina, która w 1638 r. kwitowała swego brata Jana z 200 zł na poczet swego posagu i wyprawy (I.Kal.104b s.1176). Ks. Stanisław, proboszcz wrzesiński, 1643 r. (P.1048 k.753). Katarzyna, niezamężna dostała w r. 1665 zapis 250 zł długu od Jana Zabowrowskiego (I.Kal.126 s.884). Franciszek występował w r. 1671 jako wuj dzieci Piotra Swinarskiego i Barbary Radzikowskiej (Kc.131 k.252v).

Piotr, ożeniony 1-o v. z Katarzyną Skorczyńską, zmarłą po 12 VI 1686 r., zaślubił 2-o v. 1 VI 1694 r. Annę Gawrońską (LC Pogorzela), nie żył w r. 1719. Z pierwszej żony dzieci: Andrzej, ochrzc. 26 XI 1679 r., Barbara, ochrzcz. 28 XI 1683 r., Marcjanna Anna, ochrzcz. 12 VI 1686 r. (LB Pogorzela). Może też córką jego z pierwszej żony była Marianna, zmarła w Pogorzeli 7 IX 1677 r. (LM Pogorzela). Córką Piotra i Gawrońskiej była Ludwika, ur. ok.1706 r., w l. 1748-55 żona Kazimierza Błociszewskiego. Synem urodzonym ze Sroczyńskiej był Andrzej, który w r. 1719 całą swą część w Gutowie p. kal., kupioną w grodzie przemyskim od Jana Bielskiego, sprzedał za 2000 zł Jakubowi Kosickiemu (I.Kal.160 k.572). Andrzej zaślubił 8 IV 1717 r. w Gnieźnie Konastancję Kosicką, córkę Krzysztofa i Zuzanny Strzeleckiej, wdowę po Żuromskim (LC Sw. Trójca; P.1217 k.4v). Żyli oboje w r. 1729. Andrzej nie żył już w r. 1735, kiedy wdowa skwitowała z 1000 zł Jana Gronowskiego (P.1241 k.126). Synowie ich: Antoni Jakub, ur. w Strzyżewie, ochrzcz. 1 VIII 1721 r., Wawrzyniec, ur. w Strzyżewie, ochrzcz. 1 IX 1738 r. (LB Witkowo), córka Eleonora była w r. 1738 żoną Andrzeja z Bukowca Dąbrowskiego. Blisko związana z powyższymi była zapewne Marianna, która przed 16 I 1724 r. zaślubiła Jana Sienickiego.

Katarzyna, żona Andrzeja Słomowskiego. Oboje nie żyli już w r. 1695. Dorota i jej mąż, Piotr Skrzetuski, nie żyli już w r. 1701. Dominik i Urszula, rodzice Wojciecha Dominika, ur. w Wełnicy, ochrzcz. 7 IV 1726 r. (LB Gniezno, Sw. Michał). Andrzej zmarł w r. 1733 i pochowany został 23 VII (LM Sw. Marcin, Pozn.). Ludwik i Urszula rodzice Petronelli, ur. w Czechowie, ochrzcz. 4 IV 1734 r. (LB Jarząbkowo). Marianna zmarła 13 IV 1736 r. w Chodzieży i pochowana u Bernardynów w Gołańczy (LM Chodzież). Wiktor, student retoeyki w kolegium jezuitów w Bydgoszczy, zmarł 12 VIII 1736 r. (Kantak, Kronika Bernardynów w Bydg.). Panna Barbara, licząca ok. 50 lat, zmarła w Winiarach 7 VII 1737 r. (LB Gniezno, Sw. Michał). Panna Teresa, mająca lat około 23, pochowana 11 II 1738 r. (LM Czarnków). Józef B., student 27 I 1741 r. Wawrzyniec, posesor Rudek, mąż Anny, ojciec Marii Magdaleny, ur. w Świątkowie, ochrzcz. w r. 1741 (LB Świątkowo) oraz Bogusława Szymona, ur. w Rudkach, ochrzcz. 27 X 1745 (LB Łekno). Szl. Ludwik i Urszula, rodzice Łucji, ochrzcz. 30 XII 1742 r. (LB Radlin). Stanisław, dworski w Grochowiskach Pańskich, zaślubił 20 I 1743 r. Antoninę Drachowską , która służyła w tym dworze (LC Rogoźno). Była już wdową 1773 r. (P.1350 k.259). Pani Teresa chrzestna 11 IX 1744 r. (LB Biezdrowo). Franciszka Wysocka, córka Tomasza komornika granicznego łęczyckiego i Konstancji Zakrzewskiej, wdowa po Janie B., w r. 1752 2-o v. żona Józefa Dunina Szpota (P.1308 k.20). Apolinary, podstoli gostyński (czy nie z B-ch h. Jelita z Bielawy w ziemi czerskiej ?), nie żył już 1753 r., kiedy to wdowa, Faustyna Zielonacka występowała jako zastawniczka dóbr Łukom (Rel.Kal.152/153 s.187). Może ich synem był Michał, podstoli (podstolic ?) gostyński, mąż Marianny Gołembiowskiej, pisarzówny ziem. sieradzkiej, z której córka Agnieszka, ur. w Plugawicach w dowmu babki macierzystej 17 IV 1786 r. (LB Wyszków). Pani Katarzyna zmarła 23 II 1762 r., mając około 70 lat (LM Czeszewo). Teresa i jej mąż Jan Gliński, nie żyli oboje 1771 r. Wojciech, były ekonom w Iwanowicach p. kalis., skwitował w r. 1772 z 579 zł Franciszka Lanckorońskiego, dziedzica tej wsi (I.Kal.209/13 k.39v). Józef kwitował w r. 1775 z 51 zł w. Mariannę z Jaroszewskich Ciołkowską i jej córkę pannę Konstancję Czarlińską (G.102 k.1v). Anna, wdowa po Antonim Tokarskim 1776 r. Franciszek, syn zmarłego Antoniego, w r. 1782 sumę 7 zł w. zapisaną sobie 1781 r. przez Wojciecha Strzemecznego, cedował Grabińskim (I.Kon.82 k.321v). Weronika Goczkowska, córka Michała, zamężna Ł-a, żyła w r. 1780. Ks. Andrzej, pleban w Sobocie w r. 1785 (P.1362 k.45v). Ludwika, żona Kazimierza Błociszewskiego, oboje już nie żyli 1786 r. Jan z żony Marianny Zakrzewskiej (?) miał córkę Mariannę Anielę, ur. w Pobiedziskach, ochrzcz. 16 II 1785 r. (LB Pobiedziska). Walenty, mąż zmarłej już Petronelli Gawrońskiej, ojciec Piotra, panny Marianny i Agnieszki zakonnicy w Białymstoku, mianowany 1789 r. przez te dzieci plenipotentem (P.1366 k.410). Piotr wraz z żoną Marianną Mąkowską którą zaślubił 29 I 1791 r. (LC Sroda), wydzierżawił w r. 1792 od Błędowskich na 6 lat dobra Lichenek w p. kon. (G.117 k.6v). Jan, mąż Marianny Zakrzewskiej, córki Michała i Heleny Charzyńskiej, która 13 V 1791 r. występowała jako chrzestna, zmarła zaś w Oborzyskach u swego brata, tutejszego proboszcza, będąc już wdową, 28 VI 1795 r., licząc lat 45. Córki: Aniela, zmarła tanże 19 X 1797 r., mając lat 12, i Katarzyna, zmarła 21 V 1797 r., licząc lat 10 (LM Oborzyska). Zapewne synem Jana i Zakrzewskiej był Antoni, mąż Ewy Zawistowskiej, córki Felicjana, zmarłej w Poznaniu na Przedmieściu Sw. Marcina 8 III 1803 r., w wieku 38 lat (LM Poznań, Sw. Marcin). Ich syn Franciszek, liczący lat 3, zmarł 16 III 1800 r. pochowano go w Oborzyskach. Nazwany siostrzeńcem tamtejszego proboszcza (LM Oborzyska). Rodzeństwo, Leon i Antonina, którzy tam występowali 14 IX 1800 r. w roli chrzestnych (LB Oborzyska), to zapewne też potomstwo powyższych małżonków. Franciszek skwitował w r. 1792 Mikołaja i Mariannę małżonków Buczyńskich z 800 zł ceny domu z ogrodem na przedmieściu Konina, wedle kontraktu sprzedażnego z 17 XI (I.Kon.84 k.362). Tekla wyszła przed 1 XI 1793 r. za Piotra Radzimińskiego.

Ur. Antoni, pisarz prowentowy w Wirach 1807 r., administrator Granowa 1813 r., miał z żony Eleonory Neymańskiej syna Antoniego Aleksandra Napoleona, ur. w Granowie 11 VIII 1813 r., i córkę Paulinę Klaudynę Gabrielę, ur. 13 VII 1809 r. (LB Granowo). Walenty, dzierżawca Wesołki, mąż Weroniki Brochockiej, zmarłej w Kaliszu, gdzie przebywała u lekarzy, 15 IV 1804 r. w wieku lat 31, pochowanej w Mokronosie. Pozostali trzej synowie. Z nich Maciej umarł 18 IV 1814 r. jako uczeń 6 klasy szkoły w Kaliszu (LM Mokronos), o Antonim i Nepomucenie niczego więcej nie wiem. Może bratem powyższego Walentego był ks. Andrzej, proboszcz w Mokronosie, kanonik honorowy kijowski, zmarły 1 IV 1821 r. (ib.). Teodor, urzędnik komory celnej w Zdunach, i żona jego Aniela Sikorska, rodzice: Wawrzyńca Nepomucena, ur. Kobylinie 7 VIII 1816 r., Franciszka Erazma, ur. tamże 5 X 1817 r., Heleny Kunegundy Tekli, ochrzcz. 2 III 1813 r. (LB Kobylin), Michaliny, ur. w Bobronikach 10 IX 1821 r., Józefy, ur. tamże 21 III 1823 r. (LB Doruchów). Antoni (Bielaski), dzierżawca Karny i Chorzynina, zmarły po 7 II 1824 r., z żony Eleonory miał syna Franciszka Henryka, ur. w Karnie 5 X 1820 r., i córkę Mariannę Teresę Henriettę, ur. w Kiełpinie 24 IX 1819 r. (LB Siedlec). Ur. Jakub (Bilawski) młymarz z Międzylesia, mający lat 24, zaślubił 28 IX 1801 r. urodzoną pannę Wiktorię Rożniecką z Poznania (LC Poznań, Sw. Marcin). "Urodzona" panna Aniela, mając lat 25, zaślubiła 4 VII 1827 r. "uczciwego" Walentego Ryczyńskiego, ekonoma, mającego lat 28 (LC Czerlejno). Marianna (Bielaska) zmarła w Pawłowie 16 V 1833 r., mając lat 80 (LM Pawłowo). Nikazy Adam, b. sekretarz i tlumacz sądowy, umarł w Poznaniu 1 I 1833 r., mając lat 54. Została po nim wdowa, Agnieszka z Wilandów, synowie: Aleksay 12-letni, Feliks 11-letni, córka Lucyna 9-letnia (LM Poznań, Sw. Maria Magdal.). Paulina, żona Edwarda Graeve, dzierżawcy Szkaradowa, umarła 26 VIII 1845 r., mając lat 36 (LM Szkaradowo). Maksymilian, audytor pułkowy, zaślubił 30 VII 1890 r. w Spławiu Stanisławę Drogowską, córkę Andrzeja ze Spławia (Dz. P.) Elżbieta, zamężna Powidzka, zmarła w Poznaniu 21 XII 1914 r., w 61-ym roku życia. Stanisława z Zielonackich 1-o v. Staniekowa. 2-o v. B-a, zmarła w Poznaniu 3 XII 1918 r. mając lat 55 (Dz. P.)Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona63646566[67]68697071Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników