Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona62636465[66]67686970Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Bielawscy h. Zaremba
2. Jan z Ruska, syn Stanisława, ur. około r. 1580, miał lat 24, kiedy w r. 1604 w asyście stryja Piotra i starszego brata Jakuba sprzedawał za 5000 zł Wojciechowi Suchorzewskiemu części wsi Rusko, Strzeżewo i Łobez (R. Kal. 7 k. 718). Wraz z żoną Katarzyną Modlibowską nabyli w r. 1608 sposobem wyderkafu na trzy lata za 4500 zł od Anny z Pawłowskich, wdowy po Kasprze Modlibowskim, i jej synów Stefana i Jakuba, wieś Modlibogowice i część wsi Wardężyno M. p. kon. (ib. l. k. 271). Od Bartłomieja Kurczewskiego kupił 1613 r. za 4350 zł części wsi Kurczewo i pustek Swiętomierowo cz. Strzedzewko (ib. 8 k. 254v), ale sprzedał te dobra 1617 r. za 5000 zł Stanisławowi Bielczewskiemu(ib. 9 k. 35v). W imieniu własnym i brata Jakuba kwitował 1631 r. Jana Łowickiego, kasztelana lędzkiego, rodzonego brata i spadkobiercę Jadwigi z Łowiczka Hieronimowej Bielawskiej, z 1300 zł na poczet sumy 2250 zł, zabezpieczonych przez nią jej mężowi na wsi Dunkowo (I. Kon. 46 k. 349). T. r. jako brat i spadkobierca Hieronima skwitował kasztelana Łowickiego z 500 zł (ib. k. 418v), a 1634 r. z 250 zł, reszty z powyższej sumy (ib. 48 k. 34v). Oboje małżonkowie w r. 1645 cedowali małżonkom Wardęskim sumę 1000 zł zastawną na Łomowie p. kon. (Py. 150 s. 110). Chyba to ten sam Jan B. "z Goliny" zmarły 1 IV 1647 r. i pochowany 15 IV (LM Gołaszyn). Wdowa Katarzyna z Modlibowskich żyła jeszcze 1654 r. (P. 1067 k. 155v). Synowie Jana: Mikołaj, Franciszek, o których niżej, a zapewne i Krzysztof, dominikanin zmarły 4 II 1643 r. (LM Gołaszyn). Córka Anna wydana w Gołaszynie 13 X 1648 r. za Baltazara Koszutskiego. Drugim jej mężem był Jan Kucharski, po którym wdową była w r. 1659. Niewątpliwie drugą córką Jana była Katarzyna, "panna z Goliny", która 3 VIII 1650 r. zaślubiła w Gołaszynie Władysława Krzyżanowskiego.

(1) Mikołaj, syn Jana i Modlibowskiej, wedle zawartego ze stryjem Jakubem kontraktu, na połowie części Goliny W. i Bukówki oprawił w r. 1644 posag 5000 zł przyszłej swej żonie Katarzynie Kucharskiej, córce Jana i Zofii Kunińskiej (P. 1421 k. 1057). Dostał wraz z nią w r. 1645 konsens na nabycie od Kucharskich sołectwa we wsi król. Brodna (W. 38 k. 766v). Spisał z nią dożywocie w r. 1646 (Ws. 208 k. 9v). Katarzyna sprzedała 1664 r. części wsi Paruszewo i Paruszewko p. pyzdr. za 1200 zł Franciszkowi Golińskiemu, burgrabiemu konińskiemu (P. 1425 k. 625v). W r. 1665 swój udział w spadku po ciotce Jadwidze Kunińskiej, żonie Stefana Tarnowskiego, cedował swej siostrze Katarzynie Mierzewskiej (P. 1076 k. 589). Mikołaj, jako jedyny spadkobierca stryja Jakuba, skwitowany został w r. 1671 z 2300 zł oprawy pierwszej jego żony Cykowskiej przez jej sukcesorkę Zofię z Cykowskich Łukomską i z 1000 zł zapisanych tej pierwszej żonie stryja przez Zofię z Radomickich Cykowską (Ws. 68 k. 509). W r. 1676 był chory, kiedy jego żona w asyście syna Jana roborowała cesję na rzecz Konstantego Brezy, nowodoworskiego (P. 1094 k. 1124). Umarł tego jeszcze roku i Katarzyna, już jako wdowa, skwitowała z 500 zł małżonków Dobrosołowskich, Zofię Tarnowską i Annę Smardzewską (Py. 154 s. 131). W r. 1678, jako spadkobierczyni ciotki Elżbiety z Kunińskich Nietaszkowskiej, w imieniu własnym i syna Jana, cedowała sumę 650 zł Ciecierskiemu (N. 189 k. 61). Żyła jeszcze 9 IV 1686 r. (LB sw. Marcin, Poznań). Po Mikołaju pozostała córka Marianna, która zaślubiła w Poniecu 2 III 1677 r. Stanisława Koczorowskiego.

Jan, syn Mikołaja i Kucharskiej, cząstkę swych ról w częściach Goliny p. kośc. sprzedał 1671 r. za 250 zł Annie z Dobieszewa, wdowie po Stefanie Bojanowskim (P. 1870 k. 368). W r. 1673 od Teresy Krystyny Rosockiej, wdowy po Piotrze Gniewku i po Jakubie Brzeźnickim, oraz od Mikołaja Gniewka, syna tego Piotra, kupił za 12.000 zł części Golinki (P. 1426 k. 500). T. r. oprawił 12.000 zł posagu żonie swej Annie Lisowskiej, córce Jana i Heleny Skrzypińskiej (ib. k. 498), co ponowił w r. 1675 (P. 1427 k. 142). T. r. części wsi Golina i Bukówka, kupione od ojca, sprzedał za 33.500 zł Urszuli Elżbiecie Pruszakównie, wdowie po Aleksandrze Unrugu, oraz jej nieletnim synom (ib. k. 155). Od Łukasza Rydzyńskiego kupił 1676 r. części Przybini p. kośc. za 13.500 zł (P. 1427 k. 840v). Połowę Golinki M. sprzedał 1677 r. za 16.000 zł Annie Zawadzkiej, żonie Samuela Tomickiego (P. 1428 k. 222). Od Macieja Rokossowskiego kupił w r. 1680 za 18.000 zł połowę wsi Przybinia (P. 1102 X k. 103v) a sprzedał tę wieś w r. 1683 za 35.000 zł Janowi Albrachtowi Bojanowskiemu, zaś oprawę 12.000 zł posagu swej żony przeniósł na połowę pozostałych swych dóbr (P. 1106 VI k. 24). T. r. od Jana Jerzego Chwałkowskiego kupił za 16.000 zł części Golinki (ib. k. 25). W r. 1685 od Pawła Kozłowskiego kupił za 5000 zł części wsi Pijanowice oraz Golina W. i Mała (P. 1109 II k. 45v). Pijanowice sprzedał w r. 1686 za 24.000 zł Andrzejowi Szczurskiemu (P. 1111 III k. 35v). Od Stanisława Modlibowskiego, cześnika wschowskiego, kupił 1691 r. za 53.000 zł wieś Wojciechowo (P. 1121 IV k. 16). Po skasowaniu przez żonę oprawy posagu na wsiach Golina, Golinka, Pakówki i Dąbrówki w skutek sprzdaży owych wsi oprawił jej 1691 r. posag 12.000 zł (P. 1122 XII k. 69). Umarł 4 IV 1692 r. (LM Żerków). W inskrypcjach grodzkich poznańskich pod datą 1698 r. znajduje się sfałszowany w XIX w. zapis, którym ten Jan B. kupuje wieś Szkółki w p. gnieźn. za 14.200 zł od Władysława Prądzyńskiego (P. 1134 VI k. 73). Dobra Wojciechowo po jego bezpotomnej śmierci spadły na siostrzeńca Stanisława Koczorowskiego (ZTP 42 k. 658). Wdowa żyła jeszcze 6 IV 1693 r. , kiedy oblatowała spisane po śmierci męża w Golinie i Golince pozostałe po nim rzeczy (Ws. 152 k. 681).

(2) Franciszek, syn Jana i Modlibowskiej, wraz z bratem Mikołajem skwitowani 1657 r. przez Helenę z Pudliszkowskich Choińską, wnuczkę i spadkobierczynię Anny Kluczewskiej, żony Jakuba B. , z 6000 zł (P. 1069 k. 15). W r. 1664 spisał wzajemne dożywocie z żoną Elżbietą Skoroszewską, córką Wojciecha i Anny Kłodzińskiej (P. 1425 k. 655). Tej żonie w r. 1677 oprawił posag 3000 zł (P. 1428 k. 181). Oboje w r. 1684 nabyli od Aleksandra Kułakowicza za 25.000 zł wieś Mystki (P. 1109 X k. 4). W r. 1686 Franciszek już nie żył, a wdowa z synami: Jakubem, Ludwikiem i Janem została skwitowana przez Katarzynę Cielecką, wdowę po Aleksandrze Kułakowiczu ze sprawy toczonej przed Trybunałem Piotrkowskim o sprzedaż wsi Mystki (P. 1112 k. 10v). W r. 1694 skasowała oprawę swego posagu 3000 zł na Mystkach (P. 1127 IV k. 25). Żyła jeszcze 29 VIII 1701 r. (LB Sroda). Prócz wspomnianych synów, o których niżej, był jeszcze syn Feliks Antoni, ochrzcz. 24 I 1669 r. (LB Poniec). Córki: Jadwiga, ochrzcz. 12 VIII 1666 r. , Katarzyna, ochrzcz. 2 VII 1672 r. (ib.) i Barbara, ochrzcz. 24 XII 1673 r. (ib.), Anna Franciszka, niezamężna jeszcze w r. 1694 (P. 1127 k. 30v), była w r. 1701 1-ov. żoną Zygmunta Rzeszotarskiego, 2-ov. zaślubiła przed 23 I 1731 r. Michała Turobojskiego, sędziego grodzkiego wałeckiego. Barbara była 1-ov. żoną Jana Estki, 2-ov. w l. 1715-21 Wojciecha ze Słup Wałdowskiego. Synowie Jakuba Ludwik i Jan w r. 1694 sprzedali Mystki za 22.000 zł Maciejowi Zbijewskiemu (ib. IV k. 30v).

a. Jakub, syn Franciszka i Skoroszewskiej, ochrzcz. 4 VIII 1667 r. (LB Poniec), żonie swej Mariannie Jaraczewskiej, córce Jana i Anny Skaławskiej, zabezpieczył 1694 r. sumę 5000 zł , którą na poczet jej posagu odebrał z rąk jej stryja i opiekuna, Zygmunta Jaraczewskiego (P. 1128 XI k. 49). W r. 1700 Marianna dostała od swych braci, Stanisława i Franciszka zapis 3000 zł jako część posagu określonego na 7000 zł (P. 1139 XI k. 50).Nie żył w r. 1720, kiedy wdowa za konsensem królewskim z 5 III scedowała wieś Zrzeniczkę w p. pyzdr. Skoroszewskim, kasztelaństwu krzywińskim (P. 1172 k. 27v). W r. 1723 dostała cesję od Marianny Jełowieckiej, żony Wojciecha Dembińskiego (P. 1192 k. 53v). Nie żyła w r. 1754. Dzieci Jakuba: Tomasz, Franciszek, Maciej, Wawrzyniec, Marcjanna (Marella), Elżbieta, Magdalena, Bogumiła i Anna, zostały skwitowane w r. 1721 przez ciotkę Wałdowską (N. 201 k. 9v, 10). W r. 1723, kiedy kwitował ich stryj Jan, Wawrzyniec nie jest już wspomniany, Marcjanna nazwana Marcellą, a w miejsce Magdaleny figuruje Małgorzata (W. 90 k. 448), panna Elżbieta, chrzestna 21 V 1724 r. (LB Obiezierze). O Tomaszu i Macieju, zob. niżej. O Franciszku nie wiem nic więcej. Wawrzyniec Józef ur. w Zrenicy M. , ochrzcz. 29 VIII 1701 r. (LB Środa), nieżył już zapewne w r. 1723. Z córek, Marcjanna, żona Jana Sarneckiego, nie żyła już w r. 1740. Magdalena była w l. 1743-52 żoną Piotra Galliardy. Bogumiła cz. Teofila, ur. w. Zrenicy M. 8 VI 1705 r. , żona Jana Korzbok Łąckiego, nie żyła już 1753 r. Anna, ur. w Zrenicy M. , ochrzcz. 17 VIII 1706 r. (LB Sroda), jeszcze w r. 1740 niezamężna (Kośc. 175 s. 954), była w r. 1742 żoną Wiktoryna z Wybranowa Chlebowskiego. Żyła z nim jeszcze w r. 1750.

a) Tomasz, syn Jakuba i Jaraczewskiej, zaślubił 14 XI 1734 r. Teresę Watta Kosicką, córkę Jana i Jadwigi Błociszewskiej (LB Buk). Nie żył w r. 1739, kiedy wdowa skwitowała Ernesta Wilhelma Bojanowskiego, podkomorzego JKMci, z 1000 zł, jako z części sumy oryginalnej 6255 zł przysądzonych jej matce ze spadku po zmarłym bracie Macieju Błociszewskim (Ws. 87 k. 57v). W r. 1742 kwitowała Antoniego Pomorskiego (P. 1267 k. 88). Żyła jeszcze 1771 r. (P. 1348 k. 25v). Ich córka Justyna Jadwiga, ur. w Chrzypsku, ochrzcz. 13 X 1735 r. (LB Chrzypsko).

b) Maciej, syn Jakuba i Jaraczewskiej, w r. 1742 mąż Wiktorii Łubianki Oziemkowskiej, córki Franciszka i Magdaleny Swieypówny, wdowy 1-ov. po Janie Broniszu, regencie grodzkim konińskim (P. 1267 k. 149v; 1350 k. 26). Maciej, jako dziedzic Izdebna, został w r. 1746 skwitowany przez Ignacego Kurnatowskiego z 6660 zł należnych wedle kompromisu z sumy 7000 zł (G. 98 k. 78v). Izdebno, Przytuki i Szyszłowo kupił 1754 r. od tego Kurnatowskiego za 40.000 zł (P. 1311 k. 152v). Musiało to być już tylko dopełnienie ostatecznych formalności sankcjonujących stan rzeczy istniejący od dawna. W r. 1772 scedował synowi Teodorowi prowizje od sumy 3000 zł z sumy posagowej swej matki, zapisanej jej w r. 1700 przez jej braci Jaraczewskich (I. Kon. 80 k. 233). Dostał w r. 1773 od żony cesję sumy, którą jej scedowała macocha Zofia z Bogusławskich Oziemkowska (G. 100 k. 514v). Nie żył w r. 1777 (I. Kon. 81 k. 107v). Wdowa żyła jeszcze w r. 1790 (P. 1367 k. 619). Synowie Macieja: Teodor, Józef i Faustyn, córki: Wirydianna, Aniela i Marianna, niezamężna w r. 1790 (P. 1367 k. 619). Wirydianna, niezamężna jeszcze 13 III 1780 r. (LB Pobiedziska), potem 1-ov. 26 IV 1789 r. już żona Stanisława Zawadzkiego, 2-ov. 4 XI 1790 r. była już za Tadeuszem Winnickim, z którym żyła i w r. 1791. Aniela dostała 2 VIII 1783 r. wyasygnowany posag 1500 zł (I. Kon. 83 k. 69). Zaślubiła 9 II 1777 r. Izydora Kunińskiego. Teodor, Józef i Faustyn sprzedali 27 VI 1786 r. Izdebno i części Szyszłowa, Przytuk cz. Grabiny (Grabi), Kolonii Nowej w p. gnieźn. za 65.000 zł pułkownikowi Władysławowi Suchorzewskiemu (P. 1363 k. 399v, 400).

(a) Teodor Zaremba, syn Macieja i Oziemkowskiej. Wraz z żoną Franciszką z Ambroszkiewiczów wydzierżawili 13 VII 1772 r. na trzy lata od Franciszki Rudlickiej wybraniectwo we wsi Międzylesie (I. Kon. 80 k. 239). Dziedzic części Izdebna, Szyszłowa i Przytuk, w imieniu własnym i braci dał 1777 r. pewnych poddantch z Szyszłowa Stefanowi Zielonackiemu, podsędkowi kaliskiemu, dziedzicowi Sławska (ib. 81 k. 107v). T. r. i bracia sprzedali cztery części wsi Przytuki za 2931 zł Józefowi Tymińskiemu (ib. k. 129). Od teścia Józefa Ambroszkiewicza dostał w r. 1780 cesję sumy 2000 zł (ib. 82 k. 148). Jako były dzierżawca wsi plebańskiej Morzysław Królewski kwitował 1780 r. ks. Andrzeja Liszkowskiego, proboszcza morzysławskiego, z trzyletniego kontraktu dzierżawy i z procesu (ib. k. 217v). Umarł na Śródce, mając około 70 lat, 14 III 1815 r. Córka Teodora i Franciszki, Marianna, mając lat 33, zmarła wskutek gangreny 30 IV 1806 r. (LM Sw. Małgorzata Pozn.).

(b) Józef (właściwie Jan Józef) Zaremba, syn Macieja i Oziemkowskiej, wedle kontraktu spisanego przez siebie i braci 29 VIII 1782 r. z Konstantym Milewskim łowczym szadkowskim, sprzedał mu 1785 r. za 18.000 zł swoją trzecią część w dobrach Izdebno, Szyszłowo i pustkach Grabie w p. gnieźn. (ib. k. 127). Zaślubił 23 XI 1777 r. w poznaniu Justynę Woszczyńską, córkę Józefa i Antoniny Radzimińskiej (LC Sw. Małgorzata Pozn. ; P. 1356 k. 337).

(c) Faustyn, syn Macieja i Oziemkowskiej, wedle pokwitowania danego przez swych braci skwitował 1785 r. Wojciecha Jarnowskiego (G. 112 k. 35). W l. 1783-1797 mieszkał na Śródce koło Poznania. Umarł nagle, uległszy epidemii 12 XI 1797 r. , mając lat 45 (LM Św. Małgorzata Pozn.). Z żony Marianny Woszczyńskiej, rozwódki zaślubionej 17 VI 1780 r. (LC Św. Marcin, Poznań), synowie: Józef, ur. w Pobiedziskach, ochrzcz. 13 III 1780 r. (LB Pobiedziska), i Wincenty Ferariusz, ur. 12 IV 1789 r. (LB Św. Małgorzata Pozn.) i córki: Barbara, ur. 1 XII 1782 r. , Tekla, ir. 13 II 1789 r. , Daniela Marianna, ochrzcz. 6 II 1795 r.

Do potomstwa Józefa lub Faustyna należeli też zapewne B-cy zamieszkali na Śródce koło Poznania. Z nich "urodzony" Franciszek, po którym z żony sł. Marcjanny Węclewskiej był syn Wojciech Piotr, ur. 22 IV 1810 r. (LB Św. Małgorzata Pozn.). Ten sam pewnie Franciszek, mający lat 31, zaślubił 16 XI 1812 r. Wiktorię Rybińską, wdowę po Leinwerberze z Chwaliszewa, mającą lat 34 (LC ib.). Umarła ona 28 III 1849 r. , a Franciszek umarł 23 I 1826 r. , przyczem dano mu wiek 41 lat (!). Z Rybińskiej była córka Salomea Elżbieta, ur. 6 XI 1813 r. , zmarła przed matką, i syn Józef, który matkę przeżył. Barbara, żona Rafała Skotnickiegi, umarła 31 X 1808 r. , mając lat 25. Marcjanna, żona op. Karola Gundermana, rzeźnika poznańskiego, umarła 27 XI 1827 r. , mając lat 35. Chyba do tych samych zaliczyć należy "urodzoną" Mariannę 1-ov. Zalewską, 2-ov. B-ą, zmarłą na Śródce jako żebraczka 28 V 1825 r. , w wieku lat 70 (LM ib.). Czyżby to była Marianna z Woszczyńskich, wdowa o Faustynie B?

b. Ludwik, syn Franciszka i Skoroszewskiej, ochrzcz. 31 VIII 1670 r. (LB Poniec), zapisał w r. 1702 szwagrowi Rzeszotarskiemu sumę 1000 zł (W. 89 k. 28). T. r. był mężem Barbary Naramowskiej, wdowy 1-ov. po Kazimierzu Zdzychowskim (ib. k. 58v; P. 1352 k. 174v). Już w r. 1707 drugą jego żoną buła Ludwika Turobojska, córka Jana i Barbary Zadorskiej, wdowa po dwóch mężach, Janie Suchorzewskim i Antonim Modlibowskim (P. 1144 k. 178; 1149 I k. 44). Od Barbary z Zadorskich 1-ov. Kunińskiej 2-ov. wdowy po Janie Turobojskim kupił w r. 1711 za 11.000 zł wieś Sierosław w pozn. (P. 1146 II k. 110). Nie żył w r. 1715 (P. 1149 I k. 44). Wdowa żyła jeszcze w r. 1755 (P. 1314 k. 209). Z pierwszej żony miał Ludwik córki Joannę i Annę, z drugiej Mariannę. Joanna, niezamężna w l. 1715-22 (P. 1186 k. 27v), buła w r. 1730 żoną Jana Dunin Nowickiego, administratora zamku szamotulskiego. Jako dziedziczka Sierosławia i jedyna spadkobierczyni rodziców, sprzedała w r. 1748 tę wieś za 38.000 zł swemu zięciowi Marcelemu Raszewskiemu (P. 1291 k. 204v; 1325 k. 88v). W r. 1752 występowała jako wdowa po Janie "Siła" Nowickim. Marianna, ur. około 1709 r. , była w r. 1730 żoną Andrzeja Skrzetuskiego, burgrabiego ziemskiego konińskiego. Bezdzietna, umarła w Sierosławiu mając 33 lata 9 VIII 1742 r. (LM Lussowo).

c. Jan, syn Franciszka i Skoroszewskiej, wedle zobowiązania danego w jego imieniu w r. 1694, części swe w Mystkach sprzedał w r. 1710 za 7330 zł Maciejowi Zbyszewskiemu (P. 1145 k. 47, 113). Jego żona Franciszka Krzesińska, córka Jana i Teresy Naromowskiej, dostał w r. 1716 od swej matki zapis 6000 zł (W. 90 k. 183v). Żeniąc się powtórnie w r. 1721 z Anną Karwosiecką, córką Antoniego i Urszuli Kąkolewskiej, zapisał jej przed ślubem 5000 zł (P. 1184 k. 25v), zobowiązując się tę sumę oprawić jej jako posag (W. 90 k. 363v). Od Adama Pawłowskiego, kasztelana biechowskiego, wziął w zastaw w r. 1722 za 20.000 zł na trzy lata wieś Grońcko i młyn Sąpielno w p. pozn. (P. 1188 k. 18). Umarł nagle w Grońsku 9 VII 1725 r. (LM Lwówek). Wdowa kwitowała w r. 1727 swego ojca z 5000 zł ojcowizny (N. 202 k. 9v). W r. 1746 była 2-ov. żoną Karola Krzesińskiego, chorążego inflanckiego (W. 92 k. 61v). Żyła jeszcze w r. 1754. Z Krzesińskiej syn Józef Aleksy urodzony we wsi Humer, ochrzcz. 19 VII 1714 r. (LB Czarnków), o którym nic więcej nie wiem, i córka Marianna Jadwiga, ur. we wsi Humer, ochrzcz. 4 X 1715 r. (ib.), która 8 I 1741 r. zaślubiła w Kościanie Jana Lisowskiego (LB Głuchowo). Straciła męża 1768 r. , sama żyła jeszcze 11 I 1769 r. Z Karwosieckiej miał Jan syna Antoniego, o którym niżej, i córki: Konstancję Urszulę, ur. w Grońsku, ochrzcz. 24 VI 1725 r. (LB Lwówek), w r. 1746 żonę Jakuba Umińskiego. Czy to nie ten sam Jan, towarzysz chorągwi pancernej Szembeka, podkanclerzego kor. , otrzymał 16 X 1711 r. wójtostwa wsi Róża i Gapa w p. wał. po śmierci Stanisława Tomickiego (P. 289 k. 110).

Antoni, syn Jana i Karwosieckiej, występował 1752 r. (N. 211 k. 107). Dzierżawca Bielejewa w p. pyzdr. w l. 1751-1754 (Rel. Kal. 146 s. 1144), kwitował 1754 r. Wojciecha Wattę Kosickiego, dziedzica tej wsi (I. Kal. 196/8 k. 167). Może to ten sam Antoni, podstoli bydgoski, nie żyjący w r. 1776, mąż Anny Bobrowskiej, córki Kazimierza i Katarzyny Malczewskiej (P. 1353 k. 239), dziedziców Brzostowa, którą zaślubił 25 V 1760 r. (LC Góra k. Jarocina), a która w r. 1785 była 2-ov. żoną Gabriela Gzowskiego, regenta grodzkiego radziejowskiego. Córki Antoniego i Anny: Teresa w r. 1785 niezamężna (P. 1362 k. 56), Magdalena Katarzyna, ur. w Bachorzewie 26 V 1761 r. , ochrzcz. 11 VI (LB Wilkowyja).

3. Hieronim z Ruska, syn Stanisława, ur. zapewne około r. 1582. Około r. 1604, mając lat 22, wedle zobowiązania danego już dawniej przez siebie i innych braci, części wsi Rusko i Strzyżewo oraz łąki we wsi Łobez sprzedał za 5000 zł Wojciechowi Suchorzewskiemu (R. Kal. 1 k. 24). Pierwszą jego żoną była Jadwiga Łowicka, wdowa po Hieronimie Ponętowskim, z którą dożywocie wzajemne spisał w r. 1608 (I. R. D. Z. Kon. 18 k. 196v) i wraz z którą w r. 1614 dostał zapis długu 2400 zł w. od Wojciecha Rozrażewskiego (Py. 137 k. 257). Nie żył w r. 1627, kiedy druga jego żona, Anna Lewicka, pozywana była przez Suchorzewskich o ewikcję wsi Rusko, kupionej od jej męża (Py. 143 k. 83).

IV. Piotr, czwarty syn Jana i Rozdrażewskiej, w r. 1579 mąż Jadwigi Dobczyńskiej cz. Jarockiej, córki Piotra (Py. 116 k. 231v). Wraz z nią w r. 1582 zapisał dług 100 zł małżonkom Komornickim (P. 938 k. 493). Jadwiga wraz ze swą siostrą Katarzyną, żoną Stanisława Malickiego swoje części we wsi Panienka w p. kośc. , spadłe po bracie stryjecznym Andrzeju Dobczyńskim, sprzedała 1583 r. za 900 zł Annie z Brzozogajskich Dobczyńskiej i jej synom Piotrowi, Maciejowi i Janowi (P. 1399 k. 151v). Piotr dał w r. 1585 swym braciom Jaroszowi, Jakubowi i Stanisławowi części swe we wsiach Rusko i Strzeżewo (ib. k. 484v). Żona jego w r. 1595 kupiła od Aleksandra Rozrażewskiego z Nowego Miasta za 6000 zł części w Cerekwicy i Strzeżewie p. pyzdr. (P. 1401 k. 472), a w r. 1599 sprzedała Cerekwicę za 6000 zł Feliksowi Sośnickiemu (P. 1403 k. 228v). Piotr w r. 1602 wraz ze swą żoną części w Strzyżewie zastawili w r. 1602 za 1000 zł małżonkom Kowalewskim (I. Kal. 68 s. 1067), a w r. 1603 części w Rusku spadłe po jego bracie stolniku Jakubie wyderkowali za 3000 zł synowi Chryzostomowi (P. 1404 k. 932v). W r. 1604 Piotr całe swe części wsi Rusko i Strzeżewo sprzedał za 9000 zł Wojciechowi Suchorzewskiemu (R. Kal. 7 k. 716). Jadwiga Dobczyńska części w Strzeżewie, kupione od Aleksandra Rozrażewskiego, łan "Spytkowski" oraz jeszcze inną część w tejże wsi sprzedała w r. 1605 za 1500 zł Mikołajowi Cieleckiemu (P. 1405 k. 304). Piotr umarł w r. 1609, kiedy to Jadwiga jako wdowa dała w dożywotnie użytkowanie łąkę z dąbrową w Cerekwicy Feliksowi Sośnickiemu (R. Kal. 1 k. 456v; P. 143 k. 758v). Przed r. 1610 sprzedała części ojczyste w mieście Jarocinie i wsiach Bogusław i Ciświca Maciejowi Dobczyńskiemu (P. 1407 k. 218). W r. 1616 była 2-ov. za Janem Olewińskim, żyła jeszcze w r. 1622 (I. Kal. 88a s. 667). Synami Piotra i Dobczyńskiej byli Chryzostom, o którym niżej, i Jan występujący w l. 1610-18 (I. Kal. 76 s. 482; 84 s. 376; Kośc. 290 k. 87v), oraz córki Anna, w l. 1608-12 żona Erazma Książyńskiego. Wyszła za niego w r. 1600, krótko po 2 I, i Katarzyną, w r. 1622 żonę Stanisława Dobrosielskiego.

Chryzostom, syn Piotra i Dobczyńskiej, pozywany w r. 1602 o rany przez Mikołaja Przedzyńskiego (Py. 131 k. 341v), spisał w r. 1603 wzajemne dożywocie z żoną Barbarą Korzkiewską, wdową 1-ov. po Janie Skrzypińskim (R. Kal. 7 k. 531; Kośc. 284 k. 417). Jego żoną była ona już w r. 1602 (Rel. Kal. 1 k. 464v). Od Wojciecha Suchorzewskiego kupił w r. 1604 części wsi Pacynowice i pustek Sulęcino i Grabowiec za 5000 zł (R. Kal. 7 k. 715). T. r. Chryzostom i Barbara swe prawa i cesje do części Ruska, Strzeżewa i łąk w Łobzu cedowali temuż Suchorzewskiemu (I. Kal. 70 k. 858). Od Jana Skrzypińskiego kupił 1608 r. wieś Korzkwy i części wsi Skrzypno i Momoty za 10.000 zł (R. Kal. 1 k. 294v). Barbara Korzkiewska żyła jeszcze w 1612 r. (I. Kal. 78 s. 736). Żeniąc się powtórnie w r. 1615 z Barbarą z Sienna Piekarską, córką Mikołaja, dostał krótko przed ślubem, 14 XI, od przyszłego teścia zapis 2000 zł posagu i 500 zł wyprawą (I. Kal. 81 k. 740). Części Pacynowic p. kal. sprzedał 1616 r. za 5000 zł Andrzejowi Suchorzewskiemu (R. Kal. 8 k. 516). T. r. na wsi Korzkwy i na części wsi Chrzypsko oprawił żonie 4500 zł posagu (Ws. 8 k. 514v). Wzajemne dożywocie spisali międy sobą 1617 r. (R. Kal. 9 k. 4v). Chryzostom żył jeszcze w r. 1619 (Py. 140 k. 217v). Nie żył w r. 1622, kiedy Barbara była już 2-ov. żoną Bartłomieja Kunińskiego i w imieniu dzieci z pierwszego męża, Jana i Heleny, kwitowała Wyleżyńskiego (I. Kal. 88a s. 585). Jako żona Kunińskiego występowała jeszcze w r. 1625 (I. Kon. 44 k. 159v). Poraz trzeci była w l. 1635-50 za Stanisławem Węgierskim. Syn jej i Chryzostoma, Jan, występował 1635 r. , a w r. 1639 był dziedzicem wsi Korzkwy i Momoty (I. Kal. 101 s. 1460; 116 s. 1948, 2121; P. 169 k. 394). Helena, córka Chryzostoma, pod imieniem zakonnym Ludwiki klaryska kaliska, sprzedała 1687 r. Korzkwy i części wsi Momoty za 17.500 zł Franciszkowi Miaskowskiemu (I. Kal. 142 k. 505v). Zob. tablice 1-2.

Nie umiem połączyć z powyższymi następujących B-ich: Anna z Ruska, w r. 1628 żona Jana Kuklinowskiego. Józef, student, i pani Konstancja, rodzice chrzestni 27 I 1741 r. syna Andrzeja Dąbrowskiego i Eleonory z B. (LB Poznań, Sw. Marcin). Józef, nie żyjący już w r. 1780 po którym z Anny Brockiej syn Jan Zaremba sprzedał w r. 1780 swój dom w Opalenicy za 570 zł Antoniemu Radoszewskiemu (P. 1357 k. 421v). Antoni, mąż Ewy Zawistowskiej, która zmarła 8 III 1803 r. w Poznaniu na Przedmieściu Sw. Marcina, mając lat ok. 38 i zostawiając jedyną córkę Felicjannę (LM Poznań, Sw. Marcin).

Bielawscy z pow. konińskiego
Bielawscy z pow. konińskiego. Nie wiem czy wymienieni niżej stanowili jedną rodzinę, czy rodzin kilka. Mikołaj B. na połowie Bielaw oprawił w r. 1438 posag 70 grz. żonie Jachnie (P.1378 k.35), a w r. 1445 połowę wsi Sługocino i Wilczna oraz połowę młyna na Warcie sprzedał za 300 grz. Piotrowi z Szamarzewa (P.1379 k.91v).

Jan, Piotr i Stanisław, bracia rodzeni. Z nich Jan i Piotr, bakałarz, w r. 1461 niedzielni dziedzice w Bielawach (I.Kon.2 k.8). Stanisław w r. 1494 połowę z łanem "Piotrowskim" we wsi Kraśnice przypadłą po zmarłym bracie Piotrze, bakałarzu, sprzedał za 20 grz. Stanisławowi Kraśnickiemu (I.Kon. k.238), a w r. 1499 te dobra sprzedał za 20 grz. Mikołajowi Kraśnickiemu (ib. k.294)Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona62636465[66]67686970Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników