Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona64656667[68]69707172Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Bielczewscy
Bielczewscy, czasem Bilczewscy z Bielczewa w p. kal. Maciej Jaracz z Bielczewa kupił 1435 r. od Jana z Sławoszewa połowę Małej Kępy p. kon. za 200 grz. (P.1378 k.98v). Bodzanta z Bielczewa, nie żyjący w r. 1446, ojciec Jadwigi i Katarzyny, które t. r. ojcowiznę w tej wsi sprzedały za 200 grz. Piotrowi i Januszowi zw. "Kustra", swym stryjom rodzonym z Pąchowa (P.1379 k.197v). Bracia rodzeni: ks. Jan i Wojciech. Z nich Jan, altarysta kościoła Najśw. Marii Panny w Kaliszu 1432 r. (I.Kal.1 k.38v), pleban w Wysocku 1444 r. (ib.4 k.160, obok brata współdziedzic w Bielczewie 1447 r. (ib. k.67v). Wojciech, Wojtek B. ręczył 1430 r. za Sędziwoja z Psar, że będzie żyć w pokoju z Mikołajem ze Sławina (I.Kal.1 k.23v), w r. 1446 miał termin z Janem Koszkowskim (Kośc.17 s.760). Żył jeszcze 1456 r. (I.Kal.5 k.85). Kiedy w r. 1461 synowie jego, Filip, Andrzej i Jan występowali jako bracia niedzielni, Wojciech już zapewne nie żył (ib.1 k.64), chociaż mowa o nim jako o zmarłym dopiero w r. 1463. Siostrami tych braci były: Katarzyna, w r. 1466 żona Jakuba z Piwonic i zapewne Małgorzata, która w r. 1489 występowała jako wdowa po Janie z W. Karmina. Powyżsi trzej bracia w r. 1462 zapisali 5 grz. długu Żydowi kaliskiemu Jakubowi (I.Kal.1 k.109v). Filip w 1463 r. na swej części w Bielczewie oprawił 30 grz. posagu żonie Katarzynie (P.1384 k.200v). Miał w 1465 r. sprawę z Barbarą, wdową po Januszu z Chochlewa (I.Kal.1 k.326). W r. 1466 arbitrzy dokonali działów między braćmi, dziedzicami w Bielczewie (ib. k.373). Andrzej wraz z bratem Janem w r. 1461 zastawili kmieci w Bielczewie za dług 31 i pół grz. dzieciom Piotra Oszczeklińskiego (ib. k.10v), a w r. 1462 dwa półłanki tamże wyderkowali za 9 grz. Jakubowi z Piwonic (ib. k.101v). W r. 1464 Jan i Marcin, dziedzice z Karnina, poręzyli za Jana z Bielczewa, iż będzie żył z Andrzejem w pokoju (ib. k.266). Może więc matką tych braci, a żoną Wojciecha była Karmińska ? Andrzej w r. 1463 na swej trzeciej części w Bielczewie, osiągniętej z działu braterskiego, oprawił 30 grz. posagu żonie swej Annie (P.1384 k.201v). W r. 1466 zapisał dług 6 grz. swej siostrze Katarzynie, żonie Jakuba z Piwonic (I.Kal.1 k.373v). Został zabity przez brata Jana i w r. 1469 owdowiała Anna wzywała Jana do uiszczenia 30 grz. za głowę męża. Dziećmi Andrzeja byli Mikołaj i Dorota (ib.2 k.68). Wdowa z dziećmi t. r. została w sumie owych 30 grz. główszczyzny intromitowana do dwóch łanów i do całej części przypadłej z działu między dwoma braćmi w Bielczewie (ib. k.92). Żądała też od szwagra zwrotu jej posagu 30 grz. (ib. k.88v). W r. 1470 intromitowana wraz z dziećmi do części szwagra z tytułu przezysków (ib. k.134v). Żyła jeszcze 1475 r. (ib. k.346). Z dzieci Andrzeja, Dorota była w l. 1489-95 żoną Andrzeja Siłacza z W. Pawłowa. syn Mikołaj otrzymał 1489 r. od Małgorzaty, wdowy po Janie z W. Karnia, jako jej bratankę, zapis długu 15 grz., z zabezpieczeniem na jej zastawnej wsi Trzebowo (ib.3 k.547). Skwitował go t. r. szwagier Andrzej z W. Pawłowa z 10 grz., a żonie zobowiązał się oprawić 70 grz. (ib. k.547v). Mikołaj tej siostrze Dorocie i jej mężowi zapisał 1493 r. dług 12 grz. (ib.4 k.180v), a skwitowany został przez nią w r. 1495 z ojcowizny i macierzyzny (ib. k.374). Żył jeszcze w 1497 r. (ib. k.498v). Zob. tablicę 1.

Bielczewscy 1.
@tablica

Małgorzata B., w r. 1500 żona Jakuba Wilkszyckiego. Małgorzata B. w r. 1507 zastawiła za 10 grz. "Grzegorzewski" łan roli pustej w Bielczewie zięciowi Piotrowi Kurowskiemu, mężowi córki Agnieszki (I.Kon.6 k.207). Była to zapewne ta sama Małgorzata B., która w r. 1517 jako wdowa po Wojciechu Pruskim, połowę swej części w Bielczewie wyderkowała synowej Agnieszce Gniazdowskiej, córce Michała, a żonie Jakuba B. (P.1392 k.154) Ten Jakub Pruski zwany B-im trzecią część z trzeciej w Prusach rezygnował wieczyście w r. 1514 Mikołajowi Pruskiemu, zaspakajając go w ten sposób z macierzystego posagu po Katarzynie Pruskiej (I. i D.Z.Kal.2 k. 27). Owa Katarzyna, matka Mikołaja, to chyba pierwsza żona Wojciecha Pruskiego, wtedy więc Mikołaj byłby przyrodnim bratem Jakuba. Chyba to ten Mikołaj, dziedzic w Bielczewie, na połowie swych części w tej wsi oprawił w r. 1518 żonie swej Dorocie, córce Olbrachta z Myjomic 20 grz. posagu (I. i D.Z.Kal.2 k.50). Od swego ciotecznego brata, ks. Mikołaja B., plebana w Zdunach kupił t. r. za 60 grz. jego część macierzystą w Bielczewie (P.1392 k.237). Z Agnieszką spotykamy się znów w r. 1550, kiedy, jako żona 2-o v. Jana Jarskiego, część w Bielczewie z dworem nabytą od Małgorzaty wydzierżawiła za 9 grz. Janowi B. (I.Kal.12 s.342). O tym Janie, wiem tyle, iż był synem Agnieszki z Gniazdowskich, o tym zaś, że był synem z pierwszego jej męża, Jakuba B., zdaje się świadczyć to iż w r. 1534 spotykamy Jana, chyba właśnie tego samego, sprzedającego części w Prusach Pośrzednich za 25 grz. Tomaszowi Pruskiemu (I. i R.Z.Kal.4 k.548v; I. i D.Z.Kal.2 k.224). Ten sam zapewne Jan był w r. 1546 ożeniony z Anną, wdową 1-o v. po Pawle Parczewskim (I.Kal.9 k.166). W r. 1559 skwitowała go z 7 grz. siostra przyrodnia z tej samej matki, Jadwiga z B-ich Poklękowska (I.Kal.24 k.84v). T. r. Jan i Wojciech B-cy występowali jako bracia stryjeczni Jana Wtrurkowskiego (P.1396 k.787v). Jan nie żył w r. 1562. Jedyną jego spadkobierczynią była córka Katarzyna B., żona Stanisława Marszałkowskiego, skwitowana w r. 1562 z majątku rodzicielskiego przez Dorotę z B-ch Gałęską przyrodnią siostrę (z jednej matki) ojca (I.Kal.27 s.1284). Ta Katarzyna w r. 1564 całe części rodzicielskie w Bielczewie sprzedała za 1200 zł Marcinowi B. (zob. niżej), a mąż oprawił jej 1000 zł posagu (P.1397 k.366v, 367v). Ta sama Katarzyna (córka zmarłego Jana) była 2-o v. 1570 r. żoną Jakuba Rososkiego, który wtedy i w r. 1584 oprawił jej 1000 zł posagu (R.Kal.3 k.284; 5 k.375). Była mowa wyżej o przyrodnich siostrach Jana B. Dziećmi Agnieszki Gniazdowskiej, a przyrodnim rodzeństwem Jana, więc zapewne spłodzonymi przez przez Jana Jarskiego, który już w r. 1539 był dziedzicem części w B. (I. i D.Z.Kal.6 k.329v), ale używającymi nazwiska B-ich, byli: Maciej, Agnieszka, w r. 1547 żona Krzysztofa Przedzińskiego cz. Piątkowskiego, nie żyjąca w r. 1557, Jadwiga, w r. 1557 żona Błażeja Poklękowskiego, Dorota, niezamężna 1557 r., w r. 1562 żona Wojciecha Gałąskiego Slęzaka. Maciej B. w r. 1557 skwitował swego przyrodniego brata Jana z dóbr w Bielczewie, przypadających po śmierci matki sobie i swym siostom (I.Kal.22 k.137v). W r. 1553 Maciej B., może ten sam, jako rodzony brat i spadkobierca Wojciecha B., oświadczał pilność przeciwko Elżbiecie, córce Mikołaja Osieckiego (ib.17 s.689). Zob. tablicę 2.

Włodek B., nie żyjący w r. 1523, miał córkę Annę, wówczas żonę Wojciecha Pruskiego z Pośrednich Prus (I. i D.Z.Kal.2 k.28).

Wojciech Bilczewski wraz z żoną Jadwigą Baranowską dostał w r. 1557 zapis 200 zł od Mikołaja Wysockiego (I.Kal.22 k.117v).

@tablica

Ten sam czy inny Wojciech, brat Marcina, o którym niżej, dziedzic części w Bielczewie, opiekę urodzonych z żony Doroty Giżyckiej synów: Jana, Stanisława i Jerzego, powierzył w r. 1758 tej ich matce (ib.45 s.488). Może to on wraz z Janem B. występował 1559 r. jako brat stryjeczny Jana Wturkowskiego ? (P.1396 k.787v). Wojciech nie żył już w 1580 r. (I.Kal.46 k.518), a w r. 1592 wdowa Dorota Giżycka, w imieniu Magnusa Gołkowskiego kwitowała Macieja Głoskowskiego, syna Marcina, z 100 zł, za które ów Maciej zastawił był Gołkowskiemu łan w Bielczewie (I.Kal.159 s.124). Była w r. 1604 2-o v. żoną Mikołaja Rossoskiego (I.Kal.70 k.18v). Z synów Wojciecha, o Janie, prócz tego że żył jeszcze w 1604 r. (ib.), nie wiem nic więcej, o Stanisławie zob. niżej, Jerzy nabył w r. 1610 od brata Stanisława za 2000 zł jego części w Bielczewie (R.Kal.1 k.496v) i t. r. zobowiązał się całe części w Bielczewie zastawić temu bratu (R.Kal.1 k.496v; I.Kal.76 s. 429). Dokonał tego w r. 1611 za sumę 1000 zł (I.Kal.77a s.372), zaś w 1612 r. części w Bielczewie, spadłe po ojcu i nabyte od brata Stanisława, zastawił na 3 lata za 1300 zł Janowi Kotowieckiemu i jego żonie (ib.78 s.401). Bezpotomny, nie żył już w r. 1615 (I.Kal.81 k.172).

Stanisław w r. 1604 zapisał dług 200 zł Marcinowi B. (ib.70 k.18v), a w r. 1615 część Bielczewa, spadłe po bracie Jerzym, sprzedał za 2000 zł temuż stryjecznemu bratu Marcinowi (R.Kal.8 k.419v). Od Jana Bielawskiego kupił 1617 r. za 5000 zł części wsi Kurcewo i pustkę Świętomierowo cz. Strzydzewko w p. kal. (ib.9 k.35v). Inne części w tych wsiach oraz Momotach kupił t. r. za 6800 zł od Jakuba Żarczyńskiego (ib. k.56v). Owe części w Momotach sprzedał w r. 1523 za 240 zł Janowi Mańkowskiemu (I. i D.Z.Kal.28 k.410v). Części Kurcewa i Świętomierowo sprzedał 1625 r. za 14.000 zł Andrzejowi Sepińskiemu (ib.10 k.382v). Kwitował w r. 1627 stryjecznego brata Marcina z 1500 zł na poczet sumy 2200 zł, którą Marcin zapisał był sposobem zastawnym na Bielczewie (I.Kal.93 s.382). Nie żył w r. 1631, kiedy jako opiekun jego nieletnich dzieci, Tomasza i Doroty, występował stryjeczny stryj ich, Marcin B. (I.Kal.97a s.26). Żoną jego była w r. 1610 Anna z Chotynina Chotyńska (ib.76 s.428), która umarła między r. 1627 i 1639 (ib.93 s.406). Dzieci Stanisława, Tomasz i Dorota, w r. 1635 posesorzy Kurczewa, zapisali byli 3000 zł braciom Kotlińskim (Py.146 s.269). Dorota była w r. 1639 żoną Aleksandra Błońskiego. Tomasz mianował 1633 r. plenipotentów (I.Kal.99b s.2275). W r. 1641 pod imieniem Floriana w klasztorze franciszkanów konwetualnych w Pyzdrach, kwitował ze spraw swego stryjecznego brata Andrzeja (I.Kal.107a s.336) w r. 1635 zapis zastawny młyna "Murek" we wsi Meszyn w p. ostrzeszow., dany sobie w 600 zł przez Górskich, cedował Zbigniewowi Mielęckiemu (I.Kal.101 s.1316). Żył jeszcze w r. 1639 (ib.105 s.96, 98).

Marcin, brat wspomnianego wyżej Wojciecha. Na połowie dóbr swych w Bielczewie oprawił w r. 1557 posag 360 zł żonie swej Ewie Głogińskiej, córce Andrzeja (I. i D. Z.Kal.6 k.482v). Dożywocie z nią spisał w r. 1565 i t. r. mianował opiekę dla zrodzonych z niej dzieci (ib.k.553v, 557v). Kupił 1564 r. od Katarzyny z B-ch Marszałkowskiej za 1200 zł części w Bielczewie (ib.29 s.147; P.1397 k.366v). Umarł w r. 1578 (I.Kal.45 s.135, 555). W r. 1586 wdowa zawarła ugodę o wieś Bielczewo ze swymi synami, Maciejem i Marcinem (ib.53 s.618). Żyła jeszcze w r. 1605, kiedy skwitowała ją z 20 zł córka Jadwiga, żona Jakuba Żbikowskiego (ib.71 s.888). Marcin i Głogińska mieli Andrzeja, Macieja, Piotra i Marcina, którzy w r. 1580 wraz ze swymi stryjecznymi braćmi, synami Wojciecha, procesowali arcybiskupa i kapitułę gnieźnieńską o granice między Bielczewem i wsią kapitulną Biskupice Szalone (I.Kal.46 k.518). Mieli też córki; Annę, której w r. 1568 zapisał jako swej bratanicy dług 100 zł Maciej Wysocki (I.Kal.34 s.1493), a która w r. 1581 została wydana za Wojciecha Wysockiego, Regina, niezamężna w l. 1576-1582 (I.Kal.44 s.766; 48 s.52), wyszła w r. 1582 za Macieja Przybysławskiego, i wspomnianą już Jadwigę, wydaną w r. 1605 za Jakuba Żbikowskiego.

Maciej, syn Marcina i Głogińskiej, zapisał w r. 1589 dług 100 zł Wiatrowskiemu, obywatelowi poznańskiemu (P.951 k.314). W r. 1590 we dworze w Sarnowie zaślubił Jadwigę Chojnacką, córkę Macieja, i w r. 1591 na połowie dóbr w Bielczewie oprawił jej 1000 zł posagu (P.955 k.15; 1400 k.6330. W r. 1605 wraz z bratem Marcinem zapisał dług 200 zł narzeczonemu siostry Jadwigi, Jakubowi Żbikowskiemu (I.Kal.71 s.44). Jadwiga w r. 1609 kwitowała Zofię z Chojnackich Czeszewską z 500 zł jako z części sumy 2000 zł, darowanej jej niegdyś jako pannie przez zmarłego Pawła Chojnackiego, opata lubińskiego, a dane do depozytu jej ojcu (Kośc.288 k.96). Z tytułu części owego długu 2000 zł intromitowana została t. r. do dóbr Macieja Chojnackiego swego brata, chorego na umyśle, i Barbary z Chojnackich Koszutskiej, jego córki (Ws.25 k.376v). Skwitowała ich w r. 1610 z 2.000 zł (I.Kal.76 s.115). W r. 1611 oboje małżonkowie spisali wzajemne dożywocie (R.Kal.8 k.15v). Maciej żył jeszcze w 1612 r. kiedy zapisał dług 100 zł Andrzejowi Bartoszewskiemu (I.Kal.78 s.1477). W r. 1615 Jadwiga występowała już jako wdowa (I.Kal.81 k.341). Żyła jeszcze w 1618 r. (ib.84 s.1216).

Marcin, młodszy syn Marcina i Głogińskiej, ur. około 1570 r. (ib.53 s.618), służył w r. 1590 Janowi Ostrorogowi, podczaszemu kor. (P.953 k.412v). Jego żoną była w r. 1609 Anna Trzcińska, córka Zygmunta (R.Kal.1 k.348v), wdowa 1-o v. po Janie Giżyckim (I.Kal.81 k.427v). Spadkobierca bezpotomnie zmarłej siostry Anny Wysockiej, skwitował 1615 r. siostrę Jadwigę Żbikowską i jej męża (ib.81 k.266). T. r. Marcin wraz z żoną wydzierżawił bratu stryjecznemu Stanisławowi B. części w Bielczewie nabyte od niego (ib. k.282). Kupił 1626 r. za 3000 zł części wsi Karski Podleśne od Stanisława Jemiełkowskiego i jego dzieci, urodzonych ze zmarłej Anny Zdrowskiej, oraz od sióstr Zdrowskich Elżbiety Duninowej i Zofii Napruszewskiej (R.Kal.10 k.426v). W r. 1633 na połowie Bielczewa oprawił żonie posag 1500 zł (ib.11 k.524v). Nie żył już w r. 1639. Jego syn Andrzej, córka zaś Zofia, wydana 1649 r. za Stanisława z Miełkowic Borzysławskiego.

Andrzej, syn Marcina, w r. 1639 został skwitowany przez Barbarę z Nieniewskich Mężyńską z 500 zł jako połowy sumy 1000 zł, którą jego ojciec zapisał był sposobem zastawnym na wsi Karski jej matce Annnie z Nieżuchowskich Nieniewskiej (I.Kal.105 s.899). T. r. żonie swej Zofii Bojanowskiej oprawił 5500 zł posagu na Bielczewie (Rel. i I.Z.Kal.10 k.420v). Żył jeszcze 1649 r. (I.Kal.115 s.85). Nie żył już w r. 1650, kiedy wdowa po nim Zofia Wiktoryna (!) Bojanowska w imieniu własnym i synów, Marcina, Jana i Floriana, mianowła plenipotentów (I.Kal.116 s.96). Zofia wyszła 2-o v. za Aleksandra Łabęckiego, zaś w r. 1669 już jako 3-o v. żona Jana Wolskiego, cywilnie zmarłego, wraz z powyższymi synami zawierała kontrakt z Sebastianem Gałęskim o Bielczewo i części w Karskach (ib.129 s.975). Córki Andrzeja: Urszula, w l. 1686-95 żona Łukasza Wolińskiego, i Anna, jeszcze niezamężna w r. 1686 (LB Droszew), potem żona Szymona Dąmbskiego. Synowie: Marcin, Jan i Florian sprzedali w r. 1669 Bielczewo i części w Karskach za 13.700 zł Sebastianowi Gałęskiemu (R.Kal.15 k.57).

1. Marcin, syn Andrzeja i Bojanowskiej, w r. 1685 wziął w zastaw za 470 zł od Agnieszki z Szadokierskich Gałęskiej część "Jankowizna", w Czachórach (I.Kal.143 s.349). Wraz z żoną Anną Szadokierską wydzierżawili 1695 za 750 zł od szwagra Łukasza Wolińskiego i swej siostry Urszuli części wsi Żukowice (ib.152 s.346). Marcin w r. 1700 kupił za 5000 zł od Piotra Stanisława Miełaczewskiego części w Czachórach (ib.154 s.90).

2. Jan, syn Andrzeja i Bojanowskiej, kwitował w r. 1673 Sebastiana Gałęskiego, dziedzica Bielczewa (ib.133 s.101). Dostał w r. 1690 zobowiązanie od Katarzyny z Zawadzkich Mycielskiej (ib.146 s.40).

3. Florian (Tomasz), syn Andrzeja i Bojanowskiej, w r. 1677 spisał dożywocie z żoną Teresą Łubianką, córką Marcina i Anny Gosławskiej (R.Kal.15 k.577v). Drugą jego żoną była Helena Bąkowska, zaślubiona przed r. 1682. Z tytułu tego małżeństwa Florian w r. 1682 dzierżawił Rojów od Zygmunta z Zaborowa Bąkowskiego, być może ojca swej żony (LB Ostrzeszów). Z tą żoną w r. 1690 brał w zastaw od Jana Gostkowskiego i żony jego Teresy Borzysławskiej za 3000 zł części Czachór (I.Kal.146 s.365). Trzecią żoną była Marianna Potocka, córka Ludwika i Teresy Kurcewskiej, wraz z którą kwitował w r. 1701 z kontraktu zawartego w r. 1700 małżonków Gałęskich (ib.154 s.281). W r. 1704 małżonkowie zawarli kontrakt z Szpotami Duninami o posesję Wojsławic (ib.171/3 s.207). Florian nie żył w r. 1736, a Marianna, 2-o v. żona Macieja Ostrowskiego, 3-o v. Andrzeja Ostrowskiego, żyła jeszcze w r. 1749 (ib.190/5 k.90v). Spośród dzieci Floriana, Jan i Teresa urodzeni byli z Bąkowskiej. Z niej też rodziła się córka Marianna, ochrzcz. 12 VII 1682 r. (LB Ostrzeszów). Drugi syn Mikołaj, bezpotomny, nie żył w r. 1725. Teresa w r. 1725 była żoną Andrzeja Wężyka, podstolego nowogrodzkiego. Jan, nabywszy od siostry zapis dany im w r. 1713 przez Elżbietę z Łąckich Bąkowską, cedował w r. 1717 sumę 500 zł Janowi Borzymowskiemu (P.1152 k.14). W r. 1725, jako spadkobierca brata Mikołaja, w imieniu własnym i siostry, Kwitował Chryzostoma Twardowskiego z zapisanych bratu 500 zł (I.Kal.161 s.533). Zob. tablicę 3.

Bielczewscy 3.
@tablica

Katarzyna B., przyrodnia siostra Macieja Parczewskiego, żona 1-o v. Stanisława Marszałkowskiego, 2-o v. w 1584 r. Stanisława Rossoskiego (I.Kal.50 s.374). Zofia, w r. 1661 wdowa po Stanisławie z Miełkowic Borzysławskim. Anna, nie żyjąca w r. 1681, żona Aleksandra Podkockiego. Panna Bogumiła, z Bledzianowa, chrzestna 3 VII 1705 r. (LB Ostrzeszów).

Bieleccy
Bieleccy. Było kilka rodzin tego nazwiska i nie wiem jak posegregować tu umieszczonych, o których herbach nie posiadam żadnych informacji.

Tomasz, pisarz kancelarii królewskiej, otrzymał 5 IV 1624 r. dobra w Chodzieży przypadłe królowi prawem kaduka (M.K.171 k.136v). Piotr Krzysztof, towarzysz pancerny chorągwi pisarza polnego koronnego, kwitował 1670 r. z sum swego brata Jana Karola (W.85 k.375). Jan, sługa Bartłomieja Brezy, zamordowany w lutym 1690 r. (LM Chodzież). Maciej, nie żyjący już 1694 r. mąż Jadwigi Zakrzewskiej, córki Aleksandra i Katarzyny z Malczewskich, wdowy 1-o voto po Janie Cieleckim, 3-o voto w r. 1694 r. żony Franciszka Zbijewskiego (Ws.157 k.49). Piotr, syn Stanisława, a spadkobierca brata stryjecznego, też Stanisława, towarzysz chorągwi Pstrokońskiego, stolnika sieradzkiego, w r. 1707 generalny komisarz cara rosyjskiego (I.Kal.157 s.77). Stanisław, dzierżawca Rusiborza 1713 r. (LB Winnogóra). Zofia, w l. 1713-14 żona Adama Dzięciołowskiego. Antoni, mąż Joanny Włoszanowskiej, wdowy 1-o v. po Kazimierzu Chełkowskim, która kwitowała 1740 r. Michała Żulińskiego z 800 zł zapisanych w r. 1739 jej pierwszemu mężowi (G.97 k.469v), umarła w Winiarach 17 II 1767 r., licząc lat 80 (LM Gniezno, Sw. Michał). Anna, w r. 1747 żona Kaspra Wyganowskiego. Grzegorz zaślubił 4 II 1753 r. w Poznaniu Mariannę Poklatecką (LC Poznań, Sw. Marcin). Ta Marianna z Poklateckich B-a, mieszkająca w Leśniewie, chrzestna 5 VI 1785 r. (LB Łubowo). Grzegorz, w r. 1753 mąż Weroniki (!) Poklateckiej, córki Franciszka i Konstancji Trąmpczyńskiej (P.1309 k.240), która w r. 1773 prawo swe do sumy 3000 zł, zapisanej w r. 1767 przez Wojciecha Zbijewskiego, starostę łagiewnickiego, cedowała synowi Antoniemu B. (Ws.96 k.7). Niewątpliwie to ten sam Antoni z żony Teofili Jaraczewskiej miał syna Onufrego Grzegorza, ur. w Leśniewie ochrzcz. 9 III 1784 r. (LB Łubowo). Jan, nie żyjący już w r. 1773, miał synów, Kajetana jezuitę i Antoniego, oraz córkę Reginę, żonę Tomasza Piertkiewicza (Pierkiewicza ?). T. r. jezuita Kajetan spadek po zmarłym bracie Antonim scedował Reginie (P.1350 k.353v). Inny Antoni w r. 1783 roborował skrypt wystawiony 3 VII t. r. w Gwiazdowie swej owdowiałej matce Mariannie, ta zaś ze swej strony skwitowała syna z aresztu sumy 6000 zł na Gwiazdowie, wsi Ludwika Brzechffy (G.110 k.102v). Stanisław (Bilecki), sucepant grodzki sieradzki 1763 r. (Kośc.329 k.122). Jan, pisarz grodzki sieradzki 1785 r. (I.Kon.83 k.199v0. Agnieszka, żona Walentego Magnuskiego, nie żyjącego w r. 1790. Teofila z Jaraczeskich (może żona wspomnianego wyżej Antoniego ?), chrzestna 25 VII 1802 r. (LB Poznań, Sw. Marcin). Antonina przed r. 1818 wyszła za Stanisława Kuczborskiego, współdziedzica Górki k. Objezierza. Marianna wyszła przed r. 1824 za Walentego Stanisławskiego, obywatela ostrzeszowskiego, a chrzestną córki jej była 29 III t. r. pani Marianna B., żona kasjera (LB Ostrzeszów).

Bielejewscy z Bielejewa
Bielejewscy z Bielejewa, dawniej zwanego też Bielewem, wsi w p. pozn., niedaleko Ostroroga. Niektórzy z nich, a może nawet wszyscy byli h. Byliny. Mikołaj z matką i braćmi występowal od r. 1400 (P.2 k.20, 34, 197). Trzej bracia Mikołaj, Tomasz i Czema, dziedzice Bielejewa, ręczyli w r. 1411 Wincentemu z Obrzycka za Małgorzatę z Niemierzewa (P.2 k.155). Ci trzej Bielejewscy 1413 r. (P.4 k.12v). Czema z Bielejewa w r. 1435 kupił od Tomasza z Nosalewa za 400 grz. dziedzinę w Nosalewie w p. pozn. (P.1378 k.71). Nie żył już 1442 r., kiedy występowała wdowa po nim Katarzyna (P.14 k.48). Żyła ona jeszcze 1447 r. (P.17 k.82). Jan z Nosalewa, syn Czemy B., miał w 1442 r. termin z Gotardem z Przyborowa (P.14 k.140v). Michał z Bielejewa w r. 1462 na połowie tej wsi oprawił 70 grz. posagu swej żonie Małgorzacie (P.1384 k.142v). Połowę łanu osiadłego w tej wsi sprzedał 1479 r. za 80 zł w. Mikołajowi Strzeżmińskiemu (P.1386 k.109). Żył jeszcze w r. 1482 (ib. k.168), nie żył w r. 1486 (P.21 k.53). Jego dzieci: Wojciech, Anna, Brygida i Leonard, wspomniani 1472 r. (p.1385 k.1480 oraz Piotr i Stefan , którzy w r. 1486, już po śmierci ojca, nie stanęli z pozwu synochy, córki Wojciecha z Trzcianki (P.21 k.53). Brygida w l. 1499-1504 była żoną sław. Zebalda, obywatela poznańskiego, Anna była w r. 1499 wdową po Andrzeju, obywatelu poznańskim (P.860 k.6). Siostrom tym Piotr i Stefan zapisali w 1499 r. dług 35 grz. (P.859 k.22v, 23), którego nie zapłacili i stąd w l. 1500-2 Brygida i Anna ich procesowały (ib. k.101v, 151, 247v). Z tych braci Piotr w r. 1508 dostał od Jana Lutomskiego zapis 100 grz. posagu (P.786 s.192). Występował w r. 1513 jako wuj Heleny Mniskiej, żony Stanisława Krzyszkowskiego (P.865 s.429). Wraz z bratem Stefanem połowę Bielejewa wymienili w r. 1518 z Wacławem z Ostroroga na łan pusty w Swinarach i dopłatę 300 grz. (P.1392 k.211). Od Anny i Katarzyny Michaleckich kupił w r. 1530 za 150 grz. część Parczewa w p. gnieźn. (P.1393 k.385), a sprzedał ją 1531 r. za 300 grz. Klemensowi Modrzewskiemu (G.335a k.135). Stefan łan osiadły w Bielejewie wyderkował w r. 1512 za 6 grz. Mikołajowi Boboleckiemu (P.1391 k.21v).Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona64656667[68]69707172Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników