Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona74757677[78]79808182Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Bieniewscy
4. Stefan, syn Stanisława i Mycielskiej, w r. 1641 dostał od braci Krzysztofa i Wojciecha zobowiązanie, iż po śmierci ojca sumę 14.000 zł, którą pobrali na poczet działów, wniosą do wspólnego działu (P.1044 k.17v). W imieniu własnym i bratanka Pawła mianował 1661 r. plenipotentów (I.Kal.126 s.714). Żył jeszcze 1681 r. (P.1103 VI k.13v), nie żył w r. 1683 (P.1106 I k.87). Był burgrabią grodzkim poznańskim (G.93 k.15). Żona jego Dorota Skórkowska nie żyła już w r. 1695. Synowie: Jan, Michał i Stanisław.

1) Jan Michał, syn Stefana, w r. 1683 brał w zastaw za 10.000 zł od Adama Kurcewskiego wieś Kowalewo w p. kal. (P.1106 I k.87). W r. 1700 był współopiekunem dzieci zmarłego brata Stanisława (P.1139 X k.133v). Żona jego Zofia Goryńska, córka Jana, nie żyła już w r. 1721 (P.1178 k.115v). W r. 1722 Jan Michał w imieniu własnym i dzieci zrodzonych z tej żony mianował braci Czackich celem podniesienia sumy 5866 zł z sumy 17.600, którą Łukasz Opaliński marszałek nadw. kor. zapisał był na Psarach i Ostrzeżnicy w wojew. krakowskim dziadowi tych dzieci, Janowi Goryńskiemu (Kośc.313 s.240). Żył jeszcze w r. 1723 (Kośc.314 s.54). Dziećmi jego i Goryńskiej byli: Stanisław wspomniany w l. 1721 i 1722 (P.1178 k.115v; Kośc.313 s.240), Jadwiga, w r. 1721 Żona Jana Łochowskiego, Teresa, która w czerwcu 1718 r. zaślubiła Wojciecha Rojewskiego, Dorota, w l. 1721-22 niezamężna. Nie wiem, czy identyczny z Janem Michałem był Jan, który żeniąc się w r. 1687 z Jadwigą Ostaszewską, córką Bolesława i Zuzanny Nieborskiej, wdową po Janie Konradzkim, dostał od niej przed ślubem zapis 6000 zł (P.1113 III k.16). T. r. ta Jadwiga wraz ze swą siostrą Marcjanną zamężną Rutkowską odziedziczone po stryju Jerzym Ostaszewskim Dębno M. sprzedała za 10.000 zł Janowi Scznieckiemu (P.1114 XII k.6), a części swe Bielejewa po tymże stryju sprzedała w r. 1688 za 16.000 zł siostrze Marcjannie Krzysztofowej Rutkowskiej (P.1116 X k.4v).

2) Stanisław, drugi syn Stefana i Skórkowskiej, oprawił w r. 1695 posag 16.666 zł swej żonie Konstancji z Bezdan Hozjuszównie, córce Wojciecha Maksymiliana i Anny Wołowskiej (P.1130 XIII k.27). W r. 1700 Stanisław już nie żył, a Konastancja, 2-o v. żona Michała Kierskiego, kwitowała swe dzieci oraz opiekunów tych dzieci ze swego posagu 10.000 zł (P.1139 X k.133v, 139v). Żyła jeszcze w r. 1702 (P.1142 I. k.116). Nie żyła w r. 1714. Dzieci Stanisława i Hozjuszówny, Wojciech i Anna, zostawały w r. 1700 pod opieką rodzonego stryja Jana, stryjecznego stryja Pawła i dziada Wojciecha Hozjusza (P.1139 X k.133v, 135v). Córka Anna (Anna Dorota), urodzona w Magnuszewicach, ochrzcz. 27 VII 1648 r. (LB Magnuszewice), niezamężna jeszcze w r. 1716 (I.Kal.159 s.205), w r. 1722 żona Jakuba z Wrzący Zajączka. Wojciech, dziedzic Chociczy i Chociczki w p. pyzdr., zapisał siostrze w r. 1716 sumę 12.000 zł jako jej częśc z dóbr rodzicielskich (Py.157 s.87, 89). Zob. tablice 1-2.

Katarzyna B., żona Andrzeja Pigłowskiego 1612 r. Barabara Pruszakówna, w l. 1616-18 żona Piotra Lisieckiego. Paweł, ochrzcz. 9 I 1651 r. (LB Łaszczyn), może identyczny z Pawłem, synem Krzysztofa i Mańkowskiej o którym wyżej. Samuela i Katarzyny Wodowskiej (?) córki, ochrzczone w Farze poznańskiej: Katarzyna 13 V 1670 r. i Marianna 9 III 1672 r. (LB Fara). Elżbieta, żona Jana Wojciechowskiego, nie żyjącego 1692 r. Jan, dziedzic Gliński Pańskiej 1745 r., nie żył w r. 1789 (G.115 k.123). Franciszka i jej mąż Jan Mikorski, podczaszy gostyński, nie żyli oboje 1788 r.

Bieniewscy z Bieniewa
Bieniewscy z Bieniewa w p. sochaczewskim. Boniecki wymienia B-ch h. Radwan z pow. sochaczewskiego, ale z Bieniewic w par. Błonie. Siedzieli B-cy w obu tych wsiach, jakiego jednak herbu byli dziedzice Bieniewa, nie wiem.

Bieniewscy Pruszakowie h. Leliwa 1.
@tablica

Bieniewscy Pruszakowie h. Leliwa 2.
@tablica

Władysław, dziedzic Bieniewa i Pawłowic Górnych, bezpotomny, nie żył już w r. 1691. Jego siostra Eulalia, też wtedy już nie żyjąca, była żoną Wojciecha Szygowskiego, nie żyjącego już w r. 1699 (P.1116 VIII k.4; 1121 II k.1).

Bieniędzcy
Bieniędzcy, zob. Bienieccy

Bienińscy
Bienińscy, zob. Boboleccy i Bzowscy

Bieniszewski
Bieniszewski Jan na połowie swych dóbr oprawił w r. 1446 posag 150 grz. żonie Częstochnie (P.1379 k.134v). Jan z Bianiszewic, obok innych skwitowany w 1463 r. przez Dorotę, żonę Sędziwoja z Swienic, z jej posagu z dóbr rodzicielskich (I.Kal.1 k.142).

Bieńkowcy h. Korwin
Bieńkowcy h. Korwin wzięli nazwisko od kilku wsi o nazwie Bieński w pow. ciechanowskim.

Sebastian, syn Jakuba, nie żyjącego w r. 1645 r. (P.1052 k.210), mąż Katarzyny Rożnowskiej, córki Kaspara, która w r. 1642 odziedziczone po ojcu części Rożnowa i pustek Radłówek sprzedała Stefanowi Rożnowskiemu za sumę 1100 zł, którą to sumę mąż oprawił jej jako posag (P.1420 k.1143v, 1145v). Wydzierżawił 1643 r. część Gorzuchowa od Andrzeja Słupskiego (G.344 k.639v). Wraz z żoną nabył w r. 1644 od Macieja Smoguleckiego za 5000 zł pięć łanów pustych w Okoninie w z. pomor. (P.1421 k.494v), ale t. r. owe pięć łanów chełmińskich sprzedał za tę samą sumę Janowi Albrachtowi Smoguleckiemu (ib. k.709v). W r. 1619 wraz z żoną wydzierżawili od Zofii z Dybrzna Wojciechowej Trębińskiej Skieroszewo w p. gnieźn. (P.1052 k.97). W r. 1650 wydzierżawił Myślątkowo w p. gnieźn. od Mikołaja Chwaliszewskiego za 1200 zł (G.82 k.229). Wraz z drugą żoną, Agnieszką Postruską, córką Walentego, dziedzica Kwasut, zawierał w r. 1663 kontrakt o Kwasuty z Janem i Anną z Postruskich Grębińskimi (G.84 k.28), a w r. 1665 przeprowadził z nimi działy tej wsi (ib. k.294v). Nie żył w r. 1777, kiedy owdowiała Agnieszka wydzierżwiła części Kwasut na trzy lata Adamowi Drachowskiemu (G.86 k.18). W r. 167 części Kwasut, odziedziczone po ojcu przez nią i przez spadkobierców zmarłej już siostry Grębińskiej, sprzedała za 2200 zł Adamowi Prądzyńskiemu (P.1429 k.163). Z Rożnowskiej synowie Remigian i Rafał, o których niżej. Jako syn Sebastiana wymienoiny też Wawrzyniec Stanisław, który w r. 1699 kwitował z 4000 zł Władysława Rożnowskiego. Zobaczymy niżej wnuka Sebastiana po synu Rafale, Stanisława Wawrzyńca pisanego też czasem Wawrzyńcem Stanisławem. Czy to nie jedna i ta sama osoba, wnuk a nie syn ? Córki z Postruskiej: Dorota, w r. 1684 żona Jana Mierczyńskiego, Anna i Jadwiga, obie spadkobierczynie swej matki i ciotki Grębińskiej, praw swe do Kwasut cedowały w r. 1701 Adamowi Muchlińskiemu (P.1140 II k.9; G.91 k.39). Znich Anna nie żyła już w r. 1702 (Kc.133 k.208v), wreszcie Marianna, w l. 1687-1703 żona Wawrzyńca Małachowskiego.

I. Remigian, syn Sebastiana i Rożnowskiej (P.1228 k.298v), w r. 1675 mąż Katarzyny Krajewskiej, córki Jana i Doroty Kłobukowskiej wdowy 1-o v. po Marcinie Małachowskim (Kc.131 k.486v; G.91 k.33), w imieniu własnym i żony kwitował w r. 1702 ze sprawy Marcina Kurnatowskiego, dziedzica Łubowa (G.91 k.102v). Zapewne żył jeszcze w r. 1708 (G.92 k.121), nie żył już 1711 r. (Kc.134 k.73). Wdowa umarła w Goli 26 II 1724 r., mając około 90 lat, pochowana w Osiecznej u Reformatów (LM Stary Gostyń). Ich córka Marianna, w l. 1708-24 żona Andrzeja Ryszewskiego. Syn Wojciech.

Wojciech, syn Remigiana i Krajewskiej, dostał w r. 1701 od Adama Muchlińskiego cesję praw do Kwasut, które ten ostatni nabył od Anny i Jadwigi B-ch, ciotek Wojciecha (P.1140 I. k.9) Był w r. 1702 regensem grodzkim gnieźnieńskim (LB Gniezno, Sw. Michał; Kc.134 k.73), a w r. 1719 już jako regens ziemski sieradzki i grodzki poznański kupił za 23.000 zł połowę Mierzewa w p. kośc. od sióstr Mąkowskich, Anny Marcinowej Kozierowskiej i Wiktorii Sebastianowej Grudzielskiej, aby w r. 1721 sprzedać tę połowę za 25.000 zł Sebastianowi Peusimskiemu (P.1168 k.23; 1182 k.14v). T. r. spisał wzajemne dożywocie z żoną Urszulą Lipską, córką Wojciecha i Teofili Tokarskiej (P.1167 k.48v). W r. 1720 na połowie dóbr oprawił jej 10.000 zł posagu (P.1175 k.229), który po sprzedaniu Mierzewa przeniósł w r. 1721 na połowę dóbr (P.1182 k.27). Był burgrabią ziemskim pyzdrskim 1723 r. (P.1201 k.58). Podwojewodzi poznański, kupił w r. 1731 za 58.250 zł od Józefa, Jana, Antoniego i Michała braci Chybińskich Stajkowo w p. pozn. (P.1239 k.38), ale je t. r. odkupił od niego za 60.000 zł (ib. k.156), by w r. 1736, wedle zobowiązania z r. 1735, sprzedać tę wieś za 61.000 zł Andrzejowi Bronikowskiemu (P.1246 k.67v). W r.1735 kupił za 54.300 zł Morawsko z folwarkiem Przypaść i młynem Doliny w p. pozn. od Jerzego Watty Kosickiego, cześnika bracławskiego (P.1242 k.56). Druga jego żona, Franciszka Rynarzewska, córka Mikołaja i Katarzyny Gurowskiej, dostała w r. 1738 od swej matki zapis 2000 zł (I.Kon.77 k.109v). Może już w r. 1733 była żoną Wojciecha, bo wtedy kwitowała go z 520 zł jej matka (ib.76 k.485). Wojciech był wojskim wschowskim 1742 r. (P.1248 k.3). Nie żył już 11 VI 1748 r., kiedy na jego urząd mianowano następcę (Ws.180 k.103v). Bardzo niepewny co dolat nekrologo Bernardynów poznańskich kładzie jego śmierć na r. 1747 (Arch. Bern. Poznań, W.58). Franciszka z Rynarzewskich pochowana u Reformatów w Poznaniu 16 II 1785 r. (Nekr. Reformatów Pozn.). Córka Wojciecha i Rynarzewskiej, Eleonora Katarzyna Teofila, ochrzc. 22 II 1739 r. (LB Chojnica), w r. 1765 żona Józefa Gliszczyńskiego, późniejszego kasztelana biechowskiego żyła jeszcze 26 VII 1781 r., on umarł 20 XII 1799 r. Z Lipskiej synowie: Wawrzyniec, Roch Bartłomiej, ochrzcz. 23 VIII 1719 r. (LB Fara, Poznań), Józef, o którym niżej, i ks. Ignacy. Ten ostatni proboszcz w Kijach, kanonik katedralny krakowski 1747 r.(P.l289 k.l52), w działach z bratem dostał w r. 1749 Morawusko, ocenione na 80.000 zł (P.1296 k.78v). Jako opiekun Władysława i Karola, małoletnich synów brata Józefa, kupił w ich imieniu w r. 1777 od Leopolda Bogusławskiego za 86.000 zł gotówką i spłatę długów wieś Glinno i Holendry Okalew (P.1354 s.406). Scholastyk katedralny krakowski i 1781 r. (P.1361 k.213). Jako opiekun bratanków, do spraw granicznych między Książem, Pełczynem i Skotnikami z jednej strony a Biechowem z drugiej, mianował w r. 1784 plenipotenta (P.1361 k341). Skwitowany z opieki przez tych bratanków 1785 r.(P.1362 k.164v). Umarł mając lat 71, 19 V 1793 r.

Józef, syn Wojciecha i Lipskiej, w r.l747 w imieniu własnym i brata ks.Ignacego kwitował się z Antonim Prusimskim (P.1289 k.152). Chorąży chorągwi pancernej oboźnego koronnego 1749, wziął w zastaw na trzy lata za 111l.300 zł od tegoż Prusimskiego Wierzbno i Brzezno (P.1294 k.209v). Zaślubił 9 II 1756 r. Annę Kowalską, córkę Tomasza i Wiktorii z Malczewskich (LC Biechowo), która 4 I 1757 r. dostała mocą zapisu testamentowego swej babki, Katarzyny z Smarzewskich Franciszkowej Kowalskiej, 2-o v. Aleksandrowej Psarskiej, legat 3000 zł oraz sprzęty (Kośc.327 k.128), zaś od swej matki Wiktorii z Malczewskich, 2-o v. Prusimskiej dostała w r. 1758 cesję dożywocia jej (P.1325 k.53). Józef podczszy gnieźnieński, został mianowany w r. 1773, krótko przed 5 VIII, stolnikiem gnieźnieńskim (P.1077 k.258v). W r. 1774 dostał cesję praw do Glinna od Fabiana B. (P.1351 k.99v). Umarł nagle w Księżnie 20 VIII 1775 r. (LM Biechowo). Wdowa w r. 1778, dziedziczka Książna, Skotnik i Pełczyna w p. gnieźn. (G.160 k.93v). T. r. w imieniu własnym orza dzieci: Władysława, Karola, Wiktorii, Faustyny i Seweryny mianowała plenipotentów (P.1355 k.187v). Żyła jeszcze w r. 1782 (P.1359 k.257), nie żyła w r. 1789 (Py.163 k.733). Był jeszcze syn Ignacy Bonawentura, ur. w Księżnie 14 VII 1757 r. (LB Biechowo) niewątpliwie zmarły dzieckiem. Z córek, Wiktoria (Weronika Wiktoria) ochrzcz. z wody 11 V 1765 r. (LB Kamionna), w r. 1784 żona Antoniego Broniewskiego, cześnikowicza dobrzyńskiego. Zmarła w Zakrzewie 30 X 1806 r. Faustyna, wspomniana jako niezamężna w l.1778-84, Seweryna Teofila, ochrzcz. 8 I 1772 r. (LB Chojnica), jeszcze w r. 1785 niezamężna (P.1362 k.167), w l. 1788-98 żona Franciszka Krzyckiego, kasztelanica biechowskiego.

1. Władysław, syn Józefa i Kowalskiej, wraz z rodzeństewm dziedzic Biechowa 1784 r. (P.1361 k.341v), kwitował w r. 1785 stryja ks. Ignacego z opieki (P.1362 k.164v), a dobra Księżno, Pełczyn, i Skotniki i Biechowo w p. pyzdr. i gnieźn., oraz Glinno w p. pozn., odziedziczone po ojcu, t. r. zobowiązał się sprzedać bratu Karolowi (P.1362 k.166v).). Z żoną Józefą Gutrry, córką Antoniego, chorążyca smoleńskiego, i Joanny Goreckiej sporządził zapis wzajemnego dożywocia 1787 r. (G.114 k.69v). Od szwagra Broniewskiego kupił 5 III 1788 r. Smuszewo w p. kcyń. za 150.000 zł (G.115 k.27v), a cedował mu t. r., wedle zawartej z nim komplanacji część spadłej po rodzicach substancji (ib. k.104, 104v). Otrzymał w działach braterskich przeprowadzonych 12 UII 1788 r.,Glinno z przyległościami (Py.163 k.733). T. r. był już mężem drugiej żony, Konstancji Goreckiej córki Jakuba i Kunegundy Rożnowskiej, która wtedy kwitowała rodzieców z 1000 zł (G.115 k.30), a w r. 1790 kwitowała ojca z 10.000 zł (ib. k.15v). Nowe działy z bratem Karolem i siostrami zostały przeprowadzone 20 VI 1789 r. W ich skutku Władysław dobra Księżno, Pełczyno, Skotniki i Biechowo w p. pyzdr. sprzedał bratu Karolowi za 302.000 zł (P.1366 k.320), a Glinno nabył od tego brata (ib. k.331). Z Goreckiej córka Wiktoria Magdalena,ur.26 V 1790 r.(LB Fara, Poznań).

2. Karol,syn Józefa i Kowalskiej ochrzcz. z ceremonii 3 X 1790 r. (LB Poznań, Sw. Wojciech). Kwitował w r. 1787 stryja ks. Ignacego z opieki (P.1364 k.448). Z bratem dokonał działów dóbr 12 VII 1788 r.i potem 20 VI 1789 r. nabywając od niego Księżno, Pełczyno, Skotniki, Biechowo, Podmurzynovvo i pustki Korzkwy, które to dobra w r. 1791 zobowiązał się sprzedać za 350.000 zł i 350 cz. zł rekawicznego szwagrowi Broniewskiemu (P.1366 k.331v; 1368 k.327v). Glinno wedle działu z r. 1789 sprzedał bratu Władysławowi (P.1366 k.331). Nie wiem jak pogodzić z tym wiadomość, że Glinno z Okalewem kupił 30 VI 1791 r. za 100.000 zł od Antoniego Broniewskiego (Hip. Wągr., Smuszewo). Komisarz cywilno-wojskowy wojew. poznańskiego, był w r. 1792 mężem Ksawery Bronikowskiej, córki Piotra i Teresy Rydzyńskiej. Nazwany wtedy dzidzicem Morawska i Glinna. (P.1369 k.538v), 539). Czyżby tą drogą wieś odziedziczył po bracie Władysławie, może już wtedy nie żyjącym ? W r. 1795 był dzierżawcą Gnuszyna (LB Psarskie). Ksawera z Bronikowskich żyła jeszcze 7 IX 1799 r. (LB Poznań, Sw. Marcin). Chyba ten sam Karo, nazwany majorem wojsk pol., zmarł 21 X 1803 r. (Nekr. Dominik. Pozn.). Synem dziedzica Morawska i Joannya (!) Bronikowskiej nazwany Albin B., z Morawska, ur. ok. 1791/1792 r. żeniący się 13 VI 1819 r. z Cecylią Chłapowską, córką Antoniego i Katarzyny, ur. ok. 1795 r. (LC Skórzewo). Ta Cecylia występowała 26 V 1822 r. w roli chrzestnej wraz z Tadeuszem B-im (LB Skórzewo). Moż to brat Albina ? Albin był potem dziedzicem Smuszewa, dóbr odziedziczonych w r. 1806 po ciotce Wiktorii z B-ch Broniewskiej. Od Józefa hr. Sierakowskiego, męża swej ciotecznej siostry Teodory Krzyckiej, po matce współspadkobierczyni Smuszewa, uzyskał 20 VI 1826 r. cesję praw do tych dóbr (Hip. Wągr., Smuszewo). Umarł w Poznaniu 24 IX 1864 r., w wieku 72 lat (LM Poznań, Sw. Wojc., Dz.O., tu data 23 IX). Żona go przeżyła. Synowie, Józef i Wacław. Córki: Leontyna, (Leonora Ksawera), ur. 27 VIII 1820 r. (Hip. Wągr., Smuszewo), zmarła w Poznaniu 15 XI 1903 r., w wieku 83 lat (LM Poznań, Sw. Marcin), Ksawera, ur. w Dąbrówce 21 VII 1821 r. (LB Skórzewo), zmarła VIII 1866 r. (Dz.P.), Marianna, ur. tamże 15 I 1829 r. (ib.). Spadkobiercy Albina zawarli 13 V 1665 r. umowę rozliczeniową. Ze względu na wielkie obciążenie długami na każdemu z czterech spadkobierców przypadło zaledwie po 5.534 tal. (Hip. Wągr., Smuszewo). Z synów Józef (Józef Wojciech), ur. tamże 23 IV 1824 r. (ib.), po śmierci ojca przejął Smuszewo i miał spłacać rodzeństwo, ale już 7 IX 1869 r. dobra te poszły na subhastę i kupił je za 125.000 tal. Mateusz Moszczeński (Hip. Wągr., Smuszewo).

II. Rafał, syn Sebastiana i Rosnowskiej, w r. 1680 dzierżawca wsi Buszkowo, dziedzicznej Kościelskiego (I.Kon.63 k.84). W r. 1687 w imieniu własnym, żony Krystyny Kołudzkiej i córki panny Doroty, kwitował Mariannę Miączyńską (G.88 k.160). Kołudzka występowała już jako wdowa w r. 1702 (G.91 k.106v), nie żyła w r. 1714. Prócz wspomnianej Doroty była córka Domicella, niezamężna w r. 1714 (G.93 k.162), w r. 1720 żona Marcina Chełmowskiego, oraz synowie: Wojciech, Swiętosław i Stanisław Wawrzyniec. Ten ostatni w r. 1702 spisał dożywocie z żoną Zofią Orzelską, córką Jakuba (G.91 k.106v). Nie żył w r. 1737. Jego córka z Orzelskiej, Katarzyna, była 1-o v. w l. 1737-42 żoną Gabriela Bułakowskiego, 2-o v. w l. 1744-50 Antoniego Kossobudzkiego, 3-o v. w r. 1751, krótko po 16 I, zaślubiła Jakuba Łojewskiego. Z Stanisławem Wawrzyńcem zapewne identyczny Stanisław, mąż Zofii a ojciec Wojciecha Stanisława, ur. w Pomorzanach, ochrzcz. 20 IV 1704 r. (LB Raczkowo).

1. Wojciech, syn Rafała i Kołudzkiej, dworzanin Wiktorii z Bułakowskich Radzewskiej, chorążyny nadwornej koronnej, 1710 r. (Ws.77 VII k.80), wraz ze swą żoną Zofią Wojsławską, córką Marcina (Ws. 158 k.11), wydzierżawił w r. 1712 od Kazimierza Cieleckiego wieś Poświątne w p. kośc., a skwitował z dzierżawy w r. 1715 (ib. k.39), zaś w r. 1717 wziął w zastaw od tegoż za 7409 zł Szczepankowo (Ws.79 k.31; 58 k.121v). Tenutariusz Swidnicy w p. wsch. 1720 r. (Ws.79 k.133), kwitował się w r. l722 z Janem Tworzyjańskim z dzierżawy Dryżyny w p. wsch. (Ws.80 k.23) Od. Teresy z Marszewskich Kazimierzowej Rogalińskiej 2-o v. Aleksandrowej Kierskiej i jej syna Konstantego Rogalińskiego wziął w zastaw 1723 r. za 60.000 zł Golejewko, Golejewo, Olbiny,, Łąkty p. kośc. (P.1191 k.186v). Od Franiszka Radzewskiego, podkomorzego poznańskiego, kupił 1729 r. za 85.000 zł Bodzewo i część M. Strzelców w p. kośc. (P.1216 k.6). Część w Bodzewie dokupił 1730 r. za 5000 zł od Jana Rożnowskiego (P.1224 k.158v). Od Stanisława Mojaczewskiego kupił w r.l731 za 1175 zł połowę gruntu Tanecznica, należącego do Graboszewa (P.1228 k.3o5v). Bodzewo i połowę M. Strzelców oraz pustkę Pustkowie sprzedał 1736 r. za 93.000 zł Ludwice z Twardowskich, wdowie po Samuelu Mielęckim (P.1244 k.132), a t. r. kupił Mchy i Brzostownię od Stanisława, Marcina, Antoniego i ks. Józefa Umińskich, kasztelaniców krzywińskich (P.1244 k.130v). Bezpotomny, nie żył już 11 VI 1736 r. (P.1267 k.81v), a dopiero 27 II 1737 r. pochowany został w Gostyniu u Filipinów.Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona74757677[78]79808182Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników