Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona84858687[88]89909192Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Biernaccy 2.
(1) Stanisław B. cz. Gorzycki, syn Macieja i Szczytnickiej, zapisał w r. 1605 dług 50 zł Sebastianowi Starczewskiemu (I.Kal.71 s.312). W r. 1596 spisał dożywocie z żoną Teofilą (Bogumiła) Jaroszewską (R.Kal.7 k.7), córka Wojciecha (I.Kal.63 k.296). Oboje łan pusty w Biernatkach zastawili w r. 1611 za 130 zł Andrzejowi Boguckiemu (I.Kal.77a s.38). Bogumiła, jako wdowa, zawarła 1620 r. kontrakt dzierżawy części Biernatek z córką Jadwigą i jej mężem Pepłowskim (I.Kal.86 s.833, 837). W r. 1624 została skwitowana wraz z synami Andrzejem, Władysławem i Piotrem przez zięcia Pepłowskiego z 400 zł posagu córki Jadwigi (I.Kal.90b s.2548). Wspomniana Jadwiga wyszła za Piotra Pepłowskiego z wojew. płockiego krótko po 17 II 1620 r., i była jeszcze jego żoną w 1636 r. Powtórnie zaślubiła w r. 1639 Dobrogosta z Galewic Siąskiego. Była jeszcze druga córka, Katarzyna, której bracia Andrzej i Władysław, zapisali 1627 r. dług 200 zł (ib.93 s.221). Obaj ci synowie byli dziedzicami w Biernatkach 1625 r. (I.Kon.44 k.305). Ow spomnianym wyżej Piotrze nie wiem nic więcej, zapewne już nie żył w 1627 r. O Władysławie po r. 1627 nie wiem nic więcej. Andrzej w r. 1633 dostał zapis długu od Pawła Zaleskiego (ZTP 28b s.2810). Może ten sam Andrzej kwitował 1627 r. z 140 zł Jadwigę z Garzyńskich Stawicką ? (Py.143 k.83). W r. 1633 części w Biernatkach zastawił za 500 zł małżonkom Janowi Poklękowskiemu i Annie Bojanowskiej (I.Kal.99b s.1685). W r. 1636 jedyną spadkobierczynią zmarłego Andrzeja nazwana siostra jego Jadwiga Pepłowska (ib.102 s.281). Nie żył więc wtedy oczywiście i Władysław.

(2) Jan B. cz. Gorzycki, młodszy syn Macieja i Szczytnickiej, dostał w r. 1595 zapis długu 200 zł od Macieja Pawłowskiego (I.Kal.62 s.1429). W r. 1600 na połowie części Biernatek oprawił posag 1000 zł żonie swej Dorocie Rusinowskiej, córce Jakuba (R.Kal.7 k.311). T. r. całe swe części Biernatek rezygnował Stanisławowi Mikołajewskiemu (ib. k.355), a w r. 1601 żonie ponowił oprawę jej posagu (ib. k.429) i wraz z nią skwitował Stanisława Przedzyńskiego, pisarza grodzkiego kaliskiego, z dzierżawy części Przedzina (I.Kal.67 k.1436). Oboje w 1604 r. kwitowali tego Przedzyńskiego z 2000 zł na poczet długu 2200 zł (ib.70 k.711v).

Jana B. cz. Gorzyckiego, ożenionego z Dobrzycką, bratem stryjecznym ze stryjecznych nazwany w r. 1559 Jan B. "Żak". Części w Biernatkach zw. "Żaczkowskimi" były w drugiej połowie XVI w. własnością Andrzeja, Ignacego i Jana, synów Stanisława B. "Żaka". Możemy więc w owym Stanisławie dopatrywać się stryjecznego (niekoniecznie rodzono-stryjecznego) brata Mikołaja B. cz. Gorzyckiego, ożenionego z Gniazdowską. Stanisław "Żak", który w r. 1518 na połowie swej częśći w Biernacicach oprawił posag 20 grz. żonie swej Annie Waliszewskiej, córce Mikołaja zw. Skarb (I. i D.Z.Kal.2 k.47v). Wraz z tą swą żoną winien był w r. 1558 Franciszkowi Skarbowi Waliszewskiemu 106 zł (I.Kal.23 s.585). Owa Anna, nabyła od męża części w Biernacicach (I. i R.Z.Kal.3 k.112v). Stanisław nie żył już w r. 1562. Synowie jego: Andrzej, Ignacy i Jan. Nim przejdziemy do tych synów, wypada nadmienić, iż w r. 1519 Jan Żak z Biernacic był ojcem Katarzyny, żony Macieja Wojsławskiego (I.D.Z.Lal.2 k.61). O Katarzynie Maciejowej Wojsławskiej słyszymy już w r. 1500. Sprzedała ona wtedy swemu rodzonemu styjowi Marcinowi B. za 200 grz. część w Biernacicach (I.Kal.5 k.216). Marcin byłby więc rodzono-stryjecznym bratem Jana Żaka. Kim byli obaj względem Stanisława Żaka, nie wiem.

1. Andrzej, syn Stanisława, wraz zbratem Ignacym skwitowany w r. 1562 przez bratową Annę z Sulisławskich Janową B. z 24 grz. z zapisu danego jej przez zmarłego ich ojca (I.Kal.27 s.258). Kupił w r. 1578 za 1000 zł części wsi Przyranie w p. kal. od Małgorzaty Przyrańskiej, żony Tomasza Podbielskiego (R.Kal.5 k.5). Wraz z bratem Ignacym części "Żaczkowskie" w Biernatkach, spadłe po ijcu i bracie Janie, sprzedał 1580 r. za 900 zł Marcinowi Mikołajewskiemu (ib. k.131), a żona jego Elżbieta Przyrańska skasowała w r. 1581 swoją tam oprawę (I.Kal.41 s.150). Z bratem Igancym skwitowali w r. 1582 Jana Przyrańskiego ze sprawy o zabranie pewnych rzeczy po śmierci ich bratowej Anny z Sulisławskich (I.Kal.48 s.746). Wraz z żoną sprzedał 1600 r. części wsi Przyranie za 1000 zł synowi Janowi (R.Kal.7 k.328). Żyli jeszcze oboje 1601 r. (I.Kal.67 k.435). Andrzej żył i w r. 1602, nie żył już w r. 1610 (ib.76 s.1611). Synowie jego: Jan, Marcin i Gabriel.

1) Jan, syn Andrzeja, skwitowany 1602 r. przez Annę z Korzeniewskich Naczesławską (I.Kal.68 s.1607) z żoną Zofią Nieniewską całe części wsi Przyranie zastawiał za 364 zł w r. 1605 Stanisławowi Piątkowskiemu (ib.71 s.402). W 1612 r. skwitował synów Andrzeja Nieniewskiego a braci swej żony z 200 zł stanowiących resztę z 600 zł jej posagu (ib.78 s.1027).

2) Marcin, syn Andrzeja, wspominany już w r. 1595 (ib.62 s.708), mąż Anny Przyrańskiej, córki Piotra i Teofili Szczytnickiej, która to Anna w r. 1609 scedowała Gałęskiemu 83 zł z oprawy swej matki, żony 1-o v. Świętosława Kotowieckiego, zabezpieczonej w sumie 500 zł na Kotowiecku (ib.75 k.113). Wraz z tą żoną dostał w r. 1620 od Sebastiana Gorzeniewskiego i żony jego Zofii Gorzyckiej cesję 100 zł, zapisanych sposobem zastawnym na pustym łanie we wsi Przyranie przez Piotra Przyrańskiego i żonę jego Zofię Domasławską (ib.86 s.801). Oboje żyli jeszcze w 1624 r. (ib.90b s.2415).

3) Gabriel, syn Andrzeja, kwitował w r. 1615 Piotra Nadziejewskiego z 110 zł zapisanych jemu i bratu Marcinowi na łanie roli i dwóch polach we wsi Przyranie (ib.81 s.69). Jego żoną była w 1618 r. Anna Gawłowska córka Jana, wdowa po Jakubie Korzeniewskim (ib.84 s.984), która skwitowała 1620 r. z 50 zł Sebastiana Poklękowskiego (ib.86 s.298). Oboje w r. 1626 wzięli w zastaw za 15 grz. części wsi Koniewo cz. Pieczyska od Stanisława Jaroszewskiego Karasia (I.Kon.44 k.466v). Dostali od tegoż Jaroszewskiego w r. 1630 zobowiązanie sprzedaży tych części za 70 zł (ib.46 k.42v).

2. Ignacy, syn Stanisława, mąż Anny Oszczeklińskiej, wdowy 1-o v. po Walentym Wojsławskim, która w r. 1581 kwitowała męża z 50 grz. (ib.47 s.132). Zapisała w r. 1585 swym córkom, Zofii B. i Agnieszce Wojsławskiej po 50 zł każdej (ib.51 s.664). Ignacy, posesor części w Desznie, zastawionych mu przez Wawrzyńca i Wojciecha Deszczyńskich w sumie 250 zł (I.Kal.59 s.1344) kwitował w r. 1593 z 20 grz. Macieja Deszczyńskiego (I.Kon.25 k.366v). Nie żył w r. 1597, Anna nie żyła już w 1612 r. (I.Kal.78 s.288). Córka jego i Anny, Zofia w r. 1612 żona Wojciecha Przedzyńskiego Ligęzy. Syn Wojciech, który w r. 1597 części w Desznie i Szawłowicach, zastawione ojcu, wydzierżawił Wojciechowi Deszczyńskiemu i Barbarze Trzebińskiej jego żonie (ib.28 k.70v), a w 1612 r. dostał zapis długu 228 zł od Jerzego Szyszkowskiego (I.Kal.78 s.1189).

3. Jan, syn Stanisława, mąż Anny Sulisławskiej cz. Poniatowskiej, która 1544 r. nabyła wyderkafem za 10 grz. role w Biernatkach od Marcina B. (I. i D.Z.Kal.6 k.374). W r. 1562 lub przed tą datą dostała w zapisie od swego teścia role w Biernatkach (I.Kal.27 s.528). Wraz braćmi Andrzejem i Ignacym wymieniał w r. 1576 dobra w Biernatkach z Janem B. cz. Gorzyckim (I.Kal.44 s.439). Bezdzietny, nie żył już w r. 1580 (R.Kal.5 k.131). Wdowa nie żyła już w r. 1581 (I.Kal.47 s.465). Zob. tablicę.

B-cy cz. Wojsławscy. Wspomniałem już pod "Gorzyckimi", iż Marcin B. kupił w r. 1600 część w Biernacicach za 20 grz. od rodzonej swej bratanicy Katarzyny Wojsławskiej, żony Macieja Wojsławskiego (ib.5 k.216). Może to ten sam Marcin B. na połowie części w Biernacicach w r. 1511 oprawił posag 30 grz. żonie swej Małgorzacie Biernackiej, córce Macieja (P.786 s.249). Istniałby tu może genalogiczny związek między linią Biernackich cz. Wojsławskich. Ta Małgorzata, jej synowie: Marcin, Maciej, Jan, Wojciech, oraz córka Zofia, spadkobierca zmarłego Mikołaja Wojsławskiego kupili w r. 1531 od Katarzyny B., wdowy po Mikołaju i jej córki Anny oraz męża tej Anny, Jana B., części w Biernatkach za 70 grz. (I. i D.Z.Kal.2 k.181). Może ten sam Marcin B. z bratem Maciejem przysięgali w r. 1539 w sprawie z Maciejem Wojsławskim (I. i D.Z.Kal.7 k.463). O Macieju i Janie zob. niżej.

1. Maciej B. cz. Wojsławski wraz z żoną Anną Wilczkowską skwitowany został w r. 1564 z 5 grz. przez Jana B. (I.Kal.29 s.930). Oboje z żoną winni byki 100 grz. Wawrzyńcowi Deszczyńskiemu za części Biernatek, kupionych przez Macieja od Jadwigi B., żony tego Deszczyńskiego (ib.36 s.1236). Wraz z żoną śpichlerz koło stajni Macieja B. cz. Gorzyckiego w Biernatkach sprzedał w r. 1572 za 80 grz. Maciejowi B. cz. Gorzyckiemu (R.Kal.4 k.20). Nie żył w r. 1583, kiedy owdowiała Anna Wilczkowska skasowała swą oprawę na rzecz syna swego Bartłomieja Wilczkowskiego cz. B. (I.Kal.49 s.304). Córki ich: Elżbieta, Regina, Małgorzata i Róża, panny, dostała t. r. od brata Bartłomieja zobowiązanie wypłacania każdej po 1 zł rocznie aż do zamęścia (ib. s.309). Były i inne córki, wtedy już niewątpliwie zamężne: Dorota, żona 1-o v. Macieja Kociełkowskiego, 2-o v. 1592 r. za Łukaszem Wilczyckim Gajkiem, Zofia która w r. 1583 była żoną Macieja Samiszewskiego. Elżbieta (Ewa ?) wspomniana wyżej w r. 1585 za op. Pawłem Gliwickim (Gliwińskim ?) z Naczesławic, krawcem (I.Kal.54 s.331, 332).

Biernaccy cz. Gorzyccy.
@tablica

Bartłomiej B. cz. Wojsławski, syn Macieja, w r. 1583 na połowie części Biernatek oprawił 500 zł posagu żonie swej Jadwidze, córce Siąskiego cz. Galewskiego (R.Kal.5 k.298v). W r. 1590 dla zrodzonych z niej dzieci mianował opiekunów, tj. Jana B. cz. Wojsławskiego, swego brata stryjeczno-rodzonego, i teścia (I.Kal.58 s.258). Żył jeszcze w r. 1609. Jego synowie Jan i Bartłomiej. Ten ostatni w r. 1615 zapisał 22 zł długu Kasprowi Mańkowskiemu (ib.81 k.252v). Może to ten sam Bartłomiej został skwitowany w 1624 r. przez Macieja Złotnickiego z 90 zł dzierżawy Złotnik W. (ib.90b s.2453).

Jan, syn Bartłomieja i Siąskiej, był w r. 1609 sługą Janusza Zaremby 9ib.75 s.46). W r. 1627 mąż Marianny Dembowskiej córki Andrzeja i Zofii Drzewickiej (ib.93 s.1368). W r. 1630 mianował opiekunów dla zrodzonych z niej dzieci (ib.96 s.1216). Żonie tej w r. 1631 na połowie części Biernatek oprawił posag 1500 zł (R.Kal.11 k.229, 265v). T. r. od Jana Poklękowskiego kupił za 3000 zł części wsi Łąg i Obory w p. kal. (ib. k.260), a części w Biernatkach sprzedał temu Poklękowskiemu za 1500 zł (ib. k.261v). Oboje żyli jeszcze 1635 r. (Py.146 s.350v, 405). Córka ich Ewa była w r. 1676 żoną Marcina Rogawskiego. Czy nie tego to Jana B. wdowa, Marianna Rębowska (!!) była w r. 1650 2-o v. żoną Jana Bułakowskiego ? (I.Kal.116 s.1643).

2. Jan B. cz. Wojsławski, syn Marcina i Małgorzty, na połowie części w Biernatkach oprawił w r. 1555 posag 40 grz. żonie swej Katarzynie Skarszewskiej (I. i D.Z.Kal.6 k.463v). W r. 1564 w imieniu tej żony wzywał Macieja Skarszewskiego, sołtysa we wsi Tyniec do uiszczenia 30 grz. (I.Kal.68 s.1154). W r. 1567 kupił od Kaatrzyny B., żony Jana Zdzienickiego, za 200 grz. części w Biernatkach (R.Kal.2 k.20). Części w Przedborowie i w pustce Drożdżynie w p. ostrzeszow., odziedziczone po Marcinie Przedborowskim, sprzedał w r. 1583 Stanisławowi Busińskiemu (ib.5 k.371). Katarzyna ze Skarszewskich żyła jeszcze w 1584 r. (I.Kal.50 s.1484), Jan zaś występował jeszcze w 1596 r. (ib.63 k.535). Nie żył w r. 1601 (I.Kal.67 s.1410). Z córek jego Jadwiga poślubiła w r. 1588, krótko po 12 IX, Tomasza Podbielskiego, Zofia wyszła w r. 1601 krótko po 20 VIII, za uczc. Andrzeja Fidlera, mieszczanina z Koźmina, któremu synowie Jana, Maciej i Wacław, zapisali jako jej posag dług 150 zł (ib.67 s.1410). W r. 1602 ten uczc. Fidler nazwany obywatelem kopanickim (I.Kal.68 s.1154).

1) Maciej B. cz. Wojsławski, syn Jana, w imieniu własnym i brata Wacława część w Kaliszkowicach Pańskich w p. ostrzeszowskim, odziedziczoną po Marcinie Przyborowskim, sprzedał w r. 1603 za 600 zł Stanisławowi Busińskiemu Grzymale (R.Kal.7 k.529v). Jeszcze żył w 1604 r., kiedy swej żonie Magdalenie Trąmpczyńskiej zapisywał dług 500 zł na połowie swej części w Biernatkach, wolnej od jej oprawy (I.Kal.70 k.276). Nie żył już w r. 1605, kiedy występowała wdowa Magdalena Trąmpczyńska, córka Jana Otty Trąmpczyńskiego i Anny Łęskiej, zaś córka nieletnia Anna pozostawała pod opieką stryja Wacława (I.Kon.32 k.28). Wdowa 2-o v. żona Jana Poklękowskiego, kwitowała 1612 r. swego brata Piotra Trąmpczyńskiego z 80 zł czynszu rocznego za dwa lata od sumy 400 zł (I.Kal.78 s.884), została w r. 1613 skwitowana przez swą siostrę i bratową w jednej osobie, Agnieszkę, 1-o v. Wacławową B., 2-o v. Lisowską, z 100 zł, które ta Agnieszka miała oprawione przez pierwszego męża jako posag, a które Magdalena wypłaciła jej za swą córkę Annę (P.990 k.444). Córka Macieja Anna B. cz. Wojsławska była spadkobierczynie bezpotomnego stryja Wacława (I.Kal.78 s.884). Była w r. 1629 żoną Jana Poklękowskiego. Odziedziczone po ojcu części w Biernatkach t. r. sprzedała za 1600 zł Adamowi Żakowskiemu (R.Kal.11 k.162).

2) Wacław B. cz. Wojsławski, syn Jana, w r. 1604 w imieniu własnym i brata Macieja kwitował z 160 zł Stanisława Busińskiego (I.Kal.70 k.228v). Jako jedyny (!) spadkobierca brata Macieja, utwierdził w r. 1605 przez tego brata rezygnację części Kaliszkowic Pańskich na rzecz Busińskiego (R.Kal. k.35v), i t. r. zobowiązał się temu Busińskiemu sprzedać za 100 grz. te części w Kaliszkowicach Pańskich i w Przyborowie w p. ostrzesz., które sam kupił był od brata Macieja (I.Kon.32 k.30v). Ożenił się t. r., krotko przed 3 II, w Nowej wsi z Agnieszką Trąmpczyńską, siostrą swej bratowej, biorąc za nią 400 zł od jej matki Anny z Łęgu. Przy tej okazji, jako opiekun synowicy Anny, prolongował jej wujowi Piotrowi Trąmpczyńskiemu do lat trzech wypłatę 400 zł jej posagu (I.Kon.32 k.28). Bezpotony, nie żył już w r. 1608, a wdowa t. r. poszła 2-o v. za Rozesława Lisowskiego z ziemi płockiej, który na połowie Lisowa zapisał jej przed ślubem sumę 500 zł (Kc.125 k.348v). Żyła jeszcze w r. 1613 (P.990 k.444). Zob. tablicę.

Biernaccy cz. Wojsławscy.
@tablica

Dorota B. cz. Wojsławska, w r. 1574 żona Macieja Kociełkowskiego z Golikowa w p. sier.

Biernawscy h. Korczak
Biernawscy h. Korczak wyszli wedle Paprockiego z p. przemyskiego. Jerzy, nie żyjący w r. 1711, z żony Anny Myszczyńskiej, też już wtedy nie żyjącej miał syna Andrzeja. Andrzej ten, piszący się "Spirydonem de Bożydar B-im", spisał w Starkowcu 20 I 1711 r. kontrakt ślubny z Andrzejem Sobockim (Ws.77 VII k.1v). Zaślubił 22 I t. r. Dorotę sobocką, córkę Jana i Franciszki Konarzewskiej. Żonie tej t. r. oprawił na poczet jej posagu sumę 3000 zł (LC Łaszczyn; P.1146 II k.42; 1178 k.11v). Nabywszy w r. 1698 od Jakuba i Antoniego Mańkowskich dobra Międzychód w p. kośc. za 18.000 zł, został przez nich w r. 1715 skwitowany z prowizji od sumy 10.000 zł pozostałej z ceny tych dóbr (P.283 k.169, 169v; 1149 I k.296; 1184 k.51v). Swej żonie do poprzedniej oprawy 3000 zł, dopisał w r. 1720 dalsze 1000 zł (P.1178 k.89). W r. 1735 zapisał sumę 5400 zł cóce Marcjannie (P.1240 k.267), w r. 1737 mianował plenipotentem syna Antoniego (P.1250 k.8). Umarł w Lubosu (?) w r. 1738 (LM Dolsk). Żona żyła jeszcze w r. 1747. Z córek, Marianna (zapewne Marianna Agnieszka, ochrzcz. 20 I 1712 r., której ojcem chrzestnym był Stefan B.) wyszła 11 XI 1732 r. za Pawła Zawadzkiego (LC Golina). Druga Marianna (zapewne Marianna Barbara, ochrzcz. 4 XII 1718 r.) była w r. 1745 żoną Melchiora z Kolna Prusimskiego, starosty obornickiego. Marcjanna, już wyżej wspomniana, w r. 1735 była żoną Mikołaja Dobrosołowskiego. Anna zaślubiła przed lutym 1744 r. Gabriela Glińskiego. Zapewne córką Andrzeja była też Magdalena, przed 29 VI 1750 r. wydana za Dominika Ostrowskiego. Były jeszcze pondto córki: Małgorzata, ochrzcz. 13 VII 1721 r., o której nic więcej nie wiem, i Helena, ochrzcz. 2 V 1724 r., zmarła 16 III 1725 r. (LB i LM Dolsk). Synowie Andrzeja: Antoni, o którym niżej, Jan, ochrzcz. 20 VI 1720 r. O tym Janie nie wiem nic więcej. Jego potomkami mieli być dość licznie rozrodzeni B-cy legitymujący się ze szlachectwa w l. 1844-53 w Król. Polskim. Wedle przedstawionych dla celów tej legitymacji dokumentów Jan miał nabyć od Skrzetuskiego Bieńkowo i być mężem Anny z Zalewskich. W Inskrypcjach Poznańskich (P.1241 k.49v) znajduje się zapis sfałszowany w pierwszej połowie XIX w. mocą którego Jan B., syn Andrzeja i Sobockiej, kupuje w r. 1735 od Józefa Skrzetuskiego za 33.000 zł Bieńkowo w p. kośc. Inny zapis sfałszowany tą samą ręką (k.87v) zawiera dożywocie sporządzone przez tegoż Jana z żoną Anną Zalewską, córką Michała i Marianny Sliwińskie. Zapisy te zostały sfałszowane najoczywiściej właśnie dla celów legitymacyjnych. Stąd też cały wywód rzekomych potomków Jana (syna Andrzeja i sobockiej) podany tak obszernie w uzupełnieniach do Bonieckiego, nie budzi najmniejszego zaufania. Maciej Józef, ochrzcz. 11 III 1723 r., zmarły jako "student" w Międzychodzie 3 II 1744 r. (ib.). Ponadto był jeszcze syn Wojciech, ksiądz, który swoją połowę Międzychodu sprzedał w r. 1745 za 51.000 zł Józefowi Wyganowskiemu (P.1281 k.86v). Był plebanem mączyńskim 1752 r. (LB Srem), w r. 1754 jako proboszcz gorajski kwitował z 5500 zł Melchiora Prusimskiego (P.1313 k.108v). Żył jeszcze w r. 1763 (P.1336 k.32v).Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona84858687[88]89909192Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników