Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona88899091[92]93949596Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Bilczewscy
Bilczewscy, zob. Bielczewscy

Bilerbek
Bilerbek, zob. Billerbek

Bilewski
Bilewski ur. Teodor, syn Teodora i Franciszki z Ambroszkiewczów, ur. w Koninie ok. 1778 r. strażnik, zmieszkały w parafii baszkowskiej, zaślubił 21 IX 1812 r. Anielę Sikorską, córkę sław. Antoniego, rolnika, i Kunegundy Ciesielskiej, ur. 1785 r. (LC Kobylin).

Bilicki
Bilicki (może Bielicki ?) Jan, nie żyjący w r. 1555, faktor w Gotartowie, tenucie ks. Wawrzyńca Kierskiego, archidiakona pczewskiego, zabity w trakcie napadu na Gotartów przez Marcina Kaczana, kmiecia poddanego Wojciecha Łowęckiego (P.896 k.812).

Bilińscy, Bylińscy
Bilińscy, Bylińscy, ze wsi Bylino (dziś Bylin) w pozn., parafii Tulce. Zwali się Bylińskiemi i dopiero w XVI w., a głównie w XVII nazwisko to przybrało formę Biliński. Bracia przyrodni (uterini) Szymon i Paweł, Paszek, dziedzice w Bylinie, Bylińscy, występowali od r. 1387 (Leksz.I, nr 221). Obaj w r. 1399 procesowali się z Mikołajem Czarnkowskim, podcvzaszym poznańskim i z Mroczkiem dziedzicem w Kleszczewie (ib., nr 3022, 3030, 3084, 3086). Z nich Szymon, mąż Hanki z Gowarzewa, toczył w l. 1397-1401 proces o jej posag ze stryjami jej Wincentym i Adamem z Gowarzewa (ib., nr 2372, 3075; Księga ziem. pozn., nr 227, 271, 716). Oboje w r. 1406 procesowali Derslawa z Dziećmiarowic o należne jej przwo bliższości (ib., nr 2533). Paweł cz. Paszek w r. 1417 występował ze swym synem Mikołajem (p.5 k.39). Ten Mikołaj, zwany "Chmiel" (Py.3 k.229), był w r. 1435 (?) mężem Małgorzaty (P.13 k.29v). Piotr cz. Pietrek z Bylina, Byliński, zwany też Jezierskim, występujący w l. 1423-36 (p.7 k.101v; 10 k.14; 13 k.64). W r. 1427 wraz ze swymi niedzielnymi synami miał termin z Magdaleną, wdową po Stanisławie Borzujewskim z Pożarowa (P.9 k.71v). Miał r. 1435 termin z Dobrogostem i Barbarą, dziedzicami z Baworowa. (P.12 k.16). Jadwigę i jej dzieci Dobrogosta i Jadwigę, dziedziców w Bylinie i Baworowie, spotykamy 1432 r. (p.12 k.97). Wracam do Piotra. W r. 1435 kwitował się z Mikołajem i Dorotą, małżonkami z Lusowa (P.13 k.16). T. r. wraz ze swymi synami, Pawłem i Maciejem, dzidzicami w Jeziorach, sprzedał połowę wsi Bylino i Pieszczyszyna (dziś nieznanego) Wojciechowi i Boguchwałowi, dziedzicom z Worowa (P.1378 k.110v), chyba braciom. Bracia rodzeni: Maciej, Jan, Paweł 1437 r. (P.13 k.221v), to zapewne ci synowie Piotra. Świętopełk z Bylina 1428 r. (P.10 k.102v). Jan, Wojciech i Boguchwał, dziedzice w Bylinie 1436 r. (P.13 k.53). Boguchwał cz. Bogusz z Bylina, pisany też czasem Bylińskim, współdziedziczący w Bylinie 1462 r. obok Jana, Marcina i Andrzeja (P.18 k.324), zapene swych bratanków, nie żyjący w r. 1466, miał syna Tomasza i córki: Katarzynę, Dorotę i Barbarę. Przechna, wdowa po Boguchwale, w 1477 r. zeznawała 2 grz. Janowi B. Tomasz miał t. r. sprawę z synami zmarłego Piotra Głembockiego (P.18 k.135). Żył jeszcze w r. 1469 (ib. k.181v). T. r. jego trzy siostry swe przezyski na wsi Głęboczek sprzedały za 60 zł w. Marcinowi Modliszewskiemu (P.1385 k.22v). Z nich Barbara była już wtedy żoną Jana Zdzychowskiego i działająca w asyście stryjów Jana i Macieja (?) Bylińskich oraz wujów Jana i Andrzeja, obu z Dziećmiarowic (P.1385 k.20v). Katarzyna i Dorota miały w r. 1479 sprawę o najazd na Bilino z ks. Janem Komornickim, plebanem w Tulcach, i jego braćmi (P.20 k.59).

Wojciech z Bylina, zapewne brat powyższego Boguchwała, miał w 1442 r. termin z Janem, Piotrem i Mikołajem, braćmi za Szczytnik (Py.14 k.110v). Od Mikołaja z Dziećmiarowic kupił 1445 r. za 100 grz. części wsi Bylino (P.1379 k.99). Żył jeszcze w 1448 r. (P.17 k.108). Nie żył w 1459 r., kiedy synowie jego Jan, Andrzej i Marcin, bracia niedzielni, pozywali synów Piotra Głębockiego (P.18 k.211). Andrzej, niewątpliwie jeden z tych braci, już w 1442 r. procesował Jadwigę, żonę Andrzeja z Lubicza (?) o 65 grz. (P.14 k.104v). Około r. 1460 jako dziedzic w Bilinie łan roli w tej wsi wyderkował za 10 grz. bratu Janowi (P.1385 k.107).

Jan, Marcin i Andrzej, bracia, mieli w r. 1464 termin z braćmi z Komornik (P.18 k.82v). Małgorzata, siostra rodzona Jana, w r. 1492 żona MIkołaja Mieczewskiego (Py.168 k.145v). Nie mam pewności czy ten Jan, brat Małgorzaty, był identyczny z Janem, jednym z trzech wymienionych tu braci, a imię Jan pojawia się i w natępnym pokoleniu. Andrzej, trzeci z synów Wojciecha, żył jeszcze w r. 1470 (P.20 k.54). Jan, niewątpliwie jeden z trzech braci, na połowie swych dóbr w Bilinie w r. 1465 (?) oprawił posag 50 zł swej żonie Elżbiecie (P.1384 k.208). Wraz ze swym synem niedzielnym Wojciechem na połowie części dziedzicznych w Bilinie oprawił w r. 1494 posag 70 grz. żonie tego Wojciecha a swej synowej Dorocie Lubaskiej (P.1383 k.33v). Żona Jana, Elżbieta, kwitowała t. r. tego syna ze swej oprawy na części Bilina (P.856 k.65). Od Bolesława z Dziećmiarowic nabył na wyderkaf w r. 1497 łan osiadły w Dziećmiarowie (ib. k.144v), a od Mikołaja i Marcina, braci z Węgierskiego t. r., też wyderkafem, pół łana osiadłego w Węgierskim (ib.). W r. 1499 skwitowany został przez rodzonych bratanków, Jana i Mikołaja (P.860 k.53v(, pozywał teścia 1497 r. o nieuiszczenie 40 grz. posagu i t. r. skwitował go z 70 grz. posagu (P.856 k.247v, 205). W r. 1501 pozwany przez Mikołaja i Jana, braci z Bilina, swych bratanków, nie stanął (P.23 k.6). Sprawę z nimi toczył jeszcze w r. 1502 (ib. k.29). Nie żył już w r. 1507.

Wojciech, syn Jana, w r. 1494 mąż Doroty Lubaskiej, córki Jarosława (P.1383 k.33v), za którą dostał t. r. zapis 70 grz. posagu (P.856 k.66), wuj córek Jana Kamienieckiego 1495 r. (ib. k.62), wuj córki Piotra z W. Siekierek (P.1389 k.19v), wraz ze swym rodzono-stryjecznym bratem Mikołajem, dziedzice w Bilinie, zawarli 1503 r. ugodę z ks. Bodzantą Komornickim, proboszczem bnińskim, o dobra dziedziczne i pastwiska w Komornikach (P.861 k.116v). W r. 1505 Wojciech występował jako wuj Stanisława Wierzejskiego (p.1390 k.10v). W r. 1507 kwitował synów zmarłego Bolesława z Dziećmiarowa z 11 grz. zapisanych jego zmarłemu ojcu na jednym łanie osiadłym w tej wsi (P.862 k.285v). Jego żona Dorota wraz ze swymi siostrami części matczyne e Górce w p. pozn. sprzedała w r. 1508 za 120 grz. Małgorzacie Ninińskiej, żonie Benedykta Jabłonowskiego (P.786 s.64). Wojciech połowę łana roli we wsi Węgierskie w p. pyzdr., którą ojciec jego brał sposobem wyderkafu od Mikołaja i Marcina, dziedziców z Węgierskiego, rezygnował w r. 1512 za 7 grz. Zachariaszowi Kłunowskiemu (Py.23 k.5v). T r. od Pawła Wysławskiego nabył za 10 grz. jego część macierzystą w Bilinie (P.1391 k.21v). Wraz ze stryjecznym bratem Mikołajem, jako dziedzice w Bilinie, całą wieś Gołębowo w p. pozn. sprzedali 1518 r. Piotrowi Ocieskiemu (P.1392 k.188). Wraz ze swą żoną dwa łany roli w Bilinie wyderkował w r. 1524 za 30 grz. Janowi Wielżyńskiemu (P.1393 k.10). W r. 1529 dał tej żonie na częściach w Bilinie, wolnych od oprawy synowej Bartłomiejowej (p.1391 k.77v). Wojciech nabył w r. 1531 od Jana Pizdak Obłaczkowskiego za 45 grz. pięć i pół łanów w Obłaczkowie p. pyzdr. (G.335a k.148). W r. 1533 wyderkował za 55 grz. cztery łany osiadłe w tej wsi swej synowej Łucji z Rybieńskich Bartłomiejowej B. (P.y.23 k.109). Występował w r. 1534 przeciwko Barbarze Buszewskiej cz. Niemierzewskiej, wdowie po Mikołaju B. (Kośc.234 k.1v). Żył jeszcze w r. 1537, kiedy wraz z synem Bartłomiejem wspomnianej już żonie tego syna, Łucji, oprawił 800 zł posagu na połowie części w Bilinie (P.1394 k.108v). Córki Wojciecha: Anna, w r. 1518 żona Wojciecha Komornickiego "Noska", Zofia, żona 1-o v. w r. 1524 Jana Grzybowskiego, 2-o v. w r. 1531 Jana Obłaczkowskiego "Pizdaka". Synowie ks. Wojciech i Bartłomiej, o którym niżej. Ks. Wojciech, pleban w Przywozie, występował w r. 1541 jako rodzony wuj synów Jana Obłaczkowskiego Pizdaka (ib. k.468, 482v). Nie żył w r. 1553, a prawo bliższości po nim do części w Obłaczkowie spadło na brata Bartłomieja (P.894 k.72v).

Bartłomiej, syn Wojciecha, w r. 1528 wraz ze swym ojcem i żoną tego ojca Dorotą, na czterech łanach roli osiadłej w Bilinie oprawił 105 grz. posagu pierwszej swej żonie Zofii Dobrosołowskiej, córce Jana (P.1393 k.234v). Drugą jego żoną była w r. 1533 Łucja Rybieńska (ZTP 23 k.109), której w r. 1537 wraz z ojcem oprawił 100 zł w. posagu (P.1394 k.108v). Żyła jeszcze w r. 1547 (P.886 k.432). Cztery łany roli osiadłej w Obłaczkowie i prawo do połowy czterech łanów osiadłych i dwóch pustych w tej wsi, spadłych po bracie, ks. Wojciechu, sprzedał w r. 1553 za 50 grz. Łukaszowi Strzałkowskiemu (P.787 k.24). Całe części w Bilinie dał w r. 1566 synowi Mikołajowi (P.1397 k.470). Żył jeszce 1567 r. (P.911 k.193). Córki Bartłomieja: Elżbieta, w r. 1556 żona Jana Nieświastowskiego, Anna, w r. 1570, krótko po 13 VIII, zaślubiła Jana Przeborowskiego, i zapewne Agnieszka, w r. 1575 (1572 ?) żona Jana Modliszewskiego. Synowie: Andrzej, w r. 1567 intromitowany do 4 łanów w Bilinie oprawnych jego zmarłej matki Zofii Dobrosołowskiej (P.911 k.139), i Mikołaj.

Mikołaj, syn Bartłomieja, dostał od ojca w r. 1566 Bilino (P.1397 k.470) i na połowie swych dóbr w tej wsi, żeniąc się w r. 1569 z Petronellą Palędzką, córką Feliksa, krotko przed ślubem, 2 XI oprawił posag 1100 zł (P.1398 k.33v). Żył jeszcze w r. 1572 (P.920 k.33). Nie żył już w r. 1575 (Kośc.255 k.371). Wdowa w r. 1579 wydzierżawiła części Bilina od Jana Modliszewskiego (P.933 k.376). Żyła jeszcze w r. 1603, kiedy dostała zapis 1000 zł długu od córki swej Zofii (P.974 k.158). Ta Zofia wyszła w r. 1591, krótko po 25 III, za Stanisława Strażewskiego. Syn Mikołaj i Palędzkiej Marcin.

Marcin, syn Mikołaja i Palędzkiej, występował w r. 1577 (P.929 k.460v). Tego Marcina możnaby z niejakim stopniem prawdopodobieństwa utożsamiać z Marcinem nie żyącym już w r. 1635, ojcem Stanisława, posesora Niemieczkowa (P.1032 k.1011v). Ten Stanisław pisał się czasem Bielińskim, czasem Bilińskim. Pewność wyrażonego wyżej przypuszczenia co do osoby Marcina osłabia fakt, iż na terenie Wielkpolski zachodniej w końcu w. XVI przebywał inny jeszcze Marcin, pochodzący z wojew. brzeskiego, piszący się Bielińskim (zob. Bielińscy różni).

Stanisław B. (czasem Bieliński), którego pierwszej żony nie znam, ożenił się 2-o v. 26 XI 1633 r. z Marianną Niemieczkowską, wdową 1-o v. po Konradzie Golczu, burgrabim wałeckim (LC Objezieze), córką i jedyną spadkobierczynią Stanisława. Spisał z nią w r. 1635 wzajemne dożywocie (P.1418 k.220v) i t. r. małżonkom Borkowskim wyderkował za 3000 zł Niemieczkowo w p. pozn. (ib. k.591). Zabójca Stanisława Biernackiego 1640 r. (P.165 k.106v). Marianna Niemieczkowo i Wielżyno sprzedał w r. 1645 za 15.400 Maciejowi Rosnowskiemu (P.1422 k.314). Oboje małżonkowie żyli jeszcze w r. 1651 (G.82 k.349). Z pierwszego małżeństwa Stanisław miał syna Jana, który mając sobie scedowaną przez ojca sumę 6000 zł zapisaną na Niemieczkowie przez macochę Mariannę Niemieczkowską, scedował w r. 1645 tę sumę znów ojcu, a ojciec z kolei Rosnowskiemu, nabywcy Niemieczkowa (Kośc.301 k.836; P.1052 k.11). Z Niemieczkowskiej miał Stanisław córkę Annę, ochrzcz. 10 VI 1635 r. (LB Objezierze).

Marcin, jeden z trzech synów wspomnianych wyżej braci, w r. 1483 odkupił za 24 grz. od Agnieszki, żony Piotra Łowęckiego jej części ojczyste i macierzyste w Bilinie (P.1386 k.180). Nie żył w r. 1496, kiedy synowie jego, Mikołaj i Jan, bracia niedzielni, swą część po rodzicach w Bilinie wydzierżawili na trzy łany za 14 grz. Wojciechowi B. (P.856 k.171), swemu bratu stryjecznemu. Synowie jego Mikolaj i Jan, bracia rodzeni kwitowali 1499 r. z opieki rodzonego stryja Jana (P.860 k.53v). Dziedzice niedzielni w Blinie 1501 r. (P.23 k.6), mieli w r. 1502 sprawę ze stryjem Janem B. o sumę 120 zł w ich matczyną, którą stryj odebrał i oprawił na połowie części w Bilinie im przypadłych (ib. k.29). Z stryjem i jego synem Wojciechem ugodzili się t. r. o tę sumę (ib. k.31v). O Janie nic więcej nie wiem. Mikołaj w r. 1500 na połowie części w Bilinie oprawił 60 grz. posagu żonie swej Katarzynie Zielątkowskiej (P.1389 k.103v). Wuj Katarzyny Sławoszewskiej, żony Tomasza Skórzewskiego, 1510 r. (P.1301 k.15v). W r. 1522 część w Bilinie sprzedał za 300 grz. Piotrowi i Maciejowi, braciom Rusieckim (P.1392 k.475). W r. 1533 od Jakuba Taczalskiego nabył za 100 kop grz. sposobem wyderkafu częśći we wsiach Żabno i Przewóz (P.1393 k.581). Części te stały się widocznie jeszcze t. r. drogą kupna dziedzictwem Mikołaja, bo tak je wtedy określił, sprzedając je sposobemwyderkafu za 100 kop gr. wraz ze swym domem za kościólęm św. Mikołaja w Pozaniu przyszłej swej żonie Barbarze Niemierzewskiej (P.1391 k.91v), zwanej też Buszewską. W r. 1534 na częściach Żabna i Przewczu oprawił posag żonie Barbarze Buszewskiej, która t. r. występowała już jako wdowa (Kośc.234 k.1v). Żyła jeszcze w r. 1536 (P.874 k.186v, 398) Buszewska była najpewniej drugą żoną Mikołaja, on zaś sam chyba identyczny z Mikołajem, którego żona, Katarzyna Żelątkowska, córka Macieja, kwitowała w r. 1516 swych braci z dóbr rodzicielskich ? (P>866 k.355). Zob. tablicę 1.

Bilińscy 1.
@tablica

Piotr i Maciej Rusieccy kupili w r. 1522 część Bilina w p. pozn. od Mikołaja B. (P.1392 k.475). Stąd Piotra zwano też czasem Bilińskim. Zob. Rusieccy.

Bilińscy
Bilińscy rożni. Wojciech z Dobieszewic i W. Budzisławia, ojciec Bartłomieja z Bilin, który w r. 1465 trzecią część Jadownik w p. kcyń. wymiwnił z Mikołajem Janowskim, kasztelanem śremskim na szóstą część Książenic w p. gnieźn. i dopłatę 150 grz., a tę szóstą część Książenic sprzedał za 100 grz. Wojciechowi z Janowego Młyna (P.1383 k.232v). Barbara, w r. 1506 żona Jana Małachowskiego "Skowronka". Mikołaj B. "Ciołek" kwitował w r. 1508 Jadwigę Wydzierzewską żonę Jakuba Kamieniewskiego z 12 grz. zapisanych sposobem wyderkafu na łanie osiadłym w Wydzierzewicach (P.862 k.3v). Mikołaj, nie żyjący w r. 1517, mąż Elżbiety, 2-o v. w r. 1517 żony Jana Młodawskiego (P.866 k.393v). Wojciech, po którym wdowa Katarzyna Gosławska,mająca oprawę na Gosławicach, występowała w r. 1532 (G.263 k.12). Ks. Andrzej, w 1567 r. altarysta ołtarza Sw. Michała Archanioła w kaplicy św. Jakuba w kolegiacie Najśw. Marii Panny na Góce w Poznaniu (P.911 k.509v). Łukasz, nie żyjący w r. 1579, po którym wdową była wtedy Jadwiga Trąmpczyńska cz. Łaskawska ze wsi Kretkowo (Py.116 k.277). Łukasz z p. sochacz. ojciec Stanisława, który w r. 1591 z zadanych sobie ran kwitował sław. Sebastiana Dłużyckiego (P.955 k.800). Jan, syn Szymona, skwitowany 1602 r. przez Annę B. i jej męża Jana Nieradzkiego z 30 zł reszty jej posagu (I.Kal.68 s.135). Anna, w r. 1606 żona Andrzeja Żbikowskiego. Zofia, w r. 1611 wdowa po Krzysztofie Jabłonowskim. Ks. Wojciech, proboszcz grzegorzewski, pleban wrzącki, zobowiążał się w r. 1637 wobec Feliksa Mycielskiego do stawienia do akt swej siostry Zofii celem skwitowania z zadanych jej ran (I.Kon.48 k.326). Anna, w r. 1648 żona Roberta Włostowskiego. Zofia, córka N. B-go z Ostrowa, zaślubiła 25 XI 1663 r. Macieja Jakubowskiego (LC Śrem). Teresa, w r. 1666 żona Krzysztofa Prumińskiego. Daniel, pisarz grodzki przedecki, nie żyjący w r. 1681, kiedy syn jego Piotr dał zobowiązanie Maciejowi Drachowskiemu (py.155 s.33). Ten Piotr ożenił się krótko po 25 VI 1681 r. z Teresą Konopnicką, córką Stanisława wojskiego wschowskiego i Zofii Ubyszówny (P.213 I k.86, 86v), a w r. 1682 oprawił jej posag 7000 zł (P.1104 k.331).

Michał, tenutariusz wsi Brzostek w r. 1738, tenutariusz w Garbach w l.1742-45, zaślubił 3 IX 1737 r. Konstancję Wojniczównę (LC Krzywin). On żył jeszcze 19 II 1770 r. Oboje nie żyli w r. 1792. Z niej dzieci: Jan Gerwazy Protazy, ur. w Brzostku, ochrzcz. 20 VI 1738 r. (LB Zaniemyśl), Franciszka Mariana, ur. w Brzostku, ochrzcz. 26 III 1740 r. (ib.), zaślubiła Stanisława Stolińskiego, Jakub, októrym niżej, Zofia Krystyna Józefa, ur. w Garbach, ochrzcz. z wody 13 I 1744 r. (LB Mądre), Katarzyna, ur. w Garbach, ochrzcz. 24 XII 1745 r. zmarła tamże 14 III 1752 r. (LB i LM Mądre), Eleonora, zmarła 6 II 1748 w wieku około czterech lat (ib.), Petronella, ur. w Garbach, ochrzcz. w sierpniu 1748 r. (ib.), żona 1-o v. 1775 r. Krzysztofa Lipskiego, zaślubiła 26 VI 1780 r. Antoniego Rynarzewskiego, Bernard, ur. w Garbach, ochrzcz. 20 XI 1750 r., zmarł 28 VI 1752 r. (ib.), Marianna, ur. w Garbach zapewne 1754 r., ochrzcz. z ceremonii 6 I 1755 r. (ib.), zaślubiła 2 VI 1776 r. w Rogoźnie Tomasza Zakrzewskiego (LC Rogoźno), umarła w Żabnie 30 III 1838 r. w wieku lat 86.

Jakub, syn Michała i Wojniczówny, ur. w Garbach, ochrzcz. 25 VII 1742 r. (LB Mądre), wiceregens ziemski kościański 1774 r. (Kośc.332 k.21), przysięgał na urząd regenta grodzkiego poznańskiego 15 XII 1778 r. (P.1355 k.105). Sędzia ziemiański poznański, kupił w r. 1792 za 54.000 zł Baranowo z Olędrami w p. kość od Pawła Kurcewskiego (P.1369 k.17v, 127). Dziedzic Żabna, za Ks. Warszawskiego sędzia pokoju, wespół z żoną wznieśli nowy kościół w Żabnie, prezes rady powiatu śremskiego, w Żabnie 18 I 1823 r. (LM Żabno; Nekr. Franciszkanek śrem., tu data śmierci 28 I). Jego pierwszą żoną była Anna, z której córka Józefa Wincentego Katarzyna, ochrzcz. z wody 30 XI 1773 r. (LB Fara, Poznań). Drugą żoną była Katarzyna Wojniczówna, zaślubiona przed 13 I 1793 r. (LB Żabno), zmarła w Żabnie 24 IX 1826 r. w wieku lat 72 jako dożywotniczka Żabna i Baranowa (LM Żabno). Z niej córka Antonina (Antonina Joanna Neponucena) ur. w Żabnie 9 IV 1794 r., zmarła 3 VIII 1810 r. (LB i LM Żabno), syn Józef (pisany czasem Bielińskim) "pisarzewicz poznański", ur. około 1773 r., skarbnik pow. gnieźnieńskiego 1813-1815 (LB Gniezno, Sw. Trójca) który zaślubił starszą od siebie o lat blisko 13 Teresę Rokossowską, córkę Tomasza z Węgorzewa, wojskiego gnieźnieńskiego (LC Sławno). Teresa umarła w Piekarach w wieku 60 lat 10 X 1820 r. (LM Św. Wawrzyniec, Gniezno), a Józef zaślubił 2-o v. 28 V 1823 r. zamieszkałą w Gnieźnie Aleksandrę Palędzką, wdowę po Zdębińskim (LC Gniezno, Sw. Trójca), ur. ok. 1796/97, zmarłą w Piekarach 19 VII 1825 r. (LM Gniezno, Sw. Wawrz.). Po raz trzeci ożenił się 27 XI 1826 r. z Elżbietę Gutowską, siostrę Łukasza, dziedzica Mielżyna, podającą wtedy swój wiek na lat 40 (LC Dębnica). Józef, posesor emfiteutyczny dóbr Piekary, umarł 12 XI 1828 r. na febrę (ib.). Chyba to ten sam Józef (Bieliński, skarbnik gnieźnieński za Ks. Warszawskiego, chrzestny 23 XI 1814 r. (LB Jarząbkowo). Elżbieta umarła mając lat 64, 16 III 1840 r. (ib.). Zob. tablicę 2.

Bilińscy 2.
@tablica

Antoni Dominik, sługa Jadwigi Trepczyny, dziedziczka Mielęcina, pochowany 31 I 1751 (LM Parzynów). Jan i Barbara z Bonikowskich, rodzice Mateusza Jakub, ur. w Grzybowie 19 IX 1786 r. (LB Gniezno, Sw. Trójca). Wojciech (czy szlachcic ?) umarł w Jeżycach 13 XII 1817 r. mając lat 73. Pozostała wdowa Marianna z Grzegorzewskich (LM Poznań, Sw. Wojciech).Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona88899091[92]93949596Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników