Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona91929394[95]96979899Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników





Bieganowscy - Bnińscy
Biskupscy h. Szreniawa
Biskupscy h. Szreniawa z Biskupic w p. kon., parafii Królikowo. Dobiesław z Biskupic, ojciec jachny, żony Mikołaja z Bielaw, Katarzyny i Marty, w r. 1438 dzidziczek w połowie Obłaczkowa (P.1378 k.89v). Pietrasz z Biskupic, mąż Siechny, która jakow wdowa w r. 1446 dala swej wnuczce Dorocie, córce Kurzęty z Biezdzan, 70 grz. swego posagu oprawionego na Biskupicach (P.1379 k.198).

Małgrorzata, wdowa po Piotrze, dziedziczka w Biskupicach, intromitowana w r. 1461 do swej części w tej wsi (I.Kon.2 k.14v). W r. 1469 Mikołajowi, dziedzicowi w Biskupicach, synowi zmarłego Piotra, dziedzica tamże, ofiarowałyu trzecią część ojczystą i matczyną w Biskupicach i Bystrzycy ciotki jego, panny Katarzyna i Elżbieta, dziedziczki Biskupic (P.1385 k.41). Ów Mikołaj zabił był Piotra z Biskupic i w r. 1473 Jan i Stanisław, dziedzice z Żychlina poręczyli za Mikołaja Annie wdowie po Piotrze, i jej córkom, iż zapłaci 20 grz. główszczyzny (I.Kon.2 k.150v, 160v). W r. 1475 Mikołaj oprawił swej matce Małgorzacie jej posag 50 grz. na połowie części Biskupic i Bystrzycy (P.1386 k.35). T. r., już po śmierci swej matki, kwitowal brata rodzonego (przyrodniego ?) Jana Trąmpczyńskiego z dóbr po niej odziedziczonych w Trąmpczynie, Nowej Wsi, Osinach, zaś Trąmpczyński skwitowal go z dóbr po matce w Biskupicach i Bystrzycy (I.Kon.2 k.164). W r. 1478 na połowie części Biskupic i Bystrzycy oprawił 150 kop gr. posagu swej żonie Katarzynie (P.1386 k.103).

Biskupscy h. Niesobia 1.
@tablica

Biskupscy h. Niesobia 2.
@tablica

Bracia Piotr i Marcin. Z nich Piotr, dziedzic w Biskupicach, kupił w r. 1469 za 50 grz. od panny Elżbiety, córki zmarłego Mikołaja z Mikołajewic, jej częśći matczyne w Biskupicach, zaś całą część matczyną własną i brata Marcina w Kucharach M. p. kon. sprzedał za 300 grz. Janowi, dziedzicowi z Grodźca (P.1385 k.41). Obaj bracia, jako dziedzice Biskupic, kwitowali w r. 1470 z 20 grz. Stanisława z Bielaw (I.Kon.2 k.133v). Piotr nie żył już w r. 1473, zabity przez Mikołaja z Biskupic. Wdowa po piotrze, Anna i córki jego z nią zrodzone: Katarzyna, Jadwiga, Agnieszka, Anna, Dorota, Elżbieta i Małgorzata, miały otrzymac od zabójcy ojca 20 grz. główszczyzny (ib. k.150v, 160v). Owdowiała Anna w asyście rodzonego brata, ks. Jana ze Strzałkowa, plebana w Królikowie, wraz ze swymi córkami kwitowała 1474 r. Mikołaja zBiskupic z owej główszczyzny, tj. z 25 grz. (ib.1 k.22). Anna, wdowa po Piotrze, wraz z niedzielnym synem swym Janem miała 1486 r. termin ze Stanisławem z M. Kurowa (Kon.3 k.2). Katarzyna, Jadwiga i Agnieszka występowały w r. 1487 r. (I.Kal.3 k.361). Marcin z Biskupic kupił w r. 1470 za 50 grz. od Władysława z Sarnowy, rodzonego siostrzeńca i spadkobiercy zmarłego Jana z Biskupic, prawo bliższości do tego spadku (P.1385 k.69). Jako stryj i opiekun córek Piotra występował ów Marcin w r. 1473. W r. 1475 dokonał działu dóbr z nimi i ich matką a swoją bratową (ib. k.62). Anna, żona Marcina z Biskupic, w r. 1467 (Py.14 k.205v). W r. 1476 na połowie swej połowy we wsi Łęg w p. kal. zapisała mężowi sposobem wyderkafu 100 grz., a on oprawił jej na Biskupicach taką samą sumę jako posag (P.1386 k.57v). Ten sam chyba Marcin B. był w r. 1482 r. prokuratorem siostry swej żony, Katarzyny z Łęgu, małżonki Wincentego Kundeja z Biskupic z p. kal. (Py.16 k.51v).

Piotr z Biskupic został w r. 1491 wezwany przez Jana i Marcina z Małego Kurowa do zastawienia za 21 grz. swej części w M. Kurowie Katarzynie, Jadwidze i Agnieszce, swoim siostrom rodzonym (I.Kon.1 k.207v). Jakub B., w 1495 r. prokurator Katarzyny Trąmpczyńskiej, wdowy po Wincentym Stawskim (Py.15 k.3590, a w 1499 r. Jadwigi, wdowy po Andrzeju z kuchar (Kon.4 k.2, 120v). Chyba ten sam Jakub był w 1506 r. jednym z arbitrów przy działach braci z Grabienic (I.Kal.5 k.340), zaś w 1507 r. występował jako wuj Apolonii Mikołajowej Przespolewskiej (Z.Kon.6 k.1v). Agnieszka B., żona Marcina Grabieńskiego, części Biskupic i Bystrzycy sprzedała 1513 r. za 100 grz. zięciowi Stanisławowi Roli z Bratuszyna (p.786 k.460). Wojciech B. zw. też Bruczkowskim zastawił w 1526 r. łąkę zw. "Staw" w Biskupicach Stanisławowi Roli Barłoskiemu (?) (I.Kon.2 k.113), a około r. 1543 zapisal 40 grz. Arnolfowi Białęskiemu jako resztę posagu swej rodzonej siostry Małgorzty, żony Białęskiego (G.263 k.170v). Była ona żoną Białęskiego już 1541 r. (G.335a k.245v), żyła jeszcze 1555 r., kiedy obok niej występowali: Jan B., jej rodzony bratanek, stryj Jan Trąmpczyński i wuj Mikołaj Pakszyński (P.896 k.87; 1396 k.249, 380). Stanisław B. pół łana osiadłego w Biskupicach wyderkował w r. 1528 za 8 grz. Wojciechowi Gałęskiemu (Z.Kon.6 k.49v). Owszystkich wymienionych wyżej B-ch mogę jedynie przypuszczać, iż byli Szreniawitami.

Wojciech B. zw. "Kozala", niewątpliwie Szreniawita, a w każdym razie pewny przodek B-ch, którzy w czasach poźniejszych pieczętowali się Szreniawą. Może był identyczny z Wojciechem B., który wraz ze swą matką Anną pozywał w r. 1500 Jadwigę, wdowę po Janie Otto z Trąmpczyna (Kon.4 k.91v). Widzieliśmy wyżej, że Anna, wdowa po Piotrze, prawowała się z dziedzicem z M. Kurowa. Właśnie w W Kurowie dziedziczył Wojciech "Kozal". Połowę M. Kurowa soprzedał w r. 1527 za 20 grz. Ambrożemu Kurowskiemu (I.Kon.6 k.36v). T. r. kupił całe części Biskupic od Katarzyny Stawskiej, żony Jana Piotrowskiego (Z.Kon.6 k.36v). Od Wawrzyńca Grabieńskiego nabył sposobem wyderkafu w r. 1530 za 530 zł Wolę Podłężną i trzecią część pustej wsi Błożyno (P.1393 k.327). Na połowie części Biskupic i pustek Bystrzyca i Kurowo M., na połowie Woli Podłężnej i na trzecią częśći Błożyna oprawił t. r. posag 320 zł żonie swej Jadwidze, córce Wierzbięty Mruka Biskupskiego h. Niesioba (ib. k.372v), wdowie po Wojciechu Bruczkowskim (I. i D.Z.Kal.2 k.113). Całe Biskupice, połowę Woli Podłężnej i połowę Błożyna z gajem zw. "Grab" w r. 1533 nabył sposobem wyderkafu za 315 zł od Wawrzyńca Grabienickiego, kasztelana santockiego i podwojewodziego konińskiego (Z.Kon.6 k.72v). W r. 1540 dał zobowiązanie Maciejowi Gulczewskiemu Boboli, iż całe częśći ojczyste Biskupic i Kurowa wyderkuje mu za 100 grz. (G.32 k.277). Części wsi Wola i Błożenino (!) wyderkował w r. 1542 za 100 grz. Maciejowi Gulczewskiemu (P.1394 k.521). Nie żył już w r. 1544, kiedy synowie jego: Jan, Krzystof, Stanisław, Łukasz i Piotr, zostali pozwani przez Arnolfa Białęskiego, męża Małgorzaty B. (I.Kon.4 k.54). Owdowiała Jadwiga wraz z synami miała w r. 1545 sprawę z Kurowskimi (ib. k.271). Swe wiano i przywianek, tj. 115 grz. na Biskupicach oraz pustkach Bystrzycy i Kurówku zobowiązała się w r. 1546 dać Stanisławowi Magnuszewskiemu i żonie jego Jadwidze (I.Kal.9 k.295v). Wraz z synmi w r. 1547 kwitowała z 320 zł Grabieńskich, kasztelaniców santockich (ib.5 k.70v). Połowę swych części w Biskupicach i Korzeniewie w p. kal., odziedziczonych po swej matce Małgorzacie, wdowie po Wierzbięcie Bobrownickim, sprzedała w r. 1556 Stanisławowi, synowi Andrzeja Mruka Bobrownickiego (P.1396 k.408). Wraz z synami Krzysztofem i Łukaszem przeprowadziła w r. 1564 działy Biskupic i Korzeniewa z Stanisławem B. Mrukiem (I.Kal.29 s.285). Żyła jeszcze w r. 1567 (Py.106 k.339). Nie żyła już 1576 r. (Py.113 k.51).

I. Jan, syn Wojciecha, wraz z braćmi: Krzysztofem, Stanisławem, Łukaszem i Piotrem skwitowany w r. 1544 przez Macieja Gulczewskiego Bobolę z 100 grz., za które Gulczewski miał sobie zrezygnowane wsie Wolę Podłężną i Błożyno (I.Kon.4 k.80). Od Anny Trąmpczyńskiej, wdowy po Wojciechu Sarnowskim Łaskarzu, kupił w r. 1549 za 300 zł części Biskupic i pustek Bystrzycy (ib.5 k.192). Procesował swych czterech braci w r. 1551 o wydzielenie części Biskupic i Bystrzycy (ib.5 k.192). Procesował swych czterech braci w r. 1551 o wydzielenie części Biskupic i Bystrzycy (I.Kal.14 s.1357). Żoną jego była w r. 1556 Barbara Grabienicka Rolanka, córka Wojciecha (P.1396 k.356v), która t. r. wraz z siostrą, Anną Wolicką, wyderkowała Stanisławowi z Budzisławia Wysockiemu, sędziemu ziemskiemu kaliskiemu, czwartą część Dąbrownicy w p. kon. za 4000 zł w. (P.897 k.553). W r. 1558 przeprowadziła z tą siostrą działy gruntów we wsiach Grabienice, Bodzatki, Rzgowo, Witnica, Błonice, Biskupice (Py.176 k.478). Mężowi zapisała dożywocie swych dóbr w r. 1561 (Py.31 k.89v0. Jan w r. 1563 wraz ze swym bratem niedzielnym Krzysztofem zapisał dług 108 zł Pawłowi Wolickiemu (Py.179 k.153v). Umarł t. r. 9ib. k.479v0. Wdowa wyszła 2-o v. za Marcina Lisieckiego. Nie żyła już w r. 1579. Syn Jana i Barbary, Wojciech.

Wojciech, syn Jana i Grabienickiej, pozwany w r. 1579 przez Lisieckich, synów zmarłego Stanisława (I.Kon.18 k.514). Żeniąc się w r. 1584 z Zofią Górską, córką Wincentego i Katarzyny Jaraczewskiej, zobowiązał się krótko przed ślubem, 4 II, oprawić jej 700 zł posagu na połowie swych dóbr we wsiach: Biskupice, Korzeniewo, Kurówko i Bystrzyca (ib.21 k.15v0, czego też t. r. dokonał (Z.Kon.6 k.281). Skwitowany t. r. przez Jana Lisieckiego z Krzymowa, brata i spadkobiercę ojczyma Wojciecha, Marcina Lisieckiego (ib. k.296). Pokwitował 1585 r. z opieki stryja Piotra (ib. k.256). Skwitował w r. 1586 Annę Szadkowską, wdowę po stryju Krzysztofie, 2-o v. żonę Jana Jadamczewskiego z ruchomości po pierwszym jej mężu (I.Kal.53 s.4060. Czwartą część dworu po dziadzie Wojciechu, przypadłego jemu i stryjom jego, Łukaszowi, Piotrowi i zmarłemu Stanisławowi, sprzedał t. r. za 100 zł stryjowi Łukaszowi (R.Kal.5 k.549v). W r. 1588 został intromitowany do części Biskupic i Bystrzycy, które Anna z Trąmpczyńskich Maciejowa Pruska rezygnowala kiedyś Wojciechowi B., dziadowi tego Wojciecha, zmarły Jan B. nabył od tej Anny wieczyście, ktore zas dektertem grodu kaliskiego zostały przysądzone Wojciechowi (I.Kon.23 k.230). Wedle zobowiązania danego przez stryjów, części Korzeniewa w p. kal. sprzedał w r. 1594 za 400 zł Wojciechowi Parczewskiemu (R.Kal.6 k.835). Żył jeszcze e r. 1597, kiedy go skwitowała z 60 zł Katarzyna z Surzewskich Soszyńska (i.kon.28 k.25v). Nie żył już w r. 1601, kiedy Zofia Górska jako wdowa zapisała dług 100 zł Jakubowi Podbielskiemu (ib.30 k.123v0. W r. 1610 zapisała dług 300 zł zięciowi Janowi Mikołajczewskiemu, a córka jej Katarzyna, żona tego Jana, skwitowała matkę z 500 zł (ib.35 s.816, 818). T. r. zobowiązała się zastawić na dwa lata za 2000 zł małżonkom Golskim połowę swej oprawy na częściach Biskupic, Bystrzycy i Kurówka (ib. s.819). Nie żyła w r. 1622 (I.Kal.88a s.693). Córki Wojciecha i Górskiej: Katarzyna, w l. 1610-38 żona Jana Mikołajczewskiego, Jadwiga, niezamężna 1610 r. (I.Kon.35 s.606), w l. 1614-30 żona Wojciecha Mikołajczewskiego. Synowie, Łukasz i Mikołaj.

1. Łukasz, syn Wojciecha i Górskiej, wraz z bratem Mikołajem zostal w r. 1602 skwitowany z 55 zł przez Sebastiana Kurowskiego (Py.131 k.317, 317v). W r. 1610 ich obu pozywała siostra Katarzyna Mikołajczewska o dług 1000 zł z sumy 2000 zł zapisanej przez ojca obu córkom w posagu (I.Kon.35 s.606, 803). W r. 1622 dziedzic części Biskupic, Bystrzycy i Kurowa (I.Kal.88a s.693). Części Biskupic wydzierżawił wr. 1625 małżonkom Wilczyckim (I.Kon.44 k.273v). Janowi Wardęskiemu zobowiązał sie sprzedać w r. 1646 za 800 zł części Kurówka (Py.150 s.60). Role i łąki w Biskupicach zastawił w r. 1651 córce Zofii i jej mężowi Samuelowi Kurowskiemu (Py.151 s.260). Żył jeszcze w r. 1664 (I.Kon.58 k.259), nie żył już w r. 1677 (ib.60 k.1092v, 1093). Jego żoną była w r. 1643 Marianna Mężyńska. Z niej obok córki Kurowskiej syn Marcin.

Marcin, syn Łukasza, mąż Marianny Otuskiej, córki Stefana i Anny Strzałkowskiej, oprawił jej w r. 1651 posag 600 zł (G.82 k.386v; Py.154 s.63). Od Łukasza Mężyńskiego dostał w r. 1658 cesję sumy 500 zł z sumy oryginalnej 1500 zł, zapisanej przez Adama Grodzieckiego, kasztelana międzyrzeckiego (I.Kon.56 k.325v). Dobra swe w Biskupicach, Bystrzycy, Kurówku, zobowiązał się w r. 1677 sprzedać za 5000 zł bratu stryjecznemu Franciszkowi B. (ib.60 k.1093, 1094). W r. 1681 oboje z żoną dokonali zapisu wzajemnego dożywocia (I.R.D.Z.Kon.28 k.81). Marcin nie żył już w r. 1683, kiedy syn jego i Otuskiej, Paweł, wydzierżawił części Wardężyna od Wojciecha Wierzbięty Biskupskiego i żony jego Konstancji Bronikowskiej (I.Kal.143 s.157).

2. Mikołaj, syn Wojciecha i Górskiej, spisał w r. 1629 wzajemne dożywocie z żoną Barbarą (Dorotą Barbarą) Poniatowską (R.Kal.11 k.69). Od Jana Mikołaczewskiego kupił w r. 1643 części wsi Sladków w p. sier. za 9000 zł (ib.13 k.30v) i t. r. części wsi Biskupice i pustki Bystrzyca sparzedał za 5700 zł Zofii Złotkowskiej, wdowie po Adrianie Kożuchowskim (ib. k.29v). Części Śladkowa kupił w r. 1649 za 4000 zł od Jerzego Giżyckiego (ib.14 k.35v). Barbara Poniatowska nie żyła już w r. 1650 (I.Kal.116 s.716). Zrodzonym z Poniatowskiej córkom, pannie Teresie i Mariannie, zapisał w r. 1661 posagi, po 1000 zł każdej (ib.125 s.142). Synowi Franciszkowi zapisał w r. 1664 dług 3000 zł (i.Kon.58 k.293). Nie żył już w r. 1665 (ib. k.336v). Prócz wspomnianych wyżej córek miał Mikołaj z Poniatowskiej i synów: Wojciecha, Jana, Franciszka i Rafała. Z nich Wojciech aprobował w r. 1650 dokonaną przez zmarłą matkę kasatę oprawy na Biskupicach i pustce Bystrzycy na rzecz Zofii z Złotkowskich Kożuchowskiej (I.Kal.116 s.716). Jan dostał w r. 1645 zapis długu 100 zł od Stefana Górskiego (I.Kon.51 k.451). W r. 1650 był plenipotentem swego ojca (I.Kal.116 s.2099). W r. 1665 dokonał działów wsi Śladków i Biskupice ze swymi braćmi: Franciszkiem i Rafałem, pod zakładem 4000 zł (I.Kon.58 k.336v). Żył jeszcze w r. 1669 (ib. k.564v). Bezpotomny, nie żył już w r. 1687.

1) Franciszek, syn Mikołaja i Poniatowskiej, plenipotentem ojca w r. 1654 (I.Kal.120 s.1151), poranił w r. 1669 Wojciecha Szetlewskiego cz. Jaroszewskiego (i.Kon.58 k.560). Wraz z bratem Rafałem dziedzic Śladkowa, w imieniu własnym i brata Jana zastawił t. r. tę wieś za 3000 zł małżonkom Rudawskim (ib. k.564v). Poraniony w r. 1671 w polu wsi Szetlewo przez braci Jaroszewskich (ib.60 k.237). Mąż Doroty Słoneckiej, córki Stanisława i Doroty Radzewskiej, która w 1665 r. otrzymała od Jakuba Racięskiego i jego żony Anny Swiechowskiej cesję zapisu zastawnego 4000 zł na wsi Podbiele i na części Szetlewa w p. koniń., danego przez zmarłego Wojciecha Otto Trąmpczyńskiego (P.1076 k.274v). Wraz z bratem Rafałem sprzedal Złotków w r. 1682 za 8500 zł Sewerynowi Czyżewskiemu (I.Kal.140 k.611). Żył jeszcze w r. 1685, kiedy został skwitowany z 300 zł z sumy 600 zł zastawnej na Biskupicach przez Jana Koszkowskiego (I.Kon.66 k.93v). Bezpotomny, nie żył już w r. 1687, kiedy wdowa zawierała kontrakt z Rafałem B. (Py.154 s.3). W r. 1690 ta Dorota, już wdowa i po drugim mężu Janie Czepowskimm, była 3-o v. żoną Wawrzyńca Swinarskiego (I.Kal.146 s.194). Nie żyła już w r. 1712 (I.Kon.73 k.117v, 167v).

2) Rafał, syn Mikołaja i Poniatowskiej, w r. 1673 mąż Teresy Cielmowskiej, córki Stanisława i Jadwigi Jaroszewskiej (ib.60 k.533;69 k.447). Spadkobierca bezpotomnych braci, Franciszka i Jana, części Biskupic, Bystrzycy i Kurówka sprzedał w r. 1687 za 1700 zł Aleksandrowi Wierzbięcie B. (I.Kal.142 k.504). Teresa z Cielmowskich mianowała w r. 1692 plenipotentami męża i syna Wojciecha (i.Kon.69 k.118). Rafał w r. 1698 był dziedzicem Kuchar Cerkiewnych (ib.70 k.338, 339v). W r. 1701 Teresa, już owdowiała, dziedziczka Kuchar Cerkiewnych, zapisała 600 zł Ignacemu Waliszewskiemu (ib.72 k.87). Żyła jeszcze w r. 1722 (ib.75 k.334v). Córki Rafała i Cielmowskiej: Dorota wydana 1-o v. za Jakuba Zagórskiego, poślubiła 2-o v. w r. 1713, krótko po 25 I, Adama Łukowskiego, Zofia, niezamężna w r. 1719 (ib.75 k.160v), w r. 1749 wdowa po Teodorze Korzeniewskim, i zapewne Marcjanna, nie żyjąca w r. 1750, żona Seweryan Kanigowskiego. Synowie: Franciszek, wspomniany w r. 1698 (ib.70 k.377v), Piotr, który w r. 1743 scedował bratankom, synom Wojciecha, sumę 80 zł, zapisaną w r. 1729 przez ks. Jana Kobierzyckiego, kanonika kaliskiego, dziedzica Rajska (ib.77 k.294), i wreszcie Wojciech, o którym niżej.

Wojciech, syn Rafała i Cielmowskiej, wspomniany pierwszy raz w r. 1692 (ib.69 k.118), w r. 1711 mąż Katarzyny Imiałkowskiej (Jemiałkowskiej0, córki Aleksandra i Jadwigi Krasowskiej (ib.73 k.101v), w r. 1712 współdziedziczki Brzostowa w p. pyzdr., obok siostry Bobrowskiej odziedziczonego po zmarłym bracie Janie Imiełkowskim (P.284 k.50; 287 k.144). Dziedzic Kuchar, oprawił tej żonie w r. 1726 posag 4500 zł (P.1207 k.26v), a ona t. r. połowę Brzostowa sprzedała za 10.000 zł swej siostrze Krystynie i jej mężowi Michałowi Bobrowskiemu, podstolemu smoleńskiemu (ib. k.38v0. Drugą żoną Wojciecha była w r. 1742 Katarzyna Kobierzycka, córka Jana i Teresy Dzierzbińskiej, wdowa 1-o v. po Antonim Starczewskim (I.Kal.178/80 s.106, 422). Wojciech t. r. umarł, a wdowa zapisała 1000 zł swym pasierbom, Antoniemu i Rochowi (ib. s.523). Prócz tych synów (o nich niżej0 była tzeż z pierwszej żony córka Konstancja, wydana w r. 1732, krótko po 22 XI, za Pawła Sokołowskiego.

(1) Antoni, syn Wojciecha i Imiałowskiej, obok brata Rocha po rodzicach współdziedzic Kuchar Cerkiewnych 1744 r. (I.Kon.77 k.350v0. Jego żoną była w r. 1747 Anna Rudkowska, córka Franciszka i Joanny Morawskiej (G.98 k.146v). W r. 1749 Antoni przeprowadził działy z bratem (I.Kon.78 s.307) i wedle zapadłych tam postanowień połowę Kuchar i części w Bogusławicach sprzedał t. r. za 15.450 zł bratu (P.1298 k.89). W r. 1751 występował jako posesor wsi Siernicze M. (G.98 k.481v). W r. 1756 wraz z żoną, nazawni dzidzicami dóbr Siernicze W., kwitowali się z Konstantym Wyganowskim (ib. k.789v). Antoni żył jeszcze w r. 1761 (G.108 k.131v), nie żył już w r. 1765, kiedy to syn jego Michał w imieniu własnym i braci: Piotra, Walentego i Ludwika, skwitował z 1750 zł stryja Rocha (I.Kon.80 k.12v). Anna nie żyła już w r. 1783 (G.110 k.6v). Była i córka Konstancja, wydana w r. 1771, krótko po 7 III, za Ignacego Gostyńskiego.

a. Michał, syn Antoniego i Rudkowskiej, podpisał w r. 1769 akces do konfederacji barskiej (P.1346 k.29-30). Od swych braci: Piotra, Walentego i Ludwika, kupił w r. 1773 za 50.000 zł Siernicze M. w p. gnieźn. (Py.158 k.2560. Od swej żony, Salomei Hersztopskiej, i od jej sióstr Elżbiety i Zofii, córek Józefa i Julianny Koszutskiej, kupił w r. 1774 za 60.000 zł Ostrów w p. kośc. (Kośc.332 k.22, 22v; Ws.97 k.103). Tę wieś sprzedał jednak 1775 r. 28 VI za tę samą sumę Świętosławowi Twrdowskiemu (P.1352 k.301v; Ws.97 k.103). Wraz zbratem Piotrem dostał w r. 1784 od Ksawerego Rudkowskiego cesję części spadku po zmarłych Morawskich, oficjale gnieźnieńskim i kasztelanie przemęckim (G.111 k.39). Prawa spadkowe po Jakubie Morawskim do dóbr Budzislaw Górny, Zberzyno i Zberzynko w p. gnieźn. zrazu 20 IV 1784 r. zbył bratu Piotrowi (który skupił je i od innych), ale 2 XII 1788 r. nabył je od niego, a 24 X 1789 r. i od Mateusza Morawskiego za 2000 zł (I.Kon.84 k.173), poczem, jako dziedzic Budzisławia Górnego, Zberzyna i Zberzynka, wytoczył 1790 r. proces Andrzejowi Gorzeńskiemu, regentowi ziemskiemu wschowskiemu, posiadaczowi tych dóbr (G.115 k.27). Jednak t. r., 5 III, w imieniu własnym i brata Ludwika dobra powyższe sprzedał temuż Gorzeńskiemu za 20.000 zł (P.1367 k.65). Żył jeszcze w r. 1791 (Py.163 k.1009v). Nie żył już 23 XII 1804 r. (LB Szczury-Górzno). Jego żona występowała jeszcze w r. 1788 (p.1375 k.218). Ich synowie: Michał Franciszek, ur. w Ostrowie, ochrzcz. 1 XI 1772 r., Józef Andrzej Walenty, ochrzcz. 29 XI 1773 r., zmarły 4 XII t. r. (LB i LM Śrem), córka Katarzyna Józefa Nepomucena, ur. zap. w Mieszkowie, ochrzcz. 28 IV 1793 r., zmarła tamże 6 V 1793 r. (LM, LB Mieszkowo). Z synów, wspomniany wyżej Michał franciszek chyba identyczny z Franciszkiem synem tychże rodziców, mężem Nepomuceny Czaplickiej, córki Józefa i Teresy Zakrzewskiej. Ów Franciszek w latach 1811-1813 dzierżawca folwarku Szpigel (LB Donaborów). Synowie tych małżonków, Józef, ur. 9 II 1806 r. i Michał Adam, ur. 23 XII 1804 r.,obaj urodzeni w Szczurach (LB Szczury-Górzno) oraz inny jeszcze Józef, ur. w Szpiglu 11 III 1813 r. (LB Słupia).

b. Piotr, syn Antoniego i Rudkowskiej, mąż Anny Broniszówny, córki Ignacego i Katarzyny Boboleckiej, spisał z nią wzajemne dożywocie w r. 1781 (G.108 k.119). W r. 1784 20 IV zawarł w Budzisławiu układ z Ksawerym Rudkowskim, Walentym Wyganowskim i braćmi swymi, Michałem i Walentym, nabywając od nich, jako od współspadkobierców Jakuba Morawskiego, Budzisław Górny, Zberzynow i Zberzynko. Prawo nabywcze ustąpił potem w r. 1788 bratu Michałowi (G.115 k.27). Wraz z żoną kupił 4 IV 1786 r. od Franciszka Antoniego Konopki, komornika ziemskiego gnieźnieńskiego, część Jabłonki w p. kon.(G.113 k.786). Odziedziczone po jej ojcu części Jarotek sprzedali oboje w r. 1787 za 14.000 zł temuż Konopce (G.114 k.60). Dokonali z nim, jako z dziedzicem Nieborzyna, w r. 1788 zapisu na kompromis w sporze dotyczącym tej wsi, której część należała do jej ojca (G.115 k.20v). Nie żył już w r. 1789, kiedy wdowa w imieniu własnym i córki Tekli zawarła układ z Michałem B. (ib. k.21). W r. 1790 Trzcielin w p. pozn., wieś po swym ojcu, sprzedała za 57.887 zł Michałowi Wierzchlejskiemu (P.1367 k.644). T. r. wyszła powtórnie zamąż, zaślubiając tego Wierzchlejskiego. Przed ślubem zapisała mu dług 11.000 zł (Py.165 k.26). Wzajemny zapis dożywocia zeznali w r. 1791 (Py.166 k.275v).

c. Walenty, syn Antoniego i Rudkowskiej, występował w r. 1776, jako plenipotent braci Michała i Ludwika (G.102 k.65v). Jego żona, Konstancja Kierska, córka Antoniego i Teresy Koczorowskiej, kwitowała w r. 1779 brata Nepomucena z 12.000 zł (P.1336 k.180). T. r. był dzierżawcą Chrząstowa, wsi dziedzicznej Stefana Kierskiego. Swoją część wsi Siernicze M. sprzedał Walenty w r. 1788 bratu Michałowi (G.115 k.16v), ale dziedzicem tej wsi nazwany jeszcze i w r. 1791 (ib. k.47v). Posesor Goli 1792 r. (LB Stary Gostyń). Dnia 25 VI 1792 r. kupił od Michała Wierzchlejskiego Trzcielin M. w p. pozn. za 89.280 zł (P.1369 k.979). "Młodzieniec z Trzcielina" trzymał do chrztu 1804 r. córkę Kazimierza Zbielskiego i Teresy z B-ch (LB Buk). Żył jeszcze 20 V 1809 r., nazwany wtedy dziedzicem Trzcionki (!) (LC Potarzyce). Już nie żył 2 VI 1816 r. (LC Modrze). Jego synowie, Roch i Nepomucen, bliźnięta, urodzeni w Chrząstowie, ochrzczeni w maju 1779 r. (LB Wieszczyszyn), oraz Józef. Chyba córką jego była Teresa, przed r. 1804 wydana za Kazimierza Zabielskiego.

Józef, syn Walentego i Konstancji Kierskiej, ur. ok. 1785 r. podpułkownik wojsk polskich 1816 r., dziedzic wsi Brzuskiej (!) 1816 r. oraz po ojcu wsi Trzcielino Szlacheckie, umarł 15 X 1828 r. (LM Konarzewo). Ożenił się 2 VI 1816 r. z Antoniną Potocką, córką Aleksandra i Nepomuceny z Dzierzbińskich, mająca lat 26 (LC Modrze), zmarłą 24 VII 1821 r. w Trzcielinie (LM Konarzewo, tu wiek na lat 24 !). Ich dzieci: Eugeniusz, ur. w Trzcielinie 23 XI 1817 r. (LB Modrze), Tytus, ur. ok. 1818 r., Kazimierz Józef, ur. w Trzcielinie 3 III 1820 r. (LB Konarzewo), Antonina Krystyna, ur. w Trzcielinie 1821 r. (LB Modrze). Wszyscy czworo przeżyli ojca (LM Konarzewo).



Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona91929394[95]96979899Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników