Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona92939495[96]979899100Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Biskupscy h. Niesobia 2.
d. Ludwik, syn Antoniego i Rudkowskiej, porucznik regimentu Ponińskiego, podniósłszy od brata Michała 9050 zł, rezygnował mu w r. 1783 swoją część we wsi Siernicze M. (G.110 k.6v). Jako porucznik regimentu pieszego wojsk koronnych występował w l. 1789-90 (Py.164 s.1064; P.1367 k.65).

(2) Roch, syn Wojciecha i Imiałkowskiej, w r. 1743 plenipotent wuja Jakuba Kęszyckiego (I.Kon.77 k.306), dziedzic Kuchar Cerkiewnych w l. 1744-92 (ib. k.336v; Py.166 k.332), w r. 1750 mąż Teresy Koszutskiej, córki Antoniego, burgrabiego pyzdrskiego, i Agnieszki Chudzyńskiej (P.1298 k.90), która żyła jeszcze 1789 r. (Py.164 k.1064). Ich córka Franciszka była w r. 1770 żoną Kazimierza Głoskowskiego, syn ich Walenty.

Walenty, syn Rocha i Koszutskiej, w r. 1781 spisał wzajemne dożywocie z żoną Zofią Kossobudzką, córką Jerzego i Agnieszki Łętkowskiej (I.Kon.82 k.234v). Walenty, łowczy bydgoski, dziedzic Kuchar Kościelnych, w r. 1781 składał przysięgę w myśl dekretu zapadłego między nim i Anną z Broniszów 1-o v. Biskupską, 2-o v. Wierzchlejską (ib.84 k.311). Był chyba identyczny z Walentym synem Rocha, ale sprawa z Wierzchlejską mogłaby wskazywać na Walentego syna Anroniego i Rudkowskiej. Rostrzygnąć tego w sposób kategoryczny nie umiem.

II. Krzysztof, syn Wojciecha i Wierzbiętówny Biskupskiej, żeniąc się w r. 1564 z Anną Szadkowską, córką Marcina, zobowiązał się oprawić jej 500 zł posagu na połowie części Biskupic, Kurowa, Korzeniewa i Bystrzycy w p. kal. i kon. (I.Kal.29 s.952). W r. 1565 dokonał tej oprawy (I. i D.Z.Kal.6 k.555). Był w r. 1570 opiekunem bratanka Wojciecha, syna Jana (I.Kal.36 s.641). Bezpotomny, nie żył już w r. 1572, kiedy wdowa prawa swe do dóbr mężowskich scedowała jego braciom, Łukszaszowi i Piotrowi (I.Kon.16 k.151v).

III. Stanisław, syn Wojciecha i Wierzbiętówny Biskupskiej, nieletni w r. 1547 (I.Kon.5 k.70v), żeniąc się około r. 1574 z Dorotą Jaraczewską, wdową 1-o v. po Andrzeju Kembłowskim, oprawił jej w r. 1576 na połowie części uzyskanych z działów braterskich w Biskupicach, Korzeniewie, Kurówku i Bystrzycy posag 1000 zł (P.1398 k.621v). Dla zrodzonych z niej synów, Krzysztofa i Marcina, mianował w r. 1578 opiekunami: żonę, brata Piotra B. i innych (I.Kon.18 k.115). Jaraczewska umarła tego roku lub następnego, bo już w r. 1579 Stanisław na tych samych dobrach oprawił 1000 zł posagu drugiej swej żonie Dorocie z Padniewa Złotnickiej, córce Jana i Agnieszki Izdbieńskiej (I.Kal.48 s.162; R.Kal.5 k.62v). Żył jeszcze w r. 1580 (P.135 k.465v), nie żył w r. 1582, kiedy owdowiała Dorota Złotnicka cz. Padniewska kwitowała ze 100 zł swych braci Stanisława i Wojciecha Złotnickich cz. Padniewskich (I.Kal.48 s.160). W r. 1583, cedowała mężowskiemu bratu Łukaszowi część zapisy na 370 zł danego sobie przez opiekunów swych pasierbów (I.Kal.49 s.391). i t. r., krótko po 1 X, wyszła 2-o v. za Piotra Żerońskiego (I. i D.Z.Kon.18 k.30). Trzej synowie urodzeni z Jaraczewskiej: Krzysztof, Marcin i Piotr, zostali intromitowani w r. 1579 do dóbr synów zmarłego Łukasza Jaraczewskiego (Py.116 k.370). O Marcinie i Piotrze nie wiem nic więcej.

Krzysztof, syn Stanisława i Jaraczewskiej, ur. około r. 1574 (w r. 1594 miał lat 20), pozostawał w r. 1582 pod opieką stryja Piotra (P.938 k.251v). W r. 1594 skwitował z opieki ks. Jana Rozdrażewskiego, sufragana włocławskiego, i Kaspra Modlibowskiego (I.R.D.Z.Kon.18 k.30). Dostał w r. 1597 od Walentego Trąmpczyńskiego zobowiązanie sprzedania sobie za 500 zł części Biskupic i Bystrzycy (Py.128 k.62; I.Kon.28 k.274v). Około r. 1595 zaślubił Jadwigę z Rusinowa Wolską córkę Jana z Woli Łaszczowej, której w r. 1596 oprawił 850 zł posagu na połowie części w Kurowie i pustce Bystrzycy (I.R.D.Z.Kon.18 k.70v), a którą chowano w Jastrębnikach 23 V 1602 r. Jej brat, Andrzej Wolski, oskarżył Krzysztofa, iż poślubiwszy Jadwigę żył z nią źle około siedmiu lat, aż wreszcie w Biskupicach 23 IV pobił ją i skopał, zaś 30 IV zabił (I.Kon.30 k.377). Stanisław córce swej Annie, urodzonej z tej pierwszej żony, zapisal w r. 1602 dług 500 zł (ib. k.414). Od Stanisława Trąmpczyńskiego kupił w r. 1609 za 1000 zł część Biskupic i Bystrzycy (R.Kal.1 k.349) i t. r. kwitował Stanisława Tarnowskiego, ojca swej drugiej żony Małgorzty z 2000 zł, zapisanych w grodzie radziejowskim na poczet posagu (N.167 k.260). Dodawszy od siebie drugie tyle, oprawił jej w r. 1610 posag 4000 zł (I.Kon.38 k.477; 40 s.101). Krzysztof w r. 1618 w imieniu zrodzonych z niej dzieci: Adama, Zygmunta, Zofii i Heleny, kwitował się z małżonkami Nieniewskimi (ib. s.2360. T. r. od Andrzeja syna Łukasza, kupił części Biskupic, Kurówka i Bystrzycy za 4000 zł (R.Kal.9 k.136). W r. 1622 na połowie częśći tych wsi oprawił 1800 zł posagu trzeciej swej żonie Katarzynie Chrząstowskiej, córce Mikołaja (N.222 s.408v). Był katolikiem. Testament swój spisał w Poznaniu 13 XI 1627 r., polecając pochować swe ciało w poznańskim kościele Św. Mikołaja, na wypadek gdyby umarł w tym mieście. Na opiekuna swych dzieci wyznaczył m. in. kanonika poznańskiego Wojciecha B. Starszej córce Annie, której naznaczył już posag 1350 zł, dodał teraz 150 zł i tyleż drugiej córce Zofii. Helenie, gdyby szła do klasztoru, bracia mieli dać 800 zł (I.Kon.46 k.188). Krzysztof nie żył już w r. 1629 (Py.143 k.20v). Katarzyna Chrząstowska w r. 1632 była już 2-o v. żoną Piotra Łukomskiego (I.Kon.46 k.655). Dzierżwił od niej w r. 1634 części w Biskupicach Dobrogost Woliński, mąż jej najstarszej pasierbicy Anny B. Wolińscy przez nieopatrzność spalili tamtejszy dwór (Py.146 s.25). W r. 1650 Katarzyna była już wdową i po tym drugim mężu (Py.151 s.242). Żyła jeszcze w r. 1666, kiedy od syna Jana dostała zapis 6000 zł długu na częściach Biskupic, Bystrzycy i Kurówka (py.153 s.439). Nie żyła już w r. 1670 (I.Kon.60 s.5). Córką Krzysztofa z pierwszej żony była wspomniana już Anna, niezamężna w r. 1627, a w l. 1633-37 żona Dobrogosta Wolińskiego. Z drugiej żony Zofia, niezmężna w l. 1618-32, w l. 1644-59 żona Walentego Postruskiego, i Helena, niezmężna w l. 1618-44 (Py.150 s.175). Synowie z Tarnowskiej, Adam i Zygmunt, z Chrząstowskiej, Jan i Wojciech.

1. Adam, syn Krzysztofa i Tarnowskiej, występował w r. 1634 (Py.146 s.642). Żonie Annie Mężyńskiej, córce Stanisława oprawił w r. 1637 na połowie części Biskupic, Bystrzycy i Kurówka posag 1800 zł (R.Kal.11 k.816). Zapis wzajemnego dożywocia spisał z nią w r. 1641 (I.R.D.Z.Kon.30 k.25). Wraz braćmi, zygmuntem i Janem, a w imieniu również i brata Wojciecha, części Biskupic, Bystrzycy i Kurówka, odziedziczone po rodzicach i po stryju Janie, burgrabim kaliskim i żupniku bydgoskim, sprzedali w r. 1642 za 15.600 zł Zofii Złotkowskiej, wdowie po Adamie Kożuchowskim (R.Kal.12 k.402v). W r. 1657 Adam zapisał 2000 zł długu swej żonie (I.Kon.56 k.308). Nie żył w r. 1661, kiedy wdowa cedowała córce Mariannie sumę 600 zł zapisaną jej przez Gądkowskiego (I.Kal.125 s.93). Mężyńska nie żyła już w r. 1690 (I.Kon.68 k.218). Córka Marianna była w l. 1673-94 żoną Franciszka Sławińskiego, zaś 2-o v. w l. 1697-99 Jana Malczewskiego. Synowie: Wladysław, Maciej i Krzysztof.

1) Władysław, syn Adama i Mężyńskiej, swej żonie Barbarze Sarnowskiej zapisał w r. 1665 dług 600 zł (ib.58 k.336). W r. 1674 wraz ze swymi braćmi, Maciejem i Krzysztofem, jako spadkobiercy stryjów Zygmunta i Wojciecha, skwitowali stryja Jana z części po nich odziedziczonych w Biskupicach (Py.154 s.359). W r. 1679 Władysław wraz z żoną Barbarą Sarnowską wydzierżawili na rok wieś Czarnotul od Anny z Czarnotulskich, wdowy po Janie Goźlińskim (G.86 k.158). Jako spadkobierca stryja Jana, w imieniu własnym i rodzeństwa kwitował w r. 1690 kanonika krakowskiego ks. Jana Ciświckiego (I.Kal.146 s.44).

2) Maciej, syn Adama i Mężyńskiej, spisał w r. 1683 wzajemne dożywocie z żoną swą Marianną Szczawińską (ib.142 s.124v), a w r. 1685 oboje oni wydzierżawli od małżonków Boguckich na trzy lata Siewieruszki M. (ib.143 s.110). Maciej żył jeszcze w r. 1690 (ib.146 s.11).

3) Krzysztof, syn Adama i Mężyńskiej, w r. 1682 mąż Krystyny Drogoszewskiej (I.Kon.63 k.768), córki Andrzeja i Zofii Mierzewskiej, oprawił jej w r. 1687 posag 700 zł (I.Kal.142 k.533v). Żył jeszcze w r. 1698 (I.Kon.70 k.339v). W r. 1708 Krystyna, już wdowa, wraz z synem Stanisławem brała w zastaw od małżonków Pawłowskich za 3000 zł wsie Kleparz i Robaszkowo (G.92 k.141). Wraz z synem kwitowała ich z tej sumy w r. 1713 (G.93 k.140v). Żyła jeszcze w r. 1719 (py.157 k.85).

Stanisław, syn Krzysztofa i Drogoszewskiej, w r. 1717 oprawił 3000 zł posagu żonie swej Konstancji Gdowskiej, córce Stanisława i Marianny Ogińskiej (I.Kal.160 k.20). Żył jeszcze w r. 1732, kiedy jego żona kwitowała Radolińskiego podkomorzego wschowskiego (G.96 k.458v).

2. Zygmunt, syn Krzysztofa i Tarnowskiej, był chyba chory lub nienormalny, bo ojciec w testamencie z r. 1627 mówi o nim "gdzieby nie beł aptus do dyspozycyjej samem sobą i ojczyzną", ma mieszkać przy braciacj i mieć dożywocie 2000 zł (I.Kon.46 k.188). Żył jeszcze w r. 1650 (ib.53 k.195v). Bezpotomny, nie żył już w r. 1674.

3. Jan, syn Krzysztofa i Chrząstowskiej, zawierał 9 IV 1657 r. w Szetlewku kontrakt małżeński o rękę Jadwigi Strzałkowskiej, córki Piotra i Anny Modrzewskiej, pod zakładem 2000 zł (ib.56 k.296v). Pozywała go w r. 1659 siostra Postruska, oskarżając o zadanie jej ran w Biskupicach (ib. k.388). Wraz z żoną występował w r. 1680 (Py.155 s.59). Części Biskupic, Bystrzycy i Kurówka sprzedał w r. 1687 za 15.000 zł Aleksandrowi Wierzbięcie Biskupskiemu (I.Kal.142 k.502). Spisał testament w Lądku 11 IV 1689 r. Ów folwark Lądek, należący do Królikowa, trzymał w 6000 zł od dziedzica ks. Jana Ciświckiego. Za Biskupice był mu winien Aleksander Wierzbięta Biskupski jeszcze 6000 zł. Synowcom po Adamie legował po 1000 zł każdemu. Stanisławowi Strzałkowskiemu, bratu swej żony, nakał uiścić z jej sumy posagowej jeszcze 1500 zł (żona więc już nie żyła !). Kazał się pochować w kościele królikowskim. Wykonawcami swej ostatniej woli mianował synowców: Wladysława, Macieja i Krzysztofa (Py.155 s.21). Nie żył już w r. 1690 (I.Kal.146 s.11).

4. Wojciech, syn Krzysztofa i Chrzątowskiej, w imieniu swej matki kwitował w r. 1653 Stefana Chrząstowskiego z 800 zł (N.227 k.102). Część w Biskupicach zw. "Podlesie" zastawił w r. 1672 za 200 zł Andrzejowi Jagniątkowskiemu (I.Kon.60 k.379). Bezpotomny, nie żył już w r. 1674.

IV. Łukasz, syn Wojciecha i Wierzbiętówny Biskupskiej nieletni w r. 1547 (ib.5 k.70v). Żoną jego była Elżbieta Jeżewska, córka Wojciecha, wdowa 1-o v. po Marcinie Dąbrowskim, której w r. 1571 oprawił 500 zł posagu na Biskupicach, Kurowie, Korzeniewie i pustce Bystrzycy (P.1398 k.221v; 935 k.266). W l. 1571-80 obok braci i bratanka Wojciecha, dziedzic Korzeniewa (I.Kal.45 s.945; R.Kal.5 k.150). W r. 1588 pozywał go Bartłomiej Wolski o bezprawne zajęcie częśći w Biskupicach i Bystrzycy, stanowiących własność jego banitowanego brata Piotra B. (Py.125 k.27v). Połowę części w Bystrzycy sprzedał w r. 1591 za 500 zł Janowi Białęskiemu (P.347 k.96). Wraz z bratankami Krzysztofem i Wojciechem części w Korzeniewie sprzedał w r. 1594 za 1200 zł Wojciechowi Parczewskiemu (R.Kal.6 k.821v), a t. r. wraz ze swą żoną części w BYstrzycy rezygnował synom: Janowi, Andrzejowi, Wojciechowi i Adrianowi (ib. k.833). Oboje w r. 1598 czwartą część w Biskupicach, Kurówku i Bystrzycy dali synowi Janowi (ib.7 k.189v). Żyła jeszcze w r. 1613 (Kośc.290 k.342v). Córki Łukasza i Jeżewskiej: Magdalena, wydana w r. 1597 za Marcina Słopanowskiego, Helena wyszła w r. 1613 za Jana Cykowskiego, Zofia wyszła 1620 r. za Marcina Turskiego cz. Tomickiego.

1. Jan, syn Łukasza i Jeżewskiej, pisał się czasem "Szreniawą" B-im (G.70 k.540). Jego żoną była w r. 1599 Zofia Cykowska, wdowa po Wacławie Błociszewskim (Kośc.279 k.211v; P.970 k.361v). W r. 1601 na połowie części w Biskupicach oprawił jej posag 3000 zł (P.1404 k.290v). W r. 1608 dzierżawił od Mikołaja Walewskiego, starosty nakielskiego i gnieźnieńskiego, dobra starostwa nakielskiego (N.167 k.35). T. r. tytułowany podstarościm nakielskim (ib. k.54). Cyba to jemu (w dokumencie brak imienia) król 16 Iv 1609 r. nabyć prawa do wójtostwa w Nakle od Samuela Targowskiego (M.K.153 k.94v). Zofia Cykowska żyła jeszcze w r. 1619 (N.171 k.385), nie żyła już w 1628 r. (P.1020 k.21). Jan częśći w Biskupicach, Bystrzycy i Kurówku, odziedziczone po bracie Wojciechu, oraz części w tych wsiach należące do swych bratanic, córek zmarłego Adriana, zastawił w r. 1626 za 4500 zł swemu stryjecznemu bratu Krzysztofowi (I.Kon.44 k.568v). W r. 1632 Jan był burgrabią ziemskim kaliskim i żupnikiem bydgoskim (R.Kal.11 k.397; ZTP 28b s.2807). Żył jeszcze w r. 1633 (R.Kal.11 k.442v), nie żył już w r. 1634 (Py.146 s.25, 637). Jego drugiej żonie, Jadwidze Słopanowskiej, wychodzącej powtórnie za Andrzeja Krzesińskiego, ten ostatni zabezpieczył 24 VII 1635 r. na krótko przed ślubem 3000 zł posagu (P.1418 k.457; G.80 k.28). Spadek po Janie w Biskupicach, Bystrzycy i Kurówku brali Adam, Zygmunt, Jan i Wojciech, synowie Krzysztofa (R.Kal.12 k.402v).

2. Andrzej, piszący się czasem "Srzeniawa B." Syn Łukasza i Jeżewskiej w r. 1602 mąż Małgorzaty Miniszewskiej (I.Kal.68 s.696), wdowy 1-o v. po Stanisławie Turskim (ib.78 s.709), sporządził z nią zapis wzajemnego dożywocia 1603 r. (R.Kal.7 k.529). Części w Biskupicach, Kurówku i Bystrzycy sprzedał w r. 1618 za 4000 zł Krzysztofowi B. (ib.9 k.36). Wraz z żoną występował jeszcze w r. 1615 (I.Kon.38 k.477). Obok swych bratanic po bracie Adrianie współspadkobierca brata Jaba, cedował w r. 1634 sumy po nim Katarzynie z Chrząstowskich 1-o v. B., 2-o v. Łukomskiej (Py.146 s.637). żył jeszcze w r. 1648, kiedy występował jako dziedzic części Biskupic i współspadkobierca siostry Słopanowskiej (P.1058 k.503v).

3. Wojciech, syn Łukasza i Jeżewskiej, działał w imieniu ojca już w r. 1588 (I.Kon.23 k.230). W r. 1602 mąż Jadwigi Miniszewskiej, córki Sebastiana wdowy 1-o v. po Marcinie Karskim (Py.131 k.400v; J.Kal.70 k.491v). Żył jeszcze w r. 1613 (Kośc.290 k.342v). Bezpotomny, nie żył już w r. 1615, kiedy Jadwiga zapisała 200 zł długu synowi z pierwszego męża, Piotrowi Karskiemu (I.Kal.81 k.114). Skwitowała 1616 r. Jana, Andrzeja i Adriana, braci swego męża, z dożywocia swego (ib.82 s.1445). Żyła jeszcze w r. 1639 (Py.148 s.260).

4. Adrian, syn Łukasza i Jeżewskiej, w r. 1611 mąż Zofii Jaraczewskiej, wdowy 1-o v. Pawle Muchlińskim (N.167 k.712; Kc.126 k.178). Umarł między r. 1616 i 1619 (I.Kal.82 s.1696; N.171 k.385), a wdowa była w r. 1622 3-o v. żoną Jana Kiełczewskiego (I.Kal.88a s.1379). Jego dwie małoletnie córki, Jadwiga i Halina, pozostawały w r. 1636 (ib.48 k.300).

V. Piotr, syn Wojciecha i Wierzbiętówny Biskupskiej, nieletni w r. 1547 (ib.5 k.70v). Jego żoną była Regina Przetocka, córka Mikołaja i Barbary Stawickiej (P.938 k.440; 964 k.1430), z którą w r. 1582 sporządził zapis wzajemnego dożywocia (R.Kal.5 k.279v). W r. 1589 nazwany banitą i wywołańcem. Był wredy dziedzicem części w Biskupicach i Bystrzycy (py.125 k.27v). W r. 1594 oprawił swej żonie 3000 zł posagu na połowie Szyszewa w wojew. brzeskim lit., a części Biskupic, Bystrzycy i M. Kurowa sprzedał za 1800 zł bratu Łukaszowi i bratankowi Krzysztofowi (R.Kal.6 k.880v). Regina Przetocka wraz z siostrą Dorotą, zamężną Jaraczewską, sprzedały w r. 1595 dom po ojcu na przedmieściu Św. Marcina w Poznaniu za 200 grz. Mikołajowi Mierzewskiemu (ib.2 k.461v). Piotr dla swych dzieci urodzonych z Przetockiej: Stanisława, Wojciecha, Jerzego, Barbary, Jadwigi, mianował w r. 1596 opiekunów: żonę, bratanka Wojciecha i innych (P.965 k.201). Córkom Jadwidze i Barbarze zapisał t. r. po 800 zł posagów (ib. k.202). W r. 1610 Piotr był posesorem Łagiewnik (I.Kon.35 s.612). Żył jeszcze w r. 1620, kiedy synowi ks. Wojciechowi cedował pewną sumę (Py.140 s.116). Nie żył już w r. 1631. Regina umarła między r. 1605 i 1615 (P.1405 k.268v; I.Kal.81 k.278). Synowie Piotra i Przetockiej, Stanisław i Wojciech, córki Barbara, Jadwiga i Marianna, panny występowali razem w r. 1615 (I.Kal.81 k.278). Jak widzimy, nie było już wśród nich Jerzego, była natomiast Marianna, nie wymieniona w r. 1596, a więc zapewne urodzona po tej dacie. O Stanisławie wiem jeszcze tylko tyle, że żył w r. 1621 (P.1412 k.886). Czy nie tego to Stanisława żoną była w r. 1618 Barbara Tarnowska ? (N.171 k.199v). W r. 1629 występowała Barbara Baranowska, żona Stanisława Biskupskiego, ale czy też tego ? (N.176 k.408v). O Wojciechu zob. niżej. Z córek, Jadwiga w r. 1633 była żoną Jakuba Piotraszewskiego z p. kruszwickiego, Marianna, w l. 1626-31 żona Stanisława Wardęskiego "Ramka".Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona92939495[96]979899100Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników