Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona86878889[90]91929394Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Bierzglińscy
Jan B., w r. 1502 stryj Doroty, żony Stanisława Ciświckiego, burgrabiego ziemskiego pyzdrskiego (Py.169 k.239v). Dorota B., żona 1-o v. Jana Drachowskiego, wdowa po nim w l. 1510-14, 2-o v. w r. 1529 żona Feliksa Skąpskiego. Jadwiga B., w r. 1633 żona Wojciecha Prądzyńskiego. Małgorzata, w r. 1639 żona Adama Racłakowskiego.

Nie wiem, czy z powyższymi miał coś wspólnego szl. Wojciech, sołtys w Bierzglinie, w r. 1505 mąż Katarzyny (G.25 k.53; 259 k.115).

Eleonora, 1801 r. żona Józefa Jaraczewskiego, dziedzica Jezior.

Bierzwieńscy h. Leszczyc
Bierzwieńscy h. Leszczyc z Bierzwienny w p. łęczyckim. Bartosz dziedzic Bierzwienny nie żył w r. 1461. Wdowa po nim, Małgorzata, występowała w l. 1464-70 (I.Kon.2 k.47v, 106v, 114). Andrzej, syn Bartosza i Małgorzty, miał w r. 1461 sprawę z Mikołajem i Anną, dziećmi Szymona ze Sławska, o 200 grz. (ib. k.9). Wraz z matką Małgorzatą dziedzice niedzielni w Bierzwiennej (ib. k.96). Dziedzic we wsiach Bierzwienna i Niesłusz, kwitował 1475 r. z 5 grz. Jana z Rudzicy (I.Kon.1 k.63v). W r. 1482 sprzedał za 10 grz. łan roli we wsi Niesłusz Janowi i Andrzejowi, synom Jana, dziedzicom z Lichina i Gosławic (ib. k.133).

Małgorzata z Bierzwiennej, w r. 1462 żona Michała Janiszewskiego. Piotr B. z Bierzwienny był w r. 1464 jednym z arbitrów godzących Dorotę, wdowę po Gawliku ze Skęcznowa oraz jej synów dziedziców wsi Tur, z Andrzejem, Jakubem i ks. Mikołajem, dziedzicami z Turu (i.Kon.2 k.45), a w r. 1475 był jednym z arbitrów w sprawie między Piotrem z Rusocic i jego synem Stanisławem z jednej strony a Janem z Rusocic z drugiej (ib. k.177).

Florian, dworzanin królewski, w r. 1526 (Wierzb. IV, nr. 14904), dostał 13 VIII 1530 konsens król. na wykupienie od braci Łąckich wójtostwa we wsi król. Jałówka w ziemi krakowskiej (ib., nr. 15839). W r. 1534 zawarł ugodę z plebanem w Bierzwiennej o sześć łańów zapisanych w tej wsi przez jego przodków kościołowi (ib. nr 17542). Wybudował most w Bierzwiennej i 13 XII 1535 r. dostał zezwolenie na pobieranie mostowego (ib. nr 17961). Mianowany 7 IX 1536 r. kasztelanem konarskim (ib., nr 18231). Latem 1546 r. będąc już starym i schorowanym dokonał szeregu zapisów. Miał nieślubnego syna Zygmunta. Uzyskał dlań legitymację papieską, którą król 9 VII potwierdził, wobec tego, iż Florian oświadczył wolę zaślubienia Małgorzaty, matki Zygmunta. Tegoż dnia kasztelan dał swemu rodzonemu bratankowi Stanisławowi po swej śmierci sześć łanów i folwark we wsi Tarnówka w ziemi łęczyckiej, zaś synowi Zygmuntowi wsie Bierzwienna i Bierzwienna Karczemna orza cztery łany w Tarnówce, zachowując dożywocie tych dóbr. Nazajutrz mianował dla tego syna opiekę. 12 VII cło mostowe w Bierzwiennej dał na fundowanie szpitala w tej wsi, a 17 VII uzyskał od króla zwolnienie siebie od wypraw wojennych z racji wieku i słabości zdrowia (ib. nr.7778-80, 7784, 7788, 7795). Bratem Floriana był Szymon. Ten sam chyba Szymon, właściciel Sławna, w r. 1505 był łożniczym królewskim. Jego syn Stanisław w r. 1546 oprawił posag swej żonie Dorocie Ponętowskiej. Scedowała ona synowi Pawłowi w r. 1564 swe dożywocie na wsi Leszcze, a dostała od tego syna dożywocie na Bierzwiennej w r. 1581. Stanisław i Dorota mieli też córkę Annę.

Paweł, syn Stanisława i Ponętowskiej, w r. 1581 na Bierzwiennej oprawił posag żonie Barbarze Drozdowskiej. Nie żył w r. 1601, kiedy owdowiała Barbara zapis 1800 zł na części wsi Wierzchocin w p. kon. dany jej przez zięcia Gabriela Sokołowskiego, cedowała swej córce Dorocie, żonie tegoż Sokołowskiego (ib.30 k.237v). Synowie Pawła, Bartłomiej i Kasper, w r. 1595 byli procesowani przez Kiełczewskiego.

Bartłomiej, syn Pawła i Drozdowskiej, w r. 1599 oprawił posag żonie Annie Trzebuchowskiej. W r. 1612 wyznaczył posagi córkom swym, Małgorzacie i Ewie. Nie żył już w r. 1618. Z wspomnianych, córek Małgorzata była w r. 1618 żoną Łukasza Komorowskiego Ewa, w r. 1615 za Mikołajem Zaleskim. Syn Jan.

Jan, syn Bartłomieja i Trzebuchowskiej, w r. 1616 kwitował Zaleskich z dzierżawy Bierzwienny (Boniecki). W r. 1618 żeniąc się z Elżbietą Rozrażewską, córką Wojciecha, zobowiązał się oprawić jej posag 7000 zł na wsiach Bierzwienna Długa i Bierzwienna Karczemna oraz na folwarku Tranówka w p. łęczyckim (P.1000 k.754). Tego jeszcze roku umarł, a wdowa wzięła w zastaw od Krzysztofa Cieleckiego, podczaszego poznańskiego, za 5000 zł wsie Komorniki i Belino (ib. k.769v), w r. 1619 od swego ojca nabyła sposobem wyderkafu za 10.000 zł Margońską Wieś w p. kcyń. (P.1411 k.410). W r. 1620 drugi jej mąż Stanisław z Otoka Zaleski oprawił jej posag 12.000 zł (P.1412 k.28). Żyła jeszcze w r. 1622 (I.Kal.88a s.620). Zob. tablicę.

Bierzwińscy h. Leszczyc.
@tablica

Bierzyńscy z Bierzyna
Bierzyńscy z Bierzyna w p. przedeckim, według Bonieckiego h. Jastrzębiec i h. Korwin.

Jan wraz z żoną Marianną Suską dali w Łęczycy 4 VIII 1673 r. zapis 1250 zł Janowi Chrzanowskiemu, który w r. 1676 scedował ów zapis Katarzynie Zbierzchowskiej, żonie Jana Zbierzyńskiego (!) (G.85 k.361). Jan, mąż Katzrayny Zbierzchowskiej, córki Bartłomieja, która w r. 1676 kwitowała z 600 zł posagu swego brata Kazimierza, posesora Szyszynka M. (I.Kon.60 k.893v). Owdowiawszy, kwitowała 1705 r. bratanka Tomasza, syna Kazimierza, z 500 zł, zapisanych jej w r. 1700 zł (ib.72 k.210v). Ich syn Paweł, jako spadkobierca zmarłej matki, kwitował w r. 1738 z sum brata ciotecznego Marcina Zbierzchowskiego (ib.77 k.101v).

Anna i jej mąż Wojciech Łukomski, oboje nie żyli już w r. 1693.

Onufra z Bierzyna zaślubił przed 14 VIII 1775 r. Ludwikę z ks. Ponińskich (Py.164 k.527), a w r. 1776, jako kasztelan żytomierski i kawaler orderu Sw. Stanisława, w imieniu własnym i żony, dokonał komplanacji z Tadeuszem Jaraczewskim, starostą soleckim, ks. Kalikstem Ponińskim, generałem lejtenantem wojsk koronnych i jego siostrami o resztę posagu zmarłej Apolinary z Jaraczewskich Ponińskiej chorążyny wschowskiej (Py.158 k.494).

Biesieccy h. Kornic
Biesieccy h. Kornic. Władysław, podstarości sądowy pow. brasławskiego, mąż Teo, i Teodory Wrzosowskiej, córki Łukasza, podczaszego mińskiego, i Heleny Denisowiczówny, wraz z dziećmi z niej zrodzonymi, jako spadkobiercami Zofii z Wrzosowskich Zaleskiej, siostry swej żony, zawarł w r. 1725 układ z Ludwiką z Błeszyńskich 1-o v. Zaleską, 2-o v. Ostrowską. Te dzieci to: Augustyn, Franciszek, Tomasz, Helena za Odyńcem, Konstancja za Kostrowickim, Zofia niezamężna (G.96 k.370v).

Biesiekierscy z Biesiekier
Biesiekierscy z Biesiekier w wojew. łęczyckim h. Pomian, i z Biesiekierza w tymże województwie h. Topór. Luźno występujących przedstawicieli tych obu rodzin rozdzielić na dwie grupy nie potrafię.

Marcin, nie żyjący w r. 1600, ojciec Sebastiana, również wtedy nie żyjącego i bezdzietnego, po ltórym pozostała majętność we wsi Kopina w W. Ks. Litewskim. Inni synowie Marcina: Wojciech bezpotomny, nie żyjący w r. 1605, Jam wedle Bonieckiego w r. 1600 mąż Doroty Ponętowskiej, i zapewne inni. Wnukami Marcina po którymś z jego synów, byli bracia Wojciech i Jan. Wojciech w r. 1600 dostał od brata Jana jego udział w Kopaninie, wsi odziedziczonej po stryju Sebastianie (P.1403 k.454). Ożeniony z Barbarą Dobrską, nie żył w r. 1605. Miał z niej syna Piotra i córki. Jan, jezuita, opiekę nad potomstwem zmarłego brata Wojciecha przekazał w r. 1605 bratu stryjeczno-rodzonemu Eustachemu (I.Kal.71 s.253). T. r. skwitował stryja Jana ze spadku po dziadzie Marcinie i bezpotomnym stryju Wojciechu, we wsiach Dzierzążna, Biała, Biesiekierz zw. Nawojew w wojew. łęczyckim (ib. s.254).

Walenty (Toporczyk) wedle Bonieckiego syn Walentego, mąż Magdaleny Grudzińskiej z Gołańczy, wdową 1-o v. po Marcinie Balińskim (P.1424 k.559), która 1596 r. kwitowała swego brata Andrzeja syna Ulissesa, z sumy 1500 zł, tj. z połowy należnych jej 3000 zł (Kc.122 k.303v). Wraz z tą żoną Walenty zapisał w r. 1600 dług 2000 zł Jakubowi Gnińskiemu, od którego t. r. kupił za 4500 zł wieś Puszczykowo (p.970 k.54v; 1403 k.427). W r. 1607 Magdalena, już jako wdowa, spadkobierczyni brata rodzonego Andrzeja Grudzińskiego, starosty nowomiejskiego, odziedziczone po nim wsie Chwaliszewo i Słupowo sprzedała za 26.000 swemu synowi Stefanowi Balińskiemu (P.1406 k.156v). Córki Walentego i Grudzińskiej: Anna, która w r. 1607 dostała ruchomości od Zuzanny z Grudzińskich Sebastianowej Dąbrowskiej (P.1406 k.114v), a wyszła w r. 1608 za Marcina Ossowskiego, Barbara, niezamężna w l. 1603-24 (p.143 k.1026v; N.64 k.41v, 42; 173 k.422). Synowie Świętoslaw, który w r. 1621 aprobował transakcję siostry Ossowskiej (P.1006 k.359v) Wojciech wspominany 1621 r. (G.337 k.473v) i Łukasz w l. 1621-24 (N.64 k.41v, 42; G.337 k.473v).

Po Janie, nie żyjącym w r. 1636, syn Stanisław, który t. r. dostał zapis 100 zł długu od Samuela Biernackiego (Py.148 s.21), a w r. 1655 dał zobowiązanie Maciejowi Modliszewskiemu, iż stawi do akt dzieci Jana Siemińskiego, gdy dorosną, dla skwitowania Modliszewskiego z 100 zł (G.82 k.1116).

Jan i żona jego Marianna Mikołajewska, oboje nie żyli już w r. 1682, a córka ich Marianna w l. 1682-1705 była żoną Władysława z Wrzący Brzechwy (ZTP 32 s.2465; G.92 k.71). Jan, w r. 1711 mąż Doroty Małachowskiej, nie żyjący w r. 1726, kiedy żona jego Marianna Gomolińska występowała już jako wdowa (ZTP 45 k.467).Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona86878889[90]91929394Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników