Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona78798081[82]83848586Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Biernaccy h. Poraj
3) Franciszek, syn Jana i Olszewskiej, pułkownik roty pancernej, skarbnik kaliski 1709 r. (Boniecki), dziedzic po stryju Pawle wsi Włyń, Maciszewice z domaniewcem w p. sier., mąż Eleonory z Dobuchowa Wolskiej, występującej jako wdowa w l.1728-34 (I.Kal.165 s.8; 171/3 s.47). W r. 1736 była już 2-o v. żoną Wojciecha Tymienieckiego, podczaszego dobrzyńskiego (Rel.Kal.107 k.356v). W r. 1739 ją i jej synów pozwały na Trybunał Piotrkowski Teofila z Łochyńskich Gzowska, córki Heleny z B-ch Koźmińskich, wnuki Katarzyny z B-ch Borzysławskiej, o bezprawne opanowanie substancji spadkowej po Pawle B-im, stryju tych synów, i jego bezpotomnych synach i córce. M. in.chodziło o dobra Piwonice, Maciszewice, Czekanów (Rel.Kal.112/113 s.1806). Nie żyła 1752 r. (I.Kal.196/8 k.86; 214/16 k.174v). Dzieci Franciszka i Wolskiej: Jan Kanty, Władysław i Antoni, o których niżej, Barbara. Ta ostatnia wymieniana jako niezamężna w l. 1728-36. Paweł, starosta wartski, wspominany od r. 1728, część placu kołokolehiaty kaliskiej, należącego do niego obok braci Anroniego i Władysława oraz bratanków Pawła, Michała i Kazimierza, dał w r. 1777 bratu Antoniemu (ib.214/16 k.177). Józef wspominany w l. 1728-29, a milczą już o nim transakcje z r. 1736 r., zapewne wtedy już nie żył.

(1) Jan Kanty, syn Franciszka i Wolskiej, jako spadkobierca obok rodzeństwa po stryju Władysławie, kasztelanie rozpirskim, w imieniu własnym i swej matki kwitował w r. 1728 Jakuba Mieszkowskiego, pisarza grodzkiego kaliskiego (ib.165 s.8). Chorąży chorągwi pancernej wojewody malborskiego 1736 r. (ib.171/3 s.163). Wraz z braćmi w r. 1740 zawierał kompromis z Maciejem Przeradzkim, wnukiem Piotra Malczewskiego i Katarzyny B., a współspadkobiercą córek Stanisława B., dziedzica w Chwalęcicach, oraz z proboszczem chlewskim o role w Wojsławicach i o pretensje do części Chwalęcic (ib.177 s.388). Skarbnik piotrkowski 1742 r., dostał w r. 1743 list przypowiedni na chorągiew lekką w wojsku koronnym. T. r. wraz ze swymi braćmi: Władysławem, Antonim, Pawłem i Franciszkiem dziedziczył w dobrach Włyń, Chutki, Czekanów, Suliszewice, Chwalęcice, Turonice (Boniecki). Od Chryzostoma Bonińskiego kupił 1746 r. za 8860 części Bonina w p. kal. (I.Kal.185/9 k.178v). Umarł przed 2 XI 1762 r., kiedy to po jego śmierci spisany został inwentarz pozostałych po nim rzeczy, który to inwentarz w r. 1763 oblatowała wdowa Katarzyna Wstowska, która była 1-o v. za Adamem Siemianowskim, podczaszym wieluńskim (ib.204/5 k.6). W r. 1764 wzięła ona w zastaw za 40.000 zł od Piotra Ferdynanda Karśnickiego wieś Rudlice i Wolę w ziemi wieluńskiej oraz Tymieniec w p. kal. (ib. k.76v). Dobra Suliszewice, Skalmierz, Jarski w wojew. sieradzkim, Chwalęcice w kaliskim 26 I 1765 r. wypuściła spod swego dożywocia i oddała synom: Pawłowi, Kazimierzowi i Michałowi (Rel.Kal.185/186 s.1805). Krótko zaślubiła 3-o v. 29 X 1765 r. Józefa Zarembę Cieleckiego, skarbnika bielskiego (LC Lewków; I.Kal.206/8 k.65), potem kasztelana lędzkiego, po którym wdową była w l. 1775-76 (ib.214/6 k.174v; I.Kon.80 k.196). Nie żyła w r. 1780 (I.Kal.220 k.16). Córka Jana Kantego i Wstowskiej, Antonina, zaślubiła w Lewkowie 21 IX 1756 r. Macieja Zbijewskiego, późniejszego kasztelana konarskiego kujawskiego. Synów mieli trzech: Pawła, Kazimierza i Michała.

a. Paweł, syn Jana Kantego i Wstowskiej, ur. w Włynie 1740 r. (Bon.) w r. 1763 porucznik znaku pancernego Wielhorskiego, kuchmistrza w. lit. (I.Kal.204/5 k.138v), rotmistrz w konfederacji barskiej, w r. 1772 obrany przez Sieradzan regimentarzem, t. r. złożył broń. Wedle kontraktu z 20 XII 1773 r., kupił w r. 1774 od Jóżefa Modlibowskiego, burgrabiego kościańskiego, za 38.500 zł wieś Chlewo i pustkę Kębłowo oraz część Wojsławic (ib.209/13 k.220, 214/16 k.194v). T. r. miecznik piotrkowski, pułkownik kawalerii narodowej, w r. 1776 wraz z braćmi cedował sumy stryjowi Pawłowi, staroście wartskiemu (ib. k.62v). Dziedzic Chwalęcic, Bartochowa i Chlew, posłował w r. 1776 z wojew. sieradzkiego na sejm warszawski (ib.k.111v, 177v). Kandydat do kasztelanii spisimirskiej 1780 r. (Boniecki), cześnik sieradzki 1781 r. (I.Kal.221 k.21). Kupił w r. 1782 od Mateusza Jerzmanowskiego Waliszewice i Chwalęcice. T. r. posłował na sejm. Chorąży piotrkowski 1783r., starosta wartski, pułkownik kawalerii narodowej, konsyliarz Rady Nieustającej 1786 r. (ib.226 k.59). Dostał w r.1785 od Stefana, stryja oraz Ignacego, Andrzeja i Mikołaja, bratanków, Mąkowskich cesję ich spadkowych części w Kwiatkowie (I.Kon.83 k.l30). Dostał w r. 1786 order Sw. Stanisława, a w r. 1788 kasztelanię sieradzką po stryju Władysławie. Brygadier kawalerii narodowej i kawaler orderu Orła Białego 1790 r. Walczył 1792 r. W l. 1806-7 organizował brygadę jazdy w departamencie kaliskim. Dymisjonowany 1807 r. z rangą generała lieutenanta. Umarł w Bartochowie 23 IX 1826 r. Żenił się dwa razy. Pierwszą jego żoną, zaślubioną przed 22 II 1782 r. (LB Kobylagóra), był Marianna Potkańska podkomorzanka sandomierska, drugą Konstancja Małachowska, córka Antoniego, wojewody mazowieckiego, i Katarzyny Działyńskiej, ur. w Działyniu 1773 r., zmarła w Małkowie 1842 r., autorka dziełek pisanych dla młodzieży. Z pierwszej żony synowie Jan i Feliks oraz córka Antonina. Z drugiej córka Bronisława, ur. w r. 1799, żona Leona Jelskiego, synowie Stanisław i Seweryn, wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w r.1837.

a) Stanisław, syn Pawła i Małachowskiej, dziedzic Małkowa, zmarły w r. 1849, zaślubił w Lututowie 2 II 1817 r. Józefę Korytowską, z której synowie Czesław i Kazimierz, o których nizej, i córka Eugenia, żona 1-o v. Włodzimierza Radolińskiego, 2-o v. Romana Radolińskiego.

(a). Czesław, syn Stanisława i Korytowskiej, dziedzic Lututowa zaślubił~ w Kłobucku 6 II 1844 r. Joannę Lemańską, z której syn Stanisław Cyprian, ur. w Lututowie 1 IX 1844 r.

(b) Kazimierz, syn Stanisława i Korytowskiej, dziedzic Małkowa i Bartochowa, zmarły w r. 1873 r. mąż Pauliny Wierzchlejskiej, z której córki: Eugenia za N. Wojciechowskim, Maria za Leonem Zwolińskim, Józefa za N. Ciecierskim. Synowie, Kazimierz i Władysław.

b) Seweryn, syn Pawła i Małachowskiej, dziedzic Siemienia i Parzniewic, komisarz obwodu piotrkowskiego 1830 r., sędzia pokoju pow. włodawskiego, zastępca marszałka szlachty gubernii lubelskiej 1862 r. członek Tow. Rolniczego warszawskiego. Zaślubił 1826 r. Julię Małachowską, z której miał córki: Amelię za Władysławem Morzkowskim i Józefę za hr. Władysławem Jezierskim (Boniecki).

b. Kazimierz, syn Jana Kantego i Wstowskiej, towarzysz znaku Wielhorskiego, kuchmistrza w. lit. w l. 1763-1768 (I.Kal.204/5 k.138v; Rel. kal.193/194 k.223v). Obok braci Pawła i Michała w r. 1766 współdziedzic Czekanowa (I.Kal.206/8 k.65). Kupił 18 VII 1768 r. od Zygmunta Kiedrowskiego, komornika ziemskiego sieradzkiego, Kołdowo w p. kal. za 30.000 zł (ib.k.94v). Wraz ze swą żoną Józefą Zielonacką, córką Stefana podsędka ziemskiego kaliskiego i Eufrozyny Cieleckiej, kwitował w r. 1770 teścia z 30.000 zł jej posagi, który oprawił na dobrach Suliszewice, Skalmierz, Jarki w p. sier., Kołdów w p. kal., dziedzicznych, oraz Siąszyce w p. kon. zastawnych (I.Kon.8 196). Skarbnik ostrzeszowski 1771 r., wojski ostrzeszowski 1772 r., poseł na sejm 1776 r.(Boniecki; Uruski). Sprzedawszy trzecią część Mycielina Maciejowi i Agnieszce małżonkom Łuczyckim, skwitował ich w r. 1781 z 2O.OOO zł ceny tej części (I.Kal.221 k.37). Od Jana Dobrzyńskiego kupił t. r. za 76.560 zł Siąszyce w p. kon. (ib. k.262v), a w r. 1784 kupił Dzierzbin od Onufrego Gałczyńskiego, ale t. r. Gałczyński mocą dekretu sądowego został przywrócony do dziedzictwa tej wsi (ib.225 k.367). Miecznik ostrzeszowski 1787 r., stolnik piotrkowski 1788 r. (I.Kon.84 k.87v), poseł na sejm 1788 r. z wojew. kaliskiego, nazwany 12 I 1789 r. wojskim sieradzkim (LB Parzynów, został w końcu chorążym piotrkowskim. Tak go tytułowano w r. 1795 (LB Mądre, LB Nietrzanowo). Odziedziczone przez siebie i braci po babce Wolskiej srebra i klejnoty w r. 1791 cedował stryjowi Antoniemu (I.Kal.231 k.132). T. r. od Jana Wolskiego nabył za 17.000 zł pewne nieruchomości na przedmieściu Wrocławskim Kalisza (ib. k.l82). Od Kajetana Zajączka, kupił w r. 1793 za 90.000 zł Raduchów w p. kal.(ib.232 k.393v) Oboje z żoną żyli jeszcze 21 V 1795 r. (LB Mądre). Córki jego, Bibianna, wtedy żona Antoniego Korytowskiego, dziedzica Chwałkowa Korytowskim, Alojza za Janem Stawiskim. Synowie: Józef, który w r. 1780 dostał od ojca zapis 40 zł (ib.220 k.16), Gabriel i Alojzy.

a) Gabriel Józef Alojzy, syn Kazimierza i Zielonackiej, ur. w Kołdowie 18 III 1774 r., służył w legionach jako porucznik adiutant 1797 r., t. r. kapitan, szef szwadronu 1799 r., szef batalionu 1800 r.,dymisjowany 1802 r., organizator 5 pułku piechoty 1805 r., major 6 pułku jazdy 1807 r., dymisjonowany w r. 1807, pułkownik 1809 r., kawaler krzyża kawalerskiego Virtuti Militari t. r. dyuisjonowany po wojnie z Austrią, w r. 1811 dowódca i organizator gwardii narodowej w departamencie kaliskim, w r.1 812 poseł na sejm, komendant placu w Piotrkowie, potem w Toruniu, wreszcie dowódea pospolitego ruszenia w departamencie kaliskim. W bitwie pod Stawiszynem dostał się 1813 r. do niewoli rosyjskiej. Dymisjonowany 1816 r., posłował na sejmy 1818 i 1820 r.Przes ziemstwwa Kredytowego w Kaliszu 1820-30. Organizator siły zbrojnej województwa kaliskiego 1830 r. Generał brygady, po upadku powstania nadal prezes Ziemstwa Kredytowego w Kaliszu. Uwięziony w twierdzy zamojskiej za pomoc udzieloną jednemu z pastyzantów Zaliwskiego, zmarł w Zamościu 1834 r. Był dziedzicem Naramic koło Wielunia. Ożenił się w r. 1802 z Katarzyną Stokowską, Synowie jego: Jan Kanty Honoriusz Józef, ur. w Pątnowie 21 X 1805 r., wylegitymowany ze szlacheetwa w Królestwie Polskim 1838 r.(Bon.) i Cezar, ur. w Kaliszu 27 VIII 1827 r., historyk, archeolog, bibliofil zmarły w Warszawie 27 I 1896 r. (Pol. Sł. Biogr.).

b) Alojzy Prosper, syn Kazimierza i Zielonackiej, ur.w Siąszycach 21 VI 1778 r., dziedzic od r. 1801 Sulisławic w p. kal. i Lututowa koło Wielunia, nazwany 13 XII 1806 r. dziedzicem dóbr Ostrzeszowskich (LB Ostrzeszów) sędzia pokoju departamentu kaliskiego 1810 r., poseł wieluński na sejm 1830 i 1831 r., minister skarbu Królestwa Pol. od lutego do 6 VI 1831 r. Na emigracji wiceprezes, potem prezes Rady Szkolnej, zmarł 1854 r. Ożenił się z hr. Marią Bischoffswerder, rozwiedzioną z hr. Władysławem Gurowskim, zmarła w Radomiu 1850 r. Córkił: Kamilla za Edwardem Raczyńskim, Alojza za Edwardem Białoskórskim, gubernatorem cywilnym radomskim (Boniecki; Pol. Sł. Biogr.).

c. Michał Franciszek, syn Jana Kantego i Wstowskiej, ur. w Czekanowie ochrzcz. 29 IX (X ?) 1745 r.(LB Lewków). W r. 1713 17 VII spisał dożywocie z żoną Bibianną Bojanowską, córką Mikołaja i Marianny Złotnickiej (G.106 k.38v). Chorąży znaku pancernego Wielhorskiego, kuchmistrza w. lit. 1775 r. (I.Kal.214/l6 k.174v), chorąży kawalerii narodowej 1776 r., dziedzic Czekanowa i Bunina (ib. k.62v, 111). Spisał z rodzeństwem układ działowy 27 V 1776 r. i t. r. skwitowany został przez szwagra Zbijewskiego z 26.584 zł dopełniających sumę 64.250 zł posagu siostry Antoniny (ib. k.155v). Porucznik brygady kawalerii narodowej, po śmierci swej żony skwitował 1779 r. z dożywocia po niej Józefa i Michalinę z Złotnickich Radzimińskich, sędziów ziemskich gnieźnieńskich (G.106 k.38v). Miecznik piotrkowski w r. 1783 (Boniecki). Drugą jego żoną była, zaślubiona przed 19 II 1784 r., Antonina Jabłkowska (LB Kobylagóra) występująca jako wdowa 13 XII 1812 r. i jeszcze 30 IX 1819 r.(LB Lewków) Córka z Jabłkowskiej Marianna Julianna Anna, ur. około 1781 r., zaślubiła 30 XI 1809 r. Rocha B.(LC Biskupice). Syn Władysław.

Władysław, syn Michała, dziedzic Czekanowa, wystepujacy 30 I 1812 r. (LB Lewków), mąż Anny (Anny Karoliny) Kosseckiej, córki Stefana i Elżbiety Gorzeńskiej, ur. 1798 r., zmarłej w Ostrowie 13 VI miał z niej syna Michała, o którym niżej, i córki: Teklę Atoninę Eufemię, ur.w Czekanowie 21 VIII 1820 r.(ib.) i niewątpliwie Karolinę (Karolinę Cecylię Salomeę) ur. około 1826 r.,wydaną 29 I 1848 r.w Lewkowie za Aleksandra Włodzimierza Kurnatowskiego.

Michał Stefan Antoni, syn Władysława i Kosseckiej, ur. w Czekanoweie 19 VIII 1819 r. (ib.), dziedzic Czekanowa, Bagateli i Sieroszewic, ożeniony 1-o v. z Teklą Biernacką, córką Rocha zmarłą w Ostrowie przy połogu 4 IV 1849 r., mającą lat 28, pochowaną w Lewkowie (LM Ostrów) 2-o v. z Gabrielą Wilczyńską, córką Jana Nepomucena i Karoliny Raczyńskiej, ur. 1824 r., zaślubioną przed 1852 r. , zmarłą w Sulmierzycach 101 X 1897 r. (LM Lewków). Umarł w 11 IV 1876 r. i pochowany został w Lewkowie (Dz. P.). Z pierwszej żony były dzieci młodo zmarłe, z drugiej synowie: Zygmunt, Zdzisław, Zbigniew, Władyław (Erazm Władysław Paweł), ur. w Bagateli 3 V 1857 r., Michał (Michał Julian Stanisław, ur. tamże 13 II 1862 r. córki: Zofia (Junona Zofia Gabriela), ur. tamże 20 XII 1855 r., walentyna (Walentyna Leoniza Franciszka), ur. Tamże 12 II 1859 r., Franciszka (Bonifacja Anna Franciszka), ur. tamże 14 V 1860 r., Maria (Maria Pelagia), ur. XII 1865 r. (LB Lewków).

a) Zygmunt, syn Michała i Wilczyńskiej, właściciel Smiełowa, zaślubił 24 VII 1890 r. Wojciechę Zabłocką, córkę Hieronima z Leziony.

b) Zdzisław (Zdzisław Pius), syn Michała i Wilczyńskiej, ur. w Bagateli 5 V 1852 r. (LB Lewków), osiadły w Królestwie Polskim, zaślubił w Poznaniu 18 VI 1883 r. w kościele Sw. Marcina Annę Mrozińską, córkę Józefa i Pelagii Rączyńskiej.

c) Zbigniew (Ananiasz Pius Zbigniew Ignacy), syn Michała i Wilczyńskiej ur. w Bagateli 14 XII 1853 r. (LB Lewków), w r. 1878 zdawał egzamin referendarski w sądzie apelacynym we Wrocławiu (Dz. P.).

(2) Władysław, syn Franciszka i Wolskiej, rotmistrz JKMci, jako współspadkobierca, obok rodzeństwa, stryja Władysława kasztelana rozpirskiego, współdziedzic Czekanowa 1734 r. (I.Kal.171/3 s.47). Rotmistrz chorągwi pancernej 1736 r. (Rel.Kal.107 k.346). Starosta gębicki 17140 r. (I.Kal.177 s.388). Z działów braterskich dziedzic Piwonic i Zagórzynka 1743 r. (ZTP 50 s.1400). Od Wolskiego kupił w r. 1744 dobra Ostrów i Jeziersko w p. sier. Mocą konsensu królewskiego z 1 X 1748 r. dostał t. r. cesję starostwa wartskiego od Konastancji Radolińskiej, której sprzedał za 40.000 zł dobra Ostrów i Jeziorsko (I.Kal.185/9 k.257v, 258). Otrzymał 5 XII 1752 r. konsens królewski na scedowanie sołectwa we wsi Tyniec na przedmieściu Kalisza bratu Antoniemu (Rel.Kal.152/154 s.762). Wsie Chutki i Juników sprzedał 1759 r. Maciejowi Gliszczyńskiemu (I.Kal.214/6 k.44v). Mianowany chorążym sieradzkim 26 IV 1757 r., w r. 1761 Jeziorsko i Ostrów sprzedał za 85.000 zł Tomaszowi Gałczyńskiemu (I.Kal.202/3 k.263v). Widocznie uprzednia transakcja nie doszła do skutku. W r. 1764 dziedzic Dusznik, Chwalęcic, Naczesławic, Podchlewia i in. w wojew. kaliskim (ib.204/5 k.73). Przed 9 XII 1764 r. zaślubił Salomeę Zielonacką (LB Rogaszyce). Starostwo wartskie w r. 1768 odstąpił Maciejowi Zbijewskiemu i żonie jego Antoninie B. (Boniecki). Z tą bratanicą Antoniną z B-ch Zbijewską kwitował się w r. 1776 z sum płynących z pretensji do miasta Praszka (I.Kal.214/6 k.156v). Mianowany kasztelanem sieradzkim 27 XI 1780 r., kupił w r. 1782 części w dobrach Pogorzela, Głuchów i Gumienice za 36.000 zł od Jana Nepomucena Zielonackiego, chorążego bielskiego (Py.163 k.50). Kawaler orderu Sw. Stanisława 1786 r., kwitował 1787 r. Rocha Zbijewskiego, kasztelana poznańskiego, byłego dziedzica Pogorzeli, z sum należnych swej żonie Saloei Zielonackiej. Z kasztelanii zrezygnował w r. 1788 i umarł t. r., 30 III (Nekr. Cystersów w Obrze, 360; Nekr. Cys. Przemęckich, tu data zgonu 30 III 1789 r.). Wdowa umarła mając lat 79, 23 V 1814 r. (LM Lewków)

(3) Antoni, syn Franciszka i Wolskiej. Wespół z braćmi, Pawłem i Franciszkiem, 1739 r. dziedzice Skalmierza (Rel.Kal.112/113 s.687). Roborował skrypt Michałowi Wargowskiemu 1740 (I.Kal.177 s.294). Był w r. 1749 dziedzicem Piwonic, a posesorem dóbr królewskich Baszkowa i Jakubic (ib.190/5 k.27). Widocznie między nim i bratem jego Władysławem nastąpiła zamiana wydziałów ojcowizny. Wraz z żoną Marianną Swierską, córką Jana z Romanowa, podstolego podolskiego i sędziego grodzkiego latyczowskiego, z Teofili Włotkowskiej, miecznikówny podolskiej, mianował 1753 r. plenipotentów (ib.196/8 k.37). Skarbnik kaliski, zastawił 1791 r. swe dobra Piwonice i Zagórzynka za 130.000 zł Stanisławowi Podczaskiemu, regentowi ziemskiemu gostynińskiemu, swemu zięciowi (ib.231 k.336). Nie znam imienia córki Antoniego zamężnej za Podczaskim.

(4) Franciszek, syn Franciszka i Wolskiej, wspominany od r. 1728, dobra Piwonice i Zagórzynko w p. kal. sprzedał w r. 1752 za 120.000 zł bratu Antoniemu, wedle zobowiązania danego w r. 1744 (ib.196/8 k.86). Miał być podobno cześnikiem wschowskim 1743 r. Z żony Marianny Obrębskiej pozostawił syna Wojciecha.

Wojciech, syn Franciszka i Obrębskiej, mąż Katarzyny Grótówny, córki Macieja i Marianny Jaskólskiej, nabył wraz z tą żoną od Jaskólskich w r. 1746 Chrzanowo w ziemi warszawskiej. Drugą żoną Wojciecha była Gertruda Sieligowiczówna, z której syn Mikołaj.Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona78798081[82]83848586Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników