Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona80818283[84]85868788Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Biernaccy h. Poraj 4.
Matka z synem Jakubem z Biernacic i córką Dorotą miała 1422 r. termin z Januszem z Tuliszkowa, kasztelanem kaliskim (Z.Kal.12 k.23v). Franek z Biernacic zawierał 1433 r. umowę z Andzrejem z Szetlewa o rękę swej córki Elżbiety (I.Kal.1 k.56v). Franek, może ten sam, nie żył już w r. 1468, kiedy syn jego Jan kupił od Szymona z Biernacic, syna Jakuba, za 20 grz. części w Biernacicach (P.1385 k.28). Jan "Franek" z Biernacic, zapewne identyczny ze wspomnianym Janem, synem Franka, pozywał w r. 1461 Krystyna i jego syna, dziedziców Plewni (I.Kal.1 k.51v). W r. 1473 kupił za 30 grz. od Doroty z M. Złotnik, wdowy po janie Mroczkowskim i jej synów, Marcina i Jakuba, łan "Janczewski" w Złotnikach w p. kal. (P.1383 k.212). Nie żył już w r. 1495, kiedy jego synowie, Maciej z Biernacic i Jan niegdy z Biernacic, zostali ugodzeni przez arbitrów o ojcowiznę w tej wsi (I.Kal.4 k.377). Obaj ci bracia otrzymali w r. 1482 od Jana z Biernacic, syna Wojciecha "Wieprzka", zobowiązanie uwolnienia z poręczycielstwa wobec Jana "Kolibaby" z Biernacic (ib.3 k.92). Maciej "Franek" B. od Katarzyny, żony Jana Gorzyckiego, nabył trzy łany w Godziątkowie i w r. 1499 otrzymał od niego ewikcję (ib.5 k.130).

Bogusz i Wacław, bracia rodzeni niedzielni z Biernacic, mieli w 1434 r termin z Małgorzatą wdową po Swiętosławie z Dębego (I.Kal.1 k.171) Bogusz świadczył w 1444 r. Grzegorzowi z Biernaacic (ib.3 k.87v). Już nie żył w r. 1456, kiedy jego żona Małgorzata wraz z synami niedzielnymi, Fraanciszkiem i Mikołajem, miała termin ze Stachną, wdową po Stanisławie z Biernacic (Py.11 k.18v). Ta Stachna wraz ze swą córką Katarzyną pozywała ich w r. l457 o zadanie ran (ib. k.l36v). Bogusz miał też córkę Annę, która w r.l463, już żona Stefana z Głosek, zastawiła swą część w Biernacicach Katarzynie, żonie Marcina z Biernacic (I.Kal.1 k.209). Z synów, Franciszek swe części w Biernacicach i Czartkach zastawił 1466 r.tejże Katarzynie (ib. k.354v), zaś Mikołaj, zw."Rusinem", ręczył 147l9 r. za Młodotę z Biernacic i jego syna Mikołaja, iż będą żyć w pokoju z Marcinem z Biernacic (ib.2 k.559).

Ubysław z Biernacic, brat rodzony Wcacława, Piotra i Katarzyny, w l. 1442-1448 żony Wawrzyńca ze Zdzienic (ib.4 k.213). W r. 1442 między tymi trzema braćmi dokonane zostały przy pośrednictwie arbitrów działy części w Biernacicach kupionych przez Ubysława od swej ciotki za pieniądze posagowe swej żony (ib.6 k.146). Ubysław i Piotr w r.1456 świadezyli z herbu Korab naganionemu Wojciechowi "Wieprzkowi" z Biernacic, ponieważ czynili to jednak jako "postronni" (Py.11 k.155v), nie mam pewności czy sami byli tego herbu. Ubysław nabył 1463 r.na 15 lat za 20 grz.część w Biernacicach od Tomasza z Rakowic, syna zmarłego Macieja (P.1383 k.l81v). Już nie żył w r. 1467. Jego córka Helena, w r.l456 wdowa po Jakubie z Przedzina, nazwna 1457 r. niedzielną ze swym ojcem (Py.11 k.66, 284v). Synowie, Marcin i Jan, kupili w r. 1467 za 60 grz. części w ~ Bierzacicach od Szymona, syna Michała, i od Jana, syna Mikołaja, dziedziców w Bukowcu i Biernacicach (P.1383 k.257; I.kal.2 k.424). Marcinowi ręczył 1479 r.Mikołaj "Rusin" z Biernacic za Młodotę z Biernacic i jego syna Mikołaja, iż będą z nim zyć w pokoju (ib.2 k.559).

Jakub z Biernacic wraz z żonąa Elżbietą zobowiązali się 1443 r. uiścic 3 grz. Stanisławowi z Biernacic (I.Ka1.6 k.24), zaś w r. 1458 częścii swe w tej wsi zastawili za 3 grz. Maciejowi z Biernacic (I.Kal.l8 k.50v). Inny Jakub z Biernacic, mąż Katarzyny, która sprzedała za 35 grz. w r.l444 swe części w Skarszewie p. kal. Grzegorzowi ze Skarszewa (P.1379 k.l3). Była to córka Bierwolda ze Skarszewa i Katarzyny z Gaci. Jakubowi i Katarzynie jej stryj, Stanisław ze Skarszewa, kasztelan biechowski, zapisał w r. 1445 dług 20 grz. (I.Kal.3 k.154). Po śmierci Jakuba jego córka Anna,działając w asyście stryjów, Mojka ze Sliwnik i Wawrzyńca z Kotowiecka oraz wuja Mikołaja Gorzkowskiego, skwitowała w r.1469 Helenę ze Skarszewa ze swej "babizny" (ib.2 k.64).

Jakobina z Biernacic sprzedała w r. 1444 swe ojczyste części w W. Gałązkach i M. Gorzycach w p. kal. za 200 grz. Andrzejowi i Agnieszce małżonkom, dziedzicom w M. Gałązkach (P.1379 k.l2).

Stanisław z Biernacic, w r.l444 mąż Stachny, córki sł. Klemensa sołtysa ze Zborowa i Małgorzaty, który to Klemens mocą przeprowadzonej w r. 1445 ugody działowej dał córce i zięciowi trzy łany (I.Kal.3 k.74, 212v). Stachna, już jako wdowa, miała w r. l456 wraz ze swą córką Katarzyną termin z Małgorzatą, wdową po Bogusławie z Biernacic i z jej synami, Franciszkiem i Mikołajem (Py.11 k.18v). Sprawa ciągnęła się jeszcze w r. 1457, a szło wtedy o rany, jakie zostały zadane Stachnie i Katarzynie (ib. k.136v). Synem Stanisława i Stachny był Jakub, który w r. 1467 swą cęść w Biernacicach zastawił Katarzynie żonie Marcina "Martyczki" z Biernacic (I.Kal.1 k.411, 476). Ten Jakub w r. 1482, już jako obywatel kaliski, zapisał 9 grz. swej żonie Katarzynie Stojkowej, młynarce kaliskiej, którą to sumę zabezpieczył jej Stanisław z Wrzaey (ib.3 k.82v)

Michał, i Mikołaj, bracia rodzeni z Biernacic, zobowiązali się w r. 1448 zastawić za 4 grz. Ubysławowi z Biernacic połowę swej części w tej wsi (ib.4 k.212). Michał wyderkował swą część tamże Ubysławowi w r. 1454 (Py.11 k.245). Szymon z Biernacic, syn Michała Jan z Biernacic, syn Mikołaja, a więc zapewne bracia stryjeczni, dziedzice w Bukowcu, sprzedali w 1467 r. za 60 grz. swe części w Biernacicach Marcinowi i Janowi, synom Ubysława z Biernacic (P.1383. k.257; I.Kal.1 k.424).

Jan z Biernacic był w 1448 r. jednym z arbitrów dzielący Agnieszkę z Wilkszyc i Mikołaja Gajka z Wilkszyc (I.Kal.4 k.195v).

Elżbieta, żona Mikołaja niegdy z Biernacic, miała 1448 r. termin z Piotrem z Płaczkowa (Py.12 k.204).

Mikołaj z Biernacic, nie żyjący już w r. 1453, miał synów Marcina i Młodotę. Marcin, zwany "Martyczką", wziął w zastaw w 1453 r. na trzy lata cześć w Bielawie od Doroty z Bielawy, żony Michała z Zaborowic (I.Kal.5 k.11v). Żona jego Katarzyna w związku ze sprawą toczoną z Wojciechem "Wieprzkiem" z Biernacic przedkładała 1456 r. swe prawa oprawne (Py.11 k.23). Marcin dostał 1463 r. od Jana i Mikołaja, braci z Biernacic, zobowiązanie rezygnowania sobie części w Biernncicach (I.Kal.2 k.457v), Od tychże braci, a synów wspomnianego wyżej Wojciecha "Wieprzka', trzymał Marcin zastawem 1471 r. całe ich części w Biernacicach (ib. k.170). zaś w r. 1474 wziął w zastaw za 3 grz. części Andrzeja B. (ib. k.328).W r. 1485 zostały przeprowadzone działy między nim a jego bratankami, Mikołajem i Stanisławem (ib. k.217). Żył jeszcze w r. 1487 (ib. k.359), ale juz tego samego roku synowie zmarłego "Martyczki", Bernard i Adam, zostali skwitowani z trzech i pół grz. przez innego Marcina B. (ib. k.408v). Katarzyna jeszcze za życia męża okazazywała wielką ruchliwość gospodarczą, biorąc coraz to nowe zastawy w obrębie Biernacic (ib.1 k.151v, 209, 335, 354v, 411; 2 k.537). W r. 1482 sprzedała sprzedała Stanisłaowi "Kozłowi" z Deszczny (dziś Deszny) za 30 grz. swoją cześć w tej wsi w p.kal. (ib.3 k.90v). Synowie Marcina "Martyczki" i Katarzyny, Bernard i Adam, sprzedali w r. 1489 macierzystą część Deszczny za 30 grz. temu Stanisławowi, co było już tylko potwierdzeniem transakcji dokonanej przez matkę ich (P.1387 k.126). Bernard cz. Biernat w imieniu ojca żądał w r. 1487 od Jana "Kolibaby" z Biernacic uiszczenia 3 grz.(I.Kal.3 k.359). T. r. wraz z bratem Adamem otrzymał od tegoż "Kolibaby" zobowiązanie rezygnowania im za 30 grz, części w Biernacicach (ib. k.396). W r. 1489 wział wyderkafem od Hektora Koziemińskiego trzy i pół łanów pustych i półtora łana osiadłego w Kozieminie (dziś Koźminie} w p. kon. i kuźnicę tamże (P.1387 k.121v). Jego żoną była Barbara Koziemińska która t. r. zawierała ugodę z Jerzym Janiszewskim (I.Kon.1 k.l97v), i wraz z którą miał w r. 1491 cześć w Kozieminie, nabytą od Mikołaja B., obywatela kolskiego, męża siostry tej Barbary (ib. k.212v). Oboje w r. 1491 r. nabyli część w tej wsi z kuźnicą Rudnica za 100 grz. od Anny, żony owego Mikołaja (P.1387 k.179). Bernard w r. 1494 części w Biernacicach sprzedał za 40 grz. swym braciom, stryjecznemu Stanisławowi i rodzonemu Adamowi (P.1388 k.10). Wraz z żoną wyderkował w r. 1499 półtora łana w Kozieminie za 24 grz. Annie i jej meżowi Mikołajowi z Biernacic (P.1389 k.7). Adam, drugi syn Marcina "Martyczki", mąż Elżbiety z Godziątkowa która w r. 1487 sprzedała za 30 grz. półtora łana roli w Godziątkowie Jakubowi Godziątkowskiemu (P.1387 k.74) i t. r. kupiła część w Biernacicach (P.1386 k.162v). Adam na połowie swej części w tej wsi i na połowie sumy nabytej od brata Bernarda oprawił w 1495 r. posag 30 grz. żonie Elżbiecie, córce Macieja Starczewskiego (P.1383 k.59v). Nie wiem, czy to ta sama Elżbieta, czy też druga żona Adama ? W r. 1504 (1502 ?) zawierał ugodę z Anną z Biernacic i jej synem Mikołajem (I.Kal.5 k.127v). Młodota z Biernacic, drugi syn Mikołaja, otrzymał wraz bratem Marcinem w r. 1477 od Andrzeja z Biernacic zobowiązanie rezygnowania im części jego w tej wsi za 30 grz. (ib.2 k.461v). T. r. nabył od tegoż Andrzeja jego część w Biernacicach (P.1386 k.88), a w r. 1479 część w tejże wsi od Jana z Biernacic (ib. k.117v). Za niego i jego syna Mikołaja ręczył w r. 1479 Mikołaj "Rusin" z Biernacic iż oni obaj będą żyć w pokoju z Marcinem z Biernacic (I.Kal.2 k 559). Żył jeszcze w r. 1483, kiedy zapisał dwie kopy gr. długu Andrzejowi z Biernacic (ib.3 k.165v). Synowie jego: Mikołaj i Stanisław, w r. 1478 jako niedzielni dziedzice w Biernacicach mieli sprawę z Maciejem z Biernacic (ib.2 k.504). Mikołaj "Młodocic" lub "Młodota" w r. 1481 mąż Katarzyny córki Jakuba "Ogona" z Wojsławic (ib.3 k.61). Domagali się od niego 1482 r. Grzegorz, Wawrzyniec i Stanisław z Szetlewa uiszczenia sumy im należnej po ich bracie wujeczno-rodzonym Andrzeju z Biernacic (ib. k.81). Katarzyna w r. 1483 swą część ojczystą w Wojsławicach sprzedała za 25 grz. Janowi i Wojciechowi braciom niedzielnvm z Wojsławic (P.1386 k.l86v), a w r. 1487 zawierała ugodę z Katarzyną i Agnieszką, córkami Mikołaja z Wojsławic (ib.4 k.392v). Mikołaj w r. 1491 oprawił jej posag 24 grz. na połowie swej części w Biernacicach i na połowie części "Królewskiej" w tejże wsi,nabytej jednocześnie od Stanisława Kaczkowskiego i jego żony Doroty z Biernacic (P.1387 k.163v). W r. 1507 kupił część "Rzekiecką" we wsi Przedzyno w p. kal. za 12 grz. od Doroty, żony Stanisława "Warta" Czartkowskiego (P.1390 k.103v). Nie żył już w r. 1513 , kiedy Katarzyna, już 2-o v. żona Wojciecha B. "Cichego, połowę swej części oprawnej w Biernacicach wyderkowała drugiemu mężowi za połowę sumy posagowej, tj. za 12 grz. (P.786 s.467). Chyba jej synem z drugiego małżeństwa nbył Jan B. "Czych" (!), który część "Rzekiecką" w Przedzynie sprzedał w r. 1529 za 15 grz. Wojciechowi Kaczkowskiemu (I. i D.Z.Kal.2 k.160), a w r. 1530 ręczył mu, iż uwolni owe części (ib.7 k.451). Stanisław "Młodota" kupił w 1485 r. za 20 grz. od Jana z Przedzyna łam pusty "Nowakowski" we wsi Szadek p. kal. (p.1387 k.28v) i t. r. za 12 grz. kupił od Mikołaja Gawrzyjałowskiego część z siedliskiem w Przedzynie (ib.). Łan pola w Szadku wymienił 1487 r. z Mikołajem "Rusinem" z Biernacic na jego część ojczystą w Biernacicach, dopłacają 2 grz. (ib. k.73v). Od Doroty z Przedyna, córki zmarłego Stanisława Kaczkowskiego, nabył w r. 1489 wyderkafem za 12 grz. trzecią część w Przedzynie zw. "Szczeklińską" (ib. k.127v). Wraz z Adamem, jako współdziedzicem w Niernacicach, nabył za 40 grz. w r. 1494 część tamże od swego stryjecznego brata Bernarda (P.1388 k.10). W r. 1507 na swej części w Biernacicach oprawił 30 grz. posagu żonie Jadwidze, córce Jakuba Gorzuchowskiego (P.1390 k.102) i zawierał ugodę z bratem stryjecznymn Adamem (I.Kal.6 k.157v).

Nie umiem powiedzieć w jakim związku z powyższymi pozostawał Marcin "Martycki" ("Martyczka", "syn Martyczki" ?), dziedzic w Biernacicach. Nie można go identyfikować ze wspominanym wyżej Marcinem "Martyczką". On i żona jego Jadwiga ręczyli w r. 1461 za Mikołaja i Macieja, dziedziców Sowiny, wlaśnie temu Marcinowi z Biernacic zwanemu "Martyczką" (ib. k.34). Za Marcina i Jadwigę poręczano w r. 1465, iż uwolnią część zrezygnowaną Katarzynie, żonie Marcina "Martyczki" (ib. k.335). Oboje nie żyli już w r. 1467, kiedy spadkobierczyni Jadwigi, jej siostra Elżbieta, wdowa po Jakubie Gałęskim odziedziczone po siostrze części w Biernacicach sprzedała za 17 grz. Marcinowi z Biernacic (P.1383 k.257).

Jan "Myszkowicz" ("Myczkowicz", "Mroczkowicz" ?) z Biernacic, którego ojciec nie żył już w r. 1456, miał wówczas termin z Wojciechem "Wieprzkiem" z Biernacic (Py.11 k.18v). Ten ostatni miał z nim w r. 1457 przezyski w sprawie o zadanie trzech ran (ib. k.142v). Pierwszą żoną Jana była Małgorzata, najwidoczniej już raz zamężna, bowiem w r. 1471 ona wraz ze swymi synami, Janem i Andrzejem, część swą w Dzierzbinie zobowiązała się sprzedać pod zakładem 100 grz. Stanisławowi z Wrzacy, kustoszowi chełmińskiemu (I.Kal.2 k.202). Druga żona Jana to Helena z Poklękowa, wdowa 1-o v. po op. Bierwoldzie, obywatelu kaliskim. Swej pasierbicy Dorocie, córce owego Bierwolda, zobowiazał się w r. 1476 uiścić cztery i pół grz. (ib. k.382v). W r.1477 Dorota domagała się od ojczyma uiszczenia jej 9 wierduków (ib. k.448v).

Jarosław z Biernacic miał w r. 1456 sprawę z Małgorzatą i jej synem Mikołajem z Biernacic (Py.11 k.276). Od Franciszka i Jana, braci z Biernacic, otrzymał w r. 1461 zobowiązanie rezygnacji części w Biernacicach "Jadwiżyńskiej" i zastawu połowy części "Gockowskiej" za 8 grz. (I.Kal.1 k.7v). Zobowiązanie rezygnaeji części "Jadwiżyńskiej" w ciągu trzech lat ponowili na jego rzecz w r. 1463 bracia, Franciszek, Mikołaj, Jan i Stanisław z Biernacic (ib. k.156v). Wraz ze swą siostrą Heleną części ojczyste w Biernacicach sprzedał 1462 (1463 ?) r. za 30 grz. Ubysławowi z Biernacic (P.1384 k.110). Córka Jarosława, Jadwiga, żona Jana Bogusławskiego, kwitowała w r. 1481 Mikołaja i Bogusława z Biernacic z głowy stryja swego Jana, syna Stanisława "Jargotha" (?) z Biernacic (I.Kal.3 k.61).

Franciszek, Mikołaj, Jan i Stanisław, bracia rodzeni niedzieni z Biernacic, wraz ze swa matką i z siostrami Katarzyną i Heleną część "Jadwiżyńnską" w Biernacicach zobowiązali się w r. 1463 rezygnować za 20 grz. Jarosławowi z Biernacic (ib.1 k.156v). Wspomniana tu Katarzyna była już w r. 1455 żoną Wojciecha z Sulimowa. Spośród tych braci, Franciszek i Mikołaj zapisali t. r. 5 grz. długu temu Wojciechowi jako posag siostry (Z.Kal.l2 k.188v), a w r. 1457 skazani zostali na zapłacenie win za poranienie Wojciecha "Wieprzka" z Biernacic (Py.11 k.136). Franciszek i Jan zobowiązania na rzecz wspomnianego wyżej Jarosława B. czynili już w r. 1461 (I.Kal.1 k.7v). Franciszek w r. 1472 swą część w Biernacicach zobowiazał się rezygnować Jadwidze córce zmarłego Jerzego z Biernacic. Jeszcze wtedy żył jego brat Stanisław (ib.2 k.234). W r. 1483 Franciszek i Mikołaj swe części w Biernacicach sprzedali za 60 grz. Maciejowi, Piotrowi i Stanisławowi, braciom z Biernacic (P.1386 k.178).

Michał z Bierancic swą część w tej wsi wyderkował w r. 1457 za 17 grz. Ubysławowi z Biernacic, ręcząc przy tym za swego brata rodzonego Macieja (Py.11 k.59).

Michał, syn Jakuba z Biernacic, zyskał 1459 r. termin na Wojciechu "Wieprzku" z Biernacic (I.Kal.7).

Marcin, syn Marcina z Biernacic, otrzymał w r. 1461 zapis 4 grz. od Piotra z Dębego (I.Kal.1 k.35).

Franciszek z Biernacic, sprzedał w 1462 r. części w Czartakch za 20 grz. Janowi z Biernacic (P.1384 k.112).

N. z Biernacic mąż Agnieszki, która 1-o v. lub 2-o v. była za Janem Pieszczkiem z Boguławic. Z niej syn Jan zwany "Królem", dziedzic w Bogusławicach, skwitowany w r. 1462 przez przyrodnią siostrę Małgorzatę, córkę owego "Pieszczka", żonę zaś Marcina "Budka" z Bogusławic (I.Kon.2 k.33). Od tej przyrodniej siostry dostał w r. 1481 za 45 grz. cesję jej części w Bogusławicach (ib.1 k.127). T. r. występował jako stryj (napewno nie rodzony) Jadwigi, córki Jarosława z Biernacic, żony Jana Bogusławskiego (I.Kal.3 k.61). W r. 1482 kupił części w Bogusławicach od wspomnianej już przyrodniej siostry (P.1386 k.156v). Nie żył już w r. 1487, kiedy wdowa Dorota miała termin z Maciejem "Gębą" z Kuszyna (ib. k.397v). W r. 1491 ta Dorota kwitowała ze swego posagu sześciu i pół grz. spadkobierczynię męża, Małgorzatę, wdowę po Swiętosławie z M. Piątku. Jan "Król" był wujem rodzonym owej Małgorzaty (ib.4 k.126v; P.1386 k.126v).

Jan i Michał z Biernacic mieli w r. 1463 termin z Elżbietą, Małgorzatą i Dorotą ze Zdzienic i Biernacic (I.Kal.1 k.154). T. r. zawarli ugodę ze Stanisławemm z Biernacic i tymi jego bratanicami (ib. k.180). Jan, zapewne ten sam, gotów był w r. 1462 uiścić się rodzonemu swemu stryjowi Stanisławowi (ib. k.129).Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona80818283[84]85868788Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników