Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona77787980[81]82838485Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Biernaccy h. Pomian
Marcin syn Macieja i Madalińskiej, zapis dany w 1702 r. dziadowi Mikołajowi na Gaci Powęzowej i Moskurnej scedował w 1748 r. wraz ze swym bratem i siostrą Chryzostomowi Jackowskiemu (ib.185/9 k.220) występował 1756 r. (Rel. Kal.163/164 s.1880). Nie żył w 1787 r. Z żony Katarzyny N. miał syna Wojciecha, który t. r. w imieniu własnym i brata stryjecznego Franciszka zastawił połowę Morawek za 14.391 zł Wawrzyńcowi Witowskiemu (ib.227 k.227). Może to ten sam Wojciech był w 1774 r, meżem Doroty Balickiej (ib. 214/6 k.202v). W imieniu własnym i tej żony kwitował w 1786 r. małżonków Otockich (ib.226 k.184v). Ze wspomnianym wyżej Franciszkiem może identyczny Franciszek, który w 1790 r. w imieniu swoim i żony Wiktorii Krąkowskiej, córki Stanisława, podczaszego smoleńskiego, kwitował z 500 zł Barbarę z Kosickich Białobłocką podczaszynę łukowską (G.115 k.48v). Zob.tab1ice.

@tablica

Andrzej, syn Jarosława z wojew. sieradzkiego, kwitował w 1620 r. ze spraw Macieja i Jakuba, braci Manieckich (P.1004 k.1633v).

Adam, Tomasz, Andrzej, Krzysztof, Mikołaj, Stefan, ks. Stanisław i ks. Kazimierz, synowie zmarłego Aleksandra z wojew. sieradzkiego, dziedzice części Biernacic. Z nich Adam w imieniu własnym i braci w I677 r. uwalniał poddanego z tej wsi (N.185 k.620). Bracia: Tomasz, Mikołaj, Stefan i Andrzej byli w 1657 r.pozywani przez Jana Skotnickiego (ZTP 30 s.1485). Tomasz, dziedzic Chabierowa, nie żyjący już w r. 1700, ojciec Heleny, która pod imieniem Agnieszki była w 1689 r.~klaryską w Kaliszu, i Pawła, który t. r. spisywał testament i już nie żył w r.1700 (I.Ka154 s.311)

Biernaccy h. Poraj
Biernaccy h. Poraj z Biernatek w pow.kaliskim, zwanych dawniej przeważnie Biernacicami. Spośród mnóstwa drobnych dziedziców cząstkowych w tej wsi mówię tu tylko o tych, co do których mam pewność iż byli Poraitami, a przynajmniej za takich uważali się.

Wojciech na połowie swej częśi w Biernacicach i na części swej we wsi Przedzino w p. kal. oprawił w 1512 r. posag 40 grz. swej żonie Annie Cieńskiej, córce Jana (P.786 s.338). W 1517 r. od Marcina Chwalęckiego Szyrszenia kupił za 200 grz. części wsi Gać Moskuran w p. kal. i na ich połowie t. r. oprawił 60 grz. posagu żonie, a części w Biernatkach sprzedał za 60 grz. Mikołajowi B., dziedzicowi w tej wsi (P.1392 k.157v, 158). Nie żył już zapewne w r. 1730, kiedy żona jego Anna, wspołdziedziczka w Gaci, miała termin z braćmi Rayskimi (I. i D.Z.Kal.7 k.431). Nie żył napewno w r. 1533, kiedy synowie jego, Jan, Maciej i Piotr kupowali za 150 grz. od Jana i Wawrzyńca braci Zbierskich części w Gaci Moskurnej (P.1393 k.613). Córka Wojciecha, Jadwiga, w r. 1543 była żoną Jana Wilkszyckiego "Ząbkaą. Siostrą stryjeczno-rodzoną tego Wojciecha była Anna, dziedziczka części w Birnacicach, działająca w 1520 r. jako żona Jana Ciesielskiego w asyście "wuja' Macieja Rayskiego (I. i D.Z.Kal.2 k.68). Piotr w imieniu własnym i swych braci zawarł w r. 1544 układ z Maciejem Rayskim (I.Kal.7 k.298). Matka Anna wraz z trzema synami pozywana była w r. 1547 przez Macieja Rayskiego (I. i D.Z.Kal.7 k.399v). OJanie nie wiem nic więcej. Zapewne ten sam Piotr, faktor w Mikuszewie u Przyjemskiego, pisarza ziemskiego kaliskiego, został zabity w r. 1563 i na żądanie brata Macieja dokonano 24 IX w czasie pogrzebu w kościele parafialnym w Pyzdrach obwołania głowy (Py.179 k.439v).

Maciej, syn Wojciecha, nie żył już w r. 1575, a zapewnie nie żył i w r. 1570, kiedy synowie jego Łukasz, Walenty i Maciej zobowiązali się sprzedać za 2000 zł Jakubowi Mieszkowskiemu części ojczyste w Gaci Moskurnej i sześć zagonów pustce Rypiołowo orza części pustki Górki w p. kal. (I.Kal.36 s.137). Wedle powyższego zobowiązania, Łukasz i Maciej części te sprzedali t. r. za 1333 zł Mieszkowskiemu (R.Kal.3 k.230). Może to ten Maciej w r. 1557 wraz z żoną Anną części roli w Biernatkach zastawił za 11 grz. Janowi Trzebickiemu (I.Kal.22 k.228). Walenty swoją część we wzmiankowanych powyżej dobrach w r. 1570 sprzedał również za 666 zł wspomnianemu Mieszkowskiemu (R.Kal.3 k.252). Łukasz i Maciej w r. 1575 nabyli za 3000 zł od Elżbiety Osieckiej, wdowy po Stanisławie Łopateckim, wieś Modłę, części wsi Chutki, oraz części pustych wsi Ujazdowo i Gotarty. Nabyli również wtedy za 300 zł inne części w tychże wsiach od Stanisława Łopateckiego (ib.4 k.211, 212v). O Łukaszu i Macieju zob. niżej.

I. Łukasz, syn Macieja, w r. 1579 wraz z bratem Maciejem pozywany był o dług 50 grz. przez braci Morawskich (I.Kal.46 k.122). Ożeniony był 1-o v. z Zofią Korzenicką, z którą miał córki Annę i Katarzynę. W r. 1586, po śmierci Zofii, zapisał tym cókom po 400 zł w posagu każdej (I.Kal.53 s.209). Żeniąc się w r. 1585 powtórnie z Anną Radlicką, córką Stanisława i Małgorzaty Błożejewskiej (ib. s.308, 311), dostał przed ślubem, 7 XI, od jej ojca zapis długu 1000 zł (ib.51 s.984). W r. 1586 oprawił jej 1000 zł posagu na częściach wsi Chutki i pustek Gotarty i Ujazdowo oraz na połowie wsi Modla (R.Kal.5 k.538v). W r. 1591 uzyskał zgodę Piotra Chutkowskiego na dokonane kupno części Chutek, Ujazdowa i Gotartów za 550 zł od Bartłomieja Chutkowkiego (ib.6 s.407). Mianował w 1596 opiekunami swych dzieci z pierwszej i drugiej żony Jana Korzenickiego, Jana Radlickiego, Adama Waliszewskiego i wreszcie drugą swą żonę (I.Kal.63 k.291). W r. 1600 nabył za 100 zł części w tychże wsiach od Piotra Rakowskiego (R.Kal.7 k.357v), zaś w r. 1605 za 600 zł od Macieja i Jana, braci Chutkowskich (ib.1 l.65). Żył jeszcze w r. 1606 (ib. k.126v). Nie żył w r. 1610, kiedy owdowiała Anna Radlicka zapisała dług 50 zł Marcinowi Gawłowskiemu (I.Kal.76 s.541). Drugim jej mężem był w r. 1631 Jan Parczewski (I.Kal.98a s.996). Córki Łukasza: Anna, w r. 1600 żona Wiktoryna Rowińskiego, Katarzyna, w r. 1606 żona Jana Kotarbskiego zw. "Bezek". Synowie; Jan, Stanisław i Maciej o których niżej.

1. Jan, syn Łukasza i Radlickiej, nabył w r. 1624 od brata Macieja części wsi Chutki i młynem i części wsi ~Modła (R.Kal.10 k.298v). Występował w r. 1630 jako stryj i opiekun dzieci zmarłego brata MaciejaI (I.Kal.96 s.575). Od stryjecznego brata Jana, syna Macieja, kupił w r. 1640 Chwalęcice i części Wojsławic za 14.000 zł (Rel. i I.Z.Kal.1c k.440). Całe części wsi Chutki, Modła, Ujazdów i Gotarty sprzedał w r. 1642 za 6000 zł Jadwidze z Parczewskich, wdowie po bracie Macieju, i synowi jej Janowi B. (R.Kal.12 k.397v; Rel. i I.Z.Kal.1c k.481v). Od Adama Waliszewskiego "Skarba" kupił w r. 1643 za 250 zł część wsi Chlewo, sprzedał potem owe części Piotrowi Malczewskiemu, ale je znów odkupił w r. 1646 za 200 zł (R.Kal.~13 k.291. Skwitował w r. 1646 bratową Jadwigę z 2000 zł, stanowiących resztę ceny sprzedanych jej dóbr (I.Kal.112 s.616). Części Naczesławic t. r. zastawił za 300 zł Samuelowi Morawskiemu (I.Kal.112 s. 651) . Owe części Naczesławic kupił był od Stanisława Naczesławskiego zwanego Kozubkiem (ib.115 s.785). Od Marcina Kobierzyckiego kupił 1652 r. za 10.000 zł części wsi Gorzuchy i bór w Dabrówce. Był też wtedy dziedzicem w Chwalęcicach, a żoną jego była Marianna Rozrażewska (R.Kal.14 k.253v). T. r. płacił podwójne podymne uchwalone w obozie beresteckim, z 10 dymów w Chwalęcicach i z jednego dymu w Naczesławicach 22 zł (Rel. Kal.31a k.258, 263). W r. 1653 kupił za 3000 zł od Dobrogosta "Skarba" Waliszewskiego części wsi Gorzuchy w p. kal. (ib.k.340v). W r. 1654 wraz ze swą drugą żoną, Marianną Poniatowską, mianował plenipotentów (I.Kal.120 k.1128). Zobowiązał się w 1655 r. oprawić jej 4000 zł posagu po odebraniu go od Adama Poniatowskiego, chorążego sieradzkiego, na wsi Gorzuchy (I.Kal.121 s.51). W r. 1657, jako dziedzic Chwalęćic i Gorzuch, spisał dożywocie z tą drugą żoną, córką Stanisława Poniatowskiego (R.Kal.14 k.443v). Bezdzietny, nie żył już w r. 1661, a dobra jego: Chwalęcice (Falęcice), Gorzuchy oraz bory w Dąbrowie i części w Naczesławicach spadły na bratanków (I.Kal.125 s.299). Gorzuchy były pod dożywociem wdowy, która w r.1661 wydzierżawiła tę wieś Michałowi Iwańskiemu (ib. s. 474). W r. 1665 była już 2-o v. żoną tego Iwańskiego łowczego sieradziego (ib.126 s 779).

2) Stanisław, syn Łukasza i Radlickiej , w r. 1610 wraz z bratem Maciejem kwitował z 250 zł Wiktoryna Radlickiego (ib.76 s.540). Żona jego Barbara Oszczeklińska, córka Macieja, wdowa po Macieju Radlickim, w r. 1612 udzał swój w spadku po siostrze Zofii Piotrowej Mycielskiej, tj. udział w czynszu od sumy u Węgierskich, cedowała mężowi (I.KaL.78 S.20, 1569). Stanisław od Jana Wyszkowskiego kupił w r.1620 za 10.000 zł wieś Swinice w p. kal. (R.Kal.9 k.362). Marianna z Rayskich Doruchowska nabyła od tegoż Wyszkowskiego grobowiec w kościele parafialnym wsi Chlewo i teraz w r.1620 dała ów grobowiec Stanisławowi B. (ib.k.419). Stanisław żonie swej dał w dożywocie w r. 1619 sumę 3000 zł (I.Kal.86 s.1114; R.Kal.9 k.273v) kiedy zapis zastawny 3000 zł na Gostyczynie w p. kal. scedowany sobie przez Adama Mikołajewskiego, cedował małżonkom Kęszyckim. Żył jeszcze w r. 1622 (I.Kal.88a s.1394, 1396) W r. 1627 Barbara, już jako wdowa, skwitowała małżonków Wyganowskich z 550 zł ostatniej raty dzierżawy wsi Swinice (I.Kal.93 s.463). Wraz z synem Władysławem w r. 1633 mianowała plenipotentów (ib.99b s.1316), wraz z nim też została w r. 1635 skwitowana przez Dobrogosta Waliszewskiego ze sparawy o wydanie kowala zbiegłego z Domaniewa do Waliszewic (ib.125 s.115, 121). Żyła jeszcze w r. 1646 (ib.112 s.658), nie żyła w r. 1661 (ib.125 s.115, 121). Próczx wspomnianego wyżej Wkladysława, o którym niżej, miała jeszcze syna Stanisława, wraz z którym zawierała w r. 1639 kontrakt z małżonkami Stusami o dzierżawę wsi Szczepice (ib.105 s.1427). O tym Stanisławie nie wiem nic więcej. A może to pomyłka i w r. 1639 występował obok matki Władysław, mylnie nazwany Stanisławem ? Córki Katarzyna, Zofia, Barbara i Krystyna, niezamężne w r. 1627 (ib.93 s.464)., którym matka zapisała posagi na Swinicach. Miały one ponadto od brata stryjecznego Baltazara zapis 6400 zł ze spadku po stryju Janie. Z nich Katarzyna była 1-o v. 1638 r. żoną Jana Sulikowskiego, w r. 1641, krótko po 1 II, wyszła za 2-o v. Piotra Malczewskiego. Zofia, w l. 1646-80 żona Marcina Malczewskiego. Barbara, w l. 1677-92 żona Andrzeja Gałęskiego. Krystyna wreszcie, która w r. 1690 kwitowała brata Władysława z rocznej prowizji od sumy 1500 zł (ib.116 s.277), była w r. 1661 żoną Piotra Ponieckiego.

Władysław, syn Stanisława i Oszczeklińskiej. W r. 1624 wraz z siostrami Katarzyną, Barbarą Zofią i Krystyną, skwitowany przez stryjeczną siostrę ojca Annę B., zamężną Pawłową Wolińską (ib.90b s.2226). W r. 1627 skwitowany wraz z siostrami przez Krzysztofa Chlewskiego z 100 zł (ib.93 s.464). Dziedzic Świnic 1635 r. (ib.101 s.507). W imieniu własym i matki kwitował się 1646 r. z kontraktu małżeńskiego z szwagrem Marcinem Malczewskim (ib.112 s.658). Grobowiec w kościele chlewskim, nabyty przez ojca, dał w r. 1648 stryjowi Janowi (R.Kal.14 k.13v). T. r. kupił od Piotra Malczewskiego cząstkę gruntu we wsi Chlewo (ib. k.19v). Ożenił się w 1649 r., krótko po 25 VI (I.Kal.115 s.547, 548). Na połowie Swinic oprawił w r. 1650 posag 6000 zł swej żonie Annie Pokrzywnickiej, córce Macieja Hiacynta stolnika łęczyckiego i Katarzyny Mycielskiej (R.Kal.14 k.78). Z 15 dymów w Sinicach płacił uchwalonego w r. 1652 w obozie bersteckim 30 zł podwójnego podymnego (Rel.Kal.31a k.258, 263). Żył jeszcze w r. 1654 (I.Kal.120 s.402). Anna występowała jako wdowa w l. 1671-80 (I.Kon.60 k.230; 63 k.164v). Władysław był bezdzietny a jego spadkobiercy, tj. siostry względnie ich potomstwo, sprzedali w r. 1692 Swinice za 20.000 zł Wojciechowi Wierzbięcie Biskupskiemu (I.Kal.149 s.179).

3. Maciej, syn Łukasza i Radlickiej, na połowie swych części wsi Chutki i Modła oprawił w r. 1615 posag 1500 zł żonie Jadwidze Parczewskiej (I. i D.Z.Kal.28 k.219). Rezygnował w r. 1624 bratu Janowi części wsi Chutki z młynem i częśći wsi Modła w p. kal. (R.Kal.10 k.298). W r. 1627 wraz z bratem Janemzostał skwitowany przez Stanisława Trzebińskiego z długu 100 zł, który zmarły brat ich Stanisław B. zapisał był Annie B., wdowie po Pawle Wolińskim (I.Kal.93 s.464). Nie żył już w r. 1630, kiedy ów brat Jan występował jako opiekun jego nieletnich synów: Jana, Marcina, Baltazara i Aleksandra (ib.96 s.575). Ich matką była Jadwiga Parczewska, która w r. 1635 została skwitowana przez Marcjannę Domiechowską, wdowę po Marcjanie Zalekim (ib.101 s.466). W r. 1642 wraz z synem Janem odkupiła od swego szwagra Jana B. za 60000 zł części wsi Chutki, Modła, Ujazdów i Gotarty (R.Kal.12 k.397v), w r. 1644 wraz z synami Janem, Marcinem, Baltazarem i Aleksandrem trzymała posesję probostwa iwanowickiego (I.Kal.110a s.9) a w r. 1646 wypłaciła mu pozostałe jeszcze z ceny tych dóbr 2000 zł (I.Kal.112 s.616. W r. 1650 w imieniu własnym oraz synów Marcina i Aleksandra mianowała plenipotentem syna Jana (ib.116 s.58). Całe części wsi Chutki, Modła, Ujazdowo i Gotarty, nabyte od Jana B., sprzedala w r. 1653 za 4600 zł synom swym Janowi i Baltazarowi (R.Kal.14 k.308v). W r. 1654 wraz z synem Janem dostala od Kazimierza Bąkowskiego cesję sumy 4000 zł (I.Kal.120 s.649). Żyła jeszcze w r. 1661 (ib.125 s.60). Córka Macieja i Parczewskiej, Marianna, w l. 1661-70 żona Piotra Grodzickiego. Z synow, o Marcinie i Aleksandrze, prócz powyższych wzmianek nie wiem nic więcej, o Janie i Baltazarze zob. niżej.

1) Jan, syn Macieja i Parczewskiej, zobowiązał się w r. 1621 sprzedać za 7000 zł bratu Baltazarowi odziedziczone po stryju Janie Chwalęcice i Gorzuchy, bory w Dąbrowie, częśći Naczesławic i gruntów w Wojsławicach, Morawskim i Chlewie (ib. s.299). Był w r. 1665 dziedzicem części wsi Modła i Chutki (ib.126 s.288). Waliszewice wydzierżawił 1669 r. na trzy lata za 2400 zł Janowi Zamłyńskiemu (ib.129 s.365). T. r. był już księdzem, może w pokucie za zabicie brata Baltazara, o czym niżej (ib. s.1135). Pleban w Pamięcinie 1673 r. (ib.133 s.637). Od niego, jako spadkobiercy brata Baltazara, wyprocesowali t. r. Sarbscy sumę na Gorzuchach (ib. s.782). T. r. występował jako były dziedzic Chwalęcic (ib. s.915). Janowi B. sprzedał t. r. za 700 zł części "Kozubowkie" w Naczsławicach ze stawem w Morawkach (R.Kal.15 k.282). Gorzuchy sprzedał w r. 1674 za 9400 zł Janowi Zamłyńskiemu (ib. k.399) W r. 1677 już kanonik łęczycki, skwitował Macieja Konstantego Waliszewskiego za 2000 zł zapisanych zmarłemu bratu Baltazarowi (I.Kal.138 s.571). Kanonik i oficjał generalny łęczycki, w r. 1622 połowę wsi Modła sprzedał za 6000 zł Janowi B. (I.Kal.140 k.616v), zaś w r. 1684 połowę wsi Chutki i Modły, zastawione niegdy Janowi Starczewskiemu, sprzedal za 8000 zł Władysławowi B., synowi powyższego Jana (ib.142 k.315).

2) Baltazar, syn Macieja i Parczewskiej, dziedzic wsi Chwalęcice, Chutki, Modła 1647 r. (I.Kal.113 s.1146, 2013) mianował w r. 1654 plenipotentem syryjecznego brata Władysława (ib.120 s.1131). Żeniąc się w r. 1661 z Konstancją Iwańską, córką Michała, łowczego sieradzkiego, dostał od tego ostatniego jeszcze przed ślubem zapis 7000 zł (ib.125 s.311). Jako współspadkobierca stryja Jana, skwitował t. r. z 6000 zł Marcina Kobierzyckiego (ib. s.1259). Zapisał w r. 1665 dług 2000 zł Janowi Dąbrowskiemu, pisarzowi grodzkiemu przedeckiemu (ib.126 s.294). Nie żył już w r. 1669, zabity przez rodzonego brata Jana (ib.129 s.57). Był dziedzicem wsi Gorzuchy (ib.138 s.782).

II. Maciej, syn Macieja, dziedzic części w Chwalęcicach 1597 r. (R.Kal.7 k.72). Części w tej wsi wymienił nawzajem z Adamem Waliszwskim 1600 r. (ib. k.322v). Dziedzic Chwalęcic 1610 r. (I.Kal.76 s.110). Części Chwalęcic w r. 1614 wyznaczył po swej śmierci w działach z innymi synami synowi Janowi (R.Kal.8 k.490). W r. 1612 niezmężnej córce swej Dorocie zapisał posag 800 zł (I.Kal.78 s.134). Nie wiem z kim był ożeniony. W 1620 r. syn Jan zapisał mu dług 900 zł (I.Kal.86 s.2020). Żył jeszcze w r. 1622, kiedy od Jadwigi z Zaleskich Borzewickiej wziął w zastaw za 1500 zł wieś Tymieniec (I.Kal.88a s.1151). Może to ten sam Maciej brał w r. 1627 w zastaw od Stanisława Borzewickiego za 2000 zł część miasta Kleczew (ib.93 s.518). Nie żył w r. 1633 (Kośc.297 k.39v). Synem jego był wspomniany już Jan, o którym niżej, córkami Jadwiga, Elżbieta i Anna. Jadwiga była w l. 1607-9 żoną Jana Przedzyńskiego. Elżbieta wyszła w r. 1610, krótko po 6 II, za Rafała Kaniewskiego. Żyli z sobą jeszcze w 1611 r. Anna wydana w r. 1602, krótko po 8 X, za Pawła Wolińskiego, żyła z nim 1622 r. Dorota, w r. 1616, krótko po 9 II, wyszła za Wojciecha Gorzyckiego.

Jan, syn Macieja, na połowie części Chwalęcic oprawił w r. 1613 posag 3000 zł żonie swej Zofii Pruskiej, córce Marcina i Anny Buszewskiej (R.Kal.8 k.256). Zapis znacznie późniejszy, z r. 1686, nazwal ową Zofię córką Stanisława i Anny Ilińskiej (P.1111 II k.2v, 3). Jan w r.1634 kupił części Chwalęcic za 1800 zł od Dobrogosta "Skarba" Waliszewskiego (R.Kal.11 k.619). Chyba to ten sam Jan B. części "Kuzawską" i "Jaskowską" we wsi Jaruntów oraz części wsi Piątek Mały i poddanego w Jaruntowie wydzierżawił w r. 1639 Franciszkowi Lisieckiemu (I.Kal.105 s.1128). Z synami swymi Stanisławem, Janem i Pawłem zawierał w r. 1647 kontrakt z innym synem Andrzejem (I.Kal.113 s.169). Zarówno Jan jak i Zofia Pruska nie żyli już w r. 1649 (I.Kal.115 s.1966; P.1424 k.880) a w r. 1650 Jan, chcąc polepszyć sytuację finansową synów z nie zrodzonych, wobec ruiny Chwalęcic, tę wieś i część w Wojsławicach sprzedal stryjecznemu bratu Janowi, synowi Łukasza, za 140.000 zł (Rel. i I.Z.La.10 k.440). Dziećmi jego i Pruskiej byli synowie: Andrzej, Jan, Stanisław i Paweł, którzy w r. 1650 mianowali plenipotentów (I.Kal.116 s.655). Z nich o Stanisławie nie wiem nic więcej. Zapewne żył jeszcze w r. 1686 (P.1111 II k.2v, 3). O pozostałych synach niżej. Córki: Anna, Jadwiga i Róża. Anna w r. 1644 żona Jana Rylskiego. W r. 1650 ona jej niezamężna jeszcze siostra Jadwiga scedowały bratu Andrzejowi sumy odziedziczone po Janie Ludwiku Pruskim (I.Kal.116 s.9). Ta Jadwiga w r. 1647 kwitował Jana B., syna Łukasza. z prowizji rocznej od swej sumy posagowej 1200 zł zabezpieczonej na Chwalęcicach (I.Kal.113 s.2368) była w l. 1658-86 żoną Franciszka Wilkszyckiego. Róża i jej mąż Jan Woliński, nie żyli już oboje w r.1680.

1. Andrzej, syn Jana i Pruskiej, w r. 1647 brał w zastaw od Andrzeja Bojanowskiego za 2000 zł części Sobótki w p. kal. (I.Kal.113 s.36) występował w r. 1649 jako spadkobierca Jana Ludwika Pruskiego (P.1424 k.880). Na połowie wsi Ciechel oprawił w r. 1652 posag 3000 zł żonie swej Annie Miniszewskiej, córce Aleksandra (R.Kal.14 k.238). Nie żył w r. 1657, kiedy Anna, już 2-o v. żona Tomasza Chlebowskiego, działała w imieniu swej córki Katarzyny B. (I.Kal.122 s.844, 850). Była ona żoną 3-o v. Władysława z Miełkowic Borzysławskiego (ZTP 37 s.302). Nie żyła już 1702 r. (Ws.327 k.2), a nie żyła wtwdy również jedyna córka Andrzeja i Miniszewskiej, wspomniana wyżej Katarzyna, która była w r. 1677 żoną Zygmunta Borzysławskiego.

2. Jan, syn Jana i Pruskiej, mąż Teofili Olszewskiej, córki Macieja, podstolego kalisdkiego, i Teresy z Wyleżynw, którą zaślubił krótko po 9 XI 1657 r. (I.Kal.122 s.718), a wraz z którą w r. 1677 wziął w zastaw za 9000 zł Wroniawy od Anny z Korycińskiej 1-o v. Janowej Siemieńskiej, 2-o v. Kazimierzowej Pokrzywnickiej miecznikowej łęczyckiej (I.Kal.138 s.169), kupił w r. 1682 za 6000 zł połowę wsi Modli w p. kal. (ib.140 k.616v). Był też dziedzicem wsi Chutki. Nie żył w r. 1688, kiedy wdowa dostała od synów Władysława i Pawła dwór w Kaliszu przy ulicy Łaziennej (ib.146 s.80). Córki Jana i Olszewskiej: Katarzyna, w l.1695-1711 żona Stanisława Łochyńskiego, Helena, w l.1701-15 żona Jana Koźmińskiego. Synowie: Władysław, Paweł i Franciszek.

1) Władysław, syn Jana i Olszewskiej, w r. 1677 r. kupił za 8000 zł od ks. Jana B. kanonika łęczyckiego połowę wsi Chutki i Modła (ib.142 k.315). Towarzysz chorągwi panernej wojewody pomorskiego w r. 1685 (ib.143 s.215), miecznik wschowski, mianowany 9 III 1694 r. (Ws.157 k.37) i porucznik chorągwi pancernej Kąckiego wojewody kojowskiego, kupił w r. 1700 za 23.500 zł wieś Krowicę w p. kal. od Franciszka Miniszewskiego (I.Kal.154 s.163). Był w r. 1701 posesorem wsi królewskiej Rajsko (P.1140 I k.67). Ponadto był dziedzicem w r. 1704 części miasta Skalmierza w p. kal., dawniej dziedzicznego Mikołaja Twardowskiego (I.Kal.157 s.251, 252). Cześnik sieradzki, odziedziczone po bracie Pawle części wsi Swinice w p. kal. sprzedal w r. 1710 wraz z bratem Franciszkiem za 3000 zł Maciejowi Przeradzkiemu (ib. s.103). W r. 1711 był komisarzem województw wielkopolski na Trybunale Radomskim (ib. s.38). Stryj Paweł wyznaczył mu 1711 r. Chwalęcice, Podchlewie, Czekanów, Bonino i część Karsców. W r. 1713 posesor wsi miasta Kalisza, tj. Dobrzec W. i M., Ostrów, Wolica i in. (ib.159 s.150). Posesorem Suliszewic w p. kal. był w r. 1714, kiedy występował przeciwko małżonkom Zakrzewskim (ZTP 39 k.2101). T. r. zawierał z bratem Franciszkiem ugodę dotyczącą spadku po stryju Pawle, a Chwalęcice, sobie teraz rezygnowane, pozostawił stryjowi temu w dożywocie (Rel.112/113 s.1540). Dziedzic Chwalęcic w r. 1715 (ZTP40 k.254). T. r. kupił za 14.500 zł od Andrzeja Krzywańskiego wieś jarki, częśći w Skalmierzu zw. "Gołęmbowszczyzna" i pustki Krasówki w p. sier. (ib. k.266). W r. 1715 był cześnikiem sieradzkim (Rel.Kal.117 s.1194). Kasztelan rozpirski w r. 1717, mianowany 5 I (Kossak. III). Wraz z swą żoną Heleną Mączyńską, córką Stanisława, starosty klonowskiego, i Zofii Łubieńskiej, kasztelanki sieradzkiej, dostał 2 III 1720 r. konsens królewski na nabycie wójtostwa we wsi Królewskiej Ceków od Michała Raczyńskiego, kasztelana kaliskiego (I.Kal.161 s.49, 334). T. r. nazwany dziedzicem Piwonic, Zagórzyna, Czekanowa, Jarek, Skelmierza, Chwalęcic, części Naczesławic, posesorem Suliszewic (ib.75, 147). Części w Skalmierzu, wedle zobowiązania z r. 1715, kupił w r. 1721 za 9650 zł od ks. Władysława Koźmińskiego, dziekana chockiego (ib.163 s.534). Umarł w r. 1726, przed 16 IV (Kossak. III). Był bezdzietny (I.Kal.165 s.81). Wdowa w r. 1734 brała w zastaw za 30.000 zł od Teodora Ponińskiego, podkomorzego koronnego, wsie Dębe i Biernatki (ib.171/3 s.47).

2) Paweł, syn Jana i Olszewskiej, w r. 1688 kupił za 4000 zł Lubiatów i Zakrzów w p. piotrk. od Mycielskich, córek Mikołaja, starosty kolskiego (ib.146 s.187). W r. 1690 wziął w zastaw za 20.000 zł Sędzimirowice i Tuwalczew od Marcina Wierusz Kowalskiego (ib. s.52). Towarzysz chorągwi pancernej wojsk koronnej, dostał w r. 1693 od stryja Pawła część wsi Swinice (ZTP 35 s.1502). Dziedzic wsi Chutka i Modła w r. 1700 za 11.000 zł Wilczyce w p. kal. od Marianny z Rogozińskich Rudnickiej (I.Kal.154 s.501). Był starostą bracławskim (Rel.Kal.112/113 s.1806). Bezpotomny, nie żył już w r. 1710, kiedy jego bracia występowali jako jego współspadkobiercy (ib.157 s.103).Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona77787980[81]82838485Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników