Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona68697071[72]73747576Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Bieliccy h. Ogończyk
@tablica

Mogło wyjść stamtąd z rego samego gniazda kilka rodzin tego samego nazwiska a róznych herbów. To samo da się powiedzieć i o pochodzeniu z wojew. łęczyckiego. Prócz Ogończyków pochodzić stamtąd mogli i B-cy innych herbów. Używane przez B-ich łęczyckich imioniska drobnoszlacheckie zdają się wskazywać na drobnoszlachecki ich charakter a co za tym idzie i bardziej prawdopodobną wieloherbowość.

Katarzyna, wdowa po Macieju Baranowskim w r. 1557. Dorota Bojeńska, wdowa po Piotrze Żołeckim "Smolce", 2-o v. w r. 1559 żona Bartłomieja B-go. Jej syn z pierwszego męża, Łukasz "Smolka", zwał się B-om cz. Żołeckim. Ożenił się ów Łukasz w r. 1558 z Małgorzatą Cielmowską, córką Macieja i Barbary Drachowskiej, oprawiając jej 60 grz. posagu (G.37 k.339v). Żyła ona jeszcze w r. 1570 (P.1398 k.154v, 155). Drugą jego żoną była w r. 1585 Petronella Latalska, córka Andrzeja (P.944 k.308). Jako syn i spadkobierca zmarłej Doroty Bojeńskiej kwitował w r. 1586 Cielmowskich (G.62 k.452v). Petronella była bezdzietna i nie żyła już w r. 1588, kiedy jako spadkobierca występował brat stryjeczny Jan Latalski (P.949 k.378v). Wspomniany wyżej Bartłomiej B., drugi mąż Doroty Bojeńskiej, którą w r. 1559 pozywał jej pasierb, Leonard Żołecki, syn Piotra "Smolki", jako panią wienną w Żołczu (P. 901 k.344, 466v).

Wojciech za świadczone Janowi Swidwie z Szamotuł, kasztelanowi biechowskiemu, służby dostał wiecznością od syna jego Jana Swidwy dom z placem i ogrodem zw. "Pański dom" na przedmieściu Poznania zw. Wymykowo (P.1397 k.506v).

Jan w r. 1569 zastawił zięciowi Myślęckiemu części w Kamienicy za 100 zł i role folwarczne w "Sołtystwie" w Bagienicy na lat 6 za 150 zł (N.155 k.191v, 192v). W r. 1576 temuż zięciowi zastawił znów za 250 zł części Bagienicy, a Maciejowi Wałdowskiemu za 160 zł na 3 lata części w Kamienicy (N.157 k.418, 419). Jego córki: Małgorzata, w l. 1569-96 żona Wawrzyńca Myślęckiego, i Anna, która, jako żona uczc. Andrzeja Curasa, kwitowała 1584 r. ze swych dóbr rodzicielskich brata Andrzeja (N.161 k.176v). Syn Jana, Andrzej, pięć łanów w Kamienicy sprzedał w r. 1578 za 800 zł Adamowi Żalińskiemu, sędziemu ziem. tucholskiemu (N.215 k.227, 236). W r. 1584 z pierwszą swoją żoną Małgorzatą Włościborską, córką Jana, część Bagienicy sprzedał za 1000 zł temuż sędziemu (ib. k.361), a żonie oprawił posag 400 zł (ib.161 k.176; 215 k.362). Drugą jego żoną była Katarzyna Radwanowska, córka Stanisława, której w r. 1595 zobowiązał się oprawić posag 600 zł (N. 162 k.219v) i oprawił 500 zł w r. 1597 (N.219 k.248). W r. 1596 części wsi Piszczyno w p. bydg., odziedziczone po braciach Piszczyńskich, dał swej siostrze Myślęckiej i jej mężowi (N.219 k.218). Radwanowska w r. 1597 skwitowała z 600 zł brata swego Jana (N.163 k.30v). Andrzej nie żył w r. 1601, kiedy występowała wdowa po nim (P.978 k.435v). Z pierwszej żony synowie Wojciech i Marcin, córka Barbara, w r. 1607 była żoną Michała Solewskiego. Z drugirj żony syn Stanisław, pozostający w r. 1601 pod opieką wuja Jana Radwanowskiego (P.978 k.435v). Jako jedyny spadkobierca zmarłej matki kwitował 1619 r. Adama i Jana Smuszewskich z 550 zł zapisanych tej matce (N.171 k.535). Bezpotomny, nie żył już w r. 1622 (P.1008 k.136). Wojciech w r. 1623 zapisał 30 zł długu Adamowi Młotkowskiemu (N.173 k.28). Z żoną Heleną Poczałtowską dostali w r. 1628 zapis długu 100 zł od Stanisława Chmielewskiego (N.176 k.362). Marcin, współspadkobierca zmarłego przyrodniego brata Stanisława, skwitowny w r. 1622 przez Kaspra Radwanowskiego, współspadkobiercę swej ciotki a macochy Marcina, Katarzyny z Radwanowskich B-ej (P.1008 k.136). Zob. tablicę.

Bieliccy
@tablica

Może do powyższych B-ch należał ks. Jan, pleban i dziekan w Nakle 1619 r. ? (N.171 k.318).

Feliks B. "Biernat" z woj. łęczyckiego, ożenił się w r. 1573 z Elżbietą Ułanowską, która przed ślubem, 26 IV , dostała zapis długu 700 zł od Jerzego Latalskiego (G.52 k.124). Wraz z żoną w r. 1574 skwitował jej brata, Marcina Ułanowskiego (ib. k.42v). Żył jeszcze w r. 1585, kiedy go skwitowała Małgorzata z Jankowskich Kaczkowska (g.62 k.41v). Nie żył w r. 1590, kiedy wdowa dostała zapis 50 zł od bratanka Jerzego Ułanowskiego (G.64 k.121v). Ich syn Jan, profes bernardynów poznańskich, w r. 1593 zapisał matce dług 800 zł (p.959 k.985v).

Grzegorz z pow. radziejowskiego na trzech łanach w Sąpolinku tegoż powiatu zapisal w r. 1579 dług 22 zł Stanisławowi B. z Pąchowa (I.Kon.18 k.310). Nie żył w r. 1592, kiedy jego syn Wojciech, mający około 16 lat, zapisał 150 zł posagu swej siostrze Annie (ib.25 k.341v). Anna z Sąpolinka nie żyła 1636 r., była żoną Wojciecha Cieplińskiego z p. przedeckiego (p.1418 k.653v).

Andrzej, mąż Anny Wiśniewskiej, córki Mikołaja, skwitowany w r. 1584 przez Tomasza i Marcina Wiśniewskich, synów Józefa (I.Kon.21 k.210v). Grzegorz B., syn Adama zwanego "Żórawien", za St. Bielic w p. łęczyc., zabity został w Chomętowie w 1588 r. przez prac. Stefana Królika, poddanego Krzysztofa Mielińskiego z W. Modliszewa (Kc.27 k.104). Gabriel, wychowanek i sługa pokojowy Marcina Nadbora, ograbił go i zabił w jego dworze w Dobrylewie w 1605 r. przy pomocy swego stryja Grzegorza B. (Kc.124 k.671v). Marcin, syn zmarłego Andrzeja otrzymał w 1603 r. zapis długu 100 zł od Stanisława Radwanowskiego (Kc.124 k.215v). Jakub, nie żyjący w r. 1620, ojciec Anny i Zofii. Ta Anna była w r. 1620 wdową po Stanisławie Łazarzu Pabjanowskim, krawcu i mieszczaninie wągrowieckim, i zawierała wtedy kompromis o spadek po siostrze Zofii, żonie 1-o v. 1586 r. Macieja Kozirowskiego, wdowie po nim 1596 r., 2-o v. w r. 1597 Marcina Rościszewskiego. Bezpotomna, nie żyła w r. 1620.

Regina. w r. 1598 żona Jana Karasia Jaroszewskiego. Stanisław, nie żyjący w r. 1609, mąż Anny Gorzeńskiej (Goryńskiej ?), żony 1-o v. Krzysztofa Golińskiego, w r. 1609 3-o v. Wojciecha Biernackiego (Ws.25 k.186v). Żyła jeszcze w r. 1610 (I.Kal.76 s.1612). Jan, nie żyjący w r. 1615, ojciec Melchiora, męża w r. 1603 Doroty Zbijewskiej, córki Jana (Ws.19 k.399). Ten ostatni kupił w r. 1615 za 4000 zł od Macieja Zbijewskiego części Zbijewa w p. przedeckim (P.1409 k.383). Nie żył już w r. 1644 (Kośc.301 k.660).

Maciej B. cz. Tyński, zw. "Oleksikiem", z ziemi łęczyckiej, nie żył w r. 1612, kiedy syn jego Stanisław B. cz. Tyński "Oleksik" kupił za 2200 zł od ks. Jakuba Korytowskiego, rektora kolegium jezuitów w Kaliszu, folwark we wsi Tyniec koło Kalisza (R.Kal.8 k.219). T. r. od Sebstiana Starczewskiego wydzierżawił części wsi Marszewo W. (I.Kal.78 s.814), a żonie swej Agnieszce, nazwanej tu "Wszołowską", zapisał 1618 r. dług 1000 zł (ib. s. 1683). Ta żona jego Abnieszka, w rzeczywistości Wszołkówna (Wszołkowska, Solkowska), kwitowała w r. 1623 męża z 1000 zł (I.Kal.86 s.57). spisał z nią wzajemne dożywocie w r. 1623 (R.Kal.10 k.133). Żył jeszcze w r. 1627, kiedy zapisał mu dług 1400 zł Maksymilian Biskupski (I.Kal.93 s.223).

Gabriel, mąż Zofii Słodzińskiej,która w r. 1614 kwitowała wykonawców testamentu swego brata Jana (P.992 k.353v). Jan zastawione sobie przez Piotra Chojeńskiego, kasztelana santockiego, wsie Ostrobótki i Zielonawieś, scedował przed r. 1617 Hieronimowi Bronikowskiemu (Ws.31 k.272v). Stanisław z wojew. kaliskiego, podstarości radziński w r. 1622 (ZTP 28a s.901). Wojciech, w r. 1626 mąż Agnieszki Kwaskowskiej, córki Józefa (Py.143 k.268). Sebastian, nie żyjący w r. 1629, ojciec Andrzeja, który t. r. zapisał dług Janowi Łowickiemu, kasztelanicowi lędzkiemu (ZTP 28b s.2254).

Jakub wraz z synem Tomaszem dostał od Jana Łakińskiego zapis czynszu od sumy 750 zł. Nie żył już w r. 1631. Tomasz z tytułu tego zapisu dosyał od tegoż Jana Łakińskiego dla siebie i swych braci Jana i Andrzeja, w posesję czwartą część ról w folwarku Półwiosek (I.Kon.46 k.431v). Jan w imieniu własym i Andrzeja mianował w r. 1635 plenipotentów (ib.48 k.88v). Wraz z tym bratem Andrzejem sumę zastawną 750 zł na częściach Szyszynka w p. kon., zapisaną ojcu, cedował Wojciechowi Swięcickiemu (ib.53 k.432).

Zofia, żona Piotra Jarochowskiego w l. 1638-39. Mateusz (Maciej ?) nie żyjący w r. 1643, ojciec Feliksa, Pawła i Anny, którzxy t. r. skwitowali ze sprawy Piotra Gostkowskiego (Py.150 k.80v). Z nich Anna w r. 1653 służyła Barbarze Noskowskiej (Py.151 s.68), w l. 1664-82 była żoną Jana Wierzejskiego. Katarzynie, wdowie po Janie Biegańskim 1649 r. Elżbieta, w l. 1649-53 żona Wojciecha Bieganowskiego. Andrzej, regent kancelarii grodzkiej kcyńskiej, mąż Zofii, chrzcił 9 VII 1652 r. córkę Annę. W zapisie przy imieniu tego Andrzeja: "sławetny" (LB Kcynia).

Stanisław, nie żyjący w r. 1665, ojciec Macieja, który t. r. zawierał kontrakt z małżonkami Kleistami (W.85 k.147), i Jana, wspomnianego w r. 1679 (W.86 k.427). Ten Maciej był mężem Doroty-Idy Kleistówny, która w r. 1678 kwitowała z 2000 zł małżonków Radolińskich (ib. k.388). Maciej śmiertelnie chory, spisał 16 IV 1679 r. testament i pochowany został w kościele w Wałczu, a wdowa w r. 1680 roborowała ów testament (ib. k.427). W r. 1681 była 2-o v. żoną Stanisława Rożnowskiego (ib. k.492). Może synami Macieja byli bracia: Feliks, Ludwik i Jan. Jan Gorecki, który od nich nabył prawa, skwitował w r. 1681 z inwentarza po Macieju B. Kazimierza Schlichtinga, dziedzica Prusinowa, oraz Dorotę Kleistównę, wdowę po Macieju B., żonę 2-o v. Stanisława Rożnowskiego (ib. k.492). Stanisław, zapewne syn powyższego Stanisława a brat Macieja, mąż Małgorzaty Lewcówny, wdowy 1-o v. po Krzysztofie Kawskim, wraz z którą w r. 1663 dostał zapis długu od małżonków Przybyszewskich, zabezpieczony na Piotrowicach i Domaradzicach (W.85 k.38; G.98 k.277). T. r., 22 V, Stanisław dostał konens na wspólne z żoną posiadanie czterech łanów chełmińskich we wsi Witków za starostwa nowodworskiego, które jej pierwszy mąż miał dożywociem za zasługi żołnierskie (ib. k.64v). W r. 1669 13 IX zawarł w Wiesiółce kontrakt z Jerzym Kleiną, podpułkownikiem królewskim, i żoną jego Anną o rękę Anny Katarzyny Klejnówny (ib. k.358v). Za konsensem królewskim z 25 IV 1670 r. ta Anna Katarzyna dostała w r. 1674 wspólność dożywocie czterech łanów w Witkowie (ib. k.246). Stanisław nie żył już w r. 1677. Z Lewcówny syn Kazimierz, o którym niżej, z Klejnówny córka Konstancja która w r. 1690 niezamężna w asyście babki Eufrozyny Klejnowej, wdowy po Jerzym, brata Kazimierza B., wuja Antoniego Klejny, kwitowała z 576 zł Jana Pawła Goreckiego (W.29a k.81). W r. 1697 spotykamy się z Bielicką (bez imienia), siostrą Kazimierza, żoną Wojciecha Wilkoszewskiego (N.189 k.172). Może to ta Konstancja ?

Kazimierz z Bielic, syn Andrzeja i Lewcówny, działając w asyście stryjów Macieja i Andrzeja, cedował w r. 1677 swemu przyrodniemu bratu Franciszkowi Kawskiemu sumę 1530 zł, zapisaną rodzicom w r. 1663 przez małżonków Przybyszewskich (W.86 k.301v; G.98 k.277). Żoną jego była w r. 1701 Teresa Bobolecka, córka Stanisława i Zofii Łaszczyńskiej wdowa 1-o v. po Kazimierzu Powalskim (P.1140 III k.23), z którą t. r. spisał dożywocie (ib. V k.46). Nie żył w r. 1718, kiedy wdowa występowała wraz z synami Stanisławem i Andrzejem (Kc.134 k.297v). Była 3-o v. żoną 1724 r. Bogusława Zapalskiego, komisarza województw wielkopolskich. Oboje nie żyli w r. 1758 (N. 202 k.6v). O Andrzeju zob. niżej. Stanisław Józef, ur. około r. 1703, został około r. 1727 kanonikiem regularnym laterańskim, był proboszczem trzemeszeńskim. Umarł w Kucharach 25 VIII 1757 r. (LB Kotłów).

Andrzej, syn Kazimierza i Boboleckiej, dziedzic Dobieszewka. W r. 1724 ojczym Zapalski w imieniu własnym i żony oraz pasierbów kwtował małżonków Wiśniewskich z kontraktu dzierżawy Dobieszewka (N.202 k.6v). Andrzej w r. 1744 był pisarzem grodzkim bydgoskim (N.209 k.79v). Zaślubił w Wroniawach 22 IX 1748 r. Zofię Święcicką (LC Kębłowo), córkę Mikołaja i Kunegundy Zakrzewskiej, której w r. 1758 na połowie Dobieszewka oprawił posag (N.211 k.300; Kc.144 k.11). Zofia umarła w Dobieszewku 21 III 1777 r., mając lat 70, pochowana u Bernardynów w Gołańczy (LM Chojno). Z niej córki: Anna Marianna Józefata, ur. w Dobieszewku 30 XI 1766 r. (LB Chojno), żona w r. 1768 Antoniego Drwęskiego, stolnika wschowskiego, i Józefa Elżbieta Teresa, ur. 28 VI 1752 r. (ib.), dziedziczka Dobieszewka, wydana 10 IV 1774 r. za Ksawerego Wiesiołowskiego. Zob. tablicę.

@tablica

Jan Krzysztof, skarbnik rawski, nie żyjący w r. 1680, ojciec Wincentego, który przed r. 1680 zapisał 4100 zł na częściach Tworzyjanek w wojew. rawskim Samuelowi Czechowskiemu (Ws.73 k.445v). Wincenty, sędzia ziemski rawski, mąż Jadwigi Skorzewskiej, córki Teodora i Ludwiki Chabielskiej, nie żył już w r. 1711, kiedy Jadwiga występowała jako wdowa (ZTP 39 k.501). Wyszła ona w r. 1724, krótko po 30 IX, za Kazimierza Kokalewskiego (I.Kon.76 k.32v).Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona68697071[72]73747576Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników