Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona691692693694[695]696697698699Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Nieniewscy - Nurscy
Nietaszkowscy, Nietaszkowscy h. Grzymała
1. Jakub, syn Andrzeja, w r. 1542, lub krótko przed tą datą, dzielił się z braćmi ojcowskimi dobrami (N. 213 k. 91v). Zapisał w grodzie poznańskim 135 grz. długu Janowi Oleskiemu, którą to sumę Oleski razem z przezyskami na dobrach Jakuba w Nietaszkowie i Oleśnicy dał w r. 1545 swemu bratu Jerzemu Oleskiemu (P. 1395 k. 179). Jakub Janowi Oleskiemu sprzedał w r. 1558 za 800 zł. części Oleśnicy (P. 899 k. 756v 1396 k. 650v). Skwitowany w r. 1562 przez brata Wojciecha (P. 904 k. 821), temu bratu w r. 1570 sprzedał za 1.500 zł. połowę swych dóbr w Nietaszkowie (P. 1398 k. 106v). W r. 1571 mowa o zmarłym już Jakubie Sławianowskim(!), rodzonym stryju synów Wojciecha N-go, po którym odziedziczone części Nietaszkowa wydzierżawili oni wtedy Przecławowi Sławianowskiemu. Czy nie pomylono w tym zapisie nazwisk? (N. 156 k. 538). W r. 1574 dowiadujemy się o synach Wojciecha N-go jako o spadkobiercach w Nietaszkowie po zmarłym Jakubie N-im (Kc. 24 k. 238v).

2. Wojciech, syn Andrzeja, zapisywał w r. 1542 dług 100 złp. Jadwidze, wdowie 1-o v. po Macieju Łobżeńskim, 2-o v. żonie Jana Oleskiego (Kc. 10 k. 216v). Pierwszej swej żonie, Dorocie Przecławskiej, córce Jana, na połowie folwarku w Nietaszkowie i na połowach wsi Nietaszkowo i Oleśnica oprawił w r. 1544 posag 460 zł. (P. 1395 k. 162v). Pozwany w r. 1545 przez Annę Oleską, córkę zmarłego Jana, o nieuiszczenie się ze 100 złp. (P. 884 k. 291). Kwitował w r. 1545 ks. Andrzeja Przecławskiego, dziekana poznańskiego, za 100 zł. na poczet 200 zł. posagu za jego siostrą rodzoną Dorotą (ib. k. 158v). Pozywany w latach 1547-1549 przez Jerzego Oleskiego o wygnanie z części Oleśnicy i Nietaszkowa, do których Jan Oleski, brat Jerzego, uzyskał intromisję na podstawie dekretu grodu poznańskiego, i rezygnował te dobra bratu Jerzemu (P. 886 k. 572, 888 k. 72v). Część Oleśnicy sprzedał wyderkafem w r. 1552 za 50 grz. Kasprowi Chodzieskiemu, wojewodzicowi brzeskiemu-kuj. (P. 893 k. 121. 1396 k. 41v). Dał w r. 1557 część w tej wsi wraz z młynem i kuźnicą Janowi Oleskiemu. Był już wtedy mężem drugiej żony, Małgorzaty Wielewickiej (P. 898 k. 356; 1396 k. 441). Od Reginy Wielewickiej, córki Jakuba a żony Jakuba Pomorzańskiego, w r. 1565 kupił za 1.200 zł. jej części po rodzicach we wsi Wielewicz i w pustce Rogalino w p. nakiel (N. 215 k. 30). Z żoną Małgorzatą spisywał w r. 1566 wzajemne dożywocie (N. 215 k. 63v). Połowę Nietaszkowa z całym tamtejszym młynem wodnym w r. 1567 sprzedał wyderkafem za 1.300 zł. Adamowi Jezierskiemu (ib. k. 77v). Oboje z żoną część wsi Wielewicz Wielki i trzy łany puste we wsi Rogalino sprzedali wyderkafem w r. 1570 za 400 zł. Janowi Przepałkowskiemu (N. 215 k. 121v). Nie żył już niewatpliwie w r. 1571, bowiem t. r. Małgorzata Wielewicka występowała jako opiekunka swych nieletnich synów, Stanisława i Wojciecha (N. 156 k. 538). Wraz z synami swego męża zrodzonymi z pierwszej żony, Piotrem i Andrzejem jak też ze swymi synami, Stanisławem i Wojciechem części wsi Wielewicz i trzy łany w Rogalinie, puste, sprzedała w r. 1574 za 8.000 zł. Janowi Przepałkowskiemu (N. 215 k. 178v). Skwitowała tego Przepałkowskiego w r. 1575 z sumy 1.700 zł. (N. 157 k. 5v) i znów t. r. z 1.995 zł. (Kc. 24 k. 412). Wydając w r. 1575 swą córkę Reginę za Sebastiana Wielewickiego, dziedzica Rozenka i Ciechomina w p. opocz., zapisała mu w posagu za nią 400 zł. (N. 157 k. 189). Kwitowała w r. 1577 Janusza Przecławskiego z 2.000 złp. (P. 929 k. 177v), a w r. 1581 odroczyła mu termin uiszczenia 3.000 zł. (P. 936 k. 51). Stawiała w r. 1582 świadków na to, iż jest bratanicą rodzoną i spadkobierczynia ks. Krzysztofa Wielewickiego, plebana i posesora folwarku na przedmieściu Wiślicy (P. 119 k. 308). Swoim córkom, Jadwidze i Katarzynie zapisała w r. 1582 sumę 900 zł. (P. 939 k. 105v), a w r. 1585 znów po 50 zł. każdej (P. 945 k. 182v). Kiedy Katarzyna wyszła za Michała Nieżychowskiego, temu swemu zięciowi w r. 1586 zapisała dług 55 złp. (Kc. 119 k. 346). Wydając córkę Jadwigę za Jakuba Żbikowskiego uzyskała odeń w r. 1587 zobowiązanie oprawienia jej 1.000 zł. posagu (P. 948 k. 20). Pozwana w r. 1588 przez córkę Nieżychowskiego (Kc. 120 k. 187), córce tej zapisała w r. 1591 dług 200 zł. (P. 955 k. 729v). Od Jerzego, kuchmistrza dworu królowej Anny, i od Michała Oleskich, synów zmarłego Jana, nabyła wyderkafem w r. 1591 za 1.000 zł. połowę Nietaszkowa, którą oni obaj w takiej samej sumie trzymali od jej synów, Stanisława i Wojciecha N-ch (P. 1400 k. 668). Z kolei z tej sumy tysiąca zł. zrezygnowała w r. 1591 700 zł. zięciowi Nieżychowskiemu (N. 219 k. 34). Skasowała w r. 1594 swoją oprawę 700 zł. na Nietaszkowie (P. 961 k. 659v). Okazywała w r. 1597 rany zadane jej w Nietaszkowie przez Katarzynę, żonę Jana Włodeckiego (Kc. 122 k. 459). Z pierwszej żony Wojciech pozostawił synów, Piotra i Andrzeja, oraz córki, Barbarę, w r. 1563 żonę Przecława Sławianowskiego, już nieżyjącą w r. 1581, i Zofię, wspomnianą w r. 1571 (N. 156 k. 538), w latach 1586-1608 żonę Hieronima (Jarosza) Brzeźnickiego (Brzezińskiego). Z drugiej żony byli synowie, Stanisław i Wojciech. Z córek zrodzonych z Wielewickiej, Regina wyszła w r. 1575 za Sebastiana Wielewickiego, żyli jeszcze oboje 1583 r. Jadwiga uzyskała w r. 1586 od swych braci, Stanisława i Wojciecha zapis 300 zł. posagu (P. 947 k. 159v), zaślubiła w r. 1587 Jakuba Żbikowskiego nie żyła już w r. 1606. Katarzyna, jeszcze niezamężna w r. 1585, była w latach 1586-1597 żoną Michała Nieżychowskiego, zaś w r. 1609.9/III. r. iść miała 2-o v. za Stanisława Małachowskiego "Czeszka", małżeństwo to jednak chyba do skutku nie doszło, bo w latach 1610-1618 mowa o niej stale jako o wdowie po Nieżychowskim. Była jeszcze córka Anna, niezamężna w r. 1594 (Kc. 121 k. 586), pochodząca zapewne też z drugiego małżeństwa.

1) Piotr, syn Wojciecha i Przecławskiej, występował w r. 1571 wraz z macochą i braćmi przy okazji puszczenia w dzierżawę Przecławowi Sławianowskiemu, mężowi siostry, części w Nietaszkowie odziedziczonych po stryju Jakubie (N. 156 k. 538). Szwagrowi Wielewickiemu w r. 1575 zapisał dług 200 zł. (N. 157 k. 189v). Części swe rodzicielskie w Nietaszkowie w r. 1577 sprzedał za 600 złp. bratu Andrzejowi (P. 1398 k. 766v). Może to zrobił z racji przywdziania sukni duchownej, bo już 1579.27/II. r. był instalowany na kanonię katedralną poznańską fundi Galewo (Install. 56). Umarł krótko przez 1587.26/I. r., kiedy na tę kanonię instalowany był jego następca (ib. 63).

2) Andrzej, syn Wojciecha i Przecławskiej, wspomniany obok braci i macochy w r. 1571 (N. 156 k. 538), współspadkobierca w Nietaszkowie stryja Jakuba (Kc. 24 k. 238v). Żenił się w r. 1577 z Ewą Słopanowską, za którą krótko przed ślubem, 17/VI., od jej brata Adama Słopanowskiego dostał zapis 1.000 zł. posagu i 200 zł. wyprawy (P. 929 k. 1018). Nabywszy od brata Piotra jego części w Nietaszkowie, na połowie swoich tamtejszych dóbr t. r. oprawił żonie 1.200 zł. posagu (P. 1398 k. 767). Wraz z braćmi pozywany był t. r. przez Jana Oleskiego (Kc. 17 k. 33v), który w r. 1579 skwitował ich jako spadkobierców stryja Jakuba (P. 933 k. 397v), ale już w r. 1581 Andrzej w imieniu braci "zanosił pilność" przeciwko temu Oleskiemu (P. 937 k. 391). Oboje z żoną w r. 1585 sprzedali wyderkafem połowę Nietaszkowa na trzy lata za 1.000 złp. Kasprowi Potulickiemu, wojewodzie brzeskiemu-kuj. (P. 1399 k. 471v; 1400 k. 203v). Nie żył już w r. 1588 (P. 1400 k. 203v). Pozostał syn Krzysztof.

Krzysztof, syn Andrzeja i Słopanowskiej, ur. ok. r. 1583, miał mieć bowiem rok 16-y w 1598 r. (P. 968 k. 199v). W imieniu jego stryjowie i opiekunowie, Stanisław i Wojciech połowę Nietaszkowa, którą trzyma był wyderkafem Potulicki, sprzedali w r. 1588 też wyderkafem na trzy lata za 1.000 zł. Janowi Oleskiemu (ib.), zaś Poltulicki t. r. skwitował Krzysztofa i jego matkę, owdowiałą Ewę Słopanowską, z 1.000 złp. sumy wwyderkafowej (P. 950 k. 155). Opiekun Krzysztofa, stryj Wojciech połowę Nietaszkowa, którą Krzysztofa odziedziczył był po ojcu, sprzedał wyderkafem w r. 1597 za 1.000 złp. na trzy lata Andrzejowi Mokronoskiemu (P. 1402 k. 415v), co aprobował t. r. drugi z opiekunów, stryj Stanisław (W. 32 k. 426). Krzysztof wraz z opiekunem Wojciechem N-im kwitował w r. 1598 Mikołaja Oleskiego ze sprawy toczonej o niewydzielenie części Nietaszkowa, którą stryjowie, Stanisław i Wojciech sprzedali byli wyderkafem zmarłemu Janowi Oleskiemu (P. 968 k. 198v). Skwitowany w r. 1603 przez stryja Wojciecha z sumy, za którą zmarły jego ojciec połowę Nietaszkowa sprzedał był wyderkafem Kasprowi Potulickiemu (P. 973 k. 658v). Swoje części w Nietaszkowie w r. 1610 sprzedał za 4.500 zł. stryjowi Wojciechowi (P. 1407 k. 125). Od Jana Rosforowskiego (Rostworowskiego) t. r. nabył wyderkafem za 3.000 złp. Rosforowo w p. pozn. (P. 1407 k. 259). Od Krzysztofa Sławińskiego w r. 1611 nabył wyderkafem za 3.000 złp. części w Sławnie Wielkim p. pozn. (ib. k. 599). Od Jana ojca i Wojciecha syna Mościckich w r. 1616 nabył wyderkafem za 2.500 zł. części we wsiach Mościska i Rudka oraz w pustce Kostrzynek w p. nakiel. (N. 222 k. 49). Od Elżbiety i Doroty Zberkowskich, córek Piotra, jak też od Zofii Spławskiej zrodzonej z Anny Zberkowskiej, ich siostry, w r. 1618 kupił części Mościsk i pustek Kostrzynek i Gacki (N. 171 k. 102, 222 k. 197).

3) Stanisław, syn Wojciecha i Wielewickiej, nieletni w r. 1571, współspadkobierca stryja Jakuba (N. 156 k. 538; Kc. 17 k. 33v, 24 k. 238v). Wspólnie z bratem Wojciechem siostrze, pannie Jadwidze zapisali w r. 1586 posag 300 zł. (P. 947 k. 159v). Obok braci dziedzic w Nietaszkowie t. r. (Kc. 119 k. 310v). Jemu i Wojciechowi Michał Nieżychowski w r. 1586 dał zobowiązanie, iż siostrze ich a żonie swej Katarzynie oprawi posag 400 złp. (Kc. 119 k. 346). Inny zaś szwagier, Jakub Żbikowski w r. 1588 zobowiązał się wobec nich, iż stawi do akt żonę swą a ich siostrę, Jadwigę N-ą (P. 949 k. 479v). Wspólnie z Wojciechem połowę Nietaszkowa w r. 1588 sprzedali wyderkafem za 1.000 złp. na rok Janowi Oleskiemu (P. 1400 k. 156). Stanisław swe części tej wsi w r. 1593 sprzedał za 400 zł. bratu Wojciechowi (N. 219 k. 102). Części tamże w r. 1614 sprzedał Piotrowi Chrząstowskiemu (P. 1409 k. 104). Nie żył już w r. 1638 (G. 80 k. 392v).

4) Wojciech, syn Wojciecha i Wielewickiej, nieletni w r. 1571, współspadkobierca stryja Jakuba (N. 156 k. 538; Kc. 17 k. 33v, 24 k. 238v P. 933 k. 397v). Współdziedzic w Nietaszkowie 1586 r. (Kc. 119 k. 310). Opiekun bratanka Krzysztofa w r. 1588 (P. 949 k. 418), wraz z tym bratankiem, obaj jako spadkobiercy Wojciecha N-go, ojca ich i dziada, pozwani byli w r. 1594 przez pannę Annę N-ą, córkę tego Wojciecha (Kc. 121 k. 586). Wspólnie z bratem Stanisławem w r. 1595 zapisywał Janowi Golczowi z Brocza, administratorowi i sędziemu surogatorowi grodzkiemu wałeckiemu, dług 700 złp. (W. 31 k. 9v). Obaj bracia byli w r. 1595 kwitowani przez siostrę Katarzynę zamężną Nieżychowską (Kc. 121 k. 437). Wojciech żonie swej Barbarze Golczównie, córce wspomnianej wyżej Jana, oprawił w r. 1596 na połowę części Nietaszkowa posag 1.800 zł., jej zaś ojciec skwitował obu braci N-ch z długu 700 zł. (W. 31 k. 197). Procesując się z Mikołajem Oleskim o dług 1.000 zł. obaj bracia w r. 1597 uzyskali intromisję do jego połowy Nietaszkowa (Kc. 122 k. 544). Część w Nietaszkowie nabytą w r. 1610 za 4.500 złp. od bratanka Krzysztofa, jak również swoją część ojczystą tamże, sprzedał zaraz potem na wyderkaf za 5.000 złp. Maciejowi Kucharskiemu (P. 1407 k. 125). Nietaszkowo w r. 1613 sprzedał za 8.400 złp. Piotrowi Chrząstowskiemu, a oprawę 1.500 złp. posagu swej żony przeniósł na połowę dóbr (P. 1408 k. 533v, 534v). Oboje małżonkowie w r. 1620 spisywali pod zakładem 1.200 zł. kontrakt z Elżbietą z Bornów, wdową po Wawrzyńcu Zaleskim, i z jej synem Wojciechem (W. 27 k. 288v, 289). Od brata żony Franciszka Golcza Wojciecha w r. 1625 kupił za 3.000 złp. części wsi Klensko(?) w p. wałec. (W. 34 k. 181). Wspólnie z synami, Andrzejem i Adamem w r. 1625 od Elżbiety Zberkowskiej, wdowy po Mikołaju Łempickim kupił za 3.000 zł. części wsi Mościska i pustki Kostrzynek w p. nakiel. odziedziczone przez nią po rodzicach i siostrach (N. 223 k. 627). Franciszkowi Golczowi Klensko odprzedał z powrotem w r. 1627 za 3.000 zł. (W. 34 k. 441v) i t. r. wydzierżawił mu za 350 zł. części swoje i synów w Mościskach i Kostrzynku (W. 34 k. 481v). O synu Adamie, prócz wzmianki z r. 1625, niec więcej nie wiem.

Andrzej, syn Wojciecha i Golczówny, w r. 1638 mąż Elżbiety Kunińskiej, córki Stanisława, burgrabiego pyzdrskiego (wschowskiego?) i Anny Żychlińskiej (W. 36 k. 360; Py. 148 s. 171; N. 185 k. 803v). Oboje w r. 1646 spisali wzajemne dożywocie (P. 1422 k. 821v). Elżbieta w r. 1652 skwitowała Kaspra Fryderyka Borka z protestacji swej dotyczącej pożaru dworu w Miściskach (N. 227 k. 19). Była bezpotomna. Andrzej z drugą swą żoną, Katarzyną Mroczyńską, córką Jana i Elżbiety Watlewskiej spisywał wzajemne dożywocie w r. 1660 (N. 185 k. 619v, 225 k. 449), a w r. 1665 na połowie dóbr swych zapisał jej sumę 2.000 złp. (N. 225 k. 565v). Dziedzic części Mościsk, t. r. zapisał dług 500 zł. Aleksandrowi Cherzewskiemu, który w r. 1695 był też dziedzicem w Mościskach (N. 189 k. 134v). Andrzej, dziedzic części w tej wsi, skwitowany w r. 1672 przez Annę z Drzewoszewskich Sieklicką z 500 zł. (N. 185 k. 196). Żona jego w r. 1673 skwitowała z 2.000 zł. posagu brata Jakuba Mroczyńskiego i t. r. oboje małżonkowie spisali wzajemne dożywocie, ponawiając je (N. 225 k. 616v). Nie żył już Andrzej w r. 1677, kiedy Katarzyna spisywała dożywocie ze swym drugim mężem, Andrzejam Ciecierskim (N. 225 k. 669v). Bezdzietna, nie żyła już w r. 1678 (N. 189 k. 61).

3. Maciej, syn Andrzeja, na połowie części Nietaszkowie, Milczu, Kamiona, Olesnicy, które mu przypadły z działów braterskich, oprawił w r. 1542 posag 136 grz. żonie Annie Konarskiej, córce Macieja (N. 213 k. 91v). Dziedzic wsi Milcze, sprzedał w r. 1553 za 100 zł. Janowi Oleskiemu czwartą część młyna wodnego zw. "Leśnik" w p. kośc. (P. 894 k. 371, 1396 k. 87v). Na połowie części wsi Milcze jak też na połowie młyna wodnego w Milczu drugiej swej żonie, Annie Tłukomskiej, córce Macieja "Starszego" oprawił w r. 1565 posag 300 zł. (N. 215 k. 28v) zaś w r. 1579 oprawił jej na Milczu 350 zł. posagu (ib. k. 245). Części wsi Kamionka i Milcze t. r. sprzedał za 6.000 zł. Kasprowi Potulickiemu, wojewodzicowi brzeskiemu-kuj., a oprawę 500 zł. posagu żony przeniósł na połowę dóbr (ib. k. 253v). Nie żył już w r. 1581, kiedy Anna jako pani wienna i dożywotnia wraz z synami swymi, Janem i Stanisławem, oraz Krzysztof Jabłonowski działając w imieniu Piotra N-go syna Macieja (z pierwszeej żony) kwitowali wojewodzica Potulickiego z 1.000 zł. (P. 936 k. 145). Wdowa wraz z pasierbem Piotrem kwitowała w r. 1583 Piotra Potulickiego, wojewodę brzeskiego-kuj., z 3.000 zł., za które sprzedał był wyderkafem na trzy lata wieś Rudna i część wsi Skic p. nakiel. (Kc. 26 k. 295v, 297). Kwitowała w r. 1593 Jakuba Krotoskiego, wojewodzica inowrocławskiego, z dzierżawy wsi Obodno i pustki Ostroszcze(?) p. kcyń. (Kc. 121 k. 69). Od Anny Wyrzyskiej, wdowy po Sewerynie Palędzkim, wzięła w zastaw w r. 1596 za 600 złp. część wsi Kowalewo w p. gnieźn. Jednocześnie pasierbowi Stanisławowi zapisała dług 1.300 złp. (G. 337 k. 88). T. r. Jakuba Krotoskiego, wojewodzica inowrocławskiego, skwitowała z długu 2.000 zł. (Kc. 122 k. 65). Pawłowi Chlebowskiemu z pow. lipnowskiego, przyszłemu mężowi swej córki Barbary, zapisała krótko przed ślubem, 1600.6/IV. r., dług 400 złp. jako posag i 100 złp. w wyprawie (G. 66 k. 362). Żądała w r. 1604 od spadkobierców zmarłej Anny z Wyrzyskich Palędzkiej uiszczenia 600 zł. za którą to sumę od tej Palędzkiej trzymała w zastawie część Kowalewa (G. 68 k. 99). Córce Dorocie w r. 1609 zapisywała dług 500 zł. (G. 70 k.

Nietaszkowscy h. Grzymała
@tablica

k. 25v, 268b). Od Jana Małachowskiego "Czeszka" dzierżawiła część Witakowic i tę w r. 1611 poddzierżawiła Sewerynowi Chwałkowskiemu (G. 71 k. 133v). Kwitowała się w r. 1613 z kontraktu z powyższym Małachowskim i jego żoną Małgorzatą Kleparską (G. 72 k. 106). Z pierwszej żony syn Piotr. Z drugiej synowie, Jan, wspomniany, jak było wyżej, w r. 1581, i Stanisław. Córki z Tłukomskiej: Barbara, Agnieszka i Dorota. Barbara wyszła w r. 1600, krótko po 6/IV., za Pawła Chlebowskiego z pow. lipnowskiego. Agnieszka, żona 1-o v. w latach 1608-1617 Szymona (Symeona) Jaskłowskiego, 2-o v. w latach 1624-1630 Sebastiana Przysieckiego. Dorota zaślubiła w r. 1609, krótko po 20/II., Adama Zaleskiego, żyli jeszcze oboje w r. 1613. Córkom Macieja i Tłukomskiej wuj ich Stanisław Tłukomski legował w testamencie z 1605.14/VIII. r. sumę 100 zł. (W. 4 k. 525v).

1) Piotr, syn Macieja i Konarskiej, wspomniany w r. 1581, kwitował w r. 1599 Wojciecha Konarskiego z 16 zł. pozostałych z 50 zł., które Maciej Konarski, dziad Wojciecha (a macierzysty dziad Piotra N-go) zapisał była ojcu Piotra (N. 164 k. 121). Piotr t. r. umarł, a jego brat i spadkobierca Stanisław kwitował w tym charakterze z 50 zł. Andrzeja Przecławskiego (G. 66 k. 311).

2) Stanisław, syn Macieja i Tłukomskiej, wspominany od r. 1581, kwitował w r. 1596 swą matkę z 300 zł. (Kc. 122 k. 68v), zaś w r. 1599 zapisał jej dług 100 złp. (G. 55 k. 196v). Andrzeja Przecławskiego kwitował w r. 1600 ze 100 złp. na poczet 800 złp. długu (P. 970 k. 212). Zob. tablicę.

Mikołaj w imieniu własnym i rodzonego brata Piotra w r. 1575 kwitował z 200 złp. Janusza Przecławskiego (P. 926 k. 388v). Małgorzata, w r. 1595 żona Stanisława Staruchowskiego, wdowa w r. 1608. Anna, norbertanka chełmińska, w r. 1610 zastępczyni ksieni Mortęskiej (P. 984 k. 755). Przysłana "na fundację" do bernardynek poznańskich, tu "pierwsza starsza", umarła 1631.8/III. r. (Nekr. Bernardynek Pozn.). Zofia, żona Wacława Goreckiego, nieżyjącego już w r. 1618. Jadwiga, w latach 1636-1652 żona Marcina Wturkowskiego, być może siostra Barbary, w latach 1641-1667 żony Walentego Chlebowskiego. Jan, w r. 1669 mąż Anny Piekarskiej (P. 196 k. 137v).

Chyba do Grzymalitów należy też zaliczyć Andrzeja N-go, który w r. 1496 kwitował nieletniego Hieronima z Bnina, wojewodzica poznańskiego (Kośc. 230 k. 140v).

Nietąszkowscy z Nietąszkowa
Nietąszkowscy z Nietąszkowa (dziś Nietążkowa) w p. kośc. Jana N-go w r. 1438 wykupiła z szóstej części w Radomicku Lutka Radomicka (Kośc. 17 2. 41). Jadwiga, żona Jana Karmińskiego, Katarzyna i Helena, córki zmarłego Jana N-go, dziedziczki w Nietąszkowie, miały w r. 1449 terminy ze strony wierzycieli ojcowskich, Andrzeja i Wincentego Bojanowskich (Kośc. 18 s. 406, 417a, 44). Wdowa po tym Janie N-im, Małgorzata, matka powyższych sióstr, przez swego prokuratora Gotarda z Przyborowa odmówiła tym Bojanowskim praw do jej oprawy na Nietąszkowie i połowie Unina (Kośc. 18 s. 437a), ale ten Gotard, jako prokurator córek Jana N-go zeznał wtedy na połowie Unina Andrzejowi Bojanowskiemu 50 kop gr. (ib. s. 437a). Małgorzata uzyskała w r. 1450 od tego Andrzeja i od Jana Duszy ze Skoraczewa, jego rodzonego brata, rezygnację ich prawa do Unina. Wraz z córkami, Katarzyną i Heleną, zeznała im obu t. r. sumę 40 grz. (Kośc. 19 k. 85; P. 1381 k. 12v).

z Nietobyla
z Nietobyla, wsi w p. nakiel., dziś nieistniejącej. Jan w r. 1404 (G. 1 k. 24). Wojciech, Wojtek, w latach 1427-1432 (G. 3 k. 99, 4 k. 88). Arnold pozywał Mikołaja i Wojtka w r. 1429 (G. 3 k. 85, 85v). Trojan, w r. 1429 (ib. k. 259). Żonie swej Śmichnie zeznał w r. 1433 na połowie Nietobyla i Iłowa 80 grz. posagu (N. 143 k. 9v). Może już nie żył w r. 1441, kiedy Śmichna występowała z synem Janem (ib. k. 19v). Jan niegdy Nietobylski w r. 1444 zamienił się dobrami z Klemensem, Świętosławem i Bartoszem, brać niegdy z Tupadł, dając im Nietobyle, Iłowo, Buszcz (Pruszcz?), Roduńsk(?) w p. nakiel., a biorąc w zamian części w Targoszyńcu(?) p. kcyń. oraz dopłatę 300 grz. (P. 1379 k. 19). Tomisław występował w r. 1432 (G. 4 k. 81).

Świętosław w Nietobyla, który w r. 1453 pozywał Jakuba z Zakrzewa (N. 143 k. 53v), to oczywiście jeden z braci dawniej z Tupadł. Ten Świętosław ze swymi niedzielnymi braćmi, Bartłomiejem, Mikołajem i Stanisławem części we wsi Nietobyle w r. 1454 w działach dali Dobrogostowi i Jakubowi, braciom rodzonym, dziedzicom w Żarczynie, w zamian za wsie: Iłowa, Buszcz i Raduńsk (N. 144 s. 13).

z Nietrzanowa w pow. pyzdr.
z Nietrzanowa w pow. pyzdr. Rubin z Nietrzanowa i Pełczyna, mąż Barbary, w r. 1482 pozywanej przez Spytka Szlachcińskiego (Py. 167 k. 93v).

Nietrzanowski
Nietrzanowski (czy szalchcic?) Jakub, chrzestny 1622.30/X. r. (LB Środa).Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona691692693694[695]696697698699Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników