Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona291292293294[295]296297298299Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Laborscy - Lisieccy
Lichtański
Lichtański może ze wsi Lichtajny (Lichtenhein) w Prusach? Okolski wymienia L-ch na Rusi, dając im h. Pokora, ale czy byli to ci z Prus i czy wymieniony tu przezemnie do nich należał, nie wiem. Wincenty, mąż reginy Skrzetuskiej, która 1618 r. wraz ze siostrami i siostrzenicami mianowała plenipotentów (P. 1000 k. 1078). Żyli jeszcze oboje 1623 r. (Kc. 19 k. 12).

Lichtermans
Lichtermans (?) Elżbieta, już nie żyjąca 1694 r., żona Franciszka Hryniewieckiego, skarbnika bielskiego (P. 1127 II k. 72).

Lichtianowie
Lichtianowie (właściwie Lichtenhain) h. Własnego z Prus Król. Wojciech, dziedzic w Kitnowie w p. radzyń., kupił 1550 r. od Doroty Jakubowskiej, wdowy po Jerzym Dziewczopolskim za 400 grz. prus. części w Jakubkowie w Prusach w p. rogoz. i części wsi Słup w p. kon. (I. Kon. 5 k. 257). Po zmarłym Pawle L-m spadkobiercami byli w r. 1613 Bystramowie (ZTP 27 s. 1273). Anna, w 1615 r. żona Wojciecha Włościborskiego (Łościborskiego) z p. nakiel., wdowa po nim 1619 r. Anna, córka Fabiana, żona Stanisława Kowalkowskiego 1619 r., wdowa po nim 1624 r. (N. 173 k. 494).

Lichyńscy
Lichyńscy, zob. Lichińscy

Liczławscy
Liczławscy. Szl. Wojciech na sołectwie wsi król. Rużeni (?) w p. pyzdr. i na sumach posiadanych na owym sołectwie oraz na połowie wszystkich dóbr oprawił za konsensem królewskim 1565 r. posag 100 zł żonie swej Wiktorzynie, córce Jana Żernickiego (Py. 31 k. 94). Katarzyna L. cz. Kaczanowska, w l. 1602-1638 żona Stanisława Mężyńskiego, w r. 1610 występowała jako nabywczyni praw od Marcelego L-go cz. Kaczanowskiego (I. Kon. 35 s. 658). Zob. Kaczanowscy.

Liczyńscy z Liczyna
Liczyńscy z Liczyna w p. kal., jednego pochodzenia z Bartodziejskimi "Bochnkami". Maciej z Liczyna cz. Nowejwsi otrzymał 1464 r. od Mikołaja Przerańskiego poręczenie za Jana, syna Zawiszy, i Jana, syna Chocimira, dziedziców ze Zbierska (I. Kal. 1 k. 275). Ręczył 1475 r. za tego macieja ks. Jan, pleban w Kościelcu, ze swym bratankiem Janem z Kościelca, iż będzie żył w pokoju z Witem z Bartodziei (ib. 2 k. 377). Temu Maciejowi i jego bratu rodzonemu niedzielnemu Janowi z Kościelca zapisała 1486 r. dług 20 grz. Anna z Ciesiel. (ib. k. 402). Żonie Macieja, Katarzynie, i jej siostrze Pietruszy, żonie Piotra ze Stawu, zapisał 1476 r. sumę 100 grz. ich brat rodzony Mikołaj Rola z Bratuszyna (I. i R. Kon. 1 k. 82v). Skwitowała tego brata z posagu ok. r. 1479 (I. Kal. 1 k. 508). Tej Katarzynie Bartłomiej z Iwanowic zobowiązał się 1480 r. sprzedać za 100 grz. całą wieś Kuczawola i trzy łany we wsi Główczyno w p. kal. Maciej żył jeszcze wtedy (I. Kal. 3 k. 48). Katarzyna nie żyła już w 1485 r. Wspomniany wyżej Jan z Kościelca, brat rodzony macieja, po przeprowadzeniu działów braterskich otrzymał części Jankowa i Ciesiel, żył jeszcze 1497 r., kiedy pisał się Kościeleckim z Małej gaci (ib. 4 k. 510, 525). Zob. Bartodziejscy i Kościeleccy. Maciej i Katarzyna mieli córkę Martę, w r. 1485 żoną Jakuba Jarskiego (Jarzyckiego) z Jarek, wdowę po nim 1505 r., oraz synów Stanisława i Jana L-ch, dziedziców części w Liczynie (ib. 1 k. 479v). Nie były to chyba działy sfinalizowane, bo potem, jak zobaczymy, bracia będą nadal niedzielni.

1) Stanisław, syn Macieja i Katarzyny z Bratuszyna, wspólnie z niedzielnym bratem Janem dziedzice w Liczynie, części Nowejwsi, mieli 1485 r. termin z Katarzyną z Pleszewa, żoną Zbigniewa z Tęczyna, podkomorzego krakowskiego (ib. 3 k. 220v). Oni obaj t. r. skwitowani przez Jakuba Karzyckiego z Jarek z 50 grz. posagu za ich siostrą (ib. k. 216v). Stanisław z Nowejwsi nie żył już w 1497 r., kiedy jego córka Anna otrzymała od stryja Jana połowę części, którą on sam otrzymał od swego stryja Jana Bochnka z Kościelca, w Jankowie i Cieślach (ib. 4 k. 525). Wdowa po Stanisławie L-m, Dorota Zbirska w r. 1498 dobra stanowiące dziedzictwo jej syna, nieletniego Piotra, w Liczynie, Kościelcu, Jankowie, Kuczowoli i Głowczynie puściła swemu szwagrowi a stryjowi Piotra, Janowi l-mu aż do lat sprawnych Piotra (ib. 5 k. 44). Żyła jeszcze w 1507 r.

Piotr, syn Stanisława i Zbirskiej, kwitował 1506 r. Rafała i Lasotę, braci swej matki, dziedziców w Zbirsku, z 40 grz. jej posagu, wniesionego na dobra należące dziś do Piotra, to jest na Liczyno, Kościelec, Jankowo i Mały Piątek. Jednocześnie Lasota Zbierski zapisał mudług 20 grz., jako resztę tego posagu (ib. 6 k. 105). Swoją część w Liczynie wyderkował 1507 r. za 60 grz. swej matce (P. 390 k. 121). Występował w 1512 r. jako brat ze stryjecznych rodzony Anny Bartodziejskiej, żony Jana Czyrmińskiego (P. 865 k. 208). Od Batłomieja Janikowskiego nabył 1514 r. wyderkafem za 15 grz. część w Kościelcu (I. I D. Z. Kal. 2 k. 25v), zaś od Jana Janikowskiego kupił 1519 r. za 100 grz. jego części w Piątku, Kościelcu i Liczynie (ib. k. 62v). Jego żona Anna, córka Stanisława Pabjanowskiego, połowę Pabjanowa w p. kal. sprzedała 1522 r. za 300 grz. swej rodzonej siostrze Katarzynie (ib. k. 74) i t. r. Piotr na połowie Liczyna i na połowach swych części w Kościelcu i Małym Piątku oprawił jej 100 grz. posagu (P. 1392 k. 456v). Od Wiktoryna Koźmińskiego kupił 1524 r. za 20 grz. łan roli pustej w Kościelcu (P. 1393 k. 21). T. r. swoją część w Małym Piątku sprzedał za 100 grz. Kasprowi i Andrzejowi, braciom niedzielnym, dziedzicom w Wielkim i Małym Piątku (I. i D. Z. Kal. 2 k. 104v). Jego syna Macieja zabił Marcin Kosmowski zw. Rosół i Piotr w r. 1547 r. uzyskał intromisję do dóbr zabójcy w sumie 120 grz. główszczyzny (ib. 7 k. 238). Był w l. 1550-1553 jednym z opiekunów jej syna Jana Zbirskiego Rachwalika (I. Kal. 12 II s. 508, 17 s. 723). Na połowie Liczyna i części w Kościelcu i Godziątkowie oprawił 1558 r. posag 100 zł drugiej swej żonie, Elżbiecie Podłęskiej, córce Jana z ziemi sieradzkiej (P. 1396 k. 666). Nie żył już w r. 1562, kiedy to jego spadkobiercy, Jan i Ewa rodzeństwo Rzepiszewscy zostali skwitowani przez Barbarę, wdowę po Macieju Złotnickim, i jej synów (I. Kal. 27 s. 737). Owdowiała Elżbieta swą oprawę na Liczynie, Kościelcu i Godziątkowie cedowała 1564 r. Bartłomiejowi Kotyńskiemu (ib. 29 s. 360).

2) Jan, syn Macieja i Katarzyny z Bratuszyna, występowała obok brata 1485 r. (ib. 3 k. 220v). W r. 1497 skwitowany został przez stryja Jana Bochnka Kościeleckiego z Małej Gaci z 30 grz., zapisanych sposobem zastawu na częściach Jankowa i Ciesiel, przypadłych mu w dziale z bratem Maciejem. Nazwany przy tej okazji Jane z Nowejwsi alias Liczyna (ib. 4 k. 510). Bratanicy rodzonej pannie Annie odpuścił połowę części w Jankowie i Cieślach, uwolnionych właśnie spod zastawu stryja (ib. k. 525). Otrzymał 1497 r. skonfiskowane dobra w p. kal. Mikołaja Bogusza z Pietryk i żony jego Jadwigi z Przedzina, Stanisława Chlewskiego zw. Podawcza oraz Jana i Mikołaja Chudkowskich (Arch. Kom. Hist. IX, s. 301). W 1498 r. objął w posiadanie dobra swe nieletniego bratanka Piotra (I. Kal. 5 k. 44). Od Pawła z Wielkiej Gaci, syna Jana Kościeleckiego, a więc swego niewątpliwie stryjecznego brata, nabył wyderkafem 1503 r. za 50 grz. jego części macierzyste w Moskurnej Gaci (P. 1389 k. 264v). Na częściach w Liczynie i Kościelcu oprawił w 1503 r. posag 100 zł żonie swej Annie, córce Piotra z Chojnego w ziemi sieradzkiej (ib. k. 259v). Skwitowany w 1505 r. z dóbr rodzicielskich przez owdowiałą siostrę Martę Jarską (I. Kal. 6 k. 9v). Od Jana z Woli zw. Roszust kupił 1510 r. za 160 grz. połowy jego części w Woli i Bogdałowie w p. kon., ale już w 1511 r. sprzedał je za 200 grz. Mikołajowi Wolskiemu Roszustowi (P. 786 s. 194, 287). Wójt w Kłocku, otrzymał 1511 r. konsens na wykup części tego wójtostwa od Małgorzaty z Wrzący, żony Mikołaja Brzechwy, od Katarzyny, córki Mikołaja Aarona, oraz od Jana, Jakuba, Mikołaja, Krzysztofa i Horacego, braci z Balina, i na wykup sześciu łanów przylegających do wójtostwa od ich wszelkich posesorów (MRPS IV, nr 10056). Od Andrzeja Plewińskiego kupił 1513 r. za 200 grz. części we wsiach Plewień i Szadek w p. kal. (P. 786 s. 466). T. r. części w Liczynie, Kościelcu i Małym Piątku sprzedał za 150 grz. Bartłomiejowi Janikowskiemu (I. i D. Z. Kal. 2 k. 20). Nazwany 1514 r. bratem ze stryjeczno rodzonych Anny, żony Jana Panka z Morawek (ib. k. 29v). Od Jana Dzięgielewskiego zw. Plewińska kupił t. r. za 100 grz. części w Plewieniu i Szadku (ib. k. 31). Otrzymał 1515 r. konsens na wykup wójtostwa we wsi Jakubice w ziemi sieradzkiej od Róży z Bartochowskich Mikołajowej Czernikowskiej (MRPS IV, nr 2396). W 1518 r. będąc już wojskim mniejszym sieradzkim, osiem łanów w roli Szadku sprzedał za 150 grz. Andrzejowi i Marcinowi braciom Sowińskim, dziedzicom w Szadku (I. i D. Z. Kal. 2 k. 48). Otrzymał 1530 r. zapis generalny 266 grz. na wsi Sokołów w ziemi sieradzkiej, którą to wieś w r. ub. wykupił był z rąk Zbigniewa, Mikołaja i Hieronima Rzepiszewskich (MRPS IV, nr 5569). Jankowo w p. kal. sprzedał 1536 r. za 404 grz. Łukaszowi Bielikowi ze Skoronic, Ślązakowi (P. 1394 k. 40v). Dostał w 1539 r. konsens ne wykup wójtostwa we wsi Jakubice starostwa sieradzkiego z rąk Jadwigi i innej Jadwigi, sióstr Łopuskich, Katarzyny Ciświckiej oraz od ich córek, dziedziczek w Bartochowie (MRPS IV, nr 20039). Pisał się 1540 r z Chojnego, kiedy pozwała go Anna Słomowska, wdowa po Barnardzie Janiszewskim, o wygnanie z jej oprawy (I. i R. Kon. 3 k. 189). Otrzymał 1543 r. konsens na wykupienie sołectwa we wsi Kłocko wraz sześciu łanami przyległymi z rąk Mikołaja, Stanisława i Władysława braci Potockich (MRPS IV, nr 7158), zaś w r. 1544 zezwolono Janowi Głowackiemu, sędziemu ziemskiemu sieradzkiemu, wykupić od niego wieś Sokołów i wójtostwo w Kłocku (ib., nr 21526). Myli się Boniecki robiąc go w 1541 r. kasztelanem konarskim. Z jego córek, Anna była żoną Mikołaja Rzepiszewskiego z Zawad. W r. 1531 Jan pozwał zięcia o zamordowanie żony, ale ten uzyskał wyrok uniewinniający (Star. Pr. Pol. Pomn. VI, nr 504). Inna córka, Jadwiga, w 1561 r. żona Stanisława Wolskiego, kasztelana sochaczewskiego i starosty gostyńskiego. Poniewż w rękach Wolskiego widzimy wieś Chojne (P. 1397 k. 52), wniosek stąd, że Jan męskiego potomstwa nie pozostawił. Była wdową po Wolskim 1565 r. Zob. tablicę.

Liczyńscy
@tablica

Feliks, Mikołaj i Maciej, bracia rodzeni, dziedzice w Licznow (!), nabyli wyderkafem za 20 grz. 1499 r. od Mikołaja i Jana braci z Łagiewnik dwa łany w Racięcicach p. kon. (P. 1389 k. 58v). Czy to też dziedzice Liczyna?

Petronella L. kupiła 1534 r. za 100 kop gr. od Anny Godziątkowskiej zw. Kotwasowa i od panny Katarzyny Tarzeckiej ich część "Wielochowską" w Godziątkowie, spadłą na nie po śmierci Reginy Godziątkowskiej, żony Stanisława Osieckiego (I. i D. Z. Kal. 2 k. 229).

Liczynscy
Liczynscy cz. Poklękowscy, zob. Poklękowscy

Lidel, Liedlau h. Własnego
Lidel, Liedlau h. Własnego ze Śląska. Zygumnt, mąż Katarzyny, siostry rodzonej Erensta Strawalda, która 1529 r. wspólnie ze swą siostrą Anną, żoną Kaspra Rothenburga, odziedziczone po rodzonym wuju Krzysztofie Olbrachcickim części w Siedlnicy, Olbrachcicach, Dębowejłęce i Ogrodach w p. wsch. oraz część sołectwa w Langnowie w p. górowskim na Śląsku sprzedała za 50 grz. temu bratu (Ws. 2 k. 67v). Żyli jeszcze oboje 1530 r. (ib. k. 84). Janowi L. w 1552 r. cedował swe prawa do połowy wsi Drzewce, własności Fabiana Nostitza, Jan Kotwicz, dziedzic w Jędrzychowicach (Ws. 3 k. 207v), a Jan Abschatz cedował mu 1553 r. dług 200 tal. na tej wsi (ib. k. 235). Pisany 1557 r. z Drzewców, skwitowany z 107 zł długu Fabiana Nostitz Drzewieckiego przez Krzysztofa Brauna Swajskiego (Ws. 4 k. 148v). Cedowali Janowi swe zapisy 1558 r. na połowie Drzewców Jan Wandritsch z Brocza i Jan Kotwicz Górczyński (Ws. 200 k. 3v). Jako dziedzic w Drzewcach Jan dawał 1559 r. ewikcję Erazmowi Abschatz z Czapel (Ws. 4 k. 301v). Posesor połowy Drzewców, pozwany był 1560 r. przez dziedzica tej połowy Kaspra Nostitz Drzewieckiego, nabywcę praw od brata Fabiana (Ws. 5 k. 36v). Fabian, dziedzic połowy Drzewców wyderkowanej Janowi L., t. r. sprzedał ją Kasprowi za 10.000 zł (Ws. 200 k. 11v). Ks. Joachim L., proboszcz i kanonik głogowski 1559 r. (Ws. 4 k. 301v). Maciej, stryj Melchiora Thossa 1560 r. (Ws. 200 k. 19). Pani Sabina Elżbieta na Geischen w p. górowskim w r. 1718 i Zygmunt Henryk w r. 1729 chrzestni w parafii Trzebosz (LB Trzebosz).

Ligęzowie h. Półkozic
Ligęzowie h. Półkozic. Zygmunt, podczaszy koronny, otrzymał 11 XI 1553 r. konsens na przejęcie zamku i miasta królewskiego Koło z miastem Brdów i przyległymi wsiami z rąk Łukasza, Andrzeja i Stanisława hrabiów z Górki (MRPS V, nr 6377). Mikołaj Spytek, kasztelan czechowski i starosta biecki, dziedzic Rzeszowa, kupił 1609 r. za 3.000 zł wieś Drabiniówkę w p. przeworskim od Anny z Pilczy, żony Łukasza Opalińskiego, starosty leżajskiego (Ws. 204 k. 358).

Ligęzowie
Ligęzowie różni. Paweł Ligęza w 1545 r. lub przed tą datą sprzedał role we wsi Przedzino w p. kal. Marcinowi Lesieckiemu (I. i D. Z. Kal.6 k. 396v). Wojciech Ligęza, pisarz kasztelana poznańskiego Andrzeja Górki, kwitował 1551 r. z 10 grz. Jana Bukowieckiego (P. 891 k. 332v). Ks. Andrzej L. z Czerlenina Małego, wikary w Czerleninie Wielkim 1595 r. (P. 1401 k. 402), nie wiem czy szlachcic? Jadwiga, żona Jana Oldenburskiego w r. 1691. Ur. Dominik i jego żona Katarzyna Szmulańska kwitowali 1730 r. klaryski gnieźnieńskie jako dziedziczki miasta Kostrzynia (P. 1223 II k. 20).

Ligoccy
Ligoccy. Niemal względem każdej przytoczonej tu osoby zachodzić mogą wątpliwości, czy niema się tu do czynienia z Lgockimi. Maciej i Jan Piaskowscy zwani Ligockimi, bracia rodzeni niedzielni, całe swe części dziedziczne we wsiach Piaski i Gorzeń w p. szadkowskim i całe części zastawne wsi Łubna w p. sieradzkim, odziedziczone po stryju Florianie Piaskowskim, sprzedali 1561 r. za 100 grz. Piotrowi Piaskowskiemu, swemu bratu stryjeczno rodzonemu (P. 903 k. 302; 1397 k. 55v). Łukasz L. już nie żył 1562 r., kiedy wdowa po nim Dorota Rębieska przez swego brata Macieja odebrała od Jana Piotrowskiego 100 grz. pochodzące z legatu testamentowego ks. Jana Rębieskiego, kanonika szamotulskiego i plebana w Niepruszewie (P. 904 k. 180v). Jadwiga, w r. 1584 żona Jakuba Lubstowskiego. Marianna z Konopnicy L., w r. 1632 żona Abrahama Ścipierskiego, wdowa po nim 1655 r., nie żyła już 1677 r. Filip, mąż Katarzyna Sztelewskiej, wydzierżawił 1673 r. od Marcina Głoskowskiego na trzy lata pod zakładem 700 zł wieś Budzisław Kościelny w p. gnieźn. (G. 85 k. 27). Wojciech i Zofia, rodzice Wawrzyńca, ochrzczonego 3 VIII 1704 r. Wojciech i Anna, rodzice bliźniąt Wojciecha i Ewy, urodzonych w Strzyżewie i ochrzczonych 3 IV 1712 r. (LB Kotłów). Franciszek z Junikowa ożenił się 6 II 1740 r. z panną Eleonorą Ostrowską z Kołudy Małej (LC Ludziska). Jan, mąż Rozalii Myślińskiej, która 1763 r. dostała zapis 900 zł od Macieja Leśniewskiego (I. Kal. 204/205 k. 204). Ta Rozalia, córka Wojciecha i Anny z Dominikowskiej, już wdowa 1775 r., do sprawy z Mateuszem (!) Leśniewskim mianowała wówczas plenipotentem brata swego Ignacego Myślińskiego (I. Kon. 80 k. 20). Córka Jan i Rozalii, Leonora Wiktoria, ochrzcz. 10 III 1754 r. (LB Janków). Ks. Józef, wikary w Witkowie 1764 r. (LB Jarząbkowo). Jakub, ekonom w Lussowie, i żona jego Barbara,rodzice Ludwiki Józefy, ur. w Lussowie 29 VII 1787 r. (LB Lussowo). Ta Barbara umarła 15 VI 1788 r. (LM Lussowo). Jakub, chyba ten sam, potem ekomom w Szołdrach, umarł mając lat 84 w Szołdrach 5 VII 1817 r. Pozostawił jednego syna księdza i dwie zamężne córki (LM Brodnica). Panna Antonina z dworu konarzewskiego, chrzestna 23 II 1769 r. (LB Dopiewo). Pani Agnieszka, mająca lat 35, zmarła w Szordłach 17 IV 1807 r. (ib.).

Ligowscy h. Jastrzębiec
Ligowscy h. Jastrzębiec, z Ligowa w p. lipieńskim ziemi dobrzyńskiej. Niektórzy z nich pisali się z Mysłakowa i używali przydomku "Brzuszek". Jan kwitował 1617 r. z 60.000 grz. Agnieszkę Brudzyńską, wdowę po Wojciechu Zbyszewskim, oraz jej córkę Magdalenę Zbyszewską, wdowę po Wacławie Kiełczewskim (G. 74 k. 229v). Jan, nie żyjący już w 1633 r., ojciec Anny, żony 1-o v. Andrzeja Morawskiego, 2-o v. 1633 Marcina Kosiorowskiego (P. 1417 k. 899v). Marcin łan w trzech polach miasta królewskiego Rogoźna, nabyty od uczc. Reginy Słomianczyny, sprzedał 1644 r. za 700 zł Jakubowi Rosowskiemu (P. 1421 k. 1005).

Wojciech,nie żyjący już 1698 r. (G. 90 k. 181v), miał z żony N. Chwałkowskiej syna Jana piszącego się "z Mysłakowa Brzuszek L." Ożenił się 21 XI 1697 r. z Zofią Katarzyną Mielżyńską (LC Kłecko), córką Aleksandra i Zofii z Sienna Sulmowskiej (G. 90 k. 222). Otrzymał 1704 r. cesję pewnych praw od rodzonej swej ciotki Heleny Chwałkowskiej, wdowy po Marcinie Szołdrskim (P. 1144 k. 21). Oboje z żoną wydzierżawili 1705 r. na trzy lata od ks. Jakuba Walewskiego, scholastyka poznańskiego, wieś Sarbinowo (ib. k. 46). Zofia Katarzyna występowała już jako wdowa 1711 r. (Kośc. 310 s. 386). Protestowała t. r. w imieniu własnym i swych dzieci: Macieja, Zuzanny, Jadwigi, Marianny i Konstancji przeciwko ks. Aleksandrowi Mostowskiemu, kanonikowi gnieźnieńskiemu i proboszczowi inowrocławskiemu (P. 282 II k. 296). Już jako żona 2-o v. Wojciecha Majewskiego kwitowała 1722 r. Stanisława Malińskiego z protestacji o zagarnięcie jej inwentarzy (G. 94 k. 228v). Nie żyła już 1737 r. (P. 1250 k. 14). Spośród córek, o Zuzannie nie wiem nic więcej, Jadwiga wyszła 11 VI 1737 r. w Sokolnikach za Marcina Jakowskiego. W r. 1739 nazwana żoną Jakubowskiego. Czyżby błąd? Marianna, niezamężna jeszcze 1739 r. (G. 97 k. 372v), żona Kazimierza Arciszewskiego 1767 r., nie żyła już 1779 r. Konstancja, w r. 1739 jeszcze niezamężna (ib.), w 1748 r. żona Andrzeja Paszkowskiego, wdowa 1780 r.

Maciej z Mysłakowa Brzuszek L., syna Jana i Mielżyńskiej, żonie swej Rozalii Dąbrowskiej, córce Stanisława z Heleny Dąbrowskiej, zapisał 1730 r. sumę 2.000 zł (P. 1222 k. 144v). Z tą żoną spisywał kontrakt 1738 r. (G. 97 k. 340). Żył jeszcze w 1743 r. Rozalia występowała już jako wdowa 1755 r. (P. 1314 k. 27v). Ich dzieci: Jacenty Bartłomiej, ochrzcz. 15 VIII 1731 r., Antonina Anna Helena, ochrzcz. 15 III 1739 r., Marianna Teresa, ochrzcz. 28 III 1741 r. (LB Poznań, Św. Marcin), Jan Nepomucen, ochrzcz. 17 IX 1744 r. (LB Poznań, Fara). Z nich, Antonina przebywała 1771 r. na dworze Doroty z Broniszów ks. Jabłonowskiej w Racacie (LB Gryżyna) i tutaj 1 III 1772 r. wyszła za Marcelego Bronisza, generała adiutanta buławy wielkiej W. Ks.Lit. Wdowa po nim była 1775 r. a 2-o v. żoną Guzowskiego. Umarła 14 XII 1782 r. i pochowana u Bernardynów w Górce. Zob. tablicę 1.Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona291292293294[295]296297298299Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników