Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Morawscy - Myśniewscy
Morawscy h. Nałęcz
a. Kazimierz Marian, syn Kazimierza i Wężykówny, ur. w Krakowie 1884.26/I. r., historyk, autor prac, z których niejedna zabarwiona ahistorycznym, maniakalnym niemal antysemityzmem i dopatrywaniem się wszędzie tajemnych wpływów masonerii. Właściciel po matce Wadowa, który to majątek stopniowo rozparcelował, umarł w Jędrzejewie 1944.25/X. r. Ożenił się w Krakowie 1910.26/IV. r. z Ireną Mańkowską, córką Aleksandra i Wiktorii de Carpegna Falconieri, ur. w Rzymie 1889.26/IV. r., zmarłą tamże w r. 1935. Synowie: Zdzisław, Władysław, Aleksander i Stanisław.

a) Zdzisław (Zdzisław Antoni Maria), syn Kazimierza Mariana i Mańkowskiej, ur. w Krakowie w r. 1912, ekonomista, uczestnik walk AK, umarł w obozie jenieckim w Jenie 1944.19/XII. r., dokąd dostał się po powstaniu warszawskim.

b) Władysław (Władysław Benedykt), syn Kazimierza Mariana i Mańkowskiej, ur. w Rzymie w r. 1915, umarł w Warszawie 1944.2/VII. r.

c) Aleksander (Aleksander Pius), syn Kazimierza Mariana i Mańkowskiej, ur. w Rzymie 1915 r. (brat bliźni Władysława), umarł w obozie jednieckim w Weimarze 1945.25/II. r., dokąd wywieziony po powstaniu warszawskim.

d) Stanisław (Stanisław August Gwido Witold), syn Kazimierza Mariana i Mańkowskiej, ur. w Krakowie 1922.7/I. r., ukończył w Poznaniu Akademię Handlową z tytułem magistra. Po r. 1957 osiadł w Rzymie i tam pracuje w Uniwersytecie "Pro Deo" oraz w "Esperienze Internazionali". Zaślubił w Poznaniu 1954.24/I. r. Marię Teresę Dembińską, córkę Zbigniewa z Węgierc i Zofii z Hornowskich, ur. w Warszawie 1929.27/I. r. Synowie: Paweł (Paweł Maria), ur. w Warszawie 1955.8/XII. r. Iwo (Iwo Maria), ur. w Rzymie 1961.3/II. r., Andrzej (Andrzej Maria), ur. tamże 1966(1965?).22/XI. Córka Irena (Irena Maria), ur. tamże 1959.8/III. r.

b. Krzysztof, syn Kazimierza i Chłapowskiej, ur. w Turwi 1903.25/VI., adoptowany przez wuja Zygmunta Chłapowskiego, nosił nazwisko Morawski-Chłapowski. Po tym wuju spadkobierca Turwi w p. kośc., był też zrazu właścicielem Wąwlewa w p. wyrzyskim (razem ponad 4.000 ha), które to dobra dostały się potem jego siostrom. Mgr prawa na Uniw. Poznańskim w r. 1928, po wojnie działacz katolicki, członek Rady Narodowej Warszawy, do r. 1970 jeden z dyrektorów "Libelli" w Warszawie. Ożenił się w Jerce 1938.17/II. r. z Anna Wańkowiczówną, córką Witolda i Marii z Wańkowiczów, ur. w Mińsku Li. 1918.7/IX. r. Syn ich Jan, ur. w Milanówku 1945.24/II. r., zginął tragicznie w Warszawie 1952.9/XI. r. Z córek, Dorota, ur. w Turwi 1939.3/II. r., mgr filologii (Literatury polskiej) Uniw. Warszawskiego, wyszła w Warszawie 1962.22/IX. r. za Jerzego Mycielskiego. Klara, ur. w Warszawie 1941.17/IV. r., mgr biologii Uniw. Warszawskiego w r. 1964, wyszła w Montrealu w r. 1970 za Marka Rostworowskiego, fotografika. Elżbieta, ur. w Warszawie 1942.9/XII. r., mgr pedagogiki specjalnej Uniw. Warszawskiego 1967 r., od jesieni 1970 r. zamężna.

(3) Tadeusz (Tadeusz Marceli Dionizy), syn Kajetana i Łempickiej ur. w Jurkowie 1856.9/XI. r., na sprzedaży przymusowej kupił w r. 1886 wieś Koszkowo koło Borku (Dz. P., wiad. z 2/XI), administrował potem przez lat kilkanaście dobrami Raczyńskich Złoty Potok. Od r. 1911 był właścicielem Planty-Iwanisk koło Opatowa, które to dobra siostra Konstancja odziedziczyła po Łempickim i przekazała bratu. Iwaniska rozparcelował. Umarł w Plancie 1934.12/XI. r., pochowany w Iwaniskach. Zaślubił w Krakowie 1886.5/VI. r. z Marią (Marią Jadwigą) Iżycką, córką Juliusza i Jadwigi z Rutkowskich, ur. w Zagórzanach na Podolu 1866.28/X. r., zmarłą w Plancie 1938.23/III. r., pochowaną w Iwaniskach. Synowie: Stanisław, Edward i Adam. Z ćorek, Konstancja (Konstancja Maria), ur. w Złotym Potoku 1888.21/VI. r. (LB Czerwonawieś), wyszła w Krakowie 1927.2/VIII. r. za Stanisława Grabkowskiego, zmarła w obozie w Oświęcimiu 1943.15/II. r. Jadwiga, ur. w Złotym Potoku 1982.6/III. r. wyszła w Warszawie 1933.14/VI. r. za Wojciecha Umiastowskiego, umarła w Bystrzanowicach 1945.15/VI. r. Zofia, ur. w Złotym Potoku 1895.3/IX. r., wyszła w Krakowie 1924.2/VII. r. za Leona Bocheńskiego z Nadzowa, zmarłego w Krakowie 1950.27/VII. r., umarła w r. 197..

a. Stanisław (Stanisław Maria), syn Tadeusza i Iżyckiej, ur. w Złotym Potoku 1887.6/VII. r., właściciel Planty (900 ha), umarł w Krakowie 1946.19/I. r., pochowany na cmentarzu Rakowickim. Ożenił się w Kopytówce 1920.21/IV. r. z Olgą Dunin, córką Stanisława i Marii z Pruszyńskich, ur. w Głębowicach 1893.22/XI. r., zmarłą w Poznaniu 1959.24/I. r. Synowie: Tadeusz, Franciszek, Edward, Marian. Z córek, Maria, ur. w Kopytówce 1921.12/V. r., mgr ekonomii, pracownica średniego szkolnictwa zawodowego w Poznaniu, wyszła 1954.24/X. r. za Stanisława Czerwiakowskiego. Zofia, ur. w Plancie 1922.16/IV. r., wyszła w Poznaniu 1951.6/I. r. za Feliksa Kamockiego. Anna, ur. w Plancie 1923.10/IV. r., mgr romanistyki Uniw. Jagiellońskiego, nauczycielka szkoły średniej w Wolsztynie, wyszła w Poznaniu 1953.12/VII. r. za Wiktora Hajduka, inspektora szkolnego w Wolsztynie. Jadwiga, ur. w Plancie 1924.30/XII. r., wyszła w Londynie w r. 1969 za Witolda Porczyńskiego. Teresa, ur. w Plancie 1930.16/III. r., prowadzi hodowlę goździków w Puszczykowie, wyszła w Poznaniu 1951.20/IV. r. za Sławomira Leitgebera, autora maszynopisowej monografii Morawskich, znajdującej się w Bibl. Uniw. w Poznaniu, z której to monografii czerpałem obficie informacje o ostatnich pokoleniach rodziny, zwłaszcza o ich losach powojennych. (Cecylia Maria Józefa), ur. w Plancie 1933.5/II. r. inż Politechniki Poznańskiej, architekt, wyszła w Poznaniu 1964.31/III. r. za Wojciecha Chrzanowskiego. Krystyna (Krystyna Maria Józefa) ur. w Plancie 1934.24/X. r., po ukończeniu technikum ekonomicznego pracuje w Poznaniu w biurze projektów. Olga (Olga Maria Józefa), ur. w Plancie 1939.15/VI., zmarła w Poznaniu 1952.5/VII. r.

a) Tadeusz, syn Stanisława i Duninówny, ur. w Plancie 1926.12/III. r., wyświęcony na kapłana w r. 1949, od r. 1967 proboszcz w Gródku w diecezji sandomierskiej.

b) Franciszek (Franciszek Maria Józef), syn Stanisława i Duninówny, ur. w Plancie 1927.6/XII. r., ukończył w r. 1952 studia prawnicze na Uniw. Poznańskim, ożenił się w Szczecinie 1957.23/II. r. z Felicją Chełkowską, córką Szczęsnego i Krystyny z Urbanowskich, ur. w Dzierżanowie 1928.10/XII. r., rozwiedzeni w r. 1962.

c) Stanisław (Stanisław Maria Józef), syn Stanisława i Duninówny, ur. w Plancie 1929.2/II. r., wyświęcony na kapłana w r. 1951, przeor filipinów w Radomiu.

d) Edward (Edward Maria Józef), syn Stanisława i Duninówny, ur. w Plancie 1936.19/III. r., inż. mgr Politechniki Warszawskiej, pracuje w biurze kontraktacyjnym Fabryki Samochodów Żerań. Ożenił się w Kowali 1965.11/IX. r. z Małgorzatą Herniczkówną, córką Józefa i Elżbiety z Lipińskich, ur. 1936.1/I. Syn Stanisław, ur. w Warszawie w r. 1968. Córka Katarzyna, ur. tamże 1966.29/VII. r.

e) Marian (Marian Józef), syn Stanisława i Duninówny, ur. w Plancie 1937.26/X. r., pracownik u Cegielskiego, ożenił się w Poznaniu 1965.24/IV. r. z Izabelą Chłapowską, córką Konstantego z Mościejewa i Marii z Biegańskich. Syn Tadeusz, ur. w Poznaniu 1966.6/II. r.

b. Edward (Edward Maria), syn Tadeusza i Iżyckiej, ur. w Złotym Potoku 1892.6/III. r., walczył pod Lwowem w latach 1918-1919 i na froncie południowo-wschodnim w r. 1920. Podporucznik, odkomenderowany w r. 1921 do MSZ, gdzie pracował do r. 1930, w centrali w Wydziale Niemieckim i na placówkach w Berlinie i Bukareszcie. Przeszedł w stan spoczynku jako radca MSZ. Osiadł w Karminie. Pełnił wiele funkcji społecznych, a od r. 1938 zasiadał w senacie. W ostatnich latach życia piszącemu te słowa pomagał w zbieraniu materiałów archiwalnych. Umarł w Poznaniu 1961.30/VIII. r., pochowany na cmentarzu na Winiarach. Ożenił się w Poznaniu w kościele Św. Wojciecha 1924.30/IV. r. z Zofią (Zofią Marią Antoniną) Turnianką, córką Stanisława z Objezierza i Barbary z Mańkowskich, ur. w Objezierzu 1899.1/VII. r., zmarłą w Poznaniu 1970.17/IX. r. Synowie: Kajetan, Stanisław i Roger. Córka Anna, ur. w Poznaniu 1936.1/II. r., inż. mgr Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, wyjechała w r. 1962 do Kanady i w Montrealu 1964.10/X. r. wyszła za Macieja Kurnickiego.

a) Kajetan, syn Edwarda i Turnianki, ur. w Poznaniu 1925.12/IV. r., odbył studia politechniczne w Londynie zdobywając tytuł inżyniera. Od r. 1955 mieszka w Kanadzie. Zaślubił w Londynie 1951.29/V. r. Marię Magdalenę Sawicką, córką Witolda i Janiny z Brzozowskich, ur. w Wilnie 1929.29/V. r. Synowie, Jacek, ur. w Cornwall w Kanadzie 1956.1/V. r., i Paweł, ur. tamże 1963.12/IX. r. Córki, Barbara, ur. w Londynie 1953.12/I. r., i Magdalena, ur. w Cornwall 1958.29/V. r.

b) Stanisław, syn Edwarda i Turnianki, ur. w Bukareszcie 1926.12/IX. r., zamieszkały w Poznaniu. Portier w Szpitalu Kolejowym.

c) Roger, syn Edwarda i Turnianki, ur. w Poznaniu 1929.15/IV. r. po ukończeniu studiów politechnicznych w Londynie osiadł w r. 1955 w Kanadzie, pracując tam w Kanadyjskim Towarzystwie Lotniczym. Ożenił się w Hadze 1962.27/IV. r. z Marią Małgorzatą Sariusz Bielską, córką Tomasza i Marii z Przesmyckich, ur. w Rotterdamie 1931.27/II. r. Syn Edward (Edward Roger Korneliusz), ur. w Montrealu 1965.18/XII.

c. Adam (Adam Maria), syn Tadeusza i Iżyckiej, ur. w Złotym Potoku 1897.6/VI. r., poległ w kampanii francuskiej w lipcu 1940 r., służąc jako oficer w wojsku polskim. Ożenił się w Wierbce 1922.17/IX. r. z Marią (Marią Anną) Moes, córką Aleksandra i Janiny z Miączyńskich, ur. w Wierbce 189..30/IX. Synowie: Tadeusz, Andrzej i Paweł.

a) Tadeusz, syn Adama i Marii Moes, ur. w Warszawie 1923.2/VIII. r., mgr prawa i mgr geologii Uniw. Jagiellońskiego, starszy asystent Uniw. Wrocławskiego.

b) Andrzej, syn Adama i Marii Moes, ur. w Wierbce 1925.15/X. r., mgr prawa Uniw. Jagiellońskiego, prowadził w Krakowie wytwórnię krawatów. Ożenił się w Krakowie 1952.12/I. r. z Agnieszką Dzieduszycką, córką Stanisława i Anny z Komierowskich, ur. 1931.21/I. r. Synowie: Adam, ur. w Krakowie 1952.10/XI., Paweł, ur. tamże 1955.1/II. r., Tomasz, ur. tamże 1961.25/VI. r. Córka Anna, ur. tamże 195..24/V.Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników