Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona123[4]5678Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Morawscy - Myśniewscy
Morawscy h. Nałęcz 8
III) Joachim, syn Melchiora i Korzenickiej, wspomniany w r. 1592 (ib. 59 s. 943), uzyskał w r. 1612 zapis 100 zł. długu od Wacława Rayskiego (ib. 78 s. 1214). Wspólnie z żoną Katarzyną Czepowską w r. 1622 dzierżawił od Marcjana Kociełkowskiego pod zakładem 300 złp. części wsi Kociełki, Jadamki i Golików (ib. 88a s. 929). Swej drugiej żonie, Bogumile Zbrocławskiej, córce Macieja i Heleny z Bartodziejskich, na połowie swych części Morawek w r. 1633 oprawił 1.100 zł. posagu (R. Kal. 11 k. 446). Wraz z żoną t. r. od małżonków Wolińskich wydzierżawił część wsi Woleń w p. sier. (I. Kal. 99b s. 1393). T. r. córce swej, zrodzonej z pierwszej żony, Ewie, wyznaczył 300 zł. posagu (ib. 99b s. 2042). Skwitowany został t. r. przez Stanisława Naczesławskiego z ran jakie mu zadał (ib. s. 1844). Żył jeszcze w r. 1635, kiedy druga żona aprobowała zapis dokonany pomiędzy nim a małżonkami Suchorskimi (I. Kon. 48 s. 116v). Nie żył już w r. 1657, kiedy wdowa (nazwana niewątpliwie omyłkoowo Bogumiłą Bartodziejską!) wraz z synem Świętosławem a także w imieniu innych nieletnich dzieci, Wawrzyńca, Katarzyny, Zuzanny i Ulianny, kwitowali ze spadku po ciotce Śmiglowej Krzysztofa Gorzyckiego, męża zmarłej już Katarzyny M-ej (I. Kal. 122 s. 94). O Świętosławie i jego siostrach żadnych innych wiadomości nie posiadam.

Wawrzyniec, syn Joachima i Zbrocławskiej, mający już lata co najmniej sprawne w r. 1657 (ib.), spisywał wzajemne dożywocie w r. 1671 z żoną Anną Błaszkowską (R. Kal. 15 k. 177), córką Jana i Barbary ze Skrzetuskich. W imieniu własnym i teściowej Barbary Błaszkowskiej występował w r. 1672 przeciwko Bartłomiejowi Droszewskiemu, dzierżawcy Zacharzewa (P. 199 k. 555v). Scedował mu w r. 1681 sumę 750 zł., zabezpieczoną na Strzyżewie i Sławoszewie (Słaboszewie) jego teściom ich syn a jego szwagier Jan Błaszkowski (Py. 155 s. 23). Oboje z żoną dzierżawili części Skalmierza od Barbary Stoleckiej, wdowy 1-o v. po Koźmińskim, 2-o v. po Pawłowskim, z której to dzierżawy z nią się w r. 1685 skwitowali (I. Kal. 143 s. 167). Oboje małżonkowie w r. 1689 poranili Jana Jemiałkowskiego (I. Kon. 68 k. 9), z kolei zaś pani Anna w r. 1690 została poraniona przez Aleksandra Czyżewskiego i jego synów. Wawrzyniec M. nazwany przy tym dziedzicem Szawłowic (ib. k. 205). Od Macieja Pęchorzewskiego i żony jego Anny z Muchlińskich w r. 1691 kupił karczmę z browarem w Zdzenicach p. kon. (Py. 156 s. 44). Od pani Marianny Zdzenickiej w r. 1692 wziął w zastaw za 30 zł. jej część w Zdzenicach (I. Kon. 69 k. 114). Nie żył już w r. 1696, kiedy owdowiała Anna sumę 1.600 zł., zapisaną jej na Sławoszewie przez zmarłego dziedzica tej wsi Stanisława Skrzetuskiego, scedowała Franciszkowi Skrzetuskiemu, burgrabiemu ziemskiemu pyzdrskiemu (Py. 156 s. 1). Żyła jeszcze w r. 1697 (ib. s. 44), nie żyła już w r. 1717 (P. 1153 k. 55v). Dzieci Wawrzyńca i Anny: Wojciech, Stanisław, Andrzej, Franciszek, Marianna i Katarzyna, w imieniu których matka karczmę i browar w Zdzenicach, nabyte przez męża, sprzedała w r. 1697 za 450 zł. Krzysztofowi Komornickiemu i żonie jego Teresie z Bujnowskich (Py. 156 s. 44). Z córek, Marianna niezamężna w r. 1717 (P. 1153 k. 55v). Z synow, o Andrzeju nie wiem niczego więcej.

(I) Wojciech, syn Wawrzyńca i Błaszkowskiej, nie żył już w r. 1717, kiedy w imieniu jego córek, Wiktorii i Anny, występowali ich stryjowie, Stanisław i Franciszek (ib.). Anna przed r. 1721 wstąpiła do klasztoru (G. 105 k. 15v). Wiktoria już 1748.5/VI. r. była żoną Józefa Drachowskiego, dzierżawcy Gozdowa, gdzie umarła 1754.7/VIII. r.

(II) Stanisław, syn Wawrzyńca i Błaszkowskiej, ożenił się z Marianną Polewską (Poleską), wdową 1-o v. po Konstantym Płaczkowskim, która w r. 1718, jeszcze przed ślubem, zapisała mu dług 2.000 zł. (Py. 157 k. 51) Po pierwszym mężu miała w r. 1719 dożywocie na Wszemborzu i Budziłówku (Z. T. P. 40 k. 535). Stanisław żył jeszcze w r. 1723 (ib. 41 k. 805). Ona, już będąc wdową, cedowała w r. 1751 pewien zapis córce Róży M-ej, żonie ózefa Dobrzyckiego (I. Kon. 78 s. 470). Róża w r. 1769 była już wdową po Dobrzyckim a też i po drugim mężu, Ignacym Borkowskim żyła jeszcze w r. 1778.

(III) Franciszek, syn Wawrzyńca i Błaszkowskiej, ur. około r. 1685 wspólnie z żoną swą Jadwigą Przyłuską w r. 1737 brał zastawem za sumę 8.000 zł. od Andrzeja Pawłowskiego "Jarosława" wsie Grzybowo Kleparz i Robaszkowo w p. gnieźn. (G. 97 k. 175), zaś w r. 1742 te wsie od Pawłowskiego za 11.750 złp. kupił na wieczność (P. 1267 k. 209). Poddaną z Kleparza, żonę poddanego ze Sławska, dał w r. 1753 Stefanowi Zielonackiemu (I. Kon. 78 s. 705). W r. 1759 stracił żonę. Jadwiga z Przyłuskich umarła w sierpniu, mając około 58 lat, pochowano ją w Gozdowie (LM Grzybowo). Franciszek mieszkał też i w Gozdowie, nie wiem czy wsi dziedzicznej, czy dzierżawionej, umarł w r. 1767, mając lat 82, pochowany w Grzybowie 13/VI. (ib.). Synowie: Stanisław, Andrzej, o którym niżej, i Michał. Z nich, Stanisław umarł w Grzybowie w r. 1755, pochowany 30/IV. Liczył sobie około 24 lat i był "na naukach" w Poznaniu (LM Gozdowo). Michał żył jeszcze 1755.30/VII. r. (G. 105 k. 15v), nic więcej o nim nie wiem. Córki Franciszka, Katarzyna i Joanna. Katarzyna występowała jako chrzestna 1753.5/XI. r. (LB Gozdowo), zaślubiła w Grzybowie 1765.20/VII. r. Łukasza Rolę Zaleskiego. Umarła między r. 1778 a 1787. Joanna, niezamężna, od swej siostry stryjecznej Wiktorii zamężnej Drachowskiej dostała w testamencie z 1754 r. legat 2.000 złp. Umarła w Gozdowie 1762.14/IX. r. (LM Gozdowo).

Andrzej, syn Franciszka i Przyłuskiej, dziedzic Grzybowa Kleparza (G. 113 k. 29v), od siostry Zaleskiej uzyskał w r. 1778 cesję jej praw do spadku po siostrze Joannie (G. 105 k. 15v). Bezpotomny, umarł w Kleparzu 1787.26/III. r., pochowany we Wrześni (LM Grzybowo). Dziedziczyła po nim siostra Zaleska, względnie jej potomstwo (G. 114 k. 89v).

IV) Wawrzyniec, syn Melchiora i Korzenickiej, wspomniany w r. 1592 (I. Kal. 59 s. 943), skwitowany w r. 1602 przez stryja Walentego (ib. 68 s. 751), zastawił w r. 1604 części w Morawkach za 120 zł. bratu Stanisławowi (ib. 70 k. 1056). Ożenił się w r. 1609 z Anną Rogaską, córką Jana, z którą t. r. spisywał wzajemne dożywocie (R. Kal. 1 k. 417; I. Kal. 75 s. 180). Anna wraz z innymi spadkobiercami wuja Jana Jedleckiego w r. 1611 kwitowała z 300 zł., należnych ze wsi Jedlec, Wacława Leszczyńskiego (I. Kal. 77a s. 941). Wawrzyniec wspólnie z żoną w r. 1616 prolongował Mikołajowi Kaczkowskiemu dzierżawę łana ratajskiego w Jankowie (ib. 82 s. 506). Swe części Morawek w r. 1619 sprzedał za 400 zł. bratu Stanisławowi (R. Kal. 9 k. 281v). Żył jeszcze w r. 1625 i wespół z żoną kwitował wtedy z 300 zł. Marcina Łukomskiego (I. Kon. 44 k. 246v). Nie żył już w r. 1633 (I. Kal. 99b s. 1758). Anna Rogaska nie żyła w r. 1636 (ib. 102 s. 1276). Syn ich Jan.

Jan, syn Wawrzyńca i Rogaskiej, w r. 1633 występował jako jeden ze spadkobierców zmarłego Jana Jedleckiego (ib. 99b s. 1758), a te prawa spadkowe w r. 1636 cedował stryjowi Janowi (ib. 102 s. 1276). Żoną jego była Jadwiga Gorzycka. Zaślubił ją nie później niż w r. 1636, bowiem t. r. nazwany "dziedzicem Gorzyc" (ib. s. 445). Jadwiga w r. 1644 prolongowała Wojciechowi Czekanowskiemu termin uiszczenia sumy 500 złp. (ib. 110a s. 744). Podniósłszy z Gorzyc od Stanisława Dobrosielskiego sumę 500 zł., zapisaną przez zmarłego Wojciecha Czekanowskiego, cedował ją w r. 1647 Walerianowi Wilczyńskiemu (ib. 113 s. 1607). Franciszek (!) Dobrosielski, poborca województwa kaliskiego, nabył części w Gorzycach od Jana Biegańskiego i od Jana M-go (ib. 118 s. 126). Oboje małżonkowie M-cy żyli jeszcze w r. 1657 (ib. 122 s. 64). Jadwiga, w r. 1666, już będąc wdową, kwitowała z 300 zł. Jana Gałęskiego (ib. 126 s. 395).

V) Jan, syn Melchiora i Korzenickiej, mąż Doroty Wolińskiej, córki Józefa, która w r. 1611 od brata Pawła uzyskała zapis 540 złp. długu (ib. 77a s. 949). Wspólnie z tą żoną od Świętosława Jaraczewskiego w r. 1612 za 800 zł. brał zastawem części Strzyżewa (ib. 78 s. 752), a w r. 1618, również wraz z nią, wydzierżawił od Bartłomieja Przybysławskiego Przybysławice Wielkie (ib. 84 s. 1508). Drugiej swej żonie, Barbarze Naramowskiej, córce Andrzeja, w r. 1642 oprawił posag 1.200 złp. (P. 1420 k. 1148), zaś w r. 1644 zapisał jej 250 złp. tytułem długu (I. Kal. 110a s. 855). Radłowo t. r. wydzierżawił Stefanowi Pacyńskiemu (ib. s. 750), zaś swoją część spadkową po siostrze pannie Agnieszce cedował Mikołajowi Korzenickiemu (ib. s. 586). W latach 1645-1648 mieszkał w Gałązkach Wielkich (LB Droszew). Wspólnie z żoną córkom swym, Zofii i Dorocie, w r. 1657 zapisali każdej po 800 złp. posagu, a Jan zarówno dla tych córek, jak i Anny, pochodzącej z pierwszej żony, mianował opiekunow, między innymi swego bratanka Pawła, syna Stanisława (I. Kal. 122 s. 863). Skwitował też jednocześnie córkę swą z pierwszego małżeństwa, Mariannę, owdowiałą po Piotrze Gałęskim (ib. s. 866). Nie żył już w r. 1666 (ib. 126 s. 952), zaś Barbara nie żyla w r. 1669 (ib. 129 s. 792). Z córek z pierwszej żony, Anna występowała w latach 1649-1657. Marianna byla w latach 1636-1666 wdową po Piotrze Gałęskim. Barbara, wspomniany w r. 1649, nie wiem jednak, czy wtedy jeszcze żyjąca (ib. 115 s. 1610). Spośród córek z drugiej żony, Zofia, w latach 1669-1678 żona Jana Przybysławskiego, nie żyła już w r. 1716. Dorota, ochrzcz. 1645.7/VIII. r. (LB Droszew), jeszcze niezamężna w r. 1669 (I. Kal. 129 s. 758), w r. 1686 żona Zygmunta Korytkowskiego. Elżbieta wreszcie, ochrzcz. 1648.1/VII. r. (LB Droszew, ojciec omyłkowo nazwany tu Wojciechem).

VI) Wojciech, syn Melchiora i Korzenickiej, wspomniany w latach 1592-1596 (I. Kal. 63 s. 632). Mąż Anny Chlewskiej, córki Świętosława i Anny, która w r. 1609 od brata Andrzeja Chlewskiego, cystersa w Wągrówcu, otrzymała jego część po rodzicach w Cieni Małej p. sier. (R. Kal. 1 k. 452v). Anna w r. 1612 uzyskała zapis 200 zł. długu od Jana Krąkowskiego (I. Kal. 78 s. 632). Kiedy Adrian Radlicki w r. 1618 zapisywał owej Annie dług 290 zł., Wojciech nazwany cywilnie zmarłym, był więc banitą (ib. 84 s. 911).

Morawscy "Ruskowie" 1
@tablica

III. Walenty, syn Walentego i Radlickiej, nazywany "Starszym", dla odróżnienia od bratanka Walentego, syna Melchiora. Zapisał w r. 1584 dług 30 zł. Janowi Korzenickiemu (ib. 50 s. 243). Ożeniony 1-o v. z Elżbietą Pstrokońską, po jej śmierci kwitował w r. 1592 Joachima Wilczyckiego z zapisanych jej 10 grz. (ib. 59 s. 209). Z drugą swą żo-

Morawscy "Ruskowie" 2
@tablice

ną Zofią Trzebińską spisywał w r. 1595 wzajemne dożywocie (R. Kal. 2 k. 476). Kwitował się w r. 1596 ze swą bratanicą Jadwigą i jej mężem Leonem, krawcem kaliskim (ib. 63 k. 806). Niwę, to jest sześć składów roli w Morawkach, koło roli Adama Waliszewskiego, w r. 1598 rezygnował temuż Waliszewskiemu (R. Kal. 7 k. 196v). Zapis, mocą którego Wojciech Gawłowski zastawił mu za 24 zł. część Morawek, scedował w r. 1604 Zofii Korycińskiej (ib. 70 k. 606). Zob. tablice 1,2

Z powyższymi nie umiem złączyć Macieja M-go Ruska, który w r. 1576 kwitował się ze szkód i krzywd z Małgorzatą Kociełkowską (ib. 44 s. 759).

Jadwiga z Morawek, wdowa po Jarosławie Sulimowskim, intromitowana w r. 1459 do jednego kmiecia w Morawkach (gr. Kal. 7, dziś sygn. Kal. Gr. 24 k. 222v). Miała ona w r. 1462 termin przeciwko Stanisławowi i Janowi, braciom z Morawek (I. Kal. 1 k. 112v). Ci sami dwaj bracia rodzeni, niedzielni z Morawek, pozywani byli w latach 1463 i 1465 przez Jadwigę, żonę Bartosza z Głaniszewa (ib. k. 220v, 226v, 316v). Maciej z Morawek na połowie dóbr swych w tej wsi w r. 1464 oprawił 15 grz. posagu swej żonie Barbarze (P. 1383 k. 267). Mikołaj ze swymi rodzonymi siostrami, Małgorzatą i Dorotą, z Morawek, w r. 1464 połowę łana w tej wsi sprzedali za 30 grz. Maciejowi z Morawek (ib.), o którym było wyżej.

Stanisław "Jankowicz" z Morawek, w r. 1468 pozwany przez Elżbietę, żonę Mikołaja z Małego Liśca (I. Kal. 1 k. 425v). Stanisław czyli Janek, syn Dziersława z Morawek, pozywany był w r. 1481 przez Stanisławę, żonę Stefana z Morawek (ib. 3 k. 67v). Nie żył już w r. 1495, kiedy to Jan Głoskowski z siostrami, Elżbietą, żoną Piotra Piórko, mieszczanina pleszewskiego, i Małgorzatą, żoną Stanisława Gałęskiego, odziedziczone po nim jako wuju rodzonym części w Morawkach sprzedali za 100 grz. Stanisławowi M-mu Sobiepanowi (P. 1383 k. 67v). Żoną owego Stanisława "Janka" była Elżbieta Wolska, której brat Wacław Wolski z Woli Bierwolitowej w ziemi sieradzkiej kwitował w r. 1495 Jana Głoskowskiego z jej posagu (I. Kal. 4 k. 387v). Elżbieta, żona Stanisława z Morawek, w r. 1468 pozywała Stachnę z Morawek (ib. 1 k. 454), oczywiście Stanisławę, żonę Stefana, o której było wyżej. Imię żony Stanisława z Morawek każe nam sądzić, iż to Stanisław "Janek". Mielibyśmy więc i datę, przed którą zawarty został jego związek małżeński z Elżbietą Wolską. Czy wszyscy Stanisławowie, o których niżej, to różne osoby, czy też wciąż ten sam "Janek", nie wiem. Stanisław z Morawek w r. 1471 zapisał 7 grz. długu Dorocie, żonie Michała ze Skurnic (ib. 2 k. 167). Od Stanisława z Morawek żądała t. r. uiszczenia 18 grz. Elżbieta z Żelisławia, za którą to sumę poręczył był ów Stanisław za Jana z Małych Mroczek (?) (ib. k. 169v). Stanisław z Morawek wspólnie z Marcinem z Małych Mroczek ręczyli t. r. za Mikołaja z Naczesławic zw. Galat, iż będzie żył w pokoju z Dorotą, wdową po Janie Naczesławskim (ib. k. 184v). Stanisław M., dziedzic w Morawkach, miał w r. 1475 sprawę z Anną, wdową po Jakubie z Morawek, o której było pod M-imi Ruskami (ib. k. 310).

Morawscy "Ruskowie" 2 "Krakówka"
Mikołaj _Krakówka_ z Morawek, już nie żyjący w r. 1475, ojciec Jadwigi i Katarzyny, które wspólnie z Dorotą i Piechą, córkami zmarłego Andrzeja z Morawek, swoją część rodzicielską w tej wsi w r. 1475 sprzedały za 40 grz. Dorocie z Gawłowic (P. 1386 k. 25v).

Morawscy "Ruskowie" 2 "Morawa"
Mikołaj _Morawa_ z Morawek, zwany też _Morawka_, zapisywał w r. 1476 dług 8 grz. rodzonemu swemu bratankowi Janowi z Morawek (I. Kal. 2 k. 406), Jan zaś t. r. całą swą część ojczystą w Morawkach za te 8 grz. sprzedał temuż stryjowi (P. 1386 k. 60v). Mikołaj w r. 1477 bratankowi winien był jeszcze 4 grz. (I. Kal. 2 k. 444v). Zapisał w r. 1480 dług cztery i pół grzywny Maciejowi i jego rodzonemu siostrzeńcowi Pawłowi, dziedzicom z Morawek (ib. 3 k. 7v), i ponownie zapisał mu w r. 1481 dług 2 grz. (ib. k. 49). Świętosław, syn Morawy z Morawek, w r. 1495 kupił od Jana z Małego Sulimowa i żony jego Agnieszki za 14 grz. część "Morawińską" w Morawkach (ib. 4 k. 394). Zapewne identyczny z tym Świętosławem Świąch z Morawek, który w r. 1489 ręczył Wojciechowi M-mu za Annę, żonę Milesławskiego (Lutosławskiego?), iż uwolni część w Morawkach sprzedaną mu za 30 grz. (ib. 3 k. 540). Świętosławowi, dziedzicowi w Morawkach, w r. 1496 sprzedał za 30 grz. część w tej wsi Jan Woleński, dziedzic we wsi Woleń w p. sier. (P. 1383 k. 107). Świętosław zwany Morawa wraz z Piotrem "Kuczem" z Morawek w r. 1495 ręczył Janowi Chrostnemu z Małego Sulimowa za swą siostrę Annę, żonę Jana Lutosławskiego, i za jej córkę Jadwigę, żonę Bartłomieja M-go, dziedziczki z Morawek, iż uwolnią część w tej wsi, którą sprzedały Janowi (I. Kal. 4 k. 338; P. 1383 k. 52v).

Morawscy "Ruskowie" 2
Janowi z Morawek i matce jego Barbarze w r. 1478 winni byli uiścić dwie kopy groszy Stanisław i Paweł, dziedzice z Przedzyna (I. Kal. 2 k. 496v). Magdalena, wdowa po Mikołaju z Morawek, w r. 1478 pozywała Mikołaja z Morawek i Gawłowic, "Korabia", który winien był żyć z nią w pokoju pod zakładem 60 grz. (ib. k. 527v). Stanisław, mąż Anny, która w r. 1479 winna była przez Stanisława, Mikołaja i Szymona, braci z Wilkszyc, być wydzielona w Wilkszycach (ib. k. 562v). Ten sam niewątpliwie Stanisław "Morawicki" w r. 1480 domagał się od owych braci z Wilkszyc, synów Bartłomieja, uiszczenia 30 grz. (ib. 3 k. 44). Stanisław M. w r. 1485 skwitował Stanisława Wikszyckiego z 3 grz. posagu za siostrą jego Anną (ib. k. 209v).Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona123[4]5678Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników