Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12[3]4567Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Morawscy - Myśniewscy
Morawscy h. Nałęcz 2
@tablica

Morawscy h. Nałęcz 3
@tablica

Morawscy h. Nałęcz 4
@tablica

Morawscy h. nałęcz 5
@tablica

Morawscy h. Nałęcz 6
@tablica

Morawscy h. Nałęcz 7
@tablica

Morawscy h. Nałęcz 8
@tablica

rezygnowała (komu?) części w Morawkach i w Woli (P. 1378 k. 5). Katarzyna, chyba ta sama, matka Jadwigi, Agnieszki i Doroty, z Chwalęcicc, części Woli w p. kal. w r. 1435 sprzedała za 20 grz. Mikołajowi i Piotrowi, braciom z Morawek (ib. k. 185v). Tomek M. w r. 1436 stawał jako jeden ze świadków ran zadanych przez Piotra z Woli Trojanowi z Woli (Gr. Kal. 2 k. 2v). Tomek, Jan, Mikołaj i Piotr, z Morawek, uiścili w r. 1439 burgrabiemu kaucję poręczycielską za Jana zwanego Soczewką (ib. k. 149v). Chyba spośród tych braci, jan całe części w Morawkach w r. 1451 sprzedał za 30 grz. Piotrowi (P. 1381 k. 22v), a więc zapewne swemu bratu.

Paweł, syn Andrzeja z Morawek, swoje części w tej wsi w r. 1443 zastawił na pięć lat swemu stryjecznemu bratu Piotrowi z Morawek, synowi Jana (Z. Kal. 12 k. 201v). Czy nie identyczny z tym Pawłem Paweł Furman z Morawek, mąż Jadwigi z Zdzynic, córki Mikołaja, która w r. 1455 zastawiła trzecią część swej ojcowizny w Zdzynicach Pawłowi ze Zdzynic (ib. k. 187v). Paweł Furman w r. 1457 zapisał dług 8 grz. Annie z Naczesławic i jej niedzielnemu synowi Janowi (Py. 11 k. 69v), a uiścił się im w r. 1459 (Gr. Kal. 7, wedle dzisiejszej paginacji k. 190v). Matce i synowi znów w r. 1461 zapisał dług 11 grz. (I. Kal. 1 k. 39v). Wzywał w r. 1464 do uiszczenia się Jana "Galuth" z Naczesławic, syna Michała (ib. k. 298). Trzy niwy położone koło drogi "Sędomirowskiej" w r. 1466 dał temu Janowi, jego braciom i matce w zamian za 20 śladów między granicami, sędomirowską i naczesławską, oraz za dopłatę 17 grz. (P. 1383 k. 236v. Część ojczystą w Woli w r. 1467 za 22 grz. sprzedał Janowi i Mikołajowi z Naczesławic (ib. k. 240). Nie żył już w r. 1469 (I. Kal. 2 k. 76v). Synami jego byli Jan i Szymon. Z nich, Jan t. r. skwitował z dóbr rodzicielskich Stanisławę, wdowę po Stefanie z Morawek, oraz synów jej, Stanisława, Jana i Michała (ib.) T. r. obaj bracia, Szymon i Jan łan roli w Morawkach dali tejże Stanisławie, wdowie po Stefanie, i jej synom, dziedzicom w Wojsławicach, w zamian za część roli w Morawkach i dopłatę 35 grz. (P. 1385 k. 30). Może to ten sam Szymon, występujący jako Szymon z Wojsławic, zapisał w r. 1477 półtorej grzywny długu "Stachnie" i jej synowi Stanisławowi, dziedzicom w Morawkach (I. Kal. 2 k. 450v). Stanisława, wdowa po Stefanie, w r. 1481 pozywała Stanisława "Janka", syna Dziersława z Morawek (ib. 3 k. 67v). Z jej synów, Stanisław i Michał w r. 1485 uzyskali zapis zapis 5 grz. długu od Elżbiety, żony Bartosza ze Zdzynic, dziedzica w Morawkach, jak też od rodzonych jej siostrzeńców, Pawła i Grzegorza z Morawek (ib. k. 247v).Matka oraz synowie, Jan i Stanisław t. r. pozywali Małgorzatę i Wawrzyńca, matkę z synem, z Przybysławic (ib. k. 269). Stanisława wraz z synem Stanisławem w r. 1487 otrzymali zapis trzech i pół grzywien długu od Małgorzaty Parczewskiej, córki Jana Kamieńskiego (ib. k. 370). Żyła jeszcze ta Stanisława w r. 1499 (ib. 5 k. 87b). Jan Morawicki (!) z Morawek w r. 1487 kwitował z majątku rodzicielskiego swych braci, Stanisława i Michała (ib. 3 k. 422v). Od Michała, dziedzica w Morawkach, Stanisław z Małych Kostrzewic w imieniu bratanicy swej, panny Łucji, żądał w r. 1495 uiszczenia 120 grz. za głowę jej ojca Mikołaja Kostrzewskiego (ib. 4 k. 383v). Ponieważ Michał nie uiścił tej sumy główszczyzny, do dóbr jego w Morawkach w tej sumy w r. 1499 uzyskał intromisję Stanisław z Kostrzewic w imieniu wdowy i córki zabitego (ib. 5 k. 78b).

Mikołaj z Morawek żonie swej Annie w r. 1446 zobowiązał się zrezygnować połowę dóbr w Morawkach i Waliszewicach, które miałyby mu przypaść z działów. Wujem rodzonym tej Anny nazwany ks. Mikołaj, dziedzic w Gaci, pleban w Bieleninie (ib. 4 k. 29). Mikołaj z Morawek, oczywiście identyczny z powyższym, część swą w Waliszewicach w r. 1456 zastawił Jarosławowi z Waliszewic (Py. 11 k. 100) i znów w r. 1464 zastawił mu swą część w tejże wsi za 13 grz. (I. Kal. 1 k. 254). Mikołaj, mąż Małgorzaty z Przedzyna, która w r. 1457 od brata swego, ks. Leonarda z Przedzyna, plebana w Rychnowie, uzyskała cesję jego części ojcowizny, spadłej po braciach Wawrzyńcu i Mikołaju (Py. 11 k. 85). Dziedziczka w Przedzynie i Morawkach, łan pusty w Pierwszej z tych wsi w r. 1462 wydzierżawiła na trzy lata Tomaszowi z Przedzyna (I. Kal. 1 k. 96). Części w Przedzynie sprzedała była swemu bratu Mikołajowi, a w r. 1464 będąc już wdową, wobec śmierci tego brata, dobra te zobowiązała się za 30 grz. rezygnować Janowi z Przedzyna (ib. k. 284v). Mocą ugody zawartej przez Jana z Gałązek z braćmi i siostrami, uzyskała intromisję do części Morawek z tytułu prawa bliższości po zmarłym wuju 1485 r. (ib. 3 k. 286).

Morawscy h. Nałęcz 8 "Rusek"
Używający imioniska _Rusek_. Bracia rodzeni, Piotr i Jakub, dziedzice w Morawkach. Z nich, Piotr nie żył już w r. 1453, kiedy jego syna Bierwolda (Bierzwolda) oraz córki, Annę i Dorotę, pozywał Mikołaj z Woli (ib. 5 k. 116). Arbitrzy w r. 1457 godzili wdowę po tym Piotrze, katarzynę, teraz 2-o v. żonę Jakuba Żakowskiego (?), z bratem pierwszego męża, Jakubem z Morawek (Py. 11 k. 58). Bierwold w r. 1455 nie miał jeszcze lat sprawnych, więc w procesie toczonym przeciwko Stanisławowi i Wojciechowi z Woli przydano mu dziesięć lat (I. Kal. 12 k. 181v), z czego możnaby wnosić, iż się urodził około r. 1450. brat i siostry w r. 1462 kwitowali z długu stryja Jakuba, przy czym Bierwold siostrze Annie, wtedy już żonie Mikołaja z Korzenic, puścił w sumie 16 grz. posagu swoją część Morawek (I. Kal. 1 k. 96, 96v). Ich stryj Jakub cz. Jakusz Rusek umarł między r. 1462 a 1468, kiedy to wdowa po nim, Anna zobowiązała się uiścić 5 grz. Stanisławowi Wojsławskiemu (ib. k. 457). Kmiecia osiadłego na trzech ćwierciach w Morawkach, należącego do jej posagu wniesionego z Łubna na Morawki, sprzedała w r. 1475 za 25 grz. Piotrowi z Chabiorowa i Janowi z Małych Złotnik (I. Kal. 2 k. 352v). Miała w r. 1475 sprawę ze Stanisławem M-im, dziedzicem w Morawkach (ib. 2 k. 310). Dziećmi Jakuba i tej Anny byli Wojciech i Katarzyna, w posagu za którą t. r. zapisała sumę 27 grz. jej mężowi, Jakubowi Kraszkowskiemu (ib. k. 353). Anna wraz z synem Wojciechem w r. 1483 sprzedała połowę osiadłego łanu w Morawkach za 5 grz. Mikołajowi Jabramowskiemu (ib. 3 k. 134v). Jeszcze t. r. Wojciech zastaw ten unieważnił i zastawił Jabramowskiemu za takąż sumę połowę łanu pustego w Morawkach, ten zaś skwitował zarówno jego jak i jego matkę (ib. k. 149). Wojciech M. Rusek od Agnieszki zwanej Sulimową, żony Jana z Morawek, kupił w r. 1495 za 15 grz. łan "Uklejewski" w Morawkach (ib. 4 k. 396v). Od Agnieszki Chutkowskiej, wdowy po Janie Woleńskim, w r. 1494 nabył za 30 grz. jej całą macierzystą część w Morawkach (P. 1388 k. 128v). Annie, żonie Mikołaja Naczesławskiego Ruska, w r. 1497 zastawił za 16 grz. sześć przedziałów roli w Morawach (ib. I. Kal. 4 k. 501v). Nie żył już w r. 1499, kiedy owdowiała pona jego Agnieszka wspólnie z synem Jakubem zawierała ugodę o łąki w Morawkach ze Stanisławem z Morawek (ib. 5 k. 127). Chyba synem Wojciecha był też Dominik M., który w r. 1529 swoją część w Morawkach za 80 grz. sprzedał rodzonemu bratu Jakubowi M-mu (I. i D. Z. Kal. 2 k. 142) Dorota M-a, córka zmarłego Wojciecha, zapewne tego samego, była w r. 1522 żoną Bartłomieja Chudkowskiego (ib. k. 76).

Morawscy h. Nałęcz 8
Jakub M. Rusek, syn Wojciecha i Agnieszki, na połowie swej części w Morawkach w r. 1520 oprawił 30 grz. posagu żonie Małgorzacie Sulimowskiej, córce Jakuba (ib. k. 67v). Części swe w Morawkach, z wyjątkiem jednego łanu, dał w r. 1545 swym synom, Walentemu i Wojciechowi, z tym warunkiem, iż wyposażą swe siostry (ib. 6 k. 388v). Wspólnie z synem Walentym w r. 1547 pozywał Naczesławskich: Łukasza "Raka", Wojciecha i Benedykta "Rusków" oraz Walentego "Sobiepana", w sprawie granic w Naczesławicach (ib. 7 k. 365). Żył jeszcze w r. 1554, jeśli przyjmiemy, iż był identyczny z Jakubem M-im, którego córce Małgorzacie mąż jej Łukasz Korzeniewski (Korzenicki?) oprawiał wtedy 30 grz. posagu (P. 1396 k. 240). Niewątpliwie Jakuba "Ruska" córką była Anna, w r. 1531 żona Macieja M-go z tychże Morawek (I. i D. Z. Kal. 2 k. 178v). O synu Wojciechu prócz wzmianki z r. 1545 niczego więcej nie wiem.

Walenty, syn Jakuba Ruska i Sulimowskiej, na połowach swych części w Morawkach w r. 1545 oprawił posag 90 grz. żonie Annie Radlickiej (ib. 6 k. 389). Skwitowała ona w r. 1551 swych braci, Marcina, Stanisława, Wojciecha i Macieja z dóbr rodzicielskich we wsiach Radliczyce i Gorzuchy (I. Kal. 13 s. 408). Walenty w r. 1557 występował jako "stryj klejnoty" Doroty Zdzienickiej Siekielówny, żony Piotra Naczesławskiego (I. Kal. 22 k. 133). Znamy Korabitów Zdzienickich, ale i Naczesławscy byli Korabitami, chyba jednego pochodzenia z tymi spośród M-ch, których mielibyśmy prawo zaliczyć do Korabitów. Walenty żył jeszcze w r. 1564, kiedy żonie jego zapisywał dług jej brat Maciej Radlicki (I. Kal. 29 s. 584). Nie żył już w r. 1576 (ib. 33 s. 1002). Owdowiała Anna z Radlickich w r. 1584 cedowała synowi Melchiorowi M-mu zapis 50 grz., uzyskany w grodzie sieradzkim od Jana Chociszewskiego (ib. 50 s. 310). Synami Walentego byli: Wojciech, Andrzej, Melchior i Walenty. Córka Anna, w r. 1584 żona Stanisława Naczesławskiego Raka (Raczka), po którym wdową była w r. 1592. O Wojciechu wiem tyle tylko, że w r. 1577 (lub przed tą datą) części swe w Morawach sprzedał bratu Andrzejowi (R. Kal. 4 k. 422). Nie żył już w r. 1581, kiedy bracia, jako jego spadkobiercy, byli pozwani przez Sebastiana Gawłowskiego o dług 5 grz. (I. Kal. 46 k. 834).

I. Andrzej Rusek, syn Walentego i Radlickiej, nabyte od brata Wojciecha części Morawek sprzedał w r. 1577 za 800 zł. Mikołajowi Noskowskiemu (R. Kal. 4 k. 422). Od Macieja Sulimowskiego t. r. uzyskał cesję pewnej sumy (I. Kal. 44 s. 1002). Wspólnie z braćmi, Melchiorem i Walentym, skwitowany w r. 1584 z dóbr rodzicielskich przez siostrę Annę, żonę Stanisława Naczesławskiego (I. Kal. 50 s. 318). T. r. Andrzej Janowi Korzenickiemu cedował zapis dany sobie przez Macieja Sulimowskiego (ib. s. 369). Na połowie części swych w Morawach w r. 1601 oprawił 200 zł. posagu żonie Urszuli Jedleckiej (R. Kal. 7 k. 419). Wspólnie z bratem Walentym część gruntu w ich dziale we wsi Morawki Rutki (Chyba Ruski?), koło granic Golikowa i Sędzimirowic, rezygnowali w r. 1602 Aleksandrowi Zarembie z Kalinowy (R. Kal. k. 491v).

II. Melchior, syn Walentego i Radlickiej, zapis dany sobie przez już nieżyjącego Stefana M-go i Agnieszkę z Rozdzałowskich żonę jego, na sumę 40 złp. cedował w r. 1582 Wawrzyńcowi Beleńskiemu, podstarościemu kaliskiemu (I. Kal. 43 s. 1013). Jak widzieliśmy wyżej, żył jeszcze w r. 1584, nie żył natomiast w r. 1592 (ib. 59 s. 943). Żoną jego była Anna Korzenicka, 2-o v. w r. 1609 żona Jerzego Chodakowskiego (ib. 75 s. 307). Synowie: Walenty, Stanisław, Joachim, Wawrzyniec, Jan i Wojciech. Córki: Jadwiga, Marianna, Anna, Agnieszka, o której wiem tyle, że w r. 1644 już nie żyła i potomstwa nie zostawiła, dalej Zofia i Katarzyna. Z nich, Jadwiga była żoną "sław." Leonarda (Lenarta), krawca w Kaliszu, który w r. 1596 kwitował się z jej stryjem Walentym (ib. 63 k. 806). Ta "szl." Jadwiga, krawcowa, kwitowała w r. 1604 ze sprawy Jadwigę Śliwnicką, wdowę po Stanisławie Sośnickim (ib. 70 k. 770v). Marianna była żoną "sław." Michała Śmigla, rajcy kaliskiego, i nie żyła już w r. 1657 (ib. 122 s. 94). Anna, w r. 1657 wdowa po Macieju Poklękowskim, była jedną ze spadkobierczyń siostry Śmiglowej (ib. s. 108). Zofia, żona Wojciecha Przedzyńskiego zwanego Ligęzą, była wdową w r. 1633, nie żyła już w r. 1657, kiedy jej syn należał również do spadkobierców ciotki Śmiglowej (ib. s. 91). Katarzyna, w r. 1646 żona Krzysztofa Gorzyckiego, najwidoczniej wykonawcy ostatniej woli Śmiglowej, jego bowiem kwitowali jej sukcesorowie. Nie żyła już w r. 1664.

I) Walenty, syn Melchiora i Korzenickiej, wraz z innymi braćmi uzyskał w r. 1592 zapis 10 grz. długu od Macieja Wojsławskiego (ib. 59 s. 943). Żył jeszcze w r. 1596 (ib. 63 k. 807), nie żył już w r. 1633, a potomstwa nie pozostawił (ib. 99b s. 1752).

II) Stanisław, syn Melchiora i Korzenickiej, występował obok braci w r. 1592 (ib. 92 s. 943). Od brata Wawrzyńca w r. 1604 brał w zastaw za 120 zł. części w Morawkach (ib. 70 k. 1056), a w r. 1619 od tegoż brata kupił za 400 zł. części w tej wsi (R. Kal. 9 k. 281v). Skład roli w Morawkach sprzedał w r. 1624 za 10 grz. Stanisławowi Wilczyckiemu (ib. 10 k. 193v). Jako współspadkobierca brata Walentyna, wspólnie z bratem Joachimem w r. 1633 kwitował owdowiałą siostrę Zofię Przedzyńską i jej syna Marcina (I. Kal. 99b s. 1852). Uzyskał w r. 1636 od Heleny Wilczyckiej, wdowy po Marcinie M-im, zapis 40 zł. długu (ib. 102 s. 1643). Przeżył swą żonę Zofię Koźlątkowską i występował jeszcze w r. 1647 (ib. 113 s. 1455). Ponieważ w r. 1657, kiedy toczyła się sprawa rozrachunków spadkowych po siostrze Śmigielskiej, o nim brak jakiejkolwiek wzmianki, można się domyśleć, iż nie żył. Synowie jego: Samuel, Paweł, Marian i Stanisław, córki, Marianna i Anna. O Samuelu i Pawle niżej. Marian i Stanisław wspomniani jako współspadkobiercy ciotki Śmiglowej (ib. 122 s. 78). Marianna, żona "sław." Marcina Szmalca, mieszczanina kaliskiego, w r. 1647 zrzekła się swych dóbr macierzystych na rzecz Mikołaja Korzenickiego, dziedzica w Morawkach (ib. 113 s. 1456). Anna, żona "sław." Tomasza Janeczka, mieszczanina kaliskiego, skwitowała wówczas tegoż Korzenickiego ze 100 zł. (ib. k. 1455).

(I) Samuel, syn Stanisława i Koźlątkowskiej, kwitował w r. 1647 Jana Biernackiego, dziedzica Chwalęcic, z 200 złp., zapisanych sposobem zastawnym na części Naczesławic (ib. k. 1457). Współspadkobierca ciotki Śmiglowej, żył jeszcze w r. 1657 (ib. 122 s. 78). Ożeniony z Zofią Parczewską, nie żył już, zarówno jak i ona, w r. 1691, kiedy córka ich Anna, żona Hieronima Wielowieyskiego, kwitowała z 1.500 zł. swego brata stryjecznego Macieja M-go (ib. 149 s. 162). Ta Anna, będąc wdową, żyła jeszcze w r. 1705.

(II) Paweł, syn Stanisława i Koźlątkowskiej, współspadkobierca ciotki Śmiglowej w r. 1657 (ib. 122 s. 78), żył jeszcze w r. 1665 (ib. 126 s. 45), nie żył 1669 r. (ib. 129 s. 600). Jego pierwszą żoną była Jadwiga Gawłowska, a z niej synowie, Jan i Maciej, którzy w r. 1669, lub przed tą datą, sumę długu 200 zł. zapisanego ojcu przez małżonków Mroczkowskich, cedowali małżonkom Kaczyńskim (ib.). Drugą żoną Pawła była Elżbieta Gałęska, która potem, 2-o v. wyszła za Jana Gałęskiego, zaś 3-o v. za Wojciecha Bojanowskiego, po którym wdową była w r. 1681 (I. Kal. 140 k. 307), a już w r. 1682 czwartym jej mężem był Aleksander Głuchowski. Umarła między r. 1693 a 1700 i była matką Katarzyny M-ej, w latach 1691-1692 jeszcze niezamężnej, potem w r. 1700 żony Jakuba Głuchowskiego (ib. 154 s. 557).

Maciej, syn Pawła i Gawłowskiej, jak widzieliśmy, cedował w r. 1669, lub przed tą datą, małżonkom Krzysztowskim sumę, która należała się jego ojcu. Wspólnie z rodzoną siostrą Marianna i z siostrą stryjeczną Anną, córką Samuela, jako wnuk i wnuczki Zofii z Koźlątkowskich M-ej, należeli do grona spadkobierców rodzącego się z Anny Koźlątkowskiej Hiacynta Kuczkowskiego, dziedzica Koźlątkowa w p. kal. i w r. 1691 połowę tej wsi sprzedali za 15.500 zł. Andrzejowi Radolińskiemu, kasztelanicowi krzywińskiemu (ib. 149 s. 153). Jego żoną była Zofia Siemońska (Siemieńska?) Oboje żyli jeszcze w r. 1700, kiedy to ich córka Marianna była żoną Daniela Zwiastowskiego (ib. 154 s. 564). Nie żyli już w r. 1742. Inna ich córka, katarzyna, była zrazu w r. 1731 za Andrzejem z Wysocka kaniewskim, wdowa w r. 1742, 2-o v. w r. 1745 żona Jana Pacynowskiego.Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12[3]4567Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników