Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona14151617[18]19202122Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Morawscy - Myśniewscy
Mroczkowscy (h. Grzymała?, "Sowy", "Sówki")
Stanisław, syn Jana i Kurowskiej, w r. 1666 kwitował Marcina Rościeskiego ze 100 złp., stanowiących część macierzystej sumy 1.000 złp., scedowanej przez matkę jej drugiemu mężowi, zaś przez ojczyma Bogusławskiego ustąpionej pasierbowi (ib. 126 s. 657). Wespół z braćmi t. r. skwitowany przez stryja Adama M-go ze 150 zł., zapisanych przez ich ojca w grodzie sieradzkim temu stryjowi (ib. s. 750). Od brata Aleksandra uzyskał w r. 1673 zapis 100 zł. długu (ib. 133 s. 299). Wspólnie z siostrą Anną od ojczyma Bogusławskiego uzyskali oboje w r. 1677 cesję sumy macierzystej 500 zł. (ib. 138 s. 415). Małżonkom Naczesławskim, siostrze i szwagrowi, zastawił w r. 1681 za 900 zł. części w Mroczkach Mniejszych (ib. 140 k. 302). Dziedzic części w Mroczkach zwanych Sowinka i Mroczkowizna, kwitował się w r. 1695 z kontraktu sprzedaży(?) owych części z ks. Walentym Antonim Gidzielskim, proboszczem w Rajsku (ib. 152 s. 117). Części zwane Mroczkowszczyzna (!) zaraz potem zastawił na trzy lata za 1.500 zł. Andrzejowi Podleskiemu (ib. s. 119). Umarł między r. 1711 a 1718 (ib. 157 s. 98, 160 k. 276). Żoną jego była w r. 1673 Anna Naramowska, córka Wojciecha i Elżbiety Kosmowskiej (ib. 133 s. 600), żyjąca jeszcze w r. 1690 (ib. 146 s. 457). Syn Maciej.

Maciej, syn Stanisława i Naramowskiej, ożenił się z Katarzyną Tarchalską, córką Kazimierza i Anny Wyganowskiej, wdową 1-o v. po Macieju Ziółkowskim, od której w r. 1711 (zapewne w przededniu ślubu) uzyskał zapis 500 zł. (ib. 157 s. 98). Oboje spisywali wzajemne dożywocie w r. 1718 (ib. 160 k. 276), a żyli jeszcze w r. 1736, kiedy Katarzyna występowała jako jedyna spadkobierczyni siostry Jadwigi zamężnej Stawskiej. Asystował jej wtedy przy działaniu syn Andrzej M. (ib. 171/173 s. 35).

2. Adam, syn Stanisława i zapewne Bartochowskiej, mąż Krystyny Przespolewskiej, która w r. 1652 zapisała 200 zł. długu Marcjanowi Krzuckiemu (ib. 118 s. 1704). Oboje w r. 1661 ustanawiali plenipotentów (ib. 125 s. 847). Adam w r. 1666 kwitował swych bratanków po bracie Janie ze 150 zł., zapisanych sobie w grodzie sieradzkim przez ich ojca (ib. 126 s. 750). Ich synowie, Rafał, nieletni w r. 1661 (ib. 125 s. 1120), i Jan, ur. w Gałązkach Mniejszych, ochrzcz. 1661.22/VI. r. (LB Droszew).

(II) Wojciech, syn Walentego i Kwaskowskiej, mąż Katarzyny Molskiej, która w r. 1633 od Stanisława Gutowskiego brała zastawem za 1.200 zł. części Gutowa w p. kal. (I. Kal 99b s. 1580), zaś w r. 1636 kwitowała Gutowskiego z tej sumy zastawnej (ib. 102 s. 182). Od wdowy Anny z Miedzianowskich Radłowskiej i jej syna Marcina Radłowskiego t. r. nabyła zastawem za 2.000 zł. części jej oprawne w Radłowie (ib. s. 915). Oboje małżonkowie w r. 1637 spisywali wzajemne dożywocie (R. Kal. 11 k. 799). Wojciech w r. 1641 od Andrzeja Rossoskiego kupił za 6.032 zł. części Chotowa w p. kal. (ib. 12 k. 310v) i t. r. owe części zastawił Stanisławowi Oszczeklińskiemu (I. Kal. 107a s. 730). W r. 1647 małżonkowie od tego Oszczeklińskiego wydzierżawili Chotów, którą to wieś za dwie sumy, 1.700 złp. i 3.700 złp., zastawili byli Barbarze z Gorzewa, wdowie po Janie Mańkowskim, ta zaś scedowała ów zastaw Oszczeklińskiemu (I. Kal. 113 s. 1316). Wojciech w r. 1649 kwitował się z ran ze swym sąsiadem Mikołajem Węgierskim, również dziedzicem w Chotowie (ib. 115 s. 122). Trzy role w Gutowie w p. kal. w r. 1652 zastawił za 100 złp. Janowi Słonkowskiemu (ib. 118 s. 119). Stosownie do zobowiązania z r. 1652 całe swe części Chotowa w r. 1654 sprzedał za 9.000 złp. Stanisławowi Oszczeklińskiemu, żonie swej zaś oprawę 3.000 zł. jej posagu przeniósł na Gutowo (R. Kal. 14 k. 358, 359v). Oboje małżonkowie w r. 1665 jedną część Gutowa zastawili małżonkom Śniecińskim (I. Kal. 126 s. 346), inne części małżonkom Miniszewskim (ib. s. 348). Na częściach Gutowa zapisywali jeszcze 3.000 zł. zastawu i 200 zł. sposobem długu Pawłowi Morawskiemu, a te należności po śmierci Morawskiego jego synowie cedowali małżonkom Krzeszkowskim. M-cy oboje żyli jeszcze, być może, w r. 1669 (ib. 129 s. 600). Ich syn Jan.

Jan, syn Wojciecha i Molskiej, dziedzic części w Gutowie, w r. 1661 mąż Katarzyny (LB Droszew). Nie żył już w r. 1680, a jego druga żona, Izabela Bojanowska, córka Andrzeja i Pawłowskiej, była już wtedy 2-o v. za Stanisławem Pigłowskim (I. Kal. 140 k. 81). Wdowa w r. 1689 (I. Kon. 66 k. 59), żyła jeszcze w r. 1692 (ib. 76 k. 354v).

III. Walenty M. _Wiecheć_ (I. Kal. 23 s. 1137), syn Stanisława i Modlskiej, ur. około r. 1526, miał mieć bowiem w r. 1541 lat 15 i pozostawał wtedy pod opieką Jana "Wilczkowskiego" stryja i Wojciecha Modlskiego wuja (I. i D. Z. Kal. 6 k 346). Części w Mroczkach, uzyskane z działów braterskich, w r. 1547 sprzedał za 100 grz. Wojciechowi Modlskiemu (ib. k. 421). Kwitował w r. 1553 z 25 grz. Annę M-ą, wdowę po Stanisławie Kromolickim, i jej syna Jana M-go(!) (I. Kal. 17 s. 483). Od małżonków, Jana Naczesławskiego i Doroty Cieńskiej (teściowej?) uzyskał w r. 1557 zapis 20 grz. długu (ib. 22 k. 73). Od Kaspra Dąbrowskiego i jego żony Anny Gutowskiej cz. Wyleżyńskiej uzyskał w r. 1558 zobowiązanie sprzedania za 300 grz. części Naczesławic p. kal. (ib. 23 s. 696), a w r. 1559 był przez tych małżonkow kwitowany z 40 grz. (ib. 24 s. 283). Trzy składy roli w Naczesławicach w r. 1559 Jan Naczesławski "Rusek" zobowiązał się sprzedać wyderkafem za dwie grzywny Walentemu (ib. 24 s. 337), ale ten uzyskane od braci, Piotra, Marcina i Macieja Naczesławskich zobowiązanie do sprzedania części w tej wsi scedował w r. 1564 Janowi Naczesławskiemu "Siemkowi" (ib. 29 s. 450). Już nie żył w r. 1568 (ib. 34 s. 575). Jego pierwszą żoną była Magdalena Naczesławska, która od Wojciecha M-go (szwagra) w r. 1557 brała zastawem za 5 grz. na dziesięć lat pięć składow roli w Mniejszych Mroczkach (ib. 22 k. 207). Skwitowała ona w r. 1559 tego Wojciecha z 50 grz. (ib. 24 k. 109). Drugą żoną Walentego była Helena Psarska, która w r. 1587, zamężna już powtórnie za Wawrzyńcem Molskim, kwitowała swych pasierbów, Franciszka i Jana M-ch, z 70 grz. swej oprawy na Mroczkach (I. Kal. 54 s. 252). Z pierwszej żony byli synowie: Franciszek, Jan i Marcin, w r. 1568 jeszcze nieletni, pozostający pod opieką styryja Wojciecha (ib. 34 s. 575). O Marcinie nie mam już innych wiadomości, zapewne umarł wcześnie. Chyba córką Walentego (z drugiej żony?) była Regina, w r. 1616 żona Łukasza Wilczyckiego "Bajaka".

I) Franciszek M. _Wiecheć_, syn Walentego i Naczesławskiej, w imieniu własnym i brata Jana kwitował w r. 1576 Wojciecha Naczesławskiego "Sobiepana" z 5 grz., za które ów Wojciech ojcu ich zastawił był pewne role w Naczesławicach (ib. 44 s. 791). Od Stanisława Tarnowskiego i jego braci, Wojciecha i Jana, uzyskał w r. 1582 cesję zapisu, mocą którego stryj jego Wojciech M. ustąpił ich ojcu części w Mroczkach (ib. 48 s. 677). Wspólnie z bratem Janem skwitowani w r. 1592 przez Mikołaja i Stanisława Poniatowskiego z 10 grz., za które zmarły ich stryj Wojciech zastawił był ojcu tych Poniatowskich, Benedyktowi, trzy przedziałku gruntów w Mroczkach (ib. 59 s. 75). Franciszek t. r. skwitował Molskich, synów zmarłego Wawrzyńca, z 26 złp., stanowiących drugą ratę z dzierżawy wsi Mroczki (ib. s. 1360). Bratu Janowi w r. 1596 zapisał dług 800 zł. (ib. 63 k. 135). Część wsi Mroczki t. r. sprzedał za 500 zł. Jakubowi Molskiemu (R. Kal. 7 k. 24v). Skwitowany w r. 1602 z 200 złp. przez Jana Wilczyckiego "Bajaka", zapewne swego szwagra (I. Kal. 68 s. 1666). Od Andrzeja Miełoszewskiego w r. 1603 kupił za 9.600 złp. całe wsie Pogrzybowo i Rąbczyno, części w Jelitowie oraz w pustkach Wiewiórczyno i Rzązno w p. kal. (R. Kal. 7 k. 616). Części w Jelitowie oraz w pustkach Wiewiórczynie i Rząźnie kupił w r. 1606 za 250 zł. od Agnieszki Jelitowskiej żony "uczc." Stanisława Hanasika, mieszczanina raszkowskiego (ib. 1 k. 175v), zaś w r. 1607 nabył od Konstancji Jelitowskiej, żony Wojciecha Dziwulskiego części Jelitowa oraz pustek Wiewiórczyno i Studnisko (ib. k. 205). Części Jelitowa oraz pustek Wiewiórczyno i Szyjakowo (Szijakowo) sprzedał w r. 1608 za 1.550 zł. Janowi Pacynowskiemu (R. Kal. 1 k. 313). Mieszkał w r. 1609 w Pogrzybowie (LB Droszew). W r. 1611 zrzekł się opieki nad dziećmi swego zmarłego brata Jana (I. Kal. 77a s. 345). Pogrzybowo i Rabczyno w p. kal., kupione od Andrzeja Miełoszewskiego, sprzedał w r. 1612 za 8.000 zł. Dadźbogowi Karnkowskiemu, staroście bobrownickiemu i odolanowskiemu (R. Kal. 8 k. 214v). Wspólnie z żoną od Jana Rozdrażewskiego, kasztelanica poznańskiego, wydzierżawili w r. 1616 wieś Benice (I. Kal. 82 s. 1652). Od Elżbiety Noskowskiej, wdowy po Wojciechu Wierzbięcie Biskupskim, Franciszek w r. 1619 kupił za 23.000 złp. części wsi Golina w p. pyzdr. oraz całe wsie: Prusy, Zakrzewko zw. Siedliska, i pustki Grochowiska w p. kal. (R. Kal. 9 k. 256v). Dom w Golinie, położony koło kościoła, w r. 1627 dał tamtejszemu proboszczowi (p. 1415 k. 763). Z 12 dymów w Golinie winien był, wedle rejestru z r. 1629, płacić 6 zł. podymnego (Py. 143 s. 13). Nie żył już w r. 1636 (I. Kal. 102 s. 1984). Jego pierwszą żoną była w r. 1582 Anna Jaskólska (ib. 48 s. 679). Kwitowała ona w r. 1602 męża ze 100 złp. długu (ib. 68 s. 248). Druga żona to Anna Wysocka. Dla zrodzonych z niej dzieci ustanawiał w r. 1616 opiekunów, a wśród nich Wojciecha i Stefana M-ch oraz Jana Wysockiego (ib. 82 s. 1012). Nie wiem kim byli w stosunku do Franciszka owi Wojciech i Stafan M-cy? Drugiej żonie w r. 1616 oprawił 1.200 zł. posagu (R. Kal. 8 k. 541v). Po śmierci Franciszka wyszła ona 2-o v. za Aleksandra Biskupskiego, który zostawszy wdowcem po niej zaślubił jej owdowiałą synową Zofię z Jaraczewskich M-ą (R. Kal. 14 k. 87). Synowie z drugiej żony: Adam, Wojciech i Marcin. Nie wiem, z której pochodził Franciszek, o którym wiem tylko tyle, że potomstwa nie zostawił, zapisał 2.000 zł. swym stryjecznym siostrom Jadwidze i Poliksenie, córkom Jana M-go, a nie żył już w r. 1649 (I. Kal. 115 s. 703). Adam, wspomniany w r. 1636 (ib. 102 s. 1984), nie żył już w r. 1650, też bezpotomny. Marcin, również wspomniany w r. 1636, zmarł bezdzietnie między r. 1643 a 1650 (P. 168 k. 443; R. Kal. 14 k. 87).

Wojciech, syn Franciszka i Wysockiej, w r. 1636 (lub przed tą datą) wspólnie z bratem Adamem zbył Aleksandrowi Wierzbięcie Biskupskiemu prawo do zapisu na 600 zł., danego ich ojcu przez Chryzostoma Jaskólskiego (I. Kal. 102 s. 1984). Dziedzic Goliny i Prusów cz. Zakrzewka oraz pustek Grochowiska i Siedliska, na połowie tych dóbr, uzyskanych z działów z bratem Marcinem, oprawił w r. 1640 posag 8.000 zł. żonie Zofii Jaraczewskiej, córce Adama (P. 1420 k. 241v). Oboje małżonkowie w r. 1644 zabili w Jarocinie Tomasza Szetlewskiego (Py. 150 s. 125). Wojciech nie żył już w r. 1647 (I. Kal. 113 s. 193), a Zofia w r. 1650 była 2-o v. żoną Aleksandra Biskupskiego, owdowiałego po jej teściowej, Annie z Wysockich (R. Kal. 14 k. 87). Synowie, Stefan i Kazimierz.

(I) Stefan, syn Wojciecha i Jaraczewskiej, w r. 1647 zapisał dług 500 złp. Stanisławowi Oszczeklińskiemu (I. Kal. 113 s. 193) i t. r. wspólnie z bratem ustanawiał plenipotentów, między innymi stryja Wojciecha M-go (ib. s. 424). Wespół z bratem, jako spadkobiercy stryja Franciszka M-go, skwitowani w r. 1649 z 1.000 zł. przez Jadwigę z M-ch Załuską (ib. 115 s. 703). Od brata Kazimierza Stefan w r. 1650 nabył za 6.000 zł. części we wsiach: Golinie, Prusach Mniejszych cz. Zakrzewku, oraz w pustkach Siedliskach i Grochowiskach i zaraz części odziedziczone w tych dobrach po ojcu i stryjach wraz z tymi, które nabył sprzedał za 40.000 zł. Baltazarowi Charłupskiemu, kupując od niego jednocześnie za 22.000 zł. Bielejewo w p. pyzdr. (R. Kal. 14 k. 85, 87, 89). Na połowie Bielejewa t. r. oprawił 5.000 zł. posag żonie Dorocie Molskiej, córce Piotra i Anny Pilchowskiej (ib. k. 91), a w 1652 skwitował brata żony, Adama Molskiego, z 500 zł. rocznej prowizji od owej posagowej sumy (I. Kal. 118 s. 1222). Części swe wsi Wola Wiewierska w p. piotrk. w r. 1652 zastawił za 10.000 złp. bratu Kazimierzowi (ib. s. 3). Procesowały go wnuczki Baltazara Charłupskiego i w r. 1681 uzyskały egzekucję należnej im sumy dłużnej 3.000 złp. na Bielejewie (I. Kon. 63 k. 281v). Stefan w r. 1685 Bielejewo zastawił na trzy lata za 10.000 złp. zięciowi Wojciechowi Cywińskiemu (I. Kal. 143 s. 278), a w r. 1689 sprzedał tę wieś za 22.000 złp. Franciszkowi Sokolnickiemu. Dorota żyła jeszcze wtedy (I. Kal. 146 s. 231). Uzyskał w r. 1689 od Aleksandra Mycielskiego, dziedzica Grzymiszewa, zapis 2.000 zł. (ib. 152 s. 498). Nie żył już 1690.22/VI. r. (Kośc. 356 k. 100v). Syn Wojciech. Z córek, Anna, w latach 1670-1713 żona Wojciecha Cywińskiego, nie żyła już w r. 1719. Dorota, w r. 1685 żona Prokopa Warsowskiego, dziedzica w Podwierbce i Krowince w ziemi halickiej. Katarzyna, ochrzcz. 1669.12/V. r. (LB Nowemiasto, tu matka jej nazwana Małgorzatą!), w r. 1695 żona Jakuba Traczewskiego, wdowa w r. 1723, nie żyła już w r. 1740.

Wojciech, syn Stefana i Molskiej, mienił się jedynym spadkobiercą ojca, kiedy w r. 1690 kwitował Eustachego Rodrażewskiego z uzyskanej na nim przez ojca w r. 1681 banicji (Kośc. 356 k. 100v). Pierwszą żoną Wojciecha była Zofia Rudnicka, nie żyjąca już w r. 1690. W imieniu zrodzonych z niej córek, Joanny i Marianny, Wojciech skwitował wtedy z 900 zł. Zygmunta Miłońskiego (I. Kal. 146 s. 478). Jego druga żona, Rozalia Borecka, będąc już wdową w r. 1700 uzyskała zapis 3.000 zł. długu od Wojciecha Cywińskiego i nie żyła już w r. 1725 (ib. 161 s. 83). Z niej synowie, Stefan i Franciszek, oraz córki, Marcjanna i Barbara, wszyscy wymienieni w r. 1725 w związku z windykowaniem powyższego zapisu danego ich matce (ib.). Franciszek chyba już nie żył w r. 1729, bowiem wtedy w sprawie należącego się od Cywińskich długu działali już tylko Stefan i Marcjanna, a o Barbarze mowa wtedy jako o chorej (ib. 167 s. 334). Chyba ten sam Stefan zaślubił 1732.21/II. r. Ewę Glinicką (LC Golina).

(II) Kazimierz, syn Wojciecha i Jaraczewskiej, w r. 1649 plenipotent brata Stefana (I. Kal. 115 s. 375). Jako współspadkobierca ojca i bezdzietnych stryjów, Adama, Franciszka i Marcina, odziedziczone po nich części wsi Golina, Prusy Mniejsze cz. Zakrzewo, pustek Siedliska i Grochowiska w p. pyzdr. sprzedał w r. 1650 za 6.000 zł. bratu Stefanowi (R. Kal. 14 k. 85). Od tego brata w r. 1652 wziął w zastaw za 10.000 złp. części wsi Wola Wiewierska w p. piotrk. (I. Kal. 118 s. 3).

II) Jan, syn Walentego i Naczesławskiej, obok brata Franciszka skwitowany w r. 1587 przez macochę Helenę z Psarskich z jej oprawy na Mroczkach (ib. 54 s. 252). Od tego brata dostał w r. 1596 zapis długu 800 zł. (ib. 63 k. 135). Mąż Katarzyny Bliźniewskiej, t. r. wspólnie z nią dostał zapis 500 zł. długu od Bernardyny Malzahn, wdowy po Andrzeju Zarembie, staroście grabowskim (ib. k. 742v). Oboje t. r. od Piotra Jaskólskiego i Małgorzaty z Żychlińskich wydzierżawili pod zakładem 1.700 zł. wsie: Tykadłowo, Pietryki i Tłokinię (ib. 63 k. 752v). W r. 1602 zapisali dług 200 złp. Janowi Wilczyckiemu "Bajakowi" (ib. 68 s. 1666), zaś w r. 1604 skwitowali Maksymiliana Wierzbiętę Biskupskiego z 2.000 złp. długu (ib. 70 k. 576). Nie zył już Jan w r. 1611, kiedy brat Franciszek zrzekł sie opieki nad jego dziećmi (Ib. 77a s. 345). Spośród tych dzieci znam jedynie córki, Jadwigę, żonę zrazu Andrzeja Zamojskiego, potem 2-o v. w latach 1646-1663 Stanisława Załuskiego z pow. ciechanowskiego, i Poliksenę, żyjącą w r. 1649 (ib. 115 s. 703). Zob. tablicę.

Katarzyna, córka zmarłego Jana M-go, w r. 1529 żona Bernarda (Bieniasza) Chlewskiego (I. i D. Z. Kal. 2 k. 138). Oboje żyli w r. 1542, a jako jej stryjowie występowali wówczas Maciej Korzenicki i Andrzej Chwalęcki (ib. 6 k. 362v). Stanisław i Wojciech, bracia niedzielni z Mniejszych Mroczek, nie stanęli z pozwu Jana Zadzimskiego z ziemi sieradzkiej i w r. 1532 winni byli płacić osiem skojców winy (I. R. Z. Kal. 4 k. 160). Wojciech połowę połowy swoich ojczystych części w Mro-

Mroczkowscy (h. Grzymała?), "Wiechcie"
@tablica

czkach Mniejszych, należącą mu się z działu z bratem Stanisławem, w r. 1533 sprzedał wyderkafem temu bratu za 100 grz., wyłączając 6 składów roli koło granic Mroczków Wiekszych, oraz łąki (I. i D. Z. Kal. 2 k. 207). Jan w imieniu braci, Marcina i Jana, swoich bratanków, w r. 1546 zanosił pilność przeciwko Stanisławowi i Janowi braciom Wawrowskim o uiszczenie 30 grz. (I. Kal. 9 k. 290). Wojciech, skwitowany w r. 1550 przez Pawła Woleńskiego z długu 10 grz. zapisanego jego zmarłemu przyrodniemu bratu Bartłomiejowi Woleńskiemu (ib. 12 s. 141). Anna M-a, żona "opatrz." Marcina, szewca z miasta Warty, kwitowała w r. 1551 ze swej części po rodzicach Wojciecha Molskiego i Macieja Stojanowskiego (ib. 13 s. 667). Jan, syn zmarłego Wojciecha dał w r. 1557 zobowiązanie Maciejowi Wawrowskiemu cz. Krzuckiemu, że na połowie części wsi Mroczki p. kal. oprawi 30 grz. posagu żonie swej a jego córce, Zofii (ib. 22 k. 149). Michał M., ze wsi Noski w p. sieradzkim, kwitował w r. 1558 z 43 grz. swego przyrodniego brata Wojciecha M-go (ib. 23 s. 371). Anna M-a, w latach 1592-1596 żona Szymona Przedzyńskiego z Naczesławic. Walenty M., syn zmarłego Jana, mąż Reginy M-ej, wraz z nią w r. 1596 w r. 1596 skwitowany z 60 grz. przez Stanisława Kowalskiego "Móżdżka" (ib. 63 k. 537v, 540). Stanisław M. kwitował w r. 1597 Stanisława Koszutskiego (Kośc. 277 k. 102v). "Szl." Anna M-a, żona Kaspra Beklewskiego, dra fil. i medycyny, w r. 1606 spadkobieczyni zmarłej "szl." Zofii, żony "sław." Wojciecha Chockiego (Choczskiego), kowala z Kalisza (I. Kon. 32 k. 438v). W r. 1614, już będąc wdową, występowała jako jedyna spadkobierczyni zmarłego brata Stanisława M-go (ib. 38 k. 54). Żyła jeszcze w r. 1635 (ib. 48 k. 82v), nie żyła w r. 1662 (ib. 58 k. 106v). Regina M-a, w r. 1616 żona Łukasza Lisieckiego. Anna M-a, w r. 1618 żona Serafina Grzybowskiego. Mateusz, w r. 1623 mąż Heleny Goczkowskiej (Kc. 19 k. 88v). Jan, chrzestny 1624.1/IV. r. (LB Siemowo). Jan ze swej części w Mroczkach Szlacheckich, wedle uchwały powziętej w obozie beresteckim w r. 1652, winien był płacić podwójnego podymnego z dóch dymów 2 zł. (Rel. Kal. 31a k. 257v). Jan i Dorota, rodzice Stanisława, ochrzcz. 1654.21/IX. r. (LB Mieszkowo). Jan, nie żyjący już w r. 1675, ojciec Jakuba, w r. 1659 męża Zofii Rosnowskiej (I. Kon. 56 k. 383v). Oboje w r. 1666 zapisali dług 250 złp. Stanisławowi Muchlińskiemu (ib. 58 k. 424), a w r. 1675 sumę 500 zł., zapisaną temu Muchlińskiemu przez Kazimierza Bronisza na częściach Sarnowy, a im scedowaną w r. 1666, cedowali Krzysztofowi Skarzyńskiemu (ib. 60 k. 834). Ów Jakub, posesor części Szyszyna, wraz z żoną był w r. 1677 pozywany przez Waleriana Zabłockiego (ib. k. 1056). Ksiądz Karol, syn zmarłego Wojciecha, subprior poznańskiego konwentu dominikanów, oraz Andrzej i Katarzyna M-cy, syn i córka zmarłego Jana, w r. 1671 (ib. k. 182v). Jakub, dzierżawca Sołacza, wsi miasta Poznania, w latach 1677-1687 (LB Św. Wojciech, Pozn.). Dorota M-a, chrzestna obok powyższego Jakuba 1679.5/XI. r. (ib.). Zofia M-a z Ratai koło Poznania, chrzestna w r. 1687 (LB Św. Jan, Pozn.). Mikołaj kwitował się w 1690 z braćmi Starczewskimi, dziedzicami wsi Abramki i Piotrowice, z dzierżawy owych dóbr (I. Kal. 146 s. 128). Mikołaj, mąż Konstancji Pstrokońskiej, córki Mikołaja, która w r. 1695 kwitowała z 3.000 zł. Adama Radońskiego, burgrabiego wieluńskiego (ib. 152 s. 121). Ten Mikołaj, zastawnik wsi Boczki i Pempułki w p. szadkowskim, nie żył już w r. 1708, a jego syn Piotr, wtedy nieletni, pozostawał pod opieką swego rodzonego stryja ks. Sebastiana M-go, dziekana uniejowskiego, plebana drużbińskiego, który w imieniu tego bratanka dawał wówczas zapis 1.500 zł. Tomaszowi Marszyńskiemu. Tak stryj jak i bratanek w r. 1714 już nie żyli (ib. 159 s. 181) "Szl." Katarzyna, staruszka, sługa we dworze zwanym Kopiec, umarła 1699.18/V. r. (LB Baranów). Kazimierz zaślubił 1708.20/II. r. Katarzynę Noskowską (LC Żerków). Agnieszka, żona Piotra Wierzbickiego, nie żyjącego w r. 1713. Anna, żona Pawła Remiszewskiego, oboje nie żyli już w r. 1716. Krystyna, żona Józefa Porczyńskiego, oboje nie żyli już 1729 r. Walenty, chrzestny 1735.24/VIII. r. (LB Pakość).

Antoni i Ewa z Hełstowskich (Chełstowskich), oboje już nie żyjący w r. 1737 (I. Kon. 77 k. 66), rodzice: Piotra, Macieja, Teofili (Bogumiły), żony 1-o v. w r. 1737 Jana Goleniewskiego, 2-o v. w r. 1757 Antoniego Skrzypińskiego, wdowy w latach 1765-1766, 3-o v. krótko po 1767.9/IX. r. poślubionej Wojciechowi Koszutskiemu, zmarłej po r. 1777, i Teresy żony 1-o v. Sebastiana Łapczyńskiego, 2-o v. Sebastiana Łossowskiego, wdowy w r. 1737, nie żyjącej już w r. 1745. Ks. Piotr, proboszcz grabienicki i drąboszyński, mianowany w r. 1737 przez siostry plenipotentem dla windykowania po matce z dóbr Sampława (Sąmplewa) i Rodzone w ziemi miechowskiej (ib.). Od Jana Bogusławskiego w r. 1738 wziął na trzy lata w zastaw pod zakładem 1.500 zł. Wardężynek w p. kon. (I. Kon. 77 k. 103v), zaś w r. 1739 ów Bogusławski cedował mu swe prawa do sum po matce na Wardężynku (ib. k. 139), a w r. 1745 kwitował go z pretensji (ib. k. 378v). Dla windykowania sum po matce z Sampławy i Rodzonego dał w r. 1745 plenipotencję ciotecznemu bratu Marcelemu Hełstowskiemu (ib. k. 415). Posesor części Wardężyna, kwitował się w r. 1746 z Krzysztofem Urbanowskim i Katarzyną z Tomickich małżonkami z kontraktu zastawu części tej wsi (ib. 78 s. 26). Od Tomasza Wardęskiego w r. 1753 uzyskał zobowiązanie sprzedaży części Kurowa w p. kon. (ib. 78 s. 618), zaś t. r. od Marianny z Wardęskich Nacharnowskiej, Anny z Chudzyńskich Bogusławskiej i od braci Świętosława i Michała Bogusławskich uzyskał cesję sum na Kurowie Wardęszczyźnie (ib. s. 645, 647). Zaspokojony ze swych pretensji do części Kurowa Wardęszczyzny, cedował w r. 1754 Tomaszowi Wardęskiemu zobowiąznie do sprzedaży owych dóbr (ib. s. 743). Skwitowany w r. 1756 przez Pawła M-go, syna zmarłego Wawrzyńca, z 2.000 złp., uzyskał jednocześnie od tego Pawła cesję pewnych sum (ib. 79 k. 29, 30). Antoniemu Skrzypińskiemu, mężowi swej siostry Teofili, wypłacił w r. 1757 jej posag 2.000 złp. (I. Kal 199/201 k. 423v). Dla windykowania sum po matce i babce Annie z Sampołowskich Hełstowskiej z dóbr Hełsty, przypadających jemu jak również odziedziczonych po zmarłym bracie Macieju, mianował w r. 1764 plenipotentem siostrzeńca Jakuba Łosowskiego (I. Kon. 79 k. 363v). Żył jeszcze w r. 1765 (ib. 80 k. 14v). Nie żył już w r. 1771 (ib. 80 k. 215). Brat jego Maciej służył w wojsku pruskim i w r. 1745 rodzina nie wiedziała czy jeszcze żyje (ib. 77 k. 415). W r. 1764 mowa o nim jako o kapitanie wojsk pruskich zmarłym bezpotomnie (ib. 79 k. 363v).

"Szl." Antoni i Zofia, rodzice Szymona i Rafała, ur. w Grzybowie ochrcz. 1755.25/X. r. (LB Św. Trójca, Gniezno). Ignacy zaśłubił 1764.28/II. r. pannę Justynę Piotrowską (LC Łekno). Ich córka Katarzyna, ur. 1775.21/XI. r. (LB Łekno). Maciej, pochowany 1774.28/III. r. (A. B. Koło, W. 48). Paweł i Dorota z Boguńskich, oboje nie żyjący już w r. 1780, a spadkobiercami Doroty byli jej bratankowie Boguńscy (P. 1357 k. 366). Ludwik, syn zmarłego Macieja i Marianny Kowalskiej, w r. 1791 utwierdził sprzedaż cząstki w połowie wsi Gąsiory w p. szadkowskim, dokonaną 27/III. r. na rzecz Marcina Świejkowskiego (I. Kal. 231 k. 467). Maciej, chrzestny 1791.20/II. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.). Konstanty, ekonom w Zdzarowitem, chrzestny 1793.28/VII. r. (LB Kiszkowo). "Nob. genere natus" Wawrzyniec, żebrak, zmarł w Wałkowie 1796.8/III. r., licząc lat około 64 (LM Wałków). Marcjanna wyszła przed 1803.27/VIII. r. za Michała Białkowskiego. Maria, żona Józefa Głowackiego, zmarłego 1849.27/II. r. w Skrzynnie koło Gniezna.

Mroczkowscy
Mroczkowscy, a właściwie Dąbrowscy (zob.). Aaron z Dąbrowy w powiecie sieradzkim nabył w r. 1446 od Macieja, Mroczka i Bernarda, braci z Mroczków Mniejszych, ich część w tej wsi, dając im w zamian Siedlątków w pow. sieradz. i dopłacając 35 grz. (P. 1379 k. 143; I. Kal. 3 k. 250v). Pisał się już z tych Mroczków w r. 1447, kiedy półtora łanu w tej wsi zobowiazał się za 26 grz. rezygnować na sześć lat Przecławowi z Mroczków (Py. 11 k 294). Nie żył już w r. 1464, a wtedy wdowa po nim Dorota wspólnie z niedzielnymi synami, Marcinem i Mikołajem uzyskała termin przeciwko Mojkowi z Radliczyc, odłożony z racji choroby Piotra z Mniejszych Mroczków (I. Kal. 1 k. 278v). Była ta Dorota rodzoną siostrą ks. Wawrzyńca, plebana w Rzgowie, i Wita, dziedziców Bartodziei (ib. 3 k. 90v). Nie wiem kim był ów Piotr? Dorota z synem Mikołajem w r. 1467 zapisywali mu dług 11 grz. (ib. 1 k. 377v). Miała ta Dorota w r. 1468 sprawę z Janem z Tymieńca, Jarnołtowa i Chrostowa, stolnikiem sieradzkim (ib. k. 466v). Na swych wsiach oprawnych, Mroczkach i Dąbrowie, w r. 1469 zapisała Andrzejowi, bratankowi (wnukowi?) "opatrz." Świętosława, młynarza w Stawie, dwie grzywny rocznego czynszu od sumy wyderkafowej 30 grz. (P. 1385 k 50v). Synowie Aarona i Doroty: Marcin, Mikołaj i Maciej. Córki: Barbara, Anna, Małgorzata, Katarzyna i Agnieszka, za które brat ich Maciej w r. 1475 poręczał Janowi z Tymieńca, stolnikowi sieradzkiemu, iż go nie będą niepokoiły o posagi. Z nich, Anna była w r. 1479 żoną Stanisława z Przedzyna zwanego Sykutka, zaś 2-o v. w r. 1485 żoną Jana Mikuskiego.

Marcin Aaron z Mniejszych Mroczków, syn Aarona i Doroty z Bartodziei, w r. 1468 dał zobowiazanie bratu Maciejowi, iż mu sprzeda za 20 grz. łan osiadły, odziedziczony po "zmarłym" bracie Mikołaju (I. Kal. 1 k. 481v), który zresztą, jak to zobaczymy niżej, żył w najlepsze. Z działów braterskich w r. 1471 Marcin wziął Dąbrowę (ib. 2 k. 214v). Łan osiadły w Mroczkach Mniejszych t. r. zastawił Dorocie, żonie Mikołaja Kożuchowskiego (ib. k. 217). Dorocie, żonie Mikołaja z Rajska, w sumie 12 grz. długu zastawił w r. 1475 dwa łany w Dąbrowie (ib. k. 340v). Naganił w r. 1478 szlachectwo Jana Morawickiego (ib. k. 509v). Zapisał Stanisławowi z Przedzynia zw. Sykutka w r. 1479 sumę 10 grz. w posagu za swoją siostrą Anną (ib. k. 566). On i jego brat Maciej byli w r. 1482 godzeni między sobą przez arbitrów. Ugodzili się też wtedy obaj z braćmi ich zmarłej już matki, ks. Wawrzyńcem, plebanem w Rzgowie, i Witem, dziedzicami z Bartodziei, którzy w posagu za nią mieli im uiścić 15 grz., oni zaś mieli za to zrzec się praw po matce do Bartodziei, Kościelca i Ciechniewa (I. Kal. 3 k. 90v). Marcin w r. 1483 przeprowadzał z bratem Maciejem podział dóbr pozostałych po zmarłym bracie Mikołaju (ib. k. 149v). Marcin z Mroczków i Dąbrowy w r. 1485 wspólnie z niedzielnym(!) bratem Maciejem zapisywał 10 grz. długu siostrze Annie, żonie Jana Mikulskiego (ib. k. 208, 262).

Mikołaj, syn Aarona i Doroty z Bartodziei, uchodził w r. 1468 za nieżyjącego i brat Marcin występował jako jego spadkobierca (ib. 1 k. 481v). Już go jednak widzimy w r. 1469 obok braci towarzyszącego matce przy jej transakcjach (P. 1385 k. 50v, 61v). Z przeprowadzonych w r. 1471 działów braterskich wspólnie z bratem Maciejem Mroczki (ib. 2 k. 214v). Bezpotomny, nie żył już w r. 1483 (ib. 3 k. 149v).Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona14151617[18]19202122Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników