Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona13141516[17]18192021Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Morawscy - Myśniewscy
Mroczkowscy
Wincenty M., 1456 r. stryj Doroty, żony Tomasza Żychowskiego (P. 1382 s. 33). Jakub Grzymała z Mroczków, mąż Małgorzaty z Gołutowa, córki Szymona, wraz z nią otrzymał od jej ojca w r. 1462 zapis wyderkafowy 3 grz. rocznego czynszu od sumy 41 grz., płatnego aż do chwili, kiedy im puści trzecią część w Ruścu (P. 1384 k. 160). Jakub ten wraz z żoną swoją Małgorzatą uzyskał w r. 1466 intromisję do trzeciej części Wielkiego Ruśca i tamtejszego młyna, dóbr Jana z Ruśca, a to w przysądzonej im sumie 42 grz. i 16 gr. (Py. 14 k. 60) Od brata Wincentego kupił w r. 1467 jego części w Mroczkach (P. 1383 k. 256). Występował w r. 1468 jako stryj Marcina z Wielkiego Budziłowa (Py. 14 k. 222). Od Wojciecha z Geodźca, syna Jarosława Bieganowskiego, uzyskał w r. 1475 zapis 15 grz. długu (Py. 167 k. 15v). Część "Stasiewską" w Mroczkach a także inną w tejże wsi, kupioną od rodzonego brata Wincentego "niegdy Mroczkowskiego", w r. 1483 sprzedał za 60 grz. Szymonowi Brodo(wskiemu) (P. 1386 k. 205v).

Jan z Małych Mroczków nie żył już w r. 1462, kiedy wdowa po nim Katarzyna wraz z synem niedzielnym Przecławem łan osiadły w Mroczkach zastawiła Pawłowi z Chwalęcic (I. Kal. 1 k. 71), a w r. 1464 matka i syn byli kwitowani porzez tego Pawła (ib. k. 263). Przecław swoją część w Małych Mroczkach w r. 1467 wydzierżawił Janowi z Naczesławic który winien mu był płacić 4 grz. (ib. k. 395v). Był w r. 1471 mężem Małgorzaty, wdowy 1-o v. po Krystynie (Krzonie) z Kotlina, za którą wziął 20 grz. posagu (I. Kal. 2 k. 166). Przecław wraz z rodzonym bratem Janem, niedzielni w Małych Mroczkach, zobowiązali sie w r. 1472 swoje części w tej wsi rezygnować za 80 grz. Wawrzyńcowi z Krowicy (ib. k. 221). Chyba bliskim ich krewnym był Piotr z Małych Mroczków, którego w r. 1470 Mikołaj ze Strzedzewa i żona jego Jadwiga wyzuli wzywali do uiszczenia 3 grz. (ib. k. 103v), a kiedy w latach 1471-1472 poręczał transakcje Przecława (ib. k. 166, 221).

Jakub z Mroczków na części tej wsi w r. 1464 oprawił 100 kop gr. posagu żonie Katarzynie (P. 1383 k. 226).

Mikołaj M. _Rusin_, nie żyjący już w r. 1467, ojciec Jana i Wojciecha, którzy, wtedy niedzielni, mieli sprawę z Jarosławem Bieganowskim z Wielkich Poklatek (Py. 14 k. 211). Wojciech Rusin z Mroczków w r. 1476 zobowiązał się wobec Mikołaja z Grodźca, iż stawi swego wuja Macieja z Szlachcina dla poręczenia, iż on sam będzie żyć w pokoju z Mikołajem (Py. 15 k. 198). Część w Mroczkach w r. 1479 oprawił za 50 grz. Stanisławowi z Pierzchna. Nazwany wtedy Wojciechem M-im z Bieganowa (P. 1386 k. 105v, 107v). Wspólnie z żoną Małgorzatą uzyskali w r. 1479 od Doroty, wdowy po Jakubie ze Szlachcina, zobowiązanie, iż sprzeda im wyderkafem za 60 grz. swoją oprawę na połowie tej wsi w p. pyzdr. (ib. k. 105v). Małgorzata, bezpotomna, nie żyła już w r. 1487, Wojciecha zaś skwitował wtedy jej brat Marcin Cięciński ze zwrotu 20 grz. posagu i 20 grz wyprawy (Py. 20 k. 26). Ze swej strony Wojciech w r. 1487 skwitował Bartłomieja, syna Jakuba Szlachcińskiego, z zastawu ojcowizny jego, danego sobie ongiś przez Dorotę, wdowę po tym Jakubie (Py. 19 k. 59). Oczywiście tego samego Wojciecha M-go "Rusinka" pozywali w r. 1492 synowie i córki zmarłego Macieja Szlachcińskiego, dziedzice w Szlachcinie, o wdarcie się w ich ojcowiznę (Py. 168 k. 151v).

Marcin z Mroczków w r. 1468 nabył wyderkafem za 40 grz od Andrzeja z Chwalęcic zwanego Wargarz część wsi Krowica w p. kal. (I. Kal. 1 k. 434v). Andrzej z Mroczków wadził się z braćmi z Pierzchna i w r. 1469 założone zostało między stronami vadium (Py. 14 k. 165). Dorota M-a, z Mroczków 1470 r. (ib. k. 144), wraz z niedzielnym swym synem Wojciechem i drugim niedzielnym synem Janem miała w r. 1471 sprawę z Jarosławem z Bieganowa (ib. k. 199). Marcin z Małych Mroczków trzymał zastawem w sumie 20 grz. i 30 zł. węg. od panny Marty z Bratuszyna córki zmarłego Jana Wolskiego, cztery łany w Sobiesękach, a w r. 1474 Wojciech i Paweł, bracia ze Stawu i Sobiesęków, ręczyli zań wobec owej Marty, iż tem zastaw uwolni (I. Kal. 2 k. 330). Jan z Małych Mroczków był w r. 1487 skwitowany przez swą siostrę Jadwigę, córkę Piotra Pawłowskiego(!) z Mroczków, z dóbr po rodzicach w Małych Mroczkach (I. Kal. 3 k. 414v).

Wawrzyniec M., z Małych Mroczków, żyjący w r. 1495, był ojcem Łukasza i Grzegorza. Ten drugi, Grzegorz K s i t (Kxith) żył jeszcze w r. 1534 (I. R. Z. Kal. 4 k. 132, 532). Łukasz "Ksit" na połowie części w Małych Mroczkach, należnych sobie z działów braterskich, w r. 1495 oprawił 12 grz. posagu swej żonie Jadwidze (Nieradzkiej), córce Pawła z Nieradzy Wyższej (P. 1383 k. 58v). Ów Łukasz M. "Ksit" połowę swej części w Mroczkach Mniejszych dał w r. 1534 synowi Janowi M-mu (I. i D. Z. Kal. 2 k. 222v). T. r. skwitowany z majątku rodzicielskiego przez swe córki, Katarzynę i Annę, którym asystowali przy tej czynności stryj Grzegorz M. i wuj Stanisław M. (I. R. Z. Kal. 4 k. 532). Swoją część w Mroczkach Mniejszych w r. 1535 dał synowi Janowi (I. i D. Z. Kal. 2 k. 233). Oprócz tego Jana miał jeszcze Łukasz syna Macieja. Jan na połowie swej połowy w Mroczkach Mniejszych w r. 1534 oprawił posag 10 grz. żonie Małgorzacie, córce Jana M-go "Sówki" (ib. k. 223), która t. r. skwitowała z majątku rodzicielskiego braci swych, Stanisława i Wojciecha M-ch (I. R. Z. Kal. 4 k. 132). Skwitowany został Jan w r. 1535 z majątku rodzicielskiego w Mroczkach Mniejszych przez brata Macieja M-go (ib. k. 615). Jan M. "Ksit" był w r. 1557 opiekunem Jana i Marcina M-ch "Sówków", niewątpliwie bratanków żony (I. Kal. 22 k. 615).

Grzegorz z Mroczkow na swej części tej wsi w r. 1503 oprawił 20 grz. posagu żonie Dorocie (P. 1389 k. 260v).

Jan M. _Sowa_, _Sówka_, nie żył już w r. 1507, kiedy wdowa po nim Dorota Tymieniecka domagała się uiszczenia 11 grz. od Anny, żony Andrzeja Kuklinowskiego (I. Kal. 6 k. 205). Synowie Jana, Stanisław i Wojciech, córka Małgorzata, w r. 1534 żona Jana M-go "Ksita" (zob. wyżej). Stanisław i Wojciech byli t. r. kwitowani przez tę siostrę z dóbr rodzicielskich (I. R. Z. Kal. 4 k. 132). Niewątpliwie synami jednego z nich byli bracia, Jan i Marcin M-cy "Sówki", w imieniu których opiekun ich Jan M. "Ksit" kwitował w r. 1557 Stanisława i Jana Wawrowskich z 30 grz. (I. Kal. 22 k. 515). Z tych braci, Marcin M. "Sowa" dobra swe w Małych Mroczkach w r. 1602 zastawił za 100 złp. małżonkom, Wojciechowi Wojsławskiemu zw. Swierc i Konstancji Radłowskiej (I. Kal. 68 s. 1359). Być może, żył jeszcze ów Marcin w r. 1611 (ib. 77a s. 533), nie żył już z pewnością w r. 1612 (ib. 78 s. 412). Synowie jego to Hieronim i Stanisław. Hieronim był mężem Jadwigi Kotarbskiej, która w r. 1611 od swego ojca, Kaspra Kotarbskiego zw. Bezek uzyskała cesję 15 grz. zapisu zastawnego na wsi Bogwiedze w p. kal., danego przez małżonków Stanisława Grudzielskiego i Annę Klichowską (ib. 77a s. 533). Skwitowała Jadwiga w r. 1612 owych Grudzielskich z 15 grz. i 100 zł. zastawu na Bugwiedzach (ib. 78 s. 1599). Od Bartłomieja Kuczkowskiego brała w zastaw t. r. za sumę 100 zł. łan osiadły w Kuczkowie (ib. s. 998). Hieronim nie żył już w r. 1636, kiedy syn jego Wacław zastawioną ojcu część "Figajewską" w Kuczkowie cedował Mariannie Węgierskiej, żonie Seweryna Kuczkowskiego, syna Bartłomieja, spłacony przez nią (ib. 102 s. 1718). Ów Wacław, mąż Barbary Piątkowskiej, wespół z nią t. r. zapisywał 120 zł. długu Janowi Szyszkowskiemu z Mojkowa (ib. 102 s. 108). Już nie żył w r. 1647, kiedy owdowiała Barbara kwitowała z 1.000 złp. Stefana Bogusławskiego (ib. 113 s. 1465). Stanisław, syn Marcina "Sowy", a brat Hieronima, skwitowany w r. 1612 przez tego Hieronima z 20 zł. reszty z sumy 50 zł. (ib. k. 78 s. 412). Swoje części w Mroczkach Małych zastawił w r. 1616 (lub przed tą datą) Łukaszowi Lisieckiemu i jego żonie Reginie M-ej może swej siostrze? (ib. 82 s. 1720). Te części w r. 1629 sprzedał za 800 złp. Stanisławowi M-mu, synowi Walentego, który już je trzymał z tytułu zastawu (P. 1416 k. 267v). Zob. tablicę.

Wojciech M., nie żyjący już w r. 1512, mąż Anny, córki Katarzyny Górskiej, żony Dobrogosta Pielgrzyma z Brodów Wielkich, która to Anna wtedy kwitowała Wojciecha Konarzewskiego z 7 grz. reszty z sumy 87 grz., za którą zmarła jej matka trzymała w oprawie od Andrzeja Łódzkiego, podsędka poznańskiego, łan osiadły i trzy łany puste oraz dwie zagrody w Łodzi, jak również połowę połowy wyspy w Będlewie (P. 865 k. 151).

Byli też M-cy używający w początkach XVI wieku imioniska _Wiecheć_. Jan i Stanisław, bracia rodzeni, niedzielni, dziedzice w Mroczkach, kupili w r. 1520 za 50 grz. części w Mniejszych

Mroczkowscy (h. Grzymała?, "Sowy", "Sówki")
@tablica

Mroczkach od Apolonii, wdowy po Macieju Dąbrowskim zw. Aaron, i od synów, Marcina i Aarona (I. i D. Z. Kal. w k. 67). Jan jednocześnie łan pusty w Mniejszych Mroczkach sprzedał wyderkafem za 4 1/2 grz. Pawłowi Ostrowskiemu (ib. k. 67v), a w r. 1635 dał mu zobowiazanie uwolnienia tego łanu (I. R. Z. Kal. 4 k. 699). Ten sam niewątpliwie Jan, nazwany tu Wilczkiem, występował w r. 1541 jako stryj synów Stanisława M-go (I. i D. Z. Kal. 6 k. 346).

Stanisław, pisany przeważnie M-im, czasem jednak Wilczkowskim, zwany "Wiechciem", brat Jana, na połowie swej części w Mroczkach w r. 1518 oprawił 20 grz. posagu żonie Agnieszce (Modlskiej), córce Jakuba z Modli (I. i D. Z. Kal. 2 k. 41v). Między r. 1519 a 1529 dawał zobowiązanie Łukaszowi Naczesławskiemu "Raczkowi" za Katarzynę Skarbimirską, wdowę po Macieju Naczesławskim, względem sprzedaży części Naczesławic (I. R. Z. Kal. 3 k. 765). Od Marcina Aarona Dąbrowskiego kupił w r. 1626 za 60 grz. część Mroczków "Aaronowskich" (I. i D. Z. Kal. 2 k. 112). Nie żył już w r. 1531, kiedy owdowiała Agnieszka wspólnie z synami, Andrzejem i Wojciechem, nie stanęła z pozwu Anny i Małgorzatu z Mniejszych Mroczków, córek Jana Mikulskiego Dziwisza, i niezwrócenie 30 sztuk inwentarza i miała płacić 8 skójców winy (I. R. Z. Kal. 4 k. 16). Synowie Stanisława: Andrzej, Wojciech, Walenty i Marcin. O tym ostatnim znam tylko jedną wzmiankę z r. 1552 (I. Kal. 15 k. 168).

I. Andrzej M., syn Stanisława i Modlskiej, mąż Katarzyny Rajskiej, za jej pieniądze wykupił wspólnie z braćmi z rąk Jakuba Modlskiego część w Mroczkach i wraz z nimi część tę żonie za 20 grz. sprzedał wyderkafem (I. i D. Z. Kal. 6 k. 346). Żonie tej, córce Rafała Rajskiego, na połowie swej części Mroczków Mniejszyuch w r. 1546 oprawił 30 grz. posagu (P. 1395 k. 59). Żona ta, nazwana "Krzeciwską dziedziczką z Rajska", wraz z siostrą Anną wdową Oszczeklińską, zaspokojone z dóbr rodzicielskich, cedowały w r. 1550 dwór i dom w Rajsku w p. kal. Stanisławowi Kobierzyckiemu (I. Kal. 12 s. 635). Andrzej M. od Andrzeja Chutkowskiego uzyskał w r. 1550 zobowiązanie do wyderkafu w 15 grz. części wsi Chutki w p. kal. (I. Kal. 12 s. 630). Katarzynie Rajskiej Brykcy i Mikołaj, bracia Oszczeklińscy, w r. 1552 zapisali 10 grz. długu (ib. 15 k. 360). Oboje małżonkowie w r. 1553 dokonali wymiany ról i stawów w Rajsku ze Stanisławem Kobierzyckim (ib. 17 s. 977). Byli wraz z synem Maciejem kwitowani w r. 1564 z 289 zł., a potem z 30 grz., przez Jakuba Oszczeklińskiego (ib. 29 s. 175, 663). Katarzyna nie żyła już w r. 1566, zaś Andrzej t. r. żenił się z Zofią Rudnicką, córką Klemensa, która przed ślubem uzyskała od swego przyszłego pasierba Macieja M-go oprawę posagu 200 zł. na połowie części Rajska. Ów Maciej był już wtedy plebanem w Rajsku (R. Kal. 2 k. 2v). Macierzyste swe części w tej wsi w r. 1567 sprzedał za 700 zł. Janowi Kobierzyckiemu (R. Kal. 3 k. 7v). Wyłączył od owej sprzedaży kmieci Mroza wraz z półłankiem, na którym rezydował, a w r. 1568 "prac." Mroza z tym półłankiem zobowiązał się sprzedać za 400 zł. Marcinowi Radlickiemu (I. Kal. 34 s. 739). Zobowiązania tego dopełnił w r. 1570 (R. Kal. 3 k. 295). W r. 1568 zobowiązał się pod zakładem 20 grz. Marcinowi Radlickiemu rezygnować prawo patronatu kościoła parafialnego w Rajsku oraz kanonii zwanej Sierzchowską w kolegiacie Najśw. Marii Panny w Kaliszu (I. Kal. 34 s. 772), które to prawa w r. 1567 wyłączył był od sprzedaży. Temuż Kobierzyckiemu w r. 1568 sprzedał za 200 zł. sadzawkę rybną oraz plac przeznaczony pod budowę dworu w Rajsku (R. Kal. s k. 49v).

II. Wojciech M. _Wiecheć_, syn Stanisława i Modlskiej, wspomniany obok matki w r. 1531. Wujowi rodzonemu Wojciechowi Modlskiemu w r. 1551 zobowiązał się łan pusty w Mniejszych Mroczkach sprzedać wyderkafem za 20 grz. (I. Kal. 13 s. 633). Bratu Marcinowi zobowiązał się w r. 1552 za 10 grz. sprzedać wyderkafem pusty łan w Mroczkach (ib. 15 k. 168). Bratowej Magdalenie, żonie Walentego M-go, w r. 1557 zobowiązał się na 10 lat zastawić za 5 grz. pięć składów roli w Mniejszych Mroczkach (ib. 22 k. 207), a w r. 1559 był przez nią kwitowany (ib. 24 k. 109). W r. 1568 opiekun nieletnich bratanków, synów zmarłego Walentego (ib. 34 s. 575), nie żył już w r. 1571 (R. Kal. 3 k. 456v). Żona Wojciecha, chyba tego samego, Anna Cieńska (Czeńska), skarżyła w r. 1558 o rany Piotra Modlskiego (ib. 23 s. 901). Synowie: Piotr, Bernard i Waletny.

I) Piotr, syn Wojciecha, uzyskał w r. 1571 od Małgorzaty Mikulskiej rezygnację praw do części "Aaronowskiej" w Mroczkach, jak również do zysków i przezysków (ib.). Kwitował w r. 1592 z 24 złp. swych braci stryjeczno-rodzonych, Jana i Franciszka (I. Kal. 59 s. 430). Bezpotomny, nie żył już w r. 1595 (ib. 63 k. 140).

II) Benedykt, syn Wojciecha, część swoją w Mroczkach w r. 1585 sprzedał za 100 zł. bratu Walentemu (P. 1399 k. 476). Bezpotomny, nie żył już w r. 1595 (I. Kal. 63 k. 140).

III) Walenty M. _Wiecheć_, syn Wojciecha, jak już mówiłem, od brata Benedykta w r. 1585 nabył części w Mroczkach. Swoją część w tej wsi jak również części tamże odziedziczone po zmarłych braciach, Piotrze i Benedykcie, sprzedał w r. 1595 w grodzie sieradzkim za 400 zł. Jakubowi Kowalskiemu zw. Móżdżek (ib.). Jego żona Jadwiga Kwaskowska w r. 1600 od Wawrzyńca Kurowskiego "Gąsiorka" kupiła za 154 złp. części Czachór w p. kal. (R. Kal. 7 k. 356), sprzedała zaś owe części w r. 1603 za tyle samo Maciejowi Kuczkowskiemu cz. Gniazdowskiemu (ib. k. 621v). Oboje małżonkowie w r. 1604 skwitowali go ze 160 zł. (I. Kal. 70 k. 4). Jak się zdaje, Walenty żył jeszcze w r. 1611 (ib. 77a s. 244), nie żył zaś w r. 1616 z pewnością (ib. 82 s. 1720). Synowie, Stanisław i Wojciech.

(I) Stanisław, syn Walentego i zapewne Kwaskowskiej, skwitowany w r. 1611 przez wdowę Jadwigę z Dąbrowskich Czepowska (I. Kal. 77a s. 2544). W r. 1616 uzyskal od małżonkow, Łukasza Lisieckiego i Reginy z M-ch, cesję zapisau zastawnego na 20 grz., danego im na częściach Mróczkow Mniejszych przez Stanisława M-go, syna Marcina zw. Sówka (ib. 82 s. 1720). Od tegoż Stanisława M-go trzymał zastawem części Mroczków, które to części potem w r. 1629 kupił odeń za 800 złp. (P. 1416 k. 267v). Nie żył już w r. 144 (I. Kal. 110a s. 530). Jego żoną była Marta zSędzic Bartochowska (Rel. i I. Z. Kal. 1c k. 515v). Synowie, Jan i adam.

1. Jan, syn Stanisława i Bartochowskiej, zawierał w r. 1644 ze Stanisławem z Prus Kurowskim kontrakt pod zakładem 2.000 złp. (I. Kal. 110a s. 530). Był to, jak się zdaje, kontrakt małżeński, bo Jana, dziedzic części w Mroczkach, na połowie tych swych dóbr w r. 1646 oprawił 1.000 złp. posagu i tyleż wiana żonie swej Barbarze Łucji Kurowskiej, córce tego Stanisława, poczem kwitował się z teściem (Rel. i I. Z. Kal. 1c k. 513, 514). Jako współspadkobierczyni ojca kwitowała ona w r. 1652 z 600 złp. Marcina Rościeskiego (I. Kal. 118 s. 1395), a w r. 1657 z prowizji rocznej od sumy 1.000 złp. (ib. 122 s. 674). Nie żył już Jan w r. 1666, kiedy to owdowiała Łucja cedowała pewne sumy Wojciechowi Bogusławskiemu, zaś córce swej, Annie M-ej, zapisała dług 600 zł. (ib. 126 s. 103). Już t. r. była ona 2-o v. żoną owego Bogusławskiego (ib. s. 657). Oboje Bogusławscy żyli jeszcze w r. 1720 (ib. 161 s. 438). Synowie: Stanisław, Aleksander, Władysław, Andrzej i Ignacy. Córka Anna, jeszcze niezamężna w latach 1666-1680 (ib. 126 s. 1103, 140 s. 14), w r. 1681 żona Tomasza Naczesławskiego, wdowa w latach 1695-1720, nie żyła już w r. 1734. Spośród synów, o Stanisławie będzie niżej. Aleksander, Władysław, Andrzej, Ignacy wymienieni w r. 1666 (ib. 126 s. 750). Z nich tylko o Aleksandrze wiem jeszcze to że żył i w r. 1673 (ib. 133 s. 299).Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona13141516[17]18192021Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników