Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona364365366367[368]369370371372Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Łabęccy - Łobescy
Łaszkowscy z Łaszkowa
Maciej Ł. w r. 1451 świadczył naganionemu Janowi, synowi Macieja "Pieczygrocha" z Opieczyc, z jego macierzystego herbu Drya, Będąc jego wujem (G> 6 k. 171v). Jan, mąż Anny z Kurowa, w r. 1477 (I. Kal. k. 474v).

Przecław Ł. cz. Chwalęcki zw. "Szyrszeniem", jednej rodziny zeZbirskimi "Szyrszeniami", dziedziczył w częściach Łaszkowa. Jego żona, Barbara Piwońska, pozywała w r. 1511 Jana Zarębę, wojewodę łęczyckiego, o wygnanie jej z części Piwonic i Russowa w p. kal. (P. 865 k. 51v). Ta Barbara Piwońska cz. Wilkowska t.r. nabyła wyderkafemod swego brata ks. Bernarda Wilkowskiego, kanonika regularnego od Św. Augustyna w Kaliszu, za 100 grz. części macierzyste w Piwonicach iRussowie (P. 786 s.249). Przecław tej swej żonie Barbarze, córce Mikołaja Wilkowskiego,w r. 1519 oprawił na połowie Łaszkowa 150 grz. posagu (I. i D. Z. Kal. 2 k. 61). Od księżny Anny Raciborskiej,dziedziczki Pleszewa, w r. 1522 nabył wyderkafem za 230 grz. wieś Żerniki i części wsi Wygańczyce (Wygnańczyce w p. kal. (P. 1392 k. 458v). Barbara swoje części w Piwonicach w r. 1527 sprzedała za 70 grz. Janowi Leszczyńskiemu, kasztelanowi brzeskiemu-kuj. (P.1393 k. 171)> Przecław żył jeszcze w r. 1531 (ib. k. 392v), a zapewne i 1535 (I. i D. Z. Kal.2 k. 244). Spośród jego córek, Róża była w latach 1528- 1547 żoną Andrzeja Przespolewskiego, Anna, żona 1-o v. Adama Malejewskiego, 2-o v. w latach 1535-1552 Macieja Rayskiego. Spośród synów, Piotr nie żył już w r. 1530 (I.i D. Z. Kal. 7 k. 447), Maciej i Michał pozostawili potomstwo.

1. Maciej "Szerszeń", syn Przecława, wespół z bratem Michałem w r. 1545 nabył za 170 grz. od Jana Zbirskiego "Szyrszenia" jego części Woli Tłumokowej, Ciepielewa i Tobołków p. kal. (ib. 6 k. 396). W r. 1546 obaj bracia kupili części w tych wsiach za 200 grz. od Wawrzyńca Zbirskiego (ib. k. 405v)> Byli w r. 1547 pozywani przez siostry, Rayską i Przespolewską, o niewydzielenie im dóbr w Woli Tłomokowej i Ciepielewie, należnych im po równi z braćmi po śmierci ich stryja, Stanisława Wolskiego "Szerszenia" (ib. 7 k. 197). Wspólnie z bratem w r. 1547 kupił za 1.000 grz. od Hieronima Łukowskiego " Wojewódki" z ziemi przymyskiej części jego i jego braci, Nikodema, Józefa i Achacego we wsiach Tłomokowa Wola, Ciepielewo i Tobołki, odziedziczonych przez Łukowskich po tymże Mikołaju Wolskim (P. 1395 k. 321v). Po śmierci brata wraz ze swym bratankiem Jakubem pozywał Tomasza Naczesławskiego "Raka" o danie intromisji do części wsi Chlewo. Pozywał też Jana Chlewskiego "Ożegałę" (ib. k. 145, 147). Skwitowany w r. 1550 ze 100 grz. długu przez żonę Barbarę Żyromską (I.Kal. 12 II s. 608), której na połowie Łaszkowa oprawił wtedy owe 100 grz. jako jej posag (I. i D. Z. Kal. 6 k. 433v). Żył jeszcze Maciej w r. 1558 (I. Kal. 23 s. 952), nie żył zaś 1562 r., kiedy opiekę nad jego osieroconymi dziećmi, Piotrem, Przecławem, Zofią, Katarzyną, Dorotą i Anną, ich brat stryjeczny Jakub Ł., dworzanin królewski, zlecił owdowiałej ich matce Barbarze, Stefanowi Wilkowskiemu, Stanisławowi Lipskiemu, Maciejowi Skarszewskiemu "Adamowiczowi" i Marcinowi Zbierskiemu (ib. 27 s. 337). Spośród córek, Zofia była w latach 1571-1604 żoną Wojciecha Bartodziejskiego. Anna w r. 1581 zaślubiła Jakuba Krąkowskiego. Katarzyna była może identyczną z Katarzyną, już nie żyjącą w r. 1622, żoną Bartłomieja Janikowskiego. O synu Piotrze nie wiem nic więcej.

Przecław, syn Macieja i Żyromskiej, mąż Ludmiły Siedleckiej, córki Stanisława, wdowy 1-o v. po Macieju Smoguleckim, której w r. 1584 Piotr Potulicki, wojewoda brzeski-kuj., zapisał dług 5.000 zł (P. 152 k. 26, 942 k. 143v). Dał swej żonie t. r. dożywocie swych dóbr, wedle zobowiązania danego Mikołajowi Siedleckiemu (R. Kal. 5 k. 390v), zaś w r. 1588 oprawił jej posag 3.000 zł (ib. 6 k. 20). Tej Ludmile Andrzej Szdkowski w r. 1529 scedował zapis, mocą którego zmarły Jan Mycielski i jego żona zastawili byli za 1.500 zł wieś Pietryki p. kal., i drugi zapis, uzyskany od tychże małżonków na 100 zł (I. Kal. 59 s. 139). Przecław swej żonie w r. 1593 na połowie części Łaszkowa oprawił znów posag 1.500 zł (R. Kal. 6 k. 723v). Ludmiła nie żyła już w r. 1596, kiedy Przecław jako ojciec zrodzonej z niej córki Beaty kwitował Jana Kosmowskiego z 16 grz. zapisanych Ludmile (I. Kal. 63 k. 463v). Swoje wsie, Ostrówek dziedziczną i Pietryki, trzymaną dożywotnio od żony, wydzierżawił w r. 1596 małżonkom Nieborowskim (ib. 63 k. 547). Jego i Siedleckiej córka Beata była w latach 1601-1614 żoną Krzysztofa Radzewskiego, a 2-o v. w r. 1624 Łukasza Mączyńskiego, nie żyła już w r. 1644. Była po rodzicach dziedziczką wsi, Łaskowo, Pitryki i Ostrówek (ib. 77a s. 540).

2. Michał "Szerszeń", syn Przecława, mąż Anny Chwalczewskiej, córki Andrzeja (pisanej też Falczewską), której posag 100 grz. ojciec Michała oprawił jej na połowie Łaszkowa w r. 1531 (P.1393 k. 392v). Od Wojciecha Rayskiego w r. 1533 nabył wyderkafem za 100 grz. część Moskurna (Gać?) (I. i D. Z. Kal. 2 k. 208). Od Jana Zbirskiego "Szerszenia" uzyskł w r. 1544 zobowiązanie sprzedania za 170 grz. części we wsiach Wola Tłomokowa, Ciepielewo i Tobołki, które to części ów Jan odziedziczył był po rodzonym stryju Mikołaju Wolskim (I. Kal. 7 k. 63v). Jak już widzieliśmy, wspólnie z bratem Maciejem od tegoż Jana Zbirskiego w r. 1545 kupił części w tych wsiach (I. i D. Z. Kal. 6 k. 396). Pozywała go w r. 1546 Małgorzata, wdowa po Mikołaju Chwalęckim "Szerszeniu", żona Piotra Juniczewskiego (?), w sprawie tegoż spadku po Mikołaju Wolskim (I. Kal. 9 k. 530). Wspólnie z bratem w r. 1546 kupił za 200 grz. także i od Wawrzyńca Zbirskiego części we wsiach powyższych (I. i D. Z. Kal. 6 k. 405v). Umarł w r. 1547 (ib. 7 k. 197, 340). Jego synowie, Jakub i Jan. Z córek, Barbara, w r. 1552 żona Wojciecha Biegańskiego. Zofia, w latach 1558-1576 za Jerzym Lisieckim. Wdowie syn Jan w r. 1551 przeniósł oprawę jej 100 grz. z Łaszkowa na Ciepielewo, Wolę i Tobołki oraz na młyn wodny we wsi Gać (I. Kal. 14 s. 1081). O tym Janie innych wiadomości nie posiadam.

Jakub, syn Michała i Chwalczewskiej, w r. 1547 intromitowany do części Tomasza Naczesławskiego w Chlewach z tytułu pewnych sum (I. i D. Z. Kal. 7 k. 340). Dziedzic w częściach Woli Tłomokowej, Ciepielewa i Tobołków, mając swe sprawy sądowe i interesa również i w Wielkim Księstwie Litewskim, w r. 1550 mianował stryja Macieja plenipotentem dla swych tamtejszych interesów (I. Kal. 12 II s. 12). Skwitowany w r. 1552 przez siostrę Barbarę, żonę Wojciecha Biegańskiego, z dóbr rodzicielskich w Woli Tłomokowej, Ciepielewie i Tobołkach (ib.15 k. 38). Był w r. 1562 dworaninem królewskim (ib. 27 s. 337). Dworzanin i rewizor królewski 1566 r. (Bon.). Na połowie części w Woli Tłomokowej, Ciepielewie i w pustce Tobołki w r. 1570 oprawił posag 1.500 zł żonie swej Barbarze Lipskiej, córce Stanisława, podstolego kaliskiego (R. Kal. 3 k. 224). Nazwany w r. 1574 sekretarzem zmarłego króla Zygmunta Augusta (ib. 4 k. 99, 99v). Dla swych dzieci zrodzonych z Lipskiej w r. 1575 ustanowił opiekunami: żonę, jej ojca oraz Przecława Ł-go (ib. 4 k. 221v). Wspólnie z żoną zapisał w r. 1584 dług 200 zł Janowi Korzenickiemu (I. Kal. 50 s. 50). Był właścicielem Szatejek na Żmudzi. Owdowiała Barbara z Lipskich Wolę Tłomokową, swoją oprawną zaś dzieci swych dziedziczną, wydzierżawiła w r. 1592 małżonkom Dorohińskim (ib. 59 s. 426), a kwitowała się z nimi z tej dzierżawy w r. 1596 (ib. 63 k.390). Od Kaspra Kowalskiego uzyskała cesję sumy 900 zł zastawnej na Trzebini Starej i Ciepielewie. O tę sumę ułożyła się e r. 1597 z Jakubem Trzebińskim, dziedzicem owych dóbr (Rel. Kal. 1 k. 224). Wspólnie z synem Janem zapisywała w r. 1604 dług 600 zł Łukaszowi Biernackiemu (ib. 70 k. 18). Ni żyła już w r. 1609 (R. Kal. 1 k. 342v). Synowie Jakuba i Lipskiej to Michał i wspomniany już Jan. Z córek Katarzyna, w latach 1601-1609 żona Pawła Potworowskiego, wdowa w latach 1611-1636. Barbara, w latach 1601-1611 żona Eremiana Szamowskiego, kasztelanica brzezińskiego. Michał, dziedzic ojcowskich Szatejek, był z tych dóbr winien wypłacić siostrze Potworowskiej 3.000 zł jej ojcowizny, ale zanim tego dokonał, sprzedał Szatejki Andrzejowi Fabriciusowi. Potworowska po procesie toczonym w ziemstwie żmudzkim i Trybunale uzyskała tyle, iż Fabricius w rok po jej zamęściu sumę tę wypłacił, wobec czego w r. 1601 ona i jej mąż zrzekli się na jego rzecz swych praw do części Szatejrk (R. Kal.7 k.404). Michał nie żył już w r. 1609 (I. Kal. 75 s. 199). Jan w r. 1601 skarżył o rany Eliasza Gołkowskiego z pow. ostrzeszowskiego (Rel. Kal. 1 k. 273v). Nie żył już w 1609 (I. Kal. 75 s. 199), a odziedziczoną po nim połowę dóbr rodzicielskich w Woli Tłomokowej, pustce Tobołki, młynie na rzece Gać i borze Olszyny na granicy wsi Ciepielewo, siostra Barbara Szamowska t. r. sprzedała za 5.000 zł siostrze Katarzynie Potworowskiej (R. Kal. 1 k. 342v). Zob. tablicę.

Łaszkowscy
@tablica

Z powyższymi był napewno związany bliskimi węzłami krwi Mikołaj "Sirzcheń", który przed r. 1553 sprzedał Pawłowi Trzebieńskiemu połowę wsi Nowa Trzebień w p. kal. (I. Kal. 16 k.578).

Z Łaszkowa w p. kal. wiedli się też najprawdopodobniej Ł-cy, których tu wymieniam, z wielkimi jednak zastrzeżeniami, bowiem pisownia nazwiska bywa jakże często "Laskowski" (jak zresztą i tych, o których była mowa wyżej), a więc pole pomyłek szerokie!

Jerzy, mąż Doroty Przedzyńskiej, wdowy 1-o v. po Stanisławie Watta Czartkowskim, w r. 1518 sprzedała mężowi wyderkafem połowę swej części ojczystej we wsi Przedzynie p. kal. za 20 grz. (I. i D. Z. Kal. 2 43, 51v). Jan, w r. 1534 wuj Agnieszki Kurzcewskiej, żony Macieja Skrzypińskiego (ib. 4 k. 604). Piotr, już nie żyjący w r. 1550, ojciec Jadwigi, w r. 1535 żony Walentego Naczesławskiego "Sobiepana" (P. 1393 k. 765v), wdowy w r. 1550 (I. Kal. 12 s. 134). Anna, w latach 1579-1582 wdowa po Stanisławie Przespolewskim. Jan stryj i Jerzy bratanek asystowali w r..1594 przy czynności prawnej Anny Łobeskiej, żony Marcina Wyszkowskiego (R. Kal. 2 k. 435). Jadwiga "de Zielowicze" (?), wdowa po Janie Ł-im, pozywała w r. 1603 Stanisława Potworowskiego (Rel. Kal. 1 k.559). Agnieszka, żona Gorzewskiego (I. Kal. 78 s. 1479). Tej Anny brat, zmarły Eliasz Gołkowski, sprzedał był Rogaszyce Łukaszowi Mączyńskiemu (niewątpliwie mężowi Beaty Ł-ej, o której było wyżej), a Anna i jej siostry miały w r. 1615 sprawę z Mączyńskim w Trybunale Piotrkowskim (Z. T. P. 27 s. 1502). Wojciech żył jeszcze wtedy ale w r.1616 mowa o nim już jako zmarłym (I. Kal. 82 s. 452). Wdowa żyła jeszcze w r. 1624 (ib. 90b s. 1668). Córka ich Anna, żona Adama Dłużniewskiego, kwitowała w r. 1622 matkę z dóbr rodzicielskich (ib. 88a s. 797).

Barbara (Łęszkowska?), żona Michała Glińskiego w r. 1626 (P. 1017 k. 415v).

Pisownia nazwiska niżej wymienionych "Łaszkowski", ale czy z Łaszkowa w p. kal.? Jan i Dorota, rodzice StanisLawa, ochrzcz. 12 VI 1661 r., Matką chrzestną była Jadwiga Ł-a ze Strzyżewa (LB Skalmierzyce). Teresa, w r. 1672 żona Stanisława radeckiego. Jan, w r. 1678 mąż Efrozyny Radzewskiej, wdowy 1-o v. po Przysieckim (G. 86 k. 91v). Elżbieta nie żyjąca już w r.1682, żona Adama Kwileckiego. Anna, zamężna Korytowska, podstolina sieradzka, pochowana 5 III 1764 r. u Bernardynów w Kole. Panna Anastazja zaślubiła 15VI 1786 r. w Gołańczy Ignacego Drzewieckiego. Ignacy Prus Ł., sędzia graniczny województwa poznańskiego i powiatu międzyrzeckiego w r. 1792 (P.1369 k. 343).

Ignacy, pełnomocnik Mycielskich w Poznaniu w r. 1792 (Bon.). Ten sam niewątpliwie Ignacy, metrykant hispoteczny departamentu poznańskiego w r. 1809, posesor Zielnik w latach 1804- 1811 (LC Czerlejno; LB Mądre; LB Środa), dziedzic Soboty, umarł tam 21 VIII 1833r. w wieku 77 lat, pochowany 26 VIII (LM Sobota). Pierwszej jego żony nie znam, drugą była, zaślubiona 13 II 1809 r. Scholastyka Zawadzka, córka Katarzyny z Drzewieckich, dzierżawczyni wsi Garby (LC Mądre), zmarła w Sobocie 11 VI 1869 r. w wieku lat 86 i 6 miesięcy, pochowana w tamtejszym kościele (LM Sobota). Mieli dwie córki, Emilię i Sewerynę. Emilia wyszła w Sobocie 2 V 1839 r. za Teofila Urbanowskiego, dziedzica Kowalskiego, zmarła w Sobocie 16 XII 1881 r. i tam pochowana. Seweryna (Faustyna Seweryna), ur. w Zielnikach 16 VII 1811 r. (LB Środa), zaślubiła w Sobocie 6 IX 1830 r. Antoniego Żółtkowskiego z Zajączkowa.

Piotr, z Kruszewa, chrzestny 14 X 1849 r. (LB Koźmin).

Łaszt
Łaszt (?) Melchior von Ł. nie żył już w r. 1617. Wdowa po nim Barbara Rotenberg (Ws.31 k. 148v).

Łaszyńscy
Łaszyńscy. Antoni, już nie żyjący w r. 1766, miał z żony Marianny Kosińskiej syna Macieja, działającego t. r. (G. 100 k. 217v).

Łaściszewscy
Łaściszewscy, zob. Łajszczewscy.

Ławeccy h. Sulima
Ławeccy h. Sulima z Ławek w pow. gnieźn. Anna, córka Jakuba Ł-go, w r. 1497 żona Jana Nankowskiego z Nankowa w p. gnieźn. (P. 1383 k. 144v).

Bogusław z Budzisławia i Kruchowa, podsędek kaliski w latach 1431-1440 (Gąs.), był właścicielem sąsiadującej z Kruchowem wsi Ławki (Bon.). Bracia rodzeni, Stanisław, Maciej i Jakub z Kruchowa, to zapewne jego synowie. Jakub z Ławek i Stanisław z Kruchowa w r. 1459 wymienili swą łąkę na inną z plebanem w Kruchowie (Łaski, Lib. Ben.). Jakub Kruchowski pisany był już przeważnie Ł-im. Wieś Ławki z folwarkiem oraz dziewięć łanów w Grabowie p. gnieżn. w r. 1472 sprzedał wyderkafem za 225 zł Eufemii cz. Ofce, wdowie po Wojciechu z Górki (P. 1385 k. 152). Połowę Kruchowa i siedem łanów w Grabowie, wartości 600 grz., nabył w r. 1473 od rodzonej bratanicy Anny, córki Macieja z Kruchowa, a żony Jana Pogorzelskiego, dając jej w zamian część wsi Ławki (G. 20 k. 282v). Na tej połowie Kruchowa i na óśmiu łanach w Grabowie oraz na inwentarzach w Ławkach t.r. oprawił żonie swej Annie posag 180 grz. (P. 1383 k. 207). Tę Annę zwano potem stale Kruchowską, oczywiście z racji oprawy jej na tej wsi. Bratem jej rodzonym był Grzymisław Dobrzycki (P. 863 k. 282). Była ona żoną Jakuba z pewnościa juz nie pierwszą i nie z niej był urodzony najstarszy syn tego Jakuba, Jan. Między Jakubem a bratem jego, Stanisławem Kruchowskim, w r. 1481 założone zostało vadium poręczające, iż będą odtąd żyć w pokoju (G. 11 k. 43v, 44). Jakub wespół ze swymi niedzielnymi synami, Janem i Maciejem, folwark w Ławkach w r. 1486 sprzedał wyderkafem za 120 zł Chebdzie Przybranowskiemu, w posagu za swa córka Małgorzatą (P. 1387 k. 39v). Umarł między r. 1491 (G. 22 k. 148), a 1497, kiedy to owdowiała Anna Kruchowska zastawiła Grzegorzowi Kruchowskiemu za 8 grz. jeden łan w Kruchowie, ze swej oprawy (G. 17 k. 38). Piotr Strzeszewski i Wojciech Jastrzębowski poręczyli za nią w r. 1499, iż będzie żyć w pokoju z Boguslawem cz. Boguszem Kruchowskim (G. 18 s. 25). Z tym Boguszem miała w latach 1499-1501 sprawę o zabójstwo jego kmiotki (G. 24 k. 49, 76). Pogodzili ich arbitrzy i Anna zapisała w r. 1501 Boguszowi 8 grz. za tę głowę (G. 18 s. 303, 24 k. 115v). Nie żyła już w r. 1507 (G. 25 k. 301v). Albo była bezdzietna, albo też potomstwo jej w r. 1510 już nie żzyło, bowiem do jej oprawnych dóbr, t.j. do połowy Kruchowa, do folwarku temtejszego, oraz do óśmiu łanów osiadłych i siedmiu łanów pustych w Grabowie zostali wtedy wwiązani, jej rodzony brat Grzymisław Dobrzycki oraz jej bratankowie, Jan i Mikołaj (P. 863 k. 282). Synowie Jakuba, Jan, Maciej i Jakub, córka, wspomniana wyżej Małgorzata, w latach 1486-1487 żona Chebdy Przybranowskiego, pisanego niekiedy Ł-im, wdowa w latach 1502-1503. Spośród synów, Maciej występował w latach 1486-1494, Jakub w latach 1494-1508, obaj potomstwa chyba nie pozostawili.

Jan "Kordesz", syn Jakuba, cztery łąny w Grabowie w r. 1478 sprzedał wyderkafem za 30 grz. Wojciechowi Jelitowskiemu zw. "Łyko" (P. 1383 k. 98v). Zarówno on jak i brat jego Maciej występowali w latach 1489-1491 obok ojca jako niedzielni z nim (G. 13 k. 188, 22 k. 148). Jan w r. 1494 na połowie części w Ławkach, Kruchowie i Grabowie, które miałyby mu przypaść w dziale z braćmi, Maciejem i Jakubem, oprawił 100 zł posagu i 150 zł przywianku żonie swej Barbarze Padniewskiej, córce Mikołaja (P. 1388 k. 65v). Miał w r. 1497 termin ze strony szwagra Chebdy, nazwanego wtedy Ł-im (G. 17 k. 17v). Po śmierci tego Chebdy od owdowiałej swej siostry i jej dzieci w r. 1502 uzyskał zapewnienie, iż nie będą go niepokoić w posiadaniu folwarku w Ławkach (G. 24 k. 161v), ale już w r. 1503 był pozywany przez nią i przez jej córki (ib. k. 233). Od Bogusza Kruchowskiego w r. 1507 wykupił za 8 grz. łan w Kruchowie, zastawiony wyderkafem temu Boguszowi przez zmarłą Annę Kruchowską, wdowę po Jakubie (G. 25 k. 301v). Wespół z bratem Jakubem, jako dziedzic Ławek, mieli zatarg z kapitułą metropolitalną gnieźnieńską i w r. 1508 między stronami założono vadium (G. 19 k. 26v). Nie żył już w r. 1510 (G. 19 k. 165v). Synowie jego: Jan, Jakub i Feliks, którzy w r. 1510 jako nieletni bracia niedzielni, w asyście stryja Strzeżka Łagiewnickiego z Latalic i wuja Mikołaja Dziadkowskiego, połowę Kruchowa i osiem łanów w Grabowie sprzedali wyderkafem za 180 grz. posagu zmarłej ich rodzonej ciotki Anny Kruchowskiej, Janowi i Mikołajowi braciom z Dobrzycy (P. 786 s. 243).Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona364365366367[368]369370371372Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników