Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona17181920[21]22232425Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Gazety > XVIII wiek
398 (Kuryer Polski) 1758
Z Sambora 23 list. Egzekwie za zmarłą z Witkowskich Giedyminową ...., stoln. smoleńską. Wnukowie: Mierzejewski ...., strarościc uszycki i Makowiecki ...., cześnikowicz podolski. (nr. 51)

399 (Kuryer Polski) 1758
Z Warsz. 27 gr. Nadane: Chor. hus. w wojsku kor. (po śm. ks. bisk. krak.) -Bieliński ...., marsz. W. K. Asesorstwo sąd. JKM. zadw. kor. -Jacek Małachowski, star. piotrk., Stan. Małachowski, star. sandecki. Probostwo miech. -ksiądz Podoski ...., pis. kor. Gen. maj. w wojsku kor. -Skarbek ...., wojewodzic łęcz. (nr. 52)

400 (Kuryer Polski) 1758
Z Grudziądza. Pogrzeb 1 grudnia Adama Trzcińskiego, kaszt. dobrzyń. w kośc. łąkowskim reform. (nr. 52)

401 (Kuryer Polski) 1758
Z Opatowa. Zmarł 12 grudnia Walenty Boxa Radoszowski, kijow. i sandom. kan., prob. i infułat klimontowski. Lat 85. Dn. 8 grudn. był lat 5 po drugich prymicjach.

402 (Kuryer Polski) 1759
Z Warsz. 3 st. Nadane: chorąstwo panc. znaku swego (post mutatum statum Jana Stadnickiego, chor. grabowiec.) -Fel. Sołtyk, star. zwinogr. Chor. grabowiec. -bratu rodz. Aleks. Stadnickiemu Star. nossowskie -Adam Sierakowski. Szambel. -Dzierzbicki ...., kamerj. (nr. 2)

403 (Kuryer Polski) 1759
Dn. 8 stycznia inwestycja ks. Karola na Księstwo Kurlandzkie i Semigalskie (nr. 2)

404 (Kuryer Polski) 1759
Z Warsz. 31 st. Nadane: Podkom. ziemi czersk. -Mich. Karczewski, pisarz tej ziemi. Łow. krak. (po śm. Dembińskiego ....) -Ant. Michałowski, chorążyc krak. W wojsku kor.: gen. maj. -Czapski ...., pułk. Pułk. -Andrzej du Pont. Vicepułk. -Jaworski ...., major. Major. -de Freylich ...., kapit. w regim. konn. gwardii. drugie vicepułk. w regim. koniuszego kor. -Tomasz Pruszak. W litewskim: pułk. pełyhorskie znaku królewicza -Zabiełło ...., marsz. pow. kowieńsk. Gen. maj. -Jakub de Riancour, pułk. JKM. i Rzeczpl. (nr. 5) Warsz. 7 lut. (niedawnym czasem) Wojc. Łochocki, star. murzyn. - generałem maj. w wojsku kor. Łow. kołomyskie (po śm. Jastrzemskiego .... Aleks. Trzebiatowski (nr. 6) Z Warsz. 17 lut. Podcz. ziemi czersk. (po dobrow. rez. Ant. Prażmowskiego) -jego syn Franc. Prażmowski. Gen. maj. w wojsku kor. -Ronikier ...., szamb. (nr. 7) z Warsz. 21 lut. Gen. maj. w wojsku lit. -Tyszkiewicz ...., star. strzałkowski (nr. 8)

405 (Kuryer Polski) 1759
Z Sochacz. W Miedniewicach u reform.16 st. pogrzeb Siemianowskiej ...., kaszt. wieluń. Zięć Mogilnicki ...., star. nieszawski (nr. 5) Z Piotrk. 3 lut. Ogłoszenie śm. Łubińskiego ...., podkom. JKM. z Elbląga 28 st. W Kadynach o 3 mile stąd w kośc. bernard. 15 st. pogrzeb grafowej z Szliebenów Dąbskiej ...., kaszt. brzeskiej kuj. (nr. 6)

406 (Kuryer Polski) 1759
W Szczekocinach 20 st. wesele Kluszewskiego ...., cześn. ciechanowsk. z panną Anną Dembińską, podczaszanką krak. (nr. 6) Dnia 7 lut. ślub w Warsz. gen. maj. Ronikiera ...., z panią Linowską ...., kaszt. łęcz., wdową (nr. 7)

407 (Kuryer Polski) 1759
Ze Lwowa 25 st. Był tu pogrzeb u karmel. Konst. z Wieyskich Zielonczyny, podcz. bilskiej. Syn ma na imię Ksawery (nr.7) Z Warsz. 21 lut. Był tu pogrzeb Waleriana Kicińskiego, star. krzeczewskiego, na który zjechał Kiciński Ignacy, star. kotelnicki z bracią swemi (nr. 8) Z Brześcia Kuj. W mieście Izbicy (Skarbka ...., star. tuszynsk. podkom. JKM.) zmarła 5 lut. Anna z Gajewskich Skarbkowa, star. tuszyńska (nr. 8)

408 (Kuryer Polski) 1759
We Lwowie 4 lut. ślub ks. Konstancji Jabłonowskiej, starościanki kowalskiej ze Stan. Mycielskim, kasztelanicem pozn., star. lubatow. Wymien. matka (nr. 8) Z Piotrkowa 17 lut. Akt weselny (ma się odprawić) Dzierzbickiego ...., szamb., rodzonego brata pana łęczyckiego starszego z panną Walewską ...., chorążanką łęcz., w Walewicach u dziada panny, wojewody łęcz. (nr. 8). Dzierzbicki ...., łęczycki starszy ma żonę Franciszkę (nr. 12)

409 (Kuryer Polski) 1759
Z Przemyśla. Zmarł 5 lut. Gumowski ...., łowczy ziemi lwow. (nr. 9) W Skierniewicach zmarł 2 marca w wieku lat 60 prymas arcybisk. gnieźn. (nr. 10) Adam Komorowski. Miał brata ...., kasztel. chełmsk. (Relacja za nr. 15)

410 (Kuryer Polski) 1759
Z Warsz. 7 marca. Nadane: star. srzemskie (po śm. Teresy Lipskiej, oboźnej W. K. -ks. Ant. Lubomirski woj. lubelski i jego małżonka (insolidum) Wieś Garbatka (po T. L. j. w.) -książe A. L. j. w. Star. rohatyn. -marsz. W. K. Wojstwo czerskie (po dobrow. rez. Piotra Zapolskiego) -Józef Suffczyński Skarbn. tej ziemi po nim -Adam Kiciński, gen. adj. buławy poln. kor. Wojt. (z jurisd.) narewskie (po śm. Kajet. Zakrzewskiego) -Stan. Karwowski, łowczy ziemi bielskiej (nr. 10) Nominacja Łubińskiego, arcybisk. lwow. na arcyb. gnieźn. ekspedjowana 12 marca z kanc. kor. (nr. 11) Warsz. 14 marca. Królewszczyzny (po śm. star. rohat. ....) Klimice, Kotce z przyległ. -Kajet. Zawoyski, pułk. i gen. adj. JKM. (nr. 11)

411 (Kuryer Polski) 1759
Dnia 3 marca egzekwie za śp. Ponińską ...., chor. wschowską. Siostra rodz. Jaraczewskiego ...., star. soleckiego (nr. 10) Z Lublina (bez daty. luty?) We wsi Nadryb w woj. lub., należącej do opactwa sieciechow. w napadzie rab. na dwór zamordowany Działyński (nr. 10) Z Krak. 4 lut. Pogrzeb u karmedułów na Bielanach Bogusława Bielskiego, chor. lwow. Od wielu lat porzucił życie świeckie. Zmarł 16 lut., mając lat ponad 80. (nr. 10) Ze Lwowa. Zmarł 19 lut. w swoim star. Łabęcki ...., star. rohatyński. Zmarł tu 22 lut. Aleks. Siedliski, stoln. infl.

412 (Kuryer Polski) 1759
Z Połocka 24 luty. Konsekr. na bisk. chełm. obrz. greck. unick. Maksym. Ryłła (nr. 11) Z Warsz. 21 marca. Nadane: podkom. krak. (po śm. Szczęsnego Szmbeka -Łętowski ...., podstoli krak. Podstol. po nim -Michałowski ...., gen. major w wojsku kor. (nr. 12) Warsz. 28 marz. stoln. łęcz. (po śm. Łętowskiego ....) Skarzyński ...., łowczy brzeziń. Łow. po nim -Bernard Skarzyński Asesorstwo sąd. zadw, kor. -Walenty Sobolewski, podkomorzyc warsz. (nr. 13)

413 (Kuryer Polski) 1759
Z Łukowa. Egzekwie 20 lut. za śp. Franc. Nowosielskiego, podkom. lub. (nr. 12) Z Warsz. Zmarł 12 marca Gabr. Axak gen. maj. wojsk kor. (nr. 13) Zmarł 1 kw. w Pułtusku Szembek ...., bisk. płocki. Zmarła 16 marca w drodze w Kocku z Ożarowskich Lubomirska ...., mieczn. koronna (nr. 14)

414 (Kuryer Polski) 1759
Z Opatowa. Akt. wes. 25 lut. panny Barbary Krasińskiej, starościanki nowokorczymsk. z Mich. Swidzieńskim, star. radom., w zamku maleszowski ojca Stan. Krasińskiego, star. nowokorcz., prasznysk., ujskiego. Kaw. Orła B., pułk. wojsk JKM. i Rzpl. Brat pana mł. -Swidzieński ...., soc. jesu. (nr. 12)

415 (Kuryer Polski) 1759
Z Warsz. 11 kw. Aleks. Ossoliński, star. drohicki zcedował star. sulejowskie Ant. Ossolińskiemu (nr. 15)

416 (Kuryer Polski) 1759
Z Wilna. W dobrach Dusiaty Platera ...., szamb., star. giegobrodzk. pogrzeb jego siostry Ludwiki Platerówny, pułkownikówny. Równocz. złożono w tym samym grobie córeczkę w/w. Platera, zmarłej w drugim roku na ospę. (nr. 15) Data 30 marca, w którym zaczęły się dwudn. egzekwie. Z Przemyśla 4 kw. Wczoraj pogrzeb Andrzeja Pruskiego, bisk. łaneńskiego, sufrag. i dziekana przemysk., 25 marca tj. w roczn. pierwszych, a przed 3 laty powtórnych prymicji zmarłego w wieku 77 lat. Józef Pruski, podstoli latyczew. jest synowcem. (nr. 16) Z Warsz. 25 kw. W dobrach swoich w ziemi wiskiej zmarła Opacka ...., chorążyna ziemi wiskiej (nr. 17)

417 (Kuryer Polski) 1759
Z Krak. 21 kw. W Żarnowcu w dzień s. Wojc. ma być ślub Jaraczewskiego ...., star. soleckiego z margrabianką z Wielopolskich myszkowską, chorążanką kor. (nr. 17) Ze Lwowa 25 kw. W przeszły czwartek 19 bm. ślub Ignacego Pisarzewskiego, skarbn. oświecim., kapit. regim. konn. JKM. i Rzpl. z panią z Grotowskich Hoszowską łowczyną kołomyską, sędz. grodzką żydaczew. (dod. 18)Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona17181920[21]22232425Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników