Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona15161718[19]20212223Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Gazety > XVIII wiek
358 (Kuryer Polski) 1758
Z Warsz. j. w. Kolumna Czosnowski ...., star. salnicki zaręczył się z panną Załuską ...., kuchmistrzanką lit., kanoniczką (nr. 11)

359 (Kuryer Polski) 1758
Z Warsz. 22 marca. Chor. zawskrz. (po śm. Ant. Zakrzewskiego) nadane Stan. Dembowskiemu, podcz. tej ziemi. Warsz. 29 marca. Obozieństwo W. K. (po śm. Prokopa Lipskiego) -Michał Wielohorski, Star. sielecki star. kowalskie grod. (po śm. Kretkowskiego ....) -Michał Zboiński, gen. maj. wojsk. kor. Podcz. zawskrz. -(po j. w.) -Kaz. Machczyński (nr. 13) Kaszt. ciechan. (po śm. Grzegorzewskiego ....) -Jan Nowosielski, star. łukowski Podkom. wschowskie (po śm. Franc. Garczyńskiego) -Ignacy Nieżychowski Skarbn. wiślickie (po śm. Mich. Chronowskiego -Józ. Laskowski Asesorstwo sądów zadw. kor. -Winc. Zawisza (nr. 15)

360 (Kuryer Polski) 1758
Z Warsz. 5 kw. Ślub tu Kłopockiego ...., łowczego rawskiego, oberstlejtn. buławy W. K. z panią .... z/d. Gozdzką hr. Pawłowską, kasztelanicową biechowską (nr. 14)

361 (Kuryer Polski) 1758
Z Łucka 14 marca. Pogrzeb u trynit. Gostyńskiej ...., podkom. czerniech. (nr. 14) Z Drohiczyna Pogrzeb 6 kw. Kaz. Kuczyńskiego, podkom. ziemi bielskiej. Obecni Kuczyńscy a) .... chor. ziemi mielnick. b) .... stolnik tej ziemi (nr. 15)

362 (Kuryer Polski) 1758
Z Warsz. 19 kw. Nadane: pisarstwo ziemi sochacz. (po Łuszczewskim ...., który przeszedł na sęstwo ziem.) -Franc. Zaborowski Podstol. grabowieckie (po śm. Adama Swieżawskiego) -Franc. Bieniewski Mieczn. łęcz. (po śm. Wilczyckiego ....) -Piotr Dzierzbicki Szambel. -Dzierzbicki ...., przeszły kamerjunker Star. jurkowickie (po śm. sędziego gr. Rzeczyckiego ....) -Zawojski ...., pułk. i gen. adj. JKM. (nr. 16) Wessel Teodor ustąpił star. wschowskiego Franc. Kwileckiemu, kasztelanicowi łędzkiemu. Wesselowi ustąpił potym star. grodowego różańskiego. (Miało miejsce "w tych dniach" w odnies. do wiadom. z 19 kwietnia w nr. 16) Trembowla 24 kw. Wjazd na tut. star. Joachima Karola Potockiego, kasztelanica bracł., gen. en chef regim konn. wojsk kor. (dod. 20) Wessel wjechał na star. rożańskie 9 kw. (dod. 20) Warsz. 26 kwietnia Woj. pomorskie po dobrow. rez. Jakuba Narzymskiego (od kilku lat chory) otrzymał Paweł Mostowski, star. piotrk., jako indygenię posesjonat prow. pruskiej Star. piotrk. ustąpił Hiacyntowi Małachowskiemu, kanclerzycowi kor. Mostowski jest dalej wymien. jako star. skarszewski. Podkom. pozn. (po Działyńskim ...., który został woj. malborskim) -Michał Skorzewski, star. pyzdrski marsz. Tryb. Kor. Gen. major. w wojsku kor. -Józ. Łodzia Poniński, star. ostrski. (nr. 17) Warsz. 3 maja. podstol. łęcz. (po śm. Idzikowskiego ....) -Skarzyński Winc. Mieczn. winnickie (po śm. Kuczalskiego ....) -Wielogorski Aleks. Chorągiew panc. w wojsku kor. otrzymał (w przeszłym tyg.) Skorzewski (Michał), podkom. pozn., marsz. Tryb. Kor. (po śmierci Lipskiego ...., oboźnego kor. Kamerjunkrami zostali Mielżyńscy, starościcowie kcyńscy bracia rodz. Pułk. w wojsku kor. -Jan na Skrzynnie Dunin Brzeziński star. gzowski (nr. 18)

363 (Kuryer Polski) 1758
Z Różany 16 kwietnia. Sapiecha ..., woj. mścisławski, zatrzymawszy się tu dla oddania wizyty pani z Sapiechów Massalskiej ...., podcz. litewskiej, zapadł na gorączkę i po dniach 10 zmarł wczoraj. Pogrzeb ma być w Wisznicach, dobrach woj. Z Przemyśla 19 kw. Wczoraj w dobrach Miżyńcu zmarła Anna z Potockich Mniszkowa, chor. nadworna kor. (nr. 18) Poch. w Przemyślu 25 kw. u dominik. w grobie Mniszków (nr. 19) Z Pozn. 28 kw. W Przeszły tydzień zmarł Iwański ...., archidj. gnieźn., oficjał gdański. Ciało wyprowadzono w tym tygodniu do Gniezna (nr. 19) Z Lublina 30 kw. Onegdaj prowadzono do reformat. ciało śp. Bilskiego ...., podcz. zydaczewskiego (nr. 19)

364 (Kuryer Polski) 1758
Z Warsz. 10 maja. Skarbn. ziemi mieln. (po śm. Zaszczyńskiego ....) -Piotrowi Niemierze (nr. 19) Z Warsz. 17 maja. Kaszt. chełmińska (po śmierci Tom. Grąbczewskiego) -Skorzewski Stan., Kaszt. elbląski kaszt. elbląska -Czapski ...., Podkom. pomorski. podkom. pom. -Bystram Wacław. Pis. ziem. łęcz. (po przejściu Wilkanowskiego .... na sęstwo ziem. łęcz.) -Wiktorynowi Puckowi Podstol. infl. (po śm. Stan. Sołtana) -Szadurski Ign., łowczy infl. Łow. po nim -Karnicki ...., cześnikowicz inflantski Pułk. w wojsku kor. -Franc. Rozrażewski (nr. 20) Warsz. 24 maja. Chor. lubaczewskie (po śm. Swieżawskiego ....) -Debolemu, sędz. grodz. grabowieck. Pułk. w wojsku kor. -Paray Moiaczewski Szamb. -Kwilecki ...., przeszły kamerjunkier (po zakończ. służby jego) (nr. 21) W ostatni wtorek świąt. 16 maja zakomunikowana decyzja w sprawie dóbr ostrogskich. Ponieważ Rzeczposp. nieodbiera z tego korzyści (emolumentum) kasuje się admin. i jej zakres działania (actus) oraz komisję dubińską i żeby dobra wróciły do posiadłości ks. Janusza Sanguszki, marsz. nadworn. W. X. L. tym prawem, jakim trzymał przed tranzakcjami kolbusz. zarządz. odnośne już podpisane (nr. 20) Warsz. 7 czerw. star. rudzkie i despułtyckie po śm. Czarneckiego .... stoln. wołyńskiej -Suffczyński, oboźny polny kor. Stoln. ks. infl. (po śm. Borka ....) -Jodec Pułk. w regim. konn. byławy W. W. X. L. -Stan. Mycielski, star. lubiatowski (nr. 23)

365 (Kuryer Polski) 1758
Ślub 13 czerw. w Nieświeżu Karoliny Radziwiłłówny, wojewodzianki wil., hetmanówny w. W. X. L. z Stan. Rzewuskim star. chełmskim. Tegoż dnia o 12 (w nocy) godzina rodzin hetmana w. W. X. L., który zaczął 57 rok. (dod. nr. 26)

366 (Kuryer Polski) 1758
Z Lublina 16 czerw. o śmierci Tadeusza na Zakliczynie Jordana, starościca siedmichowskiego. Ćwiczył się w prawie przy Tryb. Kor. Miał lat 20. (dod. nr. 26)

367 (Kuryer Polski) 1758
Z Warsz. 14 czerw. Star. koziańskie po zmarł. Pakoszowej .... dane Ogińskiemu ...., marsz. w. W. X. L. (nr. 24) Warsz. 21 czerw. Woj. mścisł. -Plater kaszt. płocki Kasztel. połocka -Brzostowski ...., marsz. Wielk. Koła Tryb W. W. X. L. Kaszt. sieradz. (po śm. Rychłowskiego ....) -Mączyński ..., kaszt. spicymirski Kasztel. spicymirska -Rychłowski ...., podcz. sieradz. Podcz. sieradz. -Turski ...., podstoli sieradz. Kaszt. lubaczewska (po dobrow. rez. Ant. Tarła) -Marian Potocki (nr. 25)

368 (Kuryer Polski) 1758
Ze Lwowa 16 maja. Jabłonowscy, woj. nowogrodzcy podpisali tranzakcję wydania młodszej córki Dobrogniewy za ks. Jabłonowskiego, star. wiszniowsk. (nr. 25)

369 (Kuryer Polski) 1758
Z Warsz. 5 lip. Nadania: Cześn. ziemi warsz. (po śm. Seweryna Szydłowskiego) -Szymanowski ...., szamb. (nr. 27) z Warsz. 12 lip. Podcz. krak. (po śm. Dembińskiego ....) -Dembiński ...., star. wolbromski, jego brat (nr. 28) Z Warsz. 19 lipca Chor. ziemi przemysk. (po śm. Rosnowskiego ....) -Aleks. Morski podcz. Podcz. tej ziemi -Humniecki Franc., łowczy Łow. po nim -Dwernicki ...., pis. grodz. przemyski Podstol. brzeskie kuj. (po śm. Tad. Ruszkowskiego) -Ign. Zagaiewski łowczy kruśw. Łow. po nim -Jakub Swirczyński Asesorstwo sąd. zadw. kor.: Walerian Kowalski, wojski ziemi stężyckiej, Maksym. Trzecieski, wojski radom., dworzanie JKM. (nr. 29) Z Warsz. 26 lipca Podkom. ziemi rożańsk. (po śm. Podoskiego) -Krasiński star. opinogórski Łow. łęcz. (po śm. Aleks. Włostowskiego) -Winc. Zawisza (nr. 30)

370 (Kuryer Polski) 1758
Z Krak. Arnold Dembiński, podcz. krak. zmarł 28 czerwca (nr. 29)

371 (Kuryer Polski) 1758
Z Gwozdca 10 sierp. Chrzciny tu syna Puzyny ...., star. upickiego. Chrz.: star. kaniowski .... z kaszt. kamińską ....; Dziedoszycki ...., chor. halicki z panią z Potockich Konarską, kaszt. biedzką (nr. 35 dod. za nr. 30)

372 (Kuryer Polski) 1758
Z Warsz. 26 lipca. Administracja star. spiskiego w tych dniach przez Henr. na Ocieszynie Bruhla, gen. art. kor., pierwsz. JKM. ministra star. spiskiego oddana jest z zupełną juryzdykcją Adam. Lasockiemu, podcz. ziemi sochacz. (nr. 30)

373 (Kuryer Polski) 1758
Z Warsz. 2 sierp. Nadane: Asesorstwo sąd. zadw. -Mich. Hieron. Podoskiemu, szamb. Gen. maj. w wojsku kor. -Stan. Goltz pułk. regim. piesz. królewicza najstarsz. Pułk. -Sobolewskiemu ...., oberstlejtn. Pułk. Aggrege w tymże regim. -Stef. Sułkowskiemu vice -pułkownikowi tegoż regim. Vice pułk. -Franc. de Szarowetz, major tegoż regim. (nr. 31) z Krasnegostawu 8 sierpn. Po cesji przez Fel. Potockiego kaszt. słońskiego, starostwa krasnost. na osobę Kazim. Krasińskiego, star. nowomiejsk. wjazd Krasińskiego na starostwo. (dod. nr. 33)

374 (Kuryer Polski) 1758
Z Warsz. 9 sierp. W dzień trzeci teraźn. m-ca tak imienin JKM. jako i święta ord. Orła B. otrzymali order:Łubieński Wład., arcyb. lwowski; Leski ...., bsk. chełm.;Ostrowski ...., bsk. infl.; Krasiński ...., sekr. kor.; Zamojski ...., woj. inowr.; Granowski ...., woj. rawski; Czapski ...., woj. malb.; Mostowski ...., woj. pomorski; Grudziński ...., kaszt. pozn.; Sołtyk ...., kaszt. sandom.; Miaskowski ...., kaszt. kal.; Brzostowski ...., kaszt. połocki; Wielohurski ...., oboźny kor.; Rzewuski ...., podst. lit. (nr. 32)

375 (Kuryer Polski) 1758
Z Wysokiego 19 sierp. o śmierci wojewodzica połockiego (nr. 35)

376 (Kuryer Polski) 1758
Dnia 14 sierpn. urocz. obchód w Uszaczu w związku z otrzym. przywileju od JKM. na utwierdzenie lokacji miasta Uszacza dziedziczonego Franc. i Cecylii z Lipskich Kościeszów Zabow, wojewodziców mińskich, star. bielskich leżącego w woj. połock., z nadaniem mu prawa magdeb. oraz targów i jarmarków. (dod. nr. 36)

377 (Kuryer Polski) 1758
Z ogłosz. w dod. nr. 36 (m-c sierp.) Piotr Zbiegniewski (drugi raz Zbigniewski), szlach. ur., bywszy na guberni u ks. Sanguszki ...., marsz. w Ostrogu i Stepaniu dobrach, przyjął funkcję Komisarza do rządz. dobr u Woronicza ...., kaszt. kijow. Był nim blisko 6 lat i uciekł, porobiwszy nadużycia, w ostatnich dniach lipca br.Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona15161718[19]20212223Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników