Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1234[5]6789Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Gazety > XVIII wiek
81 (Gazeta Warszawska) 1786
1786. 30/12. Warsz. Przeszłego czwartku, w dzień ss. Młodziankow zmarł tu Ant. Korwin Kossakowski, sekr. gabinetowy najj. Pana. Lat 69. Ur. 1718. 12/X. z zacnej w W. X. L. familii ozdob. dziś infułą i senat. krzesłem. Drugi publ. urząd w Dep. Spraw Cudzoz. Rady Nieustaj. dla tłumacz. jęz. ruskiego ( owocem blisko 60 tomów dawnego Litewskiej Metryki Ruskiego Prawa). w/g wiad. z 1787. 3/1. (s. nr. 1 z 1787.) pochow. w przeszły piątek w kośc. pojez. (nr. 104)

82 (Gazeta Warszawska) 1786
Warsz. 4 list. Zmarli w ciągu roku kawal. ord. s. Stan. (o ile doszła wiadom. do Kanc. Jałmużniczej) Ant. Niszczycki, chor. sierp.; Jan Witte, komend. kamien. ks. Aug. Sułkowski woj. pozn.; Stan. Mycielski, star. lubiat. Ant. Lipiński, kaszt. halicki; Sebast. Gawroński, podkom. latycz.; ksiądz Ant. Aleksandrowicz, pis. W. K.; Mich. Zielonka, podkom. lwowski; Wojc. Rzyszczewski, kaszt. bus.; Stan. Moszyński, ex stoln. kor.; Józ. Hilzen, woj. mścisł; Jac. Trembiński, sędzia ziem. lub.; ks. Hier. Radziwiłł, podkom. lit.; Kaz. Ustrzycki, wojewodzic inowłod. (nr. 88)

83 (Gazeta Warszawska) 1787
Metrykancja Kancelarii W. X. L. (po dobrow. rezygn. Fel. Szuberta -Grzegorz Kaczanowski. Regent metr. lit. -Ign. Wroczyński (suplement z 3 stycznia)

84 (Gazeta Warszawska) 1787
Dn. 2 stycznia w Warsz. w pał. Gurowskich Marsz. W. W. X. L. akt weselny Ant. Dzieduszyckiego pis. W. W. X. L. z p-ną Marianną Koźmińską wojewodzianką kal. Pierwsza wnuczka wydaw. za mąż przez marszałkową W. Lit. (s. nr. 2)

85 (Gazeta Warszawska) 1787
10 st. Warsz. Rezygnacja Kanc. Większej Kor. (po dobrow. złoż. przez Stan. Karwowskiego, star. august. -Franc. Szymanowski, regent Kanc. Mn. Kor., a na jego miejsce -Stan. Badeni, od przeszło 20 lat na urzędzie sekretarza gabinetowego (s. nr. 3)

86 (Gazeta Warszawska) 1787
13 st. Warsz. Podcz. woj. czerniech. (po postąp. Franc. Ksaw. Biesiekierskiego na stoln. nowogr.) -Józ. Strzelnicki łowczy czerniech. łow. j. w. -Franc. Hulewich (nr. 4) 13 st. Warsz. Zabłocki (znany od niejak. czasu z usług w Chersonie) -konsulem w Chersonie (s. nr. 4)

87 (Gazeta Warszawska) 1787
Lwów 3 st. Dn. trzeciego Boż. Nar. zmarła, mając 96 lat, Elżbieta z Biekierskich Dulska, c. śp. Ant. Biekierskiego, oboźn. kor. Miała wnuków i prawnuków z 3-ch synów, oprócz tego jeden syn umarł w młodości, a drugi wstąpił do karmel. trzew. Pogrzeb 1786. 31/12. (nr. 5) Dnia 1786. 26/12. zmarł w dobrach dziedz. Zawieprzycach, dwie mile od Lublina, Józef Miączyński, wojewodzic czerniech., star. świdn., kaw. ord. s. Stan. (s. nr. 6) patrz także nr. 10 l. p. 91

88 (Gazeta Warszawska) 1787
Poznań 8 st. W związku z rozpocz. sądów grodzkich objęcie przez Adama Malczewskiego kasztel. rogozińskiego surogatorii pozn., konferowanej od Raczyńskiego marsz. nadworn. kor., generała wlkp. (s. nr. 6)

89 (Gazeta Warszawska) 1787
Warsz. 24 st. Chorąstwo woj. pozn. po śp. Konst. Kwileckim -Augustyn Gorzeński stoln. pozn.; stoln. po nim -Ignacy Zakrzewski, podcz. pozn.; Pisarstwo wojsk. lit. (po dobrow. rezygn. Jerzego Białopiotrowicza) -Mikołaj Morawski rotm. Kaw. Nar. Woj. Lit. (nr. 7)

90 (Gazeta Warszawska) 1787
27 st. Warsz. Kaszt. rogozińska po promocji Jana Kwileckiego na kasztel. międzyrz. -Adam Malczewski, pis. ziem. wschowski. Pisarstwo W. Kor. (po dobrow. rezygn. Dominika Manieckiego -Piotr Bieliński, star. kadzewski; cześn. woj. kal. (po śp. Franc. Kożuchowskim) -Stan. Trąbczyński wojski większy kal.; wojstwo po nim -Józ. Malczewski, star. dembski. (nr. 8)

91 (Gazeta Warszawska) 1787
Lublin 25 st. pogrzeb (od 22-go, trwał 3 dni) u reformatów wspomn. poprz. (s. nr. 6) J. Miączyńskiego. Był synem Piotra, woj. czerniech. i wnukiem Atanazego, wprzód podskarb. W. Kor., potym woj. wołyń., sławnego w wyprawach z królem Janem III pod Chocimem, Wiedniem, Chmielnikiem, Lwowem, na ten czas pułkown. (patrz lp. 87) (nr. 10) Warsz. 31 st. pogrzeb u bernard. Michała Jordana kanclerza katedr. żmudzkiego zm. 28 st. w wieku 77 lat. (s. nr. 10)

92 (Gazeta Warszawska) 1787
Warsz. 10 lut. Stoln. krasnost. (po dobrow. złoż. Kaz. Horocha) -Józ. Dydyński podczaszy pow. krasnost.; podcz. po nim -Kar. Węgleński szamb.; Podstol. bydgoskie (po śp. Ant. Karskim) -Józ. Karski cześn. pow. bydg.; cześn. po nim -Eleuter Trzciński, chorążyc kruświcki; cześn. kruświckie (po śp. Józ. Dąmbrowskiego) -Ant. Dąmbski. w Warsz. 6 lut. pani z Miączyńskich Ronikierowa, cześnikowa W. X. L. powiła syna Kaz. Józ. Atanazy. Chrz.: ks. Poniatowski ex podkom. kor. z Branicką z ks. Poniatowskich, kaszt. krak., hetman. W. Kor. (nr. 12) Warsz. 10 lut. Zabieło, kaszt. miński (stracił oczy) składa kasztelanię dobrow. Był w rangach wojsk. od kapitana w wojsku franc., aż do pułkown. artyl., gen. majora i potym gen. lieut. aktualnego W. W. X. L., a w cywiln. do marszałkowstwa pow. kowieńskiego, które sprawował 16 lat, na koniec kasztel. mińsk. Kasztelnię po nim otrzymuje synowiec rodzony Zabieło, vice bryg. Kaw. Nar. W. W. X. L. (ma znaczne posiadłości w woj. mińskim). Wołkowysk, 6 lut. Na Sejm deput. w dn. wczor. obrani na kadencję grodzieńską: ks. Ksaw. Massalski, szef pułku szóstego imienia swego i Grabski, regent grodzieński. Massalski ma siostrę ks. de Ligne Karolinę (s. nr. 12)

93 (Gazeta Warszawska) 1787
z Lublina Dn. 21 st. zm. w wieku 75 lat Marianna z Wilkowskich, T. S. Trembińska, podczaszyna trembowolska, II voto Łubińska, wojewodzina pozn. Matka śp. Jacka Trembińskiego, sedz. ziemi lub., kaw. ord. s. Stan. i Wład. Tremb., star. nyżyńsk. oraz żyjącej Ludwiki z Tremb. Morskiej, podkom. przemyskiej. Siostra ciot. rodz. śp. Sollochubów, wojewody wileńsk. i gen. art. lit. tudzież Wodzińskiego, dzisiejsz. biskupa smoleń. i Wodzińskiego chor. przedeckiego. Wnuczka jej i wychow. p-na Joanna Trembińska, starościanka nyżyńska, której w aktach ziem. lubelsk. zapisała kiladziesiąt tys. zł., ustanawiając opiekunami Joanny podkomorstwo przemysk. Morskich (córka i zieć zmarłej). Poch. w kośc. koleg. w kapl. Pana Jezusa przy swojej matce Ludwice z Szamowskich Wilkowskiej, podcz. gostyńskiej (s. nr. 13)

94 (Gazeta Warszawska) 1787
Warsz. 17 lut. Deputaci obrani na Tryb. W. X. L. z woj. wil.: Zyniew, star. berznicki, Romanowicz, stolnik; z pow. wołkow.: jak wyżej w nr. 12 supl.: z pow. kowieńsk. - Kulwiec, star. pelikański, Montwiłł sędz. gro. kowień.; z woj. smol. -Midleton podstar. kow., Eydziatowicz pisarze smol.; z starodub. -Prozor, oboźny W. Lit., Horain, podstar. starod.; z pow. grodz. -Aleksandrowicz, sędzia ziem. grodzieński, Prozor, wojewodzic witebski; z woj. brzesk. lit. -Buchowiecki, chor. brzesk. lit., Matusewicz kasztelanic brzesk. lit. (nr. 14)

95 (Gazeta Warszawska) 1787
Warsz. 21 lut. Strażn. W. Kor. (po śp. Franc. Czackim) -Mich. Czacki, podcz. Kor.; pisarstwo wschowskie (po promocji Adama Malczewskiego na kaszt. rogoz. -Łuk. Krzyżanowski, sędzia ziem. pozn.; pisarstwo ziem. mielnickie w woj. podlask. (po śp. Aleks. Kalickim) -Adam Nowosielski, sędzia gr. mielnicki; pis. ziem. i gr. liwskie w woj. mazow. (po śp. Ant. Jaczewskim) -Piotr Roguski, regent ziem. i gr. liwski; rotm. Kaw. Nar. (po śp. Franc. Czackim strażn. W. Kor.) -Mich. Czacki, podcz. kor. (patrz wyżej) (s. nr. 15)

96 (Gazeta Warszawska) 1787
Warsz. 24 lut. Deputaci na tryb. W. X. Lit. (c. d.) oszmianskie -Korzak marszałkowicz upitski, Woryński szamb.; lidskie -Kamieński, horodniczy, Narbut, poruczn.; wiłkomir. -Wiszniewski, stoln., Walentynowicz sędz. gr. inf.; brasław. -Wawrzecki generał, Rudnicki, star.; trock. - Kleczkowski podcz., Krzywobłodzki, sędz. gr. kow.; upit. -Łukiański sędz. gr., Swoiński łowczyc; żmudz. -Grużewski major, B? urba strażnikowicz Putkamer prezes, Nagurski podkomorzyc; połock. -Podniński sędz. ziem., Dobrzyński sędzia; nowogr. -Jabłoński sędzia, Wołodźko; słonim. -Bykowski, sędz. gr. wołkow., Tynhauz krajczy; Orsza -Stetkiewicz szamb., Łaparewicz pułk.; Pińsk -Kolb, Rydzewski; Mińsk -Wołodkowicz, starościc haien. Mackiewicz pułk.; mozyrsk. -Pancerzyński mieczn. mozyr., Oskierko, M. U. Liwa 20 lut. zmarł Ant. Jaczewski, pisarz ziem. i gr. ziemi liwskiej. Pochow. w kośc. plewnickim, gdzie zmarł. Za lat młodszych aplikował w palestrze liwskiej, będąc susceptantem, regentem i pisarzem po Czeszkowskim, który postąpił na stolnik. Pisarzem po zmarłym został Piotr Roguski, reg. ziem. (nr. 16)

97 (Gazeta Warszawska) 1787
Warsz. 28 lut. Woj. bełzkie (po rezygn. Ign. Cetnera -Mich. Bo. Kow. kanclerzyc kor. Starczewski Felicjan, kap. reg. gwardii pieszej kor. na majora (nr. 17)

98 (Gazeta Warszawska) 1787
Franc. Czacki zmarł 1787. 13/2. w domu brata swego Szczęsnego Czackiego kaw. ord. Orła Biał., w Porycku. Miał lat 60 i był strażn. W. Kor., rotm. kawal. narod. i kaw. ord. Orła biał. i s. Stan., Zięć Sanguszkowej marsz. w lit. i stryj Czackiego starosty nowogr. Był wiele razy posłem na Sejm i komisarzem trybunału radomskiego (nr. 18) z Warsz. 3 marca. Woj. witebs. (po dobrow. rezygn. Prozora) -Mich. Kossakowski kaszt. witebski, kaw. ord. polsk. i s. Anny; kaszt. wit. -Adam Felkerzamb, szamb., kaw. ord. s. Stan.; cześn. W. X. L. -(po dobrow. ustąp. Ronikiera) -Robert Brzostowski (s. nr. 18)

99 (Gazeta Warszawska) 1787
Z Warsz. 7 marca. Podkoniusz. nadwor. kor. po śp. Józ. Szczanieskim -Arnold Byszewski gen. major wojsk. kor. (przez wzgląd na trzydziesto kilkoletnie usługi) (nr. 19) stoln. kij. (po postąp. Tad. Niemirzyca na podkom. owruckie Walenty Burzyński, podcz. owrucki; podcz. po nim -Fel. Potocki, cześnik owrucki; cześn. po nim -Szym. Jakubowski, komornik gran. żytom.; wojstwo mn. żytom.; (po śp. Ludw. Zagurskim) -Ant. Konopacki, skarbnik kij.; skarbn. kij. -Dominik Pruszyński, horodniczy owrucki; Hordn. owruckie -Ant. Gnatowski vice regent gr. kij. (s. nr. 19)

100 (Gazeta Warszawska) 1787
Ze Lwowa. Zmarła 29 st. w dobrach dziedz. w Zukowie Salomea z hr. Biberszteynów Trembińskich hr. Dzieduszycka, cześn. koronna, dama ord. Krzyża Gwiaźdz. Ur. 1737. 20/4. z Ludwiki z Rostworowskich, córki kaszt. wiskich (s. nr. 22) z Warsz. 24 marca. Zmarła tu w przeszły wtorek z Przeździckich Chreptowiczowa podkanclerzyna W. X. L. Pochow. w kośc. kapuc. w grobie ojca podkancl. lit. i rodz. brata (nr. 24) (s. nr. 26) Z Chełma. Zmarł 21 marca na suchoty w wieku lat 23 Franc. Węgleński, kasztelanic i podwojewodz. ziem. chełmskiej. Poch. w Chełmie w kośc. reformatów. (s. nr. 29) Z Torunia. Zmarła 18 marca po wydaniu na świat córki w dobrach swych dziedz. w Brześciu Angela z Boińskich Biesiekierska, lat 29. Mąż chorąży inowrocł. (s. nr. 29)Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1234[5]6789Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników