Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona3456[7]891011Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Gazety > XVIII wiek
121 (Gazeta Warszawska) 1787
Z Węgrowa 29 wrz. w dobrach swych Suchy zmarł Ignacy na Cieszkowie Cieszkowski, były kaszt. liwski, kaw. ord. s. Stan., syn nieżyj. małż. Krzysztofa Cieszkowskiego kaszt. sochacz. i Katarz. Zubickiej, podstolanki liwskiej, mając lat 83. Zmarł w cztery lata po śmierci swej żony Franc. Suffczyńskiej, kasztelanki lubelskiej. Pochow. w Węgrowie u reform., których był syndykiem. Wspomniane, że był marsz. ziemi liwskiej, a przez Augusta III do senatu wezwany. (s. nr. 77) D. 12 paźdz., w wieku 49 lat, w starowstwie guzowskim (7 mil od Warsz.) zmarł Jędrzej z Kozielska Ogiński z dawnej fam. kniaziów (jak konst. sejm. na wielu miejscach mian., r. 1628 przyznają), woj. trockie, kaw. ord. Orła Biał. i s. Stan. Ur. 1739. 13/4. ojciec Tad. Ogiński, woj. trocki, matka Izabella ks. Radziwiłłówna, krajczanka lit. Ojciec Tadeusz był trzecim synem Marcjana Og., woj. witebskiego z Teresy Brzostowskiej. Inni synowie z tego małż.: Najst. Ignacy, kaszt. wileński (po nim wdowa Helena z/d. także Og., wojewodzianka wil., drugi Franc. Ksaw, Og. niegdy w zak. jez., trzeci rektor wielu kolegiów lit.; czwarty Kazim. Og., star. babinowiecki; piąty Stan. Og. kaszt. witebski. Nieboszczyk Jędrzej Og. w młodości za Augusta III był star. oszmiańskim i pułk. petyhorskim, a potym miał mieczn. litewskie. Za Stan. Aug. -refer. lit., toż. sekr. W. Lit., dalej kaszt. trocki, na ostatek po śmierci ojca woj. trocki. Był wiele razy posłem na Sejm. W r. 1760 marszalek Tryb. Lit. W r. 1771 poseł do dworu Ces. w Wiedniu. Był najpierwszym sekret. Rady Nieust., Komis. Skarbowym Lit., asesorem do sądzenia asesorii, a w. r. 1776 marsz. Sejmu Konfed. Syn nieboszczyka Michał z Pelagii Szembekowny. Podczas przeszłego Sejmu przyjął urząd Komis. Skarbu Lit. (dod. do nr. 85)

122 (Gazeta Warszawska) 1787
Z Wilna 20 paźdz. W tych dniach odbył się akt wes. w Mozejkowie, dobrach dziedz. Chodkiewiczowej, starościny żmudzkiej, Macieja ks. Radziwłła podkom. W. W. X. L. z Chodkiewiczówną, starościanką żmudzką, rodz. siostrą ks. kasztelanowej kij. W Nieświeżu wesele przy zgromadz. fam. książ. Radziszewskiego, chor. starodub. z panną Ludw. Brzostowską, wojewodzianką inflant. (s. nr. 87)

123 (Gazeta Warszawska) 1787
Kawalerowie ord. s. Stan. zmarli w ciągu roku (ile z publ. wiad. zebrało się). Wojc. Węgliński, ex. kaszt. chełm.; Mich. Leszczyński, chor. sandom.; Szym. Dzierzbicki, woj. łęcz.; Ign. Cieszkowski, ex kaszt. liwski; Józ. Łuszczewski, sędz. ziem. sochacz.; Teodor Sierakowski, kaszt. słoński; Ant. Jełowicki, podkom. nowogr.; Andrz. Ogiński, woj. trocki;

124 (Gazeta Warszawska) 1787
Warsz. 10 list. Podstol. woj. bracł. (po śp. Kajet. Sobańskim) -Józ. Urbański, cześn. tego woj.; cześn. po nim -Winc. Grzymała, mieczn. winnicki, dep. Tryb. Kor. piotrk. mieczn. po nim -Wawrzyniec Wyrzykowski (nr. 90)

125 (Gazeta Warszawska) 1787
Z Pozn. Dnia 11 paźdz. zmarł w Chobienicach dobrach Mielżyńskiego, woj. pozn., Józef Płochocki, ex jezuita, sławny kaznodzieja. Poch. w kościele po jez. w Pozn. Ur. 1719.15/8. Wstąpił do zakonu jez. w Krak. 1735.29/8. (dod. do nr. 90)

126 (Gazeta Warszawska) 1787
Warsz. 14 list. Kaszt. nakielska (po śp. Ludw. Młodziejowskim) -Wacł. Wyssogota Zakrzewski, podst. kaliski; podstol. po nim -Józ. Malczewski, wojski większy kal.; wojstwo po nim -Ign. Mierzewski, wojski mniejszy; wojstwo mn. kal. -Ludw. Bogdański, komornik ziem. kal.; star. gr. bobrownickie (po rezygn. Sierakowskiego i postąp. jego na kasztel. słońską) -Ign. Ośniałowski, stoln. dobrzyński i pisarz Departam. Wojsk.

127 (Gazeta Warszawska) 1787
Sprawa sukces. na rekwiz. Mateusza Wittk Jezewskiego; Horiana Jezewskiego i Juljanny zam. Mroczyńskiej, sukcesorów Marcina Jerzego von Zarthen i Barbary Zofii z Wedlów, małżonków. Sądy Zadworne Prus Wsch. JKM. wzywają: 1) pozost. inne potomstwo oprócz Doroty, Karoliny, Marianny, Elżbiety, Barbary Lucji i Anny Juljanny, bądź Zarthów małż. bądź ich sukc. 2) potomstwo z pierwsz. małż. Powalskiego i Doroty Karoliny z Zarthów. 3) oprócz Juljanny z Zartów Mroczyńskiej pozostali inni Marianna Elżbieta zam. Ozeinkowa. 4) potomstwo Franc. Teszkowskiego 5) sukc. Anny Juljanny z Zarthów żony Daniela Zygm. Heschke. 6) oprócz Mat. i Jana Wittk Jezewskich pozostałych po Franc. Jezewskim. W grę wchodzą dobra szlach. Ebersfelde w cyrk. konitzkim i inna pozostała sukc. (przy nr. 93 oddz. obwieszczenie)

128 (Gazeta Warszawska) 1787
Warsz. 28 list. W przeszłą niedz. w pał. ks. Czartoryskiej, kanclerzyny W. Lit. ślub panny Anny Lipskiej, kasztelanki łęcz. z Kaz. hr. Zawiszą. (s. nr. 95)

129 (Gazeta Warszawska) 1787
Warsz. 8 gr. Łow. ziemi sochacz. (po postąp. Winc. Ciechomskiego na cześn. tej ziemi) -Jakub Zembrzuski, miecznik tej ziemi; Szambelanem JKM. został Józ. Stanguński (nr. 98) Warsz. 12 gr. Mieczn. ziemi sochacz. (po Zembrz. patrz wyżej) -Józ. Rusiecki, miecznik mszczon. mieczn. po nim -Teodor Staniszewski, skarbn. soch. (s. nr. 99) Warsz. 15 gr. Podkom. ziemi sochacz. (po postąp. dawniej Stan. Gadomskiego na woj. łęcz.) -Rochowi Lasockiemu, szamb. (nr. 100) Warsz. 19 gr. Skarbn. ziemi soch. (po Stanisz. patrz wyżej) -Ludwik Bieniewski, podstolic sochacz. (nr. 101)

130 (Gazeta Warszawska) 1787
Kazim. Wąsowski (pod datą 1787.19/12.) poszukuje nast. osoby ur. Antoni i Jan Wąsowscy, synowie śp. Bonifacego W., dziedzice części na dobrach Orzechowie w par. czerwińskiej, ziemi liwskiej; Jakub, syn śp. Józefa i Tomasz, syn Mateusza zwanego Xiążek, także Wąsowscy, dziedzice części na Wąsoczu w par. i ziemi j. w. (s. nr. 101)

131 (Gazeta Warszawska) 1787
Warsz. 29 gr. Podstol. owruckie (po śp. Ign. Boczkowskim -Narcyz Popiel, dep. Tryb. Lub. (nr. 104)

132 (Gazeta Warszawska) 1787
Warsz. 26 gr. Bracia szukają zagin. od 1776 r. Wojciecha Zakrzewskiego, syna Piotra Z. miecznika nowogr. i Felicjanny z Łukawskich. Miałby lat 38. Wychow. w woj. krak., w pow. proszewskim, we wsi Kitanach pod Przemykonem. (s. nr. 103)

133 (Gazeta Warszawska) 1787
Warsz. 1787.26/12. Zmarła w stol. Ewa z Ponińskich Łuszczewska, kasztelanowa rawska. (nr. 103)

134 (Gazeta Warszawska) 1788
9 st. Warsz. Chor. ziemi Bielskiej woj. podl. (po dobrow. złoż. przez Jana Kruszewski) -Wojc. Jarużelski stoln. stoln. po nim tej ziemi -Ludw. Kruszewski, szamb. (nr. 3)

135 (Gazeta Warszawska) 1788
Z północy przed uroczystością Trzech Króli zmarł w Warsz. Stan. Hier. Potkański, opat komandatariusz sulej., scholastyk płocki, kanonik pułt., lat 84. Pięć razy na Tryb. Kor. z jednej kapituły płockiej. Ur. 1704.1/2. (s. nr. 3) Pochow. (w przeszły czwartek przez 16 st.) w kośc. dominikanów na Nowym Mieście. W kat. płockiej był 52 lata, a w kolleg. pułt. 61 l. Opatem sulej. został po Marcinie Załuskim, bisk. drazneńskim, sufrag. płock., ex sekret. W. Kor., infuł. łaszczowsk., prob. koadj. płock., książe Sieluński, kośc. kobylskiego fundator, który w 1763 wstąpił w Rzymie do Soc. Jezu. (s. nr. 5)

136 (Gazeta Warszawska) 1788
Warsz. 23 st. Szefostwo reg. piesz. W. X. L. (po śp. ks. Ksaw. Massalskim, linia z Świeckich, zmarł bezpotom. w kwiecie wieku) -Ksaw. Niesiołowski, wojewodzic nowogr., brat ciot. zmarłego (nr. 7) Chorąstwo woj. lub. (po śp. Ant. Suchodolski) -Ign. Poniatowski, gen. major wojsk. kor.; Horodn. włodzim. w woj. woł. (po śp. Ign. Wierzbickim) -Dubiecki (s. nr. 7) Warsz. 26 st. Strażn. wilkomirskie (po śp. Janie Dobużyńskim) -Józ. Kuczewski; mieczn. połock. (po dobrow. rezygn. Józ. Obrąpalskiego) -Ant. Korsak, stolnikowic połocki. (nr. 8)

137 (Gazeta Warszawska) 1788
1787.18/12. pogrzeb w kośc. kapuc. w Łomży Ign. z Przyimy Rawicz Przyimskiego, podkom. ziemi łomż., kaw. ord. s. Stan., przedtym przez lat 48 star. łomż. Funkcje pos. na warsz. i grodz. Sejmy 7 razy. Lat 83 wiek. Zmarłego prowadzono z dóbr dziedz. Jelonk, o 5 mil od Łomży (s. nr. 8)

138 (Gazeta Warszawska) 1788
Warsz. 30 st. Skarbn. wiślickie w woj. sandom. (po rezygn. dobrow. Bobrzykowskiego) -Olechowski; podcz. pilźnińskie w woj. sandom. (po dobrow. rezygn. Stan. Kuczkowskiego) -Augustyn Popiel (nr. 9) sprost. nr. 10 Podstar. lubelskie (po śp. Suchodolskim, chor. woj. lub.) -Stan. Trzciński, łowczy lub. (s. nr. 9) Warsz. 2 lut. Siedlicki, kaszt. połocki -ord. Orła Biał. (s. nr. 10) Warsz. 9 lut. Star. gr. inowrocł. (po rezygn. Brzezińskiego -Kaz. Albin Sokołowski, chorążyc kruświcki; stoln. czerniech. (po rezygn. Arnolda Radzimińskiego) -Józef Radzimiński; Burgrabstwo zamku krak. (po śp. Pawle Zielińskim) -Jan Nepom. Dembski; burgrab. także zamku krak. (po rezygn. Aleks. Remiszewskiego) -Ant. Sikorski (nr. 12)

139 (Gazeta Warszawska) 1788
Ogłoszenie z 9 lut. Poszuk. Kwiryn Czarnecki, syn śp. Wawrzyńca, stoln. inow., podstar. gr. łęcz. i Marianny Bykowskiej, dziedzica m. Strykona w woj. łęcz. i innych znacznych dóbr w Wlkp., zmarłego od lat 4-ch. matka nie żyje. Kwiryn przeszło 26 lat temu był wysłany ze swej ochoty za granicę do wojska pruskiego. W początkach zostawał pod komendą gen. prusk. Zastrow. Wiadomości do rodz. stryja do Nowej Wsi Grzegorza Czarneckiego wojskiego łęcz., w woj. łęczyckim mieszk. (s. nr. 12)

140 (Gazeta Warszawska) 1788
Warsz. 13 luty. Burgrab. zamku krak. (po śp. Stan. Goczałkowski) -Szymon Chwalibog, pis. gr. krak.; podcz. ziemi nurskiej (po śp. Rochu Czarnowskim) -Jan Zambrzycki, podstoli tej ziemi; podstol. po nim -Aleks. Zieliński, stolnikowicz łomż. (s. nr. 13) Warsz. 16 lut. Chor. pow. rypińskiego (po dobrow. złoż. przez Piotra Paprockiego) -Józ. Ośniałowski, stoln. tego pow.; stoln. ziemi dobrz. (po postąp. Jana Ośniałowskiego na star. gr. bobrownickie) -Józ. Chełmicki, podcz. tej ziemi; stoln. ryp. (po Józ. Ośn. p. wyżej) -Tomasz Chełmicki wojski większy dobrz.; podcz. dobrz. (po Józ. Chełm jw.) -Ign. Murzynowski podstoli ryp.; podstol. ryp. po nim Antoni Nałęcz, łowczy tego pow.; łowiectwo ryp. po nim -Paweł Paprocki, chorążyc tego pow.; wojstwo większe dobrz. ( po postąp. Tom. Chełm. na stoln. j. w.) -Jan Kuczkowski wojski większy ryp.; wojstwo większe rypińskie po nim -Łuk. Ośniałowski (s. nr. 14)Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona3456[7]891011Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników