Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona6789[10]11121314Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Gazety > XVIII wiek
181 (Gazeta Warszawska) 1788
Z ogłosz. 15 list. Zygmunt Koźmiński, syn nieżyj. Michała K. i Kunegundy Bułakowskiej. W 1749 bawił jeszcze u śp. Macieja K. woj. kal. Był wysłany przez niego z Wlkp. na Ruś do dóbr miast. Zurawny w pow. zydacz. w woj. ruskim. Miał się żenić z wdową Popielową. (s. nr. 92)

182 (Gazeta Warszawska) 1788
Z Zasławia. Dn. 30 paźdz. pogrzeb zmarłego w dn. 25 paźdz. Antoniego Tomkowicza, stolnika nowogrodzkiego, odprawiony w tut. kośc. misjonarzy. Miał lat blisko 70. Był synem Michała T. stolnika orsz., rotm. Kaw. Nar. Lit., stronnika Stan. Leszczyńskiego. Żonaty z Marianną hr. na Skrzynnie Duninową, kasztelanką radomską i siostrą rodz. niedawno zm. Fryderyka Piotra hr. na Skrzynnie Dunina, star. zatorsk., a stryj. rodzoną ks. Barbary Songuszkowej, marsz. W. W. X. L., przeżył z nią lat 30 i miał z nią 2 synów i córkę. (dod. karta za s. nr. 94) Zmarł w Warsz. 27 list. w wieku lat 62 ks. Gabriel Wodziński, biskup smol., kaw. ord. Orła B. W roku 1759 koadj. Jerzego Hilzena, bisk. smol., który w 1762 r. ustąpił mu (lat 13 przed swą śmiercią) to biskupstwo. Diecezją rządził 10 lat do czasu odpadnięcia tej części kraju do Rosji. (nr. 96) W nr. 100 wymienieni 2 synowcowie Gabriel i Nepomucen Wodzińscy, łowczycowie pow. orłow.

183 (Gazeta Warszawska) 1788
Z ogłosz. 3 grudnia. (poszukiwany) Ur. Józef Zakładzki, syn Michałai Rozalii z/d. Libczyńska. Michał Z. zm. w 1781. Rodz. siostra Józefa Z. -Antonina, teraz ur. Jakuba Truxa żona. (s. nr. 97)

184 (Gazeta Warszawska) 1788
Warsz. 13 grudnia. Mieczn. ziemi stężyckiej (po dobrow. złoż. przez. Ign. Boskiego) -Franc. Dobrzyński. (nr. 100)

185 (Gazeta Warszawska) 1788
Warsz. 17 grudnia. W przeszły czwartek exportacja ciała księdza Mikołaja Siemińskiego, wizytatora misjonarzy. W swojej kongregacji 48 lat. Najprzód był profesorem w wielu semin. diecezj., toż przez kilka lat kaznodz. w chełmińskim par. kośc., dalej asyst. w domu warsz., po tym w tymże domu przez 25 lat proboszczem naostatek 14 lat wizytatorem (równocześnie z probostwem, które zajmował na kilka miesięcy przed śmiercią) (s. nr. 101)

186 (Gazeta Warszawska) 1788
Ogłosz. 17 grudnia Kancelarii Komisji Rzeczyp. Skarbu Kor. Kwarcianej o licyt. królewszczyzn: folwark Krasne w woj. podlask. ziemi bielskiej po śm. ur. Horaty Karski; dwie włóki we wsi Podrzeczanach w tymże woj. i ziemi wakujące po śm. ur. Wojc. Jaruzelskiego (s. nr. 101)

187 (Gazeta Warszawska) 1788
Warsz. 20 gr. Podczastwo opoczyńskie (po śm. Marcina Libiszowskiego) -Kazim. Skorkowski, poseł na teraźn. Sejm z woj. sandom.; horodniczowstwo wojew. kijow. (po śm. Jana Kurowskiego) -Stan. Czajkowski (s. nr. 102)

188 (Gazeta Warszawska) 1788
W Warsz. 28 grudnia zmarła Ludwika z Zybergów Borchowa S. P. R. hrabiny, kanclerzyny W. Kor. Kończyła rok 60 wieku. (ne. 105)

189 (Kurier Polski) 1756
Włyka. Dn. 1755.28/12. chrzest syna i córki Wolańskich, podstolstwa bełzkich. Chrzestni: Hetman W. W. X. L. z Hetmanową W. Kor., Hetman W. Kor. z Hetmanową Wielką W. X. L., ksiądz Wołłowicz, biskup łucki z wojewodziną chełmińską. (nr. 129)

190 (Kurier Polski) 1756
Drezdno 1 st. Chorągiew pancerna postfata ks. Lubomirskiego, podstol. litewsk. Konferowana Szembekowi wojew. inflant. (nr. 130)

191 (Kurier Polski) 1756
Z Piotrkowa (bez bliższej daty, m-c styczeń) zmarł Mostowski, kaszt. płocki (nr. 130). Na imię Teodor (nr. 131). Patrz także dalej Kurier P. nr. 139 W Książnikach pod Pacanowem zmarł 14 st. Russocki jenerał major Wojska Kor. (nr. 131) W Derczycach (wiad. z Opatowa) zmarł 15 st. z Korwinów Kochanowski, kaszt. radomski. (nr. 131) Z Wilna 24 st. Rudminowa, podkomorzyna brasławska z/d. Suszczyńska zmarła w 91 roku życia w Duksztach dobrach podkomorzego brasł. swego syna. (nr. 133) Dn. 1 lutego Łukasz Krzyżanowski, podstoli mozyrski zmarł w Piorkowie, półtrzeciej mili od Opatowa (nr. 134)

192 (Kurier Polski) 1756
Z Dubna de data die 31 stycznia. Chrzest w kaplicy zamk. syna Popielów, star. ceceniowskich. Chrzestni: Załuski bisk. krak. z hetmanową W. K.; hetman W. K. z Leduchowską kasztel. wołyń.; ks. Radziwiłł hetman W. W. X. L. z ks. Czetwertyńską; Rzewuski hetman polny kor. z Leduchowską starościanką włodzimierską; Sapiecha woj. mścisław. z Woroniczową, kaszt. kijowa, Nikodem Woronicz, kasztelan kijow. z Karwicką regentową koronną. (nr. 134) 7 lut. w Ojcowie pod Krakowem wesele pani Łubieńskiej starościny ojcowskiej z Załuskim starostą zawichoskim (nr. 135) Z Piotrkowa 20 luty. Chrzciny córki .... Trzcińskiego deputata starszego rawskiego. Chrzestni: Świdzieński .... woj. rawski z graffową Opaleńską .... marszałkową Tryb. Kor.; .... Zakrzewski płocki starszy z .... starościną wichowską; (nr. 135)

193 (Kurier Polski) 1756
Z Lublina 2 lut. W kośc. par. bochotnickim przeszła na katol. kalwinka pani Teofila z Suchodolskich Piotrkowska miecznikwa urzędowska. Tomasz Piotrkowski, miecznik j. w. przyjmował gości w Czasławicach. (nr. 135)

194 (Kurier Polski) 1756
Z Krakowa. Dn. 15 lut. zmarła Salomea z Czernych Ankwiczowa, stolnikowa krak. W Więcborku 8 lut. zmarła .... Potulicka, wojew. czernichowska, wdowa. (nr. 136)

195 (Kurier Polski) 1756
Z Wilna 16 lut. Wkrótce ma się odbyć akt weselny Zienkowicza, star. łuckiego z panną Barbarą Dulistrowską wojską oszmiańską (136 nr.) Wilno 23 lut. odbył się w przeszły poniedz. Pan młody także gen. major wojsk W. X. L. Zienkowicz bisk. wil. jest stryjem Pan pisarz W. X. L. jest wujem panny młodej (mr. 137) W Skierniewicach w sobotę 28 lut. akt wes. Barbary Komorowskiej, stolnikówny bełzkiej z Józ. Dąmbskim, kasztel. kowalskim. Synowica prymasa. (nr. 137) Z Warsz. 10 marca. Ślub Tadeusza Roztkowskiego, mieczn. łomżeń., star. ostrowsk. z panną Antoniną Janowską podczasznką chełmską. Z Kozłowa 5 marca. Mogilnicki starosta nieszawski, regimentarz komendy w wojsku partii w Wielkopol. i pruskich województwach. Ma dobra Prażmów. Matka jego żony Siemianowska, kaszt. wieluńska (zam. zdaje się w Kozłowie). Wydał w Kozłowie starszą córkę .... za .... Bagniewskiego, stolnika inowłodzk., który posiada dobra Slo(e)szyn, cztery mile stąd. (nr. 138)

196 (Kurier Polski) 1756
Ze Lwowa 23 lut. W kośc. karmel. trzew. Konwentu Większ. akt pogrzebu Onufrego Stadnickiego, mieczn. halickiego star. byszowskiego. Pozostała małż. .... z Szołdrskich Stadnicka (nr. 138) Z Płocka 28 lut. pogrzeb Teodora Mostowskiego w kośc. ratowskim bernard. 12 lutego. Podziału dóbr po ojcu dokonał jako starszy brat ksiądz Maciej Mostowski deput. Tryb. Kor. z kapituły płockiej. Majętność Mostowa z przyległ., Gnojna z przyległ. księdzu płockiemu i oberlejtnantowi. Majętność Siemiatkowa z przyległ. -starościc. piotrkowskiemu (który zaprasza np. do Kudzborka) nr. 139

197 (Kurier Polski) 1756
W Krystynopolu 28 lut. ślub .... Mniszka, star. mostowskiego, rotm. i pułk. wojsk kor. JKM. i Rzecz. z Anną Potocką wojewodzianką wołyń. ex subalternofhoro siostrą rodz. .... star. krasnostawskiego. Intercyza robiona w Krasiczynie z matką Potocką z/d. Ogińską. (nr. 139) Z Radomia 1 marca. Akt weselny Granowskiej, starościanki gostyńskiej z .... Pruskim, cześnikiem kijow. (nr. 139) Z Lublina 29 lut. Dwa mariaże w Krasnymstawie: .... Miączyński, wojewodzic czerniech., star. kamienopolski z panną Katarzyną Potocką, starościanką krasnostawską starszą. .... Krasiński, star. nowomierski z panną .... Potocką, starośc. krasnost. młodszą. (nr. 139)

198 (Kurier Polski) 1756
Z Warsz. 14 marca. W dobrach brata swego sufragona płockiego, stąd 2 mile, zmarł .... Załuski, star. sulej. (nr. 140) Dn. 25 marca w dobrach swoich Wisznicach zmarła .... z Sanguszkow. Sapieżyna, wojewodzina brzeskat. lit.

199 (Kurier Polski) 1756
31 marca z Warsz. Patent na oberstleintn. przy kawal. otrzymał Józef de Riacour, konsyljarz wojenny, syn śp. Józefa Benedykta de Riacour, kapitana? w regim. konnym buławy W. K. (nr. 140) Także Ryaucour (nr. 153)

200 (Kurier Polski) 1756
Dnia 30 marca w Maciejowicach .... Potocka, starościna nowosielska powiła syna (nr. 142) Wiad. z Warsz. Jest z domu Sułkowska. Zmarła po połogu 13 kwietnia w Maciejowicach. Syn żyje (nr. 144)Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona6789[10]11121314Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników