Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona9101112[13]14151617Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Gazety > XVIII wiek
241 (Kurier Polski) 1756
8 grudn. z Lwowa. Export. do kośc. śp. .... Zawadzkiego, chor. owruckiego, gen. wojsk JKM. i Rzecz. Pozostała żona z/d. Pawłowska (nr. 179) 21 list. z Witebska. W hrabstwie swym Lubawiczach 10 list. zmarła .... z Kopciów Załuska kuchmistrzowa W. X. L.

242 (Kurier Polski) 1756
Specyfikacja urzędów i królewszczyzn ...adie 28 octobris roku 1756. (ogłosz. w Kurierze po datą 29 grudnia) Województwo pozn. -Stan. Potocki, woj. kijow. woj. kijow. -Franc. Salery Potocki, woj. wołyń. woj. sieradzkie -....Dąbski, podczaszy koronny woj. wołyńskie -.... Ossoliński, chor. nadworny, kor. kasztelnia poznańska -.... Grudziński, kaszt. gnieźn. kasztelnia gnieźnieńska -....Zbijewski, kaszt. nakielski kasztelnia nakielska -.... Gajewski, starosta kościański kasztelnia sanocka -.... Zakrzewski kasztelnia warszawska -.... Sołtyk, kasztelnic lubelski, starosta radziejowski kasztelnia nowogr. -.... Chreptowicz, kaszt. brzeski lit. kasztelnia radomska -.... Moszyński podstoli sandom. kasztelnia płocka -.... Zboiński, chor. dobrzyński kasztelnia chełmska -.... Komorowski, podkom. chełmski kasztelnia elbląska -.... Skorzewski, genarał kasztelnia ledzka -.... Miaskowski, star. gembicki, kasztelnia inowłocka -.... Ustrzycki, kasztelnic lwowski podstolstwo W. X. L. -.... Rzewuski, szambelan podczastwo W. X. L. -.... Massalski, star. wołkowyski kustosz koronny -.... Podoski, kanonik gnieźn. podczastwo koronne -.... Czacki, star. nowogrodzki chorąswto nadw. W. X. L. -.... Miaskowski, chor. kaliski chorąstwo kaliskie -.... Niegolewski, stolnik pozn. stoln. pozn. -.... Turno stolnik kaliski stolnik. kaliskie ... Miaskowski podstoli pozn. podstolstwo pozn. -.... Rydzyński, star. dembski podkomorstwo inowłock. -.... Mirosławski, star. klecki łowiestwo sandom. -Teodor Zieliński, stolnnik. płockie -.... Dembowski, łowczy zawskrzyński łowiecwto zaskrzyńskie -.... Zakrzewski burgrabstwo Zamku Krak. -.... Łęntowski chorąstwo dobrzyńskie -.... Zboiński, łowczy dobrzyński łowiectwo dobrzyńskie -.... Paprocki, skarbnik dobrzyński skarbnikowstwo dobrzyńskie -.... Chalinski miecznikowstwo dobrzyńskie -.... Nałęcz podstolstwo kruszwickie -.... Podczaski miecznik. latyczowskie -.... Suszczewicz miecznik. halickie -.... Niewęgłowski podczastwo brzeskie kuj. -.... Dąbski, chor. inowrocł. starostwo radomskie -.... Szydłowski lp. 262 wym. jest Granowski cześnik. kowalewski -.... Zakrzewski podstolstwo czerskie -Józef Orlewski skarbnik. kijowskie -.... Pruszyński, stolnik starodubowski skarbnik. czerniech. -.... Benikowski cześnik. warsz. -Seweryn Szydłowski wojstwo sanowskie -.... Bukowski s-stwo lubaczeńskie-Jan Piaskowski s-stwo wielatyczewskie -Marcin Jałowicki s-stwo daniczewskie -Józef Stecki s-stwo hadzieckie -Tadeusz Przyłuski gen. majorstwo infant. kor. -ks. Marcin Lubomirski królewszczyzna Tuczno w woj. inowłockim -.... Komierowski j. w. Sroki, Buki, Bakoszyn w woj. kijow. -.... Trzciński, podczaszy sochacz. j. w. Polędno w woj. pomorsk. -Adam Podoski j. w. Ciukowa, Dąbrowa, Karaczkowie, Bieła, Koniuszki w woj. podolsk. -.... Małachowski, krajczy kor. j. w. Bieniec w woj. sieradz. -.... Płoszczyński, regent kor. (nr. 180)

243 (Kuryer Polski) 1757
Warsz. 5 st. woj. malborskie -Czapski ...., star. kościerzyński, który w przeszłą niedz. składał przys. (nr. 1)

244 (Kuryer Polski) 1757
Dn. 1756.26/12. zmarła w starostwie jałowskim Joanna z Putkamerów Horaimowa, podkom. wileńska (nr. 1) Dn. 1756.20/12. zmarł hrabia na Działyniu i Kościelcu Działyński Jakub woj. malb., kaw. ord. Orła B. Pogrzeb w Gnieźnie 15 lutego (nr. 9) Opis pogrzebu w dod. do nr. 12 (lp. 265) 24 st. z Rosien. Akt pogrzeb. tu Ludwika z Bończe i Teresy z Komorowskich Sienickich, ciwonów retowskich, pułk. JKM. Syn jej ksiądz Jan Szemiotth, prałat żmudzki, proboszcz szachowski (dod. do nr. 1)

245 (Kuryer Polski) 1757
12 st. z Warsz. Podkomorzymi zostali Rogaliński .... i Mielżyński, kamerjunkrzy oraz Krasiński, kasztelanic zakroczym. starostwo halickie cum jurisdictione postfacta Potockiego ...., wojewodzica kijowsk. -Mnieszech ...., podkom. W. X. L. chorąstwo ziemi wiskiej -Karwowski ...., stolnik wiski. stolnik. wiskie -Świderski ...., podczaszy. podczastwo wiskie -Rakowski ...., sekret. piecz. większ. kor. podczastwo ziemi zakroczym. -Szydłowski ...., podstoli zakroczym. podstol. zakroczym. -Kicki ...., major art. kor. skarbnik. ziemi ciechan. -Łopacki ...., kasztelanic zakroczym. stolnik trembowelskie (po przejśiu Borysławskiego .... na chorąstwo -Wisłocki ...., łowczy buski. stolnik. brzeskie kuj. -(po rezygn. dobrow. Andrzeja Cieńskiego) Cieński ...., jego syn. pułkown. w wojsku kor. -Krzyżanowski Andrzej chorąstwo pilźnieńskie (po dobrow. rezygn. Odrzywolskiego) -Romer. podczastwo pilźn. -Romer ...., łowczy tego pow. łowiectwo pilźn. -Rogaliński łowiectwo bracławskie (po śm. Michałowskiego ....) -Saszkiewicz (nr. 2) 19 st. z Warsz. cześnik. kruświckie -Iwiński ...., łowczy nowogr. łowiectwo inowrocł. -Biesiekierski pisarstwo najwyższe Skarbu Nadwornego (po złożeniu przez Kicińskiego .... star. krzeczowskiego ze względu na posunięty wiek) otrzymał Zapolski ...., wojski ziem czerskiej (nr. 3)

246 (Kuryer Polski) 1757
14 st. z Opatowa. Dn. 9 st. zmarł w dobrach swoich Balicach Piegłowski ...., star. srubski, stolnik wiśl. (nr. 3)

247 (Kuryer Polski) 1757
26 st. z Warsz. Pułkown. w reg. kor. królowej otrzymał Mniszech ...., starosta jawor., syn podkom. W. X. L. po rezygn. Bentkowskiego (nr. 4) 2 lut. z Warsz. Kasztel. kaliska (po niedawnej śm. Chlebowskiego) -Miaskowski ...., chor. nadw. kor. chor. nadw. kor. -Mniszech ...., star. masłowski. star. liwskie -Karczewski ...., star. budziszew. (nr. 5)

248 (Kuryer Polski) 1757
Dnia 17 st. we Lwowie (ma kontraktach) Kasztelanowa inowłocka Ustrzycka powiła córkę. która dostała imiona Izabela, Katarz., Marta. Chrzciny u woj. podlaskich .... Chrzestni: woj. podl. z Kosakowską ...., kaszt. kamińską; Mniszech ...., podkom. W. X. L. z woj. podlaską .....; kaszt. bracławski .... z mieczn. koronną .....; Zamoyski ...., star. rostocki z Konarską ...., kaszt. biecką. (nr. 5)

249 (Kuryer Polski) 1757
4 lut. z Pozn. W przeszłą niedzielę wesele w dobrach pani Bielińskiej ...., kaszt. śremskiej, Zakrzewskiego ...., kaszt. sąteckiego z panią Tworzyańską ...., kaszt. międzyrz., wdową. (nr. 7)

250 (Kuryer Polski) 1757
20 st. z Mohilowa. Z okazji przybycia do Bychowa podkancl. W. X. Lit. ..... (w tych dniach) podana mi wiadomość, że król podpisał mu przywilej na star. mścisławskie (nr. 7)

251 (Kuryer Polski) 1757
17 st. z Budy. W dzień Boż. Nar. zmarła w dobrach swoich Katolinie Barbara Skorulska, chorążyna pow. kowieńsk. Egzek. test. wymieniony Oskierko ...., star. miaciol.ki (nr. 7) 23 lut. z Warsz. podana śmierć dworzanina król Anton. Turno, wojsk. kalisk., po którym wojstwo dane Janowi Swinarskiemu. Cześn. ziemi stężyck. otrzymał Treter (nr. 8). Patrz lp. 254 Dn. 14 lut. pogrzeb w Sochaczewie Walentego z Łuszczewa Łuszczewskiego, podkom. soch. (nr. 8)

252 (Kuryer Polski) 1757
11 lut. z Pozn. W Wyszynie było wesele Mielżyńskiego ...., kasztelnica śrem. z panią Raczyńską, kaszt. sątecką, wdową (nr. 8) 1 lut. z Opatowa. W dobrach Grabowskiego ...., star. czechowskiego akt weselny Grabowskiego ...., szamb. JKM. i pułk. gwardii kor. z panną Zieleńską, stolnikówną chęcin. (nr. 8)

253 (Kuryer Polski) 1757
15 lut. z Podłużyc. Dnia wczoraj. chrzciny syna .... Oczesalskiego, podcz. łomż., porucznika hus. znaku JMci pana Ordyn. Zamoysk. Chrz.: Mogilnicki ...., star. nieszawski, regimentarz komendy wojska kor. w partii Wlkp. ze swoją żoną .... oraz Rychłowski ...., podcz. sieradz. z Szałoską ...., podczaszyną piotrkowską, rodz. siostrą porucznika (nr. 8)

254 (Kuryer Polski) 1757
Luty 27 z Grodna. Wyprow. tu śp. Samuela Skirmunta podstarościego grodzieńsk. Herb serce z dwiema strzałami po bokach i mitrą na górze. Wymieniona pani z Jundziłłów Skirmuntowa (dod. przy nr. 8) Z Gdańska. Dnia 5 lut. zmarł Antoni Turno, wojski kaliski. Akt pogrz. w Gdańsku trwał dwa dni od 27 lut. Z napisu na blasze -dworzanin dwóch królów. Bezżenny (dod. prz nr. 8) patrz l. p. 251

255 (Kuryer Polski) 1757
Marca 2 z Warsz. Z okazji noclegu królewiczów 28 lut. w Rawie doręczono order Orła B. Hieronimowi hr. na Żywcu i Pieskowej Skale Wielopolskiemu ...., koniusz. kor. (nr. 9)

256 (Kuryer Polski) 1757
Z Warsz. Dnia 25 lut. zmarła Marianna Turska podstol. piotrkowska (nr. 9) Ze Lwowa. Po śmierci księdza Stefana Humieckiego, dziekana kamienieckiego, kan. archikat. lwowsk. wprowadz. na tę kanonię 14 lut. Józef Krzyżanowski, kan. kat. kamieniecki (nr. 9) Patrz także niżej lp. 258

257 (Kuryer Polski) 1757
Luty 21 z Wilna. Akt tu weselny Wołłowicza star. purwieńskiego z panną Ważyńską, skarbną lit. (nr. 9)

258 (Kuryer Polski) 1757
Ksiądz Humiecki zmarł 9 stycznia w Wońkowcach. Podane jest imię Szczepan. Był także kan. łuckim. Eksport 9 st. w Kamieńcu Podolsk. (nr. 9) patrz l. p. 256

259 (Kuryer Polski) 1757
Luty 25 z Nieświeża. Brzostowski ...., star. dangowski ma siostrę pannę Brzostawską pisarzównę lit. (nr. 10)

260 (Kuryer Polski) 1757
Luty 23 ze Lwowa. Kompromis we wsi Kurowicach między Borkowską ...., kaszt. gostyńską, matką oraz Jerzym na Grudku etc. Duninem Borkowskim, star. radelickim (radoliński?), synem a panem z Olszewa Olszewskim ...., star. taborowskim, dziedz. dóbr Klucza Wyzlańskiego. Dotyczy sum na te dobra importowanych. Przysądzona jest suma 300 tys. złp. do oddania Borkowskim (nr. 11)Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona9101112[13]14151617Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników