Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2345[6]78910Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Gazety > XVIII wiek
101 (Gazeta Warszawska) 1787
Warsz. 22 kw. Chor. woj. sandom. (po śp. Mich. Leszczyńskim -Leon Kochanowski, stoln. sandom.; stoln. j. w. -Jan Sołtyk, podcz. tegoż woj.; burgr. zamku krakowskiego (po śp. Stan Chwalibogu) -Zieliński. (s. nr. 32) Warsz. 25 kw. Dn. 17 kw. w piątek ślub Zboińskiego kasztelana raciąskiego z p-ną Grabieńską starościanką stężycką, rodz. siostrzenicą kancl. W. Kor., woj., mazow. i referendarza w. kor. Małachowskich. (s. nr. 33) Chor. ziemi liwskiej (po śp. Ign. Zielińskim) -Mich. Cieszkowski stoln. liwski; stoln. j. w. -Stef. Zambrzyckiemu, cześn.; cześn. tej ziemi -Józ. Grzybowski szamb. (s. nr. 33)

102 (Gazeta Warszawska) 1787
z Sandom. W Pętkowicach 12 kw. zmarł w wieku 97 lat. Mich. Leszczyński chor. i podstarosta gr. sandom., kaw. ord. s. Stan. Był kilka razy posłem na Sejm i deput. na Tryb. Kor. Piastował różne obywat. stopnie w wojew. sandom. Pochow. w kośc. reform., (których przez 25 lat był syndykiem) (nr. 34)

103 (Gazeta Warszawska) 1787
Warsz. 5 maj. Wojstwo większe woj. sandom. (po postąp. Ant. Karskiego na łow. tego woj.) -Gabr. Popiel, miecznik woj. j. w.; mieczn. j. w. -Kar. Kochanowski, wojski mniejszy; wojstwo mniejsze -Ant. Niemirzyc, skarbnik; skarbn. pilźnińskie (po dobrow. rezygn. Andrz. Wiesiołowskiego) -Mikołaj Siedlecki, łowczy tego pow.; Pisarstwo ziem. woj. czerniech. (po śp. Janie Chorzewskim) - Franc. Janiszewski, pisarz ziem. czerniech! (s. nr. 36)

104 (Gazeta Warszawska) 1787
Warsz. 12 maj. ur. Joanna, żona ur. Rocha Umiastowskiego i Marianna panna, córki nieżyjących ur. Grzegorza Jasińskiego i Katarz. Gotardowny Regulskiej, poszukują brata rodz. Gabr. Jasińskiego, o którym niema wiadom. od 20 lat, gdy podczas rewolucji w kraju oddalił się od rodziców, zam. w dobrach swoich Regułach w ziemi warsz. (s. nr. 38)

105 (Gazeta Warszawska) 1787
Warsz. 30 maja. Ksiądz Paweł Brzostowski złożył referendarię W. X. L. Otrzymał ją ks. Hugo Kołłątaj; kan. krak. W r. 1777 był wezwany przez Kom. Eduk. na wizytatora Akad. Krak. Zreformował ją wg. przepisów Komisji w ciągu 6 lat. Po podnies. akademii do tytułu Szkoły Gł. i poruczeniu jej powsz. dozoru szkół w Polsce pierwszy sprawował przez lat 4 urząd Rektora General. w Koronie. (nr. 43)

106 (Gazeta Warszawska) 1787
Z Czajkówki 14 maja. Chrzest w tut. dworze syna Lenkiewiczów, cześnikostwa zwinogrodzkich, star. praniatyńskich, a wnuka pani tego miejsca z Dzierzbickich Michałowskiej, łowczyny zwinogr., wdowy. Chrz.: Naruszewicz, bisk. koadj. smoleń., pisarz W. Lit. z Podoską kaszt. dobrzyńską; Rybiński, podkom. kij. z Paulą Rybińską, szamb., swoją synową; Rybiński, szamb. z Wąsowiczową, szamb.; Wąsowicz z p-ną Podoską kasztelanką (s. nr. 44)

107 (Gazeta Warszawska) 1787
Z Białej 29 maja. Przeniesienie ciała śp. ks. Anny z Micielskich Radziwiłłowej, woj. wil., hetmanowej W. W. Ks. Lit., znajdującego się od 1771 r. u filipinów w Gostyniu, które 28-go wywieziono stąd dalej do Nieświeża. (s. nr. 45)

108 (Gazeta Warszawska) 1787
Ze Lwowa 29 maja. Dn. 27-go w Horożanej ślub w pałacu woj. infl. panny Magdal. Bielskiej córki z pierwsz. małż. hr. ..... Rogalińskiej, woj. inflant., z Ignacym hr. Krasickim, syn. Antoniego, kaw. ord. s. Stan., a synowcem rodz. księcia bisk. warm. Wymien.: Kossakowska ..... kaszt. kamien., Cetner ..... ex woj. bełs., ks. ..... Sapiecha ex krajczy lit., hr. Krasiccy rodz. p. młodego z synem Ksawerym, Szeptycka Stan., starośc. z córkami i synami, hr. ..... Łączyńska, ..... Chojecki, deputat stanów i marsz. gal. i lodom., hr. ..... Jaworski, viceprezes, z żoną i synem, hr. ..... Stadniccy z córką, patrz rękopis Siekierzyńska, star. horodelski, ..... Cieński star. dzwinog., ..... Łoś, szamb., ..... Przyłuski, pułk. Kaw. Nar., ..... Łopacki, kasztelanic ciechanow., ..... Siemianowski, skarbn. halic., ..... Zwierzchowski, cześnikowicz kołom., ..... Komarnicki, cześnikowicz owruc. z synem. (s. nr. 47)

109 (Gazeta Warszawska) 1787
Warsz. 20 czerw. Konstancja z Komorowskich Popielowa, kaszt. sandom. zmarła wieczorem w Boże Ciało (z północy) u siebie w rezydencji na skutek wrażenia i wyczerpania w związku z wypadkiem dwóch piorunów wpadłych podczas naboż. w Boże Ciało do kośc. w Wojniowie, djec. krak., pow. sandom., dekan Kunowsk. i własnor. ratowaniem porażonych. (s. nr. 49) Z Opatowa 11 czerw. Pogrzeb u bernard. w/w. Zmarła w dobrach swoich w Chocinowie z dn. 7 na 8 czerwca w wieku lat 45, a małż. 23. Była rodz. synowicą nieżyj. ks. prymasa Adama Komorowskiego. Wymienionych dwóch Popielów: a) wojski, b) podstarosta. (nr. 50)

110 (Gazeta Warszawska) 1787
5 lipca na zamku w Ojcowie Stan. August z...., Załuską, starościną ojcowską trzymał do chrztu Marię Józefę Salomeę córkę kasztel. buskich..... (nr. 56)

111 (Gazeta Warszawska) 1787
Z Warsz. Na generale ks. mazow. dn 15 lipca obrani na Tryb. Kor. deput. p/g. przypad. altern.: z ziemi liwskiej -Mat. Roguski, burgr. gr. warsz.; z ziemi nurskiej -Franc. Godlewski, sędz. gr. nurski Odprawił się pod laską Adama Szelutty, sekr. gab. JKM. (s. nr. 57)

112 (Gazeta Warszawska) 1787
Warsz. 4 sierpn. Podkoniustwo W. X. L. dla Ant. Kobylińskiego, wojs. słonim., który odbywał nieraz funkcje poselskie i deput. oraz przez lat kilkadziesiąt piastował urząd podstarosty słonim.; Wojstwo po nim otrzymuje Wiktor Połubiński, stoln. słonim.; stolnik. otrzymuje Adam Szukiewicz, horodniczy; horodn. otrzymuje Mat. Brodowski, skarbnik; skarbn. otrzymuje Stef. Połubiński, łowczy; łow. otrzymuje Konst. Jundził, mieczny; miecznik. otrzymuje Antoni Szukiewicz, koniuszy; koniuszowstwo otrzymuje Onufry Zawadzki, oboźny; obozieństwo otrzymuje Jan Przecławski, strażn.; strażnik. otrzymuje Marc. Tynkauz, krajczy; krajcz. otrzymuje Józ. Połubiński, szamb. (s. nr. 62)

113 (Gazeta Warszawska) 1787
Warsz. 11 sierpn. W przeszłą środę zmarł tu Szymon Dzierzbicki, wojewoda łęczycki, lat 67. Wdowa Jozefata z Gomolińskich (nr. 64) Pogrzeb w kośc. par. s. Jędrzeja 14 sierpnia. (s. nr. 65)

114 (Gazeta Warszawska) 1787
2 sierpnia zmarł w podeszł. wieku w dobrach Wola Mielecka u swojej siostry Felicjan Konst. Szaniawski, star. małogoski. Był synem Konst. Szaniawskiego, podst. kor. i Anny Ossolińskiej, podskarbianki W. Kor. Wymieniony Stanisław syn zmarłego pan krajczy przeszły kor. (nr. 68) Dnia 17 sierpnia zmarła we Lwowie ..... z Pociejów Humiecka stoln. W. K., lat 71. Ciało odwieziono na Podole do Tynni dla pochow. w kośc. paraf. (nr. 69)

115 (Gazeta Warszawska) 1787
Z Stężycy 13 sierpn. wjazd na star. sąd. stenżyckie Ambroż. Rakowskiego (po dobrow. złoż. Łuk. Bentkowskiego) który zaprosił na podstar. Marc. Chrząnowskiego, cześnika warsz., na sęstwo Kar. Sosnowskiego, na pisarstwo gr. Kaz. Dymińskiego, na reg. Ign. Silurskiego (s. nr. 70) Z Warsz. 5 wrz. Wybrani na Tryb. Kor. deput. z pozn. i kal.: z kapit. gnieźn. Józef Drapowski kan. gnieźn., prezyd. Tr. Kor.; z kapit. pozn. ..... Raczyński, schol. pozn.; z woj. pozn. Michał Krzyżanowski, kaszt. santocki, marsz. Tryb.; z woj. kal. Marcelli Żołtowski, sędz. gr. wschowski; z woj. gnieźn. Kaz. Moraczewski, komor. gran. pozn. (nr. 71)

116 (Gazeta Warszawska) 1787
Z Poznania 27 sierpn. śmierć Zofii z Twardowskich Niegolewskiej podstoliny pozn. w wieku lat 70 (s. nr. 71)

117 (Gazeta Warszawska) 1787
Wyrok regencji JKM Prus Zach. dan w Kwidzynie 1786. 4/5. (Egz. m. i. przy suplemencie nr. 69 z 1786 r.) Zmarły bezpotomnie 1758. 28/10. ur. Józef Bagniewski wojewodzic malborski zostawił dobra szlacheckie (w cyrkule malb.) Waplewo, Waplewko (gross und klein Waplitz) Mieniąt (Meinten), Murayn (Muranon), Polix (Polixen), Ramut (Ramten), Reichanders (Rychandrussów), Schönwiese (Szynwyszy), Sledziowka i Syllendorf, a drugie w cyrk. chełmińskim. Część Wlewska, Zajączkowo inaczej Hasenfeld i Ciechanowo. Dożywocie wdowy, teraz powtórnie zamężnej hr. Sierakowskiej. Dobra w malb. posiadał niegdyś ur. Jan Zawacki, szamb. a w chełm. był dziedzicem ur. Jan Marcin Chełstowski. Potym jedne i drugie dostały się ur. Barbarze, córce w/w. Chełstowskiego, która wyszła za Bagniewskiego. Proklamata nin. wzywa wszystkich mogących rościć pretensje do dziedzictwa, a mianowicie: 1) sukces. i potomków Jana Zawackiego szamb. i starosty: a) Kaz. Zawackiego, kaszt. lub jego synów Jana i Aleksandra, b) Stan. Zawackiego, c) Rozalię Zawacką, d) Konst. Zawacką, zm. (podobno) Pulibowską. 2) j. w. Bartł. Zawackiego, który miał mieć za sobą Zofię Duczymińską. 3) j. w. Wład. Zawackiego: a) Stan. Zawackiego z dziećmi Stanisław i Konstancja, zm. Roba lub ich dzieci Józef, Rozalia, Jadwiga, Barbara, Aleksandra Grabowska z domu Zawacka lub też jej dzieci, b) Ludwik Zawacki lub też jego dzieci z żony z Gosławskich, jak to: Wład., Ludwik. Jędrzej, Jan, Marianna. Eleonora. zm. za ur. Steffensem, Konstancja, c) Florian Zawacki. 4) j. w. śp. Fryd. Zawackiego (c. d. notatki z 1786 r.) 5) j. w. Zofii Zawackiej. 6) j. w. Heleny Zawackiej zam. (podobno) Zieleńskiej. 7) j. w. Jana Marcina Chełstowskiego i Konstancji z/d. Zawackiej względnie, jeż. bezpotomnie zeszli. 8) j. w. Doroty z Chełstowskich Zakrzewskiej: a) Stan. Z., b) Ant. Z. lub onego dzieci: Bartł., Franc., Józef, Michał, Piotr, Domicella, Felicjanna, Eufrozyna, c) Józef Z., d) Zuzanna Z., e) Jadwiga Z. 9) j. w. Ludwika Chełstowskiego: Franc., Jan. Jan Nepom., Ludwik, Katarzyna Chełstowscy.

118 (Gazeta Warszawska) 1787
Warsz. 15 wrz. Pis. ziem. woj. czerniech. (po postąp. Franc. Janiszewskiego na sęstwo ziem tego woj.) -Makary Iwanicki, sędzic ziem. włodzimirski (s. nr. 74)

119 (Gazeta Warszawska) 1787
Z ogłosz. z 15 wrz. Ur. Jakub Życki i żona ur. Wiktoria Mieszkowska. Ślub był w r. 1774 w kośc. par. wrociszewskim (s. nr. 74)

120 (Gazeta Warszawska) 1787
Warsz. 26 wrz. Kaszt. elbląska) po śp. Jak. Przebendowskim) -Walenty gozimirski, stoln. ziemi wschowskiej; stoln. wschowskie -Felician Niegolewski, starosta powidzki, dep. Tryb. Kor. Lub.; sęstwo ziem. nurskie (po śp. Dominiku Zembrzuskim) -Ant. Godlewski, podstar. gr. Ostrowski. Wojstwo większe nurskie (po śp. Janie Swinołęskim) -Wiktor Staniszewski (s. nr. 77)Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2345[6]78910Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników