Przeglądanie 694 pozycji zakresu Laborscy - Lisieccy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12[3]4567Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Laborscy - Lisieccy
Laskowniccy h. Topór
Synowie Włodka i Wiatrowskiej: Maciej, Michał i Jan, dziedzice w Wiatrowie, mieli w 1499 r. sprawę z Mikołajem Krzyszkowskim (Kc. 8 k. 6v, 26v, 27v). Córki: Jadwiga, Małgorzata i Zofia, niezamężne, kwitowały 1521 r. swoją matkę z 400 zł zapisanych im sposobem wyderkafu na Wiatrowie (P. 867 k. 436v). Z nich Jadwiga wyszła t. r. za Łukasza Cienińskiego.

Maciej L. cz. Wiatrowskioraz jego dwaj bracia mieli w l. 1501-1502 sprawę z Mikołajem Mścichem z Ludomia o 23 grz. pochodzących z sumy 70 grz. posagowej ich babki Dobrochny, oprawionej jej na części Ludomia przez Dobrogosta Ludomskiego (P. 24 k. 20, 65v). Żył jeszcze 1526 r., kiedy to jego i jego brata Michała, jako zastawnych posesorów Dębogóry i Dobieszewa, pozwała Petronella z Oporowa, wdowa po Janie z Donaborza, kasztelanie rogozińskim (Kc. 2 k. 109).

Michał L., czasem zwany Wiatrowskim, drugi syn Włodka i Prusieckiej, wspólnie z braćmi miał w 1508 r. termin z Janem Rawskim (Kc. 8 k. 111). W 1518 r. na połowie Dobieszewa i Brzezna w p. kcyń. oraz sumy wyderkowej zapisanej kiedyś ojcu przez Jana z Donaborza, starostę nakielskiego, oprawił posag 150 zł żonie swej Annie Gliszczyńskiej, córce Jan (P. 1392 k. 239). Jego drugą żoną była Anna Zdzarowska, córka Wincentego, której w 1521 r. oprawił 300 zł posagu na połowie Wiatrowa (P. 1392 k. 379). Żyła jeszcze w 1526 r. (Kc. 2 k.109).

Jan, trzeci syn Włodka i Prusieckiej. Jadwiga, wdowa po Abrahamie DOmasławskim, winna była w 1499 r. zapłacić mu winę, bowiem nie zrezygnowała mu dwóch kmieci osiadłych w Wielkim Domasławiu (Kc. 8 k. 11v). Chyba ten sam Jan L. nabył wyderkafem 1511 r. od Stanisława Krzyszkowskiego części wsi Łoskuń w p. pozn. (P. 786 s. 269). Jan, syn Władysława, żył jeszcze w 1518 r. (Kc. k. 144v). Zob. tablicę.

Włodek L., jeden z poręczycieli 1503 r. za Jana z Donaborza, kasztelana rogozińskiego, wobec Jana Rakowskiego (N. 146 s. 354). Anna, w r. 1510 żona Władysława Sapieńskiego, nazwana córką Władysława L.,

Laskowniccy h. Topór (Pałuka)
@tablica

chyba właśnie tego nie Włodka Wiatrowskiego, bo pod r. 1510 wymienianego bez zaznaczenia, że już nie żył (P. 786 s. 241).

Laskowniccy z Małej Laskownicy
Laskowniccy z Małej Laskownicy w p. kcyńskim, stanowili odgałęzienie dziedziców z Brzozy w p. pozn. (zob. Brzoscy)

Wawrzyniec Gardzina z Brzozy, Brzoski ożenił się z Anną Laskownicką, córką Mikołaja (zob. wyżej), której na połowie Brzozy oprawił w 1450 r. posag 150 grz. (P. 1381 k. 88; 18 k. 60v). Anna w 1464 r. kwitowała Wincentego, Andrzeja i Jana, braci niegdy z Piotrkowic, ze swej oprawy na Brzozie i Niepruszewie (P. 19 k. 60v). Wawrzyniec był burgrabią kcyńskim w l. 1457-1473 (G.). W 1468 r. zeznał dług 6 grz. Mikołajowi z Miłosławia, miecznikowi kaliskiemu. Pisany wówczas z Małej Laskownicy (G. 8 k. 15v). Zobowiązał się 1469 r. zrezygnować Wincentemu z Brzozy całą wieś Brzozę i piątą część w Niepruszewie, odziedziczone po śmierci swej bratanicy Katarzyny, córki Wojciecha z Gardziny z Brzozy, zaś ów Wincenty wraz z bratem Andrzejem zeznali wspólnie 50 grz. długu żonie Wawrzyńca, Annie z Małej Laskownicy (P. 18 k. 234, 237). Wezwała ona 1470 r. tego Wincentego do uiszczenia 30 grz. (P. 854 k. 37v). Wawrzyniec skwitował 1471 r. po śmierci tego Wincentego jego brata Andrzeja, dziedzica Brzozy, z 70 grz., o które go przypozywał (P. 20 k. 108v). Anna, wdowa po Wawrzyńcu Gardzinie L., zapisała 1494 r. sumę 48 zł w. swemu zięciowi Janowi Sławińskiemu tytułem posagu za córką swą Dorotą (Kc. 8 k. 60). Synowie Wawrzyńca: Wincenty, Jan i Mikołaj, dziedzice w M. Laskownicy, pozwali 1501 r. Mikołaja Mścicha z Ludomia (P. 24 k. 20). Z tym Mikołajem toczyli 1502 r. sprawę o należącą się im z Ludomia trzecią część spadku po matce Annie L. (P. 24 k. 37v).

I. Wincenty L., syn Wawrzyńca Gardziny i Anny, mąż Małgorzaty Modliszewskiej, która w 1510 r. pozwała swego przyrodniego brata Wojciecha Kołybskiego o wygnanie jej z części Modliszewa i Łabiszyna w p. gnieźn. (P. 863 k. 284v). Wincenty żonie swej a córce Macieja Modrzewskiego, oprawił w 1512 r. na połowie swej części w Laskownicy posag 133 grz. (P. 786 s. 358). T. r. od swego brata Jana L. kupił za 150 grz. trzecią część w Laskownicy (ib.), a w 1516 r. połowę części kupionej od Jana sprzedał za 50 grz. bratu Mikołajowi L. (P. 1392 k. 67v). Nie żył już w 1522 r., kiedy wdowa po nim Małgorzata Modliszewska, już 2-o v. żona Grzegorza Kozielskiego, była procesowana przez Wojciecha z Grodny (Kc. 2 k. 72v). T. r. Małgorzata swoją oprawę na połowie części Laskownicy wyderkowała za 150 grz. Maciejowi Łukowskiemu (P. 1392 k. 449v). Żyła jeszcze chyba i w 1539 r. (G. 335a k. 233). Synów Wincenty miał trzech: Jana, Macieja i Wawrzyńca, którzy w r. 1525 jako niedzielni dziedzice w Laskownicy pozwali swego stryja Mikołaja o wygnanie ich z ojcowizny w tej wsi (Kc. 2 k. 38). O Macieju nie wiem nic więcej.

1. Jan, syn Wincentego i Modliszewskiej, zwany Pasek (Paska, Pasko, Peszka, Peska), wraz z bratem Wawrzyńcem kwitowali wspólnie 1536 r. stryja Mikołaja z ojcowizny w M. Laskowmnicy (Kc. 10 k. 39v). Jego żona Małgorzta Myślęcka, córka Jana, wdowa 1-o v. Marcina Wybranowskiego (Kc. 11 k. 22, 22v), a w r. 1547 Jan oprawił jej posag 100 zł na połowie swych dóbr w M. Laskownicy (P. 1395 k. 354). W 1548 r. przeprowadził ugodę działową z bratem Wawrzyńcem dotyczącą części Laskownicy (Kc. 11 k. 83v). Groził mu śmiercią 1561 r. Apollon Tomiszewski (Kc. 115 k. 186), zaś w r. 1566 Jan już nie żył, a owdowiała Małgorzata Myślęcka skwitowała ze 100 zł Jana Grylewskiego (Kc. 116 k. 203v), zaś w r. 1567 skwitowała ze 100 zł Piotra Grylewskiego (ib. k.323). Już nie żyła 1574 r. (Kc. 24 k. 277v).

Synów Jana znam czterech: Tomasza, Marcina, Macieja i Piotra. Z nich Tomasz, bezpotomny, nie żył już w 1573 r., kiedy brat Piotr kwitował Adama Retkowskiego z 27 i pół złotego z sumy 100 zł., zapisanej przez niego Tomaszowi (Kc. 124 k. 42). Spośród córek, Katarzyna była w l. 1593-1594 żoną Macieja Grzegrzelika (Gzegzelik, Grzązelik, Grążdlik), mieszczanina z Łekna (Kc. 121 k. 294v; P. 962 k. 369v). Dorota i Petronella, obie wspomniane jako niezamężne w 1594 r. (Kc. 121 k. 335), wreszcie Agnieszka, w l. 1593-1594 żona Marcina Kotarskiego, obywatela kcyńskiego (Kc. 121 k. 233, 306v, 335).

1) Marcin, syn Jana i Myślęckiej, po ojcu zwany Paskiem (Paska), w 1566 r. intromitowany do części Laskownicy, nabytej od Tomasza L. (Kc. 116 k. 45v). Bratu swemu Maciejowi L. zapisał w 1574 r. dług 24 zł (Kc. 24 k. 274v). Nie żył już 1583 r. (Kc. 121 k. 233v). Jako wdowa po nim występowała 1593 r. Zofia Żarczyńska (Kc. 121 k. 233v), córka Marcina, Katarzyny, w 1594 r. żona sław. Jana zwanego też Januszem, synowie Wojciech i Stanisław. Wojciech, Stanisław i Katarzyna jako spadkobiercy Marcina pozywani byli 1593 r. przez ciotkę Agnieszkę zamężną Kotarską (Kc. 121 k. 233, 306v), a w r. 1594 przez nią skwitowani z zapisu, mocą którego ich zmarły ojciec zobowiązał się czterem siostrom płacić po złotemu każdej aż do zamążpójścia (Kc. 121 k. 335). Katarzyna była 1594 r. żoną sław. Jana zwanego Januszem (Kc. 121 k. 412v).

(1) Wojciech, syn Marcina Paska, całe części w M. Laskownicy sprzedał 1593 r. za 1.000 zł. Andrzejowi Grudzińskiemu (N. 219 k. 140v). Wraz ze swą żoną Skoroszewską, córką Stanisława, spisał w 1595 r. wzajemne dożywocie (P. 964 k. 377; 1041 k. 488v). Od siostry tej żony, Barbary, żony Jakuba Sepieńskiego, kupił t. r. za 900 zł jej części w Skoroszewicach w p. kośc. (P. 1401 k. 487v). Wojciech, bezdzietny, nie żył już w 1598 r. (P. 1402 k. 783v). Nie żyła też już wtedy i jego żona (P. 968 k. 931v).

(2) Stanisław, syn Marcina, spisywał w 1589 r. wzajemne dożywocie ze swoją żoną Małgorzatą Sławianowską, córką Sebastiana (P. 1400 k. 359v; N. 163 k. 256). Części w Skoroszewie, odziedziczone po bracie Wojciechu a przypadające mu z działu z Jakubem Sepieńskim, sprzedał sposobem wyderkafu w 1598 r. na trzy lata za 500 zł. temuż Jakubowi i jego żonie Barbarze ze Skoroszewskich (P. 1402 k. 783v; Kc. 123 k. 249v) Małgorzata Sławianowska wraz ze swymi siostrami sprzedała t. r. części w Sławianowie i Kleszczynie oraz w pustce Wąsosze za 400 zł Maciejowi Górskiemu (N. 219 k. 289). Była już w 1604 r. wdową (Kośc. 284 k. 383v). Zawierała w 1610 r. kontrakt o Skoroszewice z Jakubem Sepińskim (P. 984 k. 427). Otrzymała w 1611 r. od swego syna Jana Użytkowanie dóbr (P. 1407 k. 431). Żyła jeszcze w 1612 r. (P. 988 k. 768).

Jan, syn Stanisława i Sławianowskiej, skwitował 1610 r. Katarzynę Cywińską, żonę Michała Suchcickiego (Kc. 126 k. 119). Jako spadkobierca swego stryja Wojciecha kwitował 1612 r. Jadwigę Rozdrażewską, kasztelanową śremską, i Kaspra Rozdrażewskiego, kasztelanica śremskiego, z 600 zł zapisanych przez kasztelana jego ojcu (P. 988 k. 195v). Od Macieja Nowowiejskiego nabył 1613 r. sposobem wyderkafu za 1.000 zł. wieś Ossowo w p. pozn. (P. 1408 k.452) i t. r. części Skoroszewic sprzedał za 1.500 zł Florianowi Czerwińskiemu. (ib. k. 555v). Żona jego Jadwiga z Siedlemina Robaczyńska nabyła w 1619 r. wyderkafem za 1.300 zł od Wojciecha i Jana Lubiatowskich połowę Lubiatowa w p. kośc. (P. 1411 k. 491v), zaś w 1621 r. od Wacława i ks. Adama, archidiakona włocławskiego, braci Rogaczewskich za 1.500 zł, też wyderkafem, Kadzyń w p. kośc. (P. 1412 k. 1012). Od małżonków, Jana Hersztopskiego i Anny Kąkolewskiej kupiła 1622 r. za 1.300 zł dwa łany w Masłowie w p. kośc. (P. 1413. k. 553). Od Baltazara Korzyckiego otrzymał w 1626 r. zapis dłużny na 400 zł (P. 1017 k. 646v). Jan żył jeszcze wtedy.

2) Maciej Pasek (Paska), syn Jana i Myślęckiej, pozwał w r. 1575 Jana Tomiszewskiego, dłużnika swej zmarłej matki (Kc. 24 k. 444v). Kupił 1583 r. od brata Piotra za 1.000 grz. jej część w Wielkiej Laskownicy (P. 1399 k. 101). Otrzymał 1586 r. zapis długu 450 zł od Jana Grudzieńskiego (P. 946 k. 497), któremu w 1587 r. lub nieco wcześniej sprzedał był część w Laskownicy (Kc. 120 k. 49). Od Abrahama Bukowieckiego nabył 1593 r. sposobem wyderkafu na trzy lata za 2.200 zł części wsi Brody Wielkie w p. pozn. (P. 1401 k. 10v) i na połowie owych części oprawił posag 1.100 zł. żonie swej Zofii Bukowieckiej, córce tegoż Abrahama (ib. k. 11v). Oboje małżonkowie spisali też wtedy wzajemne dożywocie (ib. k. 84v). Od ks. Stanisława Kiszewskiego, opata lubińskiego, nabył Maciej 1597 r. sposobem wyderkafu za 5.000 zł wieś Górkę, należącą do dóbr kiszewskich (P. 1402 k. 420v). Od Andrzeja Czarnkowskiego, kasztelana rogozińskiego, kupił 1598 r. sposobem wyderkafu za 6.000 zł. wsie Sierpowo i Woliszewo w p. kośc. (ib. k. 682). Oboje z żoną kwitowali się 1600 r. z Janem Ossowskim, pisarzem ziemskim wschowskim, z kontraktu dzierżawy Ossowejsieni, zawartegow 1589 r. (Ws. 17 k. 280v). Oboje od Jana Mniskiego nabyli 1601 r. wyderkafem za 3.000 zł jego części wsi Gralewo i w pustce Dąbrówka (P. 1401 k. 129v). Maciej kupił 1602 r. od Jana Ossowskiego, teraz już sędziego ziemskiego wschowskiego, folwarki zwane Pośrzedni i Klimkowski w Ossowejsieni, płacąc 5.930 zł (ib. k. 473v). Od Stanisława Radzewskiego nabył w 1603 r. sposobem wyderkafu za 4.000 zł wieś Mórkę w p. kośc. (ib. k. 1001v). T. r. żonie na połowie swych dóbr oprawił 1.200 zł jej posagu (ib. k. 992). Mórkę i Jelenczewo wraz z pustkami Mełpino i Dembicz nabył wyderkafem 1604 r. za 8.500 zł od Krzysztofa, Melchiora i Piotra Radzewskich (P. 1405 k. 83). Od Jana Powodowskiego nabył 1605 r. wyderkafem za 7.000 zł Powodowo i Tłoki oraz pustkę Nowienice w p. kośc. (ib. k. 405). Ze swej strony Powodowo i Tłoki wyderkował w 1606 r. Hieronimowi Powodowskiemu, archiprezbiterowi i kanonikowi krakowskiemu (ib. k. 559). Skwitowany 1614 r. z dóbr rodzicielskich przez córkę Elżbietę zamężną Chłapowską (P. 992 k. 767v). Oboje z żoną od ks. Jana Strykowskiego, opata z Obry, i od całego konwentu nabyli t. r. sposobem wyderkafu wsie Kiełpin i Marzenin (ib. k. 612), zaś w r. 1615, również wyderkafem, nabyli za 10.000 zł od Stanisława Rokossowskiego miasto Szamotuły z wójtostwem oraz wieś Brodziszewo (P. 1409 k. 548). Maciej nie żył już w 1616 r., kiedy wdowa nabyła wyderkafem za 10.000 zł od Zofii z Rąbinia, wdowy po Wojciechu Chrzypskim, wsie Turew i Wronowo w p. kośc. (P. 1410 k. 153). Ta wdowa w 1618 r w imieniu własnym oraz swych synów skwitowała z 400 zł Annę Bukowiecką, wdowę po Jakubie Komorowskim (P. 1000 k. 283v). Od Jana i Baltazara, braci Strzeleckich, nabyła 1622 r. sposobem wyderkafu za sumę 6.000 zł ich części we wsi Strzelce w p. kośc. (P. 1413 k. 548). Od Michała i Wacława, braci Kierskich, kupiła 1627 r. wyderkafem za 7.000 zł wieś Gościeszyn w p. kośc. (P. 1415 k. 1127v), ale już w 1628 r. ów wyderkaf Gościeszyna ustąpiła za tę symę Janowi Nowowiejskiemu (Ws. 206 k. 258v, 259). Kupione przez siebie od Stanisława Leśniewskiego dobra Morawsko w p. pozn. wydzierżawiła t. r. temuż Leśniewskiemu (Ws. 41 k. 245v). Jeszcze chyba żyła 15 V 1634 r., bowiem wtedy Zofia L. jawi się na kartach księgi chrztów kościoła farnego w Szamotułach jako matka chrzestna (LB Szamotuły). Synowie Macieja i Bukowieckiej: Jan, Łukasz, Abraham i Jerzy. Spośród córek, Elżbieta wyszła w 1614 r. za Stanisława Chłapowskiego i już nie żyła w 1640 r., Anna zaślubiła w 1623 r. Wacława Zadorskiego i żyła z nim jeszcze 1631 r., a była chyba identyczna z Anną występującą w 1637 r. jako wdowa po Macielu Międzychodzkim, który byłby w takim razie jej drugim mężem. Jadwiga, niezamężna w 1603 r., dostała wtedy od swego wuja Jana Bukowieckiego zapis 100 zł (Ws. 19 k. 361). Zofia, wydana w 1631 r. za Jana Dąbrowskiego z pow. warszawskiego, wyszła 2-o v. za Andrzeja Bruczkowskiego, z którym żyła w l. 1645-1643, zaś 3-o v. zaślubiła w 1649 r. Dobrogosta Korzeniewskiego i żyła z nim jeszcze 1651 r. Występowała jako wdowa w 1658 r. Spośród synów, o Janie mowa będzie niżej, Łukasz występował w l. 1614-1618 (P. 1000 k.283v, 872). Abraham występował w r. 1617 (G. 74 k.4v). Domek w rynku miasta Grodziska oraz dom z browarem i ogrodem za bramą Wolsztyńską koło wału, które to objekty dostał za przywilejem Mikołaja hr. z Ostroroga, starosty drohowskiego, sprzedał w 1626 r. sław. Dorocie, wdowie po Wojciechu Krupczyku, mieszczanie grodziskim, dawnym posiadaczem tych domów (Ws. 206 k. 162). Żył jeszcze w 1635 r. (P. 1418 k. 419v). Chyba identyczny z tym Abrahamem, Abraham Joachim, syn tychże rodziców występujący w 1618 r. (P. 1000 k. 283v). Jerzy, ochrzcz. 15 VIII 1604 r. (LB Brody), żył jeszcze 1627 r. (P. 1415 k. 914).

Jan, syn Macieja i Bukowieckiej, zapis na 500 zł, dany ojcu przez Stanisława Strykowskiego, scedował w 1614 r. swemu bratu Łukaszowi (P. 992 k. 114v). Ożenił się niedługo po 5 XI 1618 r. z Jadwigą Grąblewską, córką i jedyną spadkobierczynią Macieja, wdową 1-o v. po Zygmuncie Mierzewskim (P. 1000 k. 1131; Kośc. 292 k. 104v). Jadwiga, już jako żona Jana L., kwitowała w 1620 r. Jana Dziekczyńskiego z sumy 600 zł na poczet sumy 800 zł (P. 1004 k. 912). Oboje z żoną wydzierżawili t. r. od matki Jana połowę Grąblewa w p. kośc., którą ta matka trzymała dzięki cesji uzyskanej od Andrzeja Bojanowskiego (P. 1004 k. 1101). Wzajemne dożywocie małżonkowie spisalimiędzy sobą w r. 1621 (Ws. 205 k. 169v). Jadwiga nabyła 1622 r. tytułem wyderkafu wieś Zawadę w p. kośc. za 4.000 zł od Zygmunta Karzboka Zawadzkiego (P. 1413 k. 318v). Sprzedała w 1622 r. Zygmuntowi Żychlińskiemu za 15.000 zł swe części w Grąblewie i w pustce Lurowo (ib. k. 488). Oboje małżonkowie, Jan i Jadwiga zawierali 1626 r. z Barbarą Łącką, wdową po Wojciechu Kierskim, kontrakt dzierżawy wsi Kiekrz i Starzyny w p. pozn. (P. 1017 k. 553v). T. r. Jadwiga Grąblewska występowała jako spadkobierczyni siostry swego ojca Zofii, zamężnej 1-o v. Skaławskiej, 2-o v. Wieluńskiej (P. 1017 k. 892v). Jan już nie żył w 1661 r. (Ws. 208 k. 55v). Synem jego był Franciszek, córką zapewne Zofia, w r. 1661 żona Jana Szołdrskiego, cześnika kaliskiego, po którym wdową była w r. 1662.

Franciszek, syn Jana i Grąblewskiej, mąż Teresy Pierzchlińskiej, córki Macieja, która w 1661 r. jako jedyna spadkobierczyni bezdzietnego brata Andrzeja Pierzchlińskiego skwitowała z 1.600 zł Annę z Brodowa, wdowę po Wojciechu Dachowskim (Ws. 63 k. 204v). Oboje małżonkowie t. r. spisywali wzajemne dożywocie (Ws. 208 k. 55). Wydzierżawili 1665 r. od Mikołaja Smarzewskiego części wsi Węgierki (Py. 153 s. 119). Teresa Pierzchlińska żyła jeszcze w 1666 r. (ib. s. 118). Franciszek w 1671 r. kwitował swoją drugą żonę Teresę Chlebowską (P. 675 k. 217v). Była ona córką Pawła Chlebowskiego. W r. 1673 skwitowała swoją owdowiałą macochę Annę ze Skarczewa Chlebowską (Kc. 131 k. 378). Oboje spisywali wzajemne dożywocie 1675 r. (P. 1427 k. 403v). Z pierwszej żony pozostawił Franciszek synów Macieja i Franciszka, w których imieniu występował w 1674 r. (Kc. 131 k. 435v). Żył jeszcze 1687 r. (P. 1113 VI k. 51), nie żył już 1697 r. (N. 189 k. 298v).

Maciej, syn Franciszka i Pierzchlińskiej, jeszcze nieletni 1687 r. (P. 1113 VI k. 51), jak również nieletni był wówczas i jego brat Franciszek. Ten Franciszek nie żył już w 1697 r., bowiem wówczas Maciej występował jako jedyny spadkobierca rodziców i kwitował Jakuba Bełszyńskiego, kasztelana międzyrzeckiego, z sumy 1.000 zł z 2.000 zł zapisanych rodzicom sposobem wyderkafu na połowie Chraplewa (N. 189 k. 298v). Żonie swej Elżbiecie Boińskiej zapisał w 1703 r. sumę 500 zł (G. 91 k. 122v). Ta Elżbieta umarła 10 V 1713 r. mając około 40 lat (LM Gniezno, Św. Trójca).Przeglądanie 694 pozycji zakresu Laborscy - Lisieccy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12[3]4567Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników