Przeglądanie 694 pozycji zakresu Laborscy - Lisieccy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona123[4]5678Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Laborscy - Lisieccy
Laskowniccy z Małej Laskownicy
3) Piotr, syn Jana i Myślęckiej, należytności odziedziczone po matce od Jana Tomiszewskiego i Tomasza Modrzewskiego scedował 1574 r. swemu bratu Maciejowi (Kc. 24 k. 210). Temu bratu sprzedał w 1583 r. za 1.000 zł swoje części w Wielkiej Laskownicy (P. 1399 k. 101). Jeszcze żył w 1594 r. (P. 962 k. 369v).

2. Wawrzyniec, syn Wincentego i Modliszewskiej, skwitował w r. 1535 swego stryja Mikołaja (Kc. 10 k. 2v). W 1536 r. był jeszcze niepodzielony z Janem (ib. k. 39v). Skwitowany 1546 r. przez Ulissesa Grudzińskiego ze 150 grz. posagu Małgorzaty, wdowy po Wincentym L., oprawionego na Małej Laskownicy, a jemu przez nią wyderkowanego (Kc. 11 k. 7v). Na połowie swoich części w Małej Laskownicy, należącej mu się z działu z bratem, oprawł w 1546 r. posag 150 grz. żonie swej Annie Gębarzewskiej (G. 335 k. 326). Kwitowała ona około 1547 r. męża z oprawy na połowie połowy tej wsi (G. 260 k. 161 ). Z bratem Janem dokonali podziału dóbr, tj. części w Laskownicy 1548 r. (Kc. 11 k. 83v). Poraniony dotkliwie przez Sebastiana i ks. Andrzeja, opata wągrowieckiego, braci Dzierżanowskich, kiedy w drodze do Laskownicy przejeżdżał przez Wągrowiec 1559 r. (Kc. 22 k. 237v). Od Wawrzyńca Pawłowskiego i jego żony Lucyny Tomiszewskiej otrzymał w 1569 r. zobowiązanie wyderkowania za 100 zł pustego łanu w Pawłowie w p. kcyń. (Kc. 117 k. 68). Po śmierci pierwszej swej żony Gębarzewskiej ożenił się powtórnie z Zofią Podolską, której w 1570 r. oprawił na Laskownicy posag 400 zł (N. 215 k. 121). Żył jeszcze 1577 r. (Kc. 17 k. 169), nie żył już 1578 r., kiedy to jego dzieci, Piotr i Łucja, zrodzone z pierwszego małżeństwa, jako współspadkobiercy wuja Jana Gębarzewskiego, skawitowały Marcina Domasłowskiego i innych współspadkobierców tego wuja (G. 56 k. 282v-284). Zofia z Podolskich była bezdzietna i już nie żyła w 1583 r. (Kc. 26 k. 200). Łucja była w l. 1577-1583 żoną Andrzeja Gierkowskiego. Jako wdowa po nim występowała 1592 r.

Piotr, syn Wawrzyńca i Gęborzewskiej, występował obok ojca 1577 r. (Kc. 17 k. 169). Swej żonie Elżbiecie Gierałtowskiej, córce Tomasza i Anny Podolskiej, na połowie części Małej Laskownicy oprawił 1582 r. posag 500 zł (N. 215 k. 318; P. 942 k. 437; Kc. 122 k. 442). Skwitowała ona 1583 r. Podolskich, spadkobierców macochy swego męża, z 200 zł przez nią sobie zapisanych (Kc. 26 k. 284v). Oboje zapisali t. r. dług 200 zł Andrzejowi Gierkowskiemu (ib. k. 179). Piotr, jako siostrzeniec i spadkobierca zmarłego Jana Gębarzewskiego, w imieniu własnym i siostry Gierkowskiej kwitował w 1583 r. Jadwigę z Zebrzydowskich Łękińską, kasztelanową nakielską, z 33 zł, stanowiących część sumy 100 zł (ib. k. 92). Swoje części w Małej Laskownicy sprzedał w 1584 r. za 1.400 zł Janowi Grudzińskiemu (P. 1398 k. 269). W l. 1588-1589 został skwitowany przez ks. Piotra Gwiazdowskiego, kanonika poznańskiego, z należności wynikającej z dzierżawy dóbr Laskowo i Żołędzin w p. pozn., należących do probostwa rogozińskiego (P. 950 k. 7v; 952 k. 179v, 385). Oboje z żoną wydzierżawili w 1590 r. na trzy lata od Maurycego Przecławskiego połowę Wronczyna w p. gnieźn. za 600 zł (P. 953 k. 615v). Piotr żył jeszcze 1592 r. (P. 958 k. 823), nie żył zaś 1596 r., kiedy jego jedyna spadkobierczyńi, siostra Łucja, wdowa po Sebastianie Goreckim, scedowała wdowie po bracie dobra po nim dziedziczone, zachowując sobie tylko pracowitego Franciszka, poddanego z Laskownicy (G. 337 k. 80). Owdowiała Elżbieta z Gierałtowskich kwitowała w 1599 r. swoich braci Erazma i Bartłomieja z dóbr pozostałych po rodzicach (G. 66 l.23v). Żyła jeszcze w r. 1603 (Kc. 124 k. 116).

II. Jan, syn Wawrzyńca Gardziny i Anny, trzecią część w Laskownicy sprzedał w 1512 r. za 150 grz. swemu bratu Wincentemu (P. 786 k.358). Najprawdopodobniej był identyczny z Jane L., który w 1512 r. kupił za 100 grz. od Feliksa Gołaskiego trzecią część wsi Kakulino w p. gnieźn. (ib. s. 346). Niewątpliwymi synami Jana, dziedzica w Kakulinie byli bracia Maciej i Andrzej Laskowniccy cz. Kakulińscy, dziedziczący w Kakulinie w 1523 r. Z nich, Andrzej w 1527 r. był jeszcze nieletni, bowiem działał w asyście stryja Mikołaja L. i wuja Adama Popowskiego. Wyderkował wówczas swe części w Kakulinie za 5 grz. bratu Maciejowi (G. 335a k. 98), a w r. 1528 połowę dworu w tej wsi sprzedał za 12 grz. swej bratowej (P. 1393 k. 243). Żył jeszcze chyba w 1532 r. (ib. k. 523).

Maciej L. cz. Kakuliński, syn Jana, ożenił się z Apolonią cz. Polikseną Rosnowską, córką Macieja i Katarzyny. Krótko przed ślubem, 10 VII 1520 r., skwitował jej matkę i brata Macieja Rosnowskiego z 20 grz. wypłaconych sobie na poczet 60 grz. jej posagu (P. 867 k. 339v). Tego jej brata pozwał w 1521 r. o resztę posagu, to jest o 40 grz. (ib. k. 566). Dziedzic w Kakulinie, na połowie swojej części w tej wsi, przypadającej mu z działu z bratem Andrzejem, oprawił w 1523 r. tej żonie posag 60 grz. (P. 1392 k. 503). Macieja Rosnowskiegoskwitował 1524 r. z 10 grz. stanowiących resztę posagu (P. 869 k. 97v). Nie żył już w r. 1528, kiedy owdowiała Apolonia pozwała jego brata Andrzeja L. (P. 871 k. 56v). Jako pani wienna w Kakulinie, t. r. zawarła ugodę z tym swoim szwagrem (ib. k. 79). Wyszła 2-o v. za Wojciecha Lubowieckiego, któremu sprzedała w 1532 r. za 200 grz. połowę dworu w Kakulinie, nabytą od szwagra Andrzeja, oraz swoją oprawę, uzyskaną od pierwszego małżonka (P. 1393 k. 523), on zaś krótko przed ślubem, 6 VII 1532 r., na połowach swych części we wsiach Lubowice i Kakulino oprawił jej 80 grz. posagu (ib. k. 523v). Żyła jeszcze w 1540 r. (P. 1394 r. k. 408v). Synem Macieja był Jan, córką Anna Kakulińska, w r. 1549 żona sław. Jana Brąbczewskiego, mieszczanina z Obornik (P. 888 k. 106).

Jan L. cz. Kakuliński, syn Macieja i Rosnowskiej, w r. 1540 jeszcze nieletni, w asyście swej matki i ojczyma części lasu wraz z brzegiem w Kakulinie sprzedał za 100 grz. Wojciechowi Raczkowskiemu (ib.) W r. 1564 był mężem Zofii Jemiołkowskiej cz. Jemiełkowskiej, córki Gabriela (G. 43 k. 97). Zofia, już wdowa, skasowała w 1593 r. swoją oprawę na Kakulinie (P. 959 k. 981). Synami Jana byli Wojciech i Bartłomiej Kakulińscy. W 1593 r. Bartłomiej w imieniu własnym i starszego brata Wojciecha, o którym nie było wiadomo wówczas, czy jeszcze żyje, zobowiązał się części ich w Kakulinie sprzedać za 800 zł braciom Bartłomiejowi i Maciejowi Popowskim (P. 959 k. 981). Bartłomiej otrzymał w 1550 r. zapis długu 220 zł od Macieja Pomorzańskiego cz. Wojnowskiego (P. 964 k. 717). Niewątpliwie córką Jana, a siostrą Wojciecha i Bartłomieja była Zofia Kakulińska cz. Laskownicka, w l. 1593-1594 żona Benedykta Ciesielskiego.

III. Mikołaj, syn Wawrzyńca Gardziny i Anny, występował obok braci w 1501 r. (P. 24 k. 20). Od swego brata Wincentego nabył wyderkafem w 1516 r. za 50 grz. połowę części w Laskownicy i na owej połowie oprawił posag 67 grz. żonie swej Jadwidze (P. 1392 k. 67v). Była to Jadwiga Grylewska. W r. 1518 skwitowała ona swego rodzonego brata Feliksa Grylewskiego z dóbr pozostałych po rodzicach w Grylewie (P. 866 k. 190). Pozwali Mikołaja w 1525 r. bratankowie jego, synowie Wincentego, o wygnanie ich z ojcowizny w Laskownicy (Kc. 2 k. 38). Po śmierci pierwszej żony zaślubił Jadwigę Słanowską, córkę Sędziwoja, i w r. 1532 połowę połowy Laskownicy, wolną od oprawy Grylewskiej, sprzedał jej sposobemwyderkafu za 70 grz. (P. 1393 k. 542). On, jego żona i synowie z pierwszego małżeństwa, Jan, Maciej i Adam, zawierali między sobą 1545 r. ugodę względem Laskownicy (Kc. 10 k. 302v), zaś w r. 1546 Mikołaj puścił tym synom całe części w tej wsi (Kc. 11 k. 19). Zofia Słanowska w 1551 r. została intromitowana do jednego łanu osiadłego i jednego pustego w Laskownicy, wyderkowanych jej przez męża (Kc. 11 k. 184v). Mikołaj t. r. stwierdził, iż trzej jego synowie będą zobowiązani do uiszczenia trzem jego córkom, Katarzynie, Dorocie i Annie, urodzonym ze Słanowskiej, po 5 grz. każdej z dóbr ojczystych (Kc. 11 k. 188). Nie żył już w 1554 r., kiedy Katarzyna i Dorota oraz ich matka w imieniu trzeciej córki, Anny żądała wypłacenia im przez braci zalegającego od dwóch lat czynszu rocznego dwóch grzywien (Kc. 21 k. 162v). Wdowa po Mikołaju w 1566 r. kwitowała z 40 grz. Ulissesa Grudzińskiego (Kc. 116 k. 226v). Była jeszcze jedna córka Mikołaja, niewątpliwie najstarsza i urodzona z Grylewskiej, Barbara, w r. 1547 żona Wojciecha Cielmowskiego, w r. 1566 występująca już jako wdowa.

1. Jan zwany "Trąd" (Kc. 26 k. 647v; 120 k. 629v), syn Mikołaja i Grylewskiej, wadził z Wiktorynem i Serafinem Tomiszewskimi i w 1532 r. założone zostało między nimi vadium, iż będą żyć w pokoju (P. 874 k. 66v). Na połowie swej części w Laskownicy, przypadającej z działu z braćmi, oprawił w 1547 r. posag 124 grz. swojej żonie Katarzynie Skrzetuskiej (Skrzetuszewskiej?), córce Mikołaja (P. 1395 k. 339v). Wspólnie z nią zapisał 1562 r. dług 40 grz. bratu Maciejowi L. i w tej sumie puścił mu pole w Małej Laskownicy (Kc. 115 k. 380v). Po 1570 r. dał jej zobowiązanie, iż daną jej oprawę połowę swoich części w Małej Laskownicy uwolni od obciążeń na rzecz zmarłej swej żony, zaś córkom z pierwszego małżeństwa, Annie, Zofii i Katarzynie, zapisał dług 150 zł (N. 156 k. 231v). Umarł tegoż jeszcze roku (Kc. 117 k. 93v). Opiekę nad córkami wyżej wymienionymi oraz nad Dorotą pochodzącą z drugiego małżeństwa, objął stryj Maciej L., który w r. 1577 dał bratowej zobowiązanie, iż jej wyderkuje za 60 grz. dobra ojczyste swych pupilek w Wielkiej Laskownicy (Kc. 17 k. 153v). W 1578 r. wedle tego zapisu role folwarczne w tej wsi wyderkował jej za 60 grz. (N. 215 k. 225). Owdowiała Katarzyna pozwała 1583 r. Annę z Łukowa, wdowę po Hieronimie Rozdrażewskim, o wydanie poddanego zbiegłego z Laskownicy do Łukowa (Kc. 26 k. 334). W 1589 r. pozwała swe pasierbice i własną córkę Dorotę (Kc. 120 k. 432). Żyła jeszcze 1590 r. (Kc. 27 k. 145v). Z córek Jana, Anna występowała jeszcze jako niezamężna w l. 1570-1590 (Kc. 26 k. 516v; 27 k. 146; 117 k. 93), była potem żoną Tomasza Skubarczewskiego i już nie żyła w 1600 r., Zofia, niezamężna w 1590 r. (Kc. 27 k. 146), w r. 1598 żona Jana Pijanowskiego, Katarzyna, w l. 1589-1609 za Wojciechem Pijanowskim, wreszcie Dorota, w l. 1590-1614 żona Andrzeja Gulczewskiego Boboli, w 1642 r. wdowa po nim.

2. Maciej, syn Mikołaja i Grylewskiej, występował 1547 r. jako niedzielni z bratem Janem (Kc. 11 k. 53v). Był mężem Katarzyny Kunowskiej, córki Stanisława, której w 1556 r. oprawił posag 300 zł na połowie swe części w Małej Laskownicy, przypadającej z działu braterskiego, drugą zaś połowę dał jej w dożywocie, a ona swą oprawę dała dożywociem mężowi (P. 1396 k. 368v, 369, 378). T. r. skwitowała Marcina Rożnowskiego, dziedzica Kunowa, ze swych dóbr rodzicielskich (P. 897 k. 700). W 1583 r. synom swym, Janowi, Stanisławowi i Wojciechowi zapisał Maciej dług 800 zł., a jego żona skasowała swą oprawę na Laskownicy (Kc. 26 k. 12, 14). Nie żył już w 1590 r. (Kc. 27 k. 233). Jego córka Anna była w l. 1588-1612 żoną WWacława Nowowiejskiego. Synowie: Jan, Stanisław i Wojciech.

1) Jan, syn Macieja i Kunowskiej, wraz z braćmi otrzymał w 1583 r. od Macieja Grocholskiego zapis długu 100 zł (Kc. 26 k. 161v). Żył jeszcze 1587 r. (P. 1400 k. 52v), bezpotomny, nie żył już 1589 r. (Kc. 120 k. 599v).

2) Stanisław, syn Macieja i Kunowskiej, występował obok braci 1583 r. (Kc. 26 k. 161v), t. r. wraz z bratem Wojciechem kwitował ojca z 533 zł. na poczet zapisanej im przez niego sumy 800 zł. (ib. k. 86v). W 1590 r. pozwany był przez szwagra Wacława Nowowiejskiego (Kc. 27 k. 234).

3) Wojciech, syn Macieja i Kunowskiej, występował obok braci w 1583 r. (Kc. 26 k. 161v). Jako współspadkobierca brata Jana, kwitował w 1589 r. z 200 zł Jana Choińskiego (Kc. 120 k. 599v). Pozwany 1590 r. przez szwagra Wacława Nowowiejskiego w sprawie 2.000 zł. sumy zastawnej na części Laskownicy (Kc. 27 k. 233).

3. Adam, syn Mikołaja i Grylewskiej, występował pierwszy raz 1545 r. (Kc. 10 k. 302v), pozwał 1590 r. Andrzeja Gulczewskiego i jego żonę Dorotę L., posesorów pewnej części Laskownicy, stanowiącej własność zmarłego Jana L., żądając wydzielania mu należnej części ze spadku po bracie Janie (Kc. 27 k. 103). Swe dobra w Małej Laskownicy, należne mu z działu braterskiego, sprzedał 1591 r. za 1.000 zł Wacławowi Nowowiejskiemu i Andrzejowi Gulczewskiemu, mężom swych bratanic (P. 1400 k. 586v). Żył jeszcze 1592 r. (ib. k. 844 v). Zob. tablice 1-2.

Jan w 1512 r. kwitował Aukta Zbożego Owieczkowskiego z 90 grz. (G. 25 k. 356). Jan 1542 r. na połowie części w Laskownicy, należnej z działów braterskich, oprawił 150 zł posagu żony Barbary Podolskiej (G. 335a k. 279v). Jan. mąż Jadwigi z Siedlemina, która 1620 r. od małżonków Jana i Anny z Kąkolewskich Herstopskich nabyła zastawem część Masłowa (Ws. 192 k. 520). Dobrogost, syn zmarłego Jana, mianował 1647 r. plenipotentów (kc. 129 k. 289).

Laskowniccy 1
@tablica

Laskowniccy 2
@tablica

Laskowscy
Laskowscy, tego nazwiska było w Wielkopolsce kilka rodzin, co najmniej cztery miały swe pierwotne gniazda w tej dzielnicy, nie licząc innych o tym samym nazwisku, przybyłych przeważnie z Mazowsza. Łaszkowscy z Łaszkowa w p. kaliskim, pisani przeważnie jako "Laskowscy", nie zawsze dają się wyróżnić. Jedynie żyjących w XV i XVI wiekach potrafią posegregować według od których wzięli nazwisko, potem to kryterium staje się już zawodne, a krótkie, rwące się wątki genealogiczne nie pozwalają na pewne ustalenie więzów łączących ich z potomstwem żyjącym w stuleciach późniejszych. Z tej też przyczyny ogromną większość Laskowskich ze stuleci XVII-XIX kładę w artykule poświęconym Laskowskim różnym.

Laskowscy z Lasek
Laskowscy z Lasek w ziemi wieluńskiej. Bernard winien był w 1544 r. Janowi i Franciszkowi, braciom Brzechwom, 20 grzywien i jedną kopę groszy (I. Kal. 7 k. 127). Temu Bernardowi i jego rodzonemu bratu Piotrowi zapisała w 1559 r. na połowie wsi Przystań dług 100 zł Małgorzata Zajączkówna, wdowa po Mikołaju Brzechwie Wrząckim (I. Kal. 24 k. 403; R. Kal. 3 k. 390). Katarzyna Brzechwianka, wdowa po tym Bernardzie, a córka powyższej Małgorzaty, wydzierżawiła w 1570 r. swoją część oprawną w Laskach za 60 zł. Magnusowi Gołkowskiemu z księstwa brzeskiego, ze Śląska (ib. 36 s. 1299). Nie żyła już w 1574 r. i potomstwa nie zostawiła (ib. 42 s. 869). Wspomniany wyżej Piotr, brat Bernarda, ożeniony był również z Brzechwianką, Małgorzatą, której matka, wspomniana już Małgorzata, wdowa po Mikołaju Brzechwie, zapisała w 1550 r. 20 grz. długu na Przystani (ib. 12 s. 149). Może synem Piotra był Wawrzyniec, któremu Abraham Brzechwa scedował w 1574 r. spadek po swej rodzonej ciotce Katarzynie Brzechwiance, wdowie po Bernardzie L. (ib. 42 s. 869). Wawrzyniec nie żył już w 1584 r., kiedy to jego córka Agnieszka spisywała dożywocie ze swym mężem Janem Gorzewskim (Z. Kon. 6 k. 285v). Jak się zdaje, oboje żyli jeszcze 1610 r. (G. 337 k. 323). Pierwszym mężem tej Agnieszki był N. Laskowski. Nie żyła już w 1619 r. Syn Wawrzyńca a brat Agnieszki, Paweł, też już wtedy nie żył. Synowie Pawła, Wojciech i Samuel występowali w 1619 r. jako spadkobiercy zmarłego Wojciecha L., syna swej rodzonej ciotki Agnieszki, o jej oprawę przeciwko Mikołajowi Gorzewskiemu, bratankowii spadkobiercy jej męża Jana Gorzewskiego (I. Kon. 40 s. 73). Paweł, chyba identyczny z Pawłem synem Wawrzyńca, otrzymał w 1608 r. wspólnie z żoną Dorotą Kamocką od małżonków Piątkowskich cesję praw do wójtostwa wsi Kadłub w p. wiel., należącej do klucza Kamionka, własności kapituły gnieźnieńskiej (Ws. 25 k. 117v).

Wojciech, dziedzic w Laskach, zapisał w 1601 r. dług 2.000 zł. Helenie z Dzierznicy Ciosnowskiej, córce Kaspra i Anny Dzierznickiej, wdowie po Tomaszu Dłotowskim (I. Kon. 30 k. 203v, 594; 40 s. 96). W 1602 r. ta Helena była już żoną Wojciecha i oboje z mężem zobowiązali się wobec synów zmarłego Macieja Lisieckiego uwolnić dobra jej i jej syna Jana Dłotowskiego w Małym Liścu w p. kon., przez nią i jej syna zrezygnowane ich ojcu (ib. k. 386). Od Anny Palędzkiej, wdowy po Macieju Lisieckim, wydzierżawili oboje t. r. wieś Laskowiec w p. kon. (ib. k. 257). Wojciech dał żonie w 1603 r. dożywotnie użytkowanie swoich części w Laskach (I. R. D. Z. Kon. 18 k. 161). Helena w r. 1614 swe części rodzicielskie w Dzierznicy p. pyzdr. dała Mikołajowi Kunińskiemu (P. 1409 k. 308v). W 1618 r., mocą dekretu sądowego sejmowego, została intromitowana do dóbr Zofii Mikołajewskiej, skazanej na infamię za zabicie męża Stanisława Ciosnowskiego, brata Heleny (I. Kon. 40 s. 381). W 1619 r. przeprowadzone zostały działy części tej wsi między nią i jej siostrzeńcami, Janem i Hieronimem Bielawskimi, obok niej współspadkobiercami Stanisława Ciosnowskiego (ib. s. 96). Wojciech i Helena żyli jeszcze oboje w 1626 r. (ib. 44 k. 539). Po śmierci Heleny Wojciech ożenił się 2-o v. z Jadwigą Potocką, nie żył zaś w r. 1631, kiedy jego syn z pierwszej żony, Władysław w imieniu własnym i niezamężnej siostry Marianny skwitował ich macochę z rzeczy ruchomych pozostałych po ojcu (ib. 48 k. 385). Była jeszcze inna córka, zapewne starsza od Marianny, Zofia, w 1622 r. żona Jana Osisłowskiego cz. Bieganowskiego. Władysław w 1641. kwitował spadkobierców Mikołaja Mielżyńskiego, kasztelana gnieźnieńskiego, z 10.000 zł (g. 80 k. 840). W r. 1642, krótko po 11/II, ożenił się z Dorotą Zasułtowską (Py. 150 s. 63), której w r. 1646 oprawił 1.000 zł. posagu (P. 1422 k. 797). Oboje w r. 1652 zawierali kontrakt z Jadwigą z Modlibowskich Czacką (P. 1046 k. 1039v, 1071).

Stanisław, syn zmarłego Kaspra, dał w 1616 r. zobowiązanie Pawłowi Krzemieniewskiemu i jego żonie Zofii Ocieckiej, sprzedania im za 3.000 zł. części Lasek (I. Kal. 82 s. 1212).Przeglądanie 694 pozycji zakresu Laborscy - Lisieccy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona123[4]5678Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników