Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona255256257258[259]260261262263Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bronowscy - Bzowscy
Bułakowscy h. Zaremba
5) Bartłomiej, syn Łukasza i Kołackiej, wspomniany w r. 1608 (Py.134 k.2v), skwitował 1618 r. swego ojca z dożywocia (I. Kal.84 s.203). Brał udział w wyprawie chocimskiej, służąc w chorągwi Jana Rozdrażewskiego, starosty odolanowskiego. W nagrodę tego otrzymał 1624.5/I r. majątek po Jadwidze Prądzyńskiej przypadły kadukiem królowi (M. K.171 k.4). Dostały mu się 1625.12 i 4/IV r. także kaduki po Sebastianie Korzuszku(!), mieszczaninie kolskim, i po Leonardzie, stolarzu poznańskim (ib.173 k.45, 52). Mąż Anny Drozdowskiej, która w r. 1632 oblatywała przywilej królewski za 30/I nadający mężowi w dożywocie wójtostwo wsi królewskiej Dembny ze starostwa kaliskiego (I. Kon.46 k.565v). Oboje z żoną wydzierżawili w r. 1638 od ks. Jana Gębickiego, proboszcza kruszwickiego i regensa kancelarii wielkiej koronnej, wieś Kąpiel w p. gnieźn. (G.80 k.430v). W r. 1645 nabyli sposobem wyderkafu od Stanisława Górskiego części wsi Zdzary w p. kon. (I. Kon.51 k.502v). Oboje żyli jeszcze w r. 1652 (G.82 k.582). Córka Bartłomieja, Krystyna, była żoną Wojciecha Kruszelnickiego. Była i druga córka Jadwiga, ochrzcz. 1635.31/V r. (LB Fara, Pozn.). Syn Hieronim, wspomniany jako współspadkobierca stryjecznego brata Dobrogosta 1650 r. (I. Kr.270 s.51), został potem księdzem. Nie żył już w r. 1742 (P.1269 k.71).

2. Erazm B. cz. Pogorzelski, syn Jana i Bruczkowskiej, wspomniany w r. 1570 (Py.108 k.466, 467, 468), dostał z działu ojcowizny przeprowadzonego w r. 1582 całe części w Głuchowie, obciążone jednak oprawą matki (P.938 k.566v). Kupił w r. 1584 w tej wsi za 250 zł. rolę "Kaczmarską" od Piotra, Hieronima i Łukasza Pogorzelskich (R. Kal.5 k.428). Potem w r. 1589 Erazm dziedziczył w Bułakowie (P.951 k.380), widocznie w skutek przeprowadzenia nowych działów. T. r. jego bratanek Marcin sprzedał mu za 1.600 zł. swe części w Głuchowie (P.1400 k.450). Żeniąc się w r. 1590 z Katarzyną Krzycką, córką Macieja, zobowiązał się oprawić jej na połowie części Głuchowa posag 1.000 zł. (P.954 k.790, 790v, 791v). Dopełnił tego zobowiązania w r. 1591 (P.1400 k.709). Połowę części w Głuchowie sprzedał w r. 1594 za 1.750 zł. bratu Łukaszowi (R. Kal.6 k.883). Części w tejże wsi sprzedał w r. 1596 temuż bratu za 3.600 zł. (P.1401 k.733v). Żył jeszcze napewno w r. 1603 (P.974 k.63), a chyba i w r. 1610, kiedy to Katarzyna nabyła od Piotra Chraplewskiego sposobem wyderkafu za 1.100 zł. części Goli w p. pyzdr. (P.1407 k.202v). W r. 1611 już nie żył. Część wsi Żakowice p. kal. sprzedał był Wojciechowi Wolińskiemu (I. Kal.82 s.1680). Żona nabyła wtedy sposobem wyderkafu od Macieja Pomorzańskiego cz. Wojnowskiego za 500 zł. części Michalczy w p. gnieźn. (ib. k.374v). W r. 1614 była już 2-o v. żoną Jana Rożnowskiego (P.992 k.906; 1409 k.263, 267). Zob. tablice 1-5

Mikołaj, mąż Agnieszki Kucharskiej 1584 r. (R. Kal.5 k.412v). Jan, mąż Marianny Rembowskiej, wdowy 1-o v. po Janie Biernackim, która w r. 1650 brała w zastaw za 1.500 zł. od Arona Imiałkowskiego wieś Szawłowice (I. Kal.116 s.1126). Oboje żyli jeszcze w r. 1651 (I. Kon.53 k.397v). Ojciec Benedykt, "introductor" reformatów do Polski, lektor św. teologii, zmarł 1654.5/III r. W nekrologu wyraźnie zaznaczono, iż pochodził z rodu Zarembów (Nekr. Reformatów w Miejskiej Górce). Maciej żył w r. 1658 (Ws.56 k.781v). Joanna, franciszkanka w Śremie, zmarła 1684.6/XII r. (Nekr. Franciszkanek Śrem.). Joanna, franciszkanka śremska, zmarła 1688.7/IX r. (ib.). Franciszka, franciszkanka śremska, zmarła 1696.20/III (19/II?) r. (ib.). Kunegunda, profeska i przeorysza owińska, zmarła w Owińskach 1762.3/III r., mając lat 84, po 65 latach profesji zakonnej (Nekr. Owińska; Nekr. Przemęt; Nekr. Obra). Marianna, żona 1-o v. Gliszczyńskiego, wyszła 2-o v. 1768.10/II r. za Ignacego Sztemborskiego (LC Jarząbkowo). Feliks, dziecko dwuletnie, zmarł w Niezamyślu (Zaniemyśl) 1783.30/XI r. (LM Zaniemyśl). Nieślubny syn szl. wdowy Marii B., Tomasz, ur. 1804.13/XII r. (LB Giewartowo). Antoniego "de B.", plenipotenta majątku, z żony Ludwiki Plenske(?) syn Ignacy, ur. 1846.16/VII r., zmarł w Poznaniu 1921.28/VI r. (LM Św. Marcin). Ignacy de B., z Poznaniu, liczący lat 24, ożenił się 1870.6/VII r. z Małgorzatą Bujakiewiczówną z Targowszyc, 22-letnią (LC Wyganów). Leon kupiec z żoną Józefą trzymali oboje do chrztu 1872.2/6/XII r. syna Macieja Moraczewskiego (LB Św. Marcin, Pozn.). Ta Józefa zapewne identyczna z Józefą z Pomorskich B-ą zmarłą w Wągrówcu 1903.19/X r. (Dz. P. Bronisław, mający lat 35, zmarł w Poznaniu 1879.19/VIII r., pozostawiając żonę (Dz. P.). Józefa z Prabuckich zmarła 1883.14/II r., pochowana w Pniewach. Został mąż (ib.).

Bułakowscy h. Zaremba 1.
@tablica

Bułakowscy h. Zaremba 2.
@tablica

Bułakowscy h. Zaremba 3.
@tablica

Bułakowscy h. Zaremba 4.
@tablica

Bułakowscy h. Zaremba 5.
@tablica

Marianna, zamężna Dziorobkowa, zmarła 1910.29/XI r. (ib.). Wanda z domu Stencel, córka Edwarda i Zofii Psarskiej, ur. w Warszawie 1845 r., zmarła w Poznaniu 1915.9/VII r. (LM Poznań, Św. Marcin). Nie wiem czy można tu też zaliczyć Michalinę, zamężną Sosnowską, zmarłą 1917.20/IV r. w wieku 65 lat, pochowaną w Koźminie (Dz. P.).

Bułakowscy, Byłakowscy
Bułakowscy, Byłakowscy z Bułakowa, dawniej Byłakowa (Bilakowa) w p. pyzdr. Jan Byłakowski na połowie Byłakowa oprawił 1472 r. posag 80 zł. żonie swej Annie (P.1385 k.140v). Jerzy Byłakowski sprzedał 1476 r. połowę Byłakowa za 310 grz. Janowi Pogorzelskiemu (P.1386 k.48). Żona jego Anna t. r. skwitowała Jana Pogorzelskiego ze swej oprawy na połowie Byłakowa (P.855 k.28). Wojciech Byłakowski od swej żony Jadwigi Siedlemińskiej nabył sposobem wyderkafu za 400 zł. w r. 1505 jej części rodzicielskie w Siedleminie w p. kal. (P.1390 s.41) i wnet potem na połowie części w Byłakowie, uzyskanych w dziale z braćmi, oprawił jej 23 grz. posagu (ib.). Andrzej Byłakowski zw. "Wątroba", dziedzic w Raciborowie w l. 1512-13 (Py.23 k.7v; 24 k.122), oprawił na połowie części Byłakowa i Raciborowa posag żonie Dorocie Raciborowskiej, która 1517 r. wygnał z tej oprawy Hieronim Rozdrażewski, kasztelan przemęcki (P.866 k.382). Wojciech Byłakowski nabył 1520 r. od Marcina Robakowskiego sposobem wyderkafu za 40 grz. dwa łany roli w Robakowie w p. kal. 23 k.43). Barbara Lubieńska, wdowa po Marcinie Tomickim, 2-o v. żona Wojciecha Byłakowskiego, sprzedała 1525 r. dwa łany roli pustej we wsi Lubienia Mała w p. kal. Annie Korytskiej, współdziedziczce w tejże wsi (Py.23 k.58v).

Buławeccy
Buławeccy. Walenty i Teodor z Burzyńskich, rodzice Hieronima Michała, ur. w Połajewie, ochrzcz. 1449.29/IX r. (LB Połajewo). Teresa, dziecko pięcioletnie, zmarła w Gołuniu 1750 r. (LM Pobiedziska).

Bułhakowie h. Syrokomla
Bułhakowie h. Syrokomla z W. Ks. Litewskiego. Marcina, już nie żyjącego w r. 1673, syn Michał Samuel zobowiązał się 1668 r. żonie swej Jadwidze Golińskiej, córce Jana i Ammy z Rosnowskich, oprawić posag 1.500 zł. (Ws.68 k.343). Oprawił jej 1673 r. posag 2.000 zł. (P.1426 k.375). Oboje żyli jeszcze 1686 r. (P.1111 II k.14), a może i w r. 1701? Ich występujące t. r. córki, Marianna i Barbara (P.1140 V k.46). Ta ostatnia, niezamężna, żyła jeszcze 1729 r. (Kośc. 163 k.229v). Ich syn Jan, nazwany 1701 r. siostrzeńcem panny Doroty Golińskiej (P.1140 I k.175v). Marianna, w r. 1729 jeszcze niezamężna, występowała jako spadkobierczyni bezpotomnych stryjów Piotra i Aleksandra, pomarłych na Litwie (P.1217 k.76). Obie siostry, Marianna i Barbara, pochowane u Bernardynów w Poznaniu 1739 r. (A. Bern. W.58). Jan w r. 1719 wydzierżawił od Anny z Kępowskich, wdowy po Piotrze Kamińskim, dziedzicu Cykowa i Cykówka, wieś Cykowo w p. kośc. (Kośc.312 s.102). Ożenił się z tą Anną Kępowską, córką Eustachego i Zofii Koszanowskiej (Kośc.319 s.33), która już jako wdowa i po tym drugim mężu występowała w r. 1728 (Ws.83 k.9v). Jan umarł właśnie t. r., krótko po 22/V (Kośc.163.k/229v). W r. 1729 Anna wydzierżawiła Cykowo Wielkie Piotrowi Bąkowskiemu (Kośc.316 s.136). W r. 1732 nazwana panią wienną na Cykowie i Cykówku (Kośc.167 k.221). Żyła jeszcze 1744 r. (Kośc.322 k.138).

Lucjan, syn Chryzostoma, prezydenta pow. nowogródzkiego, i Antoniny Bułhakówny, brat Rudolfa, właściciela Cycerowic w p. słuckim, urodzony w Ostrówku w p. nowogrodzkim, a mieszkał w Łubnie w p. pułtuskim. Był doktorem medycyny i mając 32 lata i 6 miesięcy umarł w Kowanówku 1860.8/VII r., bezdzietnie. Pozostała żona Zofia Bochwicówna (LM Poznań, Św. Marcin). Oskar, właściciel Dobośni koło Bobrujska, liczący 46 lat, zmarł w Kowanówku w zakładzie dla uwysłowo chorych 1888.20/II r. (LM Oborniki).

Z Bunina w p. kal.
Z Bunina w p. kal. Budek z Bunina winiem był 1432 r. sumę 15 grz. Michałowi ze Strzałkowa (I. Kal.1 k.42). Jan i Mikołaj z Bunina toczyli 1444 r. sprawę o granice z Bartłomiejem i jego synowcem Wincentym z Czekanowa (ib.3 k.91v). Jan t. r. na połowie Bunina oprawił posag 74 grz. żonie swej Elżbiecie (P.1379 k.74). Wraz z tą żoną dostał 1447 r. od jej matki Doroty z Gaci i jej męża Mikołaja Sobola za 26 grz. zastaw czwartej części Sulisławic w p. kal. z tytułu posagu (ib.4 122v). Nie żył już 1456 r., kiedy jako opiekun córki Małgorzaty występował jej wuj Jan Sobol z Gaci (Py.11 k.115). W r. 1462 Małgorzata "niegdy z Bnina", już żona Mikołaja z Małkowa, sprzedała za 300 grz. swoją połowę Bnina, tj. 12 łanów Pawłowi, Mikołajowi, Maciejowi, Wojciechowi, Piotrowi i Jakubowi, braciom z Bnina (I. Kal.1 k.134v; P.1384 k.103). Byli to synowie Piotra z Karsów. Skwitowała ich z tej sumy 1468 r. (I. Kal.1 k.433).

Bunińscy
Bunińscy, potem Bonińscy h. Korab, wzięli nazwisko od wsi Bunino w p. kal. W XVIII wieku już niemal stale zwali się Boninskimi.

Piotr z Karsów, mąż Jadwigi z Bunina, która 1448 r. miała termin z Janem z Łowęcina (P.17 k.176v). Piotr, pisany już z Bunina, miał 1461 r. termin z Elżbietą, wdową po Marcinie z Lewkowa (I. Kal.1 k.50v). Chyba już nie żył w r. 1462, kiedy, jak to widzieliśmy wyżej, bracia Paweł, Mikołaj, Maciej, Wojciech, Piotr i Jakub kupowali połowę Bunina od Małgorzaty Małkowskiej. Byli to synowie Piotra i Jadwigi, która żyła jeszcze 1471 r. (ib.2 k.181). Córką tej pary była Anna, żona w r. 1469 Mikołaja z Lewkowa, którego też pisano czasem Bunińskim (zob. Lewkowscy). Spośród synów, o Macieju nie wiem już nic więcej, zapewne umarł wkrótce po r. 1462. Paweł występował obok ojca w 1461 r. (ib.1 k.51). W r. 1464 wraz z bratem niedzielnym Wojciechem i matką zapisywał 33 i pół. grz. Mikołajowi z Małkowa (ib. k.244v). Miał 1466 termin z Elżbietą, wdową po Marcinie Lewkowskim, o jej oprawę na pięciu łanach w Buninie (ig. k.344). Wojciech występował w r. 1467 jako wuj cioteczno-rodzony Małgorzaty z Podrzecza (ib. k.381v). Był jeszcze świeckim 1475 r. (ib.2 k.359). W r. 1475 (lub przed tą datą) otrzymał od króla Kazimierza wsie Kraśnica w p. kon. i Golczewo w p. gnieźn. skonfiskowane za "niesłużenie wojny" Agnieszce córce Mikołaja Wilka, wdowie po Tomaszu Michałowskim, obywatelu kaliskim (I. Kon.2 k.168c). Zostawszy księdzem był 1475 r. kustoszem w Iwanowicach (I. Kal.2 k.319). Kanonik regularny Św. Augustyna w Kłodawie 1495 r. (ib.4 k.357), w r. 1498 kwitował brata Mikołaja z dóbr rodzicielskich w Buninie (I. Kal.5 k.19). W r. 1505 był kanonikiem regularnym u Św. Mikołaja w Kaliszu (I. i D. Z. Kal.2 k.3). Piotr żył jeszcze w r. 1578 (I. Kal.2 k.516v), bezdzietny, nie żył już 1495 r. (ib.4 k.357). Jakub, występujący od r. 1462, dekretem z r. 1495, dzielącym go dobrami ojczystymi z bratem Mikołajem, miał sobie przyznaną połowę spadku po zmarłym bracie Piotrze i połowę spadku po ks. Wojciechu (ib.). Dziedzic w Buninie 1496 r. (P.1383 k.107v), na połowie swych dóbr w tej wsi i w Lewkowie w p. kal. oprawił 1497 r. posag 80 grz. żonie swej Małgorzacie Lewkowskiej, córce Mikołaja (ib. k.140). Teść t. r. odpuścił mu w Lewkowie dom z trzema budynkami, gdzie sam rezydował (I. Kal.4 k.501). Ta Małgorzata już nie żyła w r. 1499, a Jakub zobowiązał się wówczas skasować zapis 80 grz. na siedmiu i pół. łanach Lewkowa, dany sobie przez Mikołaja Lewkowskiego (ib.5 k.56). Skwitowany w r. 1505 prze Annę, wdowę po Stanisławie Żakowskim, a posagu i wiana oprawionych na dóch łanach roli w Buninie (N.6 k.95v). W r. 1509 cztery łany roli w Grudzielcu w p. kal., trzymane za 44 grz. sposobem wyderkafu od Jana Kobylańskiego, sprzedał wyderkafem za taką sumę Mikołajowi Kemblanowi Szołowskiemu (Wszołowskiemu), kasztelanowi krzywińskiemu (P.786 s.78). Żył jeszcze w r. 1514 (I. i D. Z. Kal.2 k.25).

Mikołaj, syn Piotra z Karsów i Jadwigi, został 1468 r. skwitowany przez Mikołaja Lewkowskiego, syna zmarłego Marka, z 40 grz. jego zmarłej matki Elżbiety z jej majątku macierzystego w pięciu łanach Bunina (I. Kal.1 k.440). Obok braci dziedzic niedzielny w Karsach i Buninie, został t. r. wraz z nimi skwitowany przez Małgorzatę żonę Mikołaja z Małkowa, z 300 grz. za połowę Bunina, którą im sprzedała (ib. k.433) na połowie dóbr swych w Buninie, należnych mu z działu z braćmi, oprawił w r. 1471 posag 20 grz. żonie swej Beacie z Mącznik (P.1385 k.125). Ponieważ wniósł na Buninie 40 grz. posagu i wiana swej żony, bracia jego niedzielni, Wojciech, Piotr i Jakub, przyznali 1474 r., iż w tej sumie ma on trzymać pięć łanów osiadłych w tej wsi (I. Kal.2 k.328v). Obok brata Wojciecha występował w 1475 r. jako wuj dzieci zmarłego Stanisława Bachorzewskiego z Bieniewa (P.1386 k.26v). Zabił Bartosza Czekanowskiego i w r. 1479 wdowa po nim Anna i brat Stanisław żądali uiszczenia 60 grz. główszczyzny (I. Kal.3 k.5, 6). Beata, żona Mikołaja, żyła jeszcze 1491 r. (ib.4 k.140v). Z bratem Jakubem przeprowadził 1494 r. działy części wsi Karsy w p. kal. między nimi z jednej strony, a Maciejem, synem zmarłego Andrzeja Karskiego z Kars, ich bratem stryjeczno-rodzonym, z drugiej (P.1383 k.27v). Te Karsy zwane w aktach Podłężnymi, często Podleśnymi, czasem zaś Karskami Podleśnymi. Wedle dekretu podziałowego między nim i bratem Jakubem miał sobie przyznane 1495 r. pięć łanów w Buninie i połowę ze spadku po zmarłym bracie Piotrze i po ks. Wojciechu (ib. k.353v) i t. r. wraz ze swym synem Maciejem ogród z domem w Buninie zastawił za 4 zł. w. Jakubowi (ib. k.386). Mikołaj swe części w Karsach Podłężnych sprzedał 1497 r. sposobem wyderkafu Mikołajowi Karskiemu (P.1383 k.155v). T. r. drugiej swej żonie Zofii Chwalczewskiej oprawił 30 grz. posagu na trzeciej części swych dóbr w p. kal. (ib. k.137). W r. 1502 przeprowadził działy z bratem Jakubem (I. Kal.5 k.273). W r. 1504 występował jako stryj Małgorzaty Kotlińskiej, żony op. Mikołaja Sołtyska, obywatela kaliskiego (P.1390 s.1) na połowie dóbr w Buninie i w Karsach oprawił 1505 r. posag 30 grz. żonie Zofii (ib. k.72v). Synowi Maciejowi, urodzonemu z Beaty z Mącznik, zapisał t. r. 20 grz. długu posagu jego matki wniesioneogo przez nią z Mącznik na Bunino (I. Kal.6 k.63). T. r. kwitował Andrzeja Chwalczewskiego z 15 grz. posagu wziętego za jego siostrą a żoną swą Zofią (ib. k.61v). W r. 1513 cztery łany w Buninie dał synowi Pawłowi jako jego wydział ojcowizny. Jedem z tych łanów zachował dla siebie dożywociem (I. i D. Z. Kal.2 k.21v). Chyba żył jeszcze w r. 1530 (ib. k.170). Nie żył napewno 1535 r. (ib. k.236). Córka jego Jadwiga w r. 1530 żona Stanisława Bugwiedzkiego Fabianka, 2-o v. w l. 1535-39 za Andrzejem Stawskim. Synowie Mikołaja: Jan, Maciej, Paweł i Marcin. Spośród nich, Jan "Mącznicki" sprzedał sposobem wyderkafu w r. 1500 za 13 grz. swoją macierzystą część w Mącznikach bratu Maciejowi (I. Kal.5 k.195). Żył jeszcze w r. 1526, kiedy to jemu i jego bratankowi Mikołajowi Andrzej Korycki zobowiązał się uwolnić łan roli w Sowinie w p. kal., sprzedany im sposobem wyderkafu za 10 grz. (I. i R. Z. Kal.3 k.505). Marcin był mężem Katarzyny Czekanowskiej, wdowy 1-o v. po Piotrze Czekanowskim, która w r. 1529 od swego brata Wojciecha Czekanowskiego kupiła za 16 grz. część w Czekanowie w p. kal. (I. i D. Z. Kal.2 k.135v). Żyła jeszcze 1537 r. (ib. k.309v). Marcin części ojczyste i macierzyste w Buninie w r. 1534 sprzedał za 200 grz. bratu Pawłowi (P.1393 k.651v). W r. 1550 zobowiązał się łan pusty w Buninie sprzedać temuż bratu za 100 grz. (I. Kal.12 II s.568). O Macieju i Pawle zob. niżej.

I. Maciej, syn Mikołaja i Beaty z Mącznik, zwany też czasem Mącznickim (ib.5 k.194), wraz z bratem Janem 1497 r. skwitowany przez Wojciecha Westerskiego z 11 grz. (ib.4 k.507), oprawił w r. 1512 posag 50 grz. żonie swej Barbarze Bobrowskiej, córce Wojciecha (P.786 s.335). Ta Barbara swe części w Bobrach sprzedała 1519 r. za 20 grz. Mikołajowi Karskiemu (I. i. D. Z. Kal.2 k.62v, 108). Maciej wraz z bratem Marcinem, dokonywując działu z bratem Pawłem, części w Karsach Podłężnych sprzedał mu za 10 grz. Sam z Marcinem był współdziedzicem części w Buninie (ib. k.112v). Janowi Westerskiemu sprzedał za 11 grz. trzecią część łana w Mącznikach (ib. k.135). Żył jeszcze w r. 1530 (ib. k.169). Nie żył już w r. 1532, kiedy to trzej jego synowie: Mikołaj, Andrzej i Feliks, mieli termin z dziedzicami Sliwnik (I. i R. Z. Kal.4 k.125v). Prócz Bobrowskiej musiał Maciej mieć jeszcze i inną żonę, bowiem z wymienionych jego synów Mikołaj i Feliks byli miedzy sobą braćmi przyrodnimi (P.1394 k.491).

1. Mikołaj, syn Macieja, występował w r. 1526 wraz ze swym stryjem Janem B. (I. i R. Z. Kal.3 k.505). Części w Buninie, Mącznikach i Rzektach w p. kal. sprzedał w r. 1542 za 150 grz. bratu Feliksowi (P.1394 k.491). Żona jego Jadwiga, córka Wojciecha Taczalskiego, otrzymała w r. 1531 od swej matki Zofii Topolskiej zobowiązanie sprzedaży trzech pustych łanów w Małej Topoli w p. kal. (I. Kal.13 s. 402).

2. Andrzej, syn Macieja, części po rodzicach we wsiach Mączniki, Bunino i Rzekty wyderkował w r. 1550 za 183 grz. bratu Feliksowi (I. i D. Z. Kal.6 k.441v), a zobowiązał się w r. 1551 części odziedziczone po rodzicach we wsiach Bunino, Rzekty i Mączniki sprzedać za 400 grz. Feliksowi (I. Kal. s.485).Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona255256257258[259]260261262263Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników